Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.12 din 30.01.2020

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de selecţie concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2018
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 68 din 31 ianuarie 2020SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (11) şi art. 54 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c), art. 8 lit. g) şi art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin: Articolul I - Regulamentul de selecţie concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 12 februarie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3 alineatul (3), litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins: n)ofertă cu preţ - oferta transmisă de un furnizor participant la procesul de selecţie în vederea desemnării ca FUI opţional, care cuprinde preţul pentru serviciul universal, stabilit conform reglementărilor aplicabile, precum şi perioada de aplicare a acestuia, pentru fiecare zonă de reţea pentru care furnizorul doreşte să fie desemnat; 2. La articolul 3 alineatul (3), litera r) se abrogă. 3. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7
(1) Desemnarea fiecărui FUI, pentru fiecare zonă de reţea, se face prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
4. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) În decizia de desemnare a FUI opţional sunt prevăzute preţul pentru serviciul universal transmis în oferta cu preţ şi perioada de aplicare a acestuia, cu menţiunea că, după expirarea acestei perioade, FUI opţional aplică preţul pentru serviciul universal publicat pe pagina proprie de internet, conform reglementărilor aplicabile. 5. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11
(1) FUI obligat asigură furnizarea energiei electrice următoarelor categorii de clienţi finali:a)clienţi inactivi/în regim de SU/preluaţi în regim de UI, aflaţi în portofoliul furnizorului desemnat în calitate de FUI obligat la data desemnării, dacă este cazul; b)clienţi în regim de SU, transferaţi de la FUI opţionali în condiţiile prezentului regulament; c)clienţi în regim de SU, preluaţi de la un FC conform reglementărilor aplicabile; d) clienţi preluaţi în regim de UI de la un FC conform reglementărilor aplicabile; e) clienţi inactivi/în regim de SU/preluaţi în regim de UI, transferaţi de la vechiul FUI obligat, în condiţiile prezentului regulament; f) clienţi casnici care optează pentru furnizarea energiei electrice în condiţii reglementate, pentru locuri de consum noi.
(2) FUI obligat nu poate să refuze solicitările de încheiere a contractelor reglementate, pentru locurile de consum aflate în zona de reţea pentru care este desemnat, transmise de:a)clienţii casnici aflaţi în portofoliul unui FC care nu este desemnat FUI opţional în zona respectivă de reţea; b)clienţii casnici cu locuri de consum noi; c)clienţii casnici aflaţi în regim concurenţial în portofoliul operatorului economic desemnat în calitate de FUI obligat; d)clienţii noncasnici în regim de SU, inclusiv în cazul în care FUI opţional din aceeaşi zonă de reţea refuză solicitarea acestora de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice, conform prevederilor art. 14 alin. (2).
6. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Un furnizor desemnat în calitate de FUI opţional nu poate să refuze solicitările de furnizare a energiei electrice în condiţii reglementate ale clienţilor casnici aflaţi în regim concurenţial în portofoliul operatorului economic desemnat în această calitate. 7. La articolul 17, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)un angajament pentru deschiderea unui cont Escrow, pentru fiecare zonă de reţea pentru care a fost desemnat, în care FUI opţional are calitatea de deponent al fondurilor şi FUI obligat are calitatea de beneficiar al fondurilor, la o bancă agreată de ambele părţi, în termen de 30 de zile de la data desemnării; contul Escrow asigură eliberarea fondurilor către FUI obligat, conform clauzelor contractului Escrow, în situaţia revocării FUI opţional în condiţiile prezentului regulament; c)un angajament pentru instituirea punctelor unice de contact, pentru fiecare zonă de reţea pentru care a fost desemnat, conform prevederilor reglementărilor aplicabile, în termen de 30 de zile de la preluarea clienţilor în regim de SU racordaţi în zona de reţea respectivă; 8. La articolul 19, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)disponibilitatea, respectiv oferta cu preţ. 9. La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 25
(1) În primele două zile lucrătoare ale lunii februarie a fiecărui an, ANRE verifică situaţia fiecărui FUI opţional din punctul de vedere al criteriului de selecţie prevăzut la art. 19 lit. a) şi transmite FUI opţionali rezultatul acestei verificări, cel târziu la data de 5 februarie.
10. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia în care, pentru o zonă de reţea, furnizorul care activa ca FUI obligat nu mai este desemnat pentru o nouă perioadă de desemnare în calitate de FUI obligat, dar este desemnat în calitate de FUI opţional, clienţii casnici proprii din zona respectivă de reţea rămân în portofoliul acestuia şi după intrarea în vigoare a deciziei de desemnare în calitate de FUI opţional, dacă nu îşi manifestă intenţia de a trece la un FC, iar clienţii noncasnici proprii în regim de SU din zona respectivă de reţea rămân în portofoliul acestuia şi după intrarea în vigoare a deciziei de desemnare în calitate de FUI opţional, dacă nu îşi manifestă intenţia de a trece la un alt FUI din aceeaşi zonă de reţea sau la un FC. 11. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 33În perioada cuprinsă între data transferului clienţilor finali de la vechiul FUI obligat la noul FUI obligat şi data intrării în vigoare a tarifelor reglementate aplicate de către FUI obligat în următoarea perioadă, noul FUI obligat va aplica tarifele aprobate pentru vechiul FUI obligat, în vigoare la data transferului. 12. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 36
(1) Desemnarea unui furnizor în calitate de FUI opţional este revocată, prin decizie a preşedintelui ANRE, în situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (2).
(2) În situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a), b), d), desemnarea se revocă pentru toate zonele de reţea pentru care FUI opţional a fost desemnat.
(3) În situaţia prevăzută la art. 13 alin. (2) lit. c), desemnarea se revocă numai pentru zona/zonele de reţea pentru care nu au fost îndeplinite angajamentele prevăzute la art. 17 lit. b) şi c).
(4) În situaţia prevăzută la art. 13 alin. (2) lit. e), desemnarea se revocă numai pentru zona/zonele de reţea pentru care a fost desemnat FUI obligat.
13. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 47Furnizorii desemnaţi în calitate de FUI opţionali care au solicitat să se retragă dintr-o zonă de reţea, în condiţiile art. 25 alin. (4), nu au dreptul de a participa la procesul de desemnare, pentru zona respectivă de reţea, mai devreme de al treilea an calendaristic care urmează ultimului an calendaristic în care aceştia au fost desemnaţi. 14. La articolul 48, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) Sumele prevăzute la alin. (3) aferente clienţilor la tarife reglementate se iau în considerare ca venituri în calculul corecţiei de tarif pentru perioada de aplicare în care s-a realizat preluarea clienţilor finali. 15. La articolul 48, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Furnizorul care activează ca FUI opţional are dreptul să recupereze sumele depuse în contul Escrow, conform prevederilor contractuale, în cazul în care se retrage, nu mai este desemnat pentru o nouă perioadă de desemnare sau este revocat înainte de a avea clienţi în portofoliu. 16. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 49
(1) În cazul în care un furnizor desemnat în calitate de FUI opţional nu respectă oricare dintre angajamentele prevăzute la art. 17 lit. b) şi c), acesta este revocat din calitatea de FUI opţional, conform prevederilor art. 36 alin. (3), şi nu are dreptul de a participa la procesul de desemnare, pentru zona/zonele respectivă/respective de reţea, mai devreme de al treilea an calendaristic care urmează ultimului an calendaristic în care a fost desemnat.
(2) Pentru verificarea respectării angajamentelor prevăzute la art. 17 lit. b) şi c), furnizorul desemnat în calitate de FUI opţional transmite la ANRE, cel târziu în prima zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut, informaţiile şi documentele doveditoare.
17. La articolul 52, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 52
(1) Documentele prevăzute la art. 16 alin. (2) şi alin. (4), art. 17, art. 21 alin. (2), art. 22 alin. (2), art. 23 pct. 1 şi 3, art. 25 alin. (2) şi art. 49 alin. (2) se transmit de către furnizori/FUI atât în format scris, cât şi în format electronic la adresele de e-mail comunicate de ANRE.
18. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 53
(1) Trecerea unui client casnic de la un FC care nu are calitatea de FUI la FUI obligat, respectiv trecerea unui client noncasnic final cu drept de SU de la un FC la un FUI, la solicitarea acestora, se face în condiţiile procedurii specifice pentru schimbarea furnizorului, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE.
(2) În situaţia în care un operator economic are atât calitatea de FC, cât şi calitatea de FUI, trecerea clientului final de la condiţiile de furnizare în regim concurenţial la condiţii de furnizare în regim reglementat se face conform procedurii specifice a operatorului economic respectiv, cu respectarea reglementărilor aplicabile.
19. La articolul 54, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins: (22) Preţul final pentru serviciul universal prevăzut la alin. (2) reprezintă preţul pentru serviciul universal, la care se adaugă tarifele reglementate pentru serviciul de transport - componenta de extragere a energiei electrice din reţea, serviciul de sistem şi serviciul de distribuţie. 20. La articolul 55, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 55
(1) În situaţia în care, pentru o zonă de reţea, un furnizor care activa ca FUI opţional este desemnat în calitate de FUI obligat, clienţii casnici proprii în regim de SU din zona respectivă de reţea rămân în portofoliul acestuia şi după intrarea în vigoare a deciziei de desemnare în calitate de FUI obligat, dacă nu îşi manifestă intenţia de a trece la un FC, iar clienţii noncasnici proprii în regim de SU din zona respectivă de reţea pot rămâne în portofoliul acestuia şi după intrarea în vigoare a deciziei de desemnare în calitate de FUI obligat, dacă nu îşi manifestă intenţia de a trece la un alt FUI opţional din aceeaşi zonă de reţea sau la un FC.
21. După articolul 58 se introduce un nou articol, articolul 59, cu următorul cuprins: Articolul 59FUI obligaţi asigură toate activităţile necesare, astfel încât FUI opţionali să respecte termenul prevăzut la art. 17 lit. b).
Articolul IIFurnizorii de energie electrică şi operatorii de reţea duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 februarie 2020.p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,Zoltan Nagy-BegeSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 12/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 12 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 12/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu