Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.12 din 30.01.2020

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de selecţie concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2018
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 68 din 31 ianuarie 2020SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (11) şi art. 54 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c), art. 8 lit. g) şi art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin: Articolul I - Regulamentul de selecţie concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 12 februarie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3 alineatul (3), litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins: n)ofertă cu preţ - oferta transmisă de un furnizor participant la procesul de selecţie în vederea desemnării ca FUI opţional, care cuprinde preţul pentru serviciul universal, stabilit conform reglementărilor aplicabile, precum şi perioada de aplicare a acestuia, pentru fiecare zonă de reţea pentru care furnizorul doreşte să fie desemnat; 2. La articolul 3 alineatul (3), litera r) se abrogă. 3. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7
(1) Desemnarea fiecărui FUI, pentru fiecare zonă de reţea, se face prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
4. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) În decizia de desemnare a FUI opţional sunt prevăzute preţul pentru serviciul universal transmis în oferta cu preţ şi perioada de aplicare a acestuia, cu menţiunea că, după expirarea acestei perioade, FUI opţional aplică preţul pentru serviciul universal publicat pe pagina proprie de internet, conform reglementărilor aplicabile. 5. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11
(1) FUI obligat asigură furnizarea energiei electrice următoarelor categorii de clienţi finali:a)clienţi inactivi/în regim de SU/preluaţi în regim de UI, aflaţi în portofoliul furnizorului desemnat în calitate de FUI obligat la data desemnării, dacă este cazul; b)clienţi în regim de SU, transferaţi de la FUI opţionali în condiţiile prezentului regulament; c)clienţi în regim de SU, preluaţi de la un FC conform reglementărilor aplicabile; d) clienţi preluaţi în regim de UI de la un FC conform reglementărilor aplicabile; e) clienţi inactivi/în regim de SU/preluaţi în regim de UI, transferaţi de la vechiul FUI obligat, în condiţiile prezentului regulament; f) clienţi casnici care optează pentru furnizarea energiei electrice în condiţii reglementate, pentru locuri de consum noi.
(2) FUI obligat nu poate să refuze solicitările de încheiere a contractelor reglementate, pentru locurile de consum aflate în zona de reţea pentru care este desemnat, transmise de:a)clienţii casnici aflaţi în portofoliul unui FC care nu este desemnat FUI opţional în zona respectivă de reţea; b)clienţii casnici cu locuri de consum noi; c)clienţii casnici aflaţi în regim concurenţial în portofoliul operatorului economic desemnat în calitate de FUI obligat; d)clienţii noncasnici în regim de SU, inclusiv în cazul în care FUI opţional din aceeaşi zonă de reţea refuză solicitarea acestora de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice, conform prevederilor art. 14 alin. (2).
6. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Un furnizor desemnat în calitate de FUI opţional nu poate să refuze solicitările de furnizare a energiei electrice în condiţii reglementate ale clienţilor casnici aflaţi în regim concurenţial în portofoliul operatorului economic desemnat în această calitate. 7. La articolul 17, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)un angajament pentru deschiderea unui cont Escrow, pentru fiecare zonă de reţea pentru care a fost desemnat, în care FUI opţional are calitatea de deponent al fondurilor şi FUI obligat are calitatea de beneficiar al fondurilor, la o bancă agreată de ambele părţi, în termen de 30 de zile de la data desemnării; contul Escrow asigură eliberarea fondurilor către FUI obligat, conform clauzelor contractului Escrow, în situaţia revocării FUI opţional în condiţiile prezentului regulament; c)un angajament pentru instituirea punctelor unice de contact, pentru fiecare zonă de reţea pentru care a fost desemnat, conform prevederilor reglementărilor aplicabile, în termen de 30 de zile de la preluarea clienţilor în regim de SU racordaţi în zona de reţea respectivă; 8. La articolul 19, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)disponibilitatea, respectiv oferta cu preţ. 9. La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 25
(1) În primele două zile lucrătoare ale lunii februarie a fiecărui an, ANRE verifică situaţia fiecărui FUI opţional din punctul de vedere al criteriului de selecţie prevăzut la art. 19 lit. a) şi transmite FUI opţionali rezultatul acestei verificări, cel târziu la data de 5 februarie.
10. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia în care, pentru o zonă de reţea, furnizorul care activa ca FUI obligat nu mai este desemnat pentru o nouă perioadă de desemnare în calitate de FUI obligat, dar este desemnat în calitate de FUI opţional, clienţii casnici proprii din zona respectivă de reţea rămân în portofoliul acestuia şi după intrarea în vigoare a deciziei de desemnare în calitate de FUI opţional, dacă nu îşi manifestă intenţia de a trece la un FC, iar clienţii noncasnici proprii în regim de SU din zona respectivă de reţea rămân în portofoliul acestuia şi după intrarea în vigoare a deciziei de desemnare în calitate de FUI opţional, dacă nu îşi manifestă intenţia de a trece la un alt FUI din aceeaşi zonă de reţea sau la un FC. 11. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 33În perioada cuprinsă între data transferului clienţilor finali de la vechiul FUI obligat la noul FUI obligat şi data intrării în vigoare a tarifelor reglementate aplicate de către FUI obligat în următoarea perioadă, noul FUI obligat va aplica tarifele aprobate pentru vechiul FUI obligat, în vigoare la data transferului. 12. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 36
(1) Desemnarea unui furnizor în calitate de FUI opţional este revocată, prin decizie a preşedintelui ANRE, în situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (2).
(2) În situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a), b), d), desemnarea se revocă pentru toate zonele de reţea pentru care FUI opţional a fost desemnat.
(3) În situaţia prevăzută la art. 13 alin. (2) lit. c), desemnarea se revocă numai pentru zona/zonele de reţea pentru care nu au fost îndeplinite angajamentele prevăzute la art. 17 lit. b) şi c).
(4) În situaţia prevăzută la art. 13 alin. (2) lit. e), desemnarea se revocă numai pentru zona/zonele de reţea pentru care a fost desemnat FUI obligat.
13. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 47Furnizorii desemnaţi în calitate de FUI opţionali care au solicitat să se retragă dintr-o zonă de reţea, în condiţiile art. 25 alin. (4), nu au dreptul de a participa la procesul de desemnare, pentru zona respectivă de reţea, mai devreme de al treilea an calendaristic care urmează ultimului an calendaristic în care aceştia au fost desemnaţi. 14. La articolul 48, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) Sumele prevăzute la alin. (3) aferente clienţilor la tarife reglementate se iau în considerare ca venituri în calculul corecţiei de tarif pentru perioada de aplicare în care s-a realizat preluarea clienţilor finali. 15. La articolul 48, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Furnizorul care activează ca FUI opţional are dreptul să recupereze sumele depuse în contul Escrow, conform prevederilor contractuale, în cazul în care se retrage, nu mai este desemnat pentru o nouă perioadă de desemnare sau este revocat înainte de a avea clienţi în portofoliu. 16. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 49
(1) În cazul în care un furnizor desemnat în calitate de FUI opţional nu respectă oricare dintre angajamentele prevăzute la art. 17 lit. b) şi c), acesta este revocat din calitatea de FUI opţional, conform prevederilor art. 36 alin. (3), şi nu are dreptul de a participa la procesul de desemnare, pentru zona/zonele respectivă/respective de reţea, mai devreme de al treilea an calendaristic care urmează ultimului an calendaristic în care a fost desemnat.
(2) Pentru verificarea respectării angajamentelor prevăzute la art. 17 lit. b) şi c), furnizorul desemnat în calitate de FUI opţional transmite la ANRE, cel târziu în prima zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut, informaţiile şi documentele doveditoare.
17. La articolul 52, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 52
(1) Documentele prevăzute la art. 16 alin. (2) şi alin. (4), art. 17, art. 21 alin. (2), art. 22 alin. (2), art. 23 pct. 1 şi 3, art. 25 alin. (2) şi art. 49 alin. (2) se transmit de către furnizori/FUI atât în format scris, cât şi în format electronic la adresele de e-mail comunicate de ANRE.
18. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 53
(1) Trecerea unui client casnic de la un FC care nu are calitatea de FUI la FUI obligat, respectiv trecerea unui client noncasnic final cu drept de SU de la un FC la un FUI, la solicitarea acestora, se face în condiţiile procedurii specifice pentru schimbarea furnizorului, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE.
(2) În situaţia în care un operator economic are atât calitatea de FC, cât şi calitatea de FUI, trecerea clientului final de la condiţiile de furnizare în regim concurenţial la condiţii de furnizare în regim reglementat se face conform procedurii specifice a operatorului economic respectiv, cu respectarea reglementărilor aplicabile.
19. La articolul 54, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins: (22) Preţul final pentru serviciul universal prevăzut la alin. (2) reprezintă preţul pentru serviciul universal, la care se adaugă tarifele reglementate pentru serviciul de transport - componenta de extragere a energiei electrice din reţea, serviciul de sistem şi serviciul de distribuţie. 20. La articolul 55, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 55
(1) În situaţia în care, pentru o zonă de reţea, un furnizor care activa ca FUI opţional este desemnat în calitate de FUI obligat, clienţii casnici proprii în regim de SU din zona respectivă de reţea rămân în portofoliul acestuia şi după intrarea în vigoare a deciziei de desemnare în calitate de FUI obligat, dacă nu îşi manifestă intenţia de a trece la un FC, iar clienţii noncasnici proprii în regim de SU din zona respectivă de reţea pot rămâne în portofoliul acestuia şi după intrarea în vigoare a deciziei de desemnare în calitate de FUI obligat, dacă nu îşi manifestă intenţia de a trece la un alt FUI opţional din aceeaşi zonă de reţea sau la un FC.
21. După articolul 58 se introduce un nou articol, articolul 59, cu următorul cuprins: Articolul 59FUI obligaţi asigură toate activităţile necesare, astfel încât FUI opţionali să respecte termenul prevăzut la art. 17 lit. b).
Articolul IIFurnizorii de energie electrică şi operatorii de reţea duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 februarie 2020.p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,Zoltan Nagy-BegeSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 12/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 12 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 12/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu