Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.12 din 30.01.2020

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de selecţie concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2018
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 68 din 31 ianuarie 2020SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (11) şi art. 54 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c), art. 8 lit. g) şi art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin: Articolul I - Regulamentul de selecţie concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 12 februarie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3 alineatul (3), litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins: n)ofertă cu preţ - oferta transmisă de un furnizor participant la procesul de selecţie în vederea desemnării ca FUI opţional, care cuprinde preţul pentru serviciul universal, stabilit conform reglementărilor aplicabile, precum şi perioada de aplicare a acestuia, pentru fiecare zonă de reţea pentru care furnizorul doreşte să fie desemnat; 2. La articolul 3 alineatul (3), litera r) se abrogă. 3. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7
(1) Desemnarea fiecărui FUI, pentru fiecare zonă de reţea, se face prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
4. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) În decizia de desemnare a FUI opţional sunt prevăzute preţul pentru serviciul universal transmis în oferta cu preţ şi perioada de aplicare a acestuia, cu menţiunea că, după expirarea acestei perioade, FUI opţional aplică preţul pentru serviciul universal publicat pe pagina proprie de internet, conform reglementărilor aplicabile. 5. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11
(1) FUI obligat asigură furnizarea energiei electrice următoarelor categorii de clienţi finali:a)clienţi inactivi/în regim de SU/preluaţi în regim de UI, aflaţi în portofoliul furnizorului desemnat în calitate de FUI obligat la data desemnării, dacă este cazul; b)clienţi în regim de SU, transferaţi de la FUI opţionali în condiţiile prezentului regulament; c)clienţi în regim de SU, preluaţi de la un FC conform reglementărilor aplicabile; d) clienţi preluaţi în regim de UI de la un FC conform reglementărilor aplicabile; e) clienţi inactivi/în regim de SU/preluaţi în regim de UI, transferaţi de la vechiul FUI obligat, în condiţiile prezentului regulament; f) clienţi casnici care optează pentru furnizarea energiei electrice în condiţii reglementate, pentru locuri de consum noi.
(2) FUI obligat nu poate să refuze solicitările de încheiere a contractelor reglementate, pentru locurile de consum aflate în zona de reţea pentru care este desemnat, transmise de:a)clienţii casnici aflaţi în portofoliul unui FC care nu este desemnat FUI opţional în zona respectivă de reţea; b)clienţii casnici cu locuri de consum noi; c)clienţii casnici aflaţi în regim concurenţial în portofoliul operatorului economic desemnat în calitate de FUI obligat; d)clienţii noncasnici în regim de SU, inclusiv în cazul în care FUI opţional din aceeaşi zonă de reţea refuză solicitarea acestora de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice, conform prevederilor art. 14 alin. (2).
6. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Un furnizor desemnat în calitate de FUI opţional nu poate să refuze solicitările de furnizare a energiei electrice în condiţii reglementate ale clienţilor casnici aflaţi în regim concurenţial în portofoliul operatorului economic desemnat în această calitate. 7. La articolul 17, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)un angajament pentru deschiderea unui cont Escrow, pentru fiecare zonă de reţea pentru care a fost desemnat, în care FUI opţional are calitatea de deponent al fondurilor şi FUI obligat are calitatea de beneficiar al fondurilor, la o bancă agreată de ambele părţi, în termen de 30 de zile de la data desemnării; contul Escrow asigură eliberarea fondurilor către FUI obligat, conform clauzelor contractului Escrow, în situaţia revocării FUI opţional în condiţiile prezentului regulament; c)un angajament pentru instituirea punctelor unice de contact, pentru fiecare zonă de reţea pentru care a fost desemnat, conform prevederilor reglementărilor aplicabile, în termen de 30 de zile de la preluarea clienţilor în regim de SU racordaţi în zona de reţea respectivă; 8. La articolul 19, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)disponibilitatea, respectiv oferta cu preţ. 9. La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 25
(1) În primele două zile lucrătoare ale lunii februarie a fiecărui an, ANRE verifică situaţia fiecărui FUI opţional din punctul de vedere al criteriului de selecţie prevăzut la art. 19 lit. a) şi transmite FUI opţionali rezultatul acestei verificări, cel târziu la data de 5 februarie.
10. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia în care, pentru o zonă de reţea, furnizorul care activa ca FUI obligat nu mai este desemnat pentru o nouă perioadă de desemnare în calitate de FUI obligat, dar este desemnat în calitate de FUI opţional, clienţii casnici proprii din zona respectivă de reţea rămân în portofoliul acestuia şi după intrarea în vigoare a deciziei de desemnare în calitate de FUI opţional, dacă nu îşi manifestă intenţia de a trece la un FC, iar clienţii noncasnici proprii în regim de SU din zona respectivă de reţea rămân în portofoliul acestuia şi după intrarea în vigoare a deciziei de desemnare în calitate de FUI opţional, dacă nu îşi manifestă intenţia de a trece la un alt FUI din aceeaşi zonă de reţea sau la un FC. 11. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 33În perioada cuprinsă între data transferului clienţilor finali de la vechiul FUI obligat la noul FUI obligat şi data intrării în vigoare a tarifelor reglementate aplicate de către FUI obligat în următoarea perioadă, noul FUI obligat va aplica tarifele aprobate pentru vechiul FUI obligat, în vigoare la data transferului. 12. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 36
(1) Desemnarea unui furnizor în calitate de FUI opţional este revocată, prin decizie a preşedintelui ANRE, în situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (2).
(2) În situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a), b), d), desemnarea se revocă pentru toate zonele de reţea pentru care FUI opţional a fost desemnat.
(3) În situaţia prevăzută la art. 13 alin. (2) lit. c), desemnarea se revocă numai pentru zona/zonele de reţea pentru care nu au fost îndeplinite angajamentele prevăzute la art. 17 lit. b) şi c).
(4) În situaţia prevăzută la art. 13 alin. (2) lit. e), desemnarea se revocă numai pentru zona/zonele de reţea pentru care a fost desemnat FUI obligat.
13. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 47Furnizorii desemnaţi în calitate de FUI opţionali care au solicitat să se retragă dintr-o zonă de reţea, în condiţiile art. 25 alin. (4), nu au dreptul de a participa la procesul de desemnare, pentru zona respectivă de reţea, mai devreme de al treilea an calendaristic care urmează ultimului an calendaristic în care aceştia au fost desemnaţi. 14. La articolul 48, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) Sumele prevăzute la alin. (3) aferente clienţilor la tarife reglementate se iau în considerare ca venituri în calculul corecţiei de tarif pentru perioada de aplicare în care s-a realizat preluarea clienţilor finali. 15. La articolul 48, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Furnizorul care activează ca FUI opţional are dreptul să recupereze sumele depuse în contul Escrow, conform prevederilor contractuale, în cazul în care se retrage, nu mai este desemnat pentru o nouă perioadă de desemnare sau este revocat înainte de a avea clienţi în portofoliu. 16. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 49
(1) În cazul în care un furnizor desemnat în calitate de FUI opţional nu respectă oricare dintre angajamentele prevăzute la art. 17 lit. b) şi c), acesta este revocat din calitatea de FUI opţional, conform prevederilor art. 36 alin. (3), şi nu are dreptul de a participa la procesul de desemnare, pentru zona/zonele respectivă/respective de reţea, mai devreme de al treilea an calendaristic care urmează ultimului an calendaristic în care a fost desemnat.
(2) Pentru verificarea respectării angajamentelor prevăzute la art. 17 lit. b) şi c), furnizorul desemnat în calitate de FUI opţional transmite la ANRE, cel târziu în prima zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut, informaţiile şi documentele doveditoare.
17. La articolul 52, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 52
(1) Documentele prevăzute la art. 16 alin. (2) şi alin. (4), art. 17, art. 21 alin. (2), art. 22 alin. (2), art. 23 pct. 1 şi 3, art. 25 alin. (2) şi art. 49 alin. (2) se transmit de către furnizori/FUI atât în format scris, cât şi în format electronic la adresele de e-mail comunicate de ANRE.
18. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 53
(1) Trecerea unui client casnic de la un FC care nu are calitatea de FUI la FUI obligat, respectiv trecerea unui client noncasnic final cu drept de SU de la un FC la un FUI, la solicitarea acestora, se face în condiţiile procedurii specifice pentru schimbarea furnizorului, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE.
(2) În situaţia în care un operator economic are atât calitatea de FC, cât şi calitatea de FUI, trecerea clientului final de la condiţiile de furnizare în regim concurenţial la condiţii de furnizare în regim reglementat se face conform procedurii specifice a operatorului economic respectiv, cu respectarea reglementărilor aplicabile.
19. La articolul 54, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins: (22) Preţul final pentru serviciul universal prevăzut la alin. (2) reprezintă preţul pentru serviciul universal, la care se adaugă tarifele reglementate pentru serviciul de transport - componenta de extragere a energiei electrice din reţea, serviciul de sistem şi serviciul de distribuţie. 20. La articolul 55, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 55
(1) În situaţia în care, pentru o zonă de reţea, un furnizor care activa ca FUI opţional este desemnat în calitate de FUI obligat, clienţii casnici proprii în regim de SU din zona respectivă de reţea rămân în portofoliul acestuia şi după intrarea în vigoare a deciziei de desemnare în calitate de FUI obligat, dacă nu îşi manifestă intenţia de a trece la un FC, iar clienţii noncasnici proprii în regim de SU din zona respectivă de reţea pot rămâne în portofoliul acestuia şi după intrarea în vigoare a deciziei de desemnare în calitate de FUI obligat, dacă nu îşi manifestă intenţia de a trece la un alt FUI opţional din aceeaşi zonă de reţea sau la un FC.
21. După articolul 58 se introduce un nou articol, articolul 59, cu următorul cuprins: Articolul 59FUI obligaţi asigură toate activităţile necesare, astfel încât FUI opţionali să respecte termenul prevăzut la art. 17 lit. b).
Articolul IIFurnizorii de energie electrică şi operatorii de reţea duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 februarie 2020.p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,Zoltan Nagy-BegeSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 12/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 12 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 12/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu