Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1454 din 18.09.2018

privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.348/2002 pentru aprobarea Reglementărilor Aeronautice Civile Române RACR-NDT/Autorizarea personalului care efectuează examinări nedistructive (NDT) în aeronautica civilă şi a centrelor de instruire a personalului NDT
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 824 din 26 septembrie 2018SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale art. 3 alin. (2) lit. a) pct. 4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Aeronautice Civile Române, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 405/1993, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 lit. m) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (1) pct. 21 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin: Articolul IAnexa*) la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.348/2002 pentru aprobarea Reglementărilor Aeronautice Civile Române RACR-NDT/Autorizarea personalului care efectuează examinări nedistructive (NDT) în aeronautica civilă şi a centrelor de instruire a personalului NDT, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 7 octombrie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:*) Anexa nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind pusă la dispoziţia celor interesaţi de către Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română". 1. La articolul „RACR.NDT.5 - Abrevieri şi definiţii", punctul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: 15. Examinator: operator NDT nivel 3, autorizat în conformitate cu această reglementare, desemnat de operatorul NDT nivel 3 responsabil, pentru a administra total sau parţial procesul de calificare pentru care examinatorul este autorizat. 2. Articolul „RACR.NDT.10 - Metode NDT şi domenii de autorizare" se modifică şi va avea următorul cuprins: RACR. NDT.10 - Metode NDT şi domenii de autorizare Cerinţele reglementării se aplică pentru următoarele metode NDT:

(i) examinarea nedistructivă cu lichide penetrante (PT);
(ii) examinarea nedistructivă cu particule magnetice (MT);
(iii) examinarea nedistructivă prin termografie (IRT);
(iv) examinarea nedistructivă prin shearografie (ST);
(v) examinarea nedistructivă cu curenţi turbionari (ET);
(vi) examinarea nedistructivă cu ultrasunete (UT);
(vii) examinarea nedistructivă cu radiaţii penetrante (radiografică) (RT);
(viii) alte metode NDT.

Când este necesar, această reglementare se aplică şi altor metode existente sau în curs de dezvoltare, ce sunt folosite pentru a determina adecvarea utilizării unui anumit material, reper, component, subansamblu sau ansamblu. Aceste metode NDT pot include, dar nu se limitează la: emisie acustică, neutronografie, teste de etanşeitate şi holografie. Persoana de nivel 3 responsabilă din cadrul organizaţiei stabileşte cerinţele pentru numărul necesar de ore de instruire, experienţă şi examinare în vederea autorizării pentru aceste metode. 3. La articolul „RACR.NDT.30 - Niveluri de autorizare şi competenţele personalului NDT", litera (b)(2) „Instructor NDT" se modifică şi va avea următorul cuprins: (b)(2) Instructorii trebuie să aibă aptitudinile şi cunoştinţele necesare pentru planificarea, organizarea şi instruirea în sala de clasă şi a instruirii practice, în conformitate cu programele de curs aprobate. Instructorii trebuie desemnaţi sau aprobaţi de persoana de nivel 3 responsabilă. 4. Articolul „RACR.NDT.35 - Cerinţe privind instruirea şi experienţa personalului NDT de nivel 1 şi 2" se modifică şi va avea următorul cuprins: RACR.NDT.35 - Cerinţe privind instruirea şi experienţa personalului NDT de nivel 1 şi 2 a)Un candidat la examenul în vederea autorizării pe nivelul 1 sau 2 trebuie să furnizeze dovada că a urmat un curs de instruire teoretică şi practică în cadrul unui centru de instruire personal NDT autorizat pentru metoda NDT şi tehnicile aplicabile. Cursul respectiv trebuie să se desfăşoare după un program şi pe baza unei tematici elaborate conform unei proceduri de aplicare a prezentei reglementări şi avizate de un operator NDT de nivel 3. Candidatul, prin organizaţia la care este angajat, trebuie să furnizeze date referitoare la instructorul/instructorii NDT şi centrul de instruire personal NDT în cadrul căruia se desfăşoară cursul de instruire. b)Instruirea trebuie să acopere principiile de bază ale metodei NDT, tehnicile NDT aplicate, produsele ce pot fi examinate, echipamentele utilizate, procedurile de examinare, precum şi specificaţiile, codurile şi instrucţiunile aplicate în cadrul organizaţiei din care face parte candidatul (specifice locului de muncă). c)Perioadele minime de instruire teoretică şi practică pentru candidaţii de nivel 1 şi 2, pentru metodele NDT sunt specificate în tabelul 1. d)Pentru metodele NDT, altele decât cele menţionate în tabelul 1, minimul de ore necesare instruirii este stabilit de către operatorul NDT nivel 3 responsabil cu instruirea personalului de nivel inferior. e)Instruirea practică a personalului NDT în vederea susţinerii examenului de autorizare va fi suplimentată prin instruire la locul de muncă („on-the-job").Tabelul 1: Numărul minim de ore de pregătire formală, nivelurile 1 şi 2

Metodă Nivelul 1 Nivelul 2 cu certificare nivel 1 Nivelul 2 fără certificare nivel 1
PT 16 16 32
MT 16 16 32
IRT 20 40 60
ST 20 40 60
ET 40 40 80
UT 40 40 80
RT (cu film) 40 40 80
RT (fără film) 40 40 80
RT (cu film şi fără film) 60 60 120

Tabelul 1A: Numărul de ore de instruire formală RT pentru tranziţia la metoda cu film/fără film

Număr de ore suplimentare de instruire formală
Nivel 1 prezent Nivel 2 prezent Nivel 1 prezent până la nivel 2 (film şi fără film)
20 40 80

f)Personalul NDT care nu a susţinut examenul în vederea autorizării în termen de 12 luni de la încheierea programului său de instruire, pentru metoda NDT pentru care a fost instruit, trebuie să furnizeze la AACR dovada reinstruirii sale pentru metoda respectivă, pe baza unui program stabilit de operatorul NDT de nivel 3 responsabil cu instruirea personalului. g)Un candidat pentru autorizarea pe nivelul 1 sau 2 trebuie să aibă suficientă experienţă pentru a asigura că este capabil să îndeplinească toate atribuţiile corespunzătoare nivelului de autorizare solicitat. Candidatul trebuie să furnizeze dovada acumulării experienţei cerute de prezenta reglementare înainte de prezentarea la examen. h)Cerinţele minime privind experienţa unui candidat pentru autorizarea pe nivelul 1 sau 2 sunt date în tabelul 2. Pentru metodele NDT, altele decât cele menţionate în tabelul 2, cerinţele minime privind experienţa sunt stabilite de către operatorul NDT de nivel 3 responsabil cu instruirea şi autorizarea personalului.Tabelul 2: Experienţa minimă necesară pentru nivelul 1 şi 2

Metodă Experienţă exprimată în număr de ore
Nivelul 1 (experienţa cursantului) Nivelul 2 cu certificare anterioară nivel 1 Nivelul 2 fără certificare anterioară nivel 1
PT 130 270 400
MT 130 400 530
IRT 200 600 800
ST 200 600 800
ET 200 600 800
UT 200 600 800
RT (cu film) 200 600 800
RT (fără film) 200 600 800
RT (film şi fără film) 220 780 1000

Tabelul 2A: Cerinţe de experienţă pentru trecerea la metoda cu film/fără film

Număr de ore suplimentare de instruire formală
Nivel 1 prezent Nivel 2 prezent Nivel 1 prezent până la nivel 2 (cu film şi fără film)
20 200 80

5. La articolul „RACR. NDT.40 - Cerinţe privind instruirea şi experienţa personalului NDT de nivel 3", tabelul 3 „Cerinţe minime privind experienţa pentru nivelul 3" se modifică şi va avea următorul cuprins: Tabelul 3: Experienţa minimă necesară pentru nivelul 3 în examinarea cu lichide penetrante, particule magnetice, cu ultrasunete, radiografică (radiaţii penetrante), prin curenţi turbionari, termografică şi serigrafică

Liceu sau universitate Experienţă nivel 2
Niciunul 4 ani
Doi ani studii de inginerie sau ştiinţe la o şcoală tehnică, liceu sau universitate 2 ani
Trei sau patru ani de studii cu diplomă de licenţă în ştiinţe sau inginerie 1 an

6. La articolul „RACR.NDT.40 - Cerinţe privind instruirea şi experienţa personalului NDT de nivel 3", după nota 3.4 se introduce un nou tabel, tabelul 4 „Cerinţe minime privind experienţa pentru nivelul 3", cu următorul cuprins: Tabelul 4: Cerinţe minime pentru autorizarea primei persoane de nivel 3 într-o metodă NDT nouă (altele decât cele menţionate la tabelul 3)

Colegiu sau universitate Instruire/ Studiu Experienţă Alte autorizări NDT
Fără studii de inginerie sau tehnice la o şcoală, un colegiu sau o universitate tehnică 80 de ore 300 de ore Deţinerea a cel puţin o autorizare de nivel 3 sau două de nivel 2 anterioare
2 ani de studii de inginerie sau tehnice la o şcoală, un colegiu sau o universitate tehnică 60 de ore 200 de ore Deţinerea a cel puţin o autorizare de nivel 3 sau două de nivel 2 anterioare
3-4 ani de studii de inginerie fără obţinerea diplomei de licenţă 40 de ore 200 de ore Deţinerea a cel puţin o autorizare de nivel 2 anterioară

7. La articolul „RACR.NDT.45 - Cerinţe generale privind examinarea personalului NDT", litera (f) se modifică şi va avea următorul cuprins: (f) Poate fi considerat examinator un operator NDT de nivel 3 în metoda în care acesta este autorizat, conform definiţiei din prezenta reglementare. 8. La articolul „RACR.NDT.50 - Cerinţe privind examinarea medicală a personalului NDT" litera (b), tabelul 4 „Cerinţe privind verificarea acuităţii vizuale" se modifică şi va avea următorul cuprins: Tabelul 4: Cerinţe privind verificarea acuităţii vizuale

Cerinţe de examinare
Opţiuni pentru vederea de aproape - Tumbling E, în conformitate cu ISO 18490 - 20/25 (Snellen) la 16" (40,64 cm) +/–1" (2,54 cm)* - Jaeger nr. 1 la cel puţin 12" (30,48 cm)*
Percepţia culorilor Personalul trebuie să fie capabil să distingă şi să diferenţieze în mod adecvat culorile utilizate în procesul respectiv.

*Cel puţin un ochi, cu sau fără corecţie. 9. Articolul „RACR.NDT.55 - Cerinţe privind examinarea tehnică a personalului NDT de nivel 1 şi 2" se modifică şi va avea următorul cuprins: RACR.NDT.55 - Cerinţe privind examinarea tehnică a personalului NDT 1. Examinarea generală Examinarea generală pentru toate nivelurile trebuie să fie o examinare cu cartea închisă, care să acopere metoda aplicabilă la nivelul respectiv. Pentru examinarea generală pentru nivelul 1 limitat trebuie să se administreze minimum 10 întrebări. Pentru examinarea generală pentru nivelurile 1, 2 sau 3 trebuie administrate minimum 40 de întrebări. Pentru nivelul 3, întrebările pentru examinarea generală trebuie să trateze cunoştinţele generale cu privire la alte metode conform celor precizate în acest standard, precum şi pentru metoda pentru care se solicită autorizarea. Trecerea unui examen «de bază» ce acoperă celelalte metode NDT utilizate înainte de trecerea unei examinări NDT pe oricare altă metodă trebuie considerată o dovadă satisfăcătoare că celelalte metode NDT au fost acoperite satisfăcător. Deţinerea de către candidat a unui certificat valabil ASNT sau ISO 9712 NDT pe un anumit nivel poate constitui o dovadă satisfăcătoare că cerinţa de examinare generală este îndeplinită conform celor definite în procedura scrisă a angajatorului. 2. Examinarea specifică Examinarea specifică pentru toate nivelurile este o examinare cu cartea deschisă, acoperind cerinţele şi utilizarea specificaţiilor, codurilor, echipamentelor, procedurilor de operare şi tehnicilor de examinare pe care candidatul le poate utiliza în îndeplinirea sarcinilor la locul de muncă. Pentru nivelul 1 limitat trebuie administrate minimum 8 întrebări. Pentru nivelurile 1, 2 şi 3 trebuie administrate minimum 30 de întrebări. Trebuie prevăzut materialul de referinţă, stabilit de persoana de nivel 3 responsabilă sau de examinator, cum ar fi: specificaţii, tabele, formule etc. Întrebările care utilizează acest material trebuie să prevadă înţelegerea informaţiilor conţinute, mai degrabă decât găsirea lor în document. În cazul în care examinarea specifică acoperă un domeniu mai larg în cadrul metodei utilizate în industria aerospaţială şi se efectuează o examinare care să acopere mai mult decât cerinţele angajatorului, acesta este responsabil pentru administrarea unei examinări suplimentare, reprezentativă pentru procesele angajatorului. 3. Examinarea practică Examinarea practică trebuie să constea în demonstrarea competenţei de a executa sarcini care sunt tipice pentru cele ce urmează a fi realizate de candidat în îndeplinirea atribuţiilor sale. Dacă candidatului i se cere să îşi demonstreze competenţa cu privire la aplicarea procesului şi interpretarea rezultatelor, trebuie utilizate probe-test. Candidatul nu trebuie să fie familiarizat cu specimenul de testare şi locul defectelor pe acesta. Dacă candidatului i se cere doar să interpreteze rezultatele şi nu să efectueze procesul de generare a imaginii, probele-test pot fi imagini, cum ar fi radiografii sau alte date rezultante. O listă de verificare scrisă, care să acopere subiectele detaliate în subparagrafele următoare, trebuie dezvoltată şi completată de către persoana de nivel 3 responsabilă sau de către examinator pentru a asigura o acoperire adecvată şi pentru a asista în administrarea şi notarea examinării. În plus faţă de utilizarea listei de verificare, persoana de nivel 3 responsabilă sau examinatorul trebuie să determine şi să documenteze cum urmează să fie documentate rezultatele examinării obţinute de către candidat (de exemplu, hărţi de piese, desene, scheme, descrieri scrise etc.) Toate aceste documente trebuie să facă parte din examinare şi să fie îndosariate corespunzător. În cazul în care examinarea practică acoperă un domeniu mai larg în cadrul metodei utilizate, angajatorul este responsabil pentru administrarea unei examinări suplimentare, reprezentativă pentru produsele angajatorului. 4. Nivelul 1 În timp ce utilizează o instrucţiune de lucru, candidatul trebuie să îşi demonstreze competenţa în procesarea a cel puţin 2 probe-test de configuraţii diferite pentru fiecare metodă, cu cel puţin o probă-test pentru fiecare tehnică pentru care este solicitată autorizarea. Când la certificare urmează a fi inspectată doar o singură configuraţie de materiale, ambele probe-test pot fi de aceeaşi configuraţie. Probele-test trebuie să satisfacă definiţia de la pct. 3.36 şi să fie reprezentative pentru produsul specific pe care candidatul urmează a-l întâlni în timpul îndeplinirii sarcinilor sale de serviciu la angajatorul respectiv. Dacă aprobarea de a accepta sau respinge materialele propriu-zise urmează a fi acordată de persoana de nivel 3 responsabilă, candidatul trebuie să interpreteze şi să documenteze rezultatele inspecţiei probelor-test. Lista de verificare trebuie să includă competenţa privind utilizarea şi standardizarea echipamentelor şi materialelor, respectarea detaliilor procedurale şi, dacă este aplicabil, competenţa în interpretarea şi evaluarea indicaţiilor. 5. Nivelul 2 Candidatul trebuie să îşi demonstreze competenţa prin inspectarea a cel puţin 2 probe-test de configuraţii diferite pentru fiecare metodă, cu cel puţin o probă-test pentru fiecare tehnică pentru care se solicită autorizarea. Când la certificare urmează a fi inspectată doar o singură configuraţie, ambele probe-test trebuie să fie de aceeaşi configuraţie. Probele-test trebuie să satisfacă definiţia de la pct. 3.36 şi să fie reprezentative pentru produsul specific pe care candidatul urmează a-l întâlni în timpul îndeplinirii sarcinilor sale de serviciu la angajatorul respectiv. În plus faţă de cele 2 probe-test cunoscute şi documentate, cu discontinuităţi, pot fi incluse şi specimene fără discontinuităţi. Candidatul trebuie să documenteze rezultatele NDT în conformitate cu criteriile de acceptare aplicabile. Lista de verificare trebuie să includă competenţa privind utilizarea şi standardizarea echipamentelor şi materialelor, respectarea detaliilor procedurale, acurateţea şi completitudinea interpretării şi evaluării indicaţiilor. 6. Nivelul 3 Candidatul trebuie să îşi demonstreze competenţa prin pregătirea unei proceduri NDT sau instrucţiuni de lucru care să corespundă cerinţelor curente ale angajatorului pentru metoda respectivă. Procedura sau instrucţiunea de lucru trebuie elaborată în legătură cu examinarea (examinările) cerută (cerute) generală (generale) şi/sau specifică (specifice) pentru autorizare sau reautorizare, după cum este aplicabil. Rezultatele examinării practice trebuie documentate şi trebuie utilizată o listă de verificare, care să trateze precizia tehnică, conţinutul tehnic şi claritatea procedurilor sau instrucţiunilor tehnice pregătite de candidat. Când atribuţiile candidatului includ procesarea şi/sau acceptarea sau respingerea produselor, competenţa în efectuarea acestor sarcini de lucru trebuie demonstrată printr-o examinare practică echivalentă nivelului 2, în conformitate cu punctul 5 de mai sus. 10. Articolul „RACR-NDT.70 - Cerinţe referitoare la notarea candidaţilor" se modifică şi va avea următorul cuprins: RACR NDT.70 - Cerinţe referitoare la notarea candidaţilor Punctajul Candidatul pentru autorizare trebuie să obţină un punctaj minim de 70% la fiecare examinare individuală. În plus, candidatul trebuie să detecteze toate discontinuităţile, defectele sau condiţiile specificate de persoana de nivel 3 în timpul examinării practice şi să obţină un punctaj minim de 70%. Candidatul trebuie să aibă un punctaj mediu de minimum 80% pentru a fi eligibil pentru autorizare. Toate punctajele de la examinări trebuie să aibă pondere egală la stabilirea punctajului mediu. De exemplu, dacă pentru reautorizare sunt administrate numai examinări specifice şi practice, numai acele punctaje trebuie luate în considerare la calculul punctajului mediu. Dacă este administrată şi o examinare generală pentru reautorizare, punctajul general trebuie de asemenea luat în calcul pentru punctajul mediu. Pentru o persoană de nivel 3 recertificată conform anexei A, punctajul pentru examinarea practică, dacă aceasta se administrează, trebuie utilizat în punctajul mediu. În cazul autorizării conform ASNT, ISO 9712, notate cu «admis/respins», în locul examinării generale, va fi considerat (pentru admis) punctajul de 80% în mod automat 11. La articolul „RACR NDT.75 - Reexaminarea candidaţilor", litera (d) se modifică şi va avea următorul cuprins: (d) Reexaminarea nu trebuie să utilizeze aceleaşi teste scrise sau probe-test care au fost utilizate la examinarea nepromovată. Testul de reexaminare trebuie să conţină minimum 25% de întrebări noi. O autorizare curentă trebuie suspendată dacă o persoană este respinsă la o examinare pentru reautorizare. 12. La articolul „RACR NDT.75 - Reexaminarea candidaţilor", litera (e) se modifică şi va avea următorul cuprins: (e) Candidaţii respinşi la orice examinare generală, specifică sau practică trebuie să primească o instruire suplimentară în cadrul unui centru de instruire autorizat de AACR, stabilită şi documentată de persoana de nivel 3 responsabilă sau de examinator, înainte de reexaminare. Instruirea suplimentară trebuie documentată şi trebuie să trateze deficienţele din aptitudinile şi cunoştinţele candidatului. 13. Articolul „RACR.NDT.80 - Acordarea autorizării ca personal NDT din aeronautica civilă" se modifică şi va avea următorul cuprins: RACR.NDT.80 - Acordarea autorizării ca personal NDT din aeronautica civilă a)Pentru candidaţii declaraţi admişi la examenul în vederea autorizării, AACR emite un certificat de autorizare, în care se precizează nivelul şi domeniile de autorizare pentru care acesta a obţinut dreptul de a-şi desfăşura activitatea. b)Valabilitatea certificatului de autorizare este de maximum 5 ani pentru personalul NDT de nivel 1 şi 2, condiţionată de examinarea medicală anuală şi de o evaluare practică anuală (care poate fi internă organizaţiei), realizată de un operator NDT de nivel 3 sau de un operator NDT de nivel 2 nominalizat de acesta. Operatorul NDT de nivel 2 care efectuează evaluarea anuală a personalului NDT trebuie să îndeplinească cerinţele RACR.NDT.30(b)(2)b)3. Dacă se consideră necesar, inspectorul AACR pentru procese specializate (NDT) poate participa la această evaluare anuală. De aceea, organizaţia care are personal NDT autorizat pe nivelurile 1 şi/sau 2 trebuie să informeze AACR cu cel puţin 15 zile înainte despre data şi locul unde se va desfăşura evaluarea anuală a personalului respectiv. NOTE: În funcţie de situaţie, perioada de valabilitate a certificatului de autorizare poate fi mai scurtă.

Evaluarea practică anuală trebuie să se desfăşoare conform unei proceduri interne a organizaţiei, acceptabilă AACR, şi constă din cel puţin următoarele:• cunoaşterea standardelor/instrucţiunilor de lucru aplicabile; • utilizarea criteriilor scrise de examinare; • demonstrarea practică a îndemânării în efectuarea examinărilor nedistructive pentru nivelul şi domeniile pentru care deţine autorizarea. Rezultatele se înregistrează pe un formular AACR, iar punctajul pe care operatorul NDT trebuie să îl obţină este de minimum 80%. Operatorului NDT respins la evaluarea anuală i se revocă autorizarea. c)Valabilitatea certificatului de autorizare este de maximum 5 ani pentru personalul NDT de nivel 3, condiţionată de examinarea medicală. d)Prelungirea valabilităţii certificatului de autorizare se efectuează printr-o examinare conform RACR-NDT.45(a), care trebuie să aibă loc cu cel mult o lună înainte de expirarea valabilităţii certificatului de autorizare, dar nu mai târziu de această dată de expirare. e)Prelungirea valabilităţii CA nivelul 3 se face la intervale care să nu depăşească 5 ani. Recertificarea se va face în conformitate cu anexa A sau prin finalizarea cu succes a unui examen specific şi practic echivalent cu cel de la certificarea iniţială. f)Extinderea domeniului de autorizare, precum şi autorizarea pe un nivel superior celui deţinut se tratează în condiţiile unei autorizări iniţiale. g)Reautorizarea unui operator NDT se tratează în condiţiile unei autorizări iniţiale. h)Cererea referitoare la prelungirea valabilităţii certificatului de autorizare trebuie înaintată la AACR conform RACR-NDT.25(a), cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii acestuia. 14. Articolul „RACR NDT.85 - Încetarea valabilităţii certificatului de autorizare" se modifică şi va avea următorul cuprins: RACR NDT.85 - Încetarea valabilităţii certificatului de autorizare a)Pierderea autorizării Certificările personalului NDT pot expira, pot fi suspendate sau revocate. b)Expirare Certificările expiră dacă nu a avut loc nicio recertificare după expirarea termenului de valabilitate. Certificarea, mentenanţa anuală şi examenul oftalmologic vor fi considerate ca expirate la sfârşitul lunii în care a expirat termenul de valabilitate. c)SuspendareaCertificatul va fi suspendat când: 1. a expirat examenul oftalmologic; 2. persoana nu a efectuat lucrări în metodă în care deţine certificarea, pentru o perioadă de 12 luni consecutive; 3. persoana nu a promovat examenul de reautorizare; 4. performanţa persoanei a avut deficienţe în orice mod; 5. mentenanţa anuală a expirat. d)RevocareaAutorizarea va fi revocată când persoana nu a efectuat lucrări în metodă, la angajator, pentru cel puţin 24 de luni consecutive, când contractul de muncă al acestuia a fost întrerupt sau când persoana a fost găsită neetică sau incompetentă. Dacă persoana este reangajată la acelaşi angajator în termen de cel mult 24 de luni, atunci certificarea este considerată suspendată. e)Restabilirea autorizării Autorizările care au fost suspendate pot fi restabilite la datele iniţiale dacă cauza suspendării a fost corectată, iar corecţia a fost verificată de angajator sau performanţa acestuia a fost verificată de nivelul 3 responsabil sau de examinator. Autorizările care au expirat sau au fost revocate pot fi restabilite doar după promovarea unei examinări specifice şi practice echivalente celei susţinute la autorizarea iniţială. Autorizările curente pot fi folosite pentru angajare la un alt angajator doar dacă noul angajator administrează examinări specifice şi practice reprezentative proceselor şi produselor proprii, conform RACR NDT 55, 60, 65. f)ReautorizareaPersonalul este eligibil pentru reautorizare după cum urmează: 1 Nivel 1 şi nivelul 2 Personalul de nivel 1 şi 2 autorizat conform acestei reglementări trebuie reautorizat la intervale care să nu depăşească cinci ani. Reautorizarea trebuie realizată cel puţin prin încheierea cu succes a examinărilor practice şi specifice echivalente acelora cerute pentru autorizarea iniţială. 2 Nivelul 3 Personalul de nivel 3 autorizat conform acestei reglementări trebuie reautorizat la intervale care să nu depăşească cinci ani. Reautorizarea trebuie realizată în conformitate cu anexa A sau prin încheierea cu succes a examinărilor specifice şi practice echivalente autorizării iniţiale. g)Examinarea practică pe materialeDacă se cere operarea echipamentelor sau acceptarea materialelor ca parte a sarcinilor de lucru pentru nivelul 3, este necesară şi o examinare practică suplimentară pe materiale, echivalentă examinării pentru nivelul 2. 15. Secţiunea A - Autorizarea personalului care efectuează examinări nedistructive (NDT) în aeronautica civilă se completează cu anexa A privind „Sistemul de credit pentru recertificarea personalului NDT nivel 3" şi va avea următorul cuprins: Anexa A (normativă) Sistemul de credit pentru recertificarea personalului NDT nivel 3 A.1 Domeniu de aplicare A.1.1 Această anexă specifică cerinţele de prelungire a valabilităţii autorizării personalului NDT nivel 3 prin utilizarea sistemului de credite. Se aplică doar acelor persoane care deţin certificare valabilă NDT nivel 3 la data recertificării. A.2 Cerinţe A.2.1 Documentele necesare prelungirii valabilităţii vor fi transmise cu cel puţin 14 zile înaintea datei de expirare a CA. A.2.2 Candidatul trebuie să deţină o funcţie de nivel 3 de minimum 36 de luni (dintre care cel puţin 12 să fie în ultimele 24 de luni) în ultimii cinci ani pe metoda (metodele) pentru care doreşte recertificare. Numărul de luni se cumulează şi nu este necesar ca acestea să fie consecutive. Candidaţii trebuie să demonstreze cu evidenţe obiective faptul că au ţinut pasul cu cele mai recente tehnologii NDT în metoda (metodele) pentru care doreşte recertificare, prin obţinerea unui minimum de 24 de puncte în perioada celor cinci ani de certificare, indiferent de numărul de certificări (metode) obţinute, angajându-se în una sau mai multe activităţi prezentate în tabelul A.1. A.2.3 Continuitatea în metodă trebuie să fie demonstrată. Candidatul trebuie să furnizeze o listă de 8 sarcini verificabile de nivel 3 în fiecare metodă NDT pentru care se solicită recertificarea, care acoperă perioada de 5 ani. A.3 Definiţii A.3.1 Comitete sau mese rotunde Întâlniri, conferinţe, simpozioane, seminare, întâlniri ale asociaţiilor profesionale, mese rotunde etc. organizate sau sponsorizate de organizaţiile NDT regionale, naţionale sau internaţionale sau de societăţile tehnice. Întâlnirile externe sau internaţionale sunt valide dacă sponsorii sunt naţionali sau internaţionali. A.3.2 Proiecte de comitet Activităţi oficiale specifice identificabile ale societăţilor tehnice regionale sau naţionale, comitete sau grupuri de lucru, precum round robin-uri sau studii individuale, pregătirea ghidurilor, anexelor, specificaţiilor, practicilor recomandate, procedurilor, codurilor sau standardelor etc. Documentaţia poate cuprinde note ale rapoartelor, drafturi ale documentelor emise de comitet sau comentarii oficiale în scris, transmise de candidaţi, referitor la aceste documente. Tabel A.1: Activitatea de acordare a creditelor nivel 3

Activitate Criteriu Alocarea punctelor Puncte maxime pe 5 ani
Autor sau coautor de documente, prezentări sau cărţi NDT Autor unic 8 8
Coautor 4
Autor, coautor de specificaţii sau standarde NDT pentru organizaţie sau industrie Fiecare standard/specificaţie 2 8
Participare la sesiuni tehnice şi întruniri tematice NDT organizate de: a) societăţi, asociaţii şi institute tehnice naţionale sau internaţionale; b) echipe mixte NDT interorganizaţionale compuse din membri de la mai multe amplasamente. 1 zi sau 1 întrunire 1 8
2 zile 2
3 sau mai multe zile 4
Cursuri academice pentru instructorii NDT sau cursuri de pregătire a studenţilor pentru calificarea NDT Pentru fiecare 8 ore de instruire 4 8
Participarea la cursuri sau seminare tehnice Pentru fiecare opt ore de instruire documentată 2 8
Participarea la cursuri sau seminare tehnice la care se acordă credite academice Pentru unităţile de educare continuă (CEU) sau credite academice obţinute CEU sau credite academice efective obţinute 8
Activitate Criteriu Alocarea punctelor Puncte maxime pe 5 ani
Obţinerea unui certificat iniţial* nivel 3 de la o sursă din industrie recunoscută (Se aplică doar autorizării profesionale iniţiale.) * Aceasta nu se aplică reautorizării profesionale. Pentru fiecare metodă obţinută 4 4
Examinator NDT Pentru fiecare sesiune de examinare 1 6
Publicaţii tehnice şi/sau ştiinţifice privind NDT, publicate intern sau extern Pentru fiecare lucrare publicată 4 8
Contribuţii NDT documentate la proiecte ale organizaţiei sau industriei Pentru fiecare contribuţie documentată 4 8
Participare documentată la studii, dezvoltări sau investigaţii legate de NDT Pentru fiecare contribuţie documentată 4 8
Lucru continuu satisfăcător şi documentat ca nivel 3 Dovadă scrisă pentru fiecare metodă în perioada de autorizare 1 4
Participare la expoziţii şi târguri de echipamente NDT Pentru fiecare eveniment la care a participat 1 4
Conducere audituri externe NDT Pentru fiecare audit extern condus 2 6
Dezvoltare de noi procese, facilităţi sau sisteme NDT Pentru fiecare contribuţie documentată 4 8
Prezentare şi/sau obţinerea unui patent pentru un produs sau proces NDT Inventator unic 8 8
Coinventator 4

16. Anexa suplimentară „Sistemul de credit pentru menţinerea/prelungirea valabilităţii ca personal NDT de nivel 3" se abrogă. Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul transporturilor, Lucian ŞovaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1454/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1454 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. TEAM LEADER CREDIT FIRM.has a făcut această diferență în industria de creditare. TEAM LEADER CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. TEAM LEADER CREDIT FIRMsay DA cand bancile dumneavoastra spun NU. În cele din urmă, vom finanța firma de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să luați un împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: teamleaderloancompany24@gmail.com Numele companiei: TEAM LEADER CREDIT FIRM Compania E-mail: teamleaderloancompany24@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. site-ul web: http://teamleaderloan.ucoz.site Motto: Investiții pentru generații.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu