Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1477 din 16 septembrie 2010

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia

ACT EMIS DE: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 653 din 21 septembrie 2010In baza prevederilor art. 9 alin. (1) şi art. 11 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 12 iunie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Formatul electronic se transmite la adresa http://www.afm.ro, după semnarea Convenţiei privind comunicarea declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu. Forma şi conţinutul convenţiei se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu. Convenţia va fi pusă la dispoziţia contribuabililor la adresa http://www.afm.ro".

2. La articolul 3, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:

„(5) Pentru declararea unei obligaţii de plată, pentru aceeaşi perioadă de raportare, nu se utilizează simultan mai multe metode de depunere a declaraţiilor fiscale.

(6) In situaţia în care plătitorul de taxe sau contribuţii a utilizat pentru aceeaşi obligaţie de plată şi aceeaşi perioadă de raportare mai multe metode de depunere, va fi înregistrată prima declaraţie depusă, conform legii.

(7) Sumele înscrise în declaraţii nu cuprind taxe sau contribuţii stabilite prin deciziile emise de organul fiscal ca urmare a acţiunilor de inspecţie fiscală."

3. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului şi pădurilor,

Laszlo Borbely

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 549/2006)

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

Administraţia Fondului pentru Mediu

Loc rezervat organului competent:

Nr. de înregistrare:

Data:

DECLARAŢIE

privind obligaţiile la Fondul pentru mediu

Perioada de raportare

RECTIFICATIVĂ

(Se generează de către programul informatic de asistenţă.)

Luna |_|_|

Anul |_|_|_|_|

I. Date de identificare ale plătitorului

Cod de identificare fiscală.....................................................

Denumire..............................................................................

Judeţul.................................., localitatea................................................, str...................nr........, bl........, sc........., ap......., cod poştal..........., sectorul......., tel......., fax....., e-mail........, cont............................................., banca........................................

II. Date privind obligaţia bugetară

Denumirea obligaţiei bugetare

Suma datorată

Denumire*

TOTAL:

III. Date privind cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabili

Tip material

Cantitatea introdusă

pe piaţa naţională

(kg)

Cantitatea valorificată (kg)

Cantitatea valorificată prin altă

operaţiune de valorificare decât

reciclare

(kg)

Cantitatea valorificată

prin reciclare

(kg)

Denumire**

TOTAL:

IV. Date privind cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici

Cantitatea introdusă pe piaţa naţională*** (kg)

Cantitatea gestionată**** (kg)

TOTAL:

V Date privind cantităţile de uleiuri introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici

Cantitatea introdusă pe piaţa naţională*** (I)

Cantitatea gestionată***** (I)

TOTAL:

Prezenta declaraţie reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia, în condiţiile legii.

Sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declaraţii, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.

Numele şi prenumele...........................................................

Semnătura şi ştampila...........................................................

Funcţia..................................................................................

Loc rezervat pentru coduri de bare generate şi tipărite automat de programul informatic de asistenţă

*) Se completează: obligaţia de plată la bugetul Fondului pentru mediu, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Se completează: denumirea materialului de ambalaje introduse pe piaţa naţională (sticlă, plastic, hârtie şi carton, metal, lemn). Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent.

***) Se completează: cantitatea totală introdusă pe piaţă în perioada de raportare aferentă anului precedent perioadei de raportare.

****) Se completează: cantitatea gestionată în perioada de raportare, potrivit legislaţiei în vigoare privind gestionarea anvelopelor uzate.

*****) Se completează: cantitatea gestionată în perioada de raportare, potrivit legislaţiei în vigoare privind gestionarea uleiurilor uzate.

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 549/2006)

INSTRUCŢIUNI

de completare şi depunere a formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu"

CAPITOLUL I

Completarea formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu"

Perioada de raportare:

In rubrica „Luna" se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligaţia, acest lucru fiind valabil şi pentru obligaţiile de plată cu termen scadent lunar şi pentru obligaţiile de plată cu termen scadent trimestrial şi anual (de exemplu: 02 pentru obligaţiile de plată reprezentând taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu, aferente lunii februarie).

In rubrica „Anul" se completează anul de raportare cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2009).

Secţiunea I: „Date de identificare ale plătitorului"

Rubrica „Cod de identificare fiscală" se completează astfel:

a) contribuabilii persoane juridice înscriu codul de înregistrare fiscală ori codul unic de înregistrare;

b) contribuabilii persoane fizice înscriu codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, după caz.

Inscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

In cazul în care contribuabilul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoare adăugată nu se completează atributul RO.

In rubrica „Denumire" se înscriu denumirea sau numele şi prenumele contribuabilului la Fondul pentru mediu, după caz.

Rubricile privind adresa se completează cu datele corespunzătoare domiciliului fiscal al contribuabililor la Fondul pentru mediu, persoane juridice sau persoane fizice, după caz.

Secţiunea a II-a: „Date privind obligaţia bugetară"

Pentru fiecare obligaţie de plată prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, datorată pentru perioada de raportare, cu termen de declarare lunar, trimestrial sau anual, se completează în acelaşi formular tabelul generat cu ajutorul programului informatic de asistenţă. Sumele reprezentând obligaţii constituite în perioada de raportare la care se referă Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se înscriu în rândurile corespunzătoare, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.

In situaţia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă sume datorate, reprezentând contribuţii şi taxe, pentru care persoanele juridice şi persoanele fizice au dobândit calitatea de contribuabili la bugetul Fondului pentru mediu, se înscrie cifra 0 (zero).

Sumele stabilite prin actele de inspecţie, ca diferenţe de contribuţii şi taxe, nu se înscriu în Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu.

In coloana „Denumirea obligaţiei bugetare" se înscrie denumirea obligaţiei de plată la bugetul Fondului pentru mediu, potrivit legislaţiei în vigoare, datorată în perioada de raportare.

In cazul taxelor cu termen de declarare şi de plată anual, obligaţiile de plată se completează la Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu aferentă lunii decembrie a anului respectiv (de exemplu: pentru contribuţia aferentă ambalajelor introduse pe piaţă naţională de către operatorii economici responsabili, obligaţiile de plată aferente perioadei ianuarie-decembrie 2009 se înscriu în declaraţia lunii decembrie 2009, cu termen de declarare până la data de 25 ianuarie 2010 inclusiv).

In coloana „Suma datorată" se înscrie suma reprezentând contribuţii şi taxe datorate la bugetul Fondului pentru mediu în perioada de raportare, potrivit legislaţiei în vigoare.

Secţiunea a III-a: „Date privind cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabili"

Această secţiune reflectă diferenţa dintre obiectivul anual de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare, calculat utilizându-se procentajul stabilit prin legislaţia în vigoare şi obiectivul efectiv realizat, în cazul ambalajelor introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabili.

In coloana „Tip material" se înscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe piaţa naţională (de exemplu: sticlă, plastic, hârtie şi carton, metal, lemn). Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent.

In coloana „Cantitatea introdusă pe piaţa naţională (kg)" se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare.

In coloana „Cantitatea valorificată (kg)" se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate de operatorii economici responsabili în perioada de raportare, în mod individual şi/sau prin transfer de responsabilitate, astfel:

a) în coloana „Cantitatea valorificată prin altă operaţiune de valorificare decât reciclare (kg)" se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate prin altă operaţiune de valorificare decât reciclare de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, în mod individual şi/sau prin transfer de responsabilitate;

b) în coloana „Cantitatea valorificată prin reciclare (kg)" se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate prin reciclare de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, în mod individual şi/sau prin transfer de responsabilitate.

In situaţia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantităţi de ambalaje sau deşeuri de ambalaje pentru care operatorii economici responsabili sunt răspunzători, se înscrie cifra 0 (zero) la poziţia corespunzătoare din tabel.

Secţiunea a IV-a: „Date privind cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici"

Această secţiune reflectă diferenţa dintre obiectivul de gestionare anual, calculat utilizându-se procentajul stabilit prin legislaţia în vigoare, şi obiectivul efectiv realizat, în cazul operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării.

In coloana „Cantitatea introdusă pe piaţa naţională (kg)" se înscriu cu cifre arabe cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate, în kilograme, introduse pe piaţă de către operatorii economici în perioada de raportare aferentă anului precedent.

In coloana „Cantitatea gestionată (kg)" se înscriu cu cifre arabe cantităţile, în kilograme, de anvelope uzate gestionate în perioada de raportare de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, în mod individual şi/sau prin transfer de responsabilitate.

In situaţia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantităţi de anvelope pentru care operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării sunt răspunzători, se înscrie cifra 0 (zero) la poziţia corespunzătoare din tabel.

Secţiunea a V-a: „Date privind cantităţile de uleiuri introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici"

Această secţiune reflectă diferenţa dintre cantităţile corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare a uleiurilor uzate, calculate utilizându-se procentajul stabilit prin legislaţia în vigoare, şi cantităţile de uleiuri uzate gestionate, în cazul operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse.

In coloana „Cantitatea introdusă pe piaţa naţională (I)" se înscriu cu cifre arabe cantităţile de uleiuri, în litri, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici în perioada de raportare aferentă anului precedent.

In coloana „Cantitatea gestionată (I)" se înscriu cu cifre arabe cantităţile, în litri, de uleiuri uzate gestionate în perioada de raportare de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse.

In situaţia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantităţi de uleiuri pentru care operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse sunt răspunzători, se înscrie cifra 0 (zero) la poziţia corespunzătoare din tabel.

CAPITOLUL II

Instrucţiuni de completare a formularului „Declaraţieprivind obligaţiile la Fondul pentru mediu" - rectificativă

In cazul în care contribuabilii au declarat eronat obligaţiile la Fondul pentru mediu, în una sau mai multe perioade de raportare, aceştia pot rectifica obligaţiile eronat declarate prin depunerea Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificative, aferentă fiecărei perioade pentru care s-a declarat eronat.

Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă înlocuieşte declaraţia depusă iniţial.

Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă se completează înscriindu-se corect toate datele pentru perioada de raportare pentru care se face rectificarea.

In cazul în care contribuabilii datorează mai multe obligaţii şi declară eronat una sau mai multe dintre ele, la completarea declaraţiei rectificative vor înscrie datele corecte în toate rubricile, nu numai acolo unde s-a declarat eronat.

In cazul rectificării obligaţiilor prevăzute la secţiunile a III-a, a IV-a şi a V-a ulterior depunerii declaraţiei lunii decembrie, se rectifică obligaţiile eronat constituite aferente perioadei de raportare din Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu comunicată Administraţiei Fondului pentru Mediu şi, în acelaşi timp, se întocmeşte şi se depune sau se transmite şi Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă aferentă lunii decembrie a anului respectiv.

CAPITOLUL III

Depunerea sau transmiterea Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu şi a Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificative

Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se completează şi se depune sau se transmite de către persoanele juridice şi persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la bugetul Fondului pentru mediu, potrivit legislaţiei în vigoare.

Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu în forma editată pe suport hârtie se depune/comunică cu confirmare de primire, iar declaraţia în format electronic se transmite, potrivit Convenţiei privind comunicarea declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, în format electronic.

Transmiterea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu în format electronic se face numai după încheierea între persoanele juridice/persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la bugetul Fondului pentru mediu şi Administraţia Fondului pentru Mediu a Convenţiei privind comunicarea declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu în format electronic.

Contribuabilii care transmit declaraţiile privind obligaţiile la Fondul pentru mediu în format electronic se înregistrează la Administraţia Fondului pentru Mediu prin încheierea Convenţiei privind comunicarea declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu în format electronic.

Termenele de declarare a obligaţiilor la Fondul pentru mediu sunt prevăzute în actele normative în vigoare, astfel:

1. lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, pentru obligaţiile de plată reprezentând:

a) o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, obţinute de către generatorul deşeurilor, respectiv deţinătorul bunurilor destinate dezmembrării, persoană fizică sau juridică. Sumele se reţin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu;

b) taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

c) o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici;

d) o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor;

2. lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, pentru:

a) cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională şi cantităţile valorificate, în vederea stabilirii diferenţei dintre obiectivul anual de realizat, prevăzut de legislaţia privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, şi cel efectiv realizat. Declaraţiile se completează şi se depun/transmit de către operatorii economici responsabili;

b) cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate introduse pe piaţa naţională şi cantităţile gestionate, pentru stabilirea diferenţei dintre obiectivul anual de realizat, prevăzut de legislaţia privind gestionarea anvelopelor uzate, şi cel efectiv realizat. Declaraţiile se completează şi se depun/transmit de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării;

c) cantităţile de uleiuri, introduse pe piaţa naţională şi cantităţile de uleiuri uzate gestionate, pentru stabilirea diferenţei dintre cantităţile corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile de uleiuri uzate gestionate. Declaraţiile se completează şi se depun/transmit de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse;

3. trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului în care s-a desfăşurat activitatea, pentru obligaţiile de plată reprezentând:

- ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afişează vizibil la punctul de vânzare, în vederea informării consumatorilor finali;

4. anual, până la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru obligaţiile de plată aferente anului precedent, reprezentând:

a) taxele încasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deşeurilor valorificabile, în limitele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

b) contribuţia de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje de desfacere şi bunuri ambalate, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare;

c) contribuţia de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile efectiv gestionate;

d) contribuţia de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare;

e) contribuţia de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale începând cu data de 1 iulie 2010, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantităţilor de deşeuri municipale şi asimilabile, colectate şi trimise spre depozitare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare şi cantitatea corespunzătoare obiectivului efectiv realizat prin activităţi specifice de colectare selectivă şi valorificare;

f) taxa de 2 lei/l, aplicată uleiurilor care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, datorată începând cu data de 1 ianuarie 2011 de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse, pentru diferenţa dintre cantităţile corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în anexa nr. 4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cantităţile de uleiuri uzate gestionate.

Depunerea sau transmiterea Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se realizează de contribuabilii persoane juridice, cumulat, atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru activitatea entităţilor fără personalitate juridică ale acesteia.

Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativa se depune în original, la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu, sau se comunică cu confirmare de primire de către persoanele juridice şi persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la Fondul pentru mediu, numai însoţită de adresă şi documente justificative din care să rezulte corectitudinea datelor înscrise în declaraţia rectificativa.

Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativa nu se transmite în format electronic.

După data începerii inspecţiei fiscale nu se depun şi nu se înregistrează declaraţii privind obligaţiile la Fondul pentru mediu şi declaraţii privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificative aferente perioadelor supuse inspecţiei fiscale.

CAPITOLUL IV

Caracteristici de tipărire, utilizare şi păstrare ale formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu"

Denumire: Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu

Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare cu ajutorul programului informatic de asistenţă, asigurat gratuit de Administraţia Fondului pentru Mediu.

Programul informatic de asistenţă poate fi descărcat de pe serverul de web al Administraţiei Fondului pentru Mediu, la adresa http://www.afm.ro

Utilizare: declararea obligaţiilor la Fondul pentru mediu datorate de persoanele juridice şi persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la Fondul pentru mediu, potrivit legislaţiei în vigoare.

Intocmire: de către toţi contribuabilii la Fondul pentru mediu cărora le revin obligaţii conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu în forma editată pe suport hârtie se întocmeşte în două exemplare, semnate şi ştampilate în original, potrivit legii în vigoare, astfel:

- un exemplar pentru contribuabil, cu confirmare de primire;

- un exemplar la organul competent.

Formatul electronic al Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se transmite la adresa http://www.afm.ro, potrivit Convenţiei privind comunicarea declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu în format electronic.

Arhivare: la Administraţia Fondului pentru Mediu

- formatul electronic, în arhiva de documente electronice;

- formatul hârtie, în arhivă.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1477/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1477 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu