Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1350 din 20 iunie 2007

pentru aprobarea metodologiilor de calcul al drepturilor salariale care se acorda personalului didactic incadrat pe functiile din anexele la Ordonanta Guvernului nr. 11/2007

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 509 din 30 iulie 2007In conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,

ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă metodologiile de calcul al drepturilor salariale, prezentate în anexele nr. I şi II, care fac parte integrantă din prezentul ordin, care cuprind şi machetele de calcul al salariului pentru personalul didactic încadrat pe funcţiile din anexele la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu luna ianuarie 2007, cu excepţia art. 3 lit. D alin. (2) din anexele nr. I şi II, care intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 108/2007 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.

Art. 3. - Direcţiile generale şi direcţiile din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, inspectoratele şcolare judeţene si al municipiului Bucureşti, instituţiile de învăţământ superior de stat, unităţile de învăţământ de stat şi alte unităţi şi instituţii subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziţie contrară.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei, cercetam şi tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

ANEXA Nr. I

METODOLOGIA   DE   CALCUL

al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic cuprins în anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007

Art. 1. - Prezenta metodologie se aplică personalului didactic prevăzut în anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.

Art. 2. - (1) Salariul personalului didactic din anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 este compus din salariul de bază, la care se adaugă sporurile care nu fac parte din acesta şi alte drepturi salariale prevăzute de lege.

(2) Salariul de bază este format din:

A.  salariul de bază al funcţiei didactice conform grilei de salarizare, care include sporul de stabilitate numai la tranşele de vechime de peste 10 ani din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007, precum şi sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate tranşele de vechime;

B.  indemnizaţia de conducere;

C. indemnizaţie pentru învăţământ special;

D. gradaţie de merit;

E. salariul de merit;

F.  indemnizaţie pentru personalul didactic de predare care îndeplineşte funcţia de diriginte, pentru învăţători, institutori şi educatoare.

Art. 3. - Modul de calcul pentru salariul de bază al personalului didactic încadrat pe funcţiile din anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 este următorul:

A. (1) Salariul de bază al funcţiei didactice conform grilei se stabileşte prin înmulţirea coeficientului 1,000 cu coeficienţii de multiplicare, după cum urmează:

- pentru personalul didactic de predare încadrat la tranşele de vechime de până la 10 ani, coeficienţii de multiplicare din anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 conţin numai sporul pentru suprasolicitare neuropsihică şi rămân neschimbaţi. In cazul în care există situaţii când personalul didactic are vechime neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani, acesta va primi şi sporul de stabilitate, calculat prin înmulţirea cu 1,15 a coeficienţilor din anexele la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007, fără a se rotunji după cele trei zecimale rezultate;

- pentru personalul didactic de predare încadrat la tranşele de vechime de peste 10 ani, care îndeplineşte condiţia de vechime neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani, conform legii, coeficienţii de multiplicare prevăzuţi în anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 vor rămâne nemodificaţi;

- pentru personalul didactic de predare încadrat la tranşele de vechime de peste 10 ani, care nu îndeplineşte condiţia de vechime în învăţământ de peste 10 ani neîntrerupţi, conform legii, coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la tranşele de peste 10 ani din anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 se vor împărţi la 1,15, fără a se rotunji după cele trei zecimale rezultate.

(2) Prin vechime neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani se înţelege activitatea realizată atât în calitate de personal didactic de predare, personal didactic de conducere, îndrumare şi control, cât şi în calitate de personal didactic auxiliar, cu contract de muncă într-o unitate/instituţie de învăţământ/ inspectorat şcolar. Se consideră vechime neîntreruptă şi perioadele în care personalul didactic a avut catedră rezervata în învăţământ.

(3)   Sporul de stabilitate nu se acordă pentru vechime recunoscută în învăţământ personalului didactic care provine din alte sectoare de activitate.

(4)  Sporul de stabilitate se acordă personalului didactic de predare, indiferent de perioada când a fost acumulată vechimea efectivă a celor 10 ani neîntrerupţi în învăţământ, conform celor de mai sus.

(5)   Perioadele în care personalul didactic s-a aflat în concediu fără plată, conform Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, nu întrerup vechimea pentru acordarea sporului de stabilitate. Se recunosc ca vechime neîntreruptă în învăţământ pentru plata acestui spor perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani (3 ani) şi perioada în care personalul didactic a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la catedră.

(6) Personalul didactic pensionat pentru limită de vârstă, care funcţionează cu contract individual de muncă în învăţământ (cumul de pensie cu salariu pe perioadă determinată) şi care are vechime neîntreruptă în sensul celor prevăzute mai sus, beneficiază de sporul de stabilitate prevăzut de lege.

(7)   Sporul prevăzut de art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă şi profesorilor (ingineri şi subingineri) şi maiştrilor instructori care au desfăşurat activitate în perioada 1984-1990 cu normă întreagă în învăţământul preuniversitar, dar cu plata salariului din alte sectoare de activitate şi care au activat după anul 1990 şi în prezent la catedră.

B.  (1) Pentru funcţiile didactice din anexele nr. 1.1 şi 1.2 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007, indemnizaţia de conducere se calculează ca procent la salariul de bază din grilă, al funcţiei didactice de profesor universitar cu vechime recunoscută în învăţământ de peste 40 de ani şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.'

(2)  Pentru funcţiile didactice din anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007, indemnizaţia de conducere se calculează ca procent la salariul de baza al funcţiei didactice din grilă, stabilit conform situaţiilor prezentate la lit. A, şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.

(3)  Pentru personalul didactic de conducere din unităţile de învăţământ-pilot, nominalizate prin acte legislative, se vor aplica prevederile Legii nr. 349/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.

C.  Indemnizaţia pentru personalul didactic din învăţământul special prevăzută de art. 49 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează ca procent la salariul de bază al funcţiei didactice din grilă, stabilit conform situaţiilor prezentate la lit. A, şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.'

D.   (1) Gradaţia de merit se calculează prin aplicarea procentului de 20% la salariul de bază al funcţiei didactice din grilă, stabilit conform lit. A, şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.

(2) In învăţământul preuniversitar, procentul de 25% pentru calcularea gradaţiei de merit se aplică în conformitate cu prevederile Legii nr. 128/1997, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 108/2007.

E.  (1) Salariul de merit se calculează astfel:

a)  pentru personalul de execuţie procentul de până la 15% se aplică la suma salariului de baza al funcţiei didactice din grilă, stabilit conform lit. A, cu indemnizaţia pentru învăţământul special pentru personalul care beneficiază de aceasta, devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri şi alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază;

b) pentru personalul de conducere procentul de până la 15% se aplică la suma salariului de bază al funcţiei didactice din grilă, stabilit conform lit. A, cu indemnizaţia de conducere şi cu indemnizaţia pentru învăţământul special pentru personalul care beneficiază de aceasta, devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri şi alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.

(2) Salariile de merit se vor acorda potrivit legislaţiei în vigoare.

F. (1) Indemnizaţiile pentru personalul didactic de predare care îndeplineşte funcţia de diriginte, pentru învăţători, institutori şi educatoare, prevăzută de art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează ca procent la suma drepturilor salariale prevăzute la lit. A, B, C şi D sau E, devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri şi alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază. Indemnizaţia de dirigenţie se acordă şi pentru cadrele didactice care ocupă funcţia de diriginte la clasele de la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă, în conformitate cu prevederile în vigoare.

(2) Pentru activitatea de diriginte efectuată de personalul didactic de predare încadrat cu minimum jumătate de normă, indemnizaţia aferentă se va calcula la nivelul salariului de bază prevăzut pentru normă întreagă.

Art. 4. - Sporul de vechime în muncă se calculează prin aplicarea procentelor stabilite de lege la salariul de bază constituit conform art. 3.

Art. 5. - Indemnizaţia pentru desfăşurarea activităţii didactice în mediul rural său în localităţi izolate se calculează prin aplicarea procentului stabilit în conformitate cu art. 49 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, la salariul de bază al funcţiei didactice din grilă, stabilit conform situaţiilor prezentate la art. 3 lit. A.

Art. 6. - Sporul pentru titlul ştiinţific de doctor se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază constituit conform art. 3.

Art. 7. - Sporul pentru practică pedagogică se calculează prin aplicarea procentului stabilit în conformitate cu art. 51 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, la salariul de bază al funcţiei didactice din grilă, stabilit conform situaţiilor prezentate la art. 3 lit. A, proporţional cu numărul elevilor/studenţilor.

Art. 8. - Sporurile pentru locurile şi condiţiile specifice în care se desfăşoară activitatea personalului didactic din anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 se calculează în conformitate cu prevederile legislative specifice, prin aplicarea procentelor corespunzătoare la salariul de bază constituit conform art. 3, pentru timpul efectiv de desfăşurare a activităţii didactice în acele condiţii.

Art. 9. - Modul de calcul al salariilor personalului didactic cuprins în anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 din unităţile, instituţiile de învăţământ şi alte unităţi din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului este prezentat în macheta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.

Cumulul de funcţii

Art. 10. - (1) Posturile didactice rămase vacante, rezervate sau temporar vacante pot fi ocupate prin cumul, cu contract individual de muncă cu normă întreagă sau contract individual de muncă cu timp parţial, pe durată determinată, în conformitate cu prevederile art. 101 şi 1011 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, de către personalul didactic existent, încadrat cu normă maximă, de către cadrele didactice pensionate, precum şi de specialişti din alte sectoare de activitate.

(2) Cumulul de funcţii pentru activitatea didactică se poate efectua în aceeaşi unitate de învăţământ sau în unităţi de învăţământ diferite, pe o durată de cel mult 10 luni din anul de învăţământ.

Art. 11. - (1) Activităţile efectuate prin cumul în baza unor contracte individuale de muncă de personalul didactic şi de personalul didactic asociat, inclusiv cadrele didactice pensionate pentru limită de vârstă, care funcţionează pe posturi didactice de predare, sunt salarizate pentru această activitate în funcţie de condiţiile pe care le îndeplinesc pentru încadrarea în una dintre situaţiile prezentate la art. 3 lit. A si cu sporurile si indemnizaţiile prevăzute de art. 49 alin. (2) şi (3), art. 50 alin. (3), (7) şi (10), în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (8) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Persoanele care efectuează activităţi prin cumul, în baza unor contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, beneficiază şi de sporul de vechime în muncă, în conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Cadrele didactice care beneficiază de concediu fără plată conform art. 102 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, de concediile plătite acordate conform art. 103 lit. c) şi d) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi de concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani (3 ani) prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot funcţiona prin cumul.

(4)  In unităţile de învăţământ-pilot personalul didactic de conducere, degrevat parţial sau total de norma de predare, nu poate desfăşura activităţi didactice prin cumul, în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 349/2004.

Plata cu ora

Art. 12. - (1) Fracţiunile de posturi didactice vacante, rezervate sau temporar vacante, precum şi activităţile care nu se pot norma în posturi didactice pot fi acoperite, prin plata cu ora, de către personalul didactic existent, încadrat cu normă maximă, de cadrele didactice pensionate, precum şi de specialişti din alte sectoare de activitate, potrivit prevederilor art. 16 alin. (4) şi celor ale art. 65 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. Deoarece aceste activităţi sunt prestate în baza prevederilor legii speciale menţionatei nu se încheie contracte individuale de muncă.

(2) In cazul în care personalul didactic prestează activitate didactică în sistem plata cu ora, în baza deciziilor încheiate în conformitate cu Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, acesta nu beneficiază de sporul de vechime în muncă prevăzut de art. 45 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 164/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Cadrele didactice care beneficiază de condediu fără plată conform art. 102 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, de concediile plătite acordate conform art. 103 lit. c) şi d) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi de concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani (3 ani) prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot funcţiona prin plata cu ora.

(4)   Personalul didactic de conducere din unităţile de învăţământ, degrevat parţial sau total de norma de predare, poate fi salarizat prin plata cu ora, fără diminuarea obligaţiilor prevăzute în fişa postului, dar nu mai mult de 6 ore săptămânal.

(5)  In unităţile de învăţământ-pilot personalul didactic de conducere, degrevat parţial sau total de norma de predare, nu poate desfăşura activităţi didactice în regim de plată cu ora, în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 349/2004.

(6) Liderii sindicatelor din învăţământ, cu drept de rezervare a catedrei, pot fi remuneraţi prin plata cu ora pentru efectuarea a maximum 4 ore săptămânal.

Art. 13. - (1) In învăţământ, plata cu ora se poate aplica şi pentru activităţile didactice care nu pot fi normate în posturi didactice în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (12) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Activităţile didactice care nu pot fi normate în posturi didactice se salarizează prin metodologii specifice, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, emis înaintea desfăşurării acestora.

At. 14. - (1) Pot fi salarizate prin plata cu ora următoarele activităţi: repartizarea absolvenţilor de gimnaziu în licee şi şcoli de arte şi meserii, teste naţionale şi alte examinări sau testări stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, examenele de absolvire a şcolilor de arta şi meserii, profesionale, postliceale şi a învăţământului cu frecvenţă redusă sau a învăţământului deschis la distanţă, probele de specialitate sau de aptitudini la admiterea de la liceele din filiera vocaţională, clasele bilingve şi cu predare în limbile minorităţilor care susţin examenele pentru obţinerea certificatului/atestatului de competenţă profesională, examenele de bacalaureat, activitatea de traducere a subiectelor la examen, examenele pentru ocuparea posturilor didactice din învăţământul preuniversitar, activitatea didactică de pregătire a elevilor din loturile naţionale care participă la concursurile şcolare şi la olimpiadele elevilor, activităţile didactice de pregătire suplimentară a elevilor cu ritm lent de învăţare şi activităţile de perfecţionare şi de acordare a gradelor didactice personalului didactic (cursuri, aplicaţii, inspecţii, colocvii, examene), admiterea în învăţământul preuniversitar şi universitar, activitatea de cercetare ştiinţifică pe bază de contracte de cercetare din învăţământul superior, activitatea referenţilor (cadre didactice examinatoare) la susţinerea examenului de doctorat şi alte activităţi didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar, stabilite conform legii.

(2) Salarizarea activităţilor enumerate mai sus prin plata cu ora pentru unităţile de învăţământ preuniversitar se face prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, iar pentru instituţiile de învăţământ superior se face prin hotărârea senatului universitar.

Art. 15. - Activităţile salarizate prin plata cu ora pot fi prestate, în condiţiile legii, de către personalul didactic, specialiştii din alte domenii/sectoare de activitate şi de cadrele didactice pensionate pentru limită de vârstă în condiţiile legii.

Art. 16. - Salarizarea în sistem plata cu ora a activităţilor didactice se face pe baza unui tarif orar, stabilit în conformitate cu norma didactică diferenţiată pe funcţii şi pe nivele de învăţământ.

Art. 17. - (1) In învăţământul preuniversitar personalul didactic şi personalul didactic asociat, inclusiv cadrele didactice pensionate pentru limită de vârstă, care funcţionează pe posturi didactice de predare în sistem plata cu ora, sunt salarizate pentru activitatea depusă în funcţie de condiţiile pe care le îndeplinesc de încadrare în una dintre situaţiile prezentate la art. 3 lit. A, cu tariful orar stabilit si cu sporurile si indemnizaţiile prevăzute de art. 49 alin. (2) şi (3), art. 50 alin. (3), (7) şi (10), în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (8) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)  Tarifele din învăţământul preuniversitar se calculează astfel:

- 1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână;

- 1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână în învăţământul special;

- 1/80 pentru norma didactică de 20 de ore pe săptămână în învăţământul special;

- 1/96 pentru norma didactică de 24 de ore pe săptămână;

- 1/80 pentru învăţători, institutori învăţământ primar;

- 1/100 pentru educatoare, institutori învăţământ preşcolar.

(3) Personalul didactic de predare şi de instruire practică din învăţământul preuniversitar cu o vechime efectivă în învăţământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiază de reducerea normei didactice cu 2 ore săptămânal, fără diminuarea salariului. Acest personal didactic poate fi salarizat în sistem plata cu ora cu tariful orar stabilit în funcţie de norma didactică redusă, în afara programului normal de lucru aferent funcţiei de bază, pentru orele didactice ce depăşesc această normă. In această situaţie tarifele orare se calculează astfel:

- 1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână;

- 1/56 pentru norma didactică de 14 ore pe săptămână în învăţământul special;

- 1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână în învăţământul special;

- 1/88 pentru norma didactică de 22 de ore pe săptămână;

- 1/72 pentru învăţători, institutori învăţământ primar;

- 1/92 pentru, educatoare, institutori învăţământ preşcolar.

Art. 18. - (1) In învăţământul superior salarizarea în sistem plata cu ora a activităţilor didactice se face conform art. 93 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza unui tarif orar stabilit în conformitate cu prevederile art. 81 alin. (1)-(5) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. Tarifele se aplică pentru numărul   de   ore   convenţionale   echivalente   orelor  fizice îndeplinite.

(2) Tarifele din învăţământul superior se calculează astfel:

a)   1/28 pentru ora echivalentă din postul de profesor universitar;

b)  1/36 pentru ora echivalentă din postul de conferenţiar universitar;

c)   1/44 pentru ora echivalentă din posturile de lector universitar (şef de lucrări) şi asistent universitar.

(3)  Orele de curs efectuate în sistem plata cu ora de persoana care îndeplineşte condiţiile de ocupare a postului (doctorat şi vechime pentru posturile de profesor universitar şi conferenţiar universitar, respectiv doctorand şi vechime pentru postul de lector/şef de lucrări sau asistent universitar cu activitate de curs în normă) se plătesc la salariul funcţiei didactice îndeplinite, prin plata cu ora, corespunzător vechimii recunoscute în învăţământ.

(4) In cazul îndeplinirii condiţiei minimale pentru activitatea de curs (doctorand, vechime de şef de lucrări), plata cu ora se face la salariul cuvenit funcţiei de lector/şef de lucrări.

(5)   Conferenţiarii, şefii de lucrări (lectorii) şi asistenţii universitari care efectuează ore de seminar, laborator sau altele similare din posturi didactice superioare vor fi retribuiţi, prin plata cu ora, cu salariile corespunzătoare funcţiilor didactice pentru care îndeplinesc condiţiile de studii (doctorat) şi vechime.

(6) Conferenţiarii şi şefii de lucrări (lectorii) care efectuează ore din posturi didactice de şefi de lucrări (lectori) sau de asistenţi vor fi salarizaţi, în sistem plata cu ora, cu salariile şi tarifele corespunzătoare postului didactic vacant, la vechimea recunoscută în învăţământ.

Art. 19. -In învăţământul superior salarizarea prin plata cu ora a activităţilor didactice din posturile de preparator se face pe baza unui tarif orar de 1/44 din salariul de bază al funcţiei didactice din grilă stabilit conform situaţiilor prezentate la art. 3 lit. A.

ANEXA la metodologie

MACHETA

de calcul al salariului personalului didactic cuprins în anexele nr. 1.1,1.2 şi 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007

1) Pentru personalul didactic de conducere din învăţământul universitar, calculul se face cu respectarea prevederilor art. 90 alin. (6) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

ANEXA Nr. II

METODOLOGIA   DE   CALCUL

al drepturilor salariate care se acordă personalului didactic auxiliar cuprins în anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007

Art. 1. - Prezenta metodologie se aplică personalului didactic auxiliar cuprins în anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.

Art. 2. - (1) Salariul personalului didactic auxiliar este compus din salariul de bază, la care se adaugă sporurile care nu fac parte din acesta şi alte drepturi salariale prevăzute de lege.

(2) Salariul de bază este format din:

A. salariul de bază al funcţiei didactice auxiliare conform grilei de salarizare, care include sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate gradele şi treptele profesionale;

B.  indemnizaţia de conducere;

C. indemnizaţia pentru învăţământul special;

D. gradaţia de merit;

E. salariul de merit;

F. sporul de stabilitate.

Art. 3. - Modul de calcul pentru salariul de bază al personalului didactic auxiliar încadrat pe funcţiile din anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 este următorul:

A.  Salariul de bază al funcţiei didactice auxiliare conform grilei se stabileşte în baza reglementărilor prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 şi cuprinde la coeficientul minim şi maxim al fiecărui grad profesional/fiecărei trepte profesionale sporul pentru suprasolicitare neuropsihică.

B.  Indemnizaţia de conducere se calculează ca procent la salariul de bază al funcţiei didactice auxiliare din grilă, stabilit conform lit. A, şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.

C.   Indemnizaţia pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul special prevăzută de art. 49 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează ca procent la salariul de bază al funcţiei didactice auxiliare din grilă, stabilit conform lit. A, şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.

D.   (1) Gradaţia de merit se calculează prin aplicarea procentului de 20% la salariul de bază al funcţiei didactice din grilă, stabilit conform lit. A, şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.

(2) In învăţământul preuniversitar, procentul de 25% pentru calcularea gradaţiei de merit se aplică în conformitate cu prevederile Legii nr. 128/1997, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 108/2007.

E.  (1) Salariul de merit se calculează astfel:

- pentru personalul de execuţie, procentul de până la 15% se aplică la suma salariului de bază al funcţiei didactice auxiliare din grilă, stabilit conform lit. A, cu indemnizaţia pentru învăţământul special pentru personalul care beneficiază de aceasta, devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri şi alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază;

-  pentru personalul de conducere, procentul de până la 15% se aplică la suma salariului de bază al funcţiei didactice auxiliare din grilă, stabilit conform lit. A, cu indemnizaţia de conducere şi cu indemnizaţia pentru învăţământul special pentru personalul care beneficiază de aceasta, devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri şi alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.

(2) Salariile de merit se vor acorda potrivit legislaţiei în vigoare.

F. (1) Sporul de stabilitate prevăzut la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă pentru o vechime efectivă, neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în învăţământ. Prin vechime efectivă, neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani se înţelege activitatea realizată în calitate de personal didactic cu contract de muncă într-o unitate/instituţie de învăţământ. Personalului didactic auxiliar care a fost încadrat pe funcţie didactică de predare în timpul celor 10 ani i se consideră vechime neîntreruptă şi perioadele în care acesta a avut catedră rezervată în învăţământ.

(2)  Sporul de stabilitate se acordă personalului didactic auxiliar, indiferent de perioada când a fost acumulată vechimea efectivă a celor 10 ani neîntrerupţi în învăţământ, conform celor prevăzute la alin. (1).

(3) Perioadele în care personalul didactic auxiliar s-a aflat în concediu fără plată, conform Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, nu întrerup vechimea pentru acordarea sporului de stabilitate.

(4)  Se recunoaşte ca vechime neîntreruptă în învăţământ pentru plata acestui spor perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani (3 ani), prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi perioada în care personalul didactic auxiliar a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la post.

(5)  Personalul didactic auxiliar pensionat pentru limită de vârstă, care funcţionează cu contract individual de muncă în învăţământ (cumul pensie cu salariu, pe perioadă determinată) şi are vechime efectivă, neîntreruptă în sensul celor prevăzute mai sus, beneficiază de sporul de stabilitate prevăzut de lege.

(6)   Sporul de stabilitate se calculează prin aplicarea procentului de 15% la suma drepturilor salariale prevăzute la lit. A, B, C şi D sau E, devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri şi alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.

Art. 4. - (1) Sporul de vechime în muncă se calculează prin aplicarea procentelor stabilite de lege la salariul de bază constituit conform art. 3.

(2) Persoanele care efectuează activităţi prin cumul, în baza unor contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, beneficiază şi de sporul de vechime în muncă, în conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)  Sporul de vechime în muncă se acordă şi personalului didactic auxiliar pensionat pentru limită de vârstă, corespunzător vechimii în muncă dobândite în întreaga activitate, dacă acesta este angajat în baza unui nou contract individual de muncă.

Art. 5. - Sporul pentru titlul ştiinţific de doctor se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază constituit conform art. 3.

Art. 6. - Sporurile pentru locurile şi condiţiile specifice în care se desfăşoară activitatea personalului didactic auxiliar din anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 se calculează în conformitate cu prevederile legislative specifice, prin aplicarea procentelor corespunzătoare la salariul de bază constituit conform art. 3, pentru timpul efectiv de desfăşurare a activităţii didactice în acele condiţii.

Art. 7. - Sporul pentru plata orelor suplimentare se calculează la salariul de bază orar, constituit conform art. 3, numai pentru cazurile prevăzute de art. 117-120 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - Modul de calcul al salariilor personalului didactic auxiliar cuprins în  anexa  nr.  3  la  Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 din unităţile, instituţiile de învăţământ şi alte unităţi din structura Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului este prezentat în macheta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.

ANEXĂ la metodologie

MACHETA

de calcul al salariului personalului didactic auxiliar din învăţământ cuprins în anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1350/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1350 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1350/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu