Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.150 din 12.05.2011

privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2011
ACT EMIS DE: Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 401 din 08 iunie 2011SmartCity1

În temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi al art. 5.9 şi 7.2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 886/2002 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială „Oil Terminal“ - S.A. Constanţa,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Contractul-cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2011, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, Alexandru Pătruţi ANEXĂCONTRACT-CADRU de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2011 I. Părţile contractante Contractul se încheie între: Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A., cu sediul în Constanţa, str. Caraiman nr. 2, judeţul Constanţa, cod poştal 900117, nr. telefon 0241 702600, fax 0241 694 833, 0241 610751, cod unic de înregistrare: RO2410163, nr. de ordine în registrul comerţului: J13/512/01.02.91, cont IBAN ........ ................ ................, deschis la Banca ........ ................ ................, reprezentată legal prin ........ ........ ........., în calitate de director general, şi ........ ..........., în calitate de director economic, în calitate de prestator şi expediţionar, denumită în continuare Prestator, şi ........ ........, cu sediul în .............., str. ............nr. ...., cod poştal ......, nr. telefon......, nr. fax............., cod unic de înregistrare: ................, atribut fiscal R, nr. de ordine la registrul comerţului ............, cod IBAN ........ ................ ..............., deschis la ........ ........ ..........., reprezentată legal prin ........ ................ ................ ........, director general, în calitate de beneficiar şi expeditor, denumită în continuare Beneficiar, denumite în continuare în mod individual partea şi împreună părţile, denumit în continuare şi contract, prin care s-au convenit următoarele: II. Obiectul contractului Articolul 2.1Obiectul contractului îl constituie totalitatea operaţiunilor efectuate de Prestator în legătură cu: primirea, recepţia cantitativă şi calitativă, descărcarea ţiţeiului şi produselor petroliere cuprinse în anexe (denumite în continuare produse) în rezervoarele Prestatorului, în limita spaţiului disponibil la data solicitării operaţiunii, din:• vagoane cisternă CF; • autocisterne; • barje fluviale; • nave maritime; • prin in tank transfer; depozitarea produselor în rezervoarele Prestatorului, omogenizarea şi condiţionarea;amestecarea motorinei cu biodiesel în rezervoarele Prestatorului;încărcarea produselor din rezervoare în nave maritime/barje fluviale;încărcarea produselor din rezervoare în vagoane-cisternă CF, autocisterne sau tancuri de bunkeraj;transferul produselor depozitate în rezervoare către alţi beneficiari (in tank transfer);predarea ţiţeiului la Societatea Comercială CONPET - S.A. Ploieşti pentru pompare pe conducte magistrale;descărcarea produselor prin transhipment între două nave maritime acostate în două dane petroliere, prin instalaţiile Prestatorului.III. Durata contractului Articolul 3.1Contractul are valabilitate începând cu data de ................ până la data de ................ . Părţile pot conveni prelungirea prezentului contract, scop în care vor încheia un act adiţional semnat de ambele părţi, cu cel puţin .... de zile calendaristice înainte de data expirării contractului. IV. Drepturile şi obligaţiile părţilor Drepturi şi obligaţii ale Beneficiarului Drepturi şi obligaţii în legătură cu primirea, recepţia cantitativă şi calitativă, descărcarea produselor din cisterne CF în rezervoarele Prestatorului Articolul 4.1Beneficiarul va expedia produsele în trenuri complete formate din maximum 40 de vagoane-cisternă pe 4 osii, corespunzătoare din punct de vedere tehnic. Beneficiarul garantează faptul că marfa este corespunzătoare standardelor sau specificaţiilor de calitate şi este liberă de orice taxe până la fronturile de descărcare ale Prestatorului. Fiecare transport va fi însoţit de următorul set de documente complete: scrisoare de trăsură de cale ferată;aviz de expediţie;notă de greutate;declaraţie de conformitate;raport de încercare (test report);lista de sigilii;fişă tehnică de securitate;document administrativ de însoţire (dacă este cazul).În cazul în care produsele sunt încărcate în alte tipuri de cisterne decât cele tip CFR, Beneficiarul va pune la dispoziţia Prestatorului instrucţiuni, planşe şi schiţe de utilizare pentru acestea. Articolul 4.2Beneficiarul va expedia produsele conform unui program zilnic stabilit cu Prestatorul sau acceptelor obţinute de la staţia CFR - Constanţa Port, în funcţie de sosirea navelor, spaţiul de depozitare existent, precum şi de posibilităţile de descărcare ale Prestatorului. Beneficiarul va menţiona pe nota de greutate şi pe documentele de transport „marfă proprietatea ................“, iar Beneficiarul va aviza şi prin fax fiecare expediere de produse. Articolul 4.3Beneficiarul va încheia un contract de transport cu un operator de transport feroviar (denumite în continuare contract de transport, respectiv OTF). Prin contractul de transport, Beneficiarul se obligă să plătească tariful de transport şi toate tarifele accesorii care grevează transporturile din staţiile de predare şi destinaţie. Beneficiarul va pune la dispoziţia Prestatorului o copie a acestui contract sau a telegramei privind modul de încasare a tarifelor. Articolul 4.4Beneficiarul îl va împuternici pe Prestator în baza unei comitenţe (prevăzută în anexa nr. 3) să lucreze pentru şi în numele acestuia în relaţia cu OTF. Prestatorul nu va fi obligat să achite nicio taxă în numele Beneficiarului în relaţia cu OTF. În scrisoarea de trăsură, Prestatorul nu va fi expeditor sau destinatar pentru mărfurile proprietatea Beneficiarului. Beneficiarul va înscrie datele proprii la rubrica „Destinatar“, iar la rubrica „Menţiuni ale expeditorului admise de regulamente, tarife şi instrucţii“: „Transport destinat liniei industriale S.C. OIL TERMINAL - S.A. conform comitenţei nr. ....“. Articolul 4.5Vagoanele proprietatea OTF/Beneficiarului, predate Prestatorului şi care prezintă defecte ascunse la sistemele de descărcare, vor fi avizate de Prestator către proprietar, care va asigura echipa de intervenţie pentru remedierea neajunsului. Pe cât posibil, vagonul în cauză va fi descărcat odată cu naveta. Vagoanele încărcate, defecte, proprietatea OTF/ Beneficiarului, ce nu pot fi remediate şi descărcate, vor fi puse la dispoziţia Beneficiarului şi vor fi returnate pe cheltuiala acestuia în baza notificării întocmite de OTF către Prestator, transmisă de Prestator prin fax Beneficiarului în maximum 48 de ore de la primirea notificării. Pentru returnarea vagoanelor, Beneficiarul va pune la dispoziţia Prestatorului documentele necesare: aviz de expediţie;scrisori de trăsură;fişă tehnică de securitate;document administrativ de însoţire (dacă este cazul). Articolul 4.6Beneficiarul va suporta eventualele plăţi solicitate de OTF în cazul în care vagoanele-cisternă sosesc în afara programului stabilit şi acceptat de ambele părţi sau vagoanele-cisternă nu pot fi descărcate deoarece la recepţia calitativă s-a constatat produs neconform calitativ pentru care nu există posibilitate de condiţionare. Articolul 4.7Având în vedere că toate produsele petroliere sunt încadrate în categoria mărfurilor periculoase, transportul, manevra, încărcarea/descărcarea acestora sunt supuse prevederilor Regulamentului privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase - RID, precum şi dispoziţiilor legale aplicabile. În calitate de proprietar, Beneficiarul are următoarele obligaţii: să respecte prevederile cuprinse în anexa nr. 1 RID - Regulament de transport al mărfurilor periculoase;să respecte normele tehnice de încărcare a mijlocului de transport prevăzute în anexa nr. 2 - NUT;să se asigure că mărfurile periculoase sunt clasificate şi autorizate conform RID;să furnizeze Prestatorului date de identificare ale produsului şi pericoluluivagoanele utilizate trebuie să fie autorizate, să deţină agrement tehnic sau aviz tehnic de funcţionare (pentru vagoanele cu durata de viaţă depăşită) al Autorităţii Feroviare Române - AFER, proces-verbal de verificare ISCIR în termen de valabilitate. Beneficiarul va purta integral răspunderea pentru starea tehnică şi integritatea vagoanelor încărcate de acesta sau puse la dispoziţia Prestatorului pentru încărcare; să respecte dispoziţiile speciale privind construcţia, echipamentul, reviziile, întreţinerea şi marcajul vagoanelor; să pună din timp la dispoziţia Prestatorului marcajele, etichetele şi sigiliile pentru mărfurile periculoase încărcate în numele Beneficiarului.Prestatorul este îndreptăţit să refuze operarea vagoanelor care: au scadenţa reviziei interne a recipientului expirată;au lipsă plăcuţa de timbru sau tăbliţele de calibrare;au lipsă eticheta de pericol;au inscripţiile de pe vagon ilizibile;au neconcordanţe între inscripţiile de pe recipient şi cele de pe vagon.Acceptarea vagoanelor de către Prestator reprezintă confirmarea de către acesta a faptului că ele îndeplinesc condiţiile enumerate mai sus. Drepturi şi obligaţii în legătură cu primirea, recepţia cantitativă şi calitativă, descărcarea/încărcarea produselor din/în autocisterne Articolul 4.8Beneficiarul va transmite Prestatorului, în scris, comenzile de încărcare/descărcare a autocisternelor cu cel puţin 24 de ore înainte de livrare, specificând de fiecare dată: numărul autocisternei, cantitatea/calitatea produselor ce urmează a fi livrate, numele conducătorului auto, reprezentantul Beneficiarului şi actele prin care aceştia se identifică. Autocisternele vor fi corespunzătoare din punct de vedere tehnic, metrologic şi în ceea ce priveşte prevenirea incendiilor. Încărcarea/Descărcarea autocisternelor se va realiza în prezenţa reprezentantului autorizat al Beneficiarului. Operarea autocisternelor se face numai în zilele lucrătoare. Beneficiarul va asigura din timp şi va pune la dispoziţia Prestatorului pentru autocisternele ce urmează să fie încărcate: avize de expediţie;fişe tehnice de securitate pentru produsul respectiv. Articolul 4.9Operatorii de transport vor respecta prevederile cuprinse în Normele de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 15 octombrie 2007. Şoferul autocisternei trebuie să posede asupra sa următoarele documente, pe care le va prezenta la cerere reprezentantului Prestatorului: certificat de transport în cont propriu eliberat de Autoritatea Rutieră Română - ARR (original sau copie conformă);certificat de inspecţie tehnică periodică - ITP, anuală - ITA (original);certificat de agreare pentru autovehiculele care transportă anumite mărfuri periculoase (copie);certificat ADR de formare a conducătorilor de autovehicule care transportă mărfuri periculoase (original);certificat de calibrare a autocisternei cu buletin de verificare metrologic în termenul de valabilitate (original).Autocisterna trebuie să aibă următoarele dotări din punctul de vedere al siguranţei pe timpul transportului şi încărcării: trusă ADR;2-3 stingătoare cu pulbere;o ladă cu nisip (sau un sac de nisip) şi o lopată;contact general (heblu);dispozitiv de împământare a autocisternei;siguranţe electrice calibrate.Conducătorii autocisternelor şi reprezentanţii vor purta echipament de protecţie: salopetă de protecţie confecţionată din materiale din fibră naturală, antistatizată, cască de protecţie, mănuşi de protecţie, bocanci antistatizaţi. Drepturi şi obligaţii în legătură cu operarea barjelor fluviale Articolul 4.10Pentru barjele ce descarcă, Beneficiarul solicită Prestatorului avizul referitor la data plecării barjelor din portul de încărcare şi data de sosire în Portul Constanţa, menţionând: numele convoiului/împingătoruluinumărul barjelor;cantitatea de produse încărcate în fiecare barjă;specificaţia de calitate a produselor încărcate.Pentru barjele ce încarcă, Beneficiarul solicită Prestatorului avizul referitor la data de sosire în Portul Constanţa, menţionând: numele convoiului/împingătorului;numărul barjelor;cantitatea şi specificaţia de calitate a produselor ce urmează a fi încărcate în fiecare barjă.Beneficiarul avizează Prestatorul, prin fax, cu ...... zile şi, respectiv, cu o zi înainte sosirea convoiului la Cernavodă, previziunile de intrare pe canalul Dunăre-Marea Neagră şi ETA Portul Constanţa. Articolul 4.11Beneficiarul se asigură şi garantează că barjele vor fi corespunzătoare din punct de vedere tehnic, dotate cu pompe de descărcare (dacă este cazul), cu instalaţia de descărcare/încărcare etanşă (conducte, vane, flanşe), acceptate la operare de către Autoritatea Navală Română, libere de orice taxe, asigurate cu împingător pentru manevrarea lor şi personal de supraveghere a operării, dotate cu aparate de iluminat pentru a urmări operarea barjelor şi pe timp de noapte. De asemenea, va asigura un număr suficient de termometre, rulete şi lavete necesare efectuării măsurătorilor la barje în cel mai scurt timp. Manevrarea barjelor la/de la dana de operare este în sarcina Beneficiarului. Barjele vor avea tabelă de calibrare a tancurilor valabilă din punct de vedere metrologic. De asemenea, ruletele şi termometrele vor avea certificate de verificare metrologică în termenul de valabilitate. Articolul 4.12Beneficiarul asigură primirea de către Prestator a setului de documente din portul de încărcare: scrisoare de trăsură fluvială;certificat de cantitate;certificat de calitate;cargo manifest;ullage report;OBQ report;certificat de conformitate;document administrativ de însoţire (dacă este cazul).Pe documente se va menţiona: „produs proprietatea ........ .............“. Articolul 4.13Beneficiarul asigură primirea de către Prestator a unei mostre de arbitraj sigilate în portul de încărcare, prelevată din fiecare barjă. Drepturi şi obligaţii în legătură cu operarea navelor maritime Articolul 4.14Beneficiarul va solicita Prestatorului, în scris, cu minimum ... zile calendaristice înainte, acceptul pentru intervalul de sosire a navelor (perioadă de 2-3 zile calendaristice) şi cantitatea/calitatea de produse ce urmează a fi încărcată/descărcată. În cazul sosirii navei în afara perioadei acceptate de Prestator sau fără acceptul acestuia, nava va fi operată „la posibilităţi“ (în funcţie de existenţa danei libere, programările altor nave, stocul de marfă existent la Constanţa, spaţiul de depozitare disponibil etc.). Danele interioare (69-76) în care se încarcă/descarcă navele Beneficiarului au adâncimi de maximum 12,80 metri, iar dana 79, de maximum 17,00 metri (brackish water). Draftul aerian în danele interioare este de 16,50 metri, iar în dana 79, de 20,00 metri. Articolul 4.15Beneficiarul va transmite în scris Prestatorului instrucţiuni de operare pentru fiecare navă şi condiţiile de angajare ale navelor maritime (timp alocat, rata de contrastalii etc.), precum şi caracteristicile tehnice ale navelor maritime (questionnaire 88). Condiţiile în care navele maritime vor opera în terminalul petrolier sunt cuprinse în anexa nr. 1. Navele nominate de Beneficiar trebuie să aibă inspecţie de certificare de calitate cel puţin de la unul dintre traderii importanţi. Articolul 4.16Beneficiarul va asigura primirea de către Prestator a următoarelor documente din portul de încărcare: certificat de cantitate;certificat de calitate;cargo manifest;conosament;ullage report;OBQ report;fişa tehnică de securitate;certificat de conformitate;document administrativ de însoţire (dacă este cazul).Beneficiarul va asigura primirea unei mostre de arbitraj sigilate în portul de încărcare. Articolul 4.17Beneficiarul transmite Prestatorului, în scris, pentru fiecare navă ce încarcă, următoarele: instrucţiuni complete de încărcare;modul de asigurare fond de marfă şi instrucţiuni de calitate;instrucţiuni de întocmire a documentelor de export. Articolul 4.18Beneficiarul are obligaţia să asigure în timp util toată cantitatea de produse pentru export conformă din punct de vedere calitativ. În caz contrar, Prestatorul poate refuza acostarea navelor până la completarea stocului de marfă. Drepturi şi obligaţii în legătură cu încărcarea produselor din rezervoarele Prestatorului în cisterne CF Articolul 4.19Beneficiarul va depune la OTF şi Prestator programul de livrări. În baza acestuia, Prestatorul confirmă OTF că poate să introducă în depozit vagoanele goale în vederea încărcării. Expedierea navetelor de către Prestator se va face cu plată centralizată sau transmisă, dacă se acceptă de către OTF. Indiferent de forma de plată agreată, aceasta va fi făcută de către Beneficiar sau alte societăţi împuternicite de către acesta, Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. fiind exonerată de la plata expedierii, a tarifelor orare de utilizare şi a altor cheltuieli ce nu ţin de prestaţia în sine. Articolul 4.20Comenzile de încărcare vor fi transmise Prestatorului prin fax cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de ziua încărcării. Beneficiarul asigură din timp numărul corespunzător de vagoane goale pe 4 osii, dotate cu tăbliţe de calibrare, pentru încărcarea întregii cantităţi solicitate, corespunzătoare din punct de vedere tehnic şi al stării de curăţenie, ţinând cont de proprietăţile specifice ale produsului ce urmează a fi încărcat, şi libere de orice taxe. Articolul 4.21Beneficiarul va asigura din timp şi va pune la dispoziţia Prestatorului: avize de expediţie;scrisori de trăsură completate, ştampilate şi semnate la rubrica „Expeditor“ cu numele Beneficiarului, documente ce se vor folosi de Prestator numai pentru expedierea produselor Beneficiarului; instrucţiuni, date, informaţii legate de identificarea destinatarului (numele şi adresa completă, cod SIRUES, cod staţie CFR, linie garare). Aceste date vor fi transmise către Prestator, în scris (fax), în intervalul: luni-joi între orele 8.00-15.00 şi vineri între orele 8.00-13.00; fişe tehnice de securitate.Beneficiarul obţine acceptele staţiilor CFR de destinaţie pentru primirea mărfii (pe perioade de timp şi/sau pe cantităţi) şi le transmite în timp util staţiei CFR ce deserveşte Prestatorul. Orice modificare ulterioară atât a programului, cât şi a contractului de transport se va face de către Beneficiar către OTF şi Prestator, cu suportarea tarifelor legale. Beneficiarul reglementează problemele legate de eventualele vagoane defecte ce nu pot fi încărcate şi nu pot fi remediate de OTF. Drepturi şi obligaţii în legătură cu operarea tancurilor de bunkeraj Articolul 4.22Beneficiarul transmite Prestatorului, în scris, comenzile de încărcare cu motorină a tancului de bunkerare, specificând de fiecare dată numele tancului şi cantitatea ce urmează a fi livrată. Comenzile de încărcare vor fi transmise în zilele lucrătoare cu cel puţin 24 de ore înainte de livrarea solicitată. Articolul 4.23Beneficiarul transmite Prestatorului copii ale Bunker Receipt de la navele ce au fost bunkerate. Drepturi şi obligaţii în legătură cu predarea ţiţeiului la Societatea Comercială CONPET - S.A. pentru pompare pe conductă Articolul 4.24Beneficiarul transmite Prestatorului, în scris, programul/comanda de pompare a ţiţeiului importat, specificând de fiecare dată destinatarul şi cantitatea ce urmează a fi pompată, nava, numărul şi data declaraţiei vamale de import. La predarea către Societatea Comercială CONPET - S.A. (dacă nu există alte înţelegeri), ţiţeiul trebuie să corespundă următoarelor condiţii: temperatura de congelare cu 7ºC mai mică decât temperatura solului, măsurată pe traseul conductelor;vâscozitatea la temperatura minimă a solului: 80 cSt sau 11ºE.Atestarea calităţii ţiţeiului se va face printr-un raport de încercări pentru fiecare lot (rezervor), întocmit în conformitate cu specificaţiile de calitate prevăzute în anexa nr. 2. Drepturi şi obligaţii în legătură cu depozitarea produselor Articolul 4.25Prestatorul va anunţa Beneficiarul în cazul curăţării rezervoarelor în care au fost depozitate produsele Beneficiarului. Acesta din urmă va trimite un reprezentant pentru constatarea şlamului de evacuat şi efectuarea analizei şlamului, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea solicitării, întocmindu-se procese-verbale (Procese-verbale privind şlamul). Cantitatea se va scădea din stocul Beneficiarului proporţional cu cantitatea de produs derulată prin rezervor. În cazul în care reprezentantul Beneficiarului nu se prezintă la termenul convenit, deşi a fost invitat, analiza efectuată de Prestator, ca şi Procesul-verbal privind şlamul sunt opozabile Beneficiarului. Rezervoarele vor fi supuse operaţiunilor de curăţare, în baza analizei probei de fund, numai dacă intervine una dintre următoarele situaţii: schimbarea destinaţiei rezervorului;recalibrarea rezervorului;intervenţii la rezervor ca urmare a defecţiunilor tehnice;depunerile de şlam afectează calitatea produselor. Articolul 4.26Beneficiarul şi Prestatorul vor stabili de comun acord cantităţile ce reprezintă stocul tehnologic (nepompabil) din rezervoare şi conducte (stoc tehnologic), în funcţie de cantitatea şi calitatea produselor rulate. Stocul tehnologic va fi returnat Beneficiarului la sfârşitul operaţiunii sau la încetarea contractului. Alte drepturi şi obligaţii ale Beneficiarului Articolul 4.27Beneficiarul pune la dispoziţia Prestatorului, înainte de începerea descărcării navei, „factura proforma pentru uz vamal“ necesară completării şi depunerii declaraţiei sumare la Vama Constanţa, precum şi Scrisoare de garanţie bancară pentru garantarea taxelor vamale şi accizelor aferente produsului, în cazul în care autorităţile vamale solicită. Beneficiarul asigură obţinerea liberului de vamă şi plata taxelor vamale, conform cadrului legal în vigoare la data efectuării prestaţiei, scop în care îşi va obţine toate autorizările/aprobările necesare (cod EORI, autorizaţie de antrepozit fiscal etc.). Pentru operaţiunile de import, Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului o copie a declaraţiei vamale de import cu liberul de vamă (inclusiv pentru consumurile tehnologice), urmând ca în baza acesteia Prestatorul să înceapă livrarea produselor importate, iar pentru export o copie a declaraţiei vamale de export, necesară la emiterea facturilor de prestaţii. Beneficiarul va prezenta Prestatorului, înainte de încărcarea mărfii, în copie, după caz, dovada achitării accizelor sau documentele vamale/fiscale necesare pentru expedierea mărfii în regim suspensiv (copie a autorizaţiei de antrepozit fiscal al destinatarului, document administrativ de însoţire). Articolul 4.28În conformitate cu prevederile art. 2067 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 73 alin. (9) şi (10) din titlul VII „Accize şi alte taxe speciale“ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţia de plată a accizelor la bugetul statului în urma constatării pierderilor neadmise, stabilite de Autoritatea Vamală, intervenite pe parcursul transportului intracomunitar al produselor accizabile în regim suspensiv de accize, la sosirea produselor în România, pe baza documentelor justificative prezentate de primitor, revine în sarcina Beneficiarului. Articolul 4.29Beneficiarul transmite Prestatorului, în scris, comenzile de condiţionare a motorinei prin amestecare cu biodiesel, specificând mijlocul de transport care aduce biodieselul, cantităţile de biodiesel şi motorină ce se vor amesteca. Deoarece nu există rezervor de depozitare a biodieselului, cantităţile descărcate se vor amesteca integral cu motorină. Articolul 4.30Beneficiarul transmite Prestatorului, în scris, cantitatea de produs transferată prin in tank transfer, specificând: vânzătorul/cumpărătorul;data transferului;cantitatea transferată;numele navei din care a fost descărcat produsul. Articolul 4.31Beneficiarul va nominaliza un inspector de terţă parte pentru fiecare primire/livrare de marfă în parte, va comunica Prestatorului ori de câte ori partenerii lui contractuali au nominalizat alţi eventuali inspectori care deţin mandat de control în Constanţa şi va preciza limitele mandatelor de control ale acestora, în limite rezonabile şi atunci când Beneficiarul are cunoştinţe despre acestea. Beneficiarul va nominaliza un inspector de terţă parte pentru a verifica starea de curăţenie a navelor înainte de încărcare. Beneficiarul va nominaliza un inspector de terţă parte pentru verificarea stării de curăţenie a autocisternelor/vagoanelor înainte de încărcare. Acestea vor fi introduse la frontul de încărcare după ce vor fi declarate apte pentru încărcare din punctul de vedere al stării de curăţenie de către inspectorul de terţă parte. Articolul 4.32În cazul în care inspectorul de terţă parte solicită întreruperea pompării la navă pentru prelevare de probe în vederea verificării calităţii produsului la 30 cm în tancurile navei sau pentru deplasamentul conductelor, timpul de întrerupere va fi în contul Beneficiarului. În cazul în care, deşi la cap conductă produsul este conform calitativ, în tancurile navei se găseşte marfă neconformă din cauza viciilor ascunse ale instalaţiei şi tancurilor navei, reluarea încărcării se va face numai cu avizul scris al Beneficiarului. Produsul depreciat va rămâne în tancurile navei. Articolul 4.33Beneficiarul va respecta Convenţia pe linie de securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor şi protecţia mediului, prevăzută în anexa nr. 4. Articolul 4.34Beneficiarul împuterniceşte Prestatorul prin comitenţă ca prin reprezentanţii săi legali să încheie acte juridice de transport cu OTF privind primirea/expedierea vagoanelor încărcate cu produse sau goale. Articolul 4.35Asigurarea produselor contra tuturor riscurilor este în sarcina Beneficiarului. Drepturile şi obligaţiile prestatorului Drepturi şi obligaţii în legătură cu primirea, recepţia cantitativă şi calitativă, descărcarea produselor din cisterne CF în rezervoarele Prestatorului sau în nave prin transbord direct Articolul 4.36Prestatorul va primi de la OTF expediţiile de vagoane-cisternă pe liniile industriale proprii. Prestatorul va verifica împreună cu agentul OTF şi inspectorul de terţă parte nominalizat de Beneficiar starea vagoanelor-cisternă sosite pe liniile de cale ferată proprii. Rezultatele verificării vor fi consemnate într-un proces-verbal de constatare şi în lista de predare-primire ce vor fi semnate de reprezentanţii Prestatorului, agentul OTF şi inspectorul de terţă parte. În procesul-verbal de constatare se vor menţiona: starea tehnică şi comercială a vagoanelor-cisternă, sigiliile rafinăriei furnizoare, precizându-se dacă vagonul-cisternă a ajuns la destinaţie fără urme de violare, sustragere, scurgere, avariere şi pierderi de conţinut; cantitatea de produs recepţionată de Prestator;denumirea produsului recepţionat;furnizorul;expeditorul;numărul vagonului/vagoanelor-cisternă;numărul şi data notei de greutate şi/sau avizul de însoţire al mărfii;existenţa, integritatea, numărul şi seriile sigiliilor;dacă cele constatate cu privire la sigilii corespund cu cele înscrise în scrisoarea de trăsură, în nota de greutate şi/sau în avizul de însoţire al mărfii, întocmite de furnizor; locul în care au fost aplicate sigiliile şi dacă acestea au fost sau nu deteriorate.În cazul în care în cursul operaţiunilor de predare-primire se depistează: nereguli tehnice: vagoanele-cisternă se vor lua în primire cu efectuarea de menţiuni în lista de predare-primire;nereguli comerciale (sigilii rupte sau deteriorate, scurgeri din conţinut): se vor aplica dispoziţiile Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005, republicată (Regulamentul); se va întruni comisia de constatare alcătuită din reprezentanţii OTF, ai Prestatorului şi inspectorul de terţă parte nominalizat de Beneficiar şi se va proceda în conformitate cu prevederile Regulamentului.Procesul-verbal de constatare întocmit va menţiona şi cuantumul pagubei. Articolul 4.37Când vagoanele-cisternă au ajuns la Prestator fără urme de violare, sustrageri, scurgere, avariere şi au sigiliile intacte, dar la recepţia cantitativă se constată lipsă marfă, care nu poate fi pusă în sarcina OTF, se va încheia un proces-verbal de constatare, ce va fi semnat de delegatul Prestatorului şi de inspectorul de terţă parte nominalizat de Beneficiar. Procesele-verbale de constatare, în ambele cazuri, vor fi transmise imediat Beneficiarului pentru ca acesta să îşi poată exercita în termen legal dreptul la acţiune în pretenţii împotriva persoanei în culpă. Prestatorul va pune la dispoziţia Beneficiarului unicatul scrisorii de trăsură care a însoţit transportul, cu cesiune. Prestatorul va informa Beneficiarul ori de câte ori transportatorul nu îi eliberează un exemplar original al acesteia, precum şi motivele refuzului transportatorului. Articolul 4.38Prestatorul va informa în scris OTF, în baza unicatului scrisorii de trăsură şi a listei de predare-primire, în cazul în care constată vagoane-cisternă lipsă din tren sau vagoane-cisternă expediate în baza unor scrisori de trăsură individuale care nu au ajuns la Prestator, solicitând aducerea lor la descărcare. În cazul în care OTF nu se conformează, aducând vagoanele-cisternă lipsă, Prestatorul va înştiinţa în scris Beneficiarul în termen de două zile calendaristice de la constatarea evenimentului, pentru ca Beneficiarul să poată solicita despăgubiri de la OTF. La înştiinţarea scrisă către Beneficiar, Prestatorul va anexa unicatul scrisorii de trăsură, precum şi documentele certificate de transportator, prin care atestă că vagonul-cisternă nu a ajuns la destinaţie (vagon nesosit, menţiune făcută în lista de primire-predare). Prestatorul va proceda în mod similar şi în cazul vagoanelor-cisternă expediate în baza unor scrisori de trăsură individuale şi nesosite la termen. Articolul 4.39Prestatorul obţine, la solicitarea Beneficiarului, acceptele portuare pentru livrarea produselor în limitele exporturilor în perspectiva imediată şi transmite acestuia numărul acceptului şi perioada pentru care a fost aprobat de către CFR Marfă - Constanţa Port. Articolul 4.40Prestatorul se obligă să returneze vagoanele-cisternă proprietatea Beneficiarului în stare tehnică bună, cu aceleaşi armături, şuruburi, flanşe cu care au fost predate de transportator Beneficiarului, cu toate capacele închise etanş şi sigilate, sigiliile urmând să fie menţionate pe scrisoarea de trăsură. Orice abatere de la această condiţie se va notifica în listele de predare a vagoanelor către transportator, Prestatorul urmând a achita contravaloarea reparaţiilor ulterioare ale vagoanelor de care se stabileşte că se face vinovat. Drepturi şi obligaţii în legătură cu primirea, recepţia cantitativă şi calitativă, descărcarea/încărcarea produselor din/în autocisterne Articolul 4.41Prestatorul asigură instalaţie pentru descărcarea biodieselului din autocisterne şi încărcarea motorinei în autocisterne conform programului stabilit cu Beneficiarul şi în baza obiectului contractului. Drepturi şi obligaţii în legătură cu încărcarea produselor din rezervoarele Prestatorului în cisterne CF Articolul 4.42Prestatorul asigură instalaţie pentru încărcarea produselor în cisterne CF conform programului stabilit cu Beneficiarul şi în baza obiectului contractului. Articolul 4.43Prestatorul verifică şi asigură vagoanele-cisternă pline cu sigilii şi le predă cărăuşului, care prin aplicarea ştampilei pe duplicatul scrisorii de trăsură şi pe lista de predare-primire preia naveta fără obiecţiuni, asumându-şi astfel întreaga răspundere asupra încărcăturii până la destinaţie. Drepturi şi obligaţii în legătură cu operarea navelor maritime, barjelor fluviale şi tancurilor de bunkeraj Articolul 4.44Prestatorul asigură operarea navelor maritime, barjelor fluviale angajate de Beneficiar şi condiţii tehnice necesare realizării ratelor medii de încărcare/descărcare prevăzute în anexe. Părţile pot conveni şi alte rate de operare, în funcţie de mărimea şi performanţele navelor. Prestatorul este exonerat de răspundere pentru întârzierile înregistrate în perioadele în care vremea nefavorabilă (ploaie, ceaţă, ninsoare) nu permite încărcarea navelor sau în situaţiile în care poate fi invocată forţa majoră. Atât vremea nefavorabilă, cât şi forţa majoră trebuie anunţate Beneficiarului în cel mai scurt timp şi dovedite de Prestator cu acte emise de autorităţile competente. Articolul 4.45Prestatorul întocmeşte documentele în legătură cu marfa şi operarea navei, conform instrucţiunilor primite de la Beneficiar, iar atunci când este cazul întocmeşte documentele care pot fi utilizate de către Beneficiar în apărarea intereselor sale şi îi pune la dispoziţie un set de documente. Prestatorul va remite Beneficiarului, prin poştă sau delegat, documentele care atestă recepţia cantitativă şi calitativă a fiecărui vas cu produse descărcat/încărcat, contrasemnate de inspectorii de terţă parte, în termen de 5 zile de la data terminării operării navei. Pentru descărcare: ullage report;ROB report;time-sheet;raport de încercare;Discharging cargo Report.Pentru încărcare: certificat de cantitate;certificat de calitate;ullage report;time-sheet;chitanţă de primire mostre;chitanţă de primire documente. Articolul 4.46Prestatorul va prelua de la nava maritimă mostrele de arbitraj recoltate şi sigilate în portul de încărcare şi le va păstra la dispoziţia Beneficiarului timp de ... zile calendaristice. În cazul constatării unor diferenţe între rezultatele obţinute la recepţia calitativă efectuată de Prestator şi cele înscrise în raportul de încercare (Quality Test Report) emis în portul de încărcare sau în specificaţia de calitate, mostrele de arbitraj vor fi desigilate şi verificate numai în prezenţa unui inspector de terţă parte nominalizat de Beneficiar. Art. 4.47 - Prestatorul va informa Beneficiarul, înainte de descărcare, în cazul constatării unor diferenţe în ceea ce priveşte calitatea între cele constatate la recepţia navei maritime şi cele înscrise în Raportul de încercare emis în portul de încărcare sau în specificaţia de calitate, care depăşesc limitele de reproductibilitate ale metodelor de încercare, şi va acţiona potrivit instrucţiunilor acestuia. Articolul 4.48Prestatorul asigură încărcarea mărfii conform termenelor şi instrucţiunilor primite de la Beneficiar şi întocmeşte documentele de expediere a mărfii pe care le transmite Beneficiarului. Drepturi şi obligaţii în legătură cu predarea ţiţeiului la Societatea Comercială CONPET - S.A. pentru pompare pe conductă Articolul 4.49Prestatorul condiţionează ţiţeiul până la îndeplinirea condiţiilor de pompabilitate pe conductă şi predă la Societatea Comercială CONPET - S.A. ţiţeiul condiţionat conform comenzilor transmise în scris de Beneficiar. Cantitatea pompată şi calitatea sunt cele înscrise în procesul-verbal de predare-primire, respectiv în raportul de încercări. Timpul de pregătire a ţiţeiului în rezervoare pentru pompare implică, după caz, întârzieri în stabilirea cantităţii nete descărcate şi, implicit, în punerea la dispoziţia Societăţii Comerciale CONPET - S.A. pentru pompare, dar nu mai mult de 24 de ore de la terminarea descărcării navei. Drepturi şi obligaţii în legătură cu depozitarea produselor Articolul 4.50Prestatorul asigură primirea produselor Beneficiarului în spaţiile de depozitare proprii, în amestec cu produsele de aceeaşi calitate ale altor beneficiari. Prestatorul va face dovadă prin raport de încercare emis recent de laboratorul propriu că produsele petroliere ale altor beneficiari au aceleaşi specificaţii de calitate ca specificaţiile stabilite pentru fiecare tip de produs petrolier din anexele la prezentul contract. Prestatorul asigură şi va face dovada Beneficiarului că spaţiile de depozitare utilizate corespund din punct de vedere tehnic, al curăţeniei şi au certificate de calibrare a rezervoarelor cu termen valabil. Alte drepturi şi obligaţii ale Prestatorului Articolul 4.51Prestatorul condiţionează motorina prin amestecare cu biodiesel, la solicitarea Beneficiarului, comunicând în scris Beneficiarului cantităţile de produse folosite. Articolul 4.52Prestatorul efectuează recepţia cantitativ-calitativă a mărfii la rezervoarele terestre, cisterne CF, autocisterne şi la bordul navelor/barjelor fluviale, în prezenţa inspectorului de terţă parte nominalizat de Beneficiar, metoda de calcul al cantităţii fiind ASTM (în aer). V. Stabilirea cantităţii şi calităţii Articolul 5.1a)Recepţia cantitativă a produselor primite/ expediate cu vagoanele-cisternă se efectuează prin calibrare sau cântărire pe cântarul Prestatorului, în funcţie de depozitul unde se descarcă/încarcă naveta.Atunci când cântarul este defect, recepţia se efectuează prin calibrare. Dacă metoda prin cântărire pe cântar avizat metrologic de către Biroul Român de Metrologie Legală nu poate fi aplicată la Prestator, Beneficiarul va fi informat în timp util. Diferenţele cantitative de până la ± 0,2% din cantitatea înscrisă în documentul de livrare, pentru fiecare vagon în parte, nu se iau în considerare. În cazul în care diferenţele cantitative depăşesc nivelul toleranţei de ± 0,2%, se va proceda conform clauzelor prevăzute la art. 4.36 (procese-verbale de constatare). Procesele-verbale de constatare a lipsurilor trebuie să conţină în mod obligatoriu menţiunea că numărul înscris pe sigilii este acelaşi cu cel din nota de greutate şi din scrisoarea de trăsură. Stabilirea cantităţii mărfii (recepţia) se va face numai în prezenţa inspectorului de terţă parte nominalizat de Beneficiar, care va semna toate documentele după calibrare şi recepţie. Beneficiarul are obligaţia de a asigura măsurarea cantităţii mărfii cu acelaşi tip de mijloc de măsură, atât la expeditor, cât şi la destinatar. b)Cantităţile de ţiţei primite prin cisterne CF vor fi cele constatate efectiv la rezervoare după terminarea descărcării cisternelor CF. Cantităţile se vor determina/calcula conform ASTM (în aer), iar rezultatele măsurătorilor se vor menţiona întrun proces-verbal de recepţie semnat de Prestator şi inspectorul de terţă parte nominalizat de Beneficiar. c)Recepţia cantitativă a produselor sosite cu autocisternele se va face prin calibrare. Autocisternele trebuie să fie încărcate astfel încât nivelul lichidului să corespundă cu semnul metrologic conform certificatului de calibrare. d)Cantităţile livrate la nave maritime/barje fluviale vor fi cele determinate la rezervoare în prezenţa inspectorului de terţă parte. e)Stabilirea cantităţilor livrate la tancurile de bunkeraj/autocisterne se face prin citire la debitmetrele Prestatorului. f)Cantităţile de produse primite din import pentru care se emite Discharging Cargo Report vor fi cele constatate efectiv în urma măsurării rezervoarelor în prezenţa inspectorului de terţă parte, după terminarea descărcării navei/barjelor fluviale. g)Cantitatea de produs primită la nava maritimă prin transhipment, menţionată în conosament, se va determina în urma bilanţului cantitativ al operaţiunii în prezenţa inspectorului de terţă parte şi va fi diferenţa dintre cantităţile măsurate la bordul navei ce descarcă înainte de începerea şi după terminarea operaţiunii de transbordare.La solicitarea Beneficiarului se efectuează şi deplasamentul conductelor de încărcare/descărcare pentru verificarea gradului de umplere a acestora. Articolul 5.2În cazul în care Beneficiarul dispune de produse care nu se încadrează în condiţiile de calitate contractuale, acesta este obligat să ceară din timp acordul Prestatorului pentru expedierea acestora. În cazul în care Beneficiarul expediază către Prestator produse care nu se încadrează în condiţiile de calitate contractuale fără acordul Prestatorului, produsele vor fi puse la dispoziţia Beneficiarului, acesta suportând toate cheltuielile ocazionate, procedându-se potrivit dispoziţiilor legale. Articolul 5.3Calitatea produselor primite/predate este aceea care s-a stabilit în laboratoarele Prestatorului şi a fost acceptată de Beneficiar. În cazul în care laboratoarele Prestatorului se află în incapacitate temporară de funcţionare, Prestatorul va încheia un contract cu un terţ agreat de Beneficiar, prin care va fi preluată această activitate. Prestatorul va obţine de la Beneficiar agrearea pentru terţ, în formă scrisă, înainte de data de încheiere a contractului Prestator-terţ. Costurile contractului Prestator-terţ vor fi achitate integral de către Prestator. În cazul în care în urma efectuării recepţiei calitative a produselor primite de la Beneficiar se constată că acestea nu se încadrează în condiţiile specificaţiilor de calitate cuprinse în anexele prezentului contract, Prestatorul va informa Beneficiarul, urmând a se decide de comun acord asupra situaţiei apărute. Disputele referitoare la calitatea produselor primite/expediate se vor soluţiona pe cale amiabilă. Articolul 5.4Prestatorul are obligaţia de a menţine calitatea produselor primite în condiţiile contractului, Prestatorul nefiind răspunzător de deprecierea calitativă a produselor, dacă aceasta apare ca urmare a unor proprietăţi specifice ale produselor, este datorată nefiabilităţii produselor, unor vicii de fabricaţie, aditivi care îşi pierd efectul în timp. Prestatorul nu este răspunzător de deprecierea calitativă a produselor cauzată de starea de curăţenie necorespunzătoare a mijloacelor de transport (nave maritime, vagoane-cisternă, autocisterne, barje etc.). Cu privire la produsele pe care le expediază Prestatorul în numele şi pe seama Beneficiarului, Prestatorul va fi obligat să nu înceapă încărcarea decât după ce primeşte certificatul de inspecţie din partea inspectorului de terţă parte nominalizat de către Beneficiar, din care să reiasă că mijloacele de transport sunt curate, în stare bună pentru a fi încărcate. Dacă Beneficiarul nu nominalizează un inspector, Prestatorul nu va începe încărcarea. Articolul 5.5Mostrele de arbitraj: a)pentru primire produse:din fiecare navetă/lot de cisterne CF/autocisternă descărcată se vor păstra câte ... mostre de arbitraj de 1 litru timp de 30 de zile calendaristice; ... mostre x 1 litru amestec tancuri navă, eşantionate înainte de începerea descărcării. Mostrele vor fi eşantionate, etichetate şi sigilate împreună cu inspectorul de terţă parte şi/sau reprezentantul navei. .... mostre se vor păstra în laboratorul Prestatorului timp de 90 de zile la dispoziţia Beneficiarului, iar ... se vor preda inspectorului de terţă parte; b)pentru fiecare navă încărcată se vor constitui următoarele mostre de arbitraj:... x 1 litru amestec rezervoare/cisterne CF constituite din mostre individuale amestecate proporţional cu cantităţile livrate la navă. Dintre acestea se predau ... mostre la navă sigilate cu inspectorii de terţă parte şi reprezentantul navei, iar ... mostre sigilate cu inspectorii de terţă parte şi reprezentantul navei se păstrează în laboratorul prestatorului timp de 90 de zile calendaristice; ... x 1 litru amestec cap conductă constituite prin amestecarea mostrelor de arbitraj recoltate din cap conductă (sampler automat) pe tot timpul încărcării. Dintre acestea,... mostre se predau la navă sigilate cu inspectorii de terţă parte şi reprezentantul navei şi ... mostre sigilate cu inspectorii de terţă parte şi reprezentantul navei se păstrează în laboratorul Prestatorului timp de 30 de zile calendaristice. ... x 1 litru amestec tancuri constituite prin efectuarea amestecului conform ullage report a mostrelor recoltate din tancurile navei. Dintre acestea ... mostre sigilate cu inspectorii de terţă parte şi reprezentantul navei se păstrează în laboratorul prestatorului timp de 90 de zile calendaristice şi ... mostre sigilate cu inspectorii de terţă parte se predau la navă; c)pentru încărcarea în autocisterne, ... mostre de arbitraj de 1 litru din cap tub instalaţie încărcare sigilată cu reprezentantul Beneficiarului şi inspectorul de terţă parte care se păstrează în laboratorul prestatorului timp de 30 de zile calendaristice; d)pentru încărcare în cisterne CF, ... mostre de arbitraj de 1 litru recoltate din fiecare lot de vagoane CF încărcate se păstrează în laboratorul Prestatorului timp de 30 de zile calendaristice; e)pentru încărcarea tancurilor de bunkeraj:... x 1 litru din cap conductă înainte de începerea încărcării, sigilate cu inspectorul de terţă parte şi reprezentantul navei. ... mostre se vor preda reprezentantului navei şi ... mostre se vor păstra în laboratorul Prestatorului timp de 90 de zile calendaristice; ... x 1 litru din rezervorul din care se face livrarea, sigilate cu inspectorul de terţă parte şi cu reprezentantul navei. ... mostre se vor preda reprezentantului navei şi ... mostre se vor păstra în laboratorul Prestatorului timp de 90 de zile calendaristice; f)... mostre medii x 1 litru se vor eşantiona din fiecare rezervor după primirea ţiţeiului din navă. ... mostre se vor păstra în laboratorul Prestatorului timp de 60 de zile de la golirea rezervorului, iar ... se vor preda inspectorului de terţă parte; g)din fiecare rezervor predat la Societatea Comercială CONPET - S.A., Prestatorul împreună cu reprezentantul Societăţii Comerciale CONPET - S.A. vor sigila ... mostre compuse, reprezentative, care se vor păstra în laboratorul Prestatorului timp de 90 de zile.Pentru ţiţei, metodologia de eşantionare este conformă ASTM D 4057, iar pentru celelalte produse conformă SR EN ISO 3170 sau altui standard în vigoare în cazul anulării acestuia. Articolul 5.6În cazul în care Beneficiarul sau inspectorul de terţă parte nominalizat de către Beneficiar solicită eşantioane sau încercări suplimentare, acestea vor face obiectul unei comenzi emise sau aprobate de către Beneficiar şi vor fi facturate separat. Beneficiarul va achita contravaloarea acestor facturi la 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii în original. Articolul 5.7Rapoartele de încercare bazate pe efectuarea recepţiei calitative asupra mostrelor prelevate conform art. 5.5, precum şi certificatele de cantitate emise în conformitate cu procedurile de măsurare valabile la data emiterii şi semnate atât de către Prestator, cât şi de către inspectorii independenţi vor fi finale şi obligatorii pentru părţi. Articolul 5.8Cantităţile de produse primite vor fi diminuate cu coeficienţii de consum tehnologic rezultaţi în urma manipulării acestora, conform anexelor. Coeficienţii de consum tehnologic sunt cei avizaţi de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi de către Ministerul Finanţelor Publice (conform Ordinului ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, şi al ministrului finanţelor publice nr. 615/1.654/2004 privind metodologia de aprobare a coeficienţilor maximi de consumuri tehnologice, specifici activităţilor de depozitare, manipulare, distribuţie şi transport al uleiurilor minerale şi produselor petroliere tipice şi atipice din activităţile specifice industriei petroliere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.076 din 18 noiembrie 2004), în baza studiilor efectuate de către persoane juridice abilitate. Articolul 5.9Prestatorul va întocmi zilnic şi lunar situaţia mişcării produselor, care va cuprinde: primirile de produse prin vagoane-cisternă/autocisterne, indicându-se produsul, cantitatea conform documentelor de livrare şi cantitatea recepţionată efectiv; primirile din nave maritime/barje fluviale conform Discharging Cargo Report;primirile/livrările prin in tank transfer;marfă pe drum (marfă nerecepţionată în cursul lunii pentru care se face raportarea), indicându-se numărul navetei, nota de greutate, produsul şi numărul vagoanelor; livrările prin pompare la Societatea Comercială CONPET - S.A., indicându-se şi numărul procesului-verbal;livrările, indicându-se produsul, numele vasului/barjelor fluviale/tancului de bunkeraj, numerele vagoanelor-cisternă/autocisternelor, numărul documentelor de livrare, data încărcării şi cantitatea; consumul tehnologic.Raportul lunar, semnat de reprezentanţii legali ai Prestatorului, va fi trimis Beneficiarului prin fax, până la data de 5 a lunii următoare. Beneficiarul va răspunde în maximum 5 zile calendaristice de la data primirii, transmiţând acceptul sau observaţiile sale referitoare la datele menţionate în raport. VI. Tarife şi condiţii de plată Articolul 6.1Tarifele pentru serviciile prestate sunt cuprinse în anexa nr. 2 şi sunt cele stabilite de autoritatea competentă, în condiţiile legii. Actualizarea tarifelor se va face prin notificare scrisă transmisă de Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. către Beneficiar. Actualizarea se face pe baza ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier. Fiecare parte îşi plăteşte propriile comisioane bancare. Articolul 6.2Plata se face din contul Beneficiarului, cod ........ .............., deschis la Banca ........ ........ ..........., în contul Prestatorului, cod ........ ................ ................ ........, deschis la Banca ........ ................ ................ ........ ............. Articolul 6.3Calcularea şi facturarea prestaţiilor se fac astfel: pentru încărcare nave, în termen de 48 de ore de la data terminării încărcării navei pe baza cantităţilor menţionate în conosament;pentru descărcare din vagoane-cisternă/autocisterne, în termen de 48 de ore de la data terminării descărcării, pe baza cantităţilor menţionate în procesele-verbale încheiate cu inspectorii de terţă parte; pentru descărcare din nave, în termen de 48 de ore de la data terminării descărcării, pe baza cantităţilor menţionate în Discharging Cargo Report, încheiate cu inspectorii de terţă parte; pentru încărcare în vagoane/autocisterne/tancuri de bunkeraj, în termen de 48 de ore de la data terminării încărcării, pe baza cantităţilor menţionate în documentele de livrare; pentru amestecare motorină cu biodiesel, în termen de 48 de ore de la data terminării operaţiunii. Tariful de amestecare se aplică la întreaga cantitate de motorină rezultată în urma amestecării; pentru predare la Societatea Comercială CONPET - S.A., Prestatorul va factura decadal către Beneficiar contravaloarea prestaţiei pentru cantităţile de ţiţei efectiv predate la Societatea Comercială CONPET - S.A., conform proceselor-verbale de predare-primire.Calculul şi facturarea depozitării se va efectua lunar, pe zi şi pe tonă metrică de produs. Se iau în calcul următoarele date: data terminării descărcării mijlocului de transport este ziua „zero“;depozitarea se calculează până în ziua anterioară (inclusiv) datei înscrise în documentele de livrare (aviz de însoţire a mărfii, conosament, bunker receipt etc.); în cazul în care comenzile Beneficiarului nu prevăd altfel, livrările se fac din marfa sosită în ordine cronologică.Pentru cantitatea de produse constituită ca stoc tehnologic nu se vor calcula taxe de depozitare. Taxa de depozitare se calculează doar pentru stocul pompabil. VII. Penalităţi Pentru neachitarea la termenul de scadenţă a facturilor emise, Beneficiarul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere la nivelul plafonului stabilit pentru obligaţiile fiscale prevăzute în Codul de procedură fiscală. VIII. Răspunderea contractuală Articolul 8.1Contrastaliile înregistrate se vor reglementa în baza referatului de contrastalii întocmit de Prestator şi avizat de reprezentantul Beneficiarului. Timpul consumat pentru încărcare se va calcula conform anexei nr. 1. Timpul normat se calculează prin împărţirea cantităţii din conosament la rata medie minimă de încărcare/descărcare menţionată în anexe. Contrastaliile vor fi suportate de Prestator numai în următoarele situaţii: în cazul neasigurării condiţiilor tehnice necesare ca nava să poată realiza rata de încărcare/descărcare prevăzută în contract, precum şi al neoperării acesteia în poziţia de comun acord convenită; depăşirea timpului alocat pentru măsurători şi determinări cantitativ-calitative, calculat de la terminarea încărcării până la terminarea calculului mărfii încărcate conform anexelor. Timpii menţionaţi în anexe sunt calculaţi pentru eşantionarea şi încercările prevăzute în contract. În cazul în care se solicită eşantioane şi/sau încercări suplimentare, timpii se pot prelungi în funcţie de solicitări; întreruperile în timpul încărcării/descărcării vasului la cererea sau din vina Prestatorului.Rata de contrastalii va fi cea din contractul de Charter Party. Articolul 8.2Prestatorul convine că orice informaţii legate de operaţiunile comerciale ale Beneficiarului de care Prestatorul ia cunoştinţă pe parcursul derulării prezentului contract sunt confidenţiale şi se obligă să nu divulge astfel de informaţii niciunui terţ fără acordul prealabil scris al Beneficiarului, cu excepţia cazului în care divulgarea este cerută în mod legal de autorităţile publice competente. IX. Încetarea contractului Articolul 9.1Prezentul contract încetează de plin drept prin simpla notificare de reziliere transmisă celeilalte părţi contractante în următoarele cazuri: prin acordul părţilor exprimat în scris, semnat de Prestator şi Beneficiar, iar data încetării va fi data acordului reciproc al părţilor contractante cu privire la acest aspect; în cazul desfiinţării companiei/societăţii sau al iniţierii procedurii de reorganizare judiciară şi falimentului uneia dintre părţile contractante, iar data încetării va fi considerată data emiterii hotărârii judecătoreşti în virtutea căreia se proclamă desfiinţarea sau se anunţă insolvabilitatea uneia dintre părţile contractante şi procedura referitoare la reorganizare sau faliment este iniţiată; pentru nerespectarea totală sau parţială ori pentru executarea defectuoasă a vreuneia dintre clauzele contractuale, partea interesată poate cere rezilierea contractului şi plata de daune, înaintând în acest sens notificarea motivată celeilalte părţi cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de la data la care contractul se consideră stins; la data încetării valabilităţii contractului; prin denunţare unilaterală de către oricare dintre părţi, cu acordarea unui preaviz de 15 zile calendaristice; în cazul în care modificările legislative împiedică buna execuţie a prezentului contract. Articolul 9.2Invocarea unei cauze de încetare a prevederilor prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja asumate între părţile contractante. Obligaţiile asumate până în momentul rezilierii contractului vor fi executate. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului. X. Forţa majoră Articolul 10.1Forţa majoră, aşa cum este definită, exonerează de răspundere pentru orice întârziere sau neexecuţie a oricărei obligaţii conform acestui contract, care este cauzată de sau rezultă din forţa majoră, partea care o invocă, cu cerinţa notificării scrise prealabile, în termen de maximum două zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră şi în baza certificatului eliberat de camera de comerţ şi industrie de la sediul părţii ce invocă forţa majoră. Ca urmare a apariţiei forţei majore, partea afectată: va anunţa cealaltă parte despre apariţia şi natura forţei majore, durata estimată şi obligaţiile părţii afectate;va da detalii săptămânal celeilalte părţi despre evoluţia problemelor menţionate şi despre măsurile luate de partea afectată pentru a depăşi apariţia forţei majore sau efectele acesteia şi pentru a executa obligaţiile sale.Dacă durata forţei majore depăşeste 60 de zile, părţile se vor întâlni pentru a conveni asupra modificării sau încetării prezentului contract; în cazul în care părţile nu ajung la un acord, oricare dintre ele poate rezilia unilateral prezentul contract, fără somaţie sau altă formalitate şi fără intervenţia instanţelor judecătoreşti, prin simpla notificare de reziliere transmisă celeilalte părţi contractante, fără ca vreuna dintre părţi să fie îndreptăţită să pretindă plata de daune-interese. XI. Litigii Articolul 11.1Acest contract va fi guvernat şi va fi interpretat în conformitate cu legea din România. Orice dispută, controversă sau pretenţie rezultată din contract, precum şi cele legate de interpretarea, executarea sau nulitatea prevederilor acestui contract vor fi mai întâi soluţionate pe cale amiabilă între părţi. În caz contrar, atunci când litigiul nu se poate soluţiona prin acordul reciproc al părţilor pe cale amiabilă, un astfel de litigiu va fi soluţionat de instanţa judecătorească competentă. XII. Clauze speciale Articolul 12.1Părţile contractante pot prevedea ulterior, prin acte adiţionale la contract, obligaţii şi garanţii suplimentare. Articolul 12.2În cazul în care părţile nu au convenit altfel, orice notificare, cerere, comunicare sau informare făcută de una dintre părţi va fi redactată în scris şi depusă personal de parte ori expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea recepţionării documentului, la adresele următoare: pentru Beneficiar:Adresă: ........ ................ ................ ................ ........ ............ Telefon: ........ ..............., fax: ........ ........ ............... Persoană de contact: ........ ................ ................ pentru Prestator: Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. ConstanţaAdresă: municipiul Constanţa, str. Caraiman nr. 2 Telefon: 0241 702638, fax: 0241 702688 Persoană de contact: ........ ................ ............ XIII. Definiţii, termeni şi abrevieri ADR - Acordul European Referitor Transport Mărfuri Periculoase;ASTM - American Society for Testing and Materials - Asociaţia Americană pentru Testare şi Materiale;brackish water - apă salmastră;C.F.U. - căi ferate uzinale;contrastalii - creştere a navlului, a preţului ce se plăteşte armatorului pentru nerespectarea termenului stabilit pentru încărcarea sau descărcarea vasului, a numărului de zile fixat; cargo manifest - manifestul mărfii;CF - căile ferate;CFR - Căile Ferate Române;Discharging Cargo Report - raport de descărcare;EN (European Norm) - standard european;ETA - timpul estimat de sosire;I.T.M. - inspectoratul teritorial de muncă;ISCIR - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;ISO (International Standard Organization) - Organizaţia Internaţională de Standardizare;ITA - inspecţie tehnică anuală;ITP - inspecţie tehnică periodică;NOR (Notice Of Readiness) - informarea şi confirmare a comandantului că este gata de începerea operaţiunilor de încărcare/descărcare;NUT - normele tehnice de încărcare a mijlocului de transport;Ø - diametrul;OBQ report - totalul volumului lichid şi nonlichid în tancurile de marfă măsurate după terminarea descărcării, excluzând clingage-ul, vaporii de hidrocarburi şi conţinutul conductelor şi pompelor aferente; pn - presiunea nominală;R.I. - regulamentul intern;rată încărcare/descărcare - cantitatea de marfă încărcată în unitatea de timp;RID - regulament de transport al mărfurilor periculoase;ROB report - totalul volumului lichid şi al volumului nonlichid în tancurile de marfă măsurate înaintea începerii încărcării, excluzând clingage-ul (reziduurile petroliere care aderă la suprafaţa pereţilor tancurilor şi structurilor din tancuri care se pot observa la terminarea descărcării), vaporii de hidrocarburi şi conţinutul conductelor şi pompelor aferente; S.P. - Secţia platformă;SHINC (Sunday and Holydays Included) - duminica şi sărbătorile legale incluse;SR - standard românesc;stalii - numărul de zile convenit între armator şi încărcător sau descărcător, necesare pentru efectuarea operaţiunilor respective;time-sheet - istoricul operării navei;ullage report - documentul în care se notează măsurătorile efectuate la tancurile de marfă şi în care se calculează cantitatea de marfă încărcată în navă.XIV. Dispoziţii finale Articolul 14.1Modificările la prezentul contract se vor face numai prin acte adiţionale încheiate între părţile contractante. Articolul 14.2Contractul se completează cu prevederile Codului comercial şi Codului civil. Articolul 14.3Prezentul contract se încheie la Constanţa, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă, şi se supune legislaţiei româneşti. În caz de litigiu se va lua în considerare varianta în limba română a contractului. Articolul 14.4Următoarele anexe fac parte integrantă din contract: anexa nr. 1 - Condiţii privind operarea navelor maritime în terminalul petrolier;anexa nr. 2 - Condiţii specifice de manipulare a ţiţeiului şi a produselor petroliere;anexa nr. 3 - Comitenţă;anexa nr. 4 - Convenţia pe linie de securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor şi protecţia mediului.PRESTATOR, Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. Constanţa BENEFICIAR, ........ ........ ............ ANEXA Nr. 1la contractul-cadru CONDIŢII privind operarea navelor maritime în terminalul petrolier Avizarea sosirii navelor maritime Navele maritime au obligaţia de a transmite telegrame de avizare către Prestator cu 5 zile calendaristice, 72 de ore, 48 de ore şi cu 24 de ore înaintea sosirii în Portul Constanţa, ETA definitiv şi ancorarea (dacă este cazul). La sosire, nava va transmite Notice Of Readiness (NOR tendered) în care precizează că a sosit în rada Portului Constanţa şi că este pregătită din toate punctele de vedere (tehnice şi legale) pentru începerea descărcării/încărcării. NOR tendered se primeşte de la comandantul navei (NOR received) de către reprezentantul Beneficiarului, după terminarea inspecţiei tehnice a navei, efectuată de reprezentantul Autorităţii Navale Române, şi după ce se emite permisul de operare. NOR se acceptă de reprezentantul Societăţii Comerciale OIL TERMINAL - S.A. (NOR accepted) cu ora acceptării tancurilor pentru încărcare de către inspectorul de terţă parte nominalizat de Beneficiar sau cu ora terminării încercărilor de laborator la mostrele recoltate din tancurile navei. Calculul timpului de stalii Angajarea navelor maritime se face în condiţii SHINC. Dacă nava maritimă soseşte în perioada agreată conform art. 4.14 din contract şi începe manevra de acostare fără a aştepta la radă, timpul de stalii se calculează de la NOR tendered. Dacă nava maritimă soseşte în perioada agreată conform art. 4.14 din contract şi ancorează la radă deoarece dana de operare este ocupată sau terminalul nu este apt pentru începerea descărcării, timpul de stalii se calculează după 6 ore de la NOR tendered sau NOR accepted, oricare ar fi prima. Timpul de la urcarea pilotului la bord până la acostarea în dana operativă, consumat cu îndeplinirea formalităţilor de sosire, inclusiv controlul cantitativ şi calitativ al mărfii, nu intră în calculul timpului de stalii. Dacă nava maritimă soseşte în perioada agreată conform art. 4.14 din contract şi după ce transmite NOR tendered nu începe manevrele de acostare, deşi are dană liberă repartizată de terminal, condiţii meteo favorabile şi nu sunt restricţii din partea autorităţilor Portului Constanţa, nava maritimă pierde poziţia de descărcare, iar operarea se va face „la posibilităţile“ terminalului. Dacă nava este acceptată pentru operare „la posibilităţile“ terminalului, timpul de stalii contează de la ora începerii descărcării. Perioadele de întrerupere a descărcării la cererea inspectorului independent, din vina sau la cererea navei maritime nu contează ca timp de stalii. Nu va conta ca stalii timpul în care condiţiile meteorologice deosebite împiedică manevrarea şi operarea navei maritime în siguranţă sau în cazurile de forţă majoră. Timpul de stalii încetează în momentul deconectării braţelor sau furtunelor flexibile. Ocuparea neoperativă a danei atrage penalităţi conform uzanţelor Portului Constanţa Prin ocuparea neoperativă a danei se înţeleg următoarele situaţii: nava maritimă începe cu întârziere descărcarea/ încărcarea;staţionarea navei maritime la dană după ce a fost respinsă de la operare de către Autoritatea Navală Română;staţionarea navei maritime la dană după ce s-a constatat că marfa este neconformă şi nu este primită de Beneficiar;staţionarea navei la dană după ce tancurile au fost respinse pentru încărcare de către inspectorul de terţă parte;staţionarea navei maritime la dană în cazul în care nu are liber la descărcare/încărcare din partea charterului sau armatorului;întreruperea pompării din vina sau la cererea navei maritime;nava maritimă nu asigură rata de descărcare/încărcare stabilită pentru produs, deşi terminalul asigură condiţiile tehnice pentru realizarea acesteia;staţionări ale navei maritime cauzate de divergenţe cu autorităţile portuare (divergenţe privind: poluare, deţinere de arme, droguri, datorii faţă de autorităţi portuare, arestarea navei maritime, documente de navigaţie în neregulă, grevă la bord etc.); staţionarea navei maritime la dană din motive care privesc nava pentru o perioadă ce depăşeşte două ore de la terminarea formalităţilor vamale sau semnarea documentelor care atestă terminarea descărcării.Restricţii la manevre stabilite de Administraţia Portului Constanţa Intrarea în port pe timp de noapte este strict interzisă pentru navele cu un pescaj de peste 11 metri. Alte obligaţii Navele maritime vor avea manifoldurile sau reducţii la manifold care să permită conectarea la braţe de încărcare de Ø 300 mm sau furtunuri flexibile de Ø 150 mm echipate cu flanşă tip pn 25. Tabela de calibrare a tancurilor navelor maritime va avea certificate de verificare metrologică valabile. Ruletele şi termometrele cu care sunt echipate navele vor avea certificate de verificare metrologică în termenul de valabilitate. Operarea navelor se întrerupe la o viteză a vântului de 60 km/oră. Braţele se deconectează la o viteză a vântului de 70 km/oră. Operarea navelor se întrerupe pe durata furtunilor cu descărcări electrice. Comunicarea dintre reprezentanţii terminalului şi ai navei se face în limba engleză sau în limba română. PRESTATOR, Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. Constanţa BENEFICIAR, ........ ........ ............ ANEXA Nr. 2la contractul-cadru CONDIŢII SPECIFICE de manipulare a ţiţeiului şi produselor petroliere 1. Produs: 2. Specificaţii de calitate: 3. Tarife (TVA nu este inclusă): 4. Consumuri tehnologice: 5. Rata medie de încărcare/descărcare nave: 6. Spaţiu de depozitare: 7. Ritm de descărcare/încărcare cisterne CF: PRESTATOR, Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. Constanţa BENEFICIAR, ........ ........ ............ ANEXA Nr. 3la contractul-cadru C O M I T E N Ţ Ă Subscrisa,........ ........, cu sediul în .............., str. ............ nr. ...., cod poştal ......, nr. telefon ......, nr. fax ............., cod unic de înregistrare: ................, atribut fiscal R, nr de ordine la registrul comerţului ............, cod IBAN ........ ................ ..............., deschis la ........ ........ ..........., reprezentată legal prin ........ ................ ................ ........, director general, în calitate de Beneficiar şi Expeditor, denumită în continuare Beneficiar, împuterniceşte prin prezenta Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, str. Caraiman nr. 2, înregistrată la Registrul Comerţului Constanţa sub nr. J/13/512/1991, ca prin reprezentanţii săi legali să încheie acte juridice specifice de transport privind primirea/livrarea de produse petroliere prin cisterne CF şi primirea/expedierea cisternelor goale pentru încărcare/după descărcare pentru şi în numele ........ ............... Drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi sunt înscrise în Contractul nr. ............. Dată astăzi ........... . BENEFICIAR, ........ ........ ANEXA Nr. 4la contractul-cadru CONVENŢIE pe linie de securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor şi protecţia mediului Încheiată astăzi, ..........., în baza prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, între Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. Constanţa, în calitate de Prestator, şi ........ ........ .........., în calitate de Beneficiar. În scopul evitării accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale, incendiilor, exploziilor, precum şi pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor actelor normative în vigoare pe linia protecţiei mediului şi securităţii instalaţiilor, se stabilesc următoarele: 1. Prestatorul va efectua un instructaj general, pe probleme specifice terminalului, personalului Beneficiarului la intrarea în unitate. Instructajul se înregistrează într-o fişă de instruire colectivă, sub semnătură, care se păstrează la cabinetul de instruire şi la Biroul protecţia mediului al Societăţii Comerciale OIL TERMINAL - S.A. În baza instructajului general se va elibera o legitimaţie de acces de către Serviciul resurse umane. Instructajul nu scuteşte unitatea beneficiară de a efectua instructajul introductiv general la angajare, periodic, profesional, pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţi de urgenţă, de protecţia mediului pentru personalul propriu, conform reglementărilor în vigoare. Obligativitatea prezentării personalului Beneficiarului la instruire revine conducerii acestuia. 2. În cadrul instruirii introductiv generale efectuate la cabinetul de instruire al Societăţii Comerciale OIL TERMINAL - S.A., personalul Beneficiarului va fi instruit şi asupra: riscurilor privind securitatea şi sănătatea lor în muncă, la care pot fi expuşi pe durata desfăşurării activităţii pe teritoriul Prestatorului;mijloacelor de protecţie colectivă şi echipamentului individual de protecţie ce trebuie utilizate pe timpul desfăşurării activităţii pe teritoriul Beneficiarului; semnalului de alarmă în caz de urgenţă internă;măsurilor necesare pentru evacuarea persoanelor sub dirijarea conducerii secţiei;pericolelor pe care le prezintă substanţele toxice/inflamabile utilizate în procesele tehnologice ale prestatorului;mijloacelor de protecţie, a măsurilor de prim ajutor, a alarmelor de incendiu, a mijloacelor de primă intervenţie în caz de incendiu etc.;eventualelor riscuri privind securitatea şi sănătatea lor în muncă, ce pot apărea în cadrul activităţii desfăşurate, generate de desfăşurarea unor lucrări de investiţii/revizii/reparaţii în paralel cu activitatea de producţie a terminalului; căilor de circulaţie şi drumurilor de acces, vitezei de circulaţie în incintă a mijloacelor auto, care nu trebuie să fie mai mare de 20 km/oră; indicatoarelor de avertizare/informare/interzicere şi a locului de amplasare a acestora, marcajelor, poziţionării punctelor/locurilor periculoase sau interzise personalului Beneficiarului etc.3. Participarea la activităţile lucrative ale personalului Beneficiarului pe teritoriul Prestatorului este condiţionată de participarea la instructajul introductiv general şi la cel specific locului de muncă. Personalul împuternicit ori autorizat al Beneficiarului să desfăşoare activităţi pe teritoriul Prestatorului va fi însoţit de un reprezentant al prestatorului pe durata desfăşurării activităţii. 4. Răspunderea pentru respectarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, în domeniul situaţiilor de urgenţă şi protecţiei mediului, revine personalului unităţii beneficiare. 5. Echipamentul individual de protecţie specific activităţii desfăşurate pe teritoriul Prestatorului de către personalul Beneficiarului sau de inspectorii independenţi desemnaţi de acesta va fi asigurat de către unităţile unde lucrătorii sunt angajaţi, în conformitate cu actele normative în vigoare. 6. La apariţia unor situaţii anormale ce pot pune în pericol atât personalul Prestatorului, cât şi personalul unităţii beneficiare, aceştia sunt obligaţi să se avertizeze reciproc. În caz de pericol se interzice accesul în zona respectivă, până la luarea măsurilor de protecţie sau remedierea deficienţelor de către Prestator. Ambele unităţi sunt obligate să colaboreze îndeaproape, să asigure respectarea măsurilor de securitate a muncii, apărare împotriva incendiilor şi mediu, fiecare pe linia ei de responsabilitate. 7. Orice intervenţie în instalaţiile Prestatorului este interzisă. Aceasta se va face numai de personalul Prestatorului, autorizat şi instruit în acest scop. 8. Personalul unităţii beneficiare este obligat să respecte cu stricteţe pe tot teritoriul Prestatorului prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale regulamentului intern al societăţii, care vor fi prelucrate cu ocazia instructajului general. 9. Personalul Beneficiarului cu atribuţiuni de îndrumare control şi asistenţă tehnică va intra pe teritoriul societăţii însoţit de un reprezentant al Prestatorului. 10. Societăţile care importă/exportă prin Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. produse petroliere, petrochimice şi chimice lichide prin vagoane tip cisternă, proprietatea acestora, vor asigura starea tehnică corespunzătoare a cisternelor: scări de acces pe cisternă, platforme de acces la ventile de siguranţă, dome, ventile de încărcare-descărcare, etanşări, după caz, serpentine de încălzire, izolaţii termice, marcarea poziţiei închis/deschis a robinetelor etc., pentru prevenirea accidentelor umane, pierderilor de produse, poluării, producerii de explozii/incendii. Starea tehnică corespunzătoare a cisternelor solicitate de Beneficiar de la alţi transportatori intră tot în sarcina Beneficiarului. Tancurile petroliere, barjele şi navele pentru chimicale se supun reglementărilor speciale MARPOL, ISGOTT şi ANR. Accesul la bordul navelor acostate în danele petroliere este permis numai persoanelor avizate şi instruite. Se vor folosi căile de acces indicate de către Prestator, accesul la bord făcându-se pe pasarele, punţi, scări de acces, cu grijă, pentru a evita căderea între navă şi cheu. Pe puntea navei se recomandă deplasarea cu atenţie pentru a evita alunecarea şi vătămarea prin cădere. Odată urcaţi pe puntea navei, salariaţii Beneficiarului vor urma indicaţiile primite de la ofiţerul cu securitatea muncii de pe navă. Accidentele provocate de echipamentele de muncă neconforme ale Beneficiarului sau ale celor care îl deservesc pe Beneficiar vor fi înregistrate de către Beneficiar. 11. Pe teritoriul Prestatorului lucrătorii Beneficiarului vor respecta prevederile legislaţiei pe linie de apărare împotriva incendiilor, de securitate şi sănătate în muncă şi de protecţia mediului. Persoanele care intră în terminal utilizează un minim de echipament de protecţie, alcătuit din: cască, salopetă, încălţăminte adecvată şi ochelari pe care îi va purta atât timp cât se află în instalaţiile tehnologice. Se interzice purtarea de pantaloni scurţi, şorturi, maiouri, papuci, şlapi, adidaşi/tenişi. Blocarea cu maşina a părţii carosabile a drumurilor din depozitele petroliere spre instalaţiile prin care se vehiculează produse petroliere, petrochimice şi chimice lichide sau spre instalaţiile P.S.I. (hidranţi, centre de preparare soluţie spumantă, tunuri P.S.I. etc.) este interzisă. Efectuarea de reparaţii la maşină pe teritoriul terminalului sau transvazarea de carburanţi şi lubrifianţi este interzisă. Operaţiile de încărcare/descărcare a autocisternelor se efectuează în instalaţii special destinate, cu motorul oprit şi cisterna legată la pământ. Sunt interzise abaterea de la traseul indicat şi pătrunderea sau efectuarea de manevre în instalaţiile tehnologice (case de pompe, claviaturi de vane, parcuri de rezervoare, rampe CF, posturi de transformare electrică). În cazul unei alarme chimice sau incendiu, în apropierea ori în zona în care îşi desfăşoară activitatea, personalul beneficiarului îşi va retrage mijloacele auto astfel încât să nu blocheze accesul maşinilor de intervenţie şi a pompierilor. Se interzice introducerea pe teritoriul societăţii a ţigărilor, chibriturilor, brichetelor, băuturilor alcoolice, drogurilor, aparatelor de fotografiat, armelor de foc şi a muniţiei. De asemenea sunt interzise fumatul, introducerea şi consumarea băuturilor alcoolice pe întreg teritoriul societăţii, precum şi sustragerea de produse petroliere, petrochimice sau alte bunuri din societate. Pentru nerespectarea prevederilor înscrise mai sus Beneficiarul se face direct răspunzător şi va suporta consecinţele. 12. Se interzice efectuarea operaţiunilor de recepţie cantitativă-calitativă la vagoanele-cisternă cu produse petroliere, petrochimice şi chimice lichide aflate pe liniile CFU electrificate: nr. 9 dană şi nr. 9 fenol din S.P. PORT şi pe cele 3 linii CFU electrificate din Antestaţia CFU din S.P. SUD pentru prevenirea accidentelor de muncă prin electrocutare. 13. În scopul prevenirii producerii de evenimente (accidente de muncă, incendii, explozii, poluări etc.) se interzice operarea cisternelor/navelor ce prezintă deficienţe, prin efectuarea unor improvizaţii la sistemele de încărcare/descărcare. 14. Mijloacele de transport auto, utilajele şi personalul beneficiarului au acces pe teritoriul prestatorului pe baza acordului scris al conducerii terminalului. Adresa aprobată de conducerea terminalului va fi prezentată Biroului securitatea muncii, Biroului PS.I. şi Serviciului pază-administrativ, în vederea efectuării formalităţilor de instruire şi reglementare a accesului. 15. Beneficiarul răspunde de asigurarea reviziei tehnice anuale, precum şi de pregătirea şi dotarea din punctul de vedere al apărării împotriva incendiilor la maşinile şi utilajele proprii. Mijloacele auto necorespunzătoare depistate de Prestator la porţile de acces sau cu ocazia controalelor pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi apărare împotriva incendiilor în secţii vor fi evacuate imediat şi nu vor mai fi admise în terminal până la remedierea defecţiunilor. 16. În cazul în care se constată că salariaţii Beneficiarului încalcă normele de securitate şi sănătate în muncă, de apărare împotriva incendiilor şi de mediu, punând în pericol atât instalaţiile, cât şi personalul prestatorului, şi nu răspund operativ la solicitarea de a remedia situaţia creată, li se anulează dreptul de acces în terminal. 17. În cazul producerii unui accident de muncă, acesta va fi cercetat şi înregistrat în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care apar situaţii deosebite, neprevăzute în reglementările legale în vigoare sau în clauze stabilite de ambele părţi, înregistrarea accidentului va fi stabilită de către inspectoratele teritoriale de muncă. 18. Alte măsuri pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi apărare împotriva incendiilor pentru unele activităţi desfăşurate în paralel şi apărute ulterior prezentei convenţii vor fi cuprinse într-un proces-verbal încheiat între ambele părţi, care va face parte integrantă din prezenta convenţie. 19. Prevederile prezentei convenţii referitoare la stabilirea măsurilor pentru asigurarea securităţii personalului şi instalaţiilor vor fi prelucrate cu întreg personalul ambelor părţi care concură la obiectul de activitate stipulat mai sus. PRESTATOR, Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. Constanţa BENEFICIAR, ........ ........ ............


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 150/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 150 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 150/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu