Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 163 din 7 martie 2008

privind aprobarea rectificarii bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 ale Companiei Nationale „Romarm" - S.A. Bucuresti, Societatii Comerciale „Avioane Craiova" - S.A., Societatii Comerciale „Romaero" - S.A. si Societatii Comerciale „Romplumb" - S.A. Baia Mare

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII,FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 320 din 23 aprilie 2008In temeiul prevederilor art. 1 alin. (2) şi ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) şi (4) şi ale anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, precum şi ale anexei la Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Naţionale „Romarm" - S.A. Bucureşti, care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi este monitorizată în baza prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

(2) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Societăţii Comerciale „Avioane Craiova" - S.A., societate comercială care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

(3) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Societăţii Comerciale „Romaero" - S.A., societate comercială care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

(4) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Societăţii Comerciale „Romplumb" - S.A. Baia Mare, societate comercială care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli ale companiei naţionale şi societăţilor comerciale prevăzute la art. 1  reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.

(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, compania naţională şi societăţile comerciale prevăzute la art. 1 vor efectua cheltuieli totale aferente veniturilor proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

(3) In cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri ale veniturilor totale aprobate, compania naţională şi societăţile comerciale prevăzute la art. 1 pot efectua cheltuieli totale aferente veniturilor mai mari decât cele înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli, proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, numai cu aprobarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.

Art. 3. - Compania Naţională „Romarm" - S.A., Societatea Comercială „Avioane Craiova" - S.A., Societatea Comercială „Romaero" - S.A. şi Societatea Comercială „Romplumb" - S.A. Baia Mare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

ANEXA Nr. 1*)

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI COMPANIA NAŢIONALA „ROMARM" - S.A. - BUCUREŞTI

Adresa: bd. Timişoara nr. 5 B, sectorul 6, Bucureşti

Codul fiscal RO 13554423

BUGETUL   DE   VENITURI   ŞI   CHELTUIELI   RECTIFICAT

pe anul 2007

                                                                                                             - mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2007

BVC 2007 RECTIFICAT

%

Diferenţe

0

1

2

3

4

5

6=5/4*100

7=5-4

I.

VENITURI TOTALE

1

372.583,08

385.091,64

103,36

12.508,56

1.

Venituri din exploatare - total, din care:

2

363.297,09

374.249,89

103,01

10.952,80

a) producţia vândută

3

212.212,43

208296,69

98,15

-3.915,74

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

13.291,99

33.400,08

251,28

20 108,09

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri

5

1.022,00

1.052,00

102,94

30,00

d) producţia imobilizată

6

4.193,00

3.766,89

89,84

-426,11

e) alte venituri din exploatare (8+9), din care:

7

132.577,67

127.518,63

96,18

-5.059,04

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri

8

26.183,00

38.691,56

147,77

12.508,56

- alte venituri din exploatare

9

106.394,67

87.653,03

82,38

-18.741,64

2.

Venituri financiare - total, din care:

10

9.285,99

10.841,75

116,75

1.555,76

a) venituri din interese de participare

11

4.419,00

4.517,00

102,22

98,00

c) venituri din dobânzi

13

336,00

336,80

100,24

0,80

d) alte venituri financiare

14

4.530,99

5.987,95

132,16

1.456,96

II.

CHELTUIELI TOTALE, din care:

16

372.433,08

384.991,64

103,37

12.558,56

1.

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

361.555,60

373.989,59

103,44

12.433,99

a) cheltuieli materiale

18

100.336,79

104 333,85

103,98

3.997,06

b) alte cheltuieli din afară (energia şi apa)

19

44.150,30

43.696,34

98,97

-453,96

c) cheltuieli privind mărfurile

20

11.062,63

23.870,66

215,78

12.808,03

d) cheltuieli privind personalul, din care:

21

110.472,04

110.069,25

99,64

-402,79

- salarii

22

80.720,26

80.720,26

100,00

0,00

- cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, din care:

23

24.790,81

24.790,81

100,00

0,00

- contribuţii la asigurările sociale 22.712%

24

18.333,19

18.331,19

100,00

0,00

- ajutor de şomaj 2%

25

1.614,41

1.614,41

100,00

0,00

- contribuţia la asigurările sociale de sănătate 6%

26

4.843,22

4.843,22

100,00

0,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

4.960,97

4.558,19

91,88

-402,79

- tichete de masă

28

4.030,37

3.690,00

91,55

-340,37

- fond special de solidaritate socială pt. pers. cu handicap

29

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de pers. aferente restructurării şi privatizării, inclusiv administratori speciali

930,60

868,19

93,29

-62,42

e) amortizări şi provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale

30

21.730,51

20.723,98

95,37

-1.006,53

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

73.803,33

71.295,51

96,60

-2.507,82

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:

33

996,67

853,95

85,68

-142,72

- cheltuieli de protocol

34

3,00

2,00

66,67

-1,00

- cheltuieli de reclamă şi publicitate

35

990,67

849,95

85,80

-140,72

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2007

BVC 2007

RECTIFICAT

%

Diferenţe

0

1

2

3

4

5

6=5/4*100

7=5-4

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

3,00

2,00

66,67

-1,00

- alte cheltuieli, din care:

37

72.806,66

70.225,96

96,46

-2 580,70

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat

40

1.614,41

1.614,41

100,00

0,00

- transferuri şi/sau subvenţii

41

26.183,00

39.865,60

152,26

13.682,60

2.

Cheltuieli financiare - total, din care:

42

10.877,48

11.002,05

101,15

124,57

- cheltuieli privind dobânzile

43

3.004,00

2.450,64

81,58

-553,36

- alte cheltuieli financiare

44

7.873,48

8.551,41

108,61

677,93

III.

REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere)

46

150,00

100,00

66,67

-50,00

IV.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

47

7,50

5,00

66,67

-2,50

- fond de rezervă

48

7,50

5,00

66,67

-2,50

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI

49

0,00

0,00

0,00

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

50

22,80

15,20

66,67

-7,60

VII.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

51

127,20

84,80

66,67

-42,40

1

Rezerve legale

52

7,50

5,00

66,67

-2,50

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

53

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

54

0,00

0,00

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

55

0,00

0,00

0,00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

56

6

Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă

57

11,97

7,98

66,67

-3,99

7

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor /companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

59,85

39,90

66,67

-19,95

8

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

59

47,88

31,92

66,67

-15,96

VIII.

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

60

19.604,60

13.476,34

68,74

-6.128,26

1.

Surse proprii

61

8.002,72

3.119,89

38,45

-4.925,68

2.

Alocaţii de la buget

62

11.037,00

10.257,15

93,32

-737,00

3.

Credite bancare

63

- interne

64

- externe

65

4.

Alte surse

66

564,88

99,30

17,58

-465,58

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

67

19.604,60

13.476,34

68,74

-6.128,26

1.

Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

68

11.067,60

5.719,19

51,68

-5.348,41

2.

Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii

69

8.537,00

7.757,15

90,87

-779,85

- interne

70

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2007

BVC 2007 RECTIFICAT

%

Diferenţe

0

1

2

3

4

5

6=5/4*100

7=5-4

- externe

71

8.537,00

7.757,15

90,87

-779,85

X.

REZERVE, din care:

72

7,50

5,00

66,67

-2,50

1.

Rezerve legale

73

7,50

5,00

66,67

-2,50

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

76

1.

Venituri totale

77

346.400,08

346.400,08

100,00

0.00

2.

Costuri aferente veniturilor totale

78

346.250,08

346.300,08

100,01

50.00

3.

Numărul prognozat de personal în activitate la finele anului

79

7.080

7.080

100,00

0.00

4.

a. Numărul mediu de personal in activitate

80

5.800

5.800

100,00

0,00

b. Numărul mediu de personal nucleu

80a

2.400

2.400

100,00

0,00

5.

Fond de salarii, din care:

81

80.720,26

80.720,26

100,00

0,00

b) aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:

83

150,00

150,00

100,00

0,00

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001

84

30,00

30,00

100,00

0,00

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001

85

60,00

60.00

100,00

0.00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp

86

76.554,26

76.554,26

100,00

0,00

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durată limitată de timp

87

e) alte cheltuieli cu personalul

88

4.016,00

4.016,00

100,00

0,00

6.

Câştigul mediu lunar pe salariat

89

1.099,92

1.099,92

100,00

0,00

7.

Productivitatea muncii pe număr mediu personal în activitate (mii lei/pers.) (rd.77/rd.S0) - în preţuri curente

90

59,72

59,72

100,00

0,00

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu in activitate (mii lei/pers.) (rd.77/rd.80) -în preţuri comparabile 2005

91

59,72

59,72

100,00

0,00

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)

93

999,57

999,71

100,01

0,14

11.

Plăţi restante - total

94

476.242,16

476.242,16

100,00

0,00

-preţuri curente

95

476.242,16

476.242,16

100,00

0,00

-preţuri comparabile (rd.95 x ind. de creştere a preturilor progn.)

96

476.242,16

476.242,16

100,00

0,00

12.

Creanţe restante - total

97

23.662,70

23.662,70

100,00

0,00

-preţuri curente

98

23.662,70

23.662,70

100,00

0.00

-preţuri comparabile (rd.98 x ind. de creştere a preţurilor progn.)

99

23.662,70

23.662,70

100,00

0,00

La rândul 41 au fost înscrise sumele aferente cheltuielilor de personal pentru susţinerea salariaţilor din nucleul de bază

NOTĂ: Cheltuielile de capital cuprind şi suma alocată pentru filiala CARFIL aferentă rambursării creditului extern -în valoare de 7.757,15 mii lei.

ANEXA Nr. 2*)

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

SOCIETATEA COMERCIALĂ „AVIOANE CRAIOVA" - S.A.

Gherceşti, Str. Aviatorilor nr. 10

Cod fiscal RO 2326144

BUGETUL   DE   VENITURI   Şl   CHELTUIELI   RECTIFICAT

pe anul 2007

                                                                                                              - mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

BVC

2007 Aprobat

BVC

2007 Rectificat

%

Diferente

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7=5-4

I.

VENITURI TOTALE (rd.02+rd.l0+rd.l5)

1

32.730

32.732

100,01

2

1.

Venituri din exploatare - total, din care:

2

32.580

32.582

100,01

2

a) producţia vândută

3

28.898

28.898

100,00

0

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

86

86

100,00

0

c) venituri din subvenţii de exploatare

aferentei cifrei de afaceri, din care :

5

subvenţii, conform prevederilor legale in vigoare

5a

transferuri, conform prevederilor legale in vigoare

5b

d) producţia imobilizată

6

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

3.596

3.598

100,06

2

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri

8

2.992

2.994

100,07

2

-  alte venituri din exploatare

9

604

604

100,00

0

2.

Venituri financiare - total, din care:

10

150

150

100,00

0

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

11

11

100,00

0

d) alte venituri financiare

14

139

139

100,00

0

3.

Venituri extraordinare

15

II.

CHELTUIELI TOTALE

16

32.151,23

32.153,23

100,01

2

(rd.l7+rd.42+rd.45)

1.

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

31.950,23

31.952,23

100,01

2

a) cheltuieli materiale

18

6.160

6.160,00

100,00

0

b) alte cheltuieli din afară (energia şi apă)

19

2006

2006

100,00

0

c) cheltuieli privind mărfurile

20

11

11

100,00

0

d) cheltuieli privind personalul, din care:

21

13.546,23

13.546,23

100,00

0

- salarii

22

9.774,92

9.774,92

100,00

0

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia sociala, din care:

23

3.115,80

3.115,80

100,00

0

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

- cheltuieli privind contribuţiile la asigurările sociale

24

2.263,49

2.263,49

100,00

0

- cheltuieli privind contribuţiile de asigurări pentru şomaj

230,04

230,04

100,00

0

- cheltuieli privind contribuţiile la asigurări sociale de sănătate

26

622,27

622,27

100,00

0

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

655,51

655,51

100,00

0

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

28

122,97

122,97

100,00

0

- tichete de creşă (cf.art.3 din Legea nr.193/2006)

28a

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art,2 din Legea nr.193/2006)

28b

532,54

532,54

100,00

0

- tichete de masă

29

c) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale

30

862

862,00

100,00

0

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

9.365,00

9.367,00

100,02

2

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:

33

6.373,00

6.373,00

100,00

0

- cheltuieli de protocol, din care:

34

21

21

100,00

0

-tichete cadou pentru

protocol (cf.art. 2din Legea nr. 193/2006)

34a

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

35

100

100

100,00

0

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

35a

- tichet cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţele existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

35b

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

- alte cheltuieli, din care:

37

2.992,00

2.994,00

100,07

2

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

38

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice

39

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:

40

2.992,00

2.994,00

100,07

2

- transferuri şi/sau subvenţii

41

2.992,00

2.994,00

100,07

2

2.

Cheltuieli financiare - total, din care:

42

201

201

100,00

0

- cheltuieli privind dobânzile

43

10

10

100,00

0

- alte cheltuieli financiare

44

191

191

100,00

0

3.

Cheltuieli extraordinare

45

III.

REZULTATUL BRUT

( profit/ pierdere)

46

578,77

578,77

100,00

0,00

IV.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STAB. POTRIVIT LEGII, din care:

47

28,94

28,94

100,00

0

- fond de rezervă

48

28,94

28,94

100,00

0

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI

49

444,58

444,58

100,00

0

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

50

87,97

87,97

100,00

0

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

51

490,80

490,80

100,00

0

VII.

0

1.

Rezerve legale

52

28,94

28,94

100,00

0

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

53

461,86

461,86

100,00

0

3.

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

54

4.

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

55

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

56

6.

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţă

57

7.

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

8.

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 -7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

59

VIII.

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

60

S62

862

100,00

0

1.

Surse proprii

61

862

862

100,00

0

2.

Alocaţii de la buget

62

3.

Credite bancare

63

- interne

64

- externe

65

4.

Alte surse

66

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

67

862

862

100,00

0

1.

Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

68

862

862

100,00

0

2.

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

69

- interne

70

- externe

71

X.

REZERVE, din care:

72

1.

Rezerve legale

73

2.

Rezerve statutare

74

3.

Alte rezerve

75

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

76

1.

Venituri totale

77

29.738,00

29.738,00

100,00

0

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

78

29.159,23

29.159,23

100,00

0

3.

Numărul prognozat de personal la finele anului

79

681

681

100,00

0

Numărul personal in activitate

79a

496

496

100,00

0

4

Numărul mediu de personal total in activitate

80

496

496

100,00

0

-număr de personal aferent nucleului de bază

80a

185

185

100.00

0

5.

Fond de salarii, din care:

81

9.774,92

9.774,92

100,00

0

a) fond de salarii aferent posturilor blocate

82

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, din care:

83

100,61

100,61

100,00

0

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială

84

33,54

33,54

100,00

0

- premiul anual

85

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

86

9.590,82

9.590,82

100,00

0

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp

87

c) alte cheltuieli cu personalul

88

83,49

83.49

100,00

0

6.

Câştigul mediu lunar pe salariat (RON)

89

1.614,62

1.614,62

100,00

0

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii RON / persoană)

90

59,62

59,62

100.00

0,00

(rd.77/rd.80) - in preţuri curente

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii RON / persoana) (rd.77/rd.80) -in preţuri comparabile

91

9.

Productivitatea muncii in unităţi fizice pe

total personal mediu (unităţi fizice/ persoană)

92

718,00

718.00

100,00

0

10.

Cheltuieli totale la 1000 RON venituri totale

[ (cheltuieli totale / venituri totale x 1000)] (rd.78/rd.77)x 1.000

93

980,54

980,54

100,00

0

11.

Plăţi restante - total

94

14.428

14.428

100,00

0

- preţuri curente

95

14.428

14.428

100,00

0

- preţuri comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)

96

14.428

14.428

100,00

0

12.

Creanţe restante - total

97

1.074

1.074

100,00

0

- preţuri curente

98

1.074

1.074

100,00

0

- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)

99

1.074

1.074

100,00

0

Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie, reprezentanţilor AVAS în AGA, administratorului special şi a conducătorului unităţii.

NOTĂ: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi:

- suma de 83,49 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA;

- suma de 100,61 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.

ANEXA Nr. 3*)

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

SOCIETATEA COMERCIALĂ „ROMAERO" - S.A.

Bd. Ficusului nr. 44, sectorul 1, Bucureşti

Codul fiscal RO 1576401

BUGETUL   DE   VENITURI   Şl   CHELTUIELI   RECTIFICAT

pe anul 2007

                                                                                                              - mii lei -

INDICATORI

nr. rd.

BVC 2007 aprobat

Rectificat BVC 2007

%

Diferenţe BVC

rectifcat 2007 -

aprobat 2007

(mii lei)

0

1

2

3

5

6

7=6/5*100

8=6-5

I

VENITURI TOTALE din care :

(rd.02+ rd 10+ rd.15)

01

83.423,15

134.650,61

161,41

51.227,46

1

Venituri din exploatare, total, din care:

02

81.469,55

133.782,00

164,21

52.312,45

a) producţia vândută şi serviciile prestate

03

74.949,71

59.851,00

79,85

-15.098,71

b) venituri din vânzarea mărfurilor

04

2 132,19

951,00

44,60

-1.181,19

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri

05

- subvenţii.cf.preved.legale în vigoare

5a

- transferuri, cf.preved. legale în vigoare

5b

d) producţia imobilizată

06

e) alte venituri din exploatare, din care:

07

4 387,65

72 980,00

1.663,30

68.592.35

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor

venituri

08

- alte venituri din exploatare

09

4 387,65

72 980,00

1.663,30

68.592.35

2

Venituri financiare-total, din care:

10

1.953,60

868,61

44,46

-1.084,99

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

10,80

8,61

79,72

-2.19

d) alte venituri financiare

14

1.942,80

860,00

44,27

-1.082,80

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE, din care :  

(rd 17+rd.42+ rd.45)

16

82.736,80

133.946,02

161,89

51.209,22

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

78.464,21

130.119,15

165,83

51.654,94

a) cheltuieli materiale

18

13.881,31

8.697,41

62,66

-5.183.90

b) alte cheltuieli din afară (energie şi apă)

19

5.834,45

4.351,11

74,58

-1.483.34

c) cheltuieli privind mărfurile

20

1 633,61

837,78

51,28

-795.83

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

45.114,78

43.314,75

96,01

-1.800,03

- salarii **)

22

32.884,28

31.741,31

96,52

-1.142,97

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din

care:

23

9.356,52

9.013,04

96,33

-343.48

- contribuţia la asigurările sociale

24

6.648,39

6.400,85

96,28

-247,54

- contribuţia de asigurări pentru şomaj

25

735,08

707,71

96,28

-27,37

- contribuţie la asigurările sociale de sănătate

26

1 973,06

1 904,48

96,52

-68.58

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

2873,98

2560,40

89,09

-313,58

- sume aferente privatizării conform Ordinului AVAS nr. 9370/2007

27a

65,66

89,93

136,96

24,27

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

- contribuţia de asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale, conform H.G.176/20.02.2007

28

380,80

367,56

96,52

-13,24

- tichete de masă

29

2.427,52

2.102,91

86,63

-324,61

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi

necorporale

30

2.472,00

4.360,06

176,38

1.888,06

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

9.528,06

67.923,22

712,88

58.395,16

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care :

33

7.378,48

11.331,90

153,58

3.953,42

- cheltuieli de protocol

34

10,50

86,90

827,65

76,40

- cheltuieli de reclamă şi publicitate***)

35

15,75

15,75

100,00

0,00

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete cadou

36a

1.000,00

286,45

28,65

-713,55

- alte cheltuieli, din care:

37

2.149,58

56.591,32

2.632,67

54.441,74

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

38

0,00

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice

39

0,00

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:

40

657,69

634,83

96,52

-22,86

- transferuri sau subvenţii

41

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

42

4.272,59

3.826,87

89,57

-445,72

- cheltuieli privind dobânzile

43

1.323,49

2.508,59

189,54

1.185,10

- alte cheltuieli financiare

44

2.949,10

1.318,28

44,70

-1.630,82

3

Cheltuieli extraordinare

45

III

REZULTAT BRUT - profit (pierdere)

46

686,35

704,59

102,66

18,24

IV

ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

47

34,32

35,23

102,66

0,91

-fond de rezervă

48

34,32

35,23

102,66

0,91

V

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI

49

547,71

562,26

102,66

14,56

VI

IMPOZIT PE PROFIT

50

104,32

107,10

102,66

2,77

VII

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

51

582,02

597,49

102,66

15,47

1

Rezerve legale

52

34,32

35,23

102,66

0,91

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale

prevăzute de lege

53

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

54

547,71

562,26

102,66

14,56

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

55

5

Alte repartizări prevăzute de lege

56

6

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă

57

7

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor / companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

8

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

59

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

60

11.395,00

4.902,30

43,02

-6.492,70

1

Surse proprii

61

2.472,00

1.272,30

51,47

-1.199,70

2

Alocaţii de la buget

62

2.500,00

2.500,00

100,00

0,00

3

Credite bancare

63

5.000,00

0,00

0,00

-5.000,00

- interne

64

- externe

65

4

Alte surse

66

1.423,00

1.130,00

79,41

-293,00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

67

11.395,00

4.902,30

43,02

-6.492,70

1

Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului

68

11.395,00

4.902,30

43,02

-6.492,70

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii;

69

- interne

70

- externe

71

X

REZERVE, din care:

72

34,32

35,23

102,66

0,91

1

Rezerve legale

73

34,32

35,23

102,66

0,91

2

Rezerve statutare

74

3

Alte rezerve

75

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

76

1

Venituri totale

77

83.423,15

134.650,61

161,41

51.227,46

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

78

82.736,80

133.946,02

161,89

51.209,22

3

Numărul prognozat de personal la finele anului

79

1.350,00

1.300,00

96,30

-50,00

4

Numărul mediu de personal total

80

1.300,00

1.300,00

100,00

0,00

5

Fond de salarii, din care :

81

32.884,28

31.741,31

96,52

-1.142,97

a)- fond de salarii aferent posturilor blocate

82

b)- fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001 din care:

83

100,61

165,00

164,00

64,39

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială conf. art. 7(2) din OUG nr.

79/2001

84

33,54

34,53

102,96

0,99

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001

85

c)- fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

86

32.569,59

31.288,81

96,07

-1.280,78

d)- fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp

87

d)- alte cheltuieli cu personalul

88

214,08

287,50

134,30

73,42

6

Câştigul mediu lunar pe salariat* (lei/persoană/lună)

89

2.089,40

2.007,24

96,07

-82,16

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers) (rd.77/rd.80) în preţuri curente

90

64.221,05

103.657,13

161,41

39.436,07

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers) (rd.77/rd 80) în preţuri comparabile

91

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr.repere pt. ansamble, subansamble şi piese primare executate /nr de persoane)

92

267,78

267,78

100,00

0,00

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale *1000)     =(rd16/rd1)x1000

93

991,77

994,77

100,30

2,99

11

Plăţi restante - total, din care:

94

41.309,00

9.985,00

24,17

-31.324,00

- preţuri curente

95

43.788,00

0,00

- preţuri comparabile

96

X

X

X

X

12

Creanţe restante - total

97

1.175,00

1.245,00

105,96

70,00

- preţuri curente

98

1.245,00

- preţuri comparabile

99

X

X

X

X

ANEXA Nr. 4*)

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

SOCIETATEA COMERCIALĂ „ROMPLUMB" - S.A. BAIA MARE

Str. Gutinului nr. 9 Baia Mare, judeţul Maramureş

Codul fiscal RO 2206334

BUGETUL   DE   VENITURI   ŞI   CHELTUIELI   RECTIFICAT

pe anul 2007

                                                                                                              - mii lei -

BVC 2007 Aprobat

BVC

2007 Rectificat

%

Diferente

1

A

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd.2 + 10 + 15)

1

39.426

56.924

144.4

17.498

1

Venituri clin exploatare- totul, clin care:

2

39.300

56.798

144.5

17.498

a) producţia vândută

3

23.300

33.798

145.1

10.498

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

-

-

-

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri.

5

d) producţia imobilizala

6

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

16.000

23.000

143.7

7.000

- venituri din subvenţii, de exploatare aferente altor venituri

8

16.000

19.000

118.7

3.000

- alte venituri din exploatare

9

-

4.000

-

4.000

Venituri financiare - total din care:

10

126

126

100.0

-

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiţii financiare ţi creanţe care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

d) alte venituri financiare

14

126

126

100.0

-

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+42+45)

16

39.426

56.894

144.3

17468

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

39.300

56.768

144.4

17468

a) cheltuieli materiale

18

23.901

38.457

160.9

14.556

b) alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă)

19

4.410

4.910

111.3

500

c) cheltuieli privind mărfurile

20

-

-

-

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

8,726

11.038

126.5

2312

- salarii

22

6.184

7.790

125.9

1606

- cheltuieli cu asigurările şi proiecţia socială, din care:

23

2.335

2.987

127.9

652

- contribuţia la asigurările sociale

24

1.840

2.064

112.1

224

- contribuţia de asigurări pentru şomaj

25

124

156

125,8

32

- contribuţia la asigurări de sănătate

26

371

767

206.7

396

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

207

261

126,0

54

- tichete de masă

28

- fonduri speciale

29

207

261

126.0

54

e) amortizări şi provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale

30

2.117

2.117

100,0

-

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

g) alte cheltuieli de expl. din care:

32

146

246

168.4