Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1471 din 12.06.2013

privind condiţiile de acordare a autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 362 din 18 iunie 2013SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.344 din 26 martie 2013 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură,luând în considerare prevederile art. 51 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 7 lit. A pct. g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice,ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin: Articolul 1(1) Pescuitul în scop ştiinţific definit la art. 2 pct. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se practică în baza autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific.
(2) Pescuitul în scop ştiinţific poate fi practicat de instituţiile de cercetare în vederea atingerii obiectivelor de cercetare prevăzute la
art. 51 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Cantităţile de produse obţinute în urma practicării pescuitului în scop ştiinţific nu fac obiectul comercializării. Articolul 2(1) În vederea obţinerii autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific, instituţiile de cercetare depun la Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, denumită în continuare Agenţie, o cerere însoţită de următoarele documente:a)datele de identificare ale instituţiei de cercetare: actul normativ în baza căruia funcţionează, din care să reiasă că are în obiectul de activitate cercetarea ştiinţifică în domeniul resurselor acvatice vii, al pescuitului şi acvaculturii, o copie a certificatului de înregistrare fiscală, adresa, numerele de telefon şi fax, adresa de e-mail; b)extrasul din planul de cercetare, care să prevadă temele de cercetare aprobate, cu termene şi domenii definite şi care corespund obiectivelor cercetării ştiinţifice în domeniul evaluării resurselor acvatice vii, pescuitului şi acvaculturii; c)regulamentul de desfăşurare a pescuitului în scop ştiinţific, elaborat de fiecare instituţie de cercetare şi avizat de Agenţie; d)declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al instituţiei privind obligaţia de a transmite Agenţiei, în termen de 30 de zile de la expirarea valabilităţii autorizaţiei, o sinteză care să cuprindă activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute ca urmare a practicării pescuitului în scop ştiinţific; e)lista cu cercetătorii responsabili ai tematicii/temei de cercetare, personalul care participă la pescuit, navele/ambarcaţiunile, uneltele şi metodele folosite la pescuit; f)pentru speciile protejate şi strict protejate, o copie a ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice de derogare de la măsurile de protecţie a speciilor strict protejate şi/sau privind utilizarea metodelor de capturare interzise a speciilor de faună, conform prevederilor art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare. (2) În perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“ activitatea de pescuit în scop ştiinţific se desfăşoară în baza permisului de cercetare eliberat de Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“, conform prevederilor
Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a documentelor prevăzute la alin. (1).
(3) Navele/Ambarcaţiunile folosite la pescuitul în scop ştiinţific în baza unui document de proprietate/comodat/ închiriere se înscriu în Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit şi primesc licenţă de pescuit în scop ştiinţific.(4) Nava/Ambarcaţiunea licenţiată pentru pescuitul în scop ştiinţific va fi radiată din Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit comercial, iar licenţa de pescuit comercial se suspendă pe timpul desfăşurării activităţii de pescuit în scop ştiinţific.(5) Modelul licenţei de pescuit în scop ştiinţific este prevăzut în anexa nr. 1.(6) Instituţiile de cercetare folosesc la pescuitul în scop ştiinţific un număr limitat de ambarcaţiuni de pescuit, în funcţie de complexitatea temelor de cercetare ştiinţifică şi de zonele în care se realizează pescuitul în scop ştiinţific.(7) Instituţiile de cercetare notifică filialele regionale ale Agenţiei cu 24 de ore înainte de ieşirea la pescuit a acestora. Articolul 3(1) Titularul autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific eliberează periodic ordine de serviciu personalului înscris în autorizaţie, conform planului de cercetare aprobat de conducerea instituţiei de cercetare.(2) Pescuitul în scop ştiinţific al speciilor protejate se practică în prezenţa personalului de cercetare desemnat de către titularul autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific şi a reprezentantului Agenţiei. Articolul 4Autorizaţia specială de pescuit în scop ştiinţific se eliberează pentru o perioadă de cel mult un an calendaristic, în concordanţă cu termenele fazelor prevăzute în tematica/tema de cercetare, pentru fiecare zonă. Articolul 5În cazul nerespectării condiţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiei, precum şi a prevederilor art. 3, aceasta poate fi reţinută/suspendată pe o durată de 90 de zile, la propunerea personalului Agenţiei cu drept de inspecţie şi control. Articolul 6Instituţiile de cercetare care nu transmit Agenţiei sinteza menţionată la art. 2 alin. (1) lit. d) nu vor mai putea obţine autorizaţie de pescuit în scop ştiinţific la următoarea solicitare. Articolul 7Modelul autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific este prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 8Licenţele şi autorizaţiile de pescuit în scop ştiinţific emise anterior emiterii prezentului ordin îşi păstrează valabilitatea până la data expirării valabilităţii acestora. Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentului ordin,
Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 380/2009 privind condiţiile de acordare a autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 425 din 22 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Rovana Plumb
ANEXA Nr. 1ROMÂNIA MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ LICENŢĂ DE PESCUIT ÎN SCOP ŞTIINŢIFIC Nr. ........ din ........ ........ Numărul de identificare din Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit (CFR): ........ ......... DATE DE IDENTIFICARE 1. Numele navei/ambarcaţiunii şi numărul A.N.R.: ........../............. 2. Tipul ambarcaţiunii: ........ ................ ........ ............... 3. Marcajul exterior: ........ ................ ................ ......... 4. Numele proprietarului: ........ ................ ........ ............. 5. Adresa proprietarului: ........ ................ ........ ............. CARACTERISTICI TEHNICE ŞI ECHIPAMENTE 1. Puterea motorului principal: ........ ........ kW 2. Lungimea maximă: ........ ........ ........... m 3. Tonajul brut: ........ ........ .............. TRB 4. Unelte de pescuit: ........ ................ ................ ......... Tipul: ........ ........ ............. Marca: ........ ........ 5. Zona de pescuit: ........ ................ ................ ........... Preşedinte, ........ .............. ANEXA Nr. 2ROMÂNIA MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ AUTORIZAŢIE SPECIALĂ DE PESCUIT ÎN SCOP ŞTIINŢIFIC Nr. ........ din ........ .......... Instituţia de cercetare: ........ ................ ........ .............. Adresa: ........ ................ ................ ................ ........... Înregistrare fiscală: ........ ................ ................ ......... Poate practica pescuitul în scop ştiinţific în zona: ........ ............ În vederea realizării tematicii/temei de cercetare: ........ ............. I. Responsabil temă: ........ ................ ................ .......... CNP ........ ................ ................ ................ .......... | II. Personalul care participă la pescuit:

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia CNP

III. Nave şi ambarcaţiuni folosite la pescuitul în scop ştiinţific:

Nr. crt. Nr. licenţei de pescuit Marcajul exterior

IV. Unelte, dispozitive şi metode de pescuit:

Nr. crt. Denumirea uneltelor/dispozitivelor Metodele de pescuit Caracteristici Nr. de bucăţi

V. Observaţii: a)Specii capturate (denumirea): b)Nr./kg. exemplare:VI. Alte observaţii: a)Pescuitul în scop ştiinţific practicat cu metode şi echipamente interzise de lege se exercită strict în prezenţa personalului de cercetare special desemnat. Pescuitul în scop ştiinţific se practică în tot timpul anului, inclusiv în perioadele de prohibiţie. b)Cantităţile de produse obţinute în urma practicării pescuitului în scop ştiinţific nu fac obiectul comercializării. c)Pescuitul în scop ştiinţific se realizează în baza ordinului de serviciu eliberat de către titularul autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific. d)Pescuitul în scop ştiinţific al speciilor protejate se practică strict în prezenţa personalului de cercetare desemnat de către titularul autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific şi a reprezentantului Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind pescuitul speciilor protejate.Preşedinte, ........ ........ ........


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1471/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1471 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu