Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1612 din 03.12.2014

pentru organizarea şi funcţionarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 909 din 15 decembrie 2014SmartCity1

În temeiul art. 7 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2004 şi art. 5 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 104/2014, ale Hotărârii Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, ale Hotărârii Guvernului nr. 741/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de producerea unui accident de aviaţie civilă, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome „Administraţia română a serviciilor de trafic aerianˮ - ROMATSA, ale Hotărârii Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, ale Hotărârii Guvernului nr. 121/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru intemperii şi calamităţi, ale Hotărârii Guvernului nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă şi cele ale Strategiei naţionale de comunicare şi informare publică pentru situaţii de urgenţă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 548/2008, precum şi ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin: Articolul 1Se constituie Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă denumit în continuare comitet ministerial, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1. Regulamentul privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor este prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 2Comitetul ministerial are în componenţă un preşedinte, vicepreşedinţi, membri şi consultanţi. Articolul 3Comitetul ministerial este convocat de către conducătorul instituţiei, respectiv ministrul transporturilor, care este şi preşedintele acestui comitet, în baza deciziei proprii sau la propunerea fundamentată a unităţii/autorităţii care a transmis Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor, denumit în continuare centru operativ, informaţii referitoare la situaţia/situaţiile de urgenţă raportată/raportate. Articolul 4Centrul operativ asigură secretariatul tehnic permanent al comitetului ministerial şi îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: • asigură convocarea comitetului ministerial şi transmiterea ordinii de zi; • primeşte şi pregăteşte materialele pentru şedinţele comitetului ministerial şi le prezintă preşedintelui şi membrilor comitetului; • asigură lucrările şi operaţiunile de secretariat tehnic pe timpul şedinţelor; • asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum şi a proiectelor de ordine sau dispoziţii, pe care le prezintă spre aprobare; • difuzează către componentele Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, denumit în continuare sistem naţional, şi către autorităţile interesate, documentele emise privind activitatea preventivă, de comunicare şi de intervenţie; • întocmeşte informări periodice privind situaţia operativă sau stadiul îndeplinirii hotărârilor adoptate; • pune la dispoziţia decidenţilor proiecte de comunicate de presă primite de la unităţile din subordinea sau sub autoritatea ministerului; • asigură realizarea suportului logistic pentru desfăşurarea şedinţelor comitetului ministerial. • asigură punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă; • îndeplineşte alte sarcini stabilite de comitet, de preşedintele acestuia sau de şeful centrului operativ (secretar de stat sau subsecretar de stat). Articolul 5În cazul producerii unei situaţii de urgenţă, la solicitarea comitetelor naţionale pentru situaţii de urgenţă, a comitetului ministerial sau a şefului centrului operativ, unităţile din subordinea sau sub autoritatea ministerului vor desemna personal de specialitate, care va asigura desfăşurarea unui serviciu permanent la sediul centrului operativ. Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 7Prevederile prezentului ordin sunt opozabile tuturor unităţilor/subunităţilor din subordinea sau de sub autoritatea Ministerului Transporturilor pe niveluri de competenţă, precum şi entităţilor de stat sau private (administratori aerodromuri sau alte infrastructuri de transport, operatori economici care operează pe toate modurile de transport etc.) în ceea ce priveşte informarea, monitorizarea şi implementarea măsurilor adoptate în domeniul specific al situaţiilor de urgenţă. Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării. Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.587/2012*) pentru organizarea şi funcţionarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi pentru aprobarea Regulamentului comun privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Comitetului ministerial şi a Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă şi a listei consultanţilor Comitetului ministerial, îşi încetează aplicabilitatea. __*) Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.587/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul transporturilor, Ioan Rus
ANEXA Nr. 1COMPONENŢA Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor

Nr. crt. Nivel de reprezentare Funcţia în comitetul ministerial
1. ministrul transporturilor preşedinte
2. secretar de stat vicepreşedinte
3. secretar de stat vicepreşedinte
4. secretar de stat vicepreşedinte
5. subsecretar de stat vicepreşedinte
6. secretar general vicepreşedinte
7. secretar general adjunct vicepreşedinte
8. secretar general adjunct vicepreşedinte
9. director general - Direcţia generală managementul fondurilor externe membru
10. director - Direcţia strategie şi management membru
11. director - Direcţia comunicare şi relaţia cu sindicatele membru
12. director - Direcţia relaţia cu Parlamentul membru
13. director - Direcţia juridică membru
14. director - Direcţia resurse umane membru
15. director - Corpul de control membru
16. director - Direcţia feroviară membru
17. director - Direcţia transport rutier membru
18. director - Direcţia transport aerian membru
19. director - Direcţia transport naval membru
20. director - Direcţia achiziţii, investiţii şi implementarea proiectelor membru
21. director - Direcţia economică şi administrativă membru
22. director - Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale membru
23. compartiment medical membru
24. secretar naţional - Secretariatul Naţional Traceca membru
25. şef serviciu - Serviciul audit membru
Nr. crt. Nivel de reprezentare Funcţia în comitetul ministerial
26. şef serviciu - Serviciul probleme speciale membru
27. şef serviciu - Serviciul situaţii de urgenţă membru
28. director general - Autoritatea Feroviară Română - AFER membru
29. director general - Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX“ - S.A. membru
30. director general - Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. membru
31. director general - Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R.“ Călători - S.A. membru
32. director general - Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R.“ - Marfă - S.A. membru
33. inspector de stat şef - Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier membru
34. director general - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. membru
35. director general - Regia Autonomă Registrul Auto Român R.A.R. membru
36. director general - Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ membru
37. director - Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureşti membru
38. director general - Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile membru
39. director general - Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA“ membru
40. director general- Compania Naţională „Aeroporturi Bucureşti“ - S.A. membru
41. director general - Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa“- S.A. membru
42. director general - Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia“ - S.A. membru
43. director general - Societatea Comercială Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - „TAROM“ - S.A. membru
44. director general - Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă membru
45. director general - Aeroclubul României membru
46. director general - Autoritatea Navală Română Constanţa membru
47. director general - Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile“ - S.A. membru
48. director general - Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime“ - S.A. Constanţa membru
49. director general - Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ - S.A. Galaţi membru
50. director general - Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale“ - S.A. Giurgiu membru
51. director general - Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Maritime“ Galaţi membru
52. director general - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. membru
53. director general - Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare - ARSVOM membru
54. director general - Societatea Comercială „Telecomunicaţii CFR“ - S.A. membru
55. director general - Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale „Radionav“ S.A. membru
56. director general - Societatea Comercială Informatică Feroviară - S.A. membru
57. director general - Societatea Comercială Întreţinere Mecanizată a Căii Ferate - S.A. membru
58. director - Societatea Comercială „Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R.“ - S.A. membru
59. director - Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti membru
60. director - Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 2 Bucureşti membru
Nr. crt. Nivel de reprezentare Funcţia în comitetul ministerial
61. director - Spitalul general CF Paşcani membru
62. director - Spitalul general CF Simeria membru
63. director - Spitalul clinic CF Oradea membru
64. director - Spitalul clinic CF Timişoara membru
65. director - Spitalul clinic CF Constanţa membru
66. director - Spitalul clinic CF Cluj-Napoca membru
67. director - Spitalul clinic CF Craiova membru
68. director - Spitalul clinic CF Iaşi membru
69. director - Spitalul clinic CF Braşov membru
70. director - Spitalul clinic CF Galaţi membru
71. director - Spitalul clinic CF Ploieşti membru
72. director - Spitalul clinic CF Sibiu membru
73. director - Spitalul clinic CF Drobeta-Turnu Severin membru
74. consultanţi la solicitarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă

ANEXA Nr. 2REGULAMENT privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în vederea menţinerii/restabilirii stării de normalitate, reprezintă o activitate de interes naţional, având drept scop eliminarea sau diminuarea efectelor sociale, economice şi ecologice care pot fi cauzate de riscurile tehnologice, naturale sau biologice, accidente şi incidente cu afectarea căilor de transport. Articolul 2 (1) Obiectul prezentului regulament îl constituie modul de organizare, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor, denumit în continuare comitet ministerial.(2) Comitetul ministerial face parte din Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. Articolul 3 (1) Procedura de anunţare-comunicare a situaţiilor de urgenţă la nivelul Ministerului Transporturilor este următoarea:1. Atât în timpul, cât şi în afara orelor de program, zile libere şi sărbători legale - ofiţerul de serviciu din centrul operativ comunică imediat evenimentele despre care a fost informat, în funcţie de gravitate, ministrului (care poate dispune asupra modului de comunicare în continuare), secretarilor de stat, şefului centrului operativ, directorilor direcţiilor de specialitate, Serviciului situaţii de urgenţă, consilierilor ministrului şi directorului Direcţiei comunicare şi relaţia cu sindicatele (pentru pregătirea comunicatului de presă oficial) sau în baza listei cu persoanele nominalizate de conducerea ministerului. 2. Ministrul, secretarul de stat, şeful centrului operativ, directorii direcţiilor de specialitate, Serviciul situaţii de urgenţă, consilierii ministrului sunt anunţaţi prin S.M.S. permanent despre premisa apariţiei unor evenimente, despre producerea unor evenimente şi evoluţia acestora, iar pentru evenimente deosebit de grave sunt apelaţi şi telefonic. 3. În lipsa ministrului, evenimentele se comunică imediat demnitarului desemnat ca supleant al ministrului, secretarilor de stat, şefului Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă, directorilor direcţiilor de specialitate, Serviciului situaţii de urgenţă, consilierilor ministrului. 4. Anunţarea evenimentelor se face telefonic, prin S.M.S., fax, e-mail şi echipamente de radio. 5. După caz, evenimentele se comunică şi următoarelor autorităţi: Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Centrului operaţional de comandă al Guvernului, altor componente ale sistemului naţional, în funcţie de natura, amploarea, complexitatea, evoluţia sau consecinţele evenimentelor. 6. În funcţie de situaţia creată, ministrul transporturilor convoacă comitetul ministerial, a cărui componenţă se regăseşte în anexa nr. 1. 7. În cazul situaţiilor de urgenţă declarate, după convocarea comitetului ministerial, personalul centrului operativ se suplimentează cu un membru din cadrul Serviciului situaţii de urgenţă. 8. Nu se transmit informaţii clasificate. 9. Convocarea personalului comitetului ministerial, în situaţii de urgenţă, se va face de către ofiţerul de serviciu, de pe numerele de telefon din cadrul centrului operativ, la solicitarea ministrului sau a înlocuitorului acestuia. 10. Personalul comitetului ministerial are obligaţia de a răspunde apelului iniţiat din cadrul centrului operativ. (2) Procedura pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, este următoarea:1. La solicitarea ministrului, vicepreşedinţii şi membrii comitetului ministerial se vor prezenta la centrul operativ, în 15-30 de minute de la anunţare (în timpul programului legal de lucru) şi în 2 h-2 h 30 minute de la anunţare (în afara programului legal de lucru şi dacă se află în Bucureşti). 2. Dacă, din motive obiective, vicepreşedinţii sau membrii comitetului ministerial nu se află în Bucureşti, vor transmite în ce interval de timp pot ajunge la centrul operativ pentru a fi prezenţi la activitatea comitetului ministerial. 3. Ministrul transporturilor poate convoca şi parţial comitetul ministerial, dar hotărârile vor fi adoptate cu votul a cel puţin două treimi din totalul reprezentanţilor în comitetul ministerial. Capitolul IIStructuri organizatorice şi funcţionarea acestora Articolul 4(1) Preşedintele comitetului ministerial este ministrul transporturilor.(2) Vicepreşedinţii sunt demnitari (secretari sau subsecretari de stat), secretar general sau secretari generali adjuncţi, numiţi de către preşedintele comitetului ministerial.(3) Membrii sunt persoane cu funcţii de conducere din aparatul propriu al ministerului, instituţiilor şi subunităţilor din subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor.(4) Consultanţii sunt experţi şi specialişti din aparatul propriu al ministerului sau din unităţile din subordinea sau sub autoritatea acestuia, precum şi reprezentanţi ai altor ministere, instituţii, servicii publice, manageri ai societăţilor comerciale şi regiilor autonome cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă, cooptaţi în comitetul ministerial la solicitarea preşedintelui.(5) Comitetul ministerial coordonează activitatea de prevenire şi asigură gestionarea situaţiilor generate de producerea accidentelor majore pe căile de transport rutiere, feroviare, navale şi aeriene, datorate unor cauze tehnice, cutremure, alunecări de teren, căderi masive de zăpadă, polei, vânturi puternice, tornade, uragane, blocaje de gheţuri pe Dunăre, ploi torenţiale, inundaţii, alte fenomene care pot scoate din uz sau pot produce disfuncţionalităţi infrastructurilor de transport şi totodată pot afecta starea de normalitate socială şi/sau economică. Articolul 5Comitetul ministerial este compus din: a)persoane cu funcţii de răspundere (demnitari, directori generali, directori, şefi de serviciu) din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor, cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniu, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1 la ordin; b)consultanţi - reprezentanţi ai instituţiilor publice de învăţământ superior, de cercetare-proiectare şi ai unor entităţi, prevăzuţi în lista care face parte din anexa nr. 1; c)persoane cu funcţii de răspundere din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea/sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Articolul 6 (1) Comitetul ministerial se întruneşte semestrial şi/sau ori de câte ori situaţia o impune, la convocarea preşedintelui, a vicepreşedinţilor sau a persoanelor anume desemnate de aceştia.(2) Şedinţele comitetului ministerial se desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor sau a înlocuitorilor desemnaţi şi/sau mandataţi ai acestora.(3) Hotărârile comitetului ministerial se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenţi, cu excepţia punerii în aplicare a planului de evacuare în situaţii de urgenţă, care se face în baza deciziei preşedintelui.(4) Comitetul ministerial colaborează cu autorităţile care au atribuţii şi responsabilităţi specifice în domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă cauzate de producerea sau de iminenţa producerii unor accidente majore pe căile de transport feroviare, rutiere, navale şi aeriene şi a accidentelor generate de producerea sau de iminenţa producerii unor dezastre provocate de inundaţii, tornade, cutremure, alunecări/prăbuşiri de teren, precum şi a celor rezultate în urma erorilor de natură tehnologică, a intervenţiilor umane. Articolul 7 (1) Şeful centrului operativ este numit prin ordin al Ministrului Transporturilor.(2) Activitatea centrului operativ este asigurată de personal de specialitate. Capitolul IIIAtribuţii Articolul 8Comitetul ministerial are următoarele atribuţii: a)elaborează, prin direcţiile de specialitate şi unităţile din subordinea şi de sub autoritatea ministerului, planuri, materiale, centralizatoare etc. pentru situaţii de urgenţă sau fenomene meteo extreme etc.; b)elaborează împreună cu instituţiile abilitate, cu direcţiile generale, direcţiile şi serviciile care au membri desemnaţi în comitetul ministerial, regulamentele şi procedurile privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice principalelor tipuri de risc, din domeniul de activitate; c)avizează planurile proprii anuale pentru asigurarea cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă, elaborate de către direcţiile generale, direcţiile şi serviciile care au membri desemnaţi în comitetul ministerial, în vederea constituirii planului general al ministerului; d)informează comitetele naţionale pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare C.N.S.U., prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi prin Centrul operaţional de comandă al Guvernului, asupra stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţei ameninţării acestora; e)evaluează situaţia de urgenţă produsă, în domeniul de competenţă, stabileşte măsuri specifice pentru gestionarea acesteia, inclusiv privind prealarmarea serviciilor de urgenţă din domeniul de competenţă al Ministerului Transporturilor şi propune, după caz, declararea stării de alertă sau instituirea stării de urgenţă; f)informează C.N.S.U. asupra activităţilor desfăşurate; g)asigură monitorizarea şi evaluarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora; h)sprijină şi colaborează cu organele cu atribuţii privind transportul forţelor şi mijloacelor de intervenţie, a persoanelor evacuate şi altor resurse; i)sprijină şi colaborează cu organele cu atribuţii privind asigurarea asistenţei medicale de urgenţă prin unităţile sanitare aparţinătoare; j)sprijină şi colaborează cu organele cu atribuţii privind localizarea şi stingerea incendiilor în domeniul prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă specifice; k)sprijină şi colaborează cu organele abilitate pentru neutralizarea efectelor materialelor periculoase, precum şi pentru efectuarea depoluării şi decontaminării în domeniul prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă specifice; l)asigură monitorizarea şi/sau coordonarea lucrărilor de intervenţie la construcţiile, facilităţile şi instalaţiile proprii afectate; m)propune programe de cercetare şi iniţiază promovarea în vederea obţinerii finanţării acestora în domeniul prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă specifice; n)face propuneri C.N.S.U. pentru asigurarea mijloacelor materiale şi financiare necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă specifice; o)actualizează şi/sau modifică propriul regulament privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetului ministerial şi centrului operativ; p)avizează, pe baza normelor naţionale şi internaţionale, măsurile de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă provocate de accidente majore pe căile de transport; q)îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege şi de C.N.S.U.; r)analizează şi evaluează planurile proprii pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare situaţiilor de urgenţă; s)îndeplineşte sarcinile stabilite de lege sau de C.N.S.U.; ş)informează C.N.S.U. şi colegiile ministerelor asupra activităţii desfăşurate; t)asigură funcţiile de sprijin privind prevenirea şi gestionarea următoarelor situaţii de urgenţă:• monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora; • acordarea asistenţei medicale de urgenţă; • localizarea şi stingerea incendiilor; • neutralizarea efectelor materialelor periculoase; • asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse; • efectuarea lucrărilor publice, inginereşti la construcţiile, instalaţiile şi amenajările afectate; • logistica intervenţiei; • reabilitarea zonei afectate. Articolul 9 (1) Preşedintele convoacă comitetul ministerial, stabileşte ordinea de zi şi conduce şedinţele acestuia, aprobă hotărârile, planurile, programele, regulamentele şi măsurile adoptate, precum şi avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele şi proiectele de acte normative şi decide, după caz, punerea în aplicare a planului de evacuare şi informează operativ preşedinţii comitetelor naţionale.(2) Vicepreşedinţii îndeplinesc atribuţiile preşedintelui în lipsa acestuia, precum şi pe cele care le revin ca membri ai comitetului ministerial, în domeniul specific de management al situaţiei de urgenţă.(3) Membrii participă la şedinţele comitetului ministerial şi prezintă informări şi puncte de vedere asupra situaţiei gestionate; informează operativ conducătorii instituţiilor şi unităţilor pe care le reprezintă în legătură cu deciziile şi hotărârile adoptate în comitetul ministerial şi urmăresc aplicarea acestora în domeniul de competenţă; menţin legătura permanent cu centrele operative din Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.(4) Directorii generali, directorii sunt direct responsabili de chemarea şi desemnarea personalului de specialitate de la unitatea (autoritatea) din subordine care va asigura desfăşurarea unui serviciu permanent la sediul centrului operativ, în cazul apariţiei unor situaţii de urgenţă sau a unor fenomene extreme şi în perioada de iarnă. Articolul 10Coordonarea tehnică şi de specialitate a centrului operativ se realizează, potrivit legii, de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură şi menţinerea permanentă a fluxului informaţional. Articolul 11Preşedintele comitetului ministerial conduce activitatea de protecţie civilă din minister. Articolul 12Consultanţii participă la şedinţele comitetului ministerial, îi consiliază pe membrii acestuia asupra aspectelor tehnice la nivel de expert şi asigură documentaţia tehnică de specialitate. Capitolul IVDotarea Articolul 13Spaţiul de lucru al comitetului ministerial este echipat şi dotat cu mobilier, aparatură şi echipamente de comunicaţii şi informatică, potrivit competenţelor. Lista cu dotările principale ale comitetului ministerial este prevăzută în anexa nr. 2. Articolul 14(1) Şedinţele comitetului ministerial se desfăşoară la sediul ministerului, în spaţii special destinate, amenajate şi echipate prin grija Ministerului Transporturilor.(2) În imposibilitatea utilizării sediului propriu, conducerea acţiunilor comitetului ministerial şi ale centrului operativ se realizează din punctul de comandă amenajat la subsolul clădirii „Palat C.F.R.“ sau în altă locaţie amenajată corespunzător, prevăzută în planul de evacuare al Ministerului Transporturilor.(3) Spaţiul de lucru al comitetului ministerial este echipat şi dotat cu mobilier, aparatură şi echipamente de comunicaţii şi informatică, potrivit competenţelor. Lista cu dotările principale ale comitetului ministerial este prevăzută în anexa nr. 2.(4) Aparatura şi echipamentele de comunicaţii şi informatică, cu excepţia echipamentului de comunicaţii speciale şi de cooperare, se conectează cu centrul operativ şi comitetul naţional prin Centrul operaţional naţional din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu celelalte comitete ministeriale, precum şi cu echipamentele prevăzute la cabinetul prim-ministrului.(5) Echipamentele de comunicaţii şi de informatică fac parte din sistemul de comunicaţii, de prelucrare automată şi stocare a datelor necesare funcţionării Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă şi se asigură potrivit legii.(6) Comitetul ministerial are acces la spaţii şi dotări destinate conferinţelor şi comunicatelor de presă, utilizate în mod curent pentru astfel de activităţi.(7) Dotările prevăzute pentru spaţiile de lucru ale comitetului ministerial şi, respectiv, ale centrului operativ, precum şi mijloacele de transport pentru personalul propriu se asigură de către Ministerul Transporturilor, potrivit legii.(8) Mijloacele de transport pentru deplasarea în teren a membrilor şi consultanţilor comitetului ministerial se asigură de către minister şi instituţiile sub autoritate sau din subordine. Articolul 15Finanţarea cheltuielilor materiale, de servicii şi a cheltuielilor de capital ale comitetului ministerial, precum şi ale centrului operativ se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual al Ministerului Transporturilor, alocat cu această destinaţie, precum şi din alte surse interne şi externe, constituite potrivit legii. Capitolul VDispoziţii finale Articolul 16 (1) Comitetul ministerial propune iniţierea demersurilor pentru efectuarea de studii şi cercetări în domeniul prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă specifice sectoarelor din competenţa ministrului.(2) În vederea promovării reglementărilor în domeniu, comitetul ministerial adoptă metodologii şi proceduri care se aprobă prin ordine ale ministrului transporturilor;(3) În scopul fundamentării unor hotărâri sau măsuri privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, comitetul ministerial poate constitui, în vederea consultării, grupuri de specialişti formate din cadre didactice, cercetători, experţi. Remunerarea acestora şi achitarea cheltuielilor necesare funcţionării acestor grupuri se fac în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 17În situaţia producerii evenimentelor pe modurile de transport, relaţia şi comunicarea cu media se face exclusiv prin Biroul de presă al Ministerului Transporturilor, în baza proiectelor de comunicate de presă elaborate de către autorităţile sau entităţile implicate. Articolul 18În situaţiile în care entităţile implicate consideră că evenimentul este unul major, necesitând adoptarea unor decizii care nu pot fi luate la nivelul acestora, se transmite imediat, prin Centrul operativ al Ministerului Transporturilor, propunerea fundamentată de convocare a Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă. Articolul 19Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament. ANEXA Nr. 1la regulament LISTA CONSULTANŢILOR*) Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor a)Pentru situaţii de urgenţă create de accidente, incidente pe căile de transport datorate unor cauze tehnice, sau acte de terorism, care pot afecta, scoate din uz sau produce disfuncţiuni ale căilor de transport, căderi masive de zăpadă, polei, vânturi puternice - tornade, uragane, blocaje de gheţuri pe Dunăre:

Universitatea „Politehnica“ Bucureşti;

Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi - „INCERTRANS“ S.A.;

Institutul de Proiectări pentru Transporturi Auto, Navale şi Aeriene - IPTANA - S.A. Bucureşti;

Institutul de Cercetări Proiectări Navale ICEPRONAV - S.A. Galaţi;

Institutul de Studii şi Proiectări Căi Ferate Bucureşti - ISPCF - S.A. Bucureşti. b)Pentru situaţii de urgenţă create de accidente, incidente pe căile de transport datorate unor cutremure puternice şi alunecări de teren, ploi torenţiale ce pot provoca inundaţii sau alte fenomene meteorologice care afectează starea de normalitate pe căile de transport, precum şi stabilitatea socială, economică, ecologică:

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC“;

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti;

Institutul de Geografie al Academiei Române;

Universitatea Bucureşti;

Autoritatea Naţională de Meteorologie şi Hidrologie;

Regia Autonomă „Apele Române“;

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului I.N.C.D.F.P. Bucureşti;

Centrul Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic Bucureşti;

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN);

Institutul de Fizică Nucleară;

Inspectoratul de Stat în Construcţii. c)Pentru poluare marină cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare şi pentru cazuri SAR:

Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale CERONAV;

Academia Navală „Mircea cel Bătrânˮ Constanţa;

Universitatea Maritimă Constanţa;

institute de cercetări din domeniul petrolier şi chimic;

Direcţia Hidrografică Maritimă Constanţa.*)NOTĂ: Lista este orientativă. Membrii comitetului ministerial şi ai centrului operativ pot consulta, după caz, specialişti şi din alte structuri de profil. ANEXA Nr. 2la regulament LISTA cuprinzând dotările principale necesare desfăşurării activităţii Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor

Nr. crt. Mijloace şi materiale Nr. bucăţi
1. Mobilier: birouri, scaune, dulapuri, masa de consiliu 1 set
2. Aparat radio şi TV color 1 set
3. Mijloace de comunicaţii şi informatice: a) telefoane fixe b) telefoane mobile c) fax d) radiotelefoane fixe e) radiotelefoane portabile f) modem Internet g) echipament de videoconferinţă 4 5 2 3 5 1 1
4. Hărţi ale: a) României, cu riscurile specifice gestionate de Ministerul Transporturilor b) judeţelor şi municipiului Bucureşti c) Europei d) zonei economice exclusive a României 1 1 1 1
5. Mijloace tehnice de asigurare a iluminatului de siguranţă 1
6. Mijloace individuale de protecţie, de iluminat, de prim ajutor şi de p.s.i. 2
7. Colecţii de norme, normative şi alte acte normative specifice prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă 2 seturi
8. Planuri, programe şi proceduri specifice privind situaţiile de urgenţă 1 set
9. Rechizite şi consumabile pentru tehnoredactare şi multiplicare 1


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1612/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1612 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1612/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu