Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1331 din 17.10.2017

privind aprobarea Regulamentului ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 879 din 08 noiembrie 2017



SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 108.711/AC din 25.09.2017 al Direcţiei biodiversitate,ţinând cont de Avizul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului nr. 1/286/I.G. din 31.01.2017, Avizul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate nr. 238 din 11.09.2017, Avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale nr. 1.038 din 6.04.2017, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 218.664/287.517/R308465 din 29.03.2017, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene nr. 44.519 din 27.03.2017 şi Adresa Ministerului Apelor şi Pădurilor nr. 23.254 din 16.05.2017,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative,viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Regulamentul ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Viceprim-ministru, ministrul mediului, Graţiela-Leocadia Gavrilescu ANEXĂREGULAMENTUL ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat Articolul 1(1) Aria naturală protejată 2.460 Lacul Rat a fost instituită în baza Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a III-a - zone protejate, cu modificările ulterioare, ca arie naturală protejată de interes naţional.(2) Aria naturală protejată 2.460 Lacul Rat este de tip mixt, cu o deosebită importanţă sub aspect floristic, faunistic, geologic şi peisagistic, fiind încadrată în categoria IV a Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii.(3) Aria naturală protejată 2.460 Lacul Rat reprezintă o zonă umedă situată în etajul pădurilor de stejar, fiind înconjurată de pajişti şi terenuri de cultură, principala caracteristică fiind aceea că pe oglinda apei apar plauri plutitori. Articolul 2Aria naturală protejată 2.460 Lacul Rat este situată pe teritoriul administrativ al comunei Porumbeni, în bazinul Târnavei Mari, la o altitudine de 600 m, în partea nordică a satului Porumbenii Mari, în apropierea drumului judeţean DJ137 care leagă localitatea Mugeni de localitatea Beteşti. Articolul 3Managementul ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat este asigurat de Asociaţia Coridorul Verde, denumită în continuare custode, în baza Convenţiei de custodie nr. 13 din 12.05.2016, încheiată cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. Articolul 4(1) Accesul şi circulaţia publică folosind mijloace motorizate pe teritoriul ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat sunt permise doar pe drumurile deschise circulaţiei publice.(2) Practicarea activităţilor sportive sau de agrement off-road motorizate gen enduro, ATV-uri etc. este interzisă. Articolul 5Suprafaţa ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat va fi inclusă integral în zona de linişte a faunei cinegetice în care vânătoarea nu va fi permisă. Articolul 6(1) Pe teritoriul ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat sunt permise activităţi turistice, de agrement, educaţionale şi ştiinţifice, desfăşurate cu respectarea prevederilor prezentului regulament.(2) Accesul turiştilor pe suprafaţa ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat se va realiza doar pe potecile amenajate.(3) Proprietarii/Administratorii de terenuri au obligaţia de a asigura liberul acces al vizitatorilor/turiştilor pe traseele turistice şi în zonele în care se realizează activităţi turistice, cu condiţia ca aceste activităţi să nu aducă prejudicii proprietarilor/ administratorilor de terenuri.
(4) Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară cu acordul/punctul de vedere al custodelui, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu acordul Academiei Române, Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, pentru domeniile de cercetare pentru care este prevăzut acest acord/punct de vedere în legislaţia în domeniu. (5) Rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuate (studii, rapoarte, măsurători, observaţii etc.) vor fi puse gratuit la dispoziţia custodelui, urmând a fi folosite de acesta exclusiv în scopul bunei administrări a ariei naturale protejate.
Articolul 7În perimetrul ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat sunt permise activităţile de fotografiere şi filmare în scop comercial, fără perceperea unor tarife, cu condiţia ca produsele rezultate să conţină informaţii referitoare la aria naturală protejată şi la custodele acesteia. Articolul 8(1) Marcarea traseelor turistice sau a celor pentru agrement, competiţii etc., întreţinerea marcajelor existente, amplasarea de panouri indicatoare/informative se poate realiza doar după obţinerea avizului favorabil al custodelui.(2) Organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sau activităţilor de grup de orice fel se poate realiza doar după obţinerea avizului favorabil al custodelui. Articolul 9(1) Perturbarea liniştii prin orice mijloace (strigăte, pocnitori, echipamente audio, reflectoare etc.) este interzisă în habitatele de reproducere, în perioadele de construire a cuiburilor, de clocire şi/sau de creştere a puilor.(2) Accesul vizitatorilor însoţiţi de câini se poate face doar cu condiţia ca aceştia să fie ţinuţi permanent în lesă. Articolul 10(1) Camparea se face numai în locurile special desemnate şi amenajate în acest scop. Locurile special desemnate şi amenajate vor fi realizate de proprietarii de terenuri, administraţia locală pentru domeniul public şi privat al localităţii, ocolul silvic în calitate de administrator al pădurilor, cu avizul şi înştiinţarea custodelui.(2) Aprinderea focului se poate face doar în vetrele amenajate în acest scop, în locurile special semnalizate în acest sens şi numai cu cărbune sau lemn adus din afara ariei naturale protejate. Tăierea vegetaţiei lemnoase sau colectarea lemnului uscat pentru aprinderea focului este interzisă.(3) Aprinderea focului în pădure sau în imediata vecinătate a acesteia este interzisă. Articolul 11Pe teritoriul ariei naturale protejate depozitarea ilegală sau abandonarea deşeurilor este interzisă. Articolul 12Distrugerea sau degradarea infrastructurii de vizitare sau informare (panouri informative sau indicatoare, marcaje turistice etc.) este interzisă. Articolul 13Păşunatul animalelor domestice pe suprafaţa ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat este interzis. Articolul 14Pe teritoriul ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat este interzisă realizarea de construcţii. Articolul 15În interiorul aria naturale protejate 2.460 Lacul Rat nu sunt permise activităţi de utilizare a resurselor naturale. Prin excepţie, sunt permise numai acele intervenţii care au drept scopuri protejarea, promovarea şi asigurarea continuităţii existenţei obiectivelor pentru care au fost constituite. Articolul 16(1) Actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru comunele şi suprafeţele acestora incluse în perimetrul ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat se face de către autorităţile administraţiilor publice responsabile, prin integrarea în aceste documentaţii a prevederilor referitoare la aria naturală protejată de interes naţional.(2) Modificarea şi actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism menţionate la alin. (1) se fac cu avizul custodelui ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat, pentru asigurarea conformităţii cu prevederile regulamentului.(3) Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism menţionate la alin. (1), modificate şi/sau actualizate de către autorităţile administraţiilor publice locale menţionate la alin. (1), vor include în piesele grafice/desenate şi limitele ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat. Articolul 17(1) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul silvic/agricol de terenuri de pe raza ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat este interzisă.(2) Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor de pe suprafaţa ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat este interzisă. Articolul 18(1) În perimetrul ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat sunt interzise toate activităţile care pot genera poluare, deteriorarea ecosistemelor, perturbarea speciilor şi/sau degradarea habitatelor naturale, respectiv:a)arderea vegetaţiei sau curăţarea terenurilor prin incendiere; b)utilizarea pesticidelor; c)introducerea speciilor de floră şi faună alohtone. (2) În zonele umede şi în apropierea acestor, precum şi pe întreaga suprafaţă a ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat este interzisă realizarea captărilor, canalelor de desecare, drenărilor, dragărilor, excavaţiilor, îndiguirilor sau a altor lucrări ce duc la modificarea nivelului natural al apei.(3) Pe teritoriul ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat curăţarea terenului de vegetaţie prin orice mijloace este permisă doar în baza unor studii care să ateste necesitatea acestor acţiuni pentru menţinerea stării favorabile de conservare şi doar cu avizul autorităţilor de mediu şi al custodelui. Articolul 19(1) Pentru speciile de animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, de interes conservativ comunitar şi/sau naţional care se află sub regim strict de protecţie, sunt interzise:a)orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare, cu excepţia recoltărilor pe bază de derogare, aprobată legal conform art. 38 alin. (1) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare; b)perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie; c)distrugerea şi/sau culegerea cuiburilor şi ouălor din natură; d)deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihnă; e)deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop, fără autorizaţia autorităţii de mediu competente. (2) Pentru speciile de plante de interes conservativ comunitar şi/sau naţional care se află sub regim strict de protecţie sunt interzise:a)orice forme de recoltare a florilor şi a fructelor; b)culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante, în oricare dintre stadiile ciclului biologic. Articolul 20(1) Colectarea/Recoltarea de specii de floră şi faună sălbatică, în scop comercial, se poate face doar cu avizul/punctul de vedere scris al custodelui, conform art. 3 şi 14 din Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoane fizice, respectiv conform art. 4, 5 şi 6 din Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoane juridice.(2) Documentaţia depusă la sediul autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu va fi transmisă Custodelui în vederea obţinerii avizului. Articolul 21Autorităţile locale şi deţinătorii de terenuri, persoane fizice sau juridice, au obligaţia de a salubriza suprafaţa ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat. Articolul 22Personalul custodelui, împuternicit cu legitimaţie de control, are dreptul de acces nelimitat pe terenurile din cuprinsul ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat, indiferent de forma de proprietate. Articolul 23Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea contravenţională, penală, materială sau civilă, conform legislaţiei în vigoare. Articolul 24Verificarea respectării prevederilor prezentului regulament se face de către personalul cu atribuţii de control în domeniul ariilor naturale protejate, regimului silvic şi cinegetic din cadrul autorităţilor publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor şi structurilor teritoriale ale acestora, conform prevederilor legale în vigoare. Articolul 25Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancţionează conform prevederilor actelor normative în vigoare din domeniul protecţiei mediului, regimului ariilor naturale protejate, silvic şi cinegetic. Articolul 26Respectarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru custodele ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat, pentru autorităţile care reglementează activităţi pe teritoriul acesteia, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau care administrează terenuri/bunuri sau care desfăşoară activităţi în perimetrul sau în vecinătatea ariilor naturale protejate. Articolul 27Planurile, programele, proiectele şi activităţile ce se implementează pe teritoriul ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat se supun avizării custodelui. Articolul 28Emiterea de către custode a oricăror avize sau puncte de vedere se realizează gratuit, fără perceperea unor tarife. Articolul 29Prezentul regulament poate fi revizuit inclusiv la propunerea custodelui, în urma modificării condiţiilor sau a prevederilor legale care au stat la baza elaborării lui sau în baza recomandărilor de management ce derivă din studii sau din monitorizarea stării de conservare a speciilor sau habitatelor, respectiv a activităţilor ce se desfăşoară pe raza ariilor naturale protejate. Articolul 30Asociaţia Coridorul Verde, în calitate de custode al ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat, aduce la cunoştinţa publicului şi factorilor interesaţi prezentul regulament, prin afişare pe paginile proprii de internet şi prin diseminarea lui către instituţiile cu atribuţii de control menţionate la art. 24, către autorităţile publice locale de pe suprafaţa sitului.



SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1331/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1331 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1331/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu