Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 12 din 23 ianuarie 2006

privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide in si pe fructe, legume, cereale si alte produse de origine vegetala

ACT EMIS DE: AUTORITATEA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 430 din 18 mai 2006In temeiul prevederilor:

-  art. 4 alin. (5) din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare;

-  art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;

-   art. 3 alin. (3), precum şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia;

-   art. 9 alin.  (6) din  Hotărârea Guvernului  nr.  155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare;

-  art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

-  art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 40.796 din 26 august 2005, întocmit de Direcţia generală siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Prezentul ordin se aplică atât produselor, cât şi părţilor din acestea, stabilite în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

(2)   Lista reziduurilor de pesticide şi limitele maxime admise sunt stabilite în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

(3)   Pentru produsele uscate, transformate sau incluse într-un aliment compus, se aplică prevederile prezentului ordin, în măsura în care acestea pot conţine anumite reziduuri de pesticide.

(4)  Prezentul ordin se aplică şi produselor menţionate în anexa nr. 1 care sunt destinate exportului către ţări terţe.

Art. 2. - (1) Pentru produsele tratate înainte de export, limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite în anexa nr. 2 nu se aplică în următoarele cazuri:

a)   când ţările terţe de destinaţie cer un tratament fitosanitar pentru prevenirea introducerii pe teritoriul lor a organismelor dăunătoare;

b)   când tratamentul este necesar pentru protejarea produselor împotriva organismelor dăunătoare în timpul transportului către ţările terţe de destinaţie sau pentru depozitarea lor.

(2) Prevederile prezentului ordin nu se aplică produselor destinate însămânţării sau plantării, precum şi fabricării altor produse decât cele alimentare şi hranei pentru animale.

Art. 3. - (1) In înţelesul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel:

a)    autorităţi competente - Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, conform prevederilor Legii nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, modificată si completată prin Legea nr. 412/2004;

b)   reziduuri de pesticide - reziduurile de pesticide, precum şi produşii lor de metabolism, de descompunere sau reacţie ai acestora, care sunt prezenţi în sau pe produsele la care se face referire în art. 1;

c)   punerea pe piaţă - orice livrare, contra cost sau gratuit, a produselor la care se face referire în art. 1, după recoltarea acestora.

Art. 4. - (1) Produsele sau părţi ale acestora care sunt descrise în anexa nr. 1 nu pot prezenta din momentul când sunt puse pe piaţă limite ale reziduurilor de pesticide mai mari decât cele care sunt specificate în anexa nr. 2.

(2)   Pentru produsele uscate sau procesate pentru care limitele maxime nu sunt stabilite în anexa nr. 2, limita maximă de reziduu aplicabilă va fi cea stabilită în anexa nr. 2, luându-se în considerare factorul de concentraţie sau diluţie ca rezultat al anumitor operaţii de uscare sau procesare.

(3)   Pentru alimentele compuse care conţin un amestec de ingrediente şi pentru care nu sunt prevăzute limite maxime admise în reziduuri, limitele maxime în reziduuri aplicabile nu pot depăşi limitele stabilite în anexa nr. 2, ţinându-se cont de concentraţiile relative ale ingredientelor din amestec şi de dispoziţiile alin. (2).

(4)   Autorităţile competente asigură respectarea limitelor maxime admise, specificate în anexa nr. 2, prin controalele efectuate.

(5)   Punerea pe piaţă a produselor la care se face referire în art. 1 nu se poate interzice pe motivul că acestea conţin reziduuri de pesticide, în cazul în care cantitatea acestor reziduuri nu depăşeşte limitele maxime admise, specificate în anexa nr. 2.

Art. 5. - (1) Autorităţile competente pot autoriza prezenţa în sau pe produsele la care se face referire în art. 1 a reziduurilor de pesticide listate în partea B a secţiunii a 2-a din anexa nr. 2, în concentraţii mai mari decât cele specificate în aceasta, dacă produsele nu sunt destinate consumului imediat şi dacă există un sistem de control adecvat care să asigure că aceste produse nu pot ajunge la utilizatorul final sau la consumator, iar dacă sunt livrate direct consumatorului, numai după ce nivelul reziduurilor a scăzut sub limitele maxime admise prevăzute în partea B a secţiunii a 2-a din anexa nr. 2.

(2) Autorităţile competente vor informa imediat celelalte state membre şi Comisia Europeană cu privire la măsurile luate. Aceste măsuri se vor aplica tuturor produselor vegetale din partea B a secţiunii a 2-a din anexa nr. 2, indiferent de originea produselor.

Art. 6. - (1) Amendamentele la anexele nr. 1 şi 2 vor fi adoptate în acord cu procedurile comunitare de către autorităţile competente.

(2)  In cazul în care autorităţile competente consideră că limita maximă stabilită în anexa nr. 2 pune în pericol sănătatea oamenilor sau animalelor în urma unor reevaluări, autorităţile pot să reducă temporar  limitele în şi pe anumite produse pe teritoriul României. In acest caz, autorităţile competente vor informa celelalte state membre şi Comisia Europeană asupra măsurilor luate.

(3)   Limitele maxime provizorii în reziduuri, aplicabile în ansamblul comunităţii stabilite de Comisia Europeană vor fi indicate în anexa nr. 2.

Art. 7. - (1) Până la data de 30 septembrie a fiecărui an, autorităţile competente din România vor trimite Comisiei Europene programele naţionale de monitorizare pentru anul calendaristic următor. Aceste programe vor specifica:

a)  produsele care vor fi inspectate şi numărul inspecţiilor ce trebuie efectuate;

b)  reziduurile de pesticide care trebuie inspectate;

c)  criteriile aplicate la întocmirea programului.

(2) Până la data de 31 august a fiecărui an, autorităţile competente vor trimite Comisiei Europene şi celorlalte state membre rezultatele analizelor efectuate pe probele prelevate în timpul anului precedent, conform Programului naţional de monitorizare şi Programului comunitar coordonat de monitorizare.

Art. 8. - (1) Statul membru de origine este statul membru pe al cărui teritoriu un produs specificat în art. 1 alin. (1) şi (3) este produs în mod legal sau comercializat.

(2) Statul membru de destinaţie este statul membru pe al cărui teritoriu un astfel de produs este pus pe piaţă pentru alte operaţiuni decât tranzitul către un alt stat membru sau o ţara terţă.

(3)   In cazurile în care nu au fost stabilite limitele maxime de reziduuri pentru produsele introduse pe teritoriul României dintr-un stat membru de origine, autorităţile competente se vor asigura că toate procedurile necesare sunt urmate pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri permanente sau temporare, luându-se în considerare bunele practici în agricultură din statul membru de origine.

(4)   Pentru produsele introduse pe teritoriul României, ale căror reziduuri de pesticide diferă faţă de cele stabilite şi acceptate în statul membru de origine, ca urmare a introducerii unor limite naţionale de către autorităţile competente pentru a asigura un nivel de protecţie a consumatorilor disproporţionat în comparaţie cu nivelul de protecţie aplicat de statui membru de origine, se vor aplica următoarele prevederi excepţionale:

a)  România, ca stat membru de destinaţie, va comunica imediat măsurile adoptate celuilalt stat membru de origine şi Comisiei Europene, în termen de 20 de zile de la aplicarea măsurilor.

b)   Pe baza notificării la care se face referire la lit. a), România, ca stat membru de destinaţie, va contacta celălalt stat membru şi va transmite toate informaţiile necesare.

c)  Pe durata unei perioade de 3 luni de la notificarea la care se face referire la lit. a), autorităţile competente vor informa Comisia Europeană cu privire la rezultatele acestor contacte şi în special cu privire la măsurile pe care intenţionează să le aplice, dacă este cazul, inclusiv limitele maxime de reziduuri pe care Ie-a agreat cu celălalt stat.

Art. 9. - (1) In caz de litigiu, autorităţile competente din România pot utiliza alte metode de analiză ştiinţifice validate, în măsură să producă rezultate comparabile cu metodele comunitare de analiză.

(2) Autorităţile competente vor informa celelalte state membre şi Comisia Europeană despre alte metode de analiză utilizate conform alin. (1).

Art. 10. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 11. - Prezentul ordin se aplică fără a se aduce atingere următoarelor prevederi:

a) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 120/2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind substanţele nedorite din hrana pentru animale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 24 noiembrie 2005;

b)  Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 18 decembrie 2002;

c)  Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 3 octombrie 2002.

Art. 12. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 505/720/2005 privind stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 17 august 2005, precum şi anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 147/2004 pentru aprobarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind reziduurile de pesticide din produsele de origine animală şi nonanimală şi reziduurile de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 bis din 17 februarie 2005, se abrogă.

Art. 13. - Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 76/895/CE privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de pesticide în şi pe fructe şi legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 340/1976 (cu modificările si completările aduse până în decembrie 2003), Directiva Consiliului 86/362/CE privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de pesticide în şi pe cereale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 221/1986 (cu modificările şi completările aduse până în aprilie 2004) şi Directiva Consiliului 90/642/CE privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de pesticide în şi pe anumite produse de origine vegetală inclusiv fructe şi legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 350/1990 (cu modificările şi completările aduse până în decembrie 2004).

Art. 14. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării, cu excepţia prevederilor art. 5 alin. (2), ale art. 6 alin. (2) şi (3) şi ale art. 7, 8 şi 9, care se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană.

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare

şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Ion Agafiţei

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Preşedintele Autorităţii Naţionale

pentru Protecţia Consumatorilor,

Cătălin Florin Teodorescu


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 12/2006

 
20.01.2022 13:49:50  Anonim  a scris :
Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu