Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 12 din 23 ianuarie 2006

privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide in si pe fructe, legume, cereale si alte produse de origine vegetala

ACT EMIS DE: AUTORITATEA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 430 din 18 mai 2006In temeiul prevederilor:

-  art. 4 alin. (5) din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare;

-  art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;

-   art. 3 alin. (3), precum şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia;

-   art. 9 alin.  (6) din  Hotărârea Guvernului  nr.  155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare;

-  art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

-  art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 40.796 din 26 august 2005, întocmit de Direcţia generală siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Prezentul ordin se aplică atât produselor, cât şi părţilor din acestea, stabilite în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

(2)   Lista reziduurilor de pesticide şi limitele maxime admise sunt stabilite în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

(3)   Pentru produsele uscate, transformate sau incluse într-un aliment compus, se aplică prevederile prezentului ordin, în măsura în care acestea pot conţine anumite reziduuri de pesticide.

(4)  Prezentul ordin se aplică şi produselor menţionate în anexa nr. 1 care sunt destinate exportului către ţări terţe.

Art. 2. - (1) Pentru produsele tratate înainte de export, limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite în anexa nr. 2 nu se aplică în următoarele cazuri:

a)   când ţările terţe de destinaţie cer un tratament fitosanitar pentru prevenirea introducerii pe teritoriul lor a organismelor dăunătoare;

b)   când tratamentul este necesar pentru protejarea produselor împotriva organismelor dăunătoare în timpul transportului către ţările terţe de destinaţie sau pentru depozitarea lor.

(2) Prevederile prezentului ordin nu se aplică produselor destinate însămânţării sau plantării, precum şi fabricării altor produse decât cele alimentare şi hranei pentru animale.

Art. 3. - (1) In înţelesul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel:

a)    autorităţi competente - Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, conform prevederilor Legii nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, modificată si completată prin Legea nr. 412/2004;

b)   reziduuri de pesticide - reziduurile de pesticide, precum şi produşii lor de metabolism, de descompunere sau reacţie ai acestora, care sunt prezenţi în sau pe produsele la care se face referire în art. 1;

c)   punerea pe piaţă - orice livrare, contra cost sau gratuit, a produselor la care se face referire în art. 1, după recoltarea acestora.

Art. 4. - (1) Produsele sau părţi ale acestora care sunt descrise în anexa nr. 1 nu pot prezenta din momentul când sunt puse pe piaţă limite ale reziduurilor de pesticide mai mari decât cele care sunt specificate în anexa nr. 2.

(2)   Pentru produsele uscate sau procesate pentru care limitele maxime nu sunt stabilite în anexa nr. 2, limita maximă de reziduu aplicabilă va fi cea stabilită în anexa nr. 2, luându-se în considerare factorul de concentraţie sau diluţie ca rezultat al anumitor operaţii de uscare sau procesare.

(3)   Pentru alimentele compuse care conţin un amestec de ingrediente şi pentru care nu sunt prevăzute limite maxime admise în reziduuri, limitele maxime în reziduuri aplicabile nu pot depăşi limitele stabilite în anexa nr. 2, ţinându-se cont de concentraţiile relative ale ingredientelor din amestec şi de dispoziţiile alin. (2).

(4)   Autorităţile competente asigură respectarea limitelor maxime admise, specificate în anexa nr. 2, prin controalele efectuate.

(5)   Punerea pe piaţă a produselor la care se face referire în art. 1 nu se poate interzice pe motivul că acestea conţin reziduuri de pesticide, în cazul în care cantitatea acestor reziduuri nu depăşeşte limitele maxime admise, specificate în anexa nr. 2.

Art. 5. - (1) Autorităţile competente pot autoriza prezenţa în sau pe produsele la care se face referire în art. 1 a reziduurilor de pesticide listate în partea B a secţiunii a 2-a din anexa nr. 2, în concentraţii mai mari decât cele specificate în aceasta, dacă produsele nu sunt destinate consumului imediat şi dacă există un sistem de control adecvat care să asigure că aceste produse nu pot ajunge la utilizatorul final sau la consumator, iar dacă sunt livrate direct consumatorului, numai după ce nivelul reziduurilor a scăzut sub limitele maxime admise prevăzute în partea B a secţiunii a 2-a din anexa nr. 2.

(2) Autorităţile competente vor informa imediat celelalte state membre şi Comisia Europeană cu privire la măsurile luate. Aceste măsuri se vor aplica tuturor produselor vegetale din partea B a secţiunii a 2-a din anexa nr. 2, indiferent de originea produselor.

Art. 6. - (1) Amendamentele la anexele nr. 1 şi 2 vor fi adoptate în acord cu procedurile comunitare de către autorităţile competente.

(2)  In cazul în care autorităţile competente consideră că limita maximă stabilită în anexa nr. 2 pune în pericol sănătatea oamenilor sau animalelor în urma unor reevaluări, autorităţile pot să reducă temporar  limitele în şi pe anumite produse pe teritoriul României. In acest caz, autorităţile competente vor informa celelalte state membre şi Comisia Europeană asupra măsurilor luate.

(3)   Limitele maxime provizorii în reziduuri, aplicabile în ansamblul comunităţii stabilite de Comisia Europeană vor fi indicate în anexa nr. 2.

Art. 7. - (1) Până la data de 30 septembrie a fiecărui an, autorităţile competente din România vor trimite Comisiei Europene programele naţionale de monitorizare pentru anul calendaristic următor. Aceste programe vor specifica:

a)  produsele care vor fi inspectate şi numărul inspecţiilor ce trebuie efectuate;

b)  reziduurile de pesticide care trebuie inspectate;

c)  criteriile aplicate la întocmirea programului.

(2) Până la data de 31 august a fiecărui an, autorităţile competente vor trimite Comisiei Europene şi celorlalte state membre rezultatele analizelor efectuate pe probele prelevate în timpul anului precedent, conform Programului naţional de monitorizare şi Programului comunitar coordonat de monitorizare.

Art. 8. - (1) Statul membru de origine este statul membru pe al cărui teritoriu un produs specificat în art. 1 alin. (1) şi (3) este produs în mod legal sau comercializat.

(2) Statul membru de destinaţie este statul membru pe al cărui teritoriu un astfel de produs este pus pe piaţă pentru alte operaţiuni decât tranzitul către un alt stat membru sau o ţara terţă.

(3)   In cazurile în care nu au fost stabilite limitele maxime de reziduuri pentru produsele introduse pe teritoriul României dintr-un stat membru de origine, autorităţile competente se vor asigura că toate procedurile necesare sunt urmate pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri permanente sau temporare, luându-se în considerare bunele practici în agricultură din statul membru de origine.

(4)   Pentru produsele introduse pe teritoriul României, ale căror reziduuri de pesticide diferă faţă de cele stabilite şi acceptate în statul membru de origine, ca urmare a introducerii unor limite naţionale de către autorităţile competente pentru a asigura un nivel de protecţie a consumatorilor disproporţionat în comparaţie cu nivelul de protecţie aplicat de statui membru de origine, se vor aplica următoarele prevederi excepţionale:

a)  România, ca stat membru de destinaţie, va comunica imediat măsurile adoptate celuilalt stat membru de origine şi Comisiei Europene, în termen de 20 de zile de la aplicarea măsurilor.

b)   Pe baza notificării la care se face referire la lit. a), România, ca stat membru de destinaţie, va contacta celălalt stat membru şi va transmite toate informaţiile necesare.

c)  Pe durata unei perioade de 3 luni de la notificarea la care se face referire la lit. a), autorităţile competente vor informa Comisia Europeană cu privire la rezultatele acestor contacte şi în special cu privire la măsurile pe care intenţionează să le aplice, dacă este cazul, inclusiv limitele maxime de reziduuri pe care Ie-a agreat cu celălalt stat.

Art. 9. - (1) In caz de litigiu, autorităţile competente din România pot utiliza alte metode de analiză ştiinţifice validate, în măsură să producă rezultate comparabile cu metodele comunitare de analiză.

(2) Autorităţile competente vor informa celelalte state membre şi Comisia Europeană despre alte metode de analiză utilizate conform alin. (1).

Art. 10. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 11. - Prezentul ordin se aplică fără a se aduce atingere următoarelor prevederi:

a) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 120/2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind substanţele nedorite din hrana pentru animale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 24 noiembrie 2005;

b)  Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 18 decembrie 2002;

c)  Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 3 octombrie 2002.

Art. 12. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 505/720/2005 privind stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 17 august 2005, precum şi anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 147/2004 pentru aprobarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind reziduurile de pesticide din produsele de origine animală şi nonanimală şi reziduurile de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 bis din 17 februarie 2005, se abrogă.

Art. 13. - Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 76/895/CE privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de pesticide în şi pe fructe şi legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 340/1976 (cu modificările si completările aduse până în decembrie 2003), Directiva Consiliului 86/362/CE privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de pesticide în şi pe cereale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 221/1986 (cu modificările şi completările aduse până în aprilie 2004) şi Directiva Consiliului 90/642/CE privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de pesticide în şi pe anumite produse de origine vegetală inclusiv fructe şi legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 350/1990 (cu modificările şi completările aduse până în decembrie 2004).

Art. 14. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării, cu excepţia prevederilor art. 5 alin. (2), ale art. 6 alin. (2) şi (3) şi ale art. 7, 8 şi 9, care se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană.

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare

şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Ion Agafiţei

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Preşedintele Autorităţii Naţionale

pentru Protecţia Consumatorilor,

Cătălin Florin Teodorescu


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 12/2006

 
20.01.2022 13:49:50  Anonim  a scris :
Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu