E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1548 din 17 decembrie 2008

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 42/2006 privind conditiile de pregatire profesionala initiala si continua a anumitor categorii de conducatori auto si a anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 794/2007 pentru aprobarea Normelor de autorizare a centrelor de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 32 din 16 ianuarie 2009Având în vedere prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2003/59/CE privind calificarea iniţială şi formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de călători, de modificare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 si a Directivei Consiliului 91/439/CEE si de abrogare a Directivei Consiliului 76/914/CEE,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. b) şi e), ale art. 5 alin. (3) lit. g) şi ale art. 65 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 lit. g) şi h) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 42/2006 privind condiţiile de pregătire profesională iniţială şi continuă a anumitor categorii de conducători auto, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 27 ianuarie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) In plus faţă de documentele prevăzute la alin. (2), conducătorii auto cetăţeni sau resortisanţi ai unor terţe state, care sunt angajaţi la întreprinderi stabilite în România şi care conduc autovehicule sau ansambluri de vehicule din categoriile C1, C1E, C şi CE, trebuie să facă dovada pregătirii profesionale iniţiale, respectiv dovada pregătirii profesionale periodice şi prin atestatul de conducător auto menţionat în Regulamentul (CE) nr. 484/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 1 martie 2002 de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 881/92 şi (CEE) nr. 3.118/93 ale Consiliului în vederea instituirii unui atestat de conducător auto."

2. La articolul 1, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:

„(5) Pot obţine în România CPI sau CPIa doar conducătorii auto care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:

a) sunt cetăţeni sau resortisanţi ai unui stat membru al Uniunii Europene care îşi au reşedinţa în România, aşa cum este aceasta definită în art. 14 din Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier, cu modificările şi completările ulterioare;

b) sunt cetăţeni sau resortisanţi ai unor state nemembre ale Uniunii Europene care sunt angajaţi de o întreprindere stabilită în România sau au dobândit dreptul de a munci în România.

(6) Pot obţine în România CPC doar conducătorii auto care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:

a) îşi au reşedinţa în România, aşa cum este aceasta definită în art. 14 din Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985, cu modificările şi completările ulterioare;

b) sunt angajaţi de o întreprindere stabilită în România.

(7) Sunt recunoscute ca valabile pe teritoriul României CPI şi CPC eliberate în condiţiile Directivei 2003/59/CE de alte state membre ale Uniunii Europene."

3. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1) şi (2), conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri şi deţin un CPI sau CPIa pentru una dintre categoriile de vehicule prevăzute la alin. (1) sunt exceptaţi de la obţinerea unui CPI sau CPIa pentru oricare alta dintre categoriile de vehicule prevăzute la alin. (1), iar conducătorii auto care efectuează transport rutier de persoane şi deţin un CPI sau CPIa pentru una dintre categoriile de vehicule prevăzute la alin. (2) sunt exceptaţi de la obţinerea unui CPI sau CPIa pentru oricare alta dintre categoriile de vehicule prevăzute la alin. (2)."

4. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Conducătorii auto exceptaţi de la obligaţia deţinerii CPI conform prevederilor art. 3 şi care sunt deţinătorii unui certificat pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier public de persoane, obţinut în baza prevederilor Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 597/2003 privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condiţiilor de obţinere a atestatului profesional de către conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane şi transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite, cu modificările şi completările ulterioare, vor urma cursurile de formare continuă şi vor obţine CPC până cel târziu la expirarea certificatului menţionat."

5. La articolul 6, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21)-(24), cu următorul cuprins:

„(21) Conducătorii auto exceptaţi de la obligaţia deţinerii CPI conform prevederilor art. 3 lit. a) şi care nu sunt deţinători ai certificatului menţionat la alin. (2) vor putea efectua operaţiuni de transport rutier ce fac obiectul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numai cu condiţia obţinerii CPC.

(22) Conducătorii auto exceptaţi de la obligaţia deţinerii CPI conform prevederilor art. 3 lit. b) şi care sunt deţinătorii unui certificat pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone, obţinut în baza prevederilor Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 597/2003, cu modificările şi completările ulterioare, vor urma cursurile de formare continuă şi vor obţine CPC până cel târziu la expirarea certificatului menţionat.

(23) Incepând din data de 10 septembrie 2009, conducătorii auto exceptaţi de la obligaţia deţinerii CPI conform prevederilor art. 3 lit. b) şi care nu sunt deţinători ai certificatului menţionat la alin. (2) vor putea efectua operaţiuni de transport rutier ce fac obiectul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numai cu condiţia obţinerii CPC.

(24) Conducătorii auto care au obţinut CPC pentru una dintre categoriile de permis de conducere prevăzute la art. 4 alin. (1) sunt exceptaţi de la obligaţia de a obţine CPC pentru o altă categorie de permis dintre cele prevăzute la respectivul alineat, iar cei care au obţinut CPC pentru una dintre categoriile de permis de conducere prevăzute la art. 4 alin. (2) sunt exceptaţi de la obligaţia de a obţine CPC pentru o altă categorie de permis dintre cele prevăzute la respectivul alineat."

6. La articolul 6, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Conducătorii auto care sunt titulari ai unui CPC obţinut conform prevederilor alin. (1)-(23) vor urma cursurile prevăzute la art. 5 la fiecare 5 ani, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a CPC.

(4) In cazul în care conducătorii auto titulari ai unui CPI/CPIa sau ai unui CPC ori cei exceptaţi de la obligaţia deţinerii CPI conform prevederilor art. 3 nu şi-au exercitat profesia pe o perioadă de cel puţin 2 ani, aceştia au obligaţia de a urma un curs de pregătire periodică înainte de reluarea activităţii."

7. La articolul 7, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Examenele teoretice pentru obţinerea CPI, CPIa şi CPC vor fi susţinute în faţa unei comisii de examinare formate din 3 membri. Autoritatea Rutieră Română -A.R.R. va desemna 2 reprezentanţi ca membri ai comisiei de examinare. Direcţia generală infrastructură şi transport rutier va desemna un reprezentant ca membru în cadrul comisiei de examinare. Examinarea practică a candidaţilor va fi efectuată de un reprezentant al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. sau al Direcţiei generale infrastructură şi transport rutier.

(2) Rezultatul examinării teoretice va fi comunicat candidaţilor în aceeaşi zi, iar eventualele contestaţii cu privire la rezultatul examinării se vor depune în termen de 3 zile la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. Contestaţiile se soluţionează în termen de cel mult 15 zile de la depunere."

8. La articolul 7, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:

„(21) Rezultatul examenului practic va fi comunicat candidaţilor în aceeaşi zi.

(22) Autoritatea Rutieră Română -A.R.R. stabileşte datele şi locurile unde se susţin examenele, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2."

9. La articolul 7, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Timp de 12 luni de la finalizarea cursului de pregătire profesională iniţială accelerată, conducătorii auto care au fost respinşi în urma examenului de obţinere a CPIa pot susţine reexaminări la intervale de cel puţin 7 zile, la datele şi orele stabilite de comisia de examinare, cu plata tarifului aferent. Candidaţii care timp de 12 luni de la finalizarea cursului de pregătire profesională iniţială accelerată nu au promovat examenul de obţinere a CPIa sunt obligaţi să urmeze un nou curs pentru a putea participa la examenul de obţinere a CPIa.

(4) Conducătorii auto respinşi în urma examenului de obţinere a CPI sau CPC au posibilitatea să participe la reexaminări ulterioare, cu plata tarifului aferent."

10. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Pentru a putea organiza cursuri de pregătire pentru conducătorii auto conform prevederilor art. 2 alin. (2) şi ale art. 5 alin. (2), centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere trebuie să fie autorizate de către Ministerul Transporturilor, prin Direcţia generală infrastructură şi transport rutier, conform reglementărilor în vigoare."

11. După articolul 11 se introduc şase noi articole, articolele 111 -116, cu următorul cuprins:

„Art. 111. - (1) Centrele de pregătire şi perfecţionare vor ţine evidenţa cursanţilor care urmează cursurile prevăzute la art. 2 alin. (2) şi la art. 5 alin. (2) în cataloage specializate, cu respectarea următoarelor cerinţe:

a) cataloagele au filele numerotate, semnate şi ştampilate de Direcţia generală infrastructură şi transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor. Modelul de filă de catalog este prezentat în anexa nr. 4;

b) cataloagele sunt personalizate pentru fiecare sediu central/filială/sucursală/punct de lucru al/a fiecărui centru de pregătire şi perfecţionare autorizat;

c) cataloagele sunt separate pentru CPIa şi CPC;

d) cataloagele cuprind, pentru fiecare cursant, următoarele date:

(i) numele, prenumele şi codul numeric personal;

(ii) tipul cursului urmat;

(iii) datele şi orele la care a urmat fiecare tematică de curs şi, după caz, pregătirea practică;

(iv) lectorul sau lectorii cu care a urmat fiecare tematică de curs;

(v) numărul de înmatriculare şi tipul autovehiculului cu care s-a efectuat pregătirea practică, după caz;

e) datele prevăzute la lit. d) pct. (iii) şi (iv) vor fi completate la începutul fiecărei ore de pregătire teoretică;

f) orice modificare în catalog se face prin tăiere cu o linie orizontală, scriere alăturată, semnare şi ştampilare de către cel care a adus modificarea.

(2) Centrele de pregătire şi perfecţionare vor completa la zi fişa cursantului, prevăzută în anexa nr. 5.

(3) Cataloagele se vor păstra la fiecare sediu central/filială/sucursală/punct de lucru al/a fiecărui centru de pregătire şi perfecţionare pe o perioadă de cel puţin 5 ani.

(4) In cazul în care o filială/sucursală/punct de lucru a/al unui centru de pregătire şi perfecţionare îşi încetează activitatea, cataloagele prevăzute la alin. (1) vor fi predate la sediul central al centrului, care le păstrează până la expirarea perioadei prevăzute la alin. (3).

(5) In cazul în care un centru de pregătire şi perfecţionare îşi încetează activitatea de pregătire profesională a conducătorilor auto, cataloagele prevăzute la alin. (1) vor fi predate la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române -A.R.R. pe raza căreia şi-a desfăşurat activitatea, care le păstrează până la expirarea perioadei prevăzute la alin. (3).

(6) Vor fi înscrişi la examenul pentru obţinerea CPIa sau CPC cursanţii care au efectuat toate orele de pregătire prevăzute în secţiunea a 2-a a anexei nr. 2 sau la art. 5 alin. (3), după caz.

Art. 112. - (1) Centrele de pregătire şi perfecţionare şi filialele/sucursalele/punctele de lucru ale acestora au următoarele obligaţii:

a) să efectueze pregătirea profesională a candidaţilor pentru obţinerea CPIa şi CPC numai în conformitate cu programele de pregătire elaborate cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 794/2007 pentru aprobarea Normelor de autorizare a centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere şi aprobate de Direcţia generală infrastructură şi transport rutier din Ministerul Transporturilor;

b) să transmită Direcţiei generale infrastructură şi transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, în format electronic, cel târziu în ziua începerii pregătirii, cataloagele cu participanţii la pregătire, perioada, programul orar şi locul unde are loc pregătirea;

c) să păstreze timp de 12 luni diagramele tahograf şi/sau rapoartele imprimate ale tahografelor digitale utilizate de cursanţi în timpul pregătirii practice;

d) să efectueze pregătirea conducătorilor auto astfel încât să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier. In acest sens, perioadele de timp alocate pregătirii profesionale se asimilează timpului de muncă, aşa cum este definit în reglementarea menţionată.

(2) Centrele de pregătire şi perfecţionare, precum şi filialele/sucursalele/punctele de lucru ale acestora pot desfăşura cursurile de pregătire profesională în vederea obţinerii CPI/CPIa şi CPC numai dacă, în plus faţă de condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului transporturilor nr. 794/2007, respectă şi următoarele condiţii:

a) respectă prevederile art. 111 şi ale art. 112 alin. (1);

b) sunt capabile să efectueze atât pregătirea iniţială accelerată, cât şi pregătirea continuă a candidaţilor;

c) la fiecare filială, sucursală şi punct de lucru autorizată/autorizat pentru pregătirea conducătorilor auto, precum şi la sediul central, dacă acesta este autorizat pentru pregătirea conducătorilor auto:

1. deţin cu orice titlu vehiculele necesare pregătirii practice a conducătorilor auto, care corespund prevederilor anexei nr. 1a) din partea I „Normele de autorizare a şcolilor de conducători auto" din Normele de autorizare a funcţionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.856/2006, cu modificările ulterioare;

2. au angajaţi cu contract de muncă cu normă întreagă cel puţin un lector şi un instructor de conducere auto atestat pentru categoriile C+E şi/sau D+E, după caz.

Art. 113 . - Direcţia generală infrastructură şi transport rutier împreună cu Autoritatea Rutieră Română -A.R.R., prin comisia stabilită conform art. 15 alin. (2) din Normele de autorizare a centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 794/2007, vor controla cel puţin o dată modul de desfăşurare a fiecărui curs de CPIa şi cel puţin o dată pe trimestru modul de desfăşurare a câte unui curs de CPC la fiecare centru.

Art. 11 4. (1) Deţinătorii CPI, CPIa şi CPC au obligaţia de a solicita Autorităţii Rutiere Române -A.R.R. preschimbarea certificatelor menţionate atunci când intervine modificarea a cel puţin uneia dintre datele menţionate pe acestea. Atunci când constată, cu ocazia controlului în trafic, că datele menţionate pe un CPI, CPIa sau CPC nu concordă în totalitate cu cele menţionate pe alte acte, Autoritatea Rutieră Română -A.R.R. va reţine pentru preschimbare certificatul în cauză.

(2) Deţinătorii CPI, CPIa şi CPC au obligaţia de a solicita Autorităţii Rutiere Române -A.R.R. eliberarea unui duplicat al certificatelor menţionate în cazul pierderii sau furtului acestora.

(3) Deţinătorii CPI, CPIa şi CPC au obligaţia de a solicita Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. înlocuirea certificatelor menţionate în cazul deteriorării acestora.

Art. 115. - Până la introducerea în totalitate a modelului prevăzut în anexa nr. 3, certificatele de calificare profesională continuă se eliberează pe formulare-tip, iar cele deja eliberate îşi păstrează valabilitatea şi se pot preschimba la cerere în perioada de valabilitate.

Art. 11 6. Pe certificatele CPI, CPIa şi CPC se marchează codul comunitar stabilit conform anexei nr. 3, pct. 2. subpct. 10 din notă."

12. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin."

13. Anexa nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ANEXA Nr. 1

NIVELUL MINIM

de cunoştinţe necesare desfăşurării profesiei de conducător auto

Cunoştinţele care trebuie luate în considerare în vederea constatării calificării iniţiale şi a formării continue a conducătorului auto vor include cel puţin tematica cuprinsă în prezenta anexă. Candidaţii trebuie să atingă nivelul de cunoştinţe şi de aptitudini practice necesare pentru a conduce în deplină siguranţă vehiculele din respectiva categorie de permis.

Nivelul minim de cunoştinţe nu poate fi mai mic decât nivelul atins în cursul şcolarizării obligatorii, completat de o pregătire profesională care să permită desfăşurarea activităţii şi utilizarea instrumentelor şi tehnicilor necesare în acest sens.

CAPITOLUL I

Pregătire avansată privind conducerea raţională bazată pe regulile de siguranţă

Toate tipurile de permise (dintre cele care fac obiectul prezentului ordin)

1.1. Obiectiv: cunoaşterea caracteristicilor sistemului de transmisie în scopul utilizării optime:

- curbele de cupluri, de putere şi de consum specific ale unui motor, zona de utilizare optimă a turaţiei motorului, diagrame privind rapoartele de transmitere ale cutiei de viteze.

1.2. Obiectiv: cunoaşterea caracteristicilor tehnice şi funcţionarea dispozitivelor de siguranţă pentru a controla vehiculul, pentru a minimiza uzura şi pentru a preveni disfuncţionalităţile specifice:

- circuitul de frânare oleopneumatic servoasistat, limitele de utilizare a sistemelor de frânare şi a frânei de încetinire, utilizarea combinată a frânelor şi a frânei de încetinire, utilizarea optimă a vitezei şi rapoartelor de transmitere ale cutiei de viteze, utilizarea inerţiei vehiculului, utilizarea mijloacelor de încetinire şi de frânare în cursul coborârilor, atitudine în caz de defecţiune.

1.3. Obiectiv: capacitatea de optimizare a consumului de carburant:

- optimizarea consumului de carburant prin utilizarea cunoştinţelor prezentate la pct. 1.1 şi 1.2.

Permis C, CE, CI şi C1E

1.4. Obiectiv: capacitatea de a asigura încărcarea unui vehicul respectând regulile de siguranţă şi utilizare corectă a vehiculului:

- forţele care acţionează asupra vehiculului în mişcare, utilizarea rapoartelor de transmitere ale cutiei de viteze în funcţie de sarcina vehiculului şi de particularităţile drumului, calcularea sarcinii totale a unui vehicul sau a unui ansamblu de vehicule, calcularea volumului total, repartizarea încărcăturii, consecinţele supraîncărcării pe axă, stabilitatea vehiculului şi centrul de greutate, tipurile de ambalaje şi suporturile de sarcină;

- principalele categorii de mărfuri ce necesită arimarea, tehnici de calare şi de arimare a încărcăturii, utilizarea centurilor de arimare, verificarea dispozitivelor de arimare, utilizarea de mijloace de manipulare, acoperirea cu prelată şi scoaterea prelatei.

Permis D, DE, D1 şi D1E

1.5. Obiectiv: capacitatea de a asigura siguranţa şi confortul pasagerilor:

- echilibrul mişcărilor longitudinale şi laterale, utilizarea drumurilor împreună cu alţi utilizatori, poziţia pe şosea, frânarea treptată/lină, folosirea consolelor, utilizarea de infrastructuri specifice (spaţii publice, benzi de circulaţie rezervate), realizarea unei armonii între conducerea în siguranţă şi celelalte funcţii ale conducătorului auto, interacţiunea cu pasagerii, caracteristicile specifice ale transportului anumitor categorii de călători (persoane cu dizabilităţi, copii).

1.6. Obiectiv: capacitatea de a asigura încărcarea unui vehicul respectând regulile de siguranţă şi utilizare corectă a vehiculului:

- forţele care se aplică vehiculelor în mişcare, utilizarea rapoartelor de transmitere ale cutiei de viteze în funcţie de sarcina vehiculului şi de profilul drumului, calcularea sarcinii totale a unui vehicul sau a unui ansamblu de vehicule, repartizarea încărcăturii, consecinţele supraîncărcării pe axă, stabilitatea vehiculului şi centrul de greutate.

CAPITOLUL II

Aplicarea reglementărilor

Toate tipurile de permise (dintre cele care fac obiectul prezentului ordin)

2.1. Obiectiv: cunoaşterea mediului social al transportului rutier şi a regulilor care îl guvernează:

- duratele maxime de lucru specifice transporturilor; principiile, aplicarea şi consecinţele prevăzute în reglementările naţionale si comunitare în domeniu; sancţiunile în caz de neutilizare, de utilizare necorespunzătoare sau de manipulare frauduloasă a tahografului; cunoaşterea mediului social al transportului rutier: drepturile şi obligaţiile conducătorului auto în ceea ce priveşte pregătirea profesională iniţială şi pregătirea profesională periodică. Permis C, CE, CI şi C1E

2.2. Obiectiv: cunoaşterea reglementărilor privind transportul rutier de mărfuri:

- licenţele de transport, obligaţiile ce rezultă din contractele-tip de transport de mărfuri, redactarea documentelor ce formează contractul de transport, autorizaţiile de transport internaţional, obligaţii ce rezultă din convenţia privind contractul de transport internaţional rutier de mărfuri, întocmirea foii de drum internaţionale, trecerea frontierelor, comisionarii de transport, documente speciale de însoţire a mărfii.

Permis D, DE, Dl şi D1E

2.3. Obiectiv: cunoaşterea reglementărilor privind transportul rutier de persoane:

- transportul de grupuri specifice, echipamente de siguranţă la bordul autobuzelor, centurile de siguranţă, încărcarea vehiculului.

CAPITOLUL III

Sănătatea, siguranţa rutieră şi siguranţa mediului, serviciile, logistica

Toate tipurile de permise (dintre cele care fac obiectul prezentului ordin)

3.1. Obiectiv: creşterea percepţiei privind riscurile rutiere şi accidentele de muncă:

- tipologia accidentelor de muncă din sectorul transporturilor, statisticile accidentelor de circulaţie, implicarea camioanelor grele/autocarelor, consecinţele umane, materiale şi financiare.

3.2. Obiectiv: capacitatea de a preveni criminalitatea şi traficul de imigranţi ilegali:

- informaţii generale, implicaţii pentru conducătorii auto, măsurile de prevenire, lista verificărilor ce trebuie efectuate de conducătorul auto, legislaţia cu privire la responsabilitatea conducătorului auto şi a întreprinderilor de transport.

3.3. Obiectiv: capacitatea de a preveni riscurile fizice:

- principiile ergonomice: gesturile şi poziţiile care implică riscuri, condiţia fizică, exerciţiile de manipulare, protecţia personală.

3.4. Obiectiv: conştientizarea importanţei stării fizice şi mentale:

- principiile unei alimentaţii sănătoase şi echilibrate, efectele alcoolului, medicamentelor sau ale oricărei substanţe susceptibile de a modifica comportamentul, simptomele, cauzele şi efectele oboselii şi stresului, rolul fundamental al ciclului elementar muncă-odihnă.

3.5. Obiectiv: capacitatea de a evalua corect situaţiile de urgenţă:

- comportamentul în caz de urgenţă: evaluarea situaţiei, evitarea supraaccidentelor, solicitarea de ajutor, asistenţa răniţilor şi acordarea primului ajutor, acţiuni în caz de incendiu, evacuarea ocupanţilor din camioane/călătorilor din autobuze, asigurarea siguranţei tuturor călătorilor, acţiuni în caz de agresiune; principiile de bază ale întocmirii unui proces-verbal de constatare a accidentului.

3.6. Obiectiv: abilităţi de comportament care să contribuie la îmbunătăţirea imaginii unei întreprinderi:

- relaţia dintre comportamentul conducătorului auto şi imaginea întreprinderii: importanţa pentru întreprindere a calităţii prestaţiei conducătorului auto, diferitele roluri ale conducătorului auto, diferiţii interlocutori potenţiali ai conducătorului auto, întreţinerea autovehiculului, organizarea muncii, consecinţele pe plan comercial şi financiar ale unei dispute.

3.7. Principii şi modalităţi de corectare a atitudinilor şi comportamentelor care generează riscuri de accident rutier sau accident de muncă.

Permis, C, CE, C1 şi C1E

3.8. Obiectiv: cunoaşterea mediului economic al transportului rutier de mărfuri şi organizarea pieţei:

- transportul rutier în raport cu alte tipuri de transport (concurenţă, expeditori), diferitele activităţi din domeniul transportului rutier (transportul public, în folos propriu, activităţi conexe transportului), organizarea principalelor tipuri de întreprinderi de transport sau activităţi conexe transportului, diferitele specializări din domeniul transportului (cisternă, temperatură controlată etc), evoluţia sectorului (diversificarea serviciilor oferite, relaţia transport rutier-transport feroviar, subcontractarea etc).

Permis D, DE, D1 şi D1E

3.9. Obiectiv: cunoaşterea mediului economic al transportului rutier de călători şi organizarea pieţei:

- transporturilor rutiere de călători în raport cu alte tipuri de transport de călători (transport feroviar, automobile), diferitele activităţi ce implică transportul rutier de călători, trecerea frontierelor (transportul internaţional), organizarea principalelor tipuri de întreprinderi de transport rutier de călători."

14. Anexa nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

..ANEXA Nr. 2

CONDIŢIILE

de obţinere a CPI/CPIa/CPC

SECŢIUNEA 1 - CPI

Comisia prevăzută la art. 7 alin. (1) din ordin examinează candidaţii pentru a verifica deţinerea de către aceştia a nivelului minim de cunoştinţe prevăzut în anexa nr. 1. In vederea susţinerii examenului pentru obţinerea CPI, candidaţii se vor înscrie la un centru de pregătire profesională autorizat de Ministerul Transporturilor prin Direcţia generală infrastructură şi transport rutier.

In vederea susţinerii examenului şi a obţinerii CPI, candidaţii trebuie să deţină permis de conducere valabil.

Candidaţii înscrişi vor fi programaţi pentru a susţine examenul teoretic în cel mult 60 de zile de la comunicarea privind înscrierea acestora transmisă de centrul de pregătire şi perfecţionare către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. Susţinerea examenului practic va avea loc, în baza programării, în cel mult 30 de zile de la promovarea examenului teoretic.

Durata şi tematica examenului, precum şi numărul de întrebări se pot reduce corespunzător, prin procedura de examinare, în scopul eliminării suprapunerilor cu examenul susţinut de candidaţi în vederea obţinerii permisului de conducere.

a) Examenul teoretic este format din două probe:

(i) un set de 70 întrebări care cuprinde 40 de întrebări tip grilă şi 30 de întrebări cu răspuns direct, testul având cel puţin o întrebare pentru fiecare obiectiv dintre obiectivele generale şi cele specifice tipului de transport, respectiv transport de mărfuri sau persoane, prevăzut în anexa nr. 1;

(ii) 6 studii de caz, câte două pentru fiecare dintre cele 3 capitole ale anexei nr. 1.

Durata examenului teoretic este de 4 ore. Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la cel puţin 70% din întrebări şi a obţinut minimum 70% din punctajul maxim cumulat al studiilor de caz.

Candidaţii declaraţi admişi la examenul teoretic vor putea susţine examenul practic.

b) Examenul practic este format din următoarele probe:

(i) o probă de conducere destinată evaluării pregătirii cu privire la conducerea raţională bazată pe reguli de siguranţă. Această probă are loc, pe cât posibil, pe drumuri situate în afara zonelor construite, pe drumuri expres sau pe autostrăzi (sau alte drumuri similare), precum şi pe toate tipurile de drumuri publice urbane, acestea trebuind să prezinte diferite tipuri de dificultăţi pe care un conducător auto le poate întâlni. Este preferabil ca această probă să se desfăşoare în diverse condiţii de intensitate a traficului. Timpul de conducere pe drum trebuie să fie folosit în mod optim pentru a evalua candidatul în toate zonele de circulaţie pe care le-ar putea întâlni. Durata minimă a acestei probe este de 90 de minute. Candidaţii admişi la această probă vor putea susţine examenul practic prevăzut la pct. (ii);

(ii) o probă care vizează cel puţin pct. 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 şi 3.5 din anexa nr. 1. Durata minimă a acestei probe este de 30 de minute;

(iii) prin procedura de examinare se poate stabili ca examenul practic să fie completat de o a treia probă, care să se desfăşoare într-un poligon special sau pe un simulator performant, pentru a evalua abilităţile cursantului în ceea ce priveşte conducerea raţională, manevrarea în siguranţă, în special în ceea ce priveşte controlul vehiculului în funcţie de diferitele stări ale carosabilului, precum şi în funcţie de condiţiile atmosferice, de ora din zi sau din noapte. In cazul în care este stabilită, durata acestei probe opţionale va fi de 30 de minute. In cazul în care conducătorul auto promovează această probă, din durata de 90 de minute a probei de conducere prevăzute la lit. b) pct. (i) se scad 30 de minute. Această probă va fi susţinută la începutul examenului practic. Candidaţii declaraţi admişi la această probă vor putea susţine examenul prevăzut la lit. b) pct. (i).

Pentru a fi admişi la examenul de obţinere a CPI, candidaţii trebuie să fie declaraţi admişi atât la examenul teoretic, cât şi la toate probele parţiale ale examenului practic.

In cazul nepromovării examenului în totalitate, calificativele „Admis" obţinute de candidaţi la examenul teoretic sau la probele parţiale îşi păstrează valabilitatea cel mult 6 luni de la data obţinerii primului calificativ, dar nu mai mult de două reexaminări.

Vehiculele utilizate în timpul examenelor practice trebuie să îndeplinească cel puţin condiţiile prevăzute în anexa nr. 1a) din partea I „Normele de autorizare a şcolilor de conducători auto" din Normele de autorizare a funcţionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.856/2006, cu modificările ulterioare.

In ceea ce îi priveşte pe conducătorii menţionaţi la art. 2 alin. (5) din ordin, examenul teoretic cuprinde un chestionar cu 20 de întrebări şi se limitează la materiile prevăzute în anexa nr. 1, corespunzătoare tipului de transport, de mărfuri sau de persoane, pentru care se solicită noua calificare iniţială. Aceşti conducători vor susţine obligatoriu examenul practic în totalitate.

SECŢIUNEA a 2-a - CPIa

Cursul de calificare iniţială accelerată va include întreaga tematică prevăzută în anexa nr. 1. Durata sa este de 140 de ore.

Fiecare candidat trebuie să efectueze cel puţin 10 ore de conducere individuală cu un vehicul din categoria respectivă, care îndeplineşte cel puţin condiţiile prevăzute în anexa nr. 1a) din partea I „Normele de autorizare a şcolilor de conducători auto" din Normele de autorizare a funcţionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.856/2006, cu modificările ulterioare.

In timpul conducerii individuale candidatul trebuie să fie însoţit de un instructor, angajat al centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere. Fiecare conducător auto poate să efectueze cel mult 4 ore din cele 10 de conducere individuală într-un poligon special sau pe un simulator performant pentru a evalua perfecţionarea în ceea ce priveşte conducerea raţională, manevrarea în siguranţă, în special în ceea ce priveşte controlul vehiculului în funcţie de diferitele stări ale carosabilului, precum şi în funcţie de condiţiile atmosferice, de ora din zi sau din noapte.

Comisia prevăzută la art. 7 alin (1) din ordin examinează candidaţii pentru a verifica deţinerea de către aceştia a nivelului minim de cunoştinţe prevăzut în anexa nr. 1 cu privire la tematica şi obiectivele indicate.

In vederea susţinerii examenului, centrul de pregătire şi perfecţionare sau filiala/sucursala/punctul de lucru a/al acestuia depune la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. centralizatorul cu candidaţii care au absolvit cursul de pregătire şi câte un dosar pentru fiecare candidat, care va cuprinde:

a) cererea;

b) fişa cursantului prevăzută la art. 111 alin. (2) din ordin;

c) diagramele tahograf şi/sau rapoartele imprimate ale tahografelor digitale, care atestă efectuarea tuturor orelor de conducere individuală, în original;

d) copie după permisul de conducere aflat în perioada de valabilitate şi după actul de identitate;

e) o fotografie color.

Agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române -A.R.R., în termen de 5 zile lucrătoare de la depunere, verifică dosarele şi respinge solicitările de examinare ale candidaţilor care nu au dosarul complet, în situaţia în care copiile documentelor nu sunt lizibile, al căror permis de conducere nu este în perioada de valabilitate, a căror fotografie nu este corespunzătoare confecţionării certificatului sau care nu au efectuat toate orele de pregătire teoretică şi/sau practică.

Candidaţii înscrişi vor fi programaţi pentru a susţine examenul teoretic în cel mult 30 de zile de la data depunerii dosarului la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

Agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. întocmeşte programatorul cu candidaţii care participă la examinare.

a) Examenul teoretic este format din două probe:

(i) un set de 40 de întrebări tip grilă, având cel puţin o întrebare pentru fiecare obiectiv dintre obiectivele generale şi cele specifice tipului de transport, respectiv transport de mărfuri sau de persoane, prevăzut în anexa nr. 1;

(ii) trei studii de caz.

Durata examenului este de două ore. Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la cel puţin 70% din întrebări şi dacă a obţinut minimum 70% din punctajul maxim cumulat al studiilor de caz.

b) Examenul practic vizează verificarea însuşirii de către candidat a cunoştinţelor şi abilităţilor practice necesare desfăşurării activităţii. Durata minimă a acestei probe este de 15 minute.

Vehiculele utilizate în timpul examenelor practice trebuie să îndeplinească cel puţin condiţiile prevăzute în anexa nr. 1a) din partea I „Normele de autorizare a şcolilor de conducători auto" din Normele de autorizare a funcţionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.856/2006, cu modificările ulterioare.

Pentru conducătorii prevăzuţi la art. 2 alin. (5) din ordin, durata calificării iniţiale accelerate este de 35 de ore, din care două ore şi jumătate de conducere individuală. La sfârşitul acestei pregătiri candidatul va susţine un examen în faţa comisiei prevăzute la art. 7 alin. (1) din ordin. Examenul teoretic va cuprinde câte două întrebări tip grilă pentru fiecare obiectiv specific din tematica pentru tipul de transport de mărfuri sau persoane, după caz, prevăzut în anexa nr. 1. Examenul practic va fi susţinut în întregime.

Pentru a fi înscrişi la examenul practic, candidaţii trebuie să fie declaraţi admişi la examenul teoretic.

Pentru a fi admişi la examenul de obţinere a CPIa, candidaţii trebuie să fie declaraţi admişi atât la examenul teoretic, cât şi la examenul practic.

In cazul nepromovării examenului practic, calificativul „Admis" obţinut de candidaţi la examenul teoretic îşi păstrează valabilitatea cel mult 6 luni de la obţinere, dar nu mai mult de două reexaminări practice.

SECŢIUNEA a 3-a - CPC

Comisia prevăzută la art. 7 alin (1) din ordin examinează candidaţii pentru a verifica dacă aceştia şi-au actualizat nivelul minim de cunoştinţe prevăzut în anexa nr. 1.

In vederea susţinerii examenului, centrul de pregătire şi perfecţionare sau filiala/sucursala/punctul de lucru a/al acestuia depune la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data planificată a examenului, centralizatorul cu candidaţii care au absolvit cursul de pregătire prevăzut la art. 5 alin. (3) din ordin şi câte un dosar pentru fiecare candidat, care va cuprinde:

a) cererea;

b) fişa cursantului prevăzută la art. 111 alin. (2) din ordin;

c) copie după permisul de conducere aflat în perioada de valabilitate şi după actul de identitate;

d) o fotografie color.

Agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. verifică dosarele şi respinge solicitările de examinare ale candidaţilor care nu au dosarul complet, în situaţia în care copiile documentelor nu sunt lizibile, ale candidaţilor al căror permis de conducere nu este în perioada de valabilitate, a căror fotografie nu este corespunzătoare confecţionării certificatului sau care nu au efectuat toate orele de pregătire.

Agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. întocmeşte programatorul cu candidaţii care participă la examinare.

Candidaţii înscrişi vor fi programaţi pentru a susţine examenul teoretic în cel mult 30 de zile de la data depunerii dosarului la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

Examenul este format dintr-un set de 30 de întrebări tip grilă din tematica prevăzută în anexa nr. 1.

Durata examenului este de 40 de minute. Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la cel puţin 70% din întrebări."

15. După anexa nr. 3 se introduc două noi anexe, anexele nr. 4 şi 5, prevăzute în anexele A şi B*) la prezentul ordin.

Art. II. - Anexa „Normele de autorizare a centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere" la Ordinul ministrului transporturilor nr. 794/2007 pentru aprobarea Normelor de autorizare a centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 25 septembrie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 15, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Suspendarea autorizaţiei sediului central şi/sau a filialei/sucursalei/punctului de lucru, după caz, de face de către Direcţia generală infrastructură şi transport rutier, pentru o perioadă de 30 de zile, la propunerea comisiei prevăzute la alin. (2), în următoarele situaţii:

a) când reclamaţiile adresate în scris Direcţiei generale infrastructură şi transport rutier în legătură cu activitatea centrului de pregătire şi perfecţionare se confirmă;

b) când s-a constatat nerespectarea programelor de pregătire conţinute în dosarul depus în vederea autorizării;

c) când se constată că centrul de pregătire şi perfecţionare nu a mai desfăşurat activitatea pentru care a fost autorizat o perioadă de cel puţin 6 luni consecutive;

d) când se constată că centrul de pregătire şi perfecţionare nu a respectat cel puţin una dintre obligaţiile prevăzute la art. 14;

e) când se constată că centrul de pregătire şi perfecţionare nu a respectat cel puţin una dintre obligaţiile prevăzute la art. 111 sau art. 112 din Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 42/2006 privind condiţiile de pregătire profesională iniţială şi continuă a anumitor categorii de conducători auto."

2. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Măsura anulării autorizaţiei sediului central şi/sau a filialei/sucursalei/punctului de lucru a centrului de pregătire şi perfecţionare, după caz, se face de către Direcţia generală infrastructură şi transport rutier, în următoarele cazuri:

a) la aplicarea măsurii de suspendare, prevăzute la art. 15, pentru a treia oară;

b) când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza acordării autorizaţiei;

c) când se constată că documentele cuprinse în dosarul depus de solicitant în vederea autorizării conţin informaţii eronate;

d) când se constată neconcordanţe între date şi/sau documente cu privire la activitatea, evidenţele aferente centrului de pregătire şi perfecţionare şi evidenţele privind examenele;

e) când se constată că centrul de pregătire şi perfecţionare a înregistrat fictiv ore de pregătire profesională neefectuate;

f) când nu este permis accesul comisiei prevăzute la art. 15 alin. (2) în vederea efectuării controlului;

g) când deţinătorul autorizaţiei îşi încetează activitatea."

3. La articolul 16, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Anularea autorizaţiei sediului central în baza dispoziţiilor alin. (2) lit. a), c), d), e) sau f) atrage suspendarea pentru o perioadă de 3 ani a onorabilităţii persoanei care conduce permanent şi efectiv activitatea centrului de pregătire şi perfecţionare."

Art. III. -Anexele Aşi B fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - In termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin, Direcţia generală infrastructură şi transport rutier şi Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. vor elabora proceduri comune de aplicare a Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 42/2006 privind condiţiile de pregătire profesională iniţială şi continuă a anumitor categorii de conducători auto şi a Ordinului ministrului transporturilor nr. 794/2007 pentru aprobarea Normelor de autorizare a centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere.

Art. V. - Prezentul ordin transpune prevederile art. 8 alin. (5), art. 9 şi art. 10 alin. (1)şi (3) din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/59/CE din 15 iulie 2003 privind calificarea iniţială şi formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de călători, de modificare a Regulamentului Consiliului 3.820/85/CEE şi a Directivei Consiliului 91/439/CEE şi de abrogare a Directivei Consiliului 76/914/CEE, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 226 din 10 septembrie 2003.

Art. VI. - Direcţia generală infrastructură şi transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor şi Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. VII. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în 60 de zile de la data publicării.

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

*) Anexele Aşi B sunt reproduse în facsimil.

ANEXA A (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 42/2006)

MODEL DE FILĂ DE CATALOG

Vizat D.G.I.T.R.

Autorizaţie seria:

Nr. filă

Autov.  cat.->

Nr. înmatric.->

Marfă*

CPIa*

Lector ->

Persoane*

CPC*

Data ->

Nr. Crt.

Nume

Prenume

Ora ->

CNP

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

* Se vor anula rubricile necorespunzătoare

ANEXA B (Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 42/2006)

MODEL DE FIŞĂ A CURSANTULUI PENTRU CURSUL DE CPC TRANSPORT PERSOANE

Nume

Prenume

CNP

Permis conducere

seria

Data obţinerii cat. D1

Data obţinerii

cat. D

Data obţinerii cat. C1

Data obţinerii

cat. C

Data obţinerii

cat. E

M

CPC TRANSPORT PERSOANE - Obiective

Data - orele Data - orele

Semnătură lector

MODULUL

1 -3 ZILE x 7 ORE

1.1. Obiectiv; cunoaşterea caracteristicilor sistemului de transmisie în scopul utilizării optime: curbele de cupluri, de putere şi de consum specific ale unui motor, zona de utilizare optimă a turaţiei motorului, diagrame privind rapoartele de transmitere ale cutiei de viteze.

1.2. Obiectiv: cunoaşterea caracteristicilor tehnice şi funcţionarea dispozitivelor de siguranţa pentru a controla vehiculul, pentru a minimiza uzura şi pentru a preveni disfuncţionalitaţite specifice, circuitul de frânare oieopneumatic servoasistat. limitele tfe utilizare a sistemelor de frânare şi a frânei de încetinire, utilizarea combinata a frânelor şi a frânei de încetinire, utilizarea optima a vitezei şi rapoartelor de transmitere ale cutiei de viteze, utilizarea inerţiei vehiculului, utilizarea mijloacelor de încetinire şi de frânare în cursul coborârilor. atitudine în caz de defecţiune.

1.3. Obiectiv: capacitatea de optimizare a consumului de carburant: optimizarea consumului de carburant prin utilizarea cunoştinţelor prezentate la pct. 1.1 şi 1.2.

1.5. Obiectiv: capacitatea de a asigura siguranţa şi confortul pasagerilor: echilibrul mişcărilor longitudinale şi laterale, utilizarea drumurilor împreuna cu alţi utilizatori, poziţia pe şosea, frânarea treptată/lină, folosirea consolelor, utilizarea de infrastructuri specifice (spaţii publice, benzi de circulaţie rezervate), realizarea unei armonii între conducerea în siguranţă şi celelalte funcţii ale conducătorului auto. interacţiunea cu pasagerii, caracteristicile specifice ale transportului anumitor categorii de călători (persoane cu dizabilităli. copii).

1.6. Obiectiv: capacitatea de a asigura încărcarea unui vehicul respectând regulile de siguranţă şi utilizare corectă a vehiculului: forţele care se aplică vehiculelor în mişcare, utilizarea rapoartelor de transmitere ale cutiei de viteze in funcţie de sarcina vehiculului şi de profilul drumului, calcularea sarcinii totale a unui vehicul sau a unui ansamblu de vehicule, repartizarea încărcăturii. consecintefe supraîncărcării pe axă, stabilitatea vehiculului şi centrul de greutate.

2.1. Obiectiv: cunoaşterea mediului social al transportului rutier şi regulile care îl guvernează: duratele maxime de lucru specifice transportunlor: pnncipiile. aplicarea şi consecinţele prevăzute în reglementările naţionale şi comunitare în domeniu; sancţiunile în caz de neutilizare. de utilizare necorespunzătoare sau de manipulare frauduloasă a tahografului: cunoaşterea mediului social al transportului rutier: drepturile şi obligaţiile conducătorului auto în ceea ce priveşte pregătirea profesională iniţială şi pregătirea profesională periodică.

2.3. Obiectiv: cunoaşterea reglementărilor pnvind transportul rutier de persoane: transportul de grupuri specifice, echipamente de siguranţă la bordul autobuzelor, centurile de siguranţă, încărcarea vehiculului.

MODULUL

2 -2 ZILE x 7 ORE

3.1. Obiectiv: creşterea percepţiei privind riscurile rutiere şi accidentele de muncă: tipologia accidentelor de muncă din sectorul transportunlor. statisticile accidentelor de circulaţie, implicarea camioanelor grele/autocarelor, consecinţele umane, materiale şi financiare.

3.2. Obiectiv, capacitatea de a preveni criminaliiatea şi traficul de imigranţi ilegali: informaţii generale, implicaţii pentru conducătorii auto. măsurile de prevenire, lista verificărilor ce trebuie efectuate de conducătorul auto. legislaţia cu privire la responsabilitatea conducătorului auto şi întreprinderilor de transport.

3.3. Obiectiv: capacitatea de a preveni riscurile fizice: principiile ergonomice: gesturile şi poziţiile care implică riscuri, condiţia fizică, exerciţiile de manipulare, protecţia personală.

3.4. Obiectiv; conştientizarea importanţei stării fizice şi mentale principiile unei alimentaţii sănătoase şi echilibrate, efectele alcoolului, medicamentelor sau ale oricărei substanţe susceptibile de a modifica comportamentul, simptomele, cauzele şi efectele oboselii si

stresului, rolul fundamental al ciclului elementar muncâ-odihnă.

3.5. Obiectiv, capacitatea de a evalua corect situaţiile de urgenţă: comportamentul în caz de urgenţă: evaluarea situaţiei, evitarea supraaccidentelor, solicitarea de ajutor, asistenţa răniţilor şi acordarea primului ajutor, acţiuni in caz de incendiu, evacuarea ocupanţilor din camioane/călătorilor din autobuze, asigurarea siguranţei tuturor călătorilor, acţiuni în caz de agresiune; principiile de bază ale inlocmirii unui proces-verbal de constatare a accidentului.

3.6. Obiectiv abilităţi de comportament care contribuie la îmbunătăţirea imaginii unei întrepnnderi: relaţia dintre comportamentul conducătorului auto şi imaginea întreprindem: importanţa pentru întreprindere a calităţii prestaţiei conducătorului auto. diferitele roluri ale conducătorului auto. diferiţii interlocutori potenţiali ai conducătorului auto. întreţinerea autovehiculului, organizarea muncii, consecinţele pe plan comercial şi financiar ale unei dispute.

3.7. Principii şi modalităţi de corectare a atitudinilor şi comportamentelor care generează riscuri de accident rutier sau accident de muncă.

3.9. Obiectiv: cunoaşterea mediutui economic al transportului rutier de călători şi organizarea pieţei: transporturilor rutiere de călători în raport cu alte tipuri de transport de călători (transport feroviar, automobile), diferitele activităţi ce implică transportul rutier de călători, trecerea frontierelor (transportul internaţional), organizarea principalelor tipuri de întreprinderi de transport rutier de călători.

Certificăm că informaţiile prezentate sunt conforme realităţii. Reprezentant C.P.P.

Nume

Prenume

CNP

Permis conducere

seria

Data obţinerii cat. D1

Data obţinerii

cat. D

Data obţinerii cat. C1

Data obţinerii

cat. C

Data obţinerii

cat. E

CP la TRANSPORT PERSOANE - Obiective

Data - orele

Data - orele

Semnătură lector

1.1. Obiectiv: cunoaşterea caracteristicilor sistemului de transmisie in scopul utilizării optime: curbele de cupluri, de putere şi de consum specific ale unui motor, zona de utilizare optima a turaţiei motorului, diagrame privind rapoartele de transmitere ale cutiei de viteze.

1.2. Obiectiv: cunoaşterea caracteristicilor tehnice şi funcţionarea dispozitivelor de siguranţa pentru a controla vehiculul, pentru a minimiza uzura şi pentru a preveni disfuncţionalitaţile specifice: circuitul de frânare oleopneumalic servoasistat. limitele de utilizare a sistemelor de frânare şi a frânei de încetinire, utilizarea combinată a frânelor şi a frânei de încetinire, utilizarea optimă a vitezei şi rapoartelor de transmitere ale cutiei de viteze, utilizarea inerţiei vehiculului, utilizarea mijloacelor de încetinire şi de frânare în cursul coborârilor, atitudine în caz de defecţiune.

1.3. Obiectiv: capacitatea de optimizare a consumului de carburant, optimizarea consumului de carburant prin utilizarea cunoştinţelor prezentate la pct. 1.1 şi 1.2.

1.5. Obiectiv, capacitatea de a asigura siguranţa şi confortul pasagenlon echilibrul mişcărilor longitudinale şi laterale, utilizarea drumunlor împreună cu alţi utilizatori, poziţia pe şosea, frânarea treptată/lină. folosirea consolelor, utilizarea de infrastructun specifice (spaţii publice, benzi de circulaţie rezervate), realiza/ea unei armonii intre conducerea în siguranţa şi celelalte funcţii ale conducătorului auto. interacţiunea cu pasagerii, caracteristicile specifice ale transportului anumitor categorii de călători (persoane cu dizabilităţi, copii).

1.6. Obiectiv, capacitatea de a asigura încărcarea unui vehicul respectând regulile de siguranţă şi utilizare corectă a vehiculului: forţele care se aplică vehiculelor în mişcare, utilizarea rapoartelor de transmitere ale cutiei de viteze în funcţie de sarcina vehiculului si de profilul drumului, calcularea sarcinii totale a unui vehicul sau a unui ansamblu de vehicule, repartizarea încărcăturii, consecinţele supraîncărcării pe axă. stabilitatea vehiculului ţi centrul de greutate

2.1. Obiectiv cunoaşterea mediului social al transportului rutier şi regulile care îl guvernează, duratele maxime de lucru specifice transporturilor; principiile, aplicarea şi consecinţele prevăzute în reglementările naţionale şi comunitare în domeniu; sancţiunile în caz de neutilizare. de utilizare necorespunzâtoare sau de manipulare frauduloasă a tahografului; cunoaşterea mediului soda! al transportului rutier drepturile şi obligaţiile conducătorului auto în ceea ce pnveşte pregătirea profesională iniţială şi pregătirea profesională periodică.

2.3. Obiectiv: cunoaşterea reglementărilor privind transportul rutier de persoane: transportul de grupuri specifice, echipamente de siguranţă la bordul autobuzelor, centurile de siguranţă. încălcarea vehiculului.

3.1. Obiectiv: creşterea percepţiei privind nscurile rutiere şi accidentele de muncă: tipologia accidentelor de muncă din sectorul transportuhlor. statisticile accidentelor de circulaţie, implicarea camioanelor grele/autocarelor, consecinţele umane, materiale şi financiare.

3.2. Obiectiv: capacitatea de a preveni cnminalitatea şi traficul de imigranţi ilegali: informaţii generale. implicaţii pentru conducătorii auto. măsurile de prevenire, lista verificărilor ce trebuie efectuate de conducătorul auto. legislaţia cu privire la responsabilitatea conducătorului auto şi întreprinderilor de transport.

3.3. Obiectiv: capacitatea de a preveni riscurile fizice, principiile ergonomice gesturile şi poziţiile care implică riscuri, condiţia fizică, exerciţiile de manipulare, protecţia personală.

3.4. Obiectiv: conştientizarea importanţei stării fizice şt mantale: principiile unei alimentaţii sănătoase şi echilibrate, efectele alcoolului, medicamentelor sau ale oricărei substanţe susceptibile de a modifica comportamentul, simptomele. cauzele şi efectele oboselii şi stresului, rolul fundamental al ciclului elementar muncă-odihnă.

3.5. Obiectiv: capacitatea de a evalua corect situaţiile de urgenţă: comportamentul în caz de urgenţă: evaluarea situaţiei, evitarea supraaccidentelor. solicitarea de ajutor, asistenta răniţilor şi acordarea primului ajutor, acţiuni în caz de incendiu, evacuarea ocupanţilor din camioane/călătorilor din autobuze, asigurarea siguranţei tuturor călătorilor, acţiuni în caz de agresiune; principiile de bază ale întocmirii unui proces-verbal de constatare a accidentului.

3.6. Obiectiv: abilităţi de comportament care să oontribuie la im bunătăţi rea imaginii unei întreprinderi: relaţia dintre comportamentul conducătorului auto şi imaginea întreprinderii: importanţa pentru

întreprindere a calităţii prestaţiei conducătorului auto. diferitele roluri ale conducătorului auto. diferiţii interlocutori potenţiali ai conducătorului auto. întreţinerea autovehiculului, organizarea muncii. consecinţele pe plan comercial şi financiar ale unei dispute.

3.7. Principii şi modalităţi de corectare a atitudinilor şi comportamentelor care generează riscuri de accident rutier sau accident de muncă

3.9. Obiectiv cunoaşterea mediului economic al transportului rutier de călători şi organizarea pieţei: transporturilor rutiere de călători în raport cu alte tipuri de transport de călători (transport feroviar, automobile), diferitele activităţi ce implică transportul rutier de călători, trecerea frontierelor (transportul internaţional), organizarea principalelor tipun de întreprinderi de transport rutier de câlători.

Pregătire practică

Certificăm că informaţiile prezentate sunt conforme realităţii. Reprezentant C.P.P.

Nume

Prenume

CNP

Permis conducere

seria

Data obţinerii cat. D1

Data obţinerii

cat. D

Data obţinerii cat. C1

Data obţinerii

cat. C

Data obţinerii

cat. E

M

CPC TRANSPORT MĂRFURI - Obiective

Data - orele Data - orele

Semnătură lector

MODULUL

1 -3 ZILE x 7 ORE

1.1. Obiectiv: cunoaşterea caracteristicilor sistemului de transmisie în scopul utilizăm optime: curbele de cupluri, de putere şi de consum specific ale unui motor, zona de utilizare optima a turaţiei motorului, diagrame privind rapoartele de transmitere ale cutiei de viteze.

1.2. Obiectiv: cunoaşterea caracteristicilor tehnice şi funcţionarea dispozitivelor de siguranţa pentru a controla vehiculul, pentru a minimiza uzura si pentru a preveni disfunaţionalităţile specifice: circuitul de frânare oleopneumatic servoasistat. limitele de utilizare a sistemelor de frânare şi a frânei de încetinire, utilizarea combinata a frânelor şi a frânei de încetinire, utilizarea optimă a vitezei şi rapoartelor de transmitere ale cutiei de viteze, utilizarea inerţiei vehiculului. utilizarea mijloacelor de încetinire şi de frânare în cursul coborârilor atitudine în caz de defecţiune.

1,3. Obiectiv: capacitatea de optimizare a consumului de carburant optimizarea consumului de carburant prin utilizarea cunoştinţelor prezentate la pct. 1.1 şi 1.2.

1.4. Obiectiv: capacitatea dea asigura încărcarea unui vehicul respectând regulile de siguranţă şi utilizare corectă a vehiculului:

- forţele care acţionează asupra vehiculului în mişcare, utilizarea rapoartelor de transmitere ale cutiei de viteze în funcţie de sarcina vehiculului şi de particularităţile drumului, calcularea sarcinii totale a unui vehicul sau a unui ansamblu de vehicule, calcularea volumului total, repartizarea încărcăturii, consecinţele supraîncărcării pe axă, stabilitatea vehiculului şi centrul de greutate, tipurile de ambalaje şi suporturile de sarcina,

- principalele categorii de mărfuri ce necesita arimarea. tehnici de calare şi de arimare a încărcăturii, utilizarea centurilor de arimare, verificarea dispozitivelor de arimare, utilizarea de mijloace de manipulare, acoperirea cu prelată şi scoaterea prelatei

2.1. Obiectiv: cunoaşterea mediului social al transportului rutier şi regulile care îl guvernează: duratele maxime de lucru specifice transporturilor: pnncipiile. aplicarea şt consecinţele prevăzute în reglementările naţionale şi comunitare în domeniu; sancţiunile în caz de neutilizare, de utilizare necorespunzătoare sau de manipulare frauduloasă a tahografului; cunoaşterea mediului social al transportului rutier: drepturite şi obligaţiile conducătorului auto in ceea ce priveşte pregătirea profesională iniţială şi pregătirea profesională periodică.

2.2. Obiectiv: cunoaşterea reglementănlor pnvind transportul rutier de mărfuri: licenţele de transport, obligaţiile ce rezultă din contractele-tip de transport de mărfuri, redactarea documentelor ce formează contractul de transport, autorizaţiile de transport internaţional, obligaţii ce rezultă din convenţia privind contractul de transport internaţional rutier de mărfuri, întocmirea foii de drum internaţionale, trecerea frontierelor, comisionarii de transport, documente speciale de însoţire a mărfii

MODULUL

2 -2 ZILE x 7 ORE

3.1. Obiectiv: creşterea percepţiei privind riscurile rutiere şi accidentele de muncă: tipologia accidentelor de muncă din sectorul transport urilor, statisticile accidentelor de circulaţie, implicarea camioanelor grele/autocarelor, consecinţele umane, materiale şi financiare.

3.2. Obiectiv: capacitatea de a preveni criminalitatea şi traficul de imigranţi ilegali: informaţii generale, implicaţii pentru conducăloni auto, măsurile de prevenire, lista verificârilor ce trebuie efectuate de conducătorul auto, legislaţia cu privire Fa responsabilitatea conducătorului auto şi întreprinderilor de transport.

3.3. Obiectiv: capacitatea de a preveni riscurile fizice: principiile ergonomice: gesturile şi poziţiile care implică riscuri, condiţia fizică, exerciţiile de manipulare, protecţia personală.

3.4. Obiectiv: conştientizarea importanţei stăm fizice şi mentale: principiile unei alimentaţii sănătoase şi echilibrate, efectele alcoolului, medicamentelor sau ale oricărei substanţe susceptibile de a modifica comportamentul, simptomele, cauzele şi efectele oboselii şi stresului, rolul fundamental al ciclului elementar muncă-odihnă.

3.5. Obiectiv, capacitatea de a evalua corect situaţiile de urgenţă: comportamentul in caz de urgenţă: evaluarea situaţiei, evitarea supraaccidentelor. solicitarea de ajutor asistenţa răniţilor şi acordarea primului ajutor, acţiuni în caz de tncendiu. evacuarea ocupanţilor din camioane/călătorilor din autobuze, asigurarea siguranţei tuturor călătorilor, acţiuni în caz de agresiune: principiile de bază ale întocmirii unui proces-verbal de constatare a accidentului.

3.6. Obiectiv abilităţi de comportament care să contribuie la îmbunătăţirea imaginii unei întreprinderi: relaţia dintre comportamentul conducătorului auto şi imaginea întreprinderii: importanţa pentru întreprindere a calitaţii prestaţiei conducătorului auto. diferitele roluri ale conducătorului auto. diferiţii interlocutori potenţiali ai conducătorului auto. întreţinerea autovehiculului, organizarea muncii, consectnţele pe plan comercial şi financiar ale unei dispute.

3.7. Principii şi modalităţi de corectare a atitudinilor şi comportamentelor care generează riscuri de

accident rutier sau accident de muncă.

3.8. Obiectiv: cunoaşterea mediului economic al transportului rutier de mărfuri şi organizarea pieţei: transportul rutier in raport cu alte tipuri de transport (concurenţa, expeditori), diferitele activităţi din domeniul transportului rutier (transportul public. în folos propriu, activităţi conexe transportului), organizarea principalelor tipun de înlreprinderi de transport sau activităţi conexe transportului, diferitele specializări din domeniul transportului (cisternă, temperatură controlată etc), evoluţia sectorului (diversificarea serviciilor oferite, relaţia transport rutier-transport feroviar, subcontractarea etc).

Certificăm că informaţiile prezentate sunt conforme realităţii. Reprezentant C.P.P.

Nume

Prenume

CNP

Permis conducere

seria

Data obţinerii cat. D1

Data obţinerii

cat. D

Data obţinerii cat. C1

Data obţinerii

cat. C

Data obţinerii

cat. E

CP la TRANSPORT MĂRFURI - Obiective

Data - orele

Data - orele

Semnătură lector

1.1. Obiectiv; cunoaşterea caracteristicilor sistemului de transmisie în scopul utilizării optime: curbele de cupluri, de putere si de consum specific ale unui motor, zona de utilizare optimă a turatiei motorului, diagrame privind rapoartele de transmitere ale cutiei de viteze.

1.2. Obiectiv; cunoaşterea caracteristicilor tehnice şi Funcţionarea dispozitivelor de siguranţa" pentru a controla vehiculul, pentru a minimiza uzura şi pentru a preveni disfuncţionalităţile specifice- circuitul de frânare oleopneumattic servoasistat, limitele de utilizare a sistemelor de frânare şi a frânei de încetinire, utilizarea combinată a frânelor şi a frânei de încetinire, utilizarea optima a vitezei şi rapoartelor de transmitere ale cutiei de viteze, utilizarea inerţiei vehiculului, utilizarea mijloacelor de încetinire şi de frânare în cursul coborârilor. atitudine în caz de defecţiune.

1.3. Obiectiv: capacitatea de optimizare a consumului de carburant: optimizarea consumului de carburant prin utilizarea cunoştinţelor prezentate Ea pct. 1.1 şi 1.2.

1.4. Obiectiv: capacitatea de a asigura încărcarea unui vehicul respectând regulile de siguranţă si utilizare corectă a vehiculului

- forjele care acţionează asupra vehiculului în mişcare, utilizarea rapoartelor de transmitere ale cutiei de viteze în funcţie de sarcina vehiculului si de particularităţile drumului, calcularea sarcinii totale a unui vehicul sau a unui ansamblu de vehicule, calcularea volumului total, repartizarea încărcăturii, consecinţele supraîncărcării pe axă. stabilitatea vehiculului şi centrul de greutate, tipurile de ambalaje şi suporturile de sarcină:

- principalele categorii de mărfuri ce necesită arimarea. tehnici de calare şi de arimare a încărcăturii, utilizarea centurilor de arimare, verificarea dispozitivelor de arimare. utilizarea de mijloace de manipulare, acoperirea cu prelata şi scoaterea prelatei.

2.1. Obiectiv, cunoaşterea mediului social al transportului rutier şi regulile care ii guvernează, duratele maxime de lucru specifice transporturilor; principiile, aplicarea şi consecinţele prevăzute în reglementările naţionale şi comunitare în domeniu; sancţiunile In caz de neutilizare, de utilizare necorespunzătoare sau de manipulare frauduloasă a tahografului; cunoaşterea mediului social al transportului rutier: drepturile şi obligaţiile conducătorului auto în ceea ce priveşte pregătirea profesională iniţială şi pregătirea profesională periodică.

2.2. Obiectiv cunoaşterea reglementarilor privind transportul rutier de mărfuri licenţele de transport, obligaţiile ce rezultă din contractele-tip de transport de mărfuri, redactarea documentelor ce formează contractul de transport, autorizaţiile de transport internaţional, obligaţii ce rezultă din convenţia privind contractul de transport internaţional rutier de mărfuri. întocmirea foii de drum internaţionale, trecerea frontierelor, comisionarii de transport, documente speciale de însoţire a mărfii.

3.1. Obiectiv: creşterea percepţiei privind riscurile rutiere şi accidentele de muncă: tipologia accidentelor de

muncă din sectorul transporturilor, statisticile accidentelor de circulaţie, implicarea camioanelor grele/autocarelor, consecinţele umane, materiale şi financiare.

3.2. Obiectiv- capacitatea de a preveni criminalitatea şi traficul de imigranţi ilegali: informaţii generale, implicaţii pentru conducătorii auto. măsurile de prevenire, lista verificărilor ce trebuie efectuate de conducătorul auto. legislaţia cu privire la responsabilitatea conducătorului auto şi întreprinderilor de transport.

3.3. Obiectiv capacitatea de a preveni riscurile fizice: principiile ergonomice: gesturile şi poziţiile care implică riscuri, condiţia fizică, exerciţiile de manipulare, protecţia personală.

3.4. Obiectiv: conştientizarea importanţei stării fizice şi mentale: principiile unei alimentaţii sănătoase şi echilibrate, efectele alcoolului, medicamentelor sau ale oricărei substanţe susceptibile de a modifica

comportamentul, simptomele. cauzele şi efectele oboselii şi stresului, rolul fundamental al ciclului elementar muncă-odihna.

3.5. Obiectiv: capacitatea de a evalua corect situaţiile de urgenţă: comportamentul in caz de urgenţă:

evaluarea situaţiei, evitarea supraaccidentelor. solicitarea de ajutor, asistenţa răniţilor şi acordarea primului ajutor, acţiuni în caz de incendiu, evacuarea ocupanţilor din camioane/călătorilor din autobuze, asigurarea siguranţei tuturor călătorilor, acţiuni în caz de agresiune; principiile de bază ale întocmim unui proces-verbal de constatare a accidentului.

3.6. Obiectiv: abilităţi de comportament care să contribuie la îmbunătăţirea imaginii unei întreprinderi: relaţia dintre comportamentul conducătorului auto şi imaginea intreprinderii importanţa pentru întreprindere a calităţii prestaţiei conducătorului auto, diferitele roluri ale conducătorului auto, diferiţii interlocutori potenţiali ai conducătorului auto, întreţinerea autovehiculului, organizarea muncii, consecinţele pe plan comercial şi financiar ale unei dispute

3.7. Principii şi modalităţi de corectare a atitudinilor şi comportamentelor care generează riscuri de accident rutier sau accident de muncă.

3.8. Obiectiv: cunoaşterea mediului economic al transportului rutier de mărfuri şi organizarea pieţei: transportul rutier in raport cu alte tipuri de transport (concurenţă, expeditori), diferitele activităţi din domeniul transportului rutier (transportul public, în folos propriu, activităţi conexe transportului), organizarea principalelor tipuri de întreprinderi de transport sau activităţi conexe transportului, diferitele specializări din domeniul transportului (cisternă, temperatură controlată etc), evoluţia sectorului (diversificarea serviciilor oferite, relaţia transport rutier-transport feroviar, subcontraclarea etc).

Pregătire practică

Certificăm că informaţiile prezentate sunt conforme realităţii. Reprezentant C.P.P.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1548/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1548 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu