Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 139 din 15 septembrie 2010

pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind fundamentarea, aprobarea si încasarea tarifelor si taxelor pentru actele eliberate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale în vederea desfasurarii operatiunilor petroliere

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 673 din 4 octombrie 2010Având în vedere art. 52 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 94 alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 2 lit. e) şi al art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunile tehnice privind fundamentarea, aprobarea şi încasarea tarifelor şi taxelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în vederea desfăşurării operaţiunilor petroliere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.

Art. 3 - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 234/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind fundamentarea, aprobarea şi încasarea tarifelor şi taxelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în vederea desfăşurării operaţiunilor petroliere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din 11 noiembrie 2009.

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruţi

ANEXA

INSTRUCŢIUNI TEHNICE

privind fundamentarea, aprobarea şi încasarea tarifelor şi taxelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în vederea desfăşurării operaţiunilor petroliere

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. -In conformitate cu prevederile art. 52 din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru actele eliberate în exercitarea atribuţiilor sale, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.) percepe tarife, prevăzute în anexele nr. 1 şi 4, şi taxe, prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 2. - Conform prevederilor art. 94 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, cu modificările şi completările ulterioare, tarifele şi taxele se fundamentează, se aprobă şi se încasează conform instrucţiunilor tehnice emise de conducătorul A.N.R.M.

Art. 3. - Actele eliberate în vederea desfăşurării operaţiunilor petroliere, pentru care A.N.R.M. percepe tarife şi taxe, sunt reprezentate prin acorduri, avize, aprobări, atestate, consultare şi utilizare de date şi informaţii referitoare la resursele de petrol.

CAPITOLUL II

Fundamentarea tarifelor şi taxelor

Art. 4. -In exercitarea atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare, A.N.R.M. analizează, din punctul de vedere al conformităţii cu actele normative care reglementează activitatea extractivă, studiile de fezabilitate, documentaţiile de evaluare a resurselor/rezervelor, precum şi planurile şi programele de explorare/exploatare, în vederea eliberării avizelor, acordurilor, aprobărilor şi actelor de verificare, înregistrare şi confirmare a resurselor/rezervelor de petrol.

Art. 5. - Tarifele şi taxele se fundamentează pe baza costurilor aferente, directe şi indirecte, cuprinzând cheltuieli cu salariile, contribuţii sociale aferente salariilor şi cheltuieli materiale.

Art. 6. - In evaluarea numărului de ore necesar elaborării unui act sunt luate în considerare:

a) activitatea de secretariat şi arhivă (înregistrare, repartizare, urmărire a procesului, corespondenţă cu solicitantul şi/sau cu alte entităţi, după caz, căutarea în arhive şi manipularea documentelor necesare pentru soluţionarea solicitării etc);

b) activitatea de documentare;

c) solicitarea şi analiza unor puncte de vedere;

d) solicitarea unor expertize independente, dacă este cazul. Plata expertizelor independente se face direct de titularul acordului petrolier către expertul atestat de A.N.R.M.;

e) solicitarea unor eventuale completări şi precizări ale documentaţiei;

f) eliberarea actului;

g) aprobarea actului eliberat de conducerea A.N.R.M.

Art. 7. - Tarifele pentru actele eliberate de A.N.R.M., prevăzute la lit. a, b şi h din anexa nr. 1, vor fi încadrate, în funcţie de gradul de complexitate, conform criteriilor prezentate în anexele nr. 2 şi 3.

Art. 8. - Pentru atestarea capacităţii tehnice a persoanelor fizice şi juridice, criteriile de încadrare tarifară sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 9. - Taxele pentru consultarea şi utilizarea unor date şi informaţii referitoare la resursele de petrol se calculează în funcţie de gradul de complexitate, volumul informaţiilor, calitatea acestora, metodele de investigare şi vechimea acestora.

Art. 10. - Taxele prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 5 vor fi încadrate în clase de complexitate conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 11. -Actualizarea tarifelor şi taxelor se face în situaţiile în care costurile directe şi indirecte depăşesc cu mai mult de 20% costurile curente.

CAPITOLUL III

Incasarea tarifelor şi taxelor

Art. 12. - Solicitarea eliberării actelor prevăzute în anexa nr. 1 se face printr-o scrisoare-comandă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 13. - Solicitarea accesului la consultarea datelor şi utilizarea informaţiilor prevăzute în anexa nr. 5 se face printr-o scrisoare-comandă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.

Art. 14. - Emiterea facturii pentru tarifele şi taxele percepute de A.N.R.M. se face de către Direcţia economico-financiară, resurse umane şi administrativ.

Art. 15. -Actele se eliberează numai după ce solicitantul face dovada achitării tarifului, respectiv a taxei corespunzătoare.

Art. 16. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni tehnice.

ANEXA Nr. 1

la instrucţiunile tehnice

LISTA

cuprinzând tarifele percepute de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale pentru actele eliberate în domeniul petrolier

Nr. crt.

Denumirea actului

Tariful

(lei)

a.

Avize şi aprobări*)

a.1

Clasa A. Acte de complexitate redusă

810,00

a.2

Clasa B. Acte de complexitate medie

1.220,00

a.3

Clasa C. Acte de complexitate ridicată

1.630,00

b.

Aviz pentru programul anual de dezvoltare a exploatării**)

b.1

Categoria A

810,00

b.2

Categoria B

1.220,00

b.3

Categoria C

1.630,00

b.4

Categoria D

2.035,00

c.

Aviz pentru modificarea programului anual de dezvoltare a exploatării

810,00

d.

Aprobarea programului anual de dezvoltare, reabilitare, modernizare a Sistemului naţional de transport al petrolului şi terminalului petrolier

1.630,00

e.

Avizarea programului anual al activităţii de transport/avizarea pentru dezactivarea unor porţiuni din:

- Sistemul naţional de transport al gazelor;

- Sistemul naţional de transport al ţiţeiului;

- Terminalul petrolier

4.070,00

f.

Avizarea studiilor pentru consumuri tehnologice din instalaţii proprii

4.070,00

g.

Avizarea consumurilor tehnologice lunare

2.035,00

h.

Documente de verificare şi înregistrare eliberate ca urmare a analizei documentaţiilor de evaluare a resurselor/rezervelor de petrol - emitere încheieri**)

h.1

Categoria A

3.260,00

h.2

Categoria B

4.070,00

h.3

Categoria C

5.290,00

h.4

Categoria D

6.920,00

i.

Acorduri petroliere

4.070,00

*) Conform încadrărilor din anexa nr. 2 la instrucţiunile tehnice.

**) Conform încadrărilor din anexa nr. 3 la instrucţiunile tehnice.

ANEXA Nr. 2

la instrucţiunile tehnice

CRITERII

de încadrare*) în clasa A, B sau C a actelor eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale prevăzute la lit. a din anexa nr. 1 la instrucţiunile tehnice

Clasa A - Acte de complexitate redusă, categoria a.1

In această categorie se încadrează actele emise referitoare la obiective:

A.a) situate la adâncimi mai mici de 1.000 m;

A.b) propuse a fi explorate prin programe de complexitate redusă (o singură metodă);

A.c) în zonele cu geologie simplă, caracterizată prin:

- înclinări reduse ale straturilor;

- lipsa variaţiilor de facies;

- formaţiuni nederanjate tectonic. Actele de complexitate redusă sunt:

A.1. aviz pentru săparea sondelor până la adâncimea de 1.000 m;

A.2. aviz pentru prospecţiuni geologice, geofizice sau geochimice (un singur perimetru sau o singură metodă de explorare);

A.3. aviz pentru prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor;

A.4. aviz pentru modificarea amplasamentului (peste 150 m faţă de amplasamentul iniţial);

A.5. aviz pentru încadrarea sondelor la categoria explorare;

A.6. aviz pentru sistarea lucrărilor (foraj sau probe de producţie);

A.7. aviz pentru modificarea obiectivului şi adâncimii;

A.8. alte avize referitoare la operaţiuni petroliere efectuate pentru obiectivele clasificate conform criteriilor stabilite la pct. A.a)-A.c).

Clasa B -Acte de complexitate medie, categoria a.2

In această categorie se încadrează actele emise referitoare la obiective:

B.a) situate pe treapta de adâncime cuprinsă între 1.000 m şi 3.000 m;

B.b) propuse a fi explorate prin programe de complexitate medie (două sau mai multe metode de explorare);

B.c) în zonele cu geologie complicată, caracterizată prin:

- straturi larg cutate;

- formaţiuni afectate de falii normale sau de decroşare;

- formaţiuni care prezintă variaţii laterale de facies. Actele de complexitate medie sunt:

B.1. aviz pentru săparea sondelor la adâncimi cuprinse între 1.000 m -3.000 m;

B.2. aviz pentru prospecţiuni geologice, geofizice şi geochimice (două sau mai multe perimetre şi/sau două ori mai multe metode de explorare);

B.3. aviz pentru trecerea în conservare a sondelor;

B.4. aviz pentru trecerea în exploatare experimentală sau definitivă;

B.5. aviz pentru abandonarea sondelor;

B.6. aviz pentru prelungirea exploatării experimentale;

B.7. aviz pentru ridicarea abandonării/conservării;

B.8. aprobarea de asociere;

B.9. aprobarea transferului acordului de explorare-dezvoltare-exploatare;

B.10. alte avize referitoare la operaţiuni petroliere efectuate pentru obiectivele clasificate conform criteriilor stabilite la pct. B.a) -B.c).

Clasa C -Acte de complexitate ridicată, categoria a.3

In această categorie se încadrează actele emise referitoare la obiective:

C.a) situate la adâncimi mai mari de 3.000 m;

C.b) propuse a fi explorate prin programe de complexitate ridicată (mai multe metode de explorare);

C.c) situate în zone cu geologie foarte complicată, caracterizată prin:

- straturi puternic tectonizate;

- afectate de falii cu caracter de încălecare;

- formaţiuni care prezintă frecvente variaţii de facies pe orizontală şi verticală.

Actele de complexitate ridicată sunt:

C.1. aviz pentru programul de cercetare anual;

C.2. aviz pentru săparea sondelor la adâncimi mai mari de 3.000 m;

C.3. aviz pentru prospecţiuni geologice, geofizice şi geochimice (mai mult de două perimetre sau mai mult de două metode de explorare);

C.4. aviz pentru abandonarea sondelor;

C.5. aviz pentru trecerea în conservare;

C.6. aviz pentru trecerea în exploatare experimentală/ definitivă;

C.7. aviz pentru ridicarea abandonării/conservării;

C.8. aviz pentru prelungirea exploatării experimentale;

C.9. aviz pentru transformarea în sondă de injecţie;

C.10. aprobarea transferului acordului de dezvoltare-exploatare, exploatare sau înmagazinare gaze naturale;

C.11. alte avize referitoare la operaţiuni petroliere efectuate pentru obiectivele clasificate conform criteriilor stabilite la pct. Ca) -C.c).

*) Incadrarea se face pe baza îndeplinirii a minimum două dintre condiţiile clasei respective.

ANEXA Nr. 3

la instrucţiunile tehnice

CRITERII

de încadrare*) în categoria de complexitate A, B, C sau D a actelor eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale prevăzute la lit. b şi h din anexa nr. 1 la instrucţiunile tehnice

Categoria zăcământului

Criteriile de încadrare

A.

Zăcăminte comerciale (structuri) de mici dimensiuni, care au:

- 1-5 pachete/orizonturi pentru care se evaluează resurse geologice

- 1-2 tipuri de substanţă

- maximum 5 blocuri tectonice separate din punct de vedere hidrodinamic

- maximum 5 obiective de exploatare pentru care se elaborează dinamici de producţie

- maximum 20 de sonde săpate pe structură

B.

Zăcăminte comerciale (structuri) de mici dimensiuni, care au:

- 1-5 pachete/orizonturi pentru care se evaluează resurse geologice

- 1-2 tipuri de substanţă

- maximum 5 blocuri tectonice separate hidrodinamic şi/sau două boltiri secundare în cadrul structurii

- 6-10 obiective de exploatare pentru care se elaborează dinamici de producţie

- 21-100 de sonde săpate pe structură

C.

Zăcăminte comerciale (structuri) de dimensiuni medii, care au:

- 6-10 pachete/orizonturi pentru care se evaluează resurse geologice

- mai mult de două tipuri de substanţă

- 6-10 blocuri tectonice separate hidrodinamic şi/sau 3 boltiri secundare în cadrul structurii şi/sau maximum două sectoare separate din punct de vedere structural-tectonic

- 11-15 obiective de exploatare pentru care se elaborează dinamici de producţie

- 21-100 de sonde săpate pe structură

D.

Zăcăminte comerciale (structuri) de dimensiuni mari, care au:

- peste 10 pachete/orizonturi pentru care se evaluează resurse geologice

- mai mult de două tipuri de substanţă

- peste 10 blocuri tectonice separate hidrodinamic şi/sau mai mult de 3 boltiri secundare în cadrul structurii şi/sau mai mult de două sectoare separate din punct de vedere structural-tectonic

- peste 15 obiective de exploatare pentru care se elaborează dinamici de producţie

- peste 100 de sonde săpate pe structură

*) Incadrarea se face pe baza îndeplinirii a minimum 3 dintre condiţiile categoriei respective.

ANEXA Nr. 4

la instrucţiunile tehnice

LISTA

cuprinzând tarifele percepute de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale pentru eliberarea certificatelor de atestare a competenţei tehnice în domeniul petrolier

Incadrarea

Activităţile atestate

Tariful

(lei)

I

Atestarea persoanelor juridice:

I/1

- execuţia, conducerea/coordonarea şi expertizarea lucrărilor legate de exploatarea resurselor minerale

2.160,00

I/2

- elaborarea/expertizarea documentaţiilor geologice, tehnice şi tehnico-economice pentru operaţiuni petroliere

1.710,00

I/3

- efectuarea lucrărilor de teren şi de laborator

1.300,00

II

Atestarea persoanelor fizice:

II/1

- atestarea ca expert

860,00

II/2

- atestarea ca specialist

450,00

ANEXA Nr. 5

 la instrucţiunile tehnice

LISTA

cuprinzând taxele pentru consultarea şi utilizarea de date şi informaţii din fondul geologic naţional referitoare la resursele de petrol

Nr. crt.

Tipul de date

Unitatea de măsură

Taxa**)

(lei)

1.

Documentaţii geologice şi geofizice*), pachete de date

buc.

1.A

Clasa A

10.000,00

1.B

Clasa B

15.000,00

1.C

Clasa C

20.000,00

2.

Coloane stratigrafice

km

200,00

3.

Secţiuni geologice şi paralelizări ale diagrafiilor geofizice

km

100,00

4.

Hărţi geologice

km2

150,00

5.

Hărţi specifice (isobate, isopachite, rezerve, geofizice etc.)

km2

60,00

6.

Hărţi cu amplasarea sondelor şi localizarea profilelor seismice

km2

30,00

7.

Profile seismice

- onshore

- offshore

km

km

100,00 60,00

8.

Diagrafii geofizice de sondă

- standard

- complexe

buc.

buc.

800,00 1.500,00

9.

Buletine de analiză de laborator

parametru

5,00

10.

Carate, probe

kg

1.000,00

11.

Consultare date

oră/specialist

600,00

*) Incadrarea în clase de complexitate se face conform anexei nr. 3 la instrucţiunile tehnice.

**) Taxele menţionate corespund unor date şi informaţii mai noi de 10 ani. Pentru date cu o vechime mai mare de 10 ani taxele se reduc astfel:

a) 20%, pentru date şi informaţii cu o vechime de 10-20 de ani;

b) 30%, pentru date şi informaţii cu o vechime de 20-40 de ani;

c) 40%, pentru date şi informaţii cu o vechime mai mare de 40 de ani.

ANEXA Nr. 6

la instrucţiunile tehnice

CRITERII

de încadrare*) în clasa A, B sau C a documentaţiilor geologice şi geofizice prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 5 la instrucţiunile tehnice

Clasa A:

a) se referă la suprafeţe mai mici de 50 km2;

b) cuprinde date referitoare la zone cu geologie simplă, caracterizată prin înclinări reduse ale straturilor, lipsa variaţiilor de facies, formaţiuni în zonele cu geologie simplă, caracterizată prin înclinări reduse ale straturilor, lipsa variaţiilor de facies şi/sau formaţiuni nederanjate tectonic;

c) cuprinde date şi informaţii înregistrate cu cel mult două metodologii diferite de explorare;

d) cuprinde date referitoare la cel mult 20 de sonde;

e) cuprinde date mai vechi de 20 de ani.

Clasa B:

a) se referă la suprafeţe cuprinse între 50 km2 şi 200 km2;

b) cuprinde date referitoare la zone cu geologie complicată, caracterizată prin prezenţa straturilor larg cutate, formaţiuni afectate de falii normale sau de decroşare şi/sau formaţiuni care prezintă variaţii laterale de facies;

c) cuprinde date şi informaţii înregistrate cu 2-4 metodologii diferite de explorare;

d) cuprinde date referitoare la 21-100 de sonde;

e) cuprinde date cu vechime de 10-20 de ani.

Clasa C:

a) se referă la suprafeţe mai mari de 200 km2;

b) cuprinde date referitoare la zone cu geologie foarte complicată, caracterizată prin straturi puternic tectonizate, afectate de falii cu caracter de încălecare şi/sau formaţiuni care prezintă frecvente variaţii de facies pe orizontală şi verticală;

c) cuprinde date şi informaţii înregistrate prin mai mult de 4 metodologii diferite de explorare;

d) cuprinde date referitoare la mai mult de 100 de sonde;

e) cuprinde date cu vechime mai mică de 10 ani.

*) Incadrarea se face pe baza îndeplinirii a minimum 3 dintre condiţiile clasei respective.

ANEXA Nr. 7

la instrucţiunile tehnice

SCRISOARE-COMANDĂ

- model -

Nr..../.........

Persoana juridică...............................................

Reprezentată prin...............................................

Adresa ................................................................

Cod unic de înregistrare.....................................

Nr. de înregistrare la registrul comerţului..........................

Nr. de telefon, fax sau adresa de e-mail...........................

Către

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

In baza prevederilor Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, vă transmitem anexat documentaţia.......................................*), în vederea emiterii.................................**), pentru operaţiuni petroliere în perimetrul....................................***).

In termen de 10 zile de la data primirii comunicării de plată vom achita tariful perceput, prin ordin de plată sau în numerar.

Prezenta scrisoare-comandă ţine loc de comandă fermă.

Reprezentant autorizat al operatorului economic,

......................................................

Incadrarea documentaţiei****)

Documentaţia a fost evaluată în cadrul.................................*****), se încadrează la poziţia............ din anexa nr. 1 la Instrucţiunile tehnice privind fundamentarea, aprobarea şi încasarea tarifelor şi taxelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în vederea desfăşurării operaţiunilor petroliere, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 139/2010, si se tarifează cu suma de......................lei.

Data

...................                  

Director,

........................

*) Titlul documentaţiei.

**) Conform denumirii actelor precizate în anexele nr. 1 şi 2 la instrucţiunile tehnice.

***) Denumirea perimetrului conform titulaturii din acordul de concesiune.

****) Se completează de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.

*****) Titulatura direcţiei generale sau a inspectoratelor teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în ale căror atribuţii intră emiterea actului solicitat.

ANEXA Nr. 8

la instrucţiunile tehnice

SCRISOARE-COMANDĂ

- model -

Persoana juridică...............................................

Reprezentată prin...............................................

Adresa ................................................................

Cod unic de înregistrare.....................................

Cont...................................................................

Banca .................................................................

Nr. de înregistrare la registrul comerţului..........................

Nr. de telefon, fax sau adresa de e-mail...........................

Către

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

In baza prevederilor Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea efectuării operaţiunilor petroliere în perimetrul ..........................., vă rugăm să ne puneţi la dispoziţie următoarele date/informaţii:

1...........................................................................................................................................

2...........................................................................................................................................

3...........................................................................................................................................

In termen de 10 zile de la data primirii comunicării de plată vom achita taxa percepută, prin ordin de plată sau în numerar.

Prezenta scrisoare-comandă tine loc de comandă fermă.

Reprezentant autorizat al operatorului economic,

................................................................

Incadrarea datelor/informaţiilor solicitate conform anexei nr. 5 la instrucţiunile tehnice*)

Datele/Informaţiile solicitate se încadrează la poziţia/poziţiile..................................din anexa nr. 5 la Instrucţiunile tehnice privind fundamentarea, aprobarea şi încasarea tarifelor şi taxelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în vederea desfăşurării operaţiunilor petroliere, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 139/2010, şi se taxează cu suma de............................lei.

Data

..........................                  

Director,

.................................

*) Se completează de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 139/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 139 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu