Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1370 din 25.07.2014

pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat în faze de execuţie determinante pentru rezistenţa mecanică şi stabilitatea construcţiilor - indicativ PCF 002
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 576 din 01 august 2014SmartCity1

Potrivit dispoziţiilor art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile art. 3 pct. II lit. j) şi pct. III lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., cu modificările ulterioare,ţinând seama de prevederile art. 7 lit. b) din Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994,în temeiul art. 12 alin. (7) şi al art. 14 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Procedura privind efectuarea controlului de stat în faze de execuţie determinante pentru rezistenţa mecanică şi stabilitatea construcţiilor - indicativ PCF 002, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La data prezentului ordin, Procedura privind controlul statului în fazele de execuţie determinante pentru rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 31/N/02.10.1995, publicată în Buletinul construcţiilor nr. 4/1996, îşi încetează aplicabilitatea. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Mihaela Dincă, secretar general adjunct
ANEXĂPROCEDURĂ privind efectuarea controlului de stat în faze de execuţie determinante pentru rezistenţa mecanică şi stabilitatea construcţiilor - indicativ PCF 002 Capitolul IObiectul procedurii Articolul 1Prezenta procedură stabileşte cadrul normativ general privind efectuarea controlului statului în fazele de execuţie determinante pentru rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 2Procedura cuprinde etapele necesare efectuării activităţilor de control şi inspecţie, conţinutul-cadru al procesului-verbal de control al calităţii lucrărilor ajunse în faze de execuţie determinante pentru rezistenţa mecanică şi stabilitatea construcţiilor, modul de evaluare şi de consemnare a conformităţii de către factorii implicaţi, potrivit responsabilităţilor fiecăruia, pentru autorizarea continuării execuţiei în condiţiile prevederilor: a)
art. 23 lit. d) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;b)art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare;c)art. 7 lit. b) şi ale art. 11 din Regulamentul privind controlul de stat al calităţii construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994; d)art. 3 pct. III lit. a) şi b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., cu modificările ulterioare. Capitolul IIScopul procedurii Articolul 3Scopul procedurii este de a crea cadrul unitar, baza metodologică şi elementele necesare desfăşurării în bune condiţii a execuţiei lucrărilor de construcţii la obiectivele ce intră sub incidenţa Legii nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, pentru care investitorul are obligaţia stabilirii nivelului de calitate ce trebuie realizat şi menţinut pe întreaga durată de existenţă a construcţiei. Capitolul IIIDomeniul de aplicare Articolul 4Prezenta procedură se aplică la realizarea lucrărilor de construcţii ce intră sub incidenţa Legii nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, pentru care este aplicabil sistemul calităţii în construcţii, indiferent de forma de proprietate, destinaţie sau sursa de finanţare. Articolul 5Activitatea de control al statului în faze determinante ale execuţiei lucrărilor de construcţii se exercită de către personalul cu atribuţii de control din cadrul I.J.C., respectiv din cadrul I.C.M.B., pe baza programelor trimestriale de activităţi de control aprobate, cu participarea factorilor responsabili implicaţi: investitori, proiectanţi, executanţi. Articolul 6Controalele în faze determinante nu înlocuiesc şi nu exclud răspunderile factorilor implicaţi în proiectarea şi execuţia construcţiilor. Capitolul IVLegislaţia aplicabilă Articolul 7Legislaţia aplicabilă în exercitarea controlului de stat în faze de execuţie determinante pentru rezistenţa mecanică şi stabilitatea construcţiilor este: a)Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;b)Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare;c)Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., cu modificările ulterioare;d)Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994; e)reglementări tehnice în vigoare, regulamente, proceduri, specificaţii tehnice, normative, instrucţiuni tehnice, ghiduri şi metodologii privind legalitatea executării lucrărilor de construcţii şi calitatea acestora. Capitolul VDefiniţii şi prescurtări Articolul 8(1) În cuprinsul prezentei proceduri se utilizează următorii termeni şi sintagme specifice domeniului:a)fază determinantă - stadiul fizic la care o lucrare de construcţii, odată ajunsă, nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului, proiectantului şi executantului; b)calitate - măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplineşte cerinţele; c)cerinţă - nevoie sau aşteptare care este declarată, în general implicită sau obligatorie; d)asigurarea calităţii - parte a managementului calităţii concentrată pe furnizarea încrederii că cerinţele referitoare la calitate vor fi îndeplinite; e)controlul calităţii - parte a managementului calităţii, concentrată pe îndeplinirea cerinţelor referitoare la calitate; f)verificare - operaţiune prin care se urmăreşte confirmarea, prin furnizarea de dovezi obiective, că au fost îndeplinite cerinţele specificate; g)conformitate - îndeplinirea unei cerinţe; h)program de control - o componentă a proiectului prin care sunt stabilite etapele de verificare pe domenii şi categorii de lucrări în acord cu reglementările tehnice specifice, inclusiv fazele determinante, necesare asigurării realizării cerinţelor specificate; i)procedură - mod specificat de efectuare a unei activităţi sau a unui proces; j)proiectare - proces unic care constă dintr-un ansamblu de activităţi coordonate şi controlate, cu dată de început şi de finalizare, întreprins pentru realizarea unui obiectiv conform cerinţelor specifice şi care include constrângeri referitoare la timp, costuri şi resurse; k)avizare program control faze determinante - adresa întocmită de I.J.C./I.C.M.B. către proiectant/beneficiar/ executant; l)proiect tehnic - cuprinde soluţiile tehnice şi economice de realizare a obiectivului de investiţii, pe baza căruia se execută lucrările de construcţii autorizate. (2) Prescurtări utilizate în conţinutul procedurii:a)I.S.C. - Inspectoratul de Stat în Construcţii; b)I.R.C. - inspectoratul regional în construcţii; c)I.J.C. - inspectoratul judeţean în construcţii; d)I.C.M.B. - Inspectoratul în Construcţii al Municipiului Bucureşti; e)FD - fază determinantă. Capitolul VIModul de lucru Articolul 9 (1) Prezenta procedură cuprinde următoarele etape:a)etapa pregătitoare; b)etapa de control. (2) Etapa pregătitoare cuprinde:a)stabilirea de către proiectant, prin programul de control, a etapelor de verificare pe domenii şi categorii de lucrări, în acord cu reglementările tehnice specifice, inclusiv fazele determinante necesare realizării cerinţelor esenţiale; b)acceptarea de către investitor şi verificatorul de proiecte atestat a programului de control, inclusiv a celui de faze determinante stabilit de către proiectant; c)avizarea de către I.J.C./I.C.M.B. a programului de control al lucrărilor, inclusiv în faze determinante, prin adresă scrisă, comunicată proiectantului/beneficiarului/executantului. La cererea personalului cu atribuţii de control din cadrul I.J.C./I.C.M.B., proiectantul are obligaţia să modifice, să diminueze sau să majoreze numărul şi tipul de faze determinante stabilit iniţial. De asemenea, I.J.C./I.C.M.B. poate institui, din proprie iniţiativă, anumite faze determinante, când din practica întâlnită se constată necesitatea acestora; d)comunicarea cu participarea personalului cu atribuţii de control din cadrul I.J.C./I.C.M.B. (3) Etapa de control cuprinde:a)pe baza convocării făcute de către executant, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, în scopul autorizării continuării execuţiei lucrărilor de construcţii şi în funcţie de categoria de importanţă a obiectivului de investiţie, participarea în şantier a reprezentantului I.J.C./I.C.M.B. se va face pe baza programului avizat. În situaţia în care nu se poate asigura prezenţa reprezentantului I.J.C./I.C.M.B., aceasta se comunică în scris solicitantului, cu menţiunea modificării programului iniţial avizat, potrivit modelului din anexa nr. 2; b)reprezentantul I.J.C./I.C.M.B. va verifica lucrările ajunse în faze determinante, în condiţiile în care au fost îndeplinite, în prealabil, de către factorii responsabili cerinţele stabilite prin reglementările tehnice în vigoare, precum şi măsurile dispuse prin actele de control anterior încheiate, după caz; c)descrierea, prin consemnare în procesul-verbal de control în fază determinantă, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, a constatărilor privind îndeplinirea condiţiilor de calitate a lucrărilor, în conformitate cu prevederile proiectelor şi reglementărilor tehnice în vigoare la data verificării, de către personalul cu atribuţii de control din cadrul I.J.C./I.C.M.B. care va decide asupra autorizării continuării lucrărilor; d)autorizarea continuării lucrărilor de către reprezentantul I.J.C./I.C.M.B. se realizează în condiţiile în care proiectantul, executantul şi investitorul/beneficiarul au efectuat verificările cuprinse în programul de control şi în planul calităţii, încheind documente de atestare a calităţii materialelor puse în operă, a calităţii lucrărilor care devin ascunse, precum şi a remedierii lucrărilor la care au fost constatate deficienţe calitative de către organele care au drept de control: controlul intern, al proiectantului, al beneficiarului, al I.S.C. şi altele; e)pentru lucrările de instalaţii pentru gaze naturale şi energie electrică, personalul de proiectare şi execuţie trebuie să fie autorizat de către autorităţile de reglementare în domeniu; f)controlul şi autorizarea continuării lucrărilor ajunse în fazele determinante, efectuate de către personalul cu atribuţii de control din cadrul I.J.C./I.C.M.B., nu exclud răspunderile stabilite, potrivit legii, factorilor implicaţi în proiectarea, verificarea, autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii; g)în cazul neîndeplinirii condiţiilor de realizare a cerinţelor de calitate a lucrărilor de construcţii ajunse în faze determinante, acestea se consemnează de către reprezentantul I.J.C./I.C.M.B. în procesul-verbal de control în execuţie, dispunând măsuri şi termene de soluţionare a deficienţelor constatate. Capitolul VIICerinţe de înregistrare şi trasabilitate a documentelor Articolul 10În raport cu complexitatea lucrărilor de construcţii, personalul I.J.C./I.C.M.B. desemnat să efectueze controlul poate solicita investitorului extrase din documentaţia tehnică, pentru studiul necesar preliminar verificărilor programate în teren. Documentele au caracter confidenţial şi se restituie investitorului, respectiv executantului, după consultare. Articolul 11Procesele-verbale de control al statului în fază determinantă încheiate vor fi însoţite de copii ale planşelor şi detaliilor de execuţie aferente stadiului fizic la care s-a efectuat controlul, semnate şi ştampilate de dirigintele de şantier, şi de material fotografic cu înregistrarea datei şi orei, care se consemnează şi se ataşează acestora. Copiile planşelor şi detaliilor de execuţie, precum şi materialul fotografic devin elemente componente ale dosarului de obiectiv constituit. Articolul 12Înregistrarea proceselor-verbale de control încheiate se face prin sistemul informatic al I.S.C. Capitolul VIIIResponsabilităţi şi obligaţii Articolul 13Responsabilităţile şi obligaţiile ce revin factorilor implicaţi în conceperea, realizarea şi exploatarea construcţiilor, precum şi în postutilizarea lor sunt prevăzute în cap. III „Obligaţii şi răspunderi“ din Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare. Articolul 14Prin programul de control întocmit de către proiectant se instituie controlul calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii de către factorii implicaţi, corespunzător cerinţelor esenţiale care trebuie realizate şi menţinute pe întreaga durată de existenţă a construcţiei. Articolul 15Pe baza programelor de control avizate, executantul are obligaţia comunicării I.J.C./I.C.M.B., cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte, a convocării la fazele determinante a factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei. Articolul 16La întocmirea programului de control şi stabilirea fazelor determinante, pentru realizarea cerinţelor esenţiale, proiectantul va avea în vedere următoarele aspecte: a)realizarea cerinţei esenţiale de calitate privind rezistenţa mecanică şi stabilitatea construcţiilor; b)respectarea cerinţelor precizate de reglementările tehnice în vigoare la data executării lucrărilor; c)detaliile de execuţie şi fazele tehnologice a căror realizare presupune o tehnicitate deosebită; d)pregătirea terenului, în situaţia în care prin proiect se prevăd fundaţii speciale, pentru a căror realizare este necesară îmbunătăţirea terenului de fundare; e)reluarea lucrărilor după conservarea pe o perioadă mai mare de 6 luni; f)alte aspecte cu caracter special. Articolul 17În cazul lucrărilor cu specific deosebit, precum lucrări hidrotehnice, căi de comunicaţii şi altele asemenea, la care operaţiile de lucru se execută în flux continuu, proiectantul va stabili, prin programul de control, fazele determinante şi momentul controlului pe criteriile continuităţii, periodicităţii, comparativ cu elementul etalon reglementat prin proiect, normele de reglementare, contract şi sistemul de control aplicabil. Articolul 18Procesul-verbal de control în fază determinantă încheiat de către personalul cu atribuţii de control va fi vizat, cu sau fără obiecţii, de către inspectorul-şef judeţean/inspectorul-şef al I.J.C./I.C.M.B. pe exemplarul care se va arhiva la I.J.C./I.C.M.B. Articolul 19Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură. ANEXA Nr. 1la procedură Model - Convocare Executant: ........ ................ ................ ........ .............. (unitatea de construcţii contractantă a lucrărilor) Nr. ........ ........ ........... data ........ ................ ................ Către I.J.C./I.C.M.B. ........ ................ ................ ................ Unitatea contractantă ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............, reprezentată prin ........ ................ ................ ................ ........ ........., în calitate de ........ ................ ................ ................ ............, cu sediul în localitatea ........ ................ ................ ................ ..............., str. ........ ................ ................ ................ .............. nr. ........ .............., sectorul ........ ........., judeţul ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..........., cod poştal ........ ................ ..............., tel.: ........ ................ ................ ..........., fax: ........ ................ ................ ........ ........, e-mail: ........ ................ ................ ..........., în temeiul art. 23 lit. d) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, vă anunţă că pentru data de ........ ................ ............., ora ........ ................ .........., au fost convocaţi factorii responsabili în vederea verificării lucrărilor ajunse în fază determinantă ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. la obiectivul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............, situat în str. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... nr. ........ ........ ........, sectorul ........ ........., din localitatea ........ ................ ................ .............., judeţul ........ ................ ..........., potrivit programului de control avizat. Lucrările de construcţii se execută în baza autorizaţiei de construire, a contractului de execuţie încheiat cu investitorul lucrărilor, pe baza unui plan de calitate a lucrărilor întocmit în raport cu propriul sistem de management şi asigurarea calităţii certificat/aplicabil. Declarăm că sunt îndeplinite condiţiile necesare efectuării controlului în fază determinantă, în scopul autorizării continuării lucrărilor. Data ........ ................ ................ ........ ........... Semnătura L.S. NOTE: • Anunţul de participare la faze determinante a reprezentatului I.S.C. trebuie înregistrat la sediul I.J.C./I.C.M.B. ........ ................ ................ ........, cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de data programată. • Comunicarea poate fi făcută prin poştă, fax, e-mail. ANEXA Nr. 2la procedură Model - Comunicare Către Executant ........ ................ ................ ................ ......... Ca urmare a convocării dumneavoastră nr. ........ ................ ................ ................ ............ adresată I.J.C./I.C.M.B. ........ ................ ................ ..........., înregistrată cu nr. ........ ................ ................ ........ .............., privind îndeplinirea condiţiilor de calitate a lucrărilor ajunse în faza determinantă ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... de la obiectivul/obiectul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........., vă comunicăm faptul că, din motive obiective, reprezentantul I.J.C./I.C.M.B. ........ ................ ................ .............. nu va participa, urmând ca acceptarea continuării lucrărilor să fie dispusă, în urma verificărilor efectuate privind calitatea acestora, de către factorii responsabili, respectiv proiectant, executant şi investitor. Totodată vă comunicăm faptul că prezenta constituie modificare a programului iniţial avizat. Inspector-şef judeţean/Inspector-şef I.C.M.B., ........ ................ ................ ................ ................ ANEXA Nr. 3la procedură INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII - I.S.C. Inspectoratul Regional în Construcţii ........ ................ ................ ........ ........ Inspectoratul Judeţean în Construcţii ........ ................ ................ ........ ............../ Inspectoratul în Construcţii al Municipiului Bucureşti PROCES-VERBAL DE CONTROL în fază de execuţie determinantă pentru rezistenţa mecanică şi stabilitatea construcţiilor Încheiat astăzi, ........ ................ ................ ................ ...............

Număr de înregistrare la I.J.C./I.C.M.B. ............ Număr de înregistrare la unitatea contractantă:
Număr de înregistrare anunţ începere lucrări Număr de înregistrare program fază determinantă Număr de înregistrare convocare fază determinantă

Ca urmare a controlului efectuat de către ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........, cu legitimaţia de control seria ........ ............ nr. ........ ................ ............ la obiectivul ........ ................ ................ ................ ........ ............, situat în str. ........ ................ ................ ................ ................ ............ nr. ........ ........, sectorul ........ ........., din localitatea ........ ................ ................ ........ .............., judeţul ........ ................ ................ ........ .........., ce se realizează în baza Autorizaţiei de construire nr. ........ ................ ........ ............., emisă de primarul/preşedintele Consiliului Judeţean ........ ................ ................ .........., şi care se execută pe baza Proiectului nr. ........ ................ ................ .............. elaborat de ........ ................ ................ ........ ............., verificat de:

Nr. crt. Nume şi prenume verificator de proiect Atestat nr. Domeniile de atestare Pentru cerinţele
1
.......

la faza determinantă: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..........., obiectul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............., în prezenţa executantului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............., reprezentat de: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............, cu participarea beneficiarului/investitorului/firmei de consultanţă/unităţii de implementare a proiectului: ........ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............., reprezentat de: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................, a dirigintelui de şantier ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........., Autorizaţie nr. ........ ................ ............., şi a proiectantului de specialitate ........ ................ ................ ................ ................ ................ ..........., reprezentat de ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........,

în baza prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, a Procedurii privind efectuarea controlului de stat în faze de execuţie determinante pentru rezistenţa mecanică şi stabilitatea construcţiilor - indicativ PCF 002, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.370/2014, a reglementarilor tehnice în vigoare, a controlului efectuat asupra lucrărilor din teren şi a documentelor privind calitatea materialelor şi a elementelor de construcţii şi a instalaţiilor puse în operă, privind calitatea lucrărilor ce devin ascunse, privind calitatea lucrărilor constatate de investitor, executant şi proiectant cu prilejul verificărilor efectuate în baza obligaţiilor legale şi contractuale,

se constată că: sunt asigurate condiţii corespunzătoare de continuare a execuţiei lucrărilor

sunt respectate detaliile de execuţie prevăzute în planşele:........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........

sunt respectate reglementările tehnice în vigoare:........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ MENŢIUNI SPECIALE: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ În baza celor de mai sus, SE AUTORIZEAZĂ CONTINUAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR Prezentul proces-verbal a fost întocmit în ........ ........ ............... exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară, un exemplar original rămânând la I.J.C. ........ ................ ........ ............../I.C.M.B.

Factori responsabili Funcţia Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila
Proiectant Proiectant specialitate:
Executant Şef de şantier:
Responsabil tehnic cu execuţia:
Beneficiar: Diriginte de şantier
I.J.C. ........./I.C.M.B. Inspector:
Vizat*) Inspector-şef judeţean/inspector-şef I.J.C./I.C.M.B.

*) Se va viza numai exemplarul care se va arhiva la I.J.C./I.C.M.B.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1370/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1370 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1370/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu