Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1331 din 17.10.2017

privind aprobarea Regulamentului ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 879 din 08 noiembrie 2017SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 108.711/AC din 25.09.2017 al Direcţiei biodiversitate,ţinând cont de Avizul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului nr. 1/286/I.G. din 31.01.2017, Avizul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate nr. 238 din 11.09.2017, Avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale nr. 1.038 din 6.04.2017, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 218.664/287.517/R308465 din 29.03.2017, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene nr. 44.519 din 27.03.2017 şi Adresa Ministerului Apelor şi Pădurilor nr. 23.254 din 16.05.2017,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative,viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Regulamentul ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Viceprim-ministru, ministrul mediului, Graţiela-Leocadia Gavrilescu ANEXĂREGULAMENTUL ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat Articolul 1(1) Aria naturală protejată 2.460 Lacul Rat a fost instituită în baza Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a III-a - zone protejate, cu modificările ulterioare, ca arie naturală protejată de interes naţional.(2) Aria naturală protejată 2.460 Lacul Rat este de tip mixt, cu o deosebită importanţă sub aspect floristic, faunistic, geologic şi peisagistic, fiind încadrată în categoria IV a Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii.(3) Aria naturală protejată 2.460 Lacul Rat reprezintă o zonă umedă situată în etajul pădurilor de stejar, fiind înconjurată de pajişti şi terenuri de cultură, principala caracteristică fiind aceea că pe oglinda apei apar plauri plutitori. Articolul 2Aria naturală protejată 2.460 Lacul Rat este situată pe teritoriul administrativ al comunei Porumbeni, în bazinul Târnavei Mari, la o altitudine de 600 m, în partea nordică a satului Porumbenii Mari, în apropierea drumului judeţean DJ137 care leagă localitatea Mugeni de localitatea Beteşti. Articolul 3Managementul ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat este asigurat de Asociaţia Coridorul Verde, denumită în continuare custode, în baza Convenţiei de custodie nr. 13 din 12.05.2016, încheiată cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. Articolul 4(1) Accesul şi circulaţia publică folosind mijloace motorizate pe teritoriul ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat sunt permise doar pe drumurile deschise circulaţiei publice.(2) Practicarea activităţilor sportive sau de agrement off-road motorizate gen enduro, ATV-uri etc. este interzisă. Articolul 5Suprafaţa ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat va fi inclusă integral în zona de linişte a faunei cinegetice în care vânătoarea nu va fi permisă. Articolul 6(1) Pe teritoriul ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat sunt permise activităţi turistice, de agrement, educaţionale şi ştiinţifice, desfăşurate cu respectarea prevederilor prezentului regulament.(2) Accesul turiştilor pe suprafaţa ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat se va realiza doar pe potecile amenajate.(3) Proprietarii/Administratorii de terenuri au obligaţia de a asigura liberul acces al vizitatorilor/turiştilor pe traseele turistice şi în zonele în care se realizează activităţi turistice, cu condiţia ca aceste activităţi să nu aducă prejudicii proprietarilor/ administratorilor de terenuri.
(4) Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară cu acordul/punctul de vedere al custodelui, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu acordul Academiei Române, Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, pentru domeniile de cercetare pentru care este prevăzut acest acord/punct de vedere în legislaţia în domeniu. (5) Rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuate (studii, rapoarte, măsurători, observaţii etc.) vor fi puse gratuit la dispoziţia custodelui, urmând a fi folosite de acesta exclusiv în scopul bunei administrări a ariei naturale protejate.
Articolul 7În perimetrul ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat sunt permise activităţile de fotografiere şi filmare în scop comercial, fără perceperea unor tarife, cu condiţia ca produsele rezultate să conţină informaţii referitoare la aria naturală protejată şi la custodele acesteia. Articolul 8(1) Marcarea traseelor turistice sau a celor pentru agrement, competiţii etc., întreţinerea marcajelor existente, amplasarea de panouri indicatoare/informative se poate realiza doar după obţinerea avizului favorabil al custodelui.(2) Organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sau activităţilor de grup de orice fel se poate realiza doar după obţinerea avizului favorabil al custodelui. Articolul 9(1) Perturbarea liniştii prin orice mijloace (strigăte, pocnitori, echipamente audio, reflectoare etc.) este interzisă în habitatele de reproducere, în perioadele de construire a cuiburilor, de clocire şi/sau de creştere a puilor.(2) Accesul vizitatorilor însoţiţi de câini se poate face doar cu condiţia ca aceştia să fie ţinuţi permanent în lesă. Articolul 10(1) Camparea se face numai în locurile special desemnate şi amenajate în acest scop. Locurile special desemnate şi amenajate vor fi realizate de proprietarii de terenuri, administraţia locală pentru domeniul public şi privat al localităţii, ocolul silvic în calitate de administrator al pădurilor, cu avizul şi înştiinţarea custodelui.(2) Aprinderea focului se poate face doar în vetrele amenajate în acest scop, în locurile special semnalizate în acest sens şi numai cu cărbune sau lemn adus din afara ariei naturale protejate. Tăierea vegetaţiei lemnoase sau colectarea lemnului uscat pentru aprinderea focului este interzisă.(3) Aprinderea focului în pădure sau în imediata vecinătate a acesteia este interzisă. Articolul 11Pe teritoriul ariei naturale protejate depozitarea ilegală sau abandonarea deşeurilor este interzisă. Articolul 12Distrugerea sau degradarea infrastructurii de vizitare sau informare (panouri informative sau indicatoare, marcaje turistice etc.) este interzisă. Articolul 13Păşunatul animalelor domestice pe suprafaţa ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat este interzis. Articolul 14Pe teritoriul ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat este interzisă realizarea de construcţii. Articolul 15În interiorul aria naturale protejate 2.460 Lacul Rat nu sunt permise activităţi de utilizare a resurselor naturale. Prin excepţie, sunt permise numai acele intervenţii care au drept scopuri protejarea, promovarea şi asigurarea continuităţii existenţei obiectivelor pentru care au fost constituite. Articolul 16(1) Actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru comunele şi suprafeţele acestora incluse în perimetrul ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat se face de către autorităţile administraţiilor publice responsabile, prin integrarea în aceste documentaţii a prevederilor referitoare la aria naturală protejată de interes naţional.(2) Modificarea şi actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism menţionate la alin. (1) se fac cu avizul custodelui ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat, pentru asigurarea conformităţii cu prevederile regulamentului.(3) Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism menţionate la alin. (1), modificate şi/sau actualizate de către autorităţile administraţiilor publice locale menţionate la alin. (1), vor include în piesele grafice/desenate şi limitele ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat. Articolul 17(1) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul silvic/agricol de terenuri de pe raza ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat este interzisă.(2) Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor de pe suprafaţa ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat este interzisă. Articolul 18(1) În perimetrul ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat sunt interzise toate activităţile care pot genera poluare, deteriorarea ecosistemelor, perturbarea speciilor şi/sau degradarea habitatelor naturale, respectiv:a)arderea vegetaţiei sau curăţarea terenurilor prin incendiere; b)utilizarea pesticidelor; c)introducerea speciilor de floră şi faună alohtone. (2) În zonele umede şi în apropierea acestor, precum şi pe întreaga suprafaţă a ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat este interzisă realizarea captărilor, canalelor de desecare, drenărilor, dragărilor, excavaţiilor, îndiguirilor sau a altor lucrări ce duc la modificarea nivelului natural al apei.(3) Pe teritoriul ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat curăţarea terenului de vegetaţie prin orice mijloace este permisă doar în baza unor studii care să ateste necesitatea acestor acţiuni pentru menţinerea stării favorabile de conservare şi doar cu avizul autorităţilor de mediu şi al custodelui. Articolul 19(1) Pentru speciile de animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, de interes conservativ comunitar şi/sau naţional care se află sub regim strict de protecţie, sunt interzise:a)orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare, cu excepţia recoltărilor pe bază de derogare, aprobată legal conform art. 38 alin. (1) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare; b)perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie; c)distrugerea şi/sau culegerea cuiburilor şi ouălor din natură; d)deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihnă; e)deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop, fără autorizaţia autorităţii de mediu competente. (2) Pentru speciile de plante de interes conservativ comunitar şi/sau naţional care se află sub regim strict de protecţie sunt interzise:a)orice forme de recoltare a florilor şi a fructelor; b)culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante, în oricare dintre stadiile ciclului biologic. Articolul 20(1) Colectarea/Recoltarea de specii de floră şi faună sălbatică, în scop comercial, se poate face doar cu avizul/punctul de vedere scris al custodelui, conform art. 3 şi 14 din Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoane fizice, respectiv conform art. 4, 5 şi 6 din Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoane juridice.(2) Documentaţia depusă la sediul autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu va fi transmisă Custodelui în vederea obţinerii avizului. Articolul 21Autorităţile locale şi deţinătorii de terenuri, persoane fizice sau juridice, au obligaţia de a salubriza suprafaţa ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat. Articolul 22Personalul custodelui, împuternicit cu legitimaţie de control, are dreptul de acces nelimitat pe terenurile din cuprinsul ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat, indiferent de forma de proprietate. Articolul 23Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea contravenţională, penală, materială sau civilă, conform legislaţiei în vigoare. Articolul 24Verificarea respectării prevederilor prezentului regulament se face de către personalul cu atribuţii de control în domeniul ariilor naturale protejate, regimului silvic şi cinegetic din cadrul autorităţilor publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor şi structurilor teritoriale ale acestora, conform prevederilor legale în vigoare. Articolul 25Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancţionează conform prevederilor actelor normative în vigoare din domeniul protecţiei mediului, regimului ariilor naturale protejate, silvic şi cinegetic. Articolul 26Respectarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru custodele ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat, pentru autorităţile care reglementează activităţi pe teritoriul acesteia, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau care administrează terenuri/bunuri sau care desfăşoară activităţi în perimetrul sau în vecinătatea ariilor naturale protejate. Articolul 27Planurile, programele, proiectele şi activităţile ce se implementează pe teritoriul ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat se supun avizării custodelui. Articolul 28Emiterea de către custode a oricăror avize sau puncte de vedere se realizează gratuit, fără perceperea unor tarife. Articolul 29Prezentul regulament poate fi revizuit inclusiv la propunerea custodelui, în urma modificării condiţiilor sau a prevederilor legale care au stat la baza elaborării lui sau în baza recomandărilor de management ce derivă din studii sau din monitorizarea stării de conservare a speciilor sau habitatelor, respectiv a activităţilor ce se desfăşoară pe raza ariilor naturale protejate. Articolul 30Asociaţia Coridorul Verde, în calitate de custode al ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat, aduce la cunoştinţa publicului şi factorilor interesaţi prezentul regulament, prin afişare pe paginile proprii de internet şi prin diseminarea lui către instituţiile cu atribuţii de control menţionate la art. 24, către autorităţile publice locale de pe suprafaţa sitului.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1331/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1331 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1331/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu