Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.144 din 29.11.2012

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind transferul studenţilor înmatriculaţi în cadrul programelor de studii universitare de licenţă în instituţiile de învăţământ superior militar
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 816 din 05 decembrie 2012SmartCity1

Pentru reglementarea unitară a transferului studenţilor înmatriculaţi în cadrul programelor de studii universitare de licenţă în instituţiile de învăţământ superior militar,pentru aplicarea dispoziţiilor art. 176 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 149 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile privind transferul studenţilor înmatriculaţi în cadrul programelor de studii universitare de licenţă în instituţiile de învăţământ superior militar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 22/2002*) pentru aprobarea „Normelor privind transferul şi înmatricularea elevilor şi studenţilor în instituţiile militare de învăţământ“.*) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 22/2002 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul apărării naţionale, Sebastian Huluban, secretar de stat
ANEXĂINSTRUCŢIUNI privind transferul studenţilor înmatriculaţi în cadrul programelor de studii universitare de licenţă în instituţiile de învăţământ superior militar Articolul 1Transferul studenţilor înmatriculaţi în cadrul programelor de studii universitare de licenţă din instituţiile de învăţământ superior militar se efectuează la cererea acestora, din motive temeinic justificate, în limita cifrei de şcolarizare aprobate pentru specializarea şi anul de studii respectiv, în conformitate cu prevederile prezentelor instrucţiuni. Articolul 2(1) Studenţii înmatriculaţi în cadrul programelor de studii universitare de licenţă din instituţiile de învăţământ superior militar se pot transfera, în cadrul domeniului fundamental, în următoarele situaţii:a)de la o specializare la alta, în cadrul aceleiaşi facultăţi; b)de la o facultate la alta, în cadrul aceleiaşi instituţii de învăţământ superior militar; c)de la o instituţie de învăţământ superior militar la altă instituţie de învăţământ superior militar; d)de la o instituţie de învăţământ superior militar la o instituţie civilă de învăţământ superior. (2) Studenţii înmatriculaţi în cadrul programelor de studii universitare de licenţă din instituţiile de învăţământ superior militar pe locurile finanţate de la bugetul de stat se pot transfera numai pe alte locuri finanţate de la bugetul de stat, iar studenţii înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ superior militar pe locurile cu taxă se pot transfera numai pe alte locuri cu taxă.(3) Transferul studenţilor se face cu respectarea principiului „subvenţiile şi bursele urmează studentul“, potrivit legii. Articolul 3(1) Transferul studenţilor înmatriculaţi la programe de studii universitare de licenţă cu durata de 3 ani se face numai la sfârşitul anului I de studii.(2) Transferul studenţilor înmatriculaţi la programe de studii universitare de licenţă cu durata de 4 ani se face la sfârşitul anului I sau al anului II de studii.(3) Transferul se realizează după îndeplinirea de către studenţi a tuturor obligaţiilor şcolare, în conformitate cu planul de învăţământ şi cu criteriile de performanţă stabilite de fiecare facultate, numai de la o facultate/specializare la altă facultate/specializare cu profil identic sau apropiat. Articolul 4Instituţiile de învăţământ superior militar nu pot primi prin transfer studenţi din instituţii civile de învăţământ superior. Articolul 5(1) Prin excepţie de la prevederile art. 2 alin. (1) şi ale art. 4, Institutul Medico-Militar poate primi prin transfer studenţi de la instituţiile civile de învăţământ superior medical acreditate, în limita cifrei de şcolarizare aprobate pentru seria şi specializarea respectivă şi în conformitate cu prezentele instrucţiuni, numai dacă aceştia îndeplinesc criteriile generale şi specifice de recrutare şi au fost declaraţi „ADMIS“ la probele de selecţie susţinute în centrele zonale de selecţie şi orientare ale Ministerului Apărării Naţionale. (2) Transferul studenţilor de la instituţii civile de învăţământ superior medical acreditate la Institutul Medico-Militar se realizează, cel mai târziu, la sfârşitul anului III de studii. Articolul 6(1) Cererea de transfer se depune la secretariatul facultăţii care urmează să primească studentul, cu cel puţin 30 de zile înaintea începerii anului universitar.(2) Cererea de transfer conţine avizul de transfer din partea decanului facultăţii de unde pleacă studentul şi este însoţită de situaţia şcolară a solicitantului, care trebuie să conţină notele şi numărul de credite, numărul de ore/disciplină şi programele analitice/fişele disciplinelor/mediile aferente.(3) În situaţia în care numărul cererilor de transfer este mai mare decât numărul locurilor disponibile la specializarea şi pentru anul de studiu respectiv, instituţia de învăţământ superior militar ierarhizează candidaţii în funcţie de situaţia şcolară aferentă perioadei de studii parcurse anterior.(4) Pentru departajarea candidaţilor cu medii egale, instituţia de învăţământ superior militar poate stabili criterii de ierarhizare suplimentare. Articolul 7(1) Recunoaşterea şi echivalarea anilor de studii universitare de licenţă, efectuaţi anterior în acelaşi domeniu fundamental, se fac de către instituţia de învăţământ superior la care se transferă studentul, potrivit metodologiilor şi regulamentelor proprii, pe baza numărului de credite de studii transferabile acumulate până în momentul depunerii cererii de transfer, a analizării curriculumului specializării respective şi a notelor/mediilor obţinute.(2) Pentru eliminarea diferenţelor de curriculum, consiliul facultăţii la care se transferă studentul poate hotărî examinări suplimentare pentru studenţi, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Articolul 8(1) Competenţa de aprobare a transferului revine comandanţilor/şefilor structurilor cărora li se subordonează instituţiile de învăţământ superior militar, respectiv, şefului Direcţiei generale de informaţii a apărării pentru specializarea „Informaţii pentru apărare“.(2) Aprobările pentru transfer se solicită structurilor prevăzute la alin. (1) de către instituţiile de învăţământ superior militar implicate, după avizarea cererii de transfer de către senatele acestora.(3) Transferul studenţilor şcolarizaţi pentru alţi beneficiari din afara Ministerului Apărării Naţionale se face cu aprobarea acestor structuri. Articolul 9Consiliul facultăţii care primeşte studentul transferat stabileşte: a)recunoaşterea sau echivalarea examenelor şi a creditelor de studii; b)examenele de diferenţă şi alte obligaţii, după caz; c)perioada susţinerii examenelor de diferenţă. Articolul 10Studentul transferat care nu îndeplineşte integral programul stabilit de consiliul facultăţii şi nu reuşeşte pe parcursul a maximum două semestre de la data transferului să finalizeze examenele de diferenţă, să promoveze disciplinele şi să acumuleze creditele prevăzute în planul de învăţământ este exmatriculat. Articolul 11(1) Dispoziţia de înmatriculare a studentului transferat se transmite, în copie, instituţiei de învăţământ superior militar de unde provine studentul, în termen de 5 zile de la înmatriculare.(2) Instituţia de învăţământ superior de la care pleacă studentul transmite instituţiei de învăţământ superior primitoare actele de studii ale studentului transferat - diploma de bacalaureat, situaţia şcolară pe ani de studii, certificatul de naştere în copie legalizată, precum şi menţionarea expresă dacă studentul a beneficiat de bursă acordată din fonduri publice, conform normelor legale, categoria acesteia şi anii universitari/semestrele în care a beneficiat de bursă. Articolul 12(1) Studenţii din instituţiile de învăţământ superior militar care au fost declaraţi „INAPT“ pentru a urma o instituţie de învăţământ militar sau nu mai pot urma cursurile instituţiilor de învăţământ superior militar din alte motive neimputabile lor pot solicita transferul la o instituţie civilă de învăţământ superior, în condiţiile legii.(2) Studenţii care solicită transferul în instituţii civile de învăţământ superior în alte situaţii decât cele menţionate la alin. (1) primesc aprobarea de transfer numai după stabilirea cuantumului cheltuielilor de întreţinere şi instruire aferente perioadei de şcolarizare în instituţia de învăţământ superior militar şi acceptarea în scris a modului de recuperare a acestora, potrivit prevederilor legale. Articolul 13(1) Prin excepţie de la prevederile art. 2 alin. (2), studenţii înmatriculaţi la programele de studii universitare de licenţă în instituţiile de învăţământ superior militar pe locuri cu taxă de studii care au participat la admitere pe locurile finanţate de la bugetul de stat şi au fost declaraţi „NEADMIS“, cu notă de minimum 5, pot fi transferaţi, în cadrul aceleiaşi specializări, pe locurile finanţate de la bugetul de stat vacante din seria respectivă, în conformitate cu prezentele instrucţiuni.(2) Transferul studenţilor înmatriculaţi pe locuri cu taxă de studii pe locuri finanţate de la bugetul de stat se realizează cu respectarea prevederilor art. 3, candidaţii fiind ierarhizaţi în funcţie de situaţia şcolară aferentă perioadei de studii parcurse anterior.(3) Recuperarea modulului de pregătire militară pentru studenţii transferaţi care nu au urmat această pregătire se va face pe parcursul următorului an universitar. Articolul 14(1) Pentru situaţiile prevăzute la art. 5 şi 13, cererile de transfer, avizate de senatele universitare, se transmit, prin grija instituţiei la care s-a solicitat transferul, la centrul militar zonal/judeţean/de sector pe raza căruia domiciliază studentul, în vederea derulării procedurilor specifice de recrutare şi selecţie.(2) Aprobările pentru transfer se solicită structurilor prevăzute la art. 8 alin. (1) de către instituţiile de învăţământ superior militar implicate, numai pentru studenţii care îndeplinesc criteriile generale şi specifice de recrutare şi au fost declaraţi „ADMIS“ la probele de selecţie susţinute în centrele zonale de selecţie şi orientare ale Ministerului Apărării Naţionale. Articolul 15(1) La specializările universitare prevăzute pentru arma aviaţie - specialitatea naviganţi - nu se transferă studenţi de la specializările universitare prevăzute pentru alte arme/specialităţi militare.(2) Studenţii înmatriculaţi la specializările universitare prevăzute pentru arma aviaţie - specialitatea naviganţi, opriţi de la zbor din motive neimputabile lor, se pot transfera la altă specializare universitară prevăzută pentru arma aviaţie.(3) Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (1), transferul studenţilor prevăzuţi la alin. (2) se realizează pe toată durata studiilor, cu respectarea prezentelor instrucţiuni. Articolul 16În termen de 10 zile de la finalizarea procedurii de transfer instituţiile de învăţământ superior militar informează Direcţia management resurse umane cu privire la situaţia studenţilor transferaţi. Articolul 17(1) Contractul de studii încheiat de studentul transferat cu instituţia de învăţământ superior de la care pleacă se reziliază, încheindu-se un nou contract de studii cu instituţia de învăţământ superior la care s-a realizat transferul.(2) Studentii transferaţi în condiţiile prevederilor art. 13 încheie un nou contract de studii cu instituţia de învăţământ superior militar, potrivit legislaţiei în vigoare. Articolul 18Instituţiile de învăţământ operează transferurile efectuate în registrele matricole şi ţin evidenţa acestora. Articolul 19Procedurile, competenţele şi atribuţiile care decurg din prezentele instrucţiuni se înscriu, după caz, în regulamentele şi metodologiile proprii instituţiilor de învăţământ superior militar, precum şi în Carta Universitară, potrivit legii.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 144/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 144 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 144/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu