Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1430 din 3 februarie 2010

pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 83 din 8 februarie 2010Având în vedere prevederile art. 81 şi ale art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.  Anexa nr. 1 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.

2. Anexa nr. 8 „Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs", se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.

3.  Anexa nr. 15 „Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3.

4.  Anexa nr. 17 „Nomenclatorul privind accizele" se modifică după cum urmează:

a) la poziţia 12, textul prevăzut la rubrica „Denumire creanţă fiscală" se înlocuieşte cu textul: „Accize pentru benzină fără plumb şi bioetanol";

b) la poziţia 13, textul prevăzut la rubrica „Denumire creanţă fiscală" se înlocuieşte cu textul: „Accize pentru motorină şi biodiesel".

Art. II. - (1) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu declararea obligaţiilor de plată aferente anului fiscal 2010.

Art. III. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi, după caz, direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

ANEXA Nr. 1* (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 101/2008)

DECLARAŢIE

PRIVIND OBLIGAŢIILE DE PLATĂ LA

BUGETUL DE STAT

105

Perioada de raportare Luna   |_|_|          Anul |_|_|_|_|

A. Date de identificare a plătitorului

Cod de identificare fiscala: |___________| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Denumire |_______________________________________________________|

Judeţ |____________|   Localitate  |_____________|  Strada  |________________|                                                                     

Număr  |____| Bloc |______| Scara |_______| Ap.  |____|   Cod poştal |______________|           

Sector |____________| Telefon  |____________________|   Fax   |__________________|  E-mail   |______________________|

B. Date privind creanţa fiscală

Nr. crt.

Denumire creanţă fiscală

Suma                                     -lei-

Cod bugetar:

1. Datorată

2. De plată

3. De recuperat

Total obligaţii de plată

Prezenta declaraţie reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia, in condiţiile legii. Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.

Nume, Prenume: |___________________________________|

Funcţia/Calitatea: |___________________________________|

Semnătura şi ştampila

Loc rezervat organului fiscal   Nr. înregistrare: |__________________|  Data: |_________________________|

Numar de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Cod 14.13.01.99/bs

* Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 81a Ordinul nr. 101/2008)

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs

I. Depunerea declaraţiei

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat se completează şi se depune de către contribuabilii cărora le revin, potrivit legislaţiei în vigoare, obligaţiile declarative şi de plată pentru impozitele şi taxele cuprinse în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat prevăzut în anexa nr. 15.

1. Termenul de depunere a declaraţiei:

- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare, potrivit pct. 1.1 - 1.3;

- la alte termene, astfel cum este prevăzut pentru obligaţiile de plată menţionate la pct. 1.4.

1.1.  Lunar, pentru obligaţiile de plată reprezentând:

a) impozit reţinut la sursă, conform legislaţiei specifice privind impozitul pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din salarii [cu excepţiile prevăzute la pct. 1.2 lit. d) şi pct. 1.3], impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară, impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, cu excepţiile prevăzute la pct. 1.2 lit. d) şi pct. 1.3, impozit pe veniturile din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie, impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe câştigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, impozit pe câştigul din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din premii şi din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din activităţi agricole, impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice;

b) impozit la ţiţeiul din producţia internă;

c) impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice;

d) impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi, persoane fizice/juridice, conform titlului V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau conform convenţiilor de evitare a dublei impuneri, încheiate de România cu alte state;

e) vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

1.2. Trimestrial, pentru obligaţiile de plată reprezentând:

a)  plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de plătitorii de impozit pe profit prevăzuţi la art. 13 lit. a), b) şi f) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

b) impozit pe profit din asociere, datorat de persoane fizice;

c) impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele prevăzute la lit. a): impozit pe profit din asociere fără personalitate juridică, impozit pe profit datorat de persoane juridice străine care vând/cesionează proprietăţi imobiliare situate în România sau titluri de participare deţinute la o persoană juridică română, conform art. 13 lit. c) şi d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

d) impozit pe veniturile din salarii, precum şi impozit reţinut la sursă potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între persoane fizice şi persoanelor fizice care au calitatea de angajator;

e) redevenţe miniere şi petroliere;

f)  facilităţile fiscale prevăzute la art. 38 alin. (1) şi (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

1.3.  Semestrial, pentru obligaţiile de plată reprezentând impozit pe veniturile din salarii şi impozit reţinut la sursă, potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, datorate de către asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, cu excepţia instituţiilor publice.

1.4. Alte termene:

a)  până la data de 25 decembrie inclusiv a anului în curs pentru anul următor, pentru obligaţiile de plată reprezentând taxa pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale, prevăzută la poziţia 26 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15;

b) până la data de 25 a lunii în care este prevăzută obligaţia de plată, conform legii, pentru taxa pe jocuri de noroc prevăzută la poziţiile 24 şi 25 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15;

c)  până la data de 25 a lunii următoare celei în care este prevăzut termenul legal de depunere a bilanţului contabil, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel, pentru obligaţia de plată reprezentând vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale, conform Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută la poziţia 29 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15;

d)  până la termenul de plată prevăzut de lege, pentru următoarele obligaţii de plată: impozitul pe veniturile din dobânzi, în cazul împrumuturilor acordate pe baza contractelor civile; impozitul pe câştigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, în cazul societăţilor închise, şi din transferul părţilor sociale; impozitul pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice.

2. Organul fiscal competent

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe. In cazul sediului secundar înregistrat ca plătitor de impozit pe veniturile din salarii, declaraţia privind impozitul pe veniturile din salarii, corespunzător activităţii sediului secundar, se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat sediul secundar.

3. Modul de depunere

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat se completează cu ajutorul programului de asistenţă.

Formularul se depune în format hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, cu codificarea informaţiei prin cod de bare.

Contribuabilii care deţin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

II. Completarea declaraţiei

1. Perioada de raportare

In rubrica „Luna" se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligaţia sau numărul ultimei luni a perioadei de raportare, după caz (de exemplu: 01 pentru luna ianuarie sau 03 pentru trimestrul I).

Anul pentru care se completează declaraţia se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2010).

2. Secţiunea A „Date de identificare a plătitorului"

In caseta „Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală atribuit contribuabilului, conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

In cazul asocierilor fără personalitate juridică pentru care, potrivit legii, există obligaţia înregistrării fiscale, se completează codul de înregistrare fiscală atribuit asocierii, conform legii.

In cazul asocierilor fără personalitate juridică pentru care, potrivit legii, nu există obligaţia înregistrării fiscale, se completează codul de identificare fiscală al persoanei desemnate, care îndeplineşte, potrivit legii, obligaţiile declarative ale asociaţilor.

In situaţia în care declaraţia se completează de către împuternicit/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligaţii sunt îndeplinite, precum şi datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica „Funcţia/Calitatea" din formular se înscrie „Imputernicit".

In cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în prima căsuţă se înscrie prefixul RO.

In rubrica „Denumire" se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele plătitorului de impozite şi taxe.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al plătitorului sau adresa sediului secundar care are calitatea de plătitor de impozit.

3. Secţiunea B „Date privind creanţa fiscală"

Pentru fiecare impozit şi taxă prevăzute în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15, pentru care există obligaţii declarative în perioada de raportare, se completează în acelaşi formular câte un tabel generat cu ajutorul programului de asistenţă, înscriindu-se sumele reprezentând obligaţiile constituite în perioada de raportare la care se referă declaraţia, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.

In situaţia în care în perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plată/de recuperat pentru impozitele şi taxele cuprinse în vectorul fiscal, la rubrica „Suma datorată/de plată" se înscrie cifra 0 (zero).

Necompletarea tabelului din secţiunea B pentru impozitul sau taxa pentru care există obligaţie declarativă potrivit legii echivalează cu nedeclararea obligaţiei respective.

Corectarea obligaţiilor declarate eronat în formular se face prin depunerea formularului 710 „Declaraţie rectificativă", cod 14.13.01.00/r, conform procedurii în vigoare.

In coloana „Denumire creanţă fiscală" se înscrie denumirea obligaţiei de plată, conform Nomenclatorului obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15, datorată în perioada de raportare.

In coloana „Suma":

- la rândul 1 „Suma datorată" se înscrie suma reprezentând impozitul/taxa datorat/datorată în perioada de raportare, conform legii;

- la rândul 2 „Suma de plată" se înscrie suma de la rândul 1;

- la rândul 3 „Suma de recuperat" se completează numai în cazul asocierilor fără personalitate juridică prevăzute la art. 28 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru asociaţii persoane juridice străine şi persoane fizice.

-   la rândul „Total obligaţii de plată" se înscrie suma reprezentând obligaţii de plată la bugetul de stat pentru perioada de raportare, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rândul 2 „Suma de plată", pentru fiecare impozit/taxă.

Suma înscrisă la rândul „Total obligaţii de plată" se plăteşte în contul unic corespunzător.

3.1.  Pentru plăţile anticipate, în contul impozitului pe profitul anual, prevăzute la poziţia 1 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15, datorate de contribuabilii prevăzuţi la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, formularul se completează trimestrial, după cum urmează:

La rândul 1 „Suma datorată" se înscrie suma reprezentând o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflaţie (luna decembrie faţă de luna decembrie a anului anterior), estimat cu ocazia elaborării bugetului iniţial al anului pentru care se efectuează plăţile anticipate, calculată în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plăţile anticipate, este impozitul pe profit anual datorat, conform declaraţiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, fără a lua în calcul plăţile anticipate efectuate în acel an.

Pentru anul 2010, în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, la stabilirea plăţilor anticipate se va lua în calcul impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, înregistrat în contul 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit", cumulat, după caz, cu sumele înregistrate în contul 698 „Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus", în cazul contribuabililor care au devenit plătitori de impozit pe profit în cursul anului 2009 potrivit art. 1071 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Contribuabilii care în anul precedent au fost plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor efectuează plăţile anticipate trimestriale, datorate în contul impozitului pe profit, în sumă de o pătrime din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în anul fiscal precedent, actualizat cu indicele de inflaţie (luna decembrie faţă de luna decembrie a anului anterior), estimat cu ocazia elaborării bugetului iniţial al anului pentru care se efectuează plăţile anticipate. In acest caz, pentru stabilirea plăţilor anticipate se va lua în calcul impozitul pe veniturile microîntreprinderilor înregistrat în contul 698 „Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus".

Contribuabilii nou-înfiinţaţi au obligaţia de a declara trimestrial plăţi anticipate în contul impozitului pe profit, la nivelul impozitului minim anual aferent primei tranşe de venituri totale, prevăzută la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, recalculat în mod corespunzător pentru perioada impozabilă respectivă.

La rândul 2 „Suma de plată" se înscrie suma de la rândul 1.

Formularul nu se completează pentru impozitul pe profit de către următorii contribuabili:

- organizaţiile nonprofit;

-  contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură.

3.2. Declararea impozitului pe profit pentru veniturile obţinute de persoanele juridice străine din proprietăţi imobiliare şi din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română:

a) în situaţia în care plătitorul de venit nu este o persoană juridică română sau un sediu permanent din România al unei persoane juridice străine, obligaţia declarării impozitului pe profit revine persoanei juridice străine care realizează veniturile menţionate la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv reprezentantului fiscal/împuternicitului desemnat pentru îndeplinirea acestei obligaţii;

b) în situaţia în care plătitorul de venit este o persoană juridică română sau un sediu permanent din România al unei persoane juridice străine, obligaţia declarării impozitului pe profit pentru persoana juridică străină care realizează veniturile menţionate la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, revine plătitorului de venit.

3.3. In cazul în care autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, au optat pentru achiziţionarea de produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, pentru obligaţia prevăzută la poziţia 23 „Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate" din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15, formularul se completează după cum urmează:

-  în situaţia în care valoarea achiziţiilor este în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în condiţiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările ulterioare, în luna de raportare, pentru poziţia 23 „Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate" nu există obligaţia declarării;

- în situaţia în care valoarea achiziţiilor este mai mică decât echivalentul sumei datorate la bugetul de stat în condiţiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările ulterioare, în luna de raportare, la poziţia 23 „Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate" se declară diferenţa dintre echivalentul sumei datorate bugetului de stat şi valoarea produselor şi serviciilor achiziţionate;

- în situaţia în care valoarea achiziţiilor este mai mare decât echivalentul sumei datorate la bugetul de stat în condiţiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările ulterioare, pentru poziţia 23 „Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate" nu există obligaţia declarării în luna de raportare, iar diferenţa de sume se reportează în lunile următoare prin diminuarea obligaţiei de plată.

3.4.  Declararea impozitului pe profit în cazul asocierilor fără personalitate juridică:

a) în cazul asociaţilor persoane fizice, impozitul pe profit datorat la nivelul tuturor asociaţilor persoane fizice se declară la poziţia nr. 2 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15;

b) în cazul asociaţilor persoane juridice străine, impozitul pe profit datorat la nivelul tuturor asociaţilor persoane juridice străine se declară la poziţia nr. 3 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15.

La declararea impozitului pe profit, în cazul asocierilor fără personalitate juridică, pentru asociaţii persoane juridice străine şi persoane fizice, rândul 3 „Suma de recuperat" se completează, dacă este cazul, după cum urmează: se înscrie suma reprezentând impozit pe profit de recuperat pentru perioada de raportare, în situaţia în care în perioada de raportare s-a înregistrat pe cumulat pierdere fiscală sau scăderea profitului impozabil.

3.5. Taxele pe jocuri de noroc prevăzute la poziţiile 24 şi 25 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15, se completează de către operatorii economici care deţin licenţe pentru exploatarea jocurilor de noroc conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/1998* privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 27 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.

3.6.  Contribuabilii care beneficiază de facilităţi fiscale, în conformitate cu dispoziţiile art. 38 alin. (1) şi (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, declară impozitul pe profit scutit la poziţiile 30 sau 31, după caz, din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15.

Sumele se înscriu la rândul 1 „Suma datorată" din formular, fără completarea rândului 2 „Suma de plată".

* Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/1998 a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009.

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 15 1a Ordinul nr. 101/2008)

NOMENCLATORUL

obligaţiilor de plată la bugetul de stat

Nr. crt.

Denumire creanţă fiscală

Temei legal

1.

Plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual

art. 13 lit. a), b) şi f) şi art. 34 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

2.

Impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice

art. 13 lit. c) şi e) şi art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

3.

Impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele menţionate la pct. 1

art. 13 lit. c) şi d) şi art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

4.

Impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice

art. 36 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

5.

Impozit la ţiţeiul din producţia internă

art. 215 şi 217 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Nr. crt.

Denumire creanţă fiscală

Temei legal

6.

Impozit pe veniturile din salarii

art. 57, 58 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

7.

Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală

art. 52 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

8.

Impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară

art. 52 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

9.

Impozit    pe    veniturile    din    activităţi    desfăşurate    în    baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil

art. 52 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

10.

Impozit pe veniturile obţinute din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie şi din activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial

art. 52 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

11.

Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice

art. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

12.

Impozit pe veniturile din dobânzi

art. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

13.

Impozit pe câştigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare

art. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

14.

Impozit pe câştigul din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

art. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

15.

Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice

art. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

16.

Impozit pe veniturile din pensii

art. 70 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

17.

Impozit pe veniturile din premii şi din jocuri de noroc

art. 77 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

18.

Impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

art. 771 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

19.

Impozitul pe veniturile din activităţi agricole

art. 74 alin. (4) şi art. 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

20.

Impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice

art. 79 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

21.

Impozit pe veniturile obţinute din  România de nerezidenţi - persoanele fizice

art. 115 şi 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

22.

Impozit pe veniturile obţinute din  România de nerezidenţi - persoanele juridice

art. 115 şi 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

23.

Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare

24.

Taxa pe jocuri de noroc datorată lunar, pe perioada de valabilitate a licenţei de exploatare a jocurilor de noroc

art. 27 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

25.

Taxa pe jocuri de noroc regularizată periodic, în funcţie de realizări, datorată pentru perioada de raportare

26.

Taxa pe activitatea de prospecţiune, explorare, exploatare a resurselor minerale

Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare

27.

Redevenţe miniere

Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare

28.

Redevenţe petroliere

Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare

29.

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale

Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare

30.

Impozit pe profit scutit, conform art. 38 alin. (1) din Codul fiscal

art. 38 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

31.

Impozit pe profit scutit, conform art. 38 alin. (8) din Codul fiscal

art. 38 alin. (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1430/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1430 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu