Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.167 din 13.02.2014

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 122 din 19 februarie 2014SmartCity1

Având în vedere:

prevederile art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu completările ulterioare;

Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane şi certificare EN 1.343 din 13 februarie 2014,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1, şi modelul tabelului de raportare a datelor, prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 2Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 3Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, serviciile de ambulanţă judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti-Ilfov, unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii, spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, Centrul Naţional pentru Statistică şi Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, Direcţia generală resurse umane şi certificare, Direcţia buget, finanţarea investiţiilor şi relaţia cu CNAS vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul sănătăţii, Gheorghe-Eugen Nicolăescu
ANEXĂNORME de aplicare a prevederilor
art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice Articolul 1 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi din unităţile sanitare de stat, cu un salariu lunar brut mai mic decât 3.000 lei, care nu include drepturile aferente gărzilor efectuate pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, beneficiază de o bursă de rezidenţiat în cuantum lunar de 670 lei.(2) Bursa de rezidenţiat nu face parte din salariul brut, nu este supusă impozitului pe venit şi nu constituie bază de calcul pentru contribuţiile de asigurări sociale de stat, asigurări pentru şomaj, asigurări sociale de sănătate sau pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Articolul 2(1) Plata lunară a bursei de rezidenţiat pentru medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi încadraţi în unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi în reţeaua spitalelor pentru care managementul a fost transferat la autorităţile administraţiei publice locale se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Sănătăţii.(2) Cuantumul lunar al bursei de rezidenţiat se acordă după data de 20 a lunii curente pentru luna anterioară. Articolul 3Beneficiază de bursa de rezidenţiat medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi aflaţi în una dintre următoarele situaţii: a)rezidenţii pe locuri care au încheiat contract individual de muncă pe durată determinată cu unitatea sanitară, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; b)rezidenţii pe post care au încheiat contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; c)rezidenţii care îşi reiau activitatea ca urmare a încetării situaţiilor de suspendare a contractului individual de muncă prevăzute la art. 4. Articolul 4 (1) Nu beneficiază de bursa de rezidenţiat medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi care au contractul individual de muncă suspendat, în condiţiile legii, aflaţi în una dintre următoarele situaţii:1. au contractul individual de muncă suspendat de drept în următoarele situaţii: a)concediu de maternitate; b)concediu pentru incapacitate temporară de muncă; c)îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat; d)în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală;2. au contractul individual de muncă suspendat din iniţiativa salariatului, în următoarele situaţii: a)concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; b)concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; c)concediu paternal; d)concediu pentru formare profesională; e)participarea la grevă;3. au contractul individual de muncă suspendat din iniţiativa angajatorului în următoarele situaţii: a)pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condiţiile legii; b)în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.În cazurile prevăzute la lit. a) şi b), dacă se constată nevinovăţia celui în cauză, salariatul îşi reia activitatea anterioară şi i se plăteşte, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, o despăgubire care include şi bursa de rezidenţiat pe perioada suspendării contractului; 4. au contractul individual de muncă suspendat în situaţia absenţelor nemotivate ale salariatului, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul individual de muncă, precum şi prin regulamentul intern; 5. au contractul individual de muncă suspendat, prin acordul părţilor, în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale; 6. alte cazuri de suspendare a contractului individual de muncă prevăzute de lege. (2) Nu beneficiază de bursa de rezidenţiat medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi pe perioada în care efectuează stagii de pregătire în afara României, precum şi pe perioada concediilor de odihnă. Articolul 5Plata bursei de rezidenţiat încetează de la data încheierii calităţii de rezident în următoarele situaţii: a)la data finalizării programului de pregătire în rezidenţiat; b)la data încetării contractului individual de muncă în situaţiile prevăzute de lege; c)prin renunţare expresă, formulată în scris către Ministerul Sănătăţii; d)în caz de incompatibilitate. Articolul 6Prevederile art. 3, 4 şi 5 se aplică şi medicilor rezidenţi, medicilor dentişti rezidenţi şi farmaciştilor rezidenţi care efectuează programul de pregătire în a doua specialitate şi care sunt încadraţi în baza unui contract individual de muncă în funcţia de medic rezident, medic dentist rezident sau farmacist rezident. Articolul 7 (1) Până la data de 7 a lunii curente, unităţile angajatoare care au în plată rezidenţi au obligaţia să transmită direcţiei de sănătate publică pe teritoriul căreia îşi au sediul situaţia nominală cuprinzând drepturile salariale din luna precedentă pentru toţi medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi (pe loc şi pe post) încadraţi, conform tabelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. Situaţia se înaintează în format electronic (Excel) şi pe suport hârtie şi va fi însoţită de adresa de înaintare în care se va specifica numărul de rezidenţi înregistraţi la plată.(2) Responsabilitatea corectitudinii datelor transmise aparţine unităţilor sanitare de încadrare care raportează. Articolul 8 (1) Direcţiile de sănătate publică centralizează datele prevăzute la art. 7 alin. (1) şi până la data de 9 a lunii curente transmit Institutului Naţional de Sănătate Publică - Centrul Naţional pentru Statistică şi Informatică în Sănătate Publică situaţiile rezidenţilor din unităţile angajatoare din teritoriu, întocmite pentru luna anterioară, conform tabelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. Situaţia se transmite în format electronic (Excel) pe adresa de e-mail rezidenti@insp.gov.ro şi pe suport hârtie şi va fi însoţită de adresa de înaintare în care se va specifica numărul de rezidenţi înregistraţi.(2) Responsabilitatea corectitudinii centralizării datelor transmise aparţine direcţiei de sănătate publică care raportează. Articolul 9Centrul Naţional pentru Statistică şi Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică centralizează şi prelucrează datele înaintate de direcţiile de sănătate publică şi întocmeşte: a)situaţia nominală centralizată a tuturor rezidenţilor raportaţi în luna respectivă de plată; b)centralizatorul pe fiecare tip de unitate în parte care va cuprinde numărul de rezidenţi şi suma aferentă/judeţ, precum şi suma totală de plată pentru categoria respectivă de unitate. Articolul 10(1) În primele două zile lucrătoare de la data primirii datelor, Centrul Naţional pentru Statistică şi Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică înaintează Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală resurse umane şi certificare situaţiile statistice prevăzute la art. 9 lit. a) şi b).(2) Responsabilitatea corectitudinii centralizării şi prelucrării datelor primite de la direcţiile de sănătate publică aparţine Centrului Naţional pentru Statistică şi Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică. Articolul 11Direcţia generală resurse umane şi certificare, în baza situaţiei elaborate conform prevederilor art. 9 lit. b) şi transmise de Centrul Naţional pentru Statistică şi Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, întocmeşte referat de aprobare pe fiecare tip de unitate în parte şi suma aferentă. După aprobarea ordonatorului principal de credite, acesta se transmite Direcţiei buget, finanţarea investiţiilor şi relaţia cu CNAS în vederea întocmirii formelor de finanţare. Articolul 12 (1) Unităţile angajatoare din subordinea autorităţilor publice locale primesc sumele aferente plăţii bursei de rezidenţiat solicitate prin cererea de finanţare, pe bază de contract încheiat cu direcţiile de sănătate publică.(2) Sumele aferente plăţii bursei de rezidenţiat se prevăd in bugetul unităţii plătitoare la titlul 59 „Alte cheltuieli“, articolul 59.01 „Burse“. Articolul 13Plata bursei de rezidenţiat se face separat de plata salariului de rezident, în ultima decadă a lunii curente, pentru luna anterioară. Articolul 14Pentru asigurarea plăţii bursei de rezidenţiat aferente lunii ianuarie 2014, data-limită de raportare prevăzută la art. 7 alin. (1) va fi 19 februarie 2014 şi data-limită de raportare prevăzută la art. 8 alin. (1) va fi 21 februarie 2014. ANEXA Nr. 2

Nr. crt. Tipul unităţii* Unitatea angajatoare Numele şi prenumele CNP Codul de rezident** Specialitatea Anul de studiu Salariul brut în luna de raportare Excepţii de la acordarea bursei de rezidenţiat Regularizări pentru luna anterioară Suma de plată (lei)***
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

* Tipul unităţii - se va completa cu cifra corespunzătoare: 1 - direcţie de sănătate publică (aparat propriu); 2 - unitate sanitară din subordinea administraţiei publice locale; 3 - serviciul de ambulanţă judeţean; 4 - unităţi sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii. ** Codul de rezident se completează în cazul în care este introdus în program. *** Suma de plată - se trece cuantumul bursei (670 lei, respectiv suma cuvenită din aceasta calculată conform normelor de aplicare). Manager, ........ ................ ................ ......... Şef serviciu/compartiment RUNOS, ........ ................ ................ ......... NOTE: a)Datele din coloana 9 se referă la salariul brut lunar şi nu includ drepturile aferente gărzilor efectuate pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază. b)Situaţia cuprinde medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi pe post şi pe loc din unitatea care raportează. c)Conducerea unităţii angajatoare care raportează răspunde în totalitate de corectitudinea datelor transmise.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 167/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 167 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 167/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu