Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.129 din 25.06.2013

pentru aprobarea modelului de documentaţie de atribuire standard privind încheierea acordului-cadru pentru servicii de transport aerian
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si monitorizarea achizitiilor publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 431 din 16 iulie 2013SmartCity1

Având în vedere prevederile:Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare:

necesitatea standardizării documentaţiei aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, angajament asumat în cadrul discuţiilor cu Comisia Europeană;

necesitatea fluidizării şi perfecţionării sistemului achiziţiilor publice, pentru îmbunătăţirea gradului de absorbţie a fondurilor comunitare alocate României;

prevenirea apariţiei erorilor în procesul de atribuire a contractelor de achiziţii publice,în temeiul prevederilor

art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare;

art. 2 alin. (1) lit. m) din Hotărârea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă modelul de documentaţie de atribuire standard privind încheierea acordului-cadru pentru servicii de transport aerian, prevăzut în anexele nr. 1-4. Articolul 2(1) Documentaţia de atribuire se utilizează în situaţia în care autoritatea contractantă/entitatea achizitoare, la momentul iniţierii procedurii de atribuire, nu are posibilitatea de a identifica cu certitudine destinaţiile zborurilor.(2) Pentru situaţiile în care la momentul iniţierii procedurii de atribuire sunt identificate cu certitudine destinaţiile zborurilor, elementul incert fiind doar cel în corelaţie cu numărul de bilete ce urmează a se achiziţiona pe durata acordului-cadru, utilizarea documentaţiei de atribuire este opţională. Articolul 3(1) Documentaţia de atribuire este structurată în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:a)secţiunea I - Fişa de date a achiziţiei, prevăzută în anexa nr. 1; b)secţiunea II - Caiet de sarcini, prevăzută în anexa nr. 2; c)secţiunea III - Clauze contractuale obligatorii (model de acord-cadru), prevăzută în anexa nr. 3.(2) Documentaţia de atribuire conţine şi secţiunea IV, care cuprinde un set de formulare destinate facilitării modului de prezentare a ofertelor şi a procesului de evaluare a acestora, cu caracter de modele, prevăzută în anexa nr. 4. Articolul 4Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, Lucian Dan Vlădescu
ANEXA Nr. 1FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI MODEL APLICABIL ACORDURILOR-CADRU DE PRESTĂRI SERVICII DE TRANSPORT AERIAN NOTELE reprezintă instrucţiuni pentru completarea fişei de date. Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂI.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE) NOTĂ: Se bifează atât în câmpul din coloana stângă, cât şi în cel corespondent din coloana dreaptă. Sau, după caz NOTĂ: Dacă autoritatea contractantă se încadrează în categoria autorităţilor prevăzute la
art. 8 lit. d)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin

zHotărârea Guvernului nr. 942/2006 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. **) Hotărârea Guvernului nr. 782/2006 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII Secţiunea IV: PROCEDURĂ IV.1) PROCEDURA IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE/CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de soluţii) IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE IV.4) PREZENTAREA OFERTEI Secţiunea VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE

ANEXA Ala fişa de date a achiziţiei ADRESE SUPLIMENTARE ŞI PUNCTE DE CONTACT I)ADRESE ŞI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBŢINE INFORMAŢII SUPLIMENTARE II) ADRESE ŞI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBŢINE CAIETUL DE SARCINI ŞI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZIŢIE DINAMIC) III) ADRESE ŞI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE ANEXA Bla fişa de date a achiziţiei INFORMAŢII PRIVIND LOTURILE Se va completa, după caz LOT NR.  DENUMIRE ........ ................ ................ ........ ......... ANEXA Nr. 2 Secţiunea II - CAIETUL DE SARCINIMODEL APLICABIL ACORDURILOR-CADRU DE PRESTĂRI SERVICII DE TRANSPORT AERIAN NOTĂ: Conţinutul secţiunii II - Caiet de sarcini - din cadrul fiecărei documentaţii de atribuire va fi elaborat prin transpunerea şi completarea articolelor/informaţiilor structurate în conţinutul secţiunii II, în concordanţă cu necesităţile obiective ale autorităţii contractante şi cu respectarea regulilor de bază precizate expres la nivelul secţiunii. Preambul Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea acordului-cadru şi a contractelor subsecvente şi constituie ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe baza cărora se înaintează de către fiecare ofertant propunerea tehnică şi financiară. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili în cuprinsul caietului de sarcini cerinţe care excedează obiectului concret al acordului-cadru (de exemplu, asigurări medicale gratuite şi/sau alte facilităţi care nu sunt în corelaţie cu serviciile de transport aerian, acestea fiind considerate o încălcare a principiului proporţionalităţii). I. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIŢIE 1. Autoritatea contractantă vizează achiziţionarea serviciilor de transport aerian intern şi internaţional de pasageri (se va selecta după caz) (cod CPV: 60400000-2), în funcţie de necesităţi şi în limita bugetului alocat, după caz, pentru demnitarii, salariaţii şi/sau delegaţii autorităţii contractante - clasa economic, clasa business, cu week-end şi fără week-end sau altele, după caz. 2. Sub rezerva dreptului prevăzut la art. 1481 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare (OUG nr. 34/2006), autoritatea contractantă va încheia un acord-cadru cu toţi ofertanţii ale căror oferte vor fi declarate admisibile. Numărul operatorilor economici cu care se va încheia acordul-cadru va fi de cel puţin 3 operatori (numărul maxim fiind nelimitat), atribuind ulterior, prin reluarea competiţiei dintre operatorii economici semnatari ai acordului-cadru, contracte subsecvente de servicii de transport aerian intern şi internaţional de pasageri (se va selecta, după caz) pentru destinaţiile/clasele/durata/condiţiile deplasării stabilite de către autoritatea contractantă în etapa de reluare a competiţiei. 3. Atribuirea contractelor subsecvente se va realiza cu respectarea elementelor/condiţiilor prevăzute în acordul-cadru, prin reluarea competiţiei dintre toţi operatorii economici semnatari ai acordului-cadru, ori de câte ori va apărea necesitatea organizării unor deplasări în ţară şi/sau în străinătate (se va selecta, după caz) a personalului sau a delegaţilor autorităţii contractante. Obiectul reluării competiţiei îl constituie preţul serviciilor de transport aerian (bilete de avion) solicitate de către autoritatea contractantă. 4. Metodologia de lucru este cea descrisă mai jos în cuprinsul prezentului caiet de sarcini. II. CERINŢE PRIVIND CARACTERISTICILE SERVICIILOR (CERINŢE TEHNICE) 1. Operatorii economici (ofertanţii) vor asigura, cu operativitate, eficienţă şi în mod sustenabil din punct de vedere financiar, servicii de bună calitate, conform documentaţiei de atribuire şi conform nevoilor autorităţii contractante, aşa cum acestea sunt menţionate în invitaţiile de participare la reofertare. 2. Operatorii economici se obligă să onoreze toate solicitările autorităţii contractante privind transportul aerian intern şi internaţional de pasageri (se va selecta, după caz) necesar acesteia, prin oferirea de bilete de avion conform solicitărilor din invitaţiile de participare la reofertare, indiferent de destinaţie, clasele de călătorie comandate şi numărul de persoane care efectuează deplasarea, precum şi documentele solicitate în fişa de date a achiziţiei; 3. Biletele de avion se vor emite, de regulă, prin intermediul sistemului Asociaţiei Internaţionale de Transport Aerian (IATA), cu ajutorul sistemelor electronice de tip GDS (global distribution system - sistem computerizat de rezervări). 4. Numărul şi disponibilitatea ca timp de lucru a persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în calitate de salariaţi sau colaboratori externi ai ofertantului constituie o cerinţă tehnică esenţială potrivit prezentei documentaţii, întrucât contribuie decisiv la capacitatea profesională şi la operativitatea ofertantului în ceea ce priveşte emiterea biletelor de avion, factori care, la rândul lor, creează premisele obţinerii unor preţuri avantajoase pentru cursele aeriene solicitate. În acest sens, vor fi asigurate minimum ..... persoană(e), care îşi vor desfăşura activitatea sub coordonarea ofertantului (salariaţi sau colaboratori externi) pe baza unui program mediu de ...... ore pe săptămână. 5. Pentru serviciile de transport aerian furnizate prin contractele subsecvente care le sunt atribuite, operatorii economici vor furniza, pe cheltuiala proprie, un serviciu de asistenţă pentru pasageri, destinat rezolvării situaţiilor de urgenţă, precum şi oricăror alte aspecte legate de zborurile sau destinaţiile respective, disponibil ....... de ore pe zi, ...... zile pe săptămână, furnizat printr-un departament propriu al operatorului economic. Acest serviciu constituie o cerinţă tehnică esenţială potrivit prezentei documentaţii. 6. Destinaţiile de zboruri orientative care vor putea fi solicitate în executarea acordului-cadru sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul caiet de sarcini. 7. Ca regulă generală, demnitarii/salariaţii/delegaţii autorităţii contractante efectuează deplasări prin cele mai rapide şi mai economice mijloace de călătorie raportate la natura şi urgenţa deplasării. NOTĂ: Cerinţele acestui capitol se vor ajusta/completa corespunzător necesităţilor/constrângerilor autorităţii contractante, acestea urmând a fi justificate obiectiv pentru a nu fi considerate discriminatorii de către ofertanţi. 8. În componenţa unei delegaţii pot exista atât membri care au statut de demnitar şi dreptul de a călători la clasa business, cât şi personal ce nu are acest statut şi călătoreşte la clasa economic. 9. Ca regulă, membrii unei delegaţii se deplasează către destinaţie cu aceeaşi aeronavă, cu excepţia situaţiilor în care se solicită în mod expres contrariul în cuprinsul invitaţiei de participare la reofertare. 10. Serviciile de transport aerian ofertate (rezervarea şi emiterea de bilete de avion) se vor asigura prin intermediul companiilor aeriene care au curse regulate (cu sau fără escală), iar emiterea biletelor se va realiza, de regulă, în sistemul IATA. 11. Autoritatea contractantă va suporta costurile privind anularea sau modificarea biletelor deja emise. În cazul anulării călătoriei, prestatorul de servicii va lua toate măsurile posibile în vederea minimizării costurilor, pentru a servi în cel mai bun mod interesele autorităţii contractante. În cazul în care deplasarea este anulată, autoritatea contractantă va înştiinţa prestatorul în legătură cu anularea biletului, de regulă, cu cel puţin 48 de ore înainte de plecare. Înştiinţările de anulare a biletelor se vor comunica prin fax/e-mail, în termen de 24 de ore de la data anulării. 12. La solicitarea expresă a autorităţii contractante, se vor transmite informaţii cu privire la legăturile aeriene şi terestre (dacă este cazul) din ţara de destinaţie (cale ferată/auto), astfel ca persoanele să ajungă la locul şi data solicitată. 13. În scopul evaluării serviciilor de transport aerian de călători realizate pe durata de valabilitate a contractelor subsecvente, la cererea expresă a autorităţii contractante, se vor furniza rapoarte şi rezumate lunare, detaliate, inclusiv în format electronic, cu privire la totalitatea prestaţiilor (tranzacţiilor) efectuate pe destinaţii, tarife oficiale şi speciale aplicate, modalităţi de transport. 14. Reprezentanţilor autorităţilor contractante li se vor prezenta obligatoriu documentele prestatorilor de servicii care conţin informaţii financiare detaliate (AGENT COUPON, factură IATA - BSP etc.), în scopul verificării corectitudinii modului de derulare a contractelor. Autoritatea contractantă va proceda la verificarea documentelor prezentate şi ulterior verificării va achita contravaloarea serviciilor prestate. III. INFORMAŢII PRIVIND PROPUNERILE FINANCIARE, MODUL DE PREZENTARE A ACESTORA ŞI CRITERIUL DE ATRIBUIRE 1. Autoritatea contractantă va încheia acordul-cadru cu toţi ofertanţii care înaintează oferte declarate admisibile. Sub rezerva dreptului prevăzut la art. 1481 lit. b) din OUG nr. 34/2006, numărul minim al operatorilor economici cu care se încheie acordul-cadru este de 3 (trei), numărul maxim fiind nelimitat. 2. Prin ofertele financiare, operatorii economici îşi vor asuma un tarif de serviciu (TS) maxim care va fi practicat în relaţia cu autoritatea contractantă, pe parcursul derulării acordului-cadru. TS-ul maxim nu va putea fi depăşit în nicio situaţie, pe toată durata acordului-cadru. Tariful de serviciu constituie un element care poate fi îmbunătăţit în procesul de reofertare pentru atribuirea contractului subsecvent, celelalte elemente/condiţii stabilite iniţial în acordul-cadru nefiind acceptate a suferi modificări. 3. Prin tariful de serviciu (TS) ofertat în etapa de atribuire a acordului-cadru se înţelege valoarea maximă a comisionului pentru prestaţiile de servicii (rezervare şi emitere de bilete de avion), pe care operatorul economic îl va putea percepe pe întreaga durată a acordului-cadru. 4. În oferta financiară, operatorii economici vor prezenta valoarea maximă în suma absolută (nu în procente), în euro, a tarifului de serviciu (TS) ce va fi percepută pentru fiecare bilet/document justificativ emis pe durata acordului-cadru. 5. În scopul respectării principiului transparenţei şi tratamentului egal al tuturor ofertanţilor, cuantumul tarifului de serviciu (TS) este menit să acopere cheltuielile pe care operatorii economici le efectuează cu prilejul prestării serviciilor în cauză. Astfel, tariful de serviciu trebuie să fie apt a susţine prin sine însuşi, din punct de vedere economic, activitatea operatorilor economici legată de executarea acordului-cadru şi a contractelor subsecvente. 6. La reluarea competiţiei, va fi aplicat criteriul de atribuire cel mai mic preţ pentru serviciile de transport aerian solicitate, iar dacă se solicită mai multe bilete de avion prin aceeaşi invitaţie de participare la reofertare, criteriul va fi cel mai mic preţ total aferent tuturor biletelor de avion solicitate. Acest preţ va include toate costurile pe care autoritatea contractantă urmează să le plătească, respectiv preţul efectiv de achiziţie a biletului plătit către compania aeriană, taxele de zbor aferente şi tariful de serviciu (TS) perceput de către operatorul economic. Nu intră în calculul acestui preţ eventualele taxe de modificare/anulare a biletului, care sunt în sarcina autorităţii contractante. 7. Preţul biletului de avion care va fi ofertat de fiecare operator economic la reluarea competiţiei va fi exprimat atât ca sumă globală, cât şi pe componente, urmând a fi selectată oferta cu preţul cel mai scăzut, care îndeplineşte toate celelalte cerinţe stabilite potrivit prezentului caiet de sarcini. Preţul serviciilor de transport aerian = preţul efectiv de achiziţie a biletului plătit către compania aeriană (calculat fără taxele de zbor aferente sau TS) + valoarea taxelor de zbor aferente + valoarea TS (nu va putea depăşi valoarea maximă a TS ofertată de operatorul economic la încheierea acordului-cadru). Nu intră în calculul preţului biletului taxele de modificare/anulare a biletului. 8. La reluarea competiţiei, valoarea maximă a TS ofertată la momentul elaborării propunerilor financiare pentru încheierea acordului-cadru va putea fi îmbunătăţită în sensul diminuării acesteia. Ofertele care prezintă un tarif de serviciu (TS) mai mare decât valoarea maximă ofertată la încheierea acordului-cadru nu vor fi luate în considerare. Exemplu ipotetic de lucru: în condiţiile în care pentru ruta „X“ preţul efectiv de achiziţie a biletului plătit către compania aeriană este de 450 euro, taxele de zbor aferente sunt de 75 euro, iar valoarea maximă a TS ofertată de operatorul economic este de 25 euro, preţul biletului se va calcula după cum urmează: PREŢBILET = 450 + 75 + 25 = 550 euro În cazul în care operatorul economic decide să îşi îmbunătăţească tariful de serviciu ofertat iniţial la încheierea acordului-cadru, cu o valoare al cărui cuantum este diminuat cu 5 euro, preţul biletului se va calcula după cum urmează: PREŢBILET = 450 + 75 + (25 – 5) = 450 + 75 + 20 = 545 euro 9. Toate biletele de avion menţionate în aceeaşi invitaţie de participare la reofertare vor face obiectul unui singur contract subsecvent încheiat de autoritatea contractantă, urmând ca, dacă este cazul, oferta câştigătoare să se stabilească prin aplicarea criteriului de atribuire a celui mai mic preţ total pentru toate biletele solicitate (rezultat din însumarea preţurilor pentru fiecare dintre biletele menţionate în aceeaşi invitaţie). IV. METODOLOGIA DE LUCRU NOTĂ: Informaţiile cuprinse în acest capitol se vor ajusta corespunzător opţiunii autorităţii contractante, respectiv de a relua competiţia dintre semnatarii acordului-cadru, prin intermediul Sistemului electronic de achiziţii publice (SEAP) sau fără a utiliza facilităţile tehnice ale acestei platforme. 1. În urma aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă va încheia un acord-cadru de prestare a serviciilor de transport aerian intern şi/sau internaţional de pasageri (se va selecta, după caz) cu toţi operatorii economici ale căror oferte au fost declarate admisibile. Sub rezerva dreptului prevăzut la art. 1481 lit. b) din OUG nr. 34/2006, numărul minim al operatorilor economici cu care se încheie acordul-cadru este de 3 (trei); numărul maxim: nelimitat. 2. Acordul-cadru va fi încheiat pe o perioadă de ........ luni/ani. 3. Criteriul de atribuire care urmează să se aplice pentru atribuirea contractelor subsecvente este cel mai mic preţ al serviciilor de transport aerian solicitate (TS + taxe zbor + preţ bilet); dacă se solicită mai multe bilete de avion prin aceeaşi invitaţie de participare la reofertare, criteriul va fi cel mai mic preţ total aferent tuturor biletelor de avion solicitate. 4. Autoritatea contractantă va relua competiţia dintre semnatarii acordului-cadru, prin transmiterea către operatorii economici a unei invitaţii de participare la procedura de atribuire a contractelor subsecvente, privind deplasările interne şi/sau internaţionale, ori de câte ori va apărea necesitatea organizării unor deplasări în ţară şi/sau în străinătate a personalului sau a delegaţilor instituţiei. 5. Invitaţiile de participare la reofertare, precum şi toate comunicările legate de atribuirea şi/sau executarea contractelor subsecvente vor fi realizate de către autoritatea contractantă prin intermediul unei adrese de e-mail dedicate exclusiv acestor operaţiuni. Această adresă va fi menţionată în cuprinsul acordului-cadru. 6. Invitaţia de participare la procedura de atribuire a contractelor subsecvente va fi comunicată obligatoriu printr-un singur e-mail transmis simultan către toţi operatorii economici semnatari ai acordului-cadru prin intermediul adresei de poştă electronică menţionate, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data deplasării. Pentru deplasări neprevăzute, impuse de desfăşurarea evenimentelor pe plan intern şi internaţional, solicitarea se va transmite cu minimum 24 de ore înainte de data deplasării sau, în situaţii deosebite, în aceeaşi zi. Comunicarea invitaţiei de participare la reofertare prin alt mijloc decât poşta electronică sau în alt mod decât prin acelaşi mesaj transmis simultan către toţi operatorii economici atrage invalidarea acţiunii de reluare a competiţiei în vederea atribuirii respectivului contract subsecvent. 7. Operatorii economici vor transmite până la data şi ora-limită menţionate în invitaţia de participare, prin e-mail la adresa dedicată acestei proceduri, oferta subsecventă în care se vor menţiona numele şi detaliile pentru fiecare pasager în parte, preţul biletului solicitat, defalcat pe componente (TS, taxe, preţ bilet), pentru varianta de deplasare care corespunde cerinţelor specificate în invitaţia de participare, precum şi taxele de modificare/anulare. La ofertă vor fi anexate detaliile electronice privind biletul ofertat şi termenul-limită de emitere a acestuia. Toate ofertele vor fi însoţite în mod obligatoriu de istoricul rezervării/rezervărilor, aceasta fiind o condiţie de validitate a ofertei. 8. Istoricul rezervării este documentul electronic generat de GDS (global distribution system - sistem computerizat de rezervări) care conţine informaţii privind momentul generării rezervării şi toţi paşii necesari efectuării rezervării cu date şi ore. 9. Pentru asigurarea respectării principiilor transparenţei şi egalităţii de tratament faţă de ofertanţi, toate ofertele trebuie să fie însoţite de istoricul rezervării, în caz contrar oferta nefiind luată în considerare. Toate operaţiunile aferente emiterii/rezervării biletelor de avion trebuie să fie ulterioare recepţionării de către operatorul economic a invitaţiei de participare, comunicate prin e-mail. 10. Adresa de e-mail dedicată şi mesajele conţinând ofertele participanţilor nu vor fi accesate de către nicio persoană decât după expirarea termenului-limită menţionat în invitaţia de participare la reofertare. NOTĂ: Garanţia acordată de autoritatea contractantă operatorilor economici semnatari ai acordului-cadru în legătură cu accesarea ofertelor după expirarea termenului-limită de reofertare este susţinută de informaţiile cuprinse în documentul „Istoricul rezervării“ care însoţeşte propunerea financiară (descris la pct. 8 al metodologiei de lucru). 11. La data şi ora stabilite în invitaţia de participare, autoritatea contractantă va proceda la deschiderea ofertelor, prin accesarea adresei de e-mail dedicate. Ofertele care nu respectă cerinţele invitaţiei de participare şi, respectiv, ale caietului de sarcini nu vor fi luate în considerare. Stabilirea ofertei câştigătoare în urma reluării competiţiei se va face pe baza criteriului de atribuire preţul cel mai scăzut. În cazul în care, în cadrul procedurii de atribuire a contractelor subsecvente, 2 sau mai mulţi ofertanţi prezintă o propunere financiară de aceeaşi valoare, autoritatea contractantă va solicita acestora o nouă propunere financiară, urmând ca ulterior contractul subsecvent să fie atribuit ofertantului care a transmis cea mai bună ofertă, respectiv cel mai scăzut preţ al serviciilor de transport aerian (calculat ca ∑ preţ bilet + valoarea taxelor de zbor aferent + TS). Istoricul rezervării va însoţi în mod obligatoriu şi propunerea financiară aferentă etapei de reofertare, ca o condiţie de validitate a acesteia. 12. Toate biletele de avion menţionate în aceeaşi invitaţie de participare la reofertare vor face obiectul unui singur contract subsecvent încheiat de autoritatea contractantă, urmând ca, dacă este cazul, oferta câştigătoare să se stabilească prin aplicarea criteriului de atribuire a celui mai mic preţ total pentru toate biletele solicitate (rezultat din însumarea preţurilor pentru fiecare dintre biletele menţionate în aceeaşi invitaţie). 13. Rezultatul procedurii va fi comunicat simultan tuturor participanţilor la procedură. Invitaţia de participare la reofertare împreună cu oferta subsecventă declarată câştigătoare şi cu comunicarea rezultatului procedurii constituie contractul subsecvent valabil încheiat între părţi. Astfel, înscrisurile doveditoare ale contractului subsecvent vor fi:

(i) invitaţia de participare la reofertare;
(ii) oferta subsecventă declarată câştigătoare;
(iii) comunicarea rezultatului procedurii de atribuire a contractului subsecvent.

Părţile nu vor semna vreun alt înscris, ci încheierea acordului subsecvent va fi dovedită prin cele 3 documente anterior menţionate. Momentul încheierii contractului subsecvent este cel al recepţionării de către ofertantul declarat câştigător a comenzii ferme a achizitorului. 14. În urma încheierii contractului subsecvent, în condiţiile punctului precedent, prestatorul va emite biletele de transport aerian de pasageri şi le va transmite autorităţii contractante, de regulă cel mai târziu cu 24 de ore înainte de ora plecării, în format electronic, la adresa de e-mail dedicată. Acest termen se va reduce, după caz, în situaţiile urgente. 15. Plata serviciilor prestate se efectuează în RON, în perioada 24-31 a fiecărei luni pentru luna precedentă, potrivit art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, prin virament bancar în contul prestatorului. ANEXĂla caietul de sarcini DESTINAŢII ORIENTATIVE INTERNE: (i) ... (ii) ... (iii) ... DESTINAŢII ORIENTATIVE INTERNAŢIONALE: (i) ... (ii) ... (iii) ... ANEXA Nr. 3 Secţiunea III - CLAUZE CONTRACTUALEMODEL APLICABIL ACORDURILOR-CADRU DE PRESTĂRI SERVICII DE TRANSPORT AERIAN NOTĂ: Conţinutul secţiunii III - Clauze contractuale din cadrul fiecărei documentaţii de atribuire va cuprinde propunerea de acord-cadru care urmează a se încheia între autoritatea contractantă şi operatorii economici desemnaţi câştigători ai procedurii de atribuire prin adaptarea modelului în concordanţă cu cerinţele specifice ale caietului de sarcini, respectiv cu necesităţile obiective ale autorităţii contractante şi cu respectarea dispoziţiilor art. 68-70 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare. 1. Părţile acordului-cadru În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare (OUG nr. 34/2006), a intervenit prezentul acord-cadru între 1.1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ , adresă ........ ................ ................ ................, (denumirea autorităţii contractante) telefon/fax ........ ................ ........ ..........., număr de înmatriculare ........ ................ ........ ............., cod fiscal ........ ................ ........, cont trezorerie ........ ................ ................ ................ .............., reprezentată prin ........ ................ ................ ................ ........ ............, (denumirea conducătorului) funcţia ........ ................ ........ ..........., în calitate de promitent achizitor, pe de o parte, şi 1.2.1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ .............., adresă ........ ................ ................ ..............., (denumirea operatorului economic) telefon/fax ........ ................ ........ .........., număr de înmatriculare ........ ................ ........ ..............., cod fiscal ........ ................ ........, cont ........ ................ ................ ................ ........ ........., reprezentată prin ........ ................ ................ ................ ................ ........... (trezorerie, bancă) (denumirea conducătorului) funcţia ........ ................ ................ ................, în calitate de promitent prestator 1.2.2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ .............., adresă ........ ................ ................ ..............., (denumirea operatorului economic) telefon/fax ........ ................ ........ .........., număr de înmatriculare ........ ................ ........ ..............., cod fiscal ........ ................ ........, cont ........ ................ ................ ................ ........ .............., reprezentată prin ........ ................ ................ ................ ........ .............. (trezorerie, bancă) (denumirea conducătorului) funcţia ........ ................ ......... ........, în calitate de promitent prestator 1.2.3. ........ ................ ................ ................ ................ ................ .............., adresă ........ ................ ................ ..............., (denumirea operatorului economic) telefon/fax ........ ................ ........ .........., număr de înmatriculare ........ ................ ........ ..............., cod fiscal ........ ................ ........, cont ........ ................ ................ ................ ................ ........, reprezentată prin ........ ................ ................ ................ ........ ..........., (trezorerie, bancă) (denumirea conducătorului) funcţia ........ ................ ........ ........, în calitate de promitent prestator. 1.2.4. (Se vor menţiona toţi operatorii economici selectaţi în urma procedurii de atribuire a acordului-cadru.) 2. Definiţii 2.1 - În prezentul acord-cadru, precum şi în cuprinsul contractelor subsecvente, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a)contract - acordul-cadru, contractul subsecvent şi toate anexele lor; b)promitent achizitor şi promitenţi prestatori - părţile prezentului acord-cadru, aşa cum sunt acestea numite în prezentul acord-cadru; c)servicii - activităţi a căror prestare face obiectul prezentului acord-cadru şi a contractelor subsecvente; d)tariful de serviciu (TS) - valoarea maximă a comisionului pentru prestaţiile de servicii (rezervare şi emitere de bilete de avion), pe care operatorul economic îl va putea percepe pe întreaga durată a acordului-cadru. În scopul respectării principiului transparenţei şi tratamentului egal al tuturor ofertanţilor, cuantumul tarifului de serviciu (TS) este menit să acopere cheltuielile pe care operatorii economici le-au efectuat cu prilejul prestării serviciilor în cauză. Astfel, tariful de serviciu trebuie să fie apt a susţine prin sine însuşi, din punct de vedere economic, activitatea operatorilor economici, legată de executarea acordului-cadru şi a contractelor subsecvente; e)preţul biletului de avion - toate costurile pe care autoritatea contractantă urmează a le plăti, inclusiv preţul efectiv de achiziţie a biletului plătit către compania aeriană, taxele de zbor aferente şi tariful de serviciu (TS) perceput de către operatorul economic. Nu intră în calculul acestui preţ eventualele taxe de anulare sau modificare a biletului, care sunt în sarcina autorităţii contractante; f)taxele de anulare/modificare - eventualele taxe pe care autoritatea contractantă le suportă ca urmare a modificării sau anulării unui bilet de avion emis de către prestator; g)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; h)zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.3. Interpretare 3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2. Termenul „zi“ sau „zile“ sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit. 4. Scopul acordului-cadru 4.1. Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele subsecvente de prestări servicii ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord-cadru, precum şi stabilirea condiţiilor contractuale care vor completa în mod corespunzător contractele subsecvente. 4.2. Promitenţii prestatori se obligă ca, prin contractele subsecvente care le vor fi atribuite, să presteze servicii de transport aerian intern şi internaţional de pasageri (Se va selecta, după caz.) - Cod CPV 60400000-2, prin servicii prestate de către agenţi autorizaţi în vederea achiziţionării de către autoritatea contractantă a biletelor de avion pentru zboruri interne şi/sau internaţionale, în funcţie de necesităţile concrete ale autorităţii contractante, cuprinse în caietul de sarcini, celelalte părţi ale documentaţiei de atribuire sau în invitaţiile de participare la reofertare. 4.3. Toate biletele de avion menţionate în aceeaşi invitaţie de participare la reofertare vor face obiectul unui singur contract subsecvent încheiat de autoritatea contractantă, urmând ca, dacă este cazul, oferta câştigătoare să se stabilească prin aplicarea criteriului de atribuire a celui mai mic preţ total pentru toate biletele solicitate (rezultat din însumarea preţurilor pentru fiecare dintre biletele menţionate în aceeaşi invitaţie). 5. Durata acordului-cadru 5.1. Durata prezentului acord-cadru este de ............. luni/ani, adică de la ........ ............... până la ........ ............ 6. Preţul unitar 6.1. Preţul unitar al serviciilor - valoarea tarifului de serviciu - este cel inclus de promitenţii prestatori în propunerile financiare şi este prevăzut în anexele nr. [...] - [...] la prezentul acord-cadru. [Se vor anexa şi numerota toate propunerile financiare ale semnatarilor acordului-cadru.] 7. Ajustarea preţului unitar 7.1. Preţul unitar al serviciilor - valoarea tarifului de serviciu (TS) - este ferm şi nu este supus ajustării. 7.2. Fără ca aceasta să fie considerată o ajustare a preţului, operatorii economici au dreptul ca în procesul de reofertare să îmbunătăţească valoarea tarifului de serviciu. 8. Cantitatea previzionată 8.1. Cantitatea previzionată de bilete de avion care se estimează că vor fi achiziţionate pe durata întregului acord-cadru este de minimum ........ şi maximum .........bilete de avion. 8.2. Pentru un singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru, cantitatea previzionată este minimum .......... şi maximum ....... bilete de avion. 9. Obligaţiile promitenţilor prestatori 9.1. Promitenţii prestatori se obligă să răspundă tuturor invitaţiilor de participare la reofertare lansate de către autoritatea contractantă, în scopul de a furniza servicii de transport aerian intern şi internaţional de pasageri (Se va selecta, după caz.) - Cod CPV 60400000-2, prin servicii prestate de către agenţi autorizaţi în vederea achiziţionării de către autoritatea contractantă a biletelor de avion în funcţie de necesităţile concrete ale autorităţii contractante, cu respectarea cerinţelor privind caracteristicile serviciilor (cerinţe tehnice) şi în limita bugetului alocat. 9.2. Promitenţii prestatori se obligă să răspundă invitaţiilor la reofertare şi să presteze serviciile astfel cum au fost prevăzute în documentaţia de atribuire şi în acordul-cadru, ori de câte ori autoritatea contractantă solicită acest lucru. 9.3. Promitenţii prestatori se obligă să nu transfere, nici total şi nici parţial, obligaţiile asumate prin prezentul acord-cadru. 10. Obligaţiile promitentului achizitor 10.1. Promitentul achizitor se obligă ca, în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire şi ale prezentului acord-cadru, să achiziţioneze servicii de transport aerian intern şi internaţional de pasageri (Se va selecta, după caz.) - Cod CPV: 60400000-2, numai prin reluarea competiţiei între semnatarii prezentului acord-cadru, respectiv, prin atribuirea către aceştia de contracte subsecvente, în urma reluării competiţiei potrivit prevederilor documentaţiei de atribuire. 10.2. Promitentul achizitor se obligă să realizeze plăţile la care este obligat, în baza facturilor fiscale emise de către operatorii economici, în perioada 24-31 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, potrivit art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare (OUG nr. 34/2009). 10.3. Promitentul achizitor se obligă să nu iniţieze pe durata prezentului acord-cadru o nouă procedură de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze servicii care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. 11. Documentele acordului-cadru: a)caietul de sarcini; b)propunerile financiare; c)propunerile tehnice şi toate anexele lor; d)alte anexe, după caz [...]. Angajamentele ferme de susţinere terţe persoane, garanţii de bună execuţie.12. Încetarea acordului-cadru 12.1. Prezentul acord-cadru încetează de drept: a)prin ajungerea la termen; b)prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaţii de aplicare a unor proceduri diferite, în raport cu anumite praguri valorice precizate în legislaţie.12.2. Acordul-cadru poate înceta şi în următoarele cazuri: a)prin acordul de voinţă al tuturor părţilor; b)prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord-cadru, prin notificarea emisă de cealaltă parte şi cu un preaviz de 15 zile. În situaţia în care partea este unul dintre operatorii economici semnatari ai acordului-cadru, rezilierea operează numai în privinţa respectivului operator economic.12.3. Dacă, din orice cauză, acordul-cadru va rămâne în vigoare pentru mai puţin de ......... operatori economici, acesta va înceta de drept pentru toate părţile, cu obligaţia autorităţii contractante de a relua procedura de atribuire. A. CLAUZE APLICABILE CONTRACTELOR SUBSECVENTE 13. Regimul contractelor subsecvente 13.1. Semnatarii prezentului acord-cadru îşi asumă şi recunosc faptul că, după reluarea competiţiei între operatorii economici, comanda fermă va ţine loc de contract subsecvent. 13.2. Promitenţii prestatori îşi însuşesc forma şi condiţiile contractului subsecvent, potrivit clauzelor care urmează. 13.3. Conform celor de mai sus, alături de prezentul acord-cadru, înscrisurile doveditoare ale contractului subsecvent vor fi: (i) invitaţia de participare la reofertare; (ii) oferta declarată câştigătoare în urma reofertării; (iii) comunicarea rezultatului reluării competiţiei pentru atribuirea contractului subsecvent. 13.4. Părţile nu vor semna un alt înscris ca urmare a atribuirii unui contract subsecvent, ci încheierea acestuia va fi realizată în baza celor 3 documente anterior menţionate şi a acordului-cadru. 13.5. Data încheierii contractului subsecvent este data recepţionării de către operatorul economic semnatar al acordului-cadru a comenzii ferme transmise de către autoritatea contractantă. 13.6. Netransmiterea comenzii ferme (sau, după caz, a comunicării privind acceptul încheierii contractului subsecvent) în timp util pentru emiterea biletului/biletelor de avion în acest termen conduce la caducitatea ofertei. 14. Obiectul şi preţul contractelor subsecvente 14.1. Prestatorul desemnat câştigător prin comunicarea privind acceptul încheierii contractului subsecvent se obligă să emită şi să livreze achizitorului, în format electronic, biletele de avion solicitate prin Invitaţia de participare la reofertare, în condiţiile, la preţurile şi în termenele care au fost menţionate în oferta subsecventă declarată câştigătoare. 14.2. La rândul său, achizitorul se obligă să plătească prestatorului desemnat câştigător preţul biletelor de avion mai sus solicitate, aşa cum acesta este menţionat în oferta subsecventă declarată câştigătoare. Plata se va face după recepţia biletului electronic, în RON, la cursul mediu afişat de Banca Naţională a României (B.N.R.) în data emiterii fiecărui bilet, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată potrivit legii. 14.3. Toate biletele de avion menţionate în aceeaşi invitaţie de participare la reofertare fac obiectul unui singur contract subsecvent încheiat de autoritatea contractantă, urmând ca, dacă este cazul, oferta câştigătoare să se stabilească prin aplicarea criteriului de atribuire a celui mai mic preţ total pentru toate biletele solicitate (rezultat din însumarea preţurilor pentru fiecare dintre biletele menţionate în aceeaşi invitaţie), în condiţiile respectării tuturor cerinţelor legate de durata serviciilor de transport până la destinaţia finală. Oferta va include (dacă este aplicabil) şi informaţii suplimentare care să asigure informarea corectă a autorităţii contractante în legătură cu preţul îmbunătăţit al serviciilor de transport (cazul promoţiilor sezoniere). 14.4. Ofertele subsecvente se vor formula pentru toate biletele/destinaţiile menţionate în Invitaţia de participare la reofertare, în caz contrar nu vor fi luate în considerare. 14.5. Facturile fiscale emise în executarea prezentului contract vor fi emise în echivalent RON, la cursul mediu afişat de B.N.R. din data emiterii biletului de avion sau, după caz, din data operării modificării/anulării biletului deja emis. 14.6. Contravaloarea serviciilor de transport aerian care fac obiectul contractelor subsecvente va fi achitată de către achizitor după efectuarea verificărilor precizate la clauza 20.2, în perioada 24-31 a fiecărei luni, pentru facturile emise în luna precedentă, potrivit art. 36 din OUG nr. 34/2009. În acelaşi interval lunar vor fi achitate de către autoritatea contractantă şi taxele de modificare a biletelor emise. Taxele de anulare vor fi facturate distinct sau vor putea fi deduse din sumele care se restituie autorităţii contractante de către operatorul economic. 15. Executarea contractelor subsecvente 15.1. Executarea contractelor subsecvente va începe la momentul recepţionării de către prestator a comunicării privind acceptul încheierii contractului subsecvent, care marchează momentul încheierii valabile a contractului. 15.2. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în scopul livrării biletelor de avion în timpul cel mai scurt rezonabil posibil de la primirea comenzii ferme. 15.3. Biletele de avion pot fi emise în interiorul termenului de emitere menţionat în cuprinsul ofertei subsecvente declarate câştigătoare, sub sancţiunea caducităţii ofertei. Riscul netransmiterii în timp util a comenzii ca rezultat al reofertării este în sarcina autorităţii contractante. 15.4. Operatorul economic va emite biletele de transport aerian de pasageri şi le va transmite autorităţii contractante, de regulă cel mai târziu cu 24 de ore înainte de ora plecării, în format electronic, la adresa de e-mail dedicată. Acest termen se va reduce după caz, în situaţiile urgente. 16. Obligaţiile principale ale prestatorului după încheierea contractului subsecvent 16.1. Operatorul economic desemnat câştigător în etapa de atribuire a contractelor subsecvente se obligă să emită şi să livreze, în format electronic, biletele de avion menţionate în oferta declarată câştigătoare, în cantitatea, cu caracteristicile şi în termenele convenite. 16.2. Operatorul economic desemnat câştigător se obligă să presteze serviciile în strictă conformitate cu standardele şi caracteristicile prevăzute în caietul de sarcini, precum şi în invitaţia de participare la reofertare. 16.3. Furnizorul se obligă să asigure furnizarea, pe cheltuiala proprie, a unui serviciu de asistenţă pentru pasageri, destinat rezolvării situaţiilor de urgenţă, precum şi oricăror altor aspecte legate de zborurile sau destinaţiile respective, pentru serviciile de transport aerian furnizate prin contractele subsecvente care îi sunt atribuite. 16.4. Prestatorul are obligaţia de a asigura, în vederea îndeplinirii obligaţiilor care îi revin din acordul-cadru şi prezentul contract, resursele de personal menţionate în Propunerea tehnică pentru încheierea acordului-cadru. 17. Alte responsabilităţi ale prestatorului după încheierea contractului subsecvent 17.1. Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile de rezervare/emitere de bilete de avion prevăzute în contract, cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat. 17.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor menţionate, în conformitate cu clauzele şi prevederile aplicabile. Răspunderea prestatorului este limitată la activitatea de rezervare, emitere şi livrare a biletelor de avion. Răspunderea prestatorului nu va putea fi angajată în vreun fel pentru modul în care compania aeriană îşi execută obligaţiile de transport, pentru întârzieri sau anulări de zboruri, indiferent de cauză. 17.3. În cazul în care deplasarea este anulată sau oricare dintre datele de zbor ori identitatea pasagerilor sunt modificate, prestatorul va fi înştiinţat în cel mai scurt timp pentru anularea sau modificarea biletului, cu suportarea integrală de către achizitor a costurilor aferente acestor operaţiuni. 18. Obligaţiile principale ale achizitorului după încheierea contractului subsecvent 18.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze biletele de avion de îndată ce îi sunt furnizate în format electronic, pe adresa de e-mail dedicată. 18.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul conform ofertei subsecvente declarate câştigătoare, precum şi, dacă va fi cazul, taxele de modificare/anulare prevăzute în aceasta, numai după efectuarea verificărilor precizate la clauza 20.2. 18.3. Achizitorul va suporta integral toate costurile generate de modificarea sau anularea biletelor de avion. Taxele de anulare sau modificare a biletelor deja emise sunt cele menţionate în oferta subsecventă declarată câştigătoare, ele urmând a fi facturate de către furnizor şi achitate de către achizitor în RON, la cursul mediu afişat de B.N.R. din data modificării sau anulării biletului, la care se adaugă taxa pe valoare adăugată potrivit legii. 18.4. În cazul anulării unui bilet de avion, preţul biletului care trebuie restituit de către furnizor achizitorului poate fi compensat parţial sau total, după caz, cu taxa de anulare, fiind emisă factura storno corespunzătoare. 19. Alte responsabilităţi ale achizitorului după încheierea contractului subsecvent 19.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a solicitat şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 19.2. Achizitorul se obligă să respecte metodologia de desfăşurare a procedurii de atribuire a contractelor subsecvente, conform celor menţionate în documentaţia de atribuire. În acest sens, următoarea adresă de e-mail va fi utilizată pentru procedura de atribuire a contractelor subsecvente: [...]. (Se ajustează în funcţie de modul de comunicare precizat în documentaţia de atribuire.) 19.3. Achizitorul se obligă să nu modifice detaliile de zbor, datele sau identitatea pasagerilor, precum şi să nu solicite anularea biletelor sau a rezervărilor, decât cu suportarea tuturor costurilor aferente acestor operaţiuni. 19.4. Achizitorul se obligă, în nume propriu şi pentru propriii delegaţi, să respecte în totalitate instrucţiunile şi regulile emise de companiile aeriene, respectiv de autorităţile aeroportuare. 20. Recepţie şi verificări 20.1. Achizitorul va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile acordului-cadru şi anexele acestuia (propunerea tehnică şi caietul de sarcini). 20.2. Achizitorul va solicita prestatorului copii ale documentelor prestărilor de servicii (AGENT COUPON, facturi IATA-BSP etc.) în vederea verificării conformităţii serviciilor cu prevederile acordului-cadru şi anexele acestuia. 20.3. Autoritatea contractantă poate solicita prestatorului rapoarte, inclusiv în format electronic, cu privire la prestaţiile care fac obiectul acordului-cadru. 20.4. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop. 21. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 21.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să îşi execute obligaţiile asumate prin contractele subsecvente, atunci achizitorul are dreptul de a percepe cu titlu de penalităţi o cotă procentuală de .........% (Se va completa de autoritatea achizitoare.) din preţul respectivului contract subsecvent. 21.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 5 de zile începând cu ultima zi a lunii următoare celei în care s-a emis biletul de avion, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de .........% (Se va completa de autoritatea achizitoare.) din preţul respectivului contract subsecvent. 21.3. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de ......... zile de la scadenţă, prestatorul are dreptul de a suspenda executarea acordului-cadru şi/sau a tuturor/oricăror contracte subsecvente încheiate şi neexecutate integral până la acel moment. Imediat ce achizitorul plăteşte contravaloarea facturii, operatorul economic va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp rezonabil posibil. 21.4. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera acordul-cadru sau contractul subsecvent ca reziliat de drept şi de a pretinde plata de daune-interese. 21.5. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă intră în faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune ori despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 22. Documentele contractelor subsecvente 22.1. Documentele contractelor subsecvente sunt: a)invitaţia de participare la reofertare; b)oferta subsecventă declarată câştigătoare; c)comunicarea rezultatului procedurii de atribuire a contractului subsecvent.22.2. Documentele contractelor subsecvente se completează cu acordul-cadru şi toate anexele sale. 23. Forţa majoră 23.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 23.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 23.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 23.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 23.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum ......... zile de la încetare. 23.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de ......... (Se va completa de autoritatea achizitoare.) fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 24. Litigii 24.1. Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord-cadru se vor soluţiona de către instanţele de judecată competente potrivit legii. 25. Limba care guvernează contractul 25.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 26. Comunicări 26.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris. 26.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 26.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. Prezentul acord-cadru se încheie astăzi, [...], în [...] exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. Promitent achizitor, (semnături autorizate) ........ ........ .......... LS Promitent prestator 1, (semnături autorizate) ........ ........ ............ LS Promitent prestator 2, (semnături autorizate) ........ ........ ........... LS Promitent prestator 3, (semnături autorizate) ........ ........ ............ LS Promitent prestator 4, (semnături autorizate) ........ ........ .......... LS [Se vor menţiona toţi operatorii economici selectaţi în urma procedurii de atribuire a acordului-cadru.] NOTĂ: Autoritatea contractantă va avea în vedere aplicarea corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, care transpune dispoziţiile Directivei 2011/7/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor comerciale. ANEXA Nr. 4 Secţiunea IV - MODELE DE FORMULAREMODELE APLICABILE ACORDURILOR-CADRU DE PRESTĂRI SERVICII DE TRANSPORT AERIAN NOTĂ: Conţinutul secţiunii IV - Modele de formulare din cadrul fiecărei documentaţii de atribuire va cuprinde setul de formulare corelat cu cerinţele solicitate de autoritatea contractantă, set care este constituit din cel puţin formularele precizate expres în fişa de date a achiziţiei. Formularele din documentaţia standard vor fi adaptate în funcţie de procedura de atribuire aplicată de autoritatea contractantă (secţiunea IV.1.1. din Fişa de date a achiziţiei). Lista formularelor: Formularul nr. 1 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 Formularul nr. 2 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 Formularul nr. 3 - Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă Formularul nr. 4 - Declaraţie privind conflictul de interese Formularul nr. 5 - Scrisoare de înaintare Formularul nr. 6 - Împuternicire Formularul nr. 7 - Declaraţie privind îndeplinirea cerinţelor de calificare Formularul nr. 8 - Declaraţie privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani Formularul nr. 9 - Declaraţie privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii Formularul nr. 10 - Declaraţie privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani Formularul nr. 11 - Informaţii privind personalul responsabil în îndeplinirea acordului-cadru şi a contractelor subsecvente Formularul nr. 12 - Declaraţie privind sănătatea şi securitatea în muncă Formularul nr. 13 - Model de instrument de garantare pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a acordului-cadru Formularul nr. 14 - Formular de ofertă pentru atribuirea acordului-cadru Formularul nr. 15 - Declaraţie de disponibilitate privind încheierea contractului de colaborare/muncă în cazul în care oferta va fi declarată câştigătoare Formularul nr. 16 - Informaţii privind asocierea Formularul nr. 17 - Declaraţie privind partea/părţile din contract care este/sunt îndeplinită/îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora. Instrucţiuni de completare a documentelor/declaraţiilor/formularelor solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către ofertanţi/candidaţi şi a conformităţii ofertei cu cerinţele din documentaţia de atribuire Orice document/declaraţie/formular solicitat va fi completat/completată şi prezentat/prezentată numai în original de ofertant/candidat şi va fi semnat/semnată de reprezentantul legal al acestuia sau, după caz, de către altă persoană autorizată să reprezinte ofertantul. În acest ultim caz, persoana autorizată va depune şi împuternicirea reprezentantului legal. În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori, orice document/declaraţie/formular solicitat/solicitată va fi completat/completată şi prezentat/prezentată de către fiecare membru al grupului de operatori. Documentele/Declaraţiile/Certificatele emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi prezentate în limba română şi vor îndeplini una din următoarele condiţii de formă: original, copie legalizată sau copie conform cu originalul. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita ofertanţilor declaraţi câştigători prezentarea acestor documente în forma original, în cazul în care acestea au fost depuse în procedură în forma „copie conform cu originalul“. Persoanele fizice/juridice străine vor prezenta documentele/declaraţiile/certificatele în copie conform cu originalul, însoţite de traducerea autorizată şi legalizată în limba română. Completarea formularelor se va face respectând instrucţiunile din subsol, astfel încât informaţiile să fie complete şi fără echivoc pentru a permite verificarea concordanţei acestora cu documentele de confirmare care vor fi depuse ulterior la solicitarea autorităţii contractante. Formularul nr. 1 Operator economic ........ ........ ............ (denumirea) Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 Subsemnatul, ........ ................ ................ ................, reprezentant împuternicit al ........ ................ ................ ........ ..........., (denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 292 „Falsul în declaraţii“ din Codul penal referitor la: „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi (...) în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.“

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ........ ................ ................ ..........
Numele şi prenumele semnatarului ........ ................ ................ .........
Capacitate de semnătură ........ ................ ................ .........
Data ........ ................ ................ .........

NOTĂ: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau, după caz, de către reprezentantul ofertantului. Această declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnată de reprezentantul său legal. Formularul nr. 2 Operator economic ........ ........ ............ (denumirea) Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 Subsemnatul, ........ ................ ................ ............... reprezentant împuternicit al ........ ................ ................ ........ ............., (denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de ........ ................ ........... (Se menţionează procedura.) pentru atribuirea acordului-cadru având ca obiect servicii de transport aerian, cod CPV 60400000-2, organizată de ........ ............. (denumirea ........ ................ ................ ........ ............, declar pe propria răspundere că nu mă aflu în vreuna din situaţiile prevăzute la art. 181*) din autorităţii contractante) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: *) Pentru terţ/terţi susţinător(i) declaraţia se limitează la art. 181 lit. a), c) şi d). a)........ ................ ................ ........ ............ nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; (denumirea operatorului economic) b)mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România (sau, după caz, în ţara în care este stabilit); c)în ultimii 2 ani am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor; d)nu am fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; e)nu sunt în situaţia în care să prezint informaţii false sau să nu prezint informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 292 „Falsul în declaraţii“ din Codul penal referitor la: „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi (...) în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.“

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ........ ................ ................ ..........
Numele şi prenumele semnatarului ........ ................ ................ .........
Capacitate de semnătură ........ ................ ................ ..........
Data ........ ................ ................ ..........

NOTĂ: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau, după caz, de către reprezentantul ofertantului. Această declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnată de reprezentantul său legal. Formularul nr. 3 Operator economic ........ ........ ............ (denumirea) Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........ ................, reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ........ ........ ..........., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ........ ........ ..........., în calitate de autoritate contractantă, iniţiată prin anunţul/invitaţia de participare nr. ........ ........ ........ din data de ........ ..............., certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere. II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........ ........ ..............., următoarele: 1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat; 2. consimt/consimţim descalificarea mea/noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă; 3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă; 4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulez/formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare; 5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia; 6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură ori intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri; 7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale serviciilor oferite; 8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor. III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întru totul conforme cu realitatea. Data completării ........ .............. Ofertant, ........ ................ ................ ............. (numele şi prenumele, semnătura autorizată şi ştampila) Formularul nr. 4 Operator economic ........ ........ ............ (denumirea) Declaraţie privind conflictul de interese Subsemnatul, ........ ................ ................, reprezentant împuternicit al ........ ................ ................ ................ ........ ........, (denumirea şi datele de identificare ale operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 691 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declaraţii certificat constatator eliberat de Ministerul Justiţiei - oficiul registrului comerţului (sau echivalent în cazul persoanelor juridice străine) [sau] extras din Registrul acţionarilor, certificate de administrator, în cazul societăţilor pe acţiuni, din care să rezulte că nu am acţionari persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale cu persoanele nominalizate în fişa de date a achiziţiei cap. III.2.1.a), subpct. 4 „Situaţia personală a candidatului sau ofertantului“. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 292 „Falsul în declaraţii“ din Codul penal referitor la: „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi (...) în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă“.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ........ ................ ................ ..........
Numele şi prenumele semnatarului ........ ................ ................ ..........
Capacitate de semnătură ........ ................ ................ ..........
Data ........ ................ ................ ..........

Formularul nr. 5

Operatorul economic Înregistrat la sediul autorităţii contractante
........ ........ ............. nr. ........., data ........., ora .........
(denumire/sediu)

Scrisoare de înaintare Către ........ ................ ................ ................ ........ ........ (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ......... din ........., privind aplicarea procedurii de ........ ................ ........ (denumirea procedurii) pentru atribuirea contractului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............, (denumirea contractului de achiziţie publică) noi ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. (denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele: 1. documentul ........ ................ ................ ................ ............. privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma (tipul, seria/numărul, emitentul) stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire; 2. pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ......... copii: a)oferta; b)documentele care însoţesc oferta.Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. Data completării ........ ........ .......... Ofertant, ........ ................ ................ ............. (numele şi prenumele, semnătura autorizată şi ştampila) Formularul nr. 6 Operator economic ........ ........ ............ (denumirea) Împuternicire Subscrisa ........ ................ ................ ................ ................ ........, cu sediul în ........ ................ ................ ........ .............., (numele/denumirea) (adresa operatorului economic) înmatriculată la registrul comerţului sub nr. ............., CIF ........ ............., atribut fiscal ........ ........., reprezentată prin ........ ........ ........., în calitate de ........ ................ ..........., împuternicim prin prezenta pe dl/dna ........ ........ .........., domiciliat(ă) în ........ ................ ................ ........, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ......, nr. ........., CNP ........ ........ ............., eliberat(ă) de ........ ................ ......... la data de............, având funcţia de ........ ................ ................ ..........., să ne reprezinte la procedura de atribuire ........ ................ ................ ................ ................ ........, (Se va completa cu denumirea obiectivului.) organizată de ........ .........., în scopul atribuirii acordului-cadru. În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 1. să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură; 2. să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii; 3. să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii; 4. să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. Prin prezenta împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a autorităţii contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. Data completării ........ ........ .......... Ofertant, ........ ................ ................ ............. (denumirea) reprezentat legal prin ......... (numele şi prenumele, semnătura autorizată şi ştampila) (specimenul de semnătură al persoanei împuternicite) ........ ................ ................ ........ .......... NOTĂ: Împuternicirea va fi însoţită de o copie de pe actul de identitate al persoanei împuternicite. Formularul nr. 7 Operator economic ........ ........ ............... (denumirea/numele) Declaraţie privind îndeplinirea cerinţelor de calificare NOTĂ: Potrivit art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la art. 176 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul său legal, prin care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe - inclusiv dacă au fost solicitate diverse valori, cantităţi sau altele asemenea. Subsemnatul, ........ ................ ................ ........ ..........., reprezentant/împuternicit al ........ ................ ................ ........ ........, (denumirea operatorului economic) în calitate de: ofertant unic (cu ofertă individuală);

ofertant asociat (cu ofertă comună),la procedura de ........ ................ ................ ................ ............ pentru atribuirea acordului-cadru având ca obiect servicii de transport (Se menţionează procedura.) aerian Cod CPV 60400000-2, organizată de ........ ................ ................ ................ ........ ........, la data de ........ ................ .........., (denumirea autorităţii contractante) (zi/lună/an) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură, că îndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire, după cum urmează: Situaţia personală Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale Situaţia economico-financiară Capacitatea tehnică şi/sau profesională Standarde de asigurare a calităţii şi de protecţie a mediului (se bifează, după caz) Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în prezenta declaraţie, precum şi anexa care face parte integrantă din aceasta sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare potrivit prevederilor legale. ANEXĂ la Formularul nr. 7 Subsemnatul, ........ ................ ........ ........., reprezentant/împuternicit al ........ ................ ................ ................ ........ ..........., (denumirea operatorului economic) în susţinerea declaraţiei menţionez succint modul concret de îndeplinire a documentelor* aşa cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire de către autoritatea contractantă: A Situaţia personală: ........ ................ .......... B Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale: ........ ................ ........ C Situaţia economico-financiară: ........ ................ .......... D Capacitatea tehnică şi/sau profesională: ........ ................ ......... E Standarde de asigurare a calităţii: ........ ................ ......... Înţeleg că în cazul în care primesc din partea autorităţii contractante o solicitare de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare prezentate mai sus, mă oblig să le prezint în termenul stabilit. Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 292 „Falsul în declaraţii“ din Codul penal referitor la: „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi (...) în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă“.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ........ ................ ................ .........
Numele şi prenumele semnatarului ........ ................ ................ .........
Capacitate de semnătură ........ ................ ................ .........
Data ........ ................ ................ .........

NOTĂ: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau, după caz, de către reprezentantul ofertantului. Această declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnată de reprezentantul său legal. Formularul nr. 8 Ofertant ........ ................ ........... (denumirea/numele) Declaraţie privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani 1. Denumirea/Numele: 2. Codul fiscal: 3. Adresa sediului central: 4. Telefon: Fax: E-mail: 5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare: 6. Activităţi CAEN pentru care există autorizare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ (Se va preciza codul CAEN corespondent obiectului acordului-cadru.) 7. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Cifra de afaceri globală
Anul Valoarea Moneda Curs de schimb Echivalent lei
Anul ....
Anul ....
Anul ....
Media cifrei de afaceri
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ........ ................ ................ ..........
Numele şi prenumele semnatarului ........ ................ ................ ..........
Capacitate de semnătură ........ ................ ................ .........
Data ........ ................ ................ .........

Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 292 „Falsul în declaraţii“ din Codul penal referitor la: „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi (...) în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă“. NOTĂ: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau, după caz, de către reprezentantul ofertantului. Această declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnată de reprezentantul său legal. Formularul nr. 9 ........ ........ ........ (denumirea) Declaraţie privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii I. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. Adresa sediului social ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. Codul unic de înregistrare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. Numele şi funcţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent) II. Tipul întreprinderii Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:  Întreprindere autonomă  Întreprindere parteneră  Întreprindere legată III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1

Exerciţiul financiar de referinţă2
Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) Active totale (mii lei/mii euro)

Important: Precizaţi dacă faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).  Nu  Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior) Subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ................ ........ .............., declar pe propria răspundere că datele (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea) din această declaraţie sunt conforme cu realitatea. Data completării ........ ........ .......... Ofertant, ........ ................ ................ ............. (numele şi prenumele, semnătura autorizată şi ştampila) 1 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare. 2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar, raportate în situaţiile anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. Formularul nr. 10 Operator economic ........ ........ ........ (denumirea) Declaraţie privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............., (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. Subsemnatul autorizez prin prezenta declaraţie orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. Informaţiile furnizate cu privire la identitatea clienţilor/beneficiarilor şi valorile contractelor sunt strict confidenţiale, ele fiind destinate exclusiv evaluării de către autoritatea contractantă a experienţei similare a operatorului economic, în raport cu principalele prestări de servicii realizate în ultimii 3 ani. Autoritatea contractantă nu este îndreptăţită să le divulge niciunei persoane, indiferent de scop, şi nici nu poate folosi aceste informaţii în alte scopuri, sub sancţiunea prevăzută de legislaţia în vigoare.

Nr. crt. Obiectul contractului Codul CPV Denumirea/Numele beneficiarului/clientului Adresa Calitatea prestatorului*) Preţul contractului sau acordului-cadru (fără TVA) Procent îndeplinit de prestator (%) Perioada de derulare a contractului/acordului-cadru**)
1
2
3
4
5

Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 292 „Falsul în declaraţii“ din Codul penal, referitor la: „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi (...) în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă“.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ........ ................ ................ ..........
Numele şi prenumele semnatarului ........ ................ ................ .........
Capacitate de semnătură ........ ................ ................ .........
Data ........ ................ ................ ........

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. **) Se vor preciza data de începere şi cea de finalizare a prestării. Formularul nr. 11 Operator economic ........ ........ ........ (denumirea) Informaţii privind personalul responsabil în îndeplinirea acordului-cadru şi a contractelor subsecvente Subsemnatul, ........ ................ ................ .........., reprezentant împuternicit al ........ ................ ................ ................ ............, (nume şi prenume) (denumirea operatorului economic) declar pe propria răspundere că resursele de personal care vor fi disponibile pentru executarea acordului-cadru şi a contractelor subsecvente sunt după cum urmează:

Nr. Numele/Prenumele Detalii de contact (tel., tel. mobil, e-mail, fax) Disponibilitate medie/Timp de lucru (ore pe săptămână) Contract de colaborare/muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată, pe durata acordului-cadru DA/NU [sau] declaraţie de disponibilitate*)
....
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ........ ................ ................ .........
Numele şi prenumele semnatarului ........ ................ ................ ..........
Capacitate de semnătură ........ ................ ................ ..........
Data ........ ................ ................ ..........

*) Se ataşează, conform cerinţelor din fişa de date a achiziţiei, documentele-suport (CV, declaraţie de disponibilitate, copie REVISAL). Formularul nr. 12 Operator economic ........ ........ ........ (denumirea) Declaraţie privind sănătatea şi securitatea în muncă Subsemnatul, ........ ................ ........ ..............., reprezentant împuternicit al ........ ................ ................ ................ .............., (numele şi prenumele), (denumirea operatorului economic) declar pe propria răspundere că mă angajez să prestez servicii de ........ ................ ............. pe parcursul îndeplinirii acordului-cadru, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii care sunt în vigoare în România. De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus în ofertă costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii. Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 292 „Falsul în declaraţii“ din Codul penal, referitor la: „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi (...) în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă“.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ........ ................ ................ ..........
Numele şi prenumele semnatarului ........ ................ ................ ........
Capacitate de semnătură ........ ................ ................ .........
Data ........ ................ ................ .........

Formularul nr. 13 ........ ................ ............. (denumirea emitentului garanţiei) Model de instrument de garantare pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a acordului-cadru Către ........ ................ ................ ................ ................ .............. (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Având în vedere procedura ........ ................ ............ pentru atribuirea acordului-cadru ........ ................ ........ .........., (denumirea contractului) noi ........ ........ ........, având sediul înregistrat la ........ ................ ........, ne obligăm faţă de ........ ................ ........ ........... (denumirea emitentului) (adresa emitentului) (denumirea autorităţii contractante) [Ofertantul are dreptul de a alege una dintre cele două variante de mai jos - I sau II.] I. să onorăm necondiţionat orice solicitare de plată din partea autorităţii contractante, în limita a .............. din valoarea estimată a acordului-cadru, adică suma de ........ ......... RON (în litere şi în cifre), la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, în situaţia în care autoritatea contractantă declară că suma cerută de ea şi datorată ei este cauzată de culpa ofertantului, fiind incidente una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-c) de mai jos [cazul garanţiei care se execută necondiţionat conform art. 86 alin. (3) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare]; [sau] II. să onorăm condiţionat orice solicitare de plată din partea autorităţii contractante, în limita a .............. din valoarea estimată a acordului-cadru, adică suma de ................ RON (în litere şi în cifre), la prima sa cerere scrisă şi după constatarea culpei ofertantului, în conformitate cu contractul garantat. În cererea sa autoritatea contractantă va preciza că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-c) de mai jos [cazul garanţiei care se execută condiţionat conform art. 86 alin. (3) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare]. a)ofertantul ........ ................ ................ ................ ........ ........... şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia; (denumirea/numele) b)oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ (denumirea/numele) a refuzat să semneze acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei; c)ofertantul ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............. a depus o contestaţie cu privire la procedura (denumirea/numele) de atribuire a acordului-cadru care a fost respinsă pe fond de către Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor sau ofertantul renunţă la contestaţie, caz în care ne obligăm să plătim suma prevăzută de art. 2781 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Prezenta garanţie este valabilă până la data de ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... În cazul în care părţile sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele elemente ale ofertei care au efecte asupra prezentei scrisori de garanţie, se va obţine acordul nostru prealabil, în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea. Legea aplicabilă prezentei garanţii de participare este legea română. Competente să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta scrisoare de garanţie sunt instanţele judecătoreşti din România. Data completării ........ ........ .......... Parafată de Banca/Societatea de Asigurări ........... în ziua ............ luna ............... anul ................ (semnătura şi ştampila organismului care eliberează această garanţie de participare) Formularul nr. 14 Operator economic ........ ........ ........ (denumirea) Formular de ofertă pentru atribuirea acordului-cadru 1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul/subsemnaţii, reprezentant/reprezentanţi al/ai ofertantului ........ ................ ................ ............, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus (denumirea/numele ofertantului) menţionată, să prestăm servicii de transport aerian intern şi internaţional de pasageri pentru un tarif de serviciu (TS) maxim de ........ ................ .............. euro/bilet (suma în litere şi în cifre), plătibil în RON, la cursul mediu afişat de Banca Naţională a României din data emiterii biletelor de avion, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată conform legii. 2. Ne angajăm ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm servicii de transport aerian intern şi internaţional de pasageri, cu respectarea tuturor cerinţelor din caietul de sarcini şi documentaţia de atribuire, prezenta declaraţie făcând parte din propunerea tehnică pe care o formulăm. De asemenea, ne asumăm angajamentul de a onora toate solicitările autorităţii contractante privind transportul aerian intern şi internaţional necesar acesteia, indiferent de destinaţie, clasele de călătorie comandate şi numărul de persoane care efectuează deplasarea. 3. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să asigurăm furnizarea, pe cheltuiala proprie, a unui serviciu de asistenţă pentru pasageri, destinat adresării situaţiilor de urgenţă, precum şi oricăror alte aspecte legate de zborurile sau destinaţiile respective, pentru serviciile de transport aerian furnizate prin contractele subsecvente care ne vor fi atribuite. 4. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........ ........ ......... zile, respectiv până la data de (durata în litere şi cifre) ........ ................, şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. (ziua/luna/anul) 5. Până la încheierea şi semnarea acordului-cadru, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ........ ................ ................ ..........
Numele şi prenumele semnatarului ........ ................ ................ .........
Capacitate de semnătură ........ ................ ................ .........
Data ........ ................ ................ .........

Formularul nr. 15 Operator economic ........ ........ ........ (denumirea) Declaraţie de disponibilitate privind încheierea contractului de colaborare/muncă în cazul în care oferta va fi declarată câştigătoare Subsemnatul, ........ ................ ........ .........., cu datele de identificare ........ ................ .............., având în vedere procedura ........ ................ pentru atribuirea acordului-cadru ........ ................ ........ ........., declar pe propria răspundere, sub (denumirea contractului) sancţiunea excluderii din procedura a ofertantului ........ ................ şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, în cazul în care oferta formulată de acesta va fi declarată câştigătoare, sunt disponibil şi doresc încheierea cu ofertantul a unui contract de colaborare/contract de muncă pentru un program de ....... ore pe săptămână/............ ore pe zi, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cel puţin egală cu durata acordului-cadru. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. Data completării ........ ........ .......... Numele şi prenumele în clar ........ ................ Semnătura ........ ................ ................ Ofertant, ........ ................ ................ ........ ........ (numele şi prenumele, semnătura autorizată şi ştampila) Formularul nr. 16 Informaţii privind asocierea Subsemnatul(a), ........ ................ ................ ................ ........ .............., cu datele de identificare ........ ........... reprezentant (numele şi prenumele) împuternicit al ........ ................ ................ ........ .............., în calitate de ofertant la procedura pentru atribuirea acordului-cadru (denumirea/numele ofertantului) pentru servicii de transport aerian, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că informaţiile de mai jos sunt reale. 1 Denumirea liderului ........ ................ ................ ........ .............. 2 Agenţie/filială/sucursală a liderului în ţara autorităţii contractante, dacă este cazul Adresa sediului ........ ................ ................ ........ ............... Telefon ........ ........ ............ Fax ........ ........ ............ E-mail ............. 3 Denumirea, adresa şi datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale membrilor din asociere a)........ ................ ................ ........ .......... b)........ ................ ................ ........ .......... c)........ ................ ................ ........ ..........etc. ........ ................ ................ ........ ........ 4 Informaţii privind constituirea garanţiei de participare cu ofertă comună la procedura de atribuire: Garanţia de participare solicitată de autoritatea contractantă se va constitui în numele asocierii de către ........ ................ ................ ................ ........ ......... şi acoperă în mod solidar toţi membrii grupului de operatori economici precizaţi la pct. 3.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ........ ................ ................ ..........
Numele şi prenumele semnatarului ........ ................ ................ ..........
Capacitate de semnătură ........ ................ ................ ..........
Data ........ ................ ................ ..........

Acord de asociere (model) Nr. ........ ........... din ........ ................ ........ Capitolul IPărţile acordului Articolul 1Prezentul acord se încheie între: S.C. ........ ................ ........ ..............., cu sediul în ........ ................ ..........., str. ........ ................ ........... nr. ........ ........., telefon ........ ............ fax ........ ................ ........, înmatriculată la Registrul Comerţului din ........ ................ ................ ............. cu nr. ........ ........ ........, cod unic de înregistrare ........ ................ .........., cont ........ ................ ........ ......... deschis la ........ ................ ................ ........ ..........., reprezentată de ........ ................ .............., având funcţia de ........ ................ ................, în calitate de asociat - lider de asociere şi S.C. ........ ................ ........ ............., cu sediul în ........ ................ ........, str. ........ ........ .............. nr. ........ ........., telefon ........ ............, fax ........ ........ .............., înmatriculată la Registrul Comerţului din ........ ................ .............. cu nr. ........ ........ ........., cod unic de înregistrare ........ ................ .........., cont ........ ................ ........ .........., deschis la ........ ................ ........ ......... reprezentată de........ ................ ................ ........ .........., având funcţia de ........ ................ ................, în calitate de asociat. Capitolul II Obiectul acordului Articolul 2Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea ........ ........ ........, conform documentaţiei de atribuire puse la dispoziţie de către ........ .......... . Capitolul III Termenul acordului Articolul 3Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a acordului-cadru, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta. Capitolul IV Alte clauze Articolul 4Partenerii convin ca liderul de asociere să fie ........ ................ ................ ........ ............ . Acordul-cadru/Contractul de achiziţie cu achizitorul va fi semnat de către liderul de asociere ........ ................ ................ ........ .............., desemnat ca fiind reprezentantul autorizat să primească instrucţiunile pentru şi în numele oricăruia şi tuturor membrilor asocierii. Articolul 5Părţile vor răspunde solidar şi individual în faţa beneficiarului în ceea ce priveşte toate obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau în legătură cu contractul. Articolul 6În caz de adjudecare, asociaţii au convenit cotele de participare în cadrul asocierii, care vor fi următoarele: ........ ................ ................ ........ .........% (în litere); ........ ................ ................ ........ .........% (în litere). Articolul 7Asociaţii convin să se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-şi sprijin de natură tehnică, managerială sau/şi logistică ori de câte ori situaţia o cere. Articolul 8Niciuna dintre părţi nu va fi îndreptăţită să vândă, să cesioneze sau în orice altă modalitate să greveze ori să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimţământului scris prealabil atât al celorlalte părţi, cât şi al beneficiarului. Articolul 9Prezentul acord se completează, în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a serviciilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între ........ ................ ........ ............. şi beneficiar. (liderul de asociere) Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi, ........ ................ .........., în ........... exemplare. Lider asociat ............... (semnătura) Asociat 1 ........ ............ (semnătura) NOTĂ: Prezentul acord de asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze. Formularul nr. 17 Operator economic ........ ........ ........ (denumirea) Declaraţie privind partea/părţile din contract care este/sunt îndeplinită/îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora Titlul acordului-cadru/contractului: Servicii de transport aerian Subsemnatul, ........ ........ ..............., reprezentant împuternicit al ........ ................ ................ ................ ........ .............., (denumirea/numele şi sediul/adresa/ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Nr. crt. Denumirea subcontractantului Partea/Părţile din contract ce urmează a fi subcontractată/subcontractate Procentul aferent părţilor din contract ce urmează a fi subcontractate (%) Acordul subcontractorului cu specimen de semnătură şi stampilă

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........ .........., str. ........... nr. ...., cod ........, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... (Se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.) Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 292 „Falsul în declaraţii“ din Codul penal referitor la: „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi (...) dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă“.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ........ ................ ................ ..........
Numele şi prenumele semnatarului ........ ................ ................ ..........
Capacitate de semnătură ........ ................ ................ ..........
Data ........ ................ ................ ..........


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 129/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 129 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu