Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1298 din 18.07.2018

pentru aprobarea Procedurii de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum şi de păstrare şi prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenţi în zona de frontieră a Ucrainei
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Externe
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 700 din 10 august 2018SmartCity1

Ţinând cont de prevederile art. 5 alin. (4) din Acordul dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014, ratificat prin Legea nr. 172/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 2015,având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 174/2010 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de mic trafic de frontieră, cu modificările şi completările ulterioare,în considerarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor externe emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Procedura de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum şi de păstrare şi prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenţi în zona de frontieră a Ucrainei, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Departamentul Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, misiunea diplomatică şi oficiile consulare ale României în Ucraina vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3Prezentul ordin abrogă Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 583 din 23 martie 2015 pentru aprobarea Procedurii de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum şi de păstrare şi prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenţi în zona de frontieră a Ucrainei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 9 aprilie 2015. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul afacerilor externe,Teodor-Viorel MeleşcanuANEXĂ PROCEDURĂ de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum şi de păstrare şi prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenţi în zona de frontieră a Ucrainei Articolul 1Conţinutul actelor şi documentelor necesare pentru eliberarea permisului de mic trafic de frontieră
(1) Permisul de mic trafic de frontieră (PMT) se eliberează străinilor rezidenţi în zona de frontieră a Ucrainei, în condiţiile şi pentru scopurile prevăzute în Acordul dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014, denumit în continuare acord, în conformitate cu dispoziţiile prezentei proceduri, pe baza actelor şi documentelor prevăzute la alin. (2)-(8), după caz.
(2) Formularul de cerere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, se completează şi se semnează în interiorul chenarului anume destinat de către solicitant, în faţa funcţionarului consular. Formularul de cerere este gratuit şi poate fi procurat la Secţia consulară a Ambasadei României la Kiev şi la oficiile consulare ale României în Ucraina, denumite în continuare MD/OC, sau poate fi descărcat de pe internet.
(3) Fotografia solicitantului va fi aplicată pe formularul de cerere şi va avea următoarele caracteristici: a)fotografie color tip paşaport (3 x 4 cm), de dată recentă; b)capul trebuie să fie centrat, la o distanţă de 0,5 cm de marginea superioară şi de cele laterale; c)umerii trebuie să apară în cadru; d)fotografia trebuie să fie preluată din faţă, pe un fundal monocolor alb; e)ochii trebuie să fie perfect vizibili, inclusiv în cazul purtătorilor de ochelari; f)fotografia trebuie făcută cu capul descoperit.
(4) Paşaportul solicitantului sau, după caz, documentul de călătorie pentru minor va avea o valabilitate mai mare de 2 ani de la momentul solicitării.
(5) Documentele care atestă că solicitantul locuieşte legal în zona de frontieră, de cel puţin 3 ani, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la acord.
(6) În funcţie de scopul deplasării, actele care dovedesc motivele întemeiate pentru trecerea frecventă a frontierei comune, prevăzute în anexa nr. 2 la acord, sunt următoarele:a)menţinerea relaţiilor de familie prin vizitarea rudelor: declaraţie pe propria răspundere în care se specifică gradul de rudenie cu persoana vizitată sau invitaţie din partea rudelor din România; b)însoţirea rudelor pentru acordarea de asistenţă medicală: declaraţie pe propria răspundere în care se specifică diagnosticul şi necesitatea efectuării tratamentului medical în România sau atestat medical din care să reiasă diagnosticul ori recomandarea de tratament în România; c)participarea la programe în domeniul economic şi schimburi în domeniile economic, ştiinţific, cultural, medical, sportiv, mass-media sau în domeniul educaţiei: declaraţie pe propria răspundere prin care se specifică denumirea şi datele de contact ale persoanei juridice care organizează evenimentele, din care să reiasă continuitatea activităţilor, sau scrisoare din partea organizatorilor evenimentului, din care să reiasă continuitatea activităţilor, precum şi perioada pentru care acţiunile ar urma să se desfăşoare; d)promovarea unor interese economice şi desfăşurarea unor activităţi de sprijin economic: declaraţie pe propria răspundere prin care se specifică denumirea şi datele de contact ale persoanei juridice care organizează evenimentele, din care să reiasă caracterul de promovare şi de sprijin economic, precum şi perioada în care acţiunile ar urma să se desfăşoare, sau scrisoare din partea persoanei juridice care organizează evenimentele, din care să reiasă caracterul regulat al promovării şi sprijinului economic, respectiv perioadele în care acţiunile ar urma să se desfăşoare; e)rezolvarea problemelor de natură juridică: declaraţie pe propria răspundere în care se explică problema ce urmează a fi soluţionată sau citaţie/invitaţie din partea organului judiciar sau administrativ competent să soluţioneze cauza; f)vizitarea mormintelor rudelor: declaraţie pe propria răspundere privind relaţia de rudenie dintre solicitant şi persoana decedată, precum şi localitatea unde se află mormântul vizitat sau corespondenţă/adeverinţă eliberată de administraţia cimitirului şi certificate de stare civilă din care să rezulte relaţia de rudenie; g)alte motive întemeiate: declaraţie pe propria răspundere în care să fie explicate, în mod detaliat, motivul şi temeinicia lui; se vor anexa acte doveditoare ale temeiniciei motivului, în măsura în care există.
(7) Modelul declaraţiei pe propria răspundere în vederea eliberării unui PMT pentru majori este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.
(8) Pentru minori, cererea pentru eliberarea unui PMT va fi însoţită, după caz, şi de următoarele documente: a)buletinul de identitate, în cazul în care minorul deţine un astfel de document; b)paşapoartele părinţilor sau procură notarială din partea părintelui care nu este prezent la ghişeu; c)certificatul de naştere al minorului; d)buletinele de identitate ale ambilor părinţi; e)declaraţia pe propria răspundere a părinţilor minorului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură, prin care îşi dau acordul pentru eliberarea unui PMT, care va fi semnată de ambii părinţi, în faţa funcţionarului consular, sau va fi autentificată notarial, în cazul părintelui care nu este prezent la ghişeu; f)declaraţiile pe propria răspundere privind motivele solicitării unui PMT, conform alin. (6), vor fi semnate în faţa funcţionarului consular de ambii părinţi sau, după caz, de împuternicitul legal şi vor avea înscrisă menţiunea că minorul va fi însoţit pe timpul călătoriei în România.
Articolul 2Fluxul de preluare şi examinare a cererilor pentru eliberarea PMT
(1) Cererea pentru eliberarea unui PMT, însoţită de documentele prevăzute la art. 1 alin. (3)-(6), se depune personal la autorităţile române prevăzute la art. 1 alin. (2) teza a II-a.
(2) Toate documentele vor fi prezentate în original şi în copie. Documentele de identitate, de călătorie, de stare civilă, precum şi actele care dovedesc motivele întemeiate pentru trecerea frecventă a frontierei comune vor fi depuse în copie, tradusă în limba română şi legalizată, după caz, iar formularul de cerere pentru eliberarea unui PMT, declaraţiile pe propria răspundere, semnate în faţa funcţionarului consular sau autentificate notarial, vor fi depuse în original.
(3) Pentru confirmarea domiciliului în zona de frontieră vor fi verificate listele localităţilor din zona de frontieră, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexa nr. 1 la acord.
(4) Odată cu dosarul de cerere pentru eliberarea unui PMT vor fi preluate şi datele biometrice, respectiv imaginea facială, semnătura electronică şi amprentele digitale. Semnătura electronică se preia numai în cazul solicitanţilor cu vârsta de peste 14 ani. Prelevarea amprentelor digitale este obligatorie începând cu vârsta de şase ani.
(5) Dosarul de cerere se preia la ghişeu în cazul în care solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1)-(4), documentaţia prezentată este completă, iar formularul de cerere pentru eliberarea unui PMT a fost completat corect şi integral.
(6) După preluarea cererii şi a datelor biometrice, solicitantului i se comunică termenul şi modalitatea în care va putea intra în posesia PMT, în cazul soluţionării favorabile a cererii sale, respectiv ulterior personalizării documentului său.
(7) Cererile pentru eliberarea de PMT preluate sunt înregistrate în baza naţională de date cu privire la străini, la nivelul MD/OC competente, prin intermediul aplicaţiei destinate procesării cererilor de PMT, componentă a Sistemului naţional de informaţii privind vizele.
(8) Cererile pentru eliberarea unui PMT sunt supuse deciziei funcţionarului consular cu atribuţii în acest sens, cu respectarea dispoziţiilor art. 162 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(9) În cazul în care funcţionarul consular apreciază că sunt necesare clarificări suplimentare care privesc elemente relevante în luarea unei decizii, acesta poate contacta atât solicitantul de PMT, cât şi persoana care invită sau persoana fizică ori instituţia din România menţionată în actele doveditoare.
Articolul 3Personalizarea şi transmiterea PMT către solicitanţi/titulari
(1) În cazul cererilor de PMT cu privire la care este luată decizia de eliberare, Centrul Naţional de Vize din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, denumit în continuare CNV, dispune măsurile necesare în vederea personalizării PMT.
(2) Prin intermediul aplicaţiei destinate procesării cererilor de PMT, CNV extrage seturile de date înregistrate în cererile pentru eliberarea PMT şi constituie loturi de producţie pe care le transmite către Direcţia generală de paşapoarte - Centrul naţional unic de personalizare a paşapoartelor electronice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în scopul prevăzut la art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie, aprobată prin Legea nr. 249/2009, cu modificările ulterioare.
(3) După recepţionarea loturilor cu PMT personalizate pe baza datelor transmise în conformitate cu dispoziţiile alin. (2) şi inserate în plicuri decuvertate, alături de materiale informative, CNV le transmite, prin curier, către MD/OC care au preluat cererile pentru eliberarea PMT, pentru a fi remise solicitanţilor/titularilor prin poşta locală sau prin altă modalitate stabilită pe plan local.
Articolul 4Măsuri privind protecţia datelor cu caracter personal
(1) Este interzisă solicitarea de date cu caracter personal care este în neconcordanţă cu scopul pentru care acestea sunt prelevate şi colectate.
(2) Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt prelucrate, inclusiv stocate, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
Articolul 5Dispoziţii finale Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.
ANEXA Nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.la procedură ANEXA Nr. 2 la procedură DECLARAŢIE în vederea eliberării unui permis de mic trafic de frontieră pentru majori Subsemnatul(a), ........ ........ ..............., domiciliat(ă) în ........ ................ ........ ............, posesor/posesoare al/a paşaportului seria ...... nr. ......, emis de ........ ........ ........., la data de ..........., având codul de identificare personal ........ ........ ..............., conştient(ă) de sancţiunile pentru falsul în declaraţii, prevăzute de legislaţia penală aplicabilă, declar pe propria răspundere următoarele: Solicit eliberarea unui permis de mic trafic de frontieră pentru a mă deplasa în România, în mod frecvent, pentru următorul motiv întemeiat (Se va explica motivul ce stă la baza solicitării.) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Totodată, declar că am asigurate pe perioada şederii în România cheltuielile de cazare, hrană, transport şi eventualele cheltuieli medicale sau/şi de repatriere. Dau această declaraţie, fiind necesară pentru eliberarea permisului de mic trafic de frontieră, în baza Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră. Semnată astăzi, ............, la Ambasada/Consulatul General al României la ........ ........ ......... . Semnătura ........ .......... ANEXA Nr. 3 la procedură DECLARAŢIE în vederea eliberării unui permis de mic trafic de frontieră pentru minori Subsemnatul, ................, domiciliat în ........ ............., posesor al paşaportului seria ..............., nr. ........ ........., emis de ........ ..............., la data de ........ ............, având codul de identificare personal ........ ........ ............, şi subsemnata, ........ ........., domiciliată în ........ ........., posesoare a paşaportului seria ............., nr. ......., emis de ............., la data de ................, având codul de identificare personal ........ ............, conştienţi de sancţiunile pentru falsul în declaraţii, prevăzute de legislaţia penală aplicabilă, declarăm pe propria răspundere că suntem de acord ca fiului nostru/fiicei noastre minor(e) (numele, prenumele, data şi locul naşterii, codul de identificare personal) ........ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ .............. să i se elibereze un permis de mic trafic de frontieră. Semnată astăzi, ............, la Ambasada/Consulatul General al României la ........ ........ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Semnături: ........ ................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1298/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1298 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
ANONIM a comentat Ordin 67 2017
    Exista vreun template pentru Raport?
ANONIM a comentat Hotărârea 1202 2010
    Nu am gasit niciunde cum se calculeaza tariful pe unitatea de masura (metri cadere/luna) x ore functionare. Cum sa calculez metri cadere / luna???
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1298/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu