Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1351 din 19 decembrie 2007

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale „RADIONAV" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primeste sume de la bugetul de stat

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 11 din 7 ianuarie 2008In temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,

ministrul transporturilor, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale „RADIONAV" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primeşte sume de la bugetul de stat, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor.

(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale „RADIONAV" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.137/2.027/957/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale „RADIONAV" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primeşte sume de la bugetul de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 28 noiembrie 2007, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale „RADIONAV" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale „Radionav" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUAUZAT PE ANUL 2007

                                                                                                                                                  - mii lei -

INDICATOR

Nr.

rd.

BVC 2007 aprobat

BVC 2007 actualizat

Diferenţe

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=6/4

1

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)

1

3.743,00

3.743,00

0,00

100,00

1

Venituri din exploatare -total, din care:

2

3.723,00

3.723,00

0,00

100,00

a) productia vândută

3

455,00

455,00

0,00

100,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

2.600,00

2.600,00

0,00

100,00

- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare

5a

2.600,00

2.600,00

0,00

100,00

-transferuri, cf.prevederi legale in vigoare

5b

d) producţia imobilizată

6

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

668,00

668,00

0,00

100,00

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri

8

- alte venituri din exploatare

9

668,00

668,00

0,00

100,00

2

Venituri financiare -total, din care:

10

20,00

20,00

0,00

100,00

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

5,00

5,00

0,00

100,00

d) alte venituri financiare

14

15,00

15,00

0.00

100,00

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43)

16

3.738,00

3.738,00

0,00

100,00

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

3.553,00

3.553,00

0,00

100,00

a) cheltuieli materiale

18

200,00

200,00

0,00

100,00

b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)

19

50,00

50,00

0,00

100,00

c) cheltuieli privind mărfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

2.209,69

2.209,69

0,00

100,00

- salarii

22

1.595,32

1.595,32

0,00

100,00

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:

23

424,97

424,97

0,00

100,00

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

24

297,36

297,36

0,00

100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt şomaj

25

31,90

31,90

0,00

100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

95,71

95,71

0,00

100,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

189,40

189,40

0,00

100,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

28

48,00

48.00

0,00

100,00

- cheltuieli sociale 2 %, din care:

28a

31,90

31.90

0,00

100,00

- tichete de creşă (cf. art. 3 din L.193/2006)

28 a1

- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)

28b

- fd. accidente de muncă si boli profesionale

28c

12,12

12,12

0,00

100,00

- fd. garantare creanţe salariaţi

28d

3,98

3,98

0,00

100,00

- tichete de masă

29

141,40

141,40

0,00

100,00

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale

30

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

1.093,31

1.093,31

0,00

100,00

-cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din

33

627,12

627,12

0,00

100,00

- cheltuieli de protocol, din care:

34

- tichete cadou pentru protocol

(cf. art. 2 din L 193/2006)

34a

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

35

0,20

0,20

0,00

100,00

- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006)

35a

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţiei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L.193/2006)

35b

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

- alte cheltuieli, din care:

37

466,19

466,19

0,00

100,00

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

38

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice

39

2

Cheltuieli financiare -total, din care:

40

185,00

185,00

0,00

100,00

- cheltuieli privind dobânzile

41

5,00

5,00

0,00

100,00

- alte cheltuieli financiare

42

180,00

180,00

0,00

100,00

3

Cheltuieli extraordinare

43

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

44

5,00

5,00

0,00

100,00

IV

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din

45

0,25

0,25

0,00

100,00

- fond de rezervă

46

0,25

0,25

0,00

100,00

V

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI

47

VI

IMPOZIT PE PROFIT

48

0,76

0,76

0,00

100,00

VII

PROFTTUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

49

4,24

4,24

0,00

100,00

1

Rezerve legale

50

0,25

0,25

0,00

100,00

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

51

3,99

3,99

0,00

100,00

3

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

52

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

53

5

Arte repartizări prevăzute de lege

54

6

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

55

0,39

0,39

0,00

100.00

7

Minim 50 % vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende în cazut societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

56

2,00

2,00

0,00

100,00

8

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şl constituie sursa proprie de finanţare

57

1,60

1,60

0,00

100,00

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

58

455,00

705,00

250,00

154,95

1

Surse proprii

59

400,00

400,00

0,00

100,00

2

Alocaţii de la buget

60

55,00

305,00

250,00

554,55

3

Credite bancare

61

- interne

62

- externe

63

4

Alte surse

64

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

65

455,00

705,00

250,00

154,95

1

Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului

66

455,00

705,00

250,00

154,95

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

67

- interne

68

- externe

69

X

REZERVE, din care:

70

1

Rezerve legale

71

2

Rezerve statutare

72

3

Alte rezerve

73

XI

DATE DE

FUNDAMENTARE

74

1

Venituri totale

75

3.743,00

3.743,00

0,00

100,00

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

76

3.738,00

3.738,00

0,00

100,00

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

77

75

75

0,00

100,00

4

Nr. mediu de personal total

78

75

75

0,00

100,00

5

Fond de salarii, din care:

79

1.595,32

1.595,32

0,00

100,00

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

80

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001.din care:

81

118,80

118,80

0,00

100,00

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001

82

38,00

38,00

0,00

100,00

- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001

83

34,00

34,00

0,00

100,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durată nelimitată de timp

84

1.312,52

1.312,52

0,00

100,00

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp

85

e) alte cheltuieli cu personalul

86

164,00

164,00

0.00

100,00

6

Câştigul mediu lunar pe salariat

87

1.478,06

1.478,06

0,00

100,00

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri curente

88

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile

89

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

90

40.384,00

40.364,00

0,00

100,00

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]

91

998,66

998,66

0,00

100,00

11

Plăţi restante - total

92

543,00

543,00

0,00

100,00

- preturi curente

93

543.00

543,00

0,00

100,00

- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere al preţurilor prognozat)

94

12

Creanţe restante -total

95

216,00

216,00

0,00

100,00

- preţuri curente

96

216,00

216,00

0,00

100,00

- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere al preţurilor prognozat)

97

Indicator fizic = nr. cuvinte transmise şi recepţionate


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1351/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1351 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu