Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 122 din 23 iunie 2009

privind aprobarea continutului-model al Angajamentului pentru participantii declarati admisi la programele de formare specializata prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul functionarului public denumit manager public

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 461 din 3 iulie 2009Având în vedere Referatul de aprobare nr. 341.063/UCRAP/2009 prin care se supune aprobării conţinutul-model al Angajamentului pentru participanţii declaraţi admişi la programele de formare specializată prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 135/2009,

în baza dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi ale art. 42 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 135/2009, şi ale art. 15 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 783/2005, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administraţiei şi internelor, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă conţinutul-model al Angajamentului pentru participanţii declaraţi admişi la programele de formare specializată prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 135/2009, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se împuterniceşte domnul Mihai Viorel Fifor, secretar de stat, să reprezinte şi să semneze în numele viceprim-ministrului,   ministrul   administraţiei   şi   internelor, angajamentele ce se semnează de către participanţi, potrivit conţinutului-model prevăzut la art. 1.

Art. 3. - La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 447/2008 privind aprobarea modelului angajamentelor pentru participanţii declaraţi admişi la programele de formare specializată prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 22 aprilie 2008.

Viceprim-ministru,

ministrul administraţiei şi internelor,

Dan Nica

ANEXĂ

CONŢINUTUL-MODEL

al Angajamentului nr.......din............, încheiat în aplicarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 135/2009

I. Părţile semnatare:

1.  Numele..................................................

Prenumele...................................................

Domiciliul....................................................

Născut la data de.........................................

Legitimat cu BI/CI seria........nr....................

CNP...........................................................

Fiul lui......................şi al.............................,

în calitate de participant declarat admis la programul de formare specializată în administraţia publică, cu durata de....., organizat pentru obţinerea statutului de manager public (Programul de formare), denumit în continuare participant la program,

şi

2.  Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sectorul   1,   reprezentat   prin   domnul/doamna   ........................................,   având   funcţia   de ............................................., în calitate de autoritate responsabilă de aplicarea corespunzătoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 135/2009, denumit în continuare minister.

II. Obiectul angajamentului

Obiectul prezentului angajament îl constituie asumarea obligaţiei de către participantul la program de a lucra în cadrul administraţiei publice pentru o perioadă de cel puţin 5 ani consecutivi, cu respectarea prevederilor legale, precum şi cu exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor stabilite în continuare. Obligaţia poate fi îndeplinită prin desfăşurarea de activităţi în regim de funcţie publică, prin ocuparea unei funcţii de demnitate publică, sau, după caz, în baza unui contract individual de muncă.

Ministerul îşi asumă obligaţia corelativă de a asigura desfăşurarea programului de formare şi plasarea participantului la program pe o funcţie specifică de manager public, după absolvire, în condiţiile legii.

III.  Drepturile şi obligaţiile părţilor

1.  Participantul la program are următoarele drepturi:

a) să primească integral şi la termen sumele prevăzute cu titlu de bursă sau, după caz, sumele cu titlu de cheltuieli de deplasare;

b) sumele prevăzute cu titlu de bursă să fie virate în contul indicat de participantul la program;

c) să fie informat cu privire la deciziile care se iau şi care îl vizează în mod direct;

d) să fie consultat cu privire la modificări de fond, de natură a-i afecta un interes personal legitim, ale deciziilor cu caracter individual luate prin excepţie de la procedurile generale aprobate;

e)  ca urmare a absolvirii programului de formare, să fie numit într-o funcţie publică specifică de manager public.

2.  Participantul la program are următoarele obligaţii:

a) să se conformeze solicitărilor furnizorului de formare cu privire la derularea activităţilor specifice desfăşurării programelor de formare şi să participe diligent la toate aceste activităţi;

b) să respecte normele de conduită profesională şi civică şi să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori imaginii furnizorului de formare;

c)  să respecte, în îndeplinirea sarcinilor corespunzătoare activităţilor specifice desfăşurării programelor de formare, prevederile actelor normative de organizare şi funcţionare, precum şi regulamentele de studii şi cele de ordine interioară ale instituţiilor în care desfăşoară respectivele activităţi;

d)  pe perioada derulării programului de formare să informeze în scris Institutul Naţional de Administraţie, iar ulterior absolvirii programului de formare să informeze în scris Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia generală resurse umane, în termen de cel mult 10 zile de la producerea evenimentului, despre orice modificare a datelor înregistrate privind domiciliul, reşedinţa, starea civilă ori starea de sănătate; notificarea va fi însoţită de copii ale documentelor prin care se constată/se dispun modificările de către organele în drept;

e) să ramburseze, în situaţia încetării calităţii de participant la program, toate cheltuielile efectuate cu formarea acestuia până la data înregistrării solicitării scrise a participantului la program sau, după caz, până la data exmatriculării din program, ca urmare a aplicării unei sancţiuni disciplinare;

f)  să se prezinte în termenul legal la autoritatea sau instituţia publică unde a fost repartizat, în vederea ocupării funcţiei publice specifice de manager public;

g)  să ramburseze, în situaţia nerespectării obligaţiei ce face obiectul prezentului angajament, contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru formarea acestuia, redusă proporţional cu perioada luată în calcul ca fiind lucrată din termenul de 5 ani;

h) în situaţia îndeplinirii obligaţiei ce face obiectul prezentului angajament prin ocuparea unui post în baza unui contract individual de muncă, să informeze Ministerul Administraţiei şi Internelor- Direcţia generală resurse umane, în termen de cel mult 10 zile de la producerea evenimentului, despre orice naştere, modificare sau încetare a raporturilor de muncă.

3.  Ministerul are următoarele drepturi:

a) să dispună privind modalitatea de organizare şi desfăşurare a programelor de formare, precum şi privind regulile aplicabile pe parcursul activităţilor de formare;

b)  să solicite date referitoare la domiciliul, reşedinţa, starea civilă, starea de sănătate, activităţile participantului la program şi rezultatele înregistrate de acesta, precum şi copii de pe documentele considerate relevante în vederea înregistrării şi actualizării evidenţelor;

c) să dispună asupra modalităţilor şi termenelor de plată pentru valoarea calculată a creanţelor în situaţia recuperării debitelor provenite din nerespectarea prevederilor prezentului angajament.

4.  Ministerul are următoarele obligaţii:

a)  să stabilească din timp o modalitate unică de îndeplinire a obligaţiilor de plată şi să aducă la cunoştinţa persoanelor interesate informaţiile relevante, astfel încât orice plată să fie făcută în termen, în mod corespunzător;

b) să vireze integral şi la termen sumele prevăzute cu titlu de bursă sau, după caz, sumele cu titlu de cheltuieli de deplasare;

c) să acţioneze pentru recuperarea debitelor provenite din nerespectarea prevederilor prezentului angajament cu oferirea posibilităţii eşalonării plăţilor astfel încât valoarea eşalonată calculată la recuperarea creanţelor să nu depăşească 20% din totalul veniturilor debitorului; eşalonarea plăţilor se face la solicitarea motivată a debitorului, cu prezentarea de către acesta a documentelor doveditoare a totalului veniturilor acestuia.

5.  Drepturile şi obligaţiile ministerului se exercită/îndeplinesc prin structurile sale de specialitate, precum şi prin instituţiile publice şi organele de specialitate din subordinea acestuia, conform atribuţiilor ce revin acestora în aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 135/2009, şi a actelor normative proprii de organizare şi funcţionare.

6.  In caz de suspendare a raportului de serviciu, perioadele aflate sub incidenţa art. 94 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează în termenul de 5 ani, iar celelalte perioade nu se includ în calculul termenului.

7. Obligaţia de rambursare prevăzută la pct. 2 lit. e) şi g) devine exigibilă după trecerea unei perioade de graţie de 30 de zile de la data naşterii acestei obligaţii.

IV. Valoarea creanţelor

1. La calculul contravalorii cheltuielilor efectuate cu formarea participantului la program vor fi incluse:

a) sumele plătite participantului la program cu titlu de bursă;

b) sumele plătite participantului la program cu titlu de cheltuieli de deplasare;

c) sumele aferente organizării şi derulării activităţilor de formare desfăşurate în ţară;

d) sumele aferente organizării şi derulării activităţilor de formare desfăşurate în străinătate.

2. Calcularea contravalorii cheltuielilor efectuate cu formarea participantului la program se face prin însumarea sumelor prevăzute la pct. 1 lit. a), b) şi d), la care se adaugă valoarea calculată prin împărţirea sumelor prevăzute la pct. 1 lit. c) la numărul efectiv de participanţi la fiecare dintre tipurile de activităţi de formare desfăşurate în ţară, precum şi orice alte sume suplimentare stabilite cu titlu de penalităţi.

3. Sumele stabilite cu titlu de creanţe rezultate din derularea prezentului angajament se calculează pe baza documentelor justificative prezentate de persoanele în drept.

V Incetarea efectelor angajamentului

Prezentul angajament încetează a-şi produce efectele odată cu stingerea obligaţiilor de plată între părţi în oricare dintre următoarele situaţii:

a) la expirarea perioadei de 5 ani de lucru în administraţia publică de la data calculată începând cu data primei numiri în funcţia publică specifică de manager public;

b)  starea sănătăţii fizice sau/şi psihice a participantului la program, constatată prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, nu îi mai permite acestuia să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin prezentul angajament;

c)  prin efectul legii, condiţiile pentru ocuparea funcţiilor publice specifice de manager public se modifică astfel încât participantul la program nu mai este eligibil pentru ocuparea funcţiei;

d)  prin denunţare unilaterală de către participantul la program, în cazul nerespectării drepturilor prevăzute la secţiunea a III-a art. 1 lit. a) din prezentul angajament, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, respectiv la secţiunea a III-a art. 1 lit. e) din prezentul angajament, pentru o perioadă mai mare de 6 luni;

e) în oricare dintre situaţiile pentru care legea prevede că părţile semnatare nu se află în culpă, de la data producerii sau, după caz, anunţării producerii evenimentului datorită căruia prezentul angajament nu îşi mai poate produce efectele.

Prezentul angajament a fost încheiat astăzi, ........., la Bucureşti, în 4 (patru) exemplare, egal

valabile, câte un exemplar pentru:

- participantul la program;

- Ministerul Administraţiei şi Internelor;

- Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;

- Institutul Naţional de Administraţie.

Prezentul angajament a fost înregistrat cu nr........... din data de .............. la Ministerul Administraţiei şi Internelor.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 122/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 122 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 122/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu