Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1665 din 26.02.2020

privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 199 din 12 martie 2020SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (16) şi art. 54 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile art. 46 alin. (4) şi ale art. 69 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare necesitatea creării mecanismului privind automatizarea înfiinţării şi ridicării popririlor bancare de către organele de executare silită din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în limita sumelor înscrise în actele de executare silită, astfel încât disponibilităţile băneşti existente în conturile contribuabililor să nu fie afectate peste limita sumelor înscrise în adresa de înfiinţare a popririi bancare şi să nu se producă sincope în activitatea desfăşurată de aceştia, iar ridicarea măsurilor de executare silită prin poprire bancară să se realizeze cu operativitate, având în vedere avizul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor comunicat prin Adresa nr. 1.533 din 4 martie 2020,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul 1Comunicarea către instituţiile de credit a actelor de executare se realizează prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă, potrivit prezentului ordin. Articolul 2
(1) Pentru comunicarea prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare emise de organele de executare silită, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare A.N.A.F., pune la dispoziţia instituţiilor de credit, în spaţiul privat de pe portalul A.N.A.F., un sistem informatic prin care utilizatorii încarcă şi descarcă documente. Actele de executare se comunică prin portal, sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă, conform legii.
(2) Mijloacele de identificare a instituţiilor de credit în mediul electronic şi procedura privind aprobarea accesului la sistemul informatic sunt cele stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. pentru aprobarea procedurii de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 3Formalizarea asistenţei reciproce, a acţiunilor comune şi pentru interconectarea proceselor operaţionale aferente furnizării de servicii pentru implementarea sistemului automat prin care se realizează comunicarea actelor de executare către instituţiile de credit prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă se efectuează prin încheierea unui protocol de colaborare între A.N.A.F., Asociaţia Română a Băncilor şi instituţiile de credit. Articolul 4
(1) Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă către instituţiile de credit a actelor de executare silită, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează sunt prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Instituţiile de credit care doresc să adere la mecanismul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare silită încheie Convenţia-cadru de aderare a instituţiilor de credit la mecanismul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare silită, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. Începând cu data semnării convenţiei-cadru, instituţia de credit împreună cu A.N.A.F. realizează reconcilierea informaţiilor existente în bazele de date proprii cu privire la măsurile de executare silită prin poprire asupra disponibilităţilor băneşti înfiinţate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin, inclusiv în ceea ce priveşte actualizarea sumelor rămase de recuperat din acestea la data concilierii.
Articolul 5
(1) Se aprobă modelul, precum şi modul de difuzare, utilizare şi de păstrare a formularului „Adresă pentru înştiinţarea instituţiilor de credit privind sumele rămase de recuperat, ca urmare a stingerilor efectuate, din popririle înfiinţate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă", prevăzut în anexa nr. 3.
(2) În situaţia în care instituţia de credit căreia i-a fost transmisă ordonanţare de plată nu a virat, la termenul stabilit, suma cuprinsă în aceasta, organul fiscal competent analizează cauzele care au condus la nevirarea sumei şi luarea măsurilor conform prevederilor legale în vigoare, în baza Referatului privind nevirarea de către instituţia de credit a sumei cuprinse în ordonanţarea de plată, prevăzut în anexa nr. 4.
Articolul 6Data comunicării către instituţia de credit a actului de executare este prima zi bancară următoare zilei încărcării acestuia în sistemul informatic prevăzut la art. 2, iar ora comunicării este ora de începere a zilei bancare. Aceste informaţii se stabilesc, pentru fiecare instituţie de credit, prin protocolul prevăzut la art. 3 sau convenţia-cadru prevăzută la art. 4 alin. (2), după caz. Articolul 7Prelucrările de date cu caracter personal cuprinse în actele de executare comunicate instituţiilor de credit prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), denumit în continuare RGPD. Articolul 8În vederea asigurării respectării prevederilor art. 7, Ministerul Finanţelor Publice, respectiv A.N.A.F. publică pe portalul de internet propriu o informare cu privire la modul de ducere la îndeplinire a prevederilor RGPD. Articolul 9Actele de executare emise în formă electronică de organul fiscal central se semnează de către Ministerul Finanţelor Publice cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat. Articolul 10Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 11Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului central al Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din cadrul A.N.A.F. şi unităţile subordonate acesteia vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. Articolul 12
(1) Prevederile prezentului ordin se aplică pentru popririle înfiinţate de către organele fiscale competente începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.
(2) Popririle înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân supuse regulilor stabilite la momentul înfiinţării lor, cum ar fi: viramentele efectuate de către instituţiile de credit pentru stingerea obligaţiilor fiscale/bugetare ce au stat la baza acestora ori, după caz, suspendarea, continuarea, ridicarea acestor popriri.
Articolul 13
(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Dispoziţiile prezentului ordin intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul 14 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 691/2017 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 23 mai 2017. Ministrul finanţelor publice, Vasile-Florin Cîţu ANEXA Nr. 1 PROCEDURA de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă către instituţiile de credit a actelor de executare silită, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează Capitolul IDispoziţii generale 1.1. Pentru stingerea creanţelor fiscale, după expirarea termenelor prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, debitorii titulari de conturi bancare pot fi urmăriţi prin înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti existente în acestea. 1.2. În sensul prezentei proceduri, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: a)e-Popriri - sistemul informatic utilizat de Punctul central, prin care se realizează gestionarea informaţiilor cuprinse în actele de executare silită comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, sistem creat de Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare, denumit în continuare C.N.I.F.; b)Punctul central - organul de executare silită stabilit prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumită în continuare A.N.A.F., potrivit art. 220 alin. (21) lit. b) din Codul de procedură fiscală, prin intermediul căruia se realizează procesele electronice masive; c)acte de executare silită - actele ce se emit în cadrul procedurii de executare silită prin poprire; d)număr de evidenţă a plăţii - numărul unic de identificare a actului prin care s-a înfiinţat poprirea, respectiv al adresei de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti; e)sumă poprire - cuantumul obligaţiilor pentru care s-a înfiinţat poprirea; f)suma rămasă de recuperat - cuantumul obligaţiilor pentru care subzistă adresa de înfiinţare a popririi, ca urmare a actualizării cu stingerile efectuate de organele fiscale competente, inclusiv cu viramentele făcute de instituţiile de credit; g)suma ce poate fi plătită de instituţia de credit - suma confirmată de instituţia de credit ce poate fi plătită din conturile deschise de debitori; h)ordonanţare de plată - mesajul transmis instituţiilor de credit, prin care se solicită virarea sumelor ce pot fi plătite de către acestea; i)statusul - starea în care se află adresa de înfiinţare a popririi, inclusiv suma individualizată în aceasta, respectiv:i1) transformare - starea de trecere de la măsură asigurătorie la măsură executorie; i2) înfiinţare - starea iniţială a actului de executare silită; i3) suspendare totală sau parţială - starea generată de suspendarea executării silite, în condiţiile legii, totală (pentru toate instituţiile de credit) sau parţială (pentru anumite instituţii de credit); i4) continuare - starea de reluare a popririi executorii ca urmare a încetării suspendării executării silite; i5) ridicare - starea de încetare a executării silite, în condiţiile prevăzute la art. 234 din Codul de procedură fiscală; i6) actualizare sume - starea prin care se actualizează sumele rămase de recuperat din adresa de înfiinţare a popririi; j)mesajul - fişierul prin care se individualizează acţiunea ce se realizează de către Punctul central, instituţiile de credit sau organul fiscal competent, în funcţie de tipul acesteia; k)instituţia de credit - orice instituţie la care debitorul are deschise conturi; l)platforma e-Popriri - spaţiul privat de pe portalul A.N.A.F., pus la dispoziţia instituţiilor de credit, prin intermediul căruia sunt comunicate actele de executare silită prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.1.3. Zilnic, organele fiscale centrale prevăzute la art. 30, 33 şi 35 din Codul de procedură fiscală, denumite în continuare organe fiscale competente, transmit electronic adresele de înfiinţare a popririi către Unitatea de Imprimare Rapidă, denumită în continuare U.I.R., în vederea procesării acestora. 1.4. După procesarea şi validarea de către U.I.R. a informaţiilor cuprinse în adresele de înfiinţare a popririi, sistemul informatic e-Popriri preia şi prelucrează aceste informaţii şi le comunică instituţiilor de credit prin intermediul platformei ePopriri. 1.5. Operaţiunile ce se realizează în legătură cu actele de executare sunt gestionate în funcţie de numărul de evidenţă a plăţii. 1.6. Organul fiscal competent poate accesa, în orice moment, informaţiile existente în sistemul informatic e-Popriri, astfel încât să fie analizate în contextul respectării prevederilor legale de către instituţiile de credit, cum ar fi atragerea răspunderii solidare sau sancţionarea acestora, după caz. 1.7. Schimbul de mesaje cu instituţiile de credit se realizează prin intermediul platformei e-Popriri. Capitolul IIGenerarea, comunicarea adreselor de înfiinţare a popririi şi indisponibilizarea sumelor existente în conturile bancare 2.1. Pentru comunicarea adreselor de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, organul fiscal competent va proceda la generarea acestora din aplicaţiile informatice existente, pentru creanţele gestionate în aceste sisteme şi pentru fiecare instituţie de credit, unde debitorul are deschise conturi. În acest sens, organele fiscale competente vor transmite datele cuprinse în acestea către U.I.R., urmând procedura existentă privind transmiterea documentelor pentru tipărire/spaţiul privat virtual. 2.2. U.I.R. procesează şi validează informaţiile cuprinse în adresele de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti. 2.3. Sistemul informatic e-Popriri preia şi prelucrează de la U.I.R. adresele de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti şi le încarcă pe platforma e-Popriri, pentru fiecare instituţie de credit, până la ora 24,00. Acestea se consideră a fi comunicate în prima zi bancară următoare zilei încărcării acestora, la ora de începere a zilei bancare. 2.4. Adresele de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti se încarcă pe platforma e-Popriri, astfel încât acestea să fie puse la dispoziţie instituţiilor de credit în vederea descărcării fişierelor prin care se comunică actele de executare silită. 2.5. Informaţiile privind data şi ora comunicării adreselor de înfiinţare a popririi prevăzute la pct. 2.3 se actualizează automat în sistemul informatic e-Popriri. În situaţia în care poprirea nu a fost înfiinţată de către instituţia de credit, ca urmare a primirii adresei de înfiinţare a popririi, această informaţie, împreună cu motivul ce a stat la baza neînfiinţării, se preia în sistemul informatic e-Popriri, pe baza schimbului de mesaje cu instituţiile de credit, respectiv la termenul prevăzut la pct. 3.2. Mesajul transmis de instituţia de credit va cuprinde următoarele informaţii: a)numărul de evidenţă a plăţii aferent adresei de înfiinţare a popririi; b)codul de identificare fiscală al beneficiarului, respectiv al debitorului pe numele căruia s-a înfiinţat poprirea. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menţiona codul de identificare fiscală al acestora; c)motivele de neînfiinţare, care pot fi:c1) nu are cont deschis; c2) societate aflată în procedura insolvenţei şi nu deţine cont special de depozit bancar; c3) contul a fost închis; c4) alte motive convenite de instituţiile de credit cu Punctul central. 2.6. În situaţia în care, ulterior înfiinţării popririi asupra disponibilităţilor băneşti, organul fiscal competent constată existenţa unui cont nou deschis de debitori la alte instituţii de credit decât cele la care au fost deja comunicate adrese de înfiinţare a popririi, acesta comunică către U.I.R. adresele de înfiinţare a popririi noi care cuprind soldul creanţelor din adresele de înfiinţare a popririi deja comunicate celorlalte instituţii de credit. Prevederile pct. 2.1-2.5 se aplică în mod corespunzător. 2.7. Organul fiscal competent poate accesa, în orice moment, informaţiile existente în sistemul informatic e-Popriri, astfel încât să verifice starea adresei de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, inclusiv informaţiile despre sumele ce fac obiectul acestora, în vederea actualizării în aplicaţiile informatice prin care se gestionează creanţele a informaţiilor privind înfiinţarea/neînfiinţarea adreselor de înfiinţare a popririi. 2.8. Pentru comunicarea adresei de înfiinţare a popririi, ca urmare a transformării popririi asigurătorii în poprire executorie, prevederile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător. Capitolul IIIProcedura de analiză a sumelor indisponibilizate prin popririle înfiinţate 3.1. Prevederile prezentului capitol se aplică pentru analiza sumelor indisponibilizate prin popririle înfiinţate, în funcţie de suma pentru care s-a înfiinţat poprirea asupra conturilor deschise de debitori. 3.2. După primirea adresei de înfiinţare a popririi, precum şi ori de câte ori sunt încasate sume în conturile deschise de debitori, instituţiile de credit transmit un mesaj în format .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, cu sumele pe care le pot plăti ca urmare a înfiinţării popririi. Aceste informaţii se transmit într-un singur fişier, astfel: a)până la ora 17,00 a următoarei zile bancare celei în care a fost comunicată adresa de înfiinţare a popririi; b)până la ora 17,00 a următoarei zile bancare celei în care au fost încasate sume în conturile deschise de debitori.3.3. Mesajul transmis de instituţiile de credit cu sumele pe care le pot plăti trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: a)numărul de evidenţă a plăţii aferent adresei de înfiinţare a popririi; b)codul de identificare fiscală al beneficiarului, respectiv al debitorului pe numele căruia s-a înfiinţat poprirea; c)suma pe care o poate plăti; d)orice alte informaţii relevante pentru identificarea sumelor care pot fi plătite de instituţiile de credit.3.4. Din momentul transmiterii de către instituţiile de credit a mesajului cu informaţiile privind suma ce poate fi plătită, acestea nu procedează la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, şi nu acceptă alte plăţi din conturile acestora până la realizarea plăţii efective. Plata sumelor prevăzute la art. 236 alin. (14) din Codul de procedură fiscală poate fi realizată până la data la care instituţiile de credit transmit informaţiile privind suma disponibilă de plată. 3.5. După expirarea termenului prevăzut la pct. 3.2, sumele ce pot fi plătite, confirmate de către instituţiile de credit, se sortează automat, în sistemul informatic e-Popriri, în ordinea descrescătoare a valorii lor. Pe baza analizei sumelor ce pot fi plătite, zilnic, până la ora 24,00, se încarcă pe platforma ePopriri mesajele referitoare la ordonanţările de plată, pentru virarea sumelor ce trebuie plătite de instituţiile de credit. 3.6. Analiza sumelor confirmate de către instituţiile de credit, ce pot fi plătite, şi pentru care ordonanţările de plată se transmit până la ora prevăzută la pct. 3.5, se realizează astfel: 3.6.1. În cazul în care există o instituţie de credit care a confirmat o sumă ce poate fi plătită, la nivelul celei rămase de recuperat din poprirea înfiinţată, se transmite automat ordonanţarea de plată către această instituţie de credit. 3.6.2. În situaţia în care cuantumul sumelor ce pot fi plătite, transmise de către instituţiile de credit, nu acoperă în integralitate suma rămasă de recuperat, se transmite ordonanţarea de plată fiecărei instituţii de credit pentru a vira sumele confirmate în conturile indicate în adresa de înfiinţare a popririi. 3.6.3. În situaţia în care cuantumul sumelor ce pot fi plătite este mai mare decât suma rămasă de recuperat, se transmite ordonanţarea de plată, în limita sumei rămase de recuperat din poprirea înfiinţată, pentru a fi virată în contul indicat în adresa de înfiinţare a popririi. Dacă ultima valoare a sumei ce poate fi plătită este mai mare decât diferenţa rămasă de recuperat, se transmite ordonanţarea de plată către instituţia de credit ce a confirmat suma respectivă, prin care se solicită virarea în contul indicat în adresa de înfiinţare a popririi în limita acestei diferenţe de sumă, şi nu în limita sumei ce a fost confirmată ce poate fi plătită de către aceasta. 3.7. În cazul în care debitorul nu are în conturile bancare sume ce pot fi plătite de către instituţiile de credit, poprirea rămâne înfiinţată, urmând ca în situaţia în care pe viitor vor exista astfel de sume, să se aplice în mod corespunzător prevederile pct. 3.1-3.6. 3.8. La deschiderea programului de lucru al instituţiilor de credit, acestea descarcă fişierele cuprinzând mesajele privind ordonanţările de plată şi, în aceeaşi zi, virează sumele de plată în contul indicat în adresa de înfiinţare a popririi. Informaţiile ce trebuie completate de instituţiile de credit în documentele de plată, la rubricile destinate beneficiarului, sunt următoarele: a)în rubrica „Beneficiar" se înscrie denumirea debitorului pe numele căruia se vor vira sumele de bani pentru care s-a înfiinţat poprirea; b)în rubrica „Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al debitorului pe numele căruia se vor vira sumele de bani pentru care s-a înfiinţat poprirea; c)în rubrica „Cod IBAN beneficiar" se înscrie codul IBAN RO08TREZ999506702XXXXXXX; d)în rubrica „La" se înscrie „Trezoreria Operativă Centrală"; e)în rubrica „Nr. de evidenţă a plăţii" se completează numărul de evidenţă a plăţii potrivit adresei de înfiinţare a popririi.3.9. În situaţia în care instituţiile de credit cărora le-au fost transmise ordonanţări de plată nu au virat sau au virat parţial, în ziua descărcării fişierelor cu ordonanţările de plată, sumele cuprinse în acestea, sumele rămase de recuperat se actualizează, în mod corespunzător, în sistemul informatic ePopriri, cu cele virate. Instituţiile de credit retransmit suma ce poate fi plătită, actualizată cu noile disponibilităţi băneşti, după caz. 3.10. În cazul prevăzut la pct. 3.9, suma confirmată că va fi plătită de instituţia de credit şi nevirată de aceasta se anulează automat, urmând să se reia sortarea sumelor rămase din confirmările instituţiilor de credit, precum şi a celor noi confirmate, după caz. 3.11. Pentru situaţia prevăzută la pct. 3.9 sau în cazul virării cu întârziere de către instituţia de credit a sumei cuprinse în ordonanţarea de plată, Punctul central transmite organului fiscal competent un referat privind nevirarea de către instituţia de credit a sumei cuprinse în ordonanţarea de plată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, şi solicită acestuia analizarea cauzelor care au condus la nevirarea sumelor şi luarea măsurilor conform prevederilor legale în vigoare. 3.12. Pe baza referatului prevăzut la pct. 3.11, organul fiscal competent procedează astfel: a)în cazul în care instituţia de credit nu virează suma confirmată ce poate fi plătită, pentru care s-a emis ordonanţare de plată, iar suma pentru care s-a înfiinţat poprirea este nestinsă în evidenţa fiscală, analizează posibilitatea atragerii răspunderii solidare a acesteia în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală, în limita sumei rămase nestinse; b)în cazul în care instituţia de credit virează parţial suma confirmată ce poate fi plătită, pentru care s-a emis ordonanţare de plată, iar suma pentru care s-a înfiinţat poprirea este nestinsă în evidenţa fiscală, analizează posibilitatea atragerii răspunderii solidare în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală, în limita sumei rămase nestinse; c)în cazul în care instituţia de credit virează cu întârziere suma confirmată ce poate fi plătită, pentru care s-a emis ordonanţare de plată, analizează posibilitatea sancţionării acesteia în conformitate cu prevederile art. 336 alin. (2) lit. d) din Codul de procedură fiscală. În acest caz, organul fiscal competent solicită instituţiei de credit motivele care au condus la virarea cu întârziere a sumelor, pentru care va solicita punctul de vedere şi eventuale documente doveditoare de la instituţia de credit în cauză.3.13. Prin excepţie de la pct. 3.12 lit. b), nu se atrage răspunderea solidară în cazul sumelor indisponibilizate în conturile în valută, pentru care sunt diferenţe de curs valutar de la ziua transmiterii soldului ce poate fi plătit, faţă de cel din ziua efectuării viramentului. În cazul în care după efectuarea viramentului instituţiile de credit constată că mai rămân sume indisponibilizate în conturile în valută, iar suma rămasă de recuperat din poprirea înfiinţată nu este acoperită, acestea vor comunica în ziua efectuării viramentului suma ce poate fi plătită, rămasă în contul în valută ca urmare a efectuării conversiei. Capitolul IVValidarea şi înregistrarea plăţilor virate în contul deschis special la nivelul Trezoreriei Operative Centrale 4.1. Sumele ce fac obiectul actelor de executare silită se virează de instituţiile de credit în contul 50.67.02 reprezentând „Disponibil din sume încasate din înfiinţarea popririi (bancă/terţi) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor", deschis la Trezoreria Operativă Centrală, cod IBAN RO08TREZ999506702XXXXXXX. La efectuarea plăţilor în contul 50.67.02, instituţiile de credit vor completa în documente la plată numărul de evidenţă a plăţii şi celelalte informaţii prevăzute la pct. 3.8. 4.2. Trezoreria Operativă Centrală validează automat, prin intermediul programului pus la dispoziţia acesteia de Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare, viramentele efectuate de instituţiile de credit în contul prevăzut la pct. 4.1, în funcţie de numărul de evidenţă a plăţii şi corespondenţa acestuia cu codul de identificare fiscală al beneficiarului, identificate în sistemul informatic e-Popriri. În cazul în care suma rămasă de recuperat este „zero" lei, în aplicaţia informatică e-Popriri, viramentul efectuat de instituţia de credit nu se validează. 4.3. În cazul în care viramentele nu sunt validate la nivelul Trezoreriei Operative Centrale, acestea se returnează în contul bancar din care au fost virate, în următoarea zi lucrătoare înregistrării în contabilitate a viramentelor. 4.4. Sumele validate de Trezoreria Operativă Centrală sunt supuse, în aceeaşi zi, procesului de distribuire către contul 50.67.02 „Disponibil din sume încasate din înfiinţarea popririi (bancă/terţi) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor" codificat cu codul de identificare fiscală al debitorului deschis la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent care administrează creanţele fiscale ale acestuia. Sumele distribuite de Trezoreria Operativă Centrală sunt înregistrate în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului în următoarea zi lucrătoare, iar fişierul cu încasările se transmite organului fiscal competent în aceeaşi zi. În cazul în care organul fiscal competent constată că a recepţionat viramente transmise de către unităţile Trezoreriei Statului pentru contribuabili care nu se află în administrarea sa, acesta dispune, în următoarea zi lucrătoare, unităţii Trezoreriei Statului transferul sumelor către unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent care administrează creanţele fiscale ale debitorului. 4.5. Odată cu procesul de distribuire, Trezoreria Operativă Centrală transmite sistemului informatic e-Popriri informaţiile din documentele de plată, respectiv: a)codul de identificare fiscală al beneficiarului; b)suma înscrisă în documentul de plată; c)numărul documentului de plată; d)data documentului de plată; e)numărul de evidenţă a plăţii; f)codul SWIFT/BIC al instituţiei de credit; g)data extrasului, respectiv ziua în care s-a înregistrat plata; h)data plăţii; i)codul de identificare fiscală al plătitorului; j)explicaţiile menţionate în documentul de plată.4.6. Pe baza informaţiilor prevăzute la pct. 4.5, cu suma înscrisă în documentul de plată se actualizează automat, în sistemul informatic e-Popriri, suma rămasă de recuperat. Capitolul VSuspendarea şi reluarea executării silite prin poprire asupra disponibilităţilor băneşti 5.1. În cazul în care executarea silită se suspendă sau, după caz, se continuă, potrivit legii, organul fiscal competent transmite către sistemul informatic e-Popriri informaţia despre această stare, actualizându-se statusul popririi. 5.2. După actualizarea informaţiilor conform pct. 5.1 şi, după caz, pct. 6.2, Punctul central emite, prin sistemul informatic e-Popriri, Adresa de suspendare, temporară, totală sau parţială a indisponibilizării conturilor sau Adresa privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra disponibilităţilor băneşti, pentru poprirea înfiinţată prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, după caz, şi o încarcă pe platforma ePopriri, aplicându-se în mod corespunzător prevederile pct. 2.3-2.5 şi 2.7. 5.3. În cazul suspendării executării silite, sumele existente la momentul comunicării adresei prevăzute la pct. 5.2 rămân indisponibilizate în conturile deschise la instituţiile de credit. Până la momentul la care instituţiile de credit transmit informaţiile privind suma disponibilă de plată, debitorul poate dispune de sumele indisponibilizate conform prevederilor art. 233 alin. (5) din Codul de procedură fiscală. 5.4. În cazul în care pe perioada suspendării executării silite prin poprire se sting în totalitate creanţele pentru care s-a înfiinţat poprirea sau adresa de înfiinţare a popririi nu mai subzistă, se aplică în mod corespunzător prevederile cap. VII. 5.5. În cazul continuării măsurilor de executare silită prin poprire asupra disponibilităţilor băneşti, comunicarea către instituţia de credit a adresei prevăzute la pct. 5.2 are ca efect virarea de către aceasta a sumelor indisponibilizate şi/sau continuarea indisponibilizării sumelor viitoare, în limita sumelor individualizate în această adresă. Prevederile cap. III şi, după caz, ale cap. VII se aplică în mod corespunzător. Capitolul VI Actualizarea sumelor rămase de recuperat ca urmare a stingerilor efectuate la nivelul organului fiscal competent 6.1. În fiecare zi până la ora 11,00, sistemul informatic ePopriri preia de la organele fiscale competente informaţiile privind sumele rămase de recuperat din popririle înfiinţate, respectiv: a)numărul de evidenţă a plăţii; b)codul de identificare fiscală al beneficiarului; c)suma rămasă de recuperat.6.2. Pe baza informaţiilor prevăzute la pct. 6.1 se actualizează automat, în sistemul informatic e-Popriri, suma rămasă de recuperat, caz în care se preia cea mai mică valoare dintre suma rămasă de recuperat existentă în sistemul informatic e-Popriri la momentul actualizării şi suma rămasă de recuperat la nivelul organului fiscal. 6.3. După actualizarea sumelor efectuată conform pct. 4.6 şi 6.2, se transmite Adresa pentru înştiinţarea instituţiilor de credit privind sumele rămase de recuperat, ca urmare a stingerilor efectuate, din popririle înfiinţate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, instituţiilor de credit cărora li s-au comunicat adresele de înfiinţare a popririi, indiferent dacă acestea au încheiat sau nu cu A.N.A.F., Convenţia-cadru prevăzută în anexa nr. 2 la ordin. Prevederile pct. 2.3-2.5 se aplică în mod corespunzător. 6.4. Prin excepţie de la pct. 6.3, în cazul în care suma rămasă de recuperat, ca urmare a actualizării efectuate potrivit pct. 6.2, este „zero" lei, se ridică poprirea, aplicându-se în mod corespunzător prevederile pct. 7.2. Capitolul VIIRidicarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra disponibilităţilor băneşti 7.1. În situaţia în care poprirea înfiinţată nu mai subzistă ca urmare a încetării executării silite din oricare dintre motivele prevăzute de lege, cu excepţia cazului în care s-au stins în totalitate sumele ce au stat la baza înfiinţării popririi, organul fiscal competent transmite către sistemul informatic e-Popriri statusul adresei de înfiinţare a popririi, respectiv „ridicare". 7.2. În baza informaţiilor prevăzute la pct. 7.1, precum şi în cazul în care în urma actualizării sumei rămase de recuperat potrivit pct. 4.6 aceasta este „zero" lei, Punctul central emite, prin sistemul informatic e-Popriri, Decizia de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti, pentru poprirea înfiinţată prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, şi o încarcă pe platforma e-Popriri, aplicându-se în mod corespunzător prevederile pct. 2.3-2.5 şi 2.7. Capitolul VIIIDispoziţii finale 8.1. Înregistrarea documentelor emise de către Punctul central se realizează în mod automat prin sistemul informatic ePopriri, prin păstrarea numărului de înregistrare al adresei de înfiinţare a popririi şi menţionarea datei la care a fost încărcat actul de executare silită emis de acesta, pe platforma e-Popriri. 8.2. În situaţia în care platforma e-Popriri nu este funcţională, comunicarea actelor de executare silită, precum şi schimbul de mesaje cu instituţiile de credit se realizează prin calea alternativă pusă la dispoziţie privind schimbul masiv de date. 8.3. În cazul în care în procesul de stingere a creanţelor ce au făcut obiectul înfiinţării popririlor potrivit prevederilor prezentei proceduri au intervenit erori materiale în viramentele efectuate de către instituţiile de credit, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 164 din Codul de procedură fiscală. 8.4. Până la data semnării Convenţiei-cadru de aderare a instituţiilor de credit la mecanismul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare silită, instituţiile de credit aplică prevederile prezentei proceduri, cu excepţia dispoziţiilor pct. 2.5 şi a celor de la cap. III. Până la data semnării convenţiei-cadru, pentru popririle înfiinţate potrivit prezentei proceduri, informaţiile prevăzute la pct. 2.5 se comunică la Punctul central de către instituţiile de credit, prin poştă electronică. 8.5. Instituţiile de credit au obligaţia să plătească sumele indisponibilizate în contul indicat de organul de executare silită, în ordinea vechimii primirii adreselor de înfiinţare a popririi. 8.6. Actele de executare silită şi mesajele reprezentând fişierele prin care se individualizează acţiunea ce se realizează de către Punctul central, instituţiile de credit sau organul fiscal competent se arhivează automat în Arhiva electronică centrală pe o perioadă de 5 ani de la încetarea executării silite. 8.7. În situaţia în care informaţiile cu privire la viramentele efectuate de către instituţiile de credit în contul deschis la Trezoreria Operativă Centrală nu pot fi transmise în aplicaţia ePopriri, până la ora 20,00 a fiecărei zile, pentru a putea fi procesate în vederea comunicării ordonanţărilor de plată, ca urmare a nefuncţionării sistemului, acestea se vor comunica în ziua lucrătoare imediat următoare. ANEXA Nr. 2Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Nr. .........../ ...... .... ............ Instituţia de credit ........ ................ ................ ................ ............ Nr. ........../ ...... .... ............ Convenţia-cadru de aderare a instituţiilor de credit la mecanismul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare silită Între, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare A.N.A.F., cu sediul în localitatea ........ ................ ........, str. ........ ........ ............. nr. ......, sectorul ......, reprezentată prin doamna/domnul ........ ................ ........, în calitate de preşedinte, şi instituţia de credit ........ ................ ................ ................ ........ .............., denumită în continuare instituţie de credit, cu sediul în localitatea .............., str. ........ ............. nr. ........, bl. ...., sc. ...., ap. ....., sectorul/judeţul .............., telefon/fax ............., număr de ordine în registrul comerţului .........., cod unic de înregistrare ............, atribut fiscal RO, număr de înmatriculare în Registrul instituţiilor de credit .............., înregistrată cu nr. ................ în registrul de evidenţă a prelucrării datelor cu caracter personal, operator de date cu caracter personal ..............., reprezentată prin doamna/domnul ........ ................ ........, în calitate de preşedinte, s-a încheiat prezenta Convenţie-cadru de aderare a instituţiilor de credit la mecanismul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare silită, denumită în continuare Convenţie-cadru. Părţile au convenit următoarele: Articolul 1Obiectul Convenţiei-cadru Obiectul prezentei convenţii-cadru îl reprezintă aderarea instituţiei de credit la mecanismul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare silită, aplicându-se prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora. Articolul 2Obligaţiile părţilor În îndeplinirea obiectivului prezentei convenţii-cadru, părţile semnatare au obligaţia respectării prevederilor referitoare la protejarea secretului fiscal potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, la protejarea secretului bancar potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la protecţia datelor cu caracter personal conform dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), denumit în continuare RGPD. Articolul 3Obligaţiile instituţiei de credit semnatare 3.1. Instituţia de credit semnatară se obligă să respecte prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora. 3.2. Instituţia de credit semnatară confirmă ora de începere a zilei bancare, la semnarea Convenţiei-cadru, ca fiind ora ............. . În sensul prezentei convenţii-cadru, prin zi bancară se înţelege orice zi, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică şi a zilelor de sărbători legale. 3.3. În cazul modificării orei de începere a zilei bancare, instituţia de credit semnatară va transmite A.N.A.F. o notificare prin care comunică schimbarea orei prevăzute la pct. 3.2, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de implementarea acesteia la nivelul instituţiei de credit. 3.4. Cooperativele de credit afiliate împuternicesc casa centrală pentru semnarea în numele şi pe seama acestora a prezentei convenţii-cadru, precum şi pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora, iar împuternicirea se anexează, în original, la prezenta convenţie-cadru. Cooperativele de credit afiliate sunt responsabile pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din prevederile prezentei convenţii-cadru. 3.5. În cazul organizaţiilor cooperatiste de credit, actele de executare silită se încarcă în spaţiul privat al A.N.A.F. (platforma e-Popriri) pentru casa centrală atât în nume propriu, cât şi pentru fiecare cooperativă de credit afiliată acesteia, iar primirea actelor de executare silită de către cooperativele de credit afiliate se realizează prin intermediul casei centrale. Data comunicării către cooperativele de credit afiliate se consideră a fi data comunicării către casa centrală potrivit pct. 3.2 sau 3.3, după caz. Articolul 4Obligaţiile Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală A.N.A.F. se obligă să ducă la îndeplinire prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora. Articolul 5Protecţia datelor cu caracter personal 5.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ce constituie obiectul prezentei convenţii-cadru se realizează în conformitate cu prevederile RGPD şi cele ale legislaţiei naţionale aplicabile domeniului de referinţă. 5.2. Datele cu caracter personal ce sunt prelucrate de către părţi în vederea îndeplinirii obiectului prezentei convenţii-cadru, menţionat la art. 1, sunt următoarele: a)numele, prenumele; b)adresa de domiciliu; c)codul numeric personal; d)cuantumul obligaţiilor fiscale.5.3. Datele cu caracter personal în cauză sunt prelucrate numai pentru realizarea obiectului prevăzut la art. 1, cu respectarea legislaţiei în vigoare, şi nu pot face obiectul diseminării către alte instituţii/persoane fizice/persoane juridice decât în condiţiile legii, cu acordul prealabil al părţilor. 5.4. În situaţia în care persoana vizată îşi retrage consimţământul ce a stat la baza legalităţii prelucrării datelor cu caracter personal ce o privesc, părţile se informează reciproc pentru a dispune măsurile legale ce se impun. 5.5. În conformitate cu prevederile RGPD, persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate beneficiază de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, dreptul la ştergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, precum şi dreptul de a depune plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 5.6. Dacă persoanele vizate au exercitat şi au obţinut de la una dintre părţi dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, dreptul la ştergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, părţile se informează reciproc despre acest fapt. 5.7. Părţile pun în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru a garanta şi a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu normele de drept al Uniunii Europene sau de drept intern referitoare la protecţia datelor cu caracter personal. 5.8. Orice persoană fizică care acţionează sub autoritatea uneia dintre părţi şi are acces la datele cu caracter personal ce fac obiectul prezentei convenţii-cadru are obligaţia să păstreze confidenţialitatea acestor date şi nu le prelucrează decât la cererea părţilor, cu excepţia cazului în care dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern o obligă să facă acest lucru. 5.9. În situaţia în care părţile constată o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal se vor informa reciproc şi vor dispune măsurile prevăzute de normele de drept al Uniunii Europene sau de drept intern, în special cele privind informarea persoanei vizate şi notificarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 5.10. În scopul garantării prelucrării datelor cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată, atât A.N.A.F., cât şi instituţia de credit asigură publicarea pe site-ul/portalul propriu a unei informări privind obiectul prezentei convenţii-cadru. Articolul 6Dispoziţii finale 6.1. Părţile vor trata informaţiile pe care le dobândesc ca urmare a realizării atribuţiilor reciproce prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora ca fiind confidenţiale şi nu le vor dezvălui terţilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. 6.2. Părţile se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea prevederilor din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora să fie notificat în timp util celeilalte părţi, iar remedierea acestuia va fi făcută având la bază consultarea reciprocă şi dialogul constructiv. 6.3. În cazul fuziunii, divizării sau dizolvării unor instituţii de credit, precum şi în alte situaţii de restructurare/reorganizare a acestora, instituţia de credit semnatară este obligată să informeze A.N.A.F. de îndată şi, după caz, să întreprindă demersurile necesare în vederea semnării unui act adiţional la prezenta convenţie-cadru de către instituţia de credit şi A.N.A.F. 6.4. Prezenta convenţie-cadru intră în vigoare la data semnării acesteia de către părţi şi este valabilă pe o perioadă nedeterminată. 6.5. Orice modificare sau completare ulterioară încheierii prezentei convenţii-cadru se va putea realiza cu acordul părţilor, prin act adiţional. Prezenta convenţie-cadru s-a semnat astăzi .......... în .......... exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară. AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Preşedinte, ........ ................ ........ ........... INSTITUŢIA DE CREDIT ........ ................ ........ ......... Preşedinte, ........ ................ ........ ......... ANEXA Nr. 3ANTET1) Nr. ...............din ........ ............ Către ........ ................ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ..............2) ADRESĂ pentru înştiinţarea instituţiilor de credit privind sumele rămase de recuperat, ca urmare a stingerilor efectuate, din popririle înfiinţate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă Prin prezenta vă înştiinţăm că pentru poprirea înfiinţată asupra disponibilităţilor băneşti având numărul de evidenţă a plăţii ........ ........., pentru codul de identificare fiscală ...............3), ca urmare a neachitării obligaţiilor fiscale/bugetare datorate de către debitorul având cod de identificare fiscală ........ .............4) se actualizează suma rămasă de recuperat în cuantum de ........... lei. 1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului de executare emitent al prezentului act. 2) Se va menţiona codul de identificare fiscală al instituţiei de credit. 3) Se va/vor menţiona codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare ale debitorului. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menţiona codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, ale contribuabilului/plătitorului care le-a înfiinţat. 4) Se va menţiona codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, ale debitorului care înregistrează obligaţii fiscale/bugetare restante, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate. Celelalte prevederi din Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, având numărul de evidenţă a plăţii ........ .........., rămân valabile. Prezenta înştiinţare privind actualizarea sumelor rămase de recuperat produce efecte din momentul primirii de către dumneavoastră a prezentei adrese. În acest sens, aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii prezentei adrese. Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie. Conducătorul organului de executare Numele şi prenumele ........ ........ ........ Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 1. Denumire: Adresa pentru înştiinţarea instituţiilor de credit privind sumele rămase de recuperat, ca urmare a stingerilor efectuate, din popririle înfiinţate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă 2. Format: A4/t1 + A4/t1. 3. Se utilizează: în baza prevederilor art. 230 alin. (5) şi art. 233 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 4. Se întocmeşte: electronic, de către organul de executare. 5. Circulă: electronic, la instituţia de credit. 6. Se arhivează: electronic. ANEXA Nr. 4Antet1) Nr. ......... din........ ........ Către ........ ................ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ..............2) REFERAT privind nevirarea de către instituţia de credit a sumei cuprinse în ordonanţarea de plată Având în vedere faptul că instituţia de credit ........ ........ ..............., căreia i s-a comunicat Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, având numărul de evidenţă a plăţii ........ ........ ........., pentru debitorul ........ ..........3), cod de identificare fiscală ........ ................4), nu a virat sau a virat cu întârziere, după caz, suma cuprinsă în ordonanţarea de plată transmisă acesteia în fişierul încărcat pe platforma e-Popriri cu nr. ......... din data ..........., vă rugăm să procedaţi la analizarea cauzelor care au condus la nevirarea sumelor şi luarea măsurilor conform prevederilor legale în vigoare, respectiv:  - atragerea răspunderii solidare în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât aceasta a virat suma de ....... lei, din suma confirmată ce poate fi plătită de ......... lei, pentru care s-a emis ordonanţare de plată;  - atragerea răspunderii solidare în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât aceasta nu a virat suma confirmată ce poate fi plătită de ............. lei, pentru care s-a emis ordonanţare de plată;  - sancţionarea instituţiei de credit conform art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât aceasta a virat cu întârziere suma de ....... lei, din suma confirmată ce poate fi plătită, pentru care s-a emis ordonanţare de plată. Conducătorul organului de executare Numele şi prenumele ........ ........ ........ 1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului de executare emitent al prezentului act. 2) Se va menţiona denumirea organului fiscal competent care administrează creanţele fiscale ale debitorului. 3) Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menţiona contribuabilul/plătitorul care le-a înfiinţat. 4) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1665/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1665 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1665/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu