Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 122 din 23 iunie 2009

privind aprobarea continutului-model al Angajamentului pentru participantii declarati admisi la programele de formare specializata prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul functionarului public denumit manager public

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 461 din 3 iulie 2009Având în vedere Referatul de aprobare nr. 341.063/UCRAP/2009 prin care se supune aprobării conţinutul-model al Angajamentului pentru participanţii declaraţi admişi la programele de formare specializată prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 135/2009,

în baza dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi ale art. 42 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 135/2009, şi ale art. 15 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 783/2005, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administraţiei şi internelor, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă conţinutul-model al Angajamentului pentru participanţii declaraţi admişi la programele de formare specializată prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 135/2009, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se împuterniceşte domnul Mihai Viorel Fifor, secretar de stat, să reprezinte şi să semneze în numele viceprim-ministrului,   ministrul   administraţiei   şi   internelor, angajamentele ce se semnează de către participanţi, potrivit conţinutului-model prevăzut la art. 1.

Art. 3. - La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 447/2008 privind aprobarea modelului angajamentelor pentru participanţii declaraţi admişi la programele de formare specializată prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 22 aprilie 2008.

Viceprim-ministru,

ministrul administraţiei şi internelor,

Dan Nica

ANEXĂ

CONŢINUTUL-MODEL

al Angajamentului nr.......din............, încheiat în aplicarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 135/2009

I. Părţile semnatare:

1.  Numele..................................................

Prenumele...................................................

Domiciliul....................................................

Născut la data de.........................................

Legitimat cu BI/CI seria........nr....................

CNP...........................................................

Fiul lui......................şi al.............................,

în calitate de participant declarat admis la programul de formare specializată în administraţia publică, cu durata de....., organizat pentru obţinerea statutului de manager public (Programul de formare), denumit în continuare participant la program,

şi

2.  Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sectorul   1,   reprezentat   prin   domnul/doamna   ........................................,   având   funcţia   de ............................................., în calitate de autoritate responsabilă de aplicarea corespunzătoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 135/2009, denumit în continuare minister.

II. Obiectul angajamentului

Obiectul prezentului angajament îl constituie asumarea obligaţiei de către participantul la program de a lucra în cadrul administraţiei publice pentru o perioadă de cel puţin 5 ani consecutivi, cu respectarea prevederilor legale, precum şi cu exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor stabilite în continuare. Obligaţia poate fi îndeplinită prin desfăşurarea de activităţi în regim de funcţie publică, prin ocuparea unei funcţii de demnitate publică, sau, după caz, în baza unui contract individual de muncă.

Ministerul îşi asumă obligaţia corelativă de a asigura desfăşurarea programului de formare şi plasarea participantului la program pe o funcţie specifică de manager public, după absolvire, în condiţiile legii.

III.  Drepturile şi obligaţiile părţilor

1.  Participantul la program are următoarele drepturi:

a) să primească integral şi la termen sumele prevăzute cu titlu de bursă sau, după caz, sumele cu titlu de cheltuieli de deplasare;

b) sumele prevăzute cu titlu de bursă să fie virate în contul indicat de participantul la program;

c) să fie informat cu privire la deciziile care se iau şi care îl vizează în mod direct;

d) să fie consultat cu privire la modificări de fond, de natură a-i afecta un interes personal legitim, ale deciziilor cu caracter individual luate prin excepţie de la procedurile generale aprobate;

e)  ca urmare a absolvirii programului de formare, să fie numit într-o funcţie publică specifică de manager public.

2.  Participantul la program are următoarele obligaţii:

a) să se conformeze solicitărilor furnizorului de formare cu privire la derularea activităţilor specifice desfăşurării programelor de formare şi să participe diligent la toate aceste activităţi;

b) să respecte normele de conduită profesională şi civică şi să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori imaginii furnizorului de formare;

c)  să respecte, în îndeplinirea sarcinilor corespunzătoare activităţilor specifice desfăşurării programelor de formare, prevederile actelor normative de organizare şi funcţionare, precum şi regulamentele de studii şi cele de ordine interioară ale instituţiilor în care desfăşoară respectivele activităţi;

d)  pe perioada derulării programului de formare să informeze în scris Institutul Naţional de Administraţie, iar ulterior absolvirii programului de formare să informeze în scris Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia generală resurse umane, în termen de cel mult 10 zile de la producerea evenimentului, despre orice modificare a datelor înregistrate privind domiciliul, reşedinţa, starea civilă ori starea de sănătate; notificarea va fi însoţită de copii ale documentelor prin care se constată/se dispun modificările de către organele în drept;

e) să ramburseze, în situaţia încetării calităţii de participant la program, toate cheltuielile efectuate cu formarea acestuia până la data înregistrării solicitării scrise a participantului la program sau, după caz, până la data exmatriculării din program, ca urmare a aplicării unei sancţiuni disciplinare;

f)  să se prezinte în termenul legal la autoritatea sau instituţia publică unde a fost repartizat, în vederea ocupării funcţiei publice specifice de manager public;

g)  să ramburseze, în situaţia nerespectării obligaţiei ce face obiectul prezentului angajament, contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru formarea acestuia, redusă proporţional cu perioada luată în calcul ca fiind lucrată din termenul de 5 ani;

h) în situaţia îndeplinirii obligaţiei ce face obiectul prezentului angajament prin ocuparea unui post în baza unui contract individual de muncă, să informeze Ministerul Administraţiei şi Internelor- Direcţia generală resurse umane, în termen de cel mult 10 zile de la producerea evenimentului, despre orice naştere, modificare sau încetare a raporturilor de muncă.

3.  Ministerul are următoarele drepturi:

a) să dispună privind modalitatea de organizare şi desfăşurare a programelor de formare, precum şi privind regulile aplicabile pe parcursul activităţilor de formare;

b)  să solicite date referitoare la domiciliul, reşedinţa, starea civilă, starea de sănătate, activităţile participantului la program şi rezultatele înregistrate de acesta, precum şi copii de pe documentele considerate relevante în vederea înregistrării şi actualizării evidenţelor;

c) să dispună asupra modalităţilor şi termenelor de plată pentru valoarea calculată a creanţelor în situaţia recuperării debitelor provenite din nerespectarea prevederilor prezentului angajament.

4.  Ministerul are următoarele obligaţii:

a)  să stabilească din timp o modalitate unică de îndeplinire a obligaţiilor de plată şi să aducă la cunoştinţa persoanelor interesate informaţiile relevante, astfel încât orice plată să fie făcută în termen, în mod corespunzător;

b) să vireze integral şi la termen sumele prevăzute cu titlu de bursă sau, după caz, sumele cu titlu de cheltuieli de deplasare;

c) să acţioneze pentru recuperarea debitelor provenite din nerespectarea prevederilor prezentului angajament cu oferirea posibilităţii eşalonării plăţilor astfel încât valoarea eşalonată calculată la recuperarea creanţelor să nu depăşească 20% din totalul veniturilor debitorului; eşalonarea plăţilor se face la solicitarea motivată a debitorului, cu prezentarea de către acesta a documentelor doveditoare a totalului veniturilor acestuia.

5.  Drepturile şi obligaţiile ministerului se exercită/îndeplinesc prin structurile sale de specialitate, precum şi prin instituţiile publice şi organele de specialitate din subordinea acestuia, conform atribuţiilor ce revin acestora în aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 135/2009, şi a actelor normative proprii de organizare şi funcţionare.

6.  In caz de suspendare a raportului de serviciu, perioadele aflate sub incidenţa art. 94 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează în termenul de 5 ani, iar celelalte perioade nu se includ în calculul termenului.

7. Obligaţia de rambursare prevăzută la pct. 2 lit. e) şi g) devine exigibilă după trecerea unei perioade de graţie de 30 de zile de la data naşterii acestei obligaţii.

IV. Valoarea creanţelor

1. La calculul contravalorii cheltuielilor efectuate cu formarea participantului la program vor fi incluse:

a) sumele plătite participantului la program cu titlu de bursă;

b) sumele plătite participantului la program cu titlu de cheltuieli de deplasare;

c) sumele aferente organizării şi derulării activităţilor de formare desfăşurate în ţară;

d) sumele aferente organizării şi derulării activităţilor de formare desfăşurate în străinătate.

2. Calcularea contravalorii cheltuielilor efectuate cu formarea participantului la program se face prin însumarea sumelor prevăzute la pct. 1 lit. a), b) şi d), la care se adaugă valoarea calculată prin împărţirea sumelor prevăzute la pct. 1 lit. c) la numărul efectiv de participanţi la fiecare dintre tipurile de activităţi de formare desfăşurate în ţară, precum şi orice alte sume suplimentare stabilite cu titlu de penalităţi.

3. Sumele stabilite cu titlu de creanţe rezultate din derularea prezentului angajament se calculează pe baza documentelor justificative prezentate de persoanele în drept.

V Incetarea efectelor angajamentului

Prezentul angajament încetează a-şi produce efectele odată cu stingerea obligaţiilor de plată între părţi în oricare dintre următoarele situaţii:

a) la expirarea perioadei de 5 ani de lucru în administraţia publică de la data calculată începând cu data primei numiri în funcţia publică specifică de manager public;

b)  starea sănătăţii fizice sau/şi psihice a participantului la program, constatată prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, nu îi mai permite acestuia să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin prezentul angajament;

c)  prin efectul legii, condiţiile pentru ocuparea funcţiilor publice specifice de manager public se modifică astfel încât participantul la program nu mai este eligibil pentru ocuparea funcţiei;

d)  prin denunţare unilaterală de către participantul la program, în cazul nerespectării drepturilor prevăzute la secţiunea a III-a art. 1 lit. a) din prezentul angajament, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, respectiv la secţiunea a III-a art. 1 lit. e) din prezentul angajament, pentru o perioadă mai mare de 6 luni;

e) în oricare dintre situaţiile pentru care legea prevede că părţile semnatare nu se află în culpă, de la data producerii sau, după caz, anunţării producerii evenimentului datorită căruia prezentul angajament nu îşi mai poate produce efectele.

Prezentul angajament a fost încheiat astăzi, ........., la Bucureşti, în 4 (patru) exemplare, egal

valabile, câte un exemplar pentru:

- participantul la program;

- Ministerul Administraţiei şi Internelor;

- Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;

- Institutul Naţional de Administraţie.

Prezentul angajament a fost înregistrat cu nr........... din data de .............. la Ministerul Administraţiei şi Internelor.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 122/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 122 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 122/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu