Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.167 din 13.02.2014

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 122 din 19 februarie 2014SmartCity1

Având în vedere:

prevederile art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu completările ulterioare;

Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane şi certificare EN 1.343 din 13 februarie 2014,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1, şi modelul tabelului de raportare a datelor, prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 2Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 3Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, serviciile de ambulanţă judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti-Ilfov, unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii, spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, Centrul Naţional pentru Statistică şi Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, Direcţia generală resurse umane şi certificare, Direcţia buget, finanţarea investiţiilor şi relaţia cu CNAS vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul sănătăţii, Gheorghe-Eugen Nicolăescu
ANEXĂNORME de aplicare a prevederilor
art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice Articolul 1 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi din unităţile sanitare de stat, cu un salariu lunar brut mai mic decât 3.000 lei, care nu include drepturile aferente gărzilor efectuate pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, beneficiază de o bursă de rezidenţiat în cuantum lunar de 670 lei.(2) Bursa de rezidenţiat nu face parte din salariul brut, nu este supusă impozitului pe venit şi nu constituie bază de calcul pentru contribuţiile de asigurări sociale de stat, asigurări pentru şomaj, asigurări sociale de sănătate sau pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Articolul 2(1) Plata lunară a bursei de rezidenţiat pentru medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi încadraţi în unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi în reţeaua spitalelor pentru care managementul a fost transferat la autorităţile administraţiei publice locale se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Sănătăţii.(2) Cuantumul lunar al bursei de rezidenţiat se acordă după data de 20 a lunii curente pentru luna anterioară. Articolul 3Beneficiază de bursa de rezidenţiat medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi aflaţi în una dintre următoarele situaţii: a)rezidenţii pe locuri care au încheiat contract individual de muncă pe durată determinată cu unitatea sanitară, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; b)rezidenţii pe post care au încheiat contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; c)rezidenţii care îşi reiau activitatea ca urmare a încetării situaţiilor de suspendare a contractului individual de muncă prevăzute la art. 4. Articolul 4 (1) Nu beneficiază de bursa de rezidenţiat medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi care au contractul individual de muncă suspendat, în condiţiile legii, aflaţi în una dintre următoarele situaţii:1. au contractul individual de muncă suspendat de drept în următoarele situaţii: a)concediu de maternitate; b)concediu pentru incapacitate temporară de muncă; c)îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat; d)în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală;2. au contractul individual de muncă suspendat din iniţiativa salariatului, în următoarele situaţii: a)concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; b)concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; c)concediu paternal; d)concediu pentru formare profesională; e)participarea la grevă;3. au contractul individual de muncă suspendat din iniţiativa angajatorului în următoarele situaţii: a)pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condiţiile legii; b)în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.În cazurile prevăzute la lit. a) şi b), dacă se constată nevinovăţia celui în cauză, salariatul îşi reia activitatea anterioară şi i se plăteşte, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, o despăgubire care include şi bursa de rezidenţiat pe perioada suspendării contractului; 4. au contractul individual de muncă suspendat în situaţia absenţelor nemotivate ale salariatului, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul individual de muncă, precum şi prin regulamentul intern; 5. au contractul individual de muncă suspendat, prin acordul părţilor, în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale; 6. alte cazuri de suspendare a contractului individual de muncă prevăzute de lege. (2) Nu beneficiază de bursa de rezidenţiat medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi pe perioada în care efectuează stagii de pregătire în afara României, precum şi pe perioada concediilor de odihnă. Articolul 5Plata bursei de rezidenţiat încetează de la data încheierii calităţii de rezident în următoarele situaţii: a)la data finalizării programului de pregătire în rezidenţiat; b)la data încetării contractului individual de muncă în situaţiile prevăzute de lege; c)prin renunţare expresă, formulată în scris către Ministerul Sănătăţii; d)în caz de incompatibilitate. Articolul 6Prevederile art. 3, 4 şi 5 se aplică şi medicilor rezidenţi, medicilor dentişti rezidenţi şi farmaciştilor rezidenţi care efectuează programul de pregătire în a doua specialitate şi care sunt încadraţi în baza unui contract individual de muncă în funcţia de medic rezident, medic dentist rezident sau farmacist rezident. Articolul 7 (1) Până la data de 7 a lunii curente, unităţile angajatoare care au în plată rezidenţi au obligaţia să transmită direcţiei de sănătate publică pe teritoriul căreia îşi au sediul situaţia nominală cuprinzând drepturile salariale din luna precedentă pentru toţi medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi (pe loc şi pe post) încadraţi, conform tabelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. Situaţia se înaintează în format electronic (Excel) şi pe suport hârtie şi va fi însoţită de adresa de înaintare în care se va specifica numărul de rezidenţi înregistraţi la plată.(2) Responsabilitatea corectitudinii datelor transmise aparţine unităţilor sanitare de încadrare care raportează. Articolul 8 (1) Direcţiile de sănătate publică centralizează datele prevăzute la art. 7 alin. (1) şi până la data de 9 a lunii curente transmit Institutului Naţional de Sănătate Publică - Centrul Naţional pentru Statistică şi Informatică în Sănătate Publică situaţiile rezidenţilor din unităţile angajatoare din teritoriu, întocmite pentru luna anterioară, conform tabelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. Situaţia se transmite în format electronic (Excel) pe adresa de e-mail rezidenti@insp.gov.ro şi pe suport hârtie şi va fi însoţită de adresa de înaintare în care se va specifica numărul de rezidenţi înregistraţi.(2) Responsabilitatea corectitudinii centralizării datelor transmise aparţine direcţiei de sănătate publică care raportează. Articolul 9Centrul Naţional pentru Statistică şi Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică centralizează şi prelucrează datele înaintate de direcţiile de sănătate publică şi întocmeşte: a)situaţia nominală centralizată a tuturor rezidenţilor raportaţi în luna respectivă de plată; b)centralizatorul pe fiecare tip de unitate în parte care va cuprinde numărul de rezidenţi şi suma aferentă/judeţ, precum şi suma totală de plată pentru categoria respectivă de unitate. Articolul 10(1) În primele două zile lucrătoare de la data primirii datelor, Centrul Naţional pentru Statistică şi Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică înaintează Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală resurse umane şi certificare situaţiile statistice prevăzute la art. 9 lit. a) şi b).(2) Responsabilitatea corectitudinii centralizării şi prelucrării datelor primite de la direcţiile de sănătate publică aparţine Centrului Naţional pentru Statistică şi Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică. Articolul 11Direcţia generală resurse umane şi certificare, în baza situaţiei elaborate conform prevederilor art. 9 lit. b) şi transmise de Centrul Naţional pentru Statistică şi Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, întocmeşte referat de aprobare pe fiecare tip de unitate în parte şi suma aferentă. După aprobarea ordonatorului principal de credite, acesta se transmite Direcţiei buget, finanţarea investiţiilor şi relaţia cu CNAS în vederea întocmirii formelor de finanţare. Articolul 12 (1) Unităţile angajatoare din subordinea autorităţilor publice locale primesc sumele aferente plăţii bursei de rezidenţiat solicitate prin cererea de finanţare, pe bază de contract încheiat cu direcţiile de sănătate publică.(2) Sumele aferente plăţii bursei de rezidenţiat se prevăd in bugetul unităţii plătitoare la titlul 59 „Alte cheltuieli“, articolul 59.01 „Burse“. Articolul 13Plata bursei de rezidenţiat se face separat de plata salariului de rezident, în ultima decadă a lunii curente, pentru luna anterioară. Articolul 14Pentru asigurarea plăţii bursei de rezidenţiat aferente lunii ianuarie 2014, data-limită de raportare prevăzută la art. 7 alin. (1) va fi 19 februarie 2014 şi data-limită de raportare prevăzută la art. 8 alin. (1) va fi 21 februarie 2014. ANEXA Nr. 2

Nr. crt. Tipul unităţii* Unitatea angajatoare Numele şi prenumele CNP Codul de rezident** Specialitatea Anul de studiu Salariul brut în luna de raportare Excepţii de la acordarea bursei de rezidenţiat Regularizări pentru luna anterioară Suma de plată (lei)***
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

* Tipul unităţii - se va completa cu cifra corespunzătoare: 1 - direcţie de sănătate publică (aparat propriu); 2 - unitate sanitară din subordinea administraţiei publice locale; 3 - serviciul de ambulanţă judeţean; 4 - unităţi sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii. ** Codul de rezident se completează în cazul în care este introdus în program. *** Suma de plată - se trece cuantumul bursei (670 lei, respectiv suma cuvenită din aceasta calculată conform normelor de aplicare). Manager, ........ ................ ................ ......... Şef serviciu/compartiment RUNOS, ........ ................ ................ ......... NOTE: a)Datele din coloana 9 se referă la salariul brut lunar şi nu includ drepturile aferente gărzilor efectuate pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază. b)Situaţia cuprinde medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi pe post şi pe loc din unitatea care raportează. c)Conducerea unităţii angajatoare care raportează răspunde în totalitate de corectitudinea datelor transmise.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 167/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 167 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 167/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu