Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1159 din 30 iulie 2004

pentru aprobarea Instructiunilor privind continutul, forma de prezentare si structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite in scopul finantarii unor actiuni sau ansamblu de actiuni

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1100 din 25 noiembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 19 si 79 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind continutul, forma de prezentare si structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite in scopul finantarii unor actiuni sau ansamblu de actiuni, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Ordonatorii principali de credite vor intocmi programele anexe la bugetul acestora, in baza instructiunilor prevazute la art. 1, incepand cu anul bugetar 2006.
    Art. 3
    Directia generala de programare bugetara sectoriala si securitate sociala va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        p. Ministrul finantelor publice,
                               Gheorghe Gherghina,
                                secretar de stat

    ANEXA 1

                                  INSTRUCTIUNI
privind continutul, forma de prezentare si structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite in scopul finantarii unor actiuni sau ansamblu de actiuni

    1. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice prevede la art. 19 ca in domeniul finantelor publice Ministerul Finantelor Publice are ca atributii si stabilirea continutului, formei de prezentare si structurii programelor elaborate de ordonatorii principali de credite.
    2. In aplicarea prevederilor mentionate la pct. 1 s-au emis prezentele instructiuni, care au ca scop final intocmirea programelor care sa reprezinte, in faza de elaborare a bugetului, instrumentul de luare a deciziei cu privire la stabilirea prioritatilor din cadrul strategiei sectoriale, iar in faza de executie bugetara, sa evidentieze eficienta cu care s-au cheltuit fondurile publice pentru atingerea scopului/tintei care face obiectul programului.
    In anexa la prezentele instructiuni este redata macheta unui program, care trebuie folosita ca model de fiecare ordonator de credite.
    3. Ordonatorii principali de credite, pentru elaborarea bugetelor sectoarelor lor, trebuie sa fie raspunzatori pentru elaborarea, analizarea si selectarea programelor in cadrul unei limite de cheltuieli generale stabilite de Guvern.
    In functie de sectorul pentru care se elaboreaza un program, evaluarea eficientei cheltuielilor publice prin prisma eforturilor si a efectelor acestora se poate realiza prin metode de analiza pe care ordonatorul principal de credite le considera ca fiind cele mai adecvate pentru programele pe care intentioneaza sa le finanteze.
    4. In intelesul Legii nr. 500/2002 si al prezentelor instructiuni:
    a) programul este o actiune sau un ansamblu coerent de actiuni ce se refera la acelasi ordonator principal de credite, proiectate pentru a realiza un obiectiv sau un set de obiective definite si pentru care sunt stabiliti indicatori de program care sa evalueze rezultatele ce vor fi obtinute, in limitele de finantare aprobate;
    b) institutia publica reprezinta denumirea generica ce include Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutii publice autonome, precum si institutiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare a acestora;
    c) creditul de angajament aferent unui program este limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar, in limitele aprobate;
    d) creditul bugetar aferent unui program este suma aprobata prin buget, reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau in exercitii anterioare pentru actiuni multianuale;
    e) virarea de credite bugetare este operatiunea prin care se diminueaza creditul bugetar de la o subdiviziune a programului care, in anumite imprejurari, prezinta disponibilitati si se majoreaza corespunzator o alta subdiviziune la care fondurile sunt insuficiente, respectandu-se principiile si dispozitiile legii finantelor publice de efectuare a operatiunilor respective;
    f) plata cheltuielilor aferente unui program este faza din procesul executiei bugetare, reprezentand actul final prin care institutia publica isi achita obligatiile fata de terti;
    g) responsabilul de program este persoana sau compartimentul dintr-o institutie publica, care raspunde de inscrierea programului in strategia programului respectiv, de elaborarea si de urmarirea in executie a acestuia;
    h) costurile eligibile sunt costurile recunoscute de finantatori, respectiv finantate din fonduri publice;
    i) costurile neeligibile sunt costurile necesare realizarii programului, respectiv finantate din fonduri private;
    j) costul programului este egal cu totalul surselor care participa la finantarea acestuia.
    5. Un program trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele informatii:
    a) denumirea institutiei publice raspunzatoare de realizarea lui;
    b) denumirea;
    c) prioritatea;
    d) finantatori in parteneriat;
    e) o descriere succinta;
    f) data de incepere a realizarii;
    g) data de inchidere;
    h) finantarea:
    h.1) costurile totale ale programului:
    h.1.1) costurile eligibile;
    h.1.2) costurile neeligibile;
    h.2) sursele de finantare [cele prevazute la pct. 6 lit. a) - j)];
    h.3) rata de finantare (se calculeaza ca raport dintre totalul unei categorii de fonduri si costurile totale ale programului):
    h.3.1) rata de finantare din fonduri publice;
    h.3.2) rata de finantare din fonduri private;
    i) rezultate asteptate:
    i.1) activitati demarate;
    i.2) numar de entitati sustinute;
    i.3) grupuri de comunitati asistate;
    i.4) servicii comunitare sustinute;
    i.5) parteneriate infiintate;
    i.6) lucrari de ambianta realizate;
    i.7) suprafata reabilitata (ha);
    i.8) numar de oameni/animale/pasari/plante/localitati/etc. implicate;
    i.9) numar de initiative sustinute;
    i.10)
    ...
    ...
    i.n)
    j) indicatori de rezultate:
    j.1) numar de locuri de munca create;
    j.2) numar de locuri de munca pastrate;
    j.3) proiecte realizate de comunitatile sustinute;
    j.4) initiative realizate de comunitatile sustinute;
    j.5) numarul initiativelor comunitatii inca active dupa 2 ani;
    j.6) numar de activitati demarate;
    j.7)
    ...
    ...
    j.n)
    k) indicatori de eficienta:
    k.1) costuri pe activitate demarata/entitate sustinuta/servicii comunitare asistate/etc.;
    k.2) cost pe ha de suprafata reabilitata;
    k.3) cost pe loc de munca nou-infiintat/pastrat;
    k.4)
    ...
    ...
    k.n)
    6. Finantarea cheltuielilor aferente unui program se realizeaza din:
    a) bugetul de stat;
    b) bugetul asigurarilor sociale de stat;
    c) bugetul asigurarilor pentru somaj;
    d) bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
    e) bugetele fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat si ale caror rambursare, dobanzi si alte costuri se asigura din fonduri publice;
    f) bugetele fondurilor externe nerambursabile;
    g) veniturile proprii;
    h) donatiile si sponsorizarile acordate potrivit legii;
    i) alte resurse atrase de ordonatorii de credite;
    j) surse private.
    7. Finantarea cheltuielilor aferente unui program:
    7.1. din punctul de vedere al surselor poate fi:
    7.1.1. simpla - dintr-o singura sursa, respectiv din unul dintre bugetele sau resursele prevazute la pct. 6 lit. a) - j);
    7.1.2. combinata - din doua sau mai multe dintre bugetele si resursele prevazute la pct. 6 lit. a) - j);
    7.2. din punctul de vedere al finantatorului poate fi realizata de:
    7.2.1. ordonatorul de credite a carui institutie publica este implicata in realizarea programului;
    7.2.2. ordonatorul de credite a carui institutie publica este implicata in realizarea programului in colaborare cu alti ordonatori de credite implicati, daca legea prevede astfel;
    7.2.3. ordonatorul de credite a carui institutie publica este implicata in realizarea programului de colaborare cu organizatii si fundatii, in conditiile legii;
    7.2.4. organizatii si fundatii, in conditiile legii, al caror obiect de activitate corespunde cu scopul programului.
    8. Pentru atingerea scopurilor stabilite prin strategie, un ordonator principal de credite poate finanta din bugetul propriu unul sau mai multe programe a caror evaluare financiara insumata poate sa fie mai mica sau cel mult egala cu nivelul creditelor bugetare prevazute in bugetul sau.
    8.1. Un program poate fi:
    8.1.1. sectorial, daca are ca scop realizarea unei activitati de catre un ordonator de credite, care se incadreaza in structura clasificatiei bugetare functionale, respectiv:
    8.1.1.1. paragraf;
    8.1.1.2. subcapitol;
    8.1.1.3. capitol;
    8.1.2. multisectorial, daca are ca scop realizarea:
    8.1.2.1. unei activitati de catre un ordonator de credite, care face obiectul a doua sau mai multor paragrafe, subcapitole sau capitole ale clasificatiei bugetare functionale, pentru realizarea scopului propus;
    8.1.2.2. unei activitati care rezulta din eforturile depuse de 2 sau mai multi ordonatori de credite, care face obiectul a doua sau mai multor paragrafe, subcapitole sau capitole ale clasificatiei bugetare functionale, daca legea prevede astfel.
    8.2. Din punctul de vedere al profilului economic, printr-un program se pot finanta urmatoarele naturi de cheltuieli:
    8.2.1. de personal;
    8.2.2. materiale si servicii;
    8.2.3. subventii;
    8.2.4. prime;
    8.2.5. transferuri:
    8.2.5.1. consolidabile;
    8.2.5.2. neconsolidabile;
    8.2.6. de capital;
    8.2.7. imprumuturi acordate;
    8.2.8. rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite.
    8.3. Activitatea unui ordonator de credite poate face obiectul unuia sau mai multor programe care trebuie sa realizeze un obiectiv pe care acesta il are de indeplinit:
    - pentru ca un program sa-si atinga scopul, la nivelul ordonatorilor de credite acesta poate fi realizat sub forma unuia sau mai multor proiecte;
    - pentru realizarea unui proiect se pot stabili una sau mai multe masuri;
    - proiectele sau masurile pot face obiectul unei diviziuni a clasificatiei bugetare functionale.
    9. Bugetul unui ordonator de credite poate asigura sursele de finantare pentru urmatoarele categorii de programe:
    9.1. programe-suport pentru functionarea institutiei publice;
    9.2. programe ale caror rezultate pot fi urmarite prin indicatori de eficienta si de rezultate.
    10. Modificarea prevederilor bugetare ale unui program.
    Prin anexe la legea bugetara anuala se aproba creditele bugetare pentru fiecare program, precum si detalierea acestora pe naturi de cheltuieli.
    Creditele bugetare aprobate pentru un program sunt autorizari pe durata exercitiului bugetar.
    Creditele bugetare aprobate pentru un program nu pot fi utilizate pentru finantarea altui program.
    Creditele bugetare aprobate la o natura de cheltuieli nu pot fi utilizate pentru finantarea altei naturi de cheltuieli.
    Virarile de credite bugetare intre programe se pot efectua in limita unei cote de 5% din prevederile programului, care urmeaza a se suplimenta cu cel putin o luna inainte de angajarea cheltuielilor.
    Aceste virari se pot efectua incepand cu trimestrul al III-lea al anului bugetar, cu conditia de a se respecta prevederile Legii nr. 500/2002, ale legilor bugetare anuale si ale celor de rectificare a acestora.
    In cazul in care bugetul unui program s-a suplimentat din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat, este interzisa virarea de credite bugetare de la programul respectiv la alt program.
    Virarile de credite bugetare intre naturile de cheltuieli si intre programe trebuie sa fie temeinic justificate.
    Creditele bugetare aprobate pentru un program se modifica numai cu avizul Ministerului Finantelor Publice, astfel:
    A. pe tot parcursul executiei bugetare, de la 1 ianuarie pana la 31 decembrie, in urmatoarele cazuri:
    a) suplimentarea bugetului unui ordonator principal de credite, in cazul in care se suplimenteaza bugetul acestuia din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru finantarea unei actiuni nou-intervenite pe parcursul executiei bugetare si care are efecte asupra programului;
    b) disponibilizarea la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului a sumelor care pe parcursul executiei bugetare se constata ca se vor economisi;
    c) trecerea unei activitati de la un ordonator principal de credite la alt ordonator principal de credite, trecere ce necesita si transferarea partiala sau in intregime a unui program;
    B. incepand cu trimestrul al III-lea al anului, virarea de credite bugetare intre bugetele programelor, asa cum prevede Legea nr. 500/2002;
    C. cu ocazia rectificarilor bugetare ce se efectueaza pe parcursul executiei bugetare.

    ANEXA 1 *1)

    *1) Anexa este reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
| Realizator:                   | Cod:    | (INSTITUTIA PUBLICA) ............. |
|_______________________________|_________|____________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea programului:        | Cod:    | .................................. |
|_______________________________|_________|____________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| Prioritatea: | .................................................. |
|_________________________|____________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| Parteneri:              | .................................................. |
|_________________________|____________________________________________________|

    Descrierea programului:
 ______________________________________________________________________________
| Programul este destinat sustinerii/dezvoltarii/regenerarii/revitalizarii     |
| ............................................................................ |
| Programul va finaliza lucrarile de ameliorare si imbunatatire a zonelor de   |
| acces si zonelor de interes public din cadrul .............................. |
| ............................................................................ |
| Programul face parte din categoria programelor de dezvoltare regionala si    |
| este localizat in Regiunea ................................................. |
|______________________________________________________________________________|

 ________________________________________
| Data inceperii:   | ............. 200_ |
|___________________|____________________|
| Data inchiderii:  | ............. 200_ |
|___________________|____________________|

    Finantare:

    Semnificatia coloanei I din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Anul 200_ si anii anteriori*)

                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  Costurile   | I |Anul 200_|Anul 200_|Anul 200_|Anul 200_|Anul 200_|  TOTAL  |
|  Programului |   |program  |propuneri|estimari |estimari |estimari |         |
|______________|___|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|     A        | 1 |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |7=1+...+6|
|______________|___|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|Total         |   |         |         |         |         |         |         |
|______________|___|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- eligibile   |   |         |         |         |         |         |         |
|______________|___|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- neeligibile |   |         |         |         |         |         |         |
|______________|___|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
    *) In aceasta coloana se inscriu cheltuielile efectiv realizate pana la anul de baza al noului proces de elaborare a bugetului.

    Semnificatia coloanei I din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Anul 200_ estimari

                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|   Sursele de   |Cod      |Anul 200_|Anul 200_|Anul 200_| I | I | I |  TOTAL  |
|   finantare    |indicator|si anii  |program  |propuneri|   |   |   |         |
|                |         |anteriori|         |         |   |   |   |         |
|I. credite de   |         |   *)    |         |         |   |   |   |         |
|   angajament   |         |         |         |         |   |   |   |         |
|II. credite     |         |         |         |         |   |   |   |         |
|    bugetare    |         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|       A        |     B   |     1   |     2   |    3    | 4 | 5 | 6 |7=1+...+6|
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|TOTAL -         |         |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|din care din:   |         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|BUGETUL DE STAT |  50.01  |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|BUGETUL         |         |         |         |         |   |   |   |         |
|ASIGURARILOR    |         |         |         |         |   |   |   |         |
|SOCIALE DE STAT |  50.04  |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|BUGETUL         |         |         |         |         |   |   |   |         |
|ASIGURARILOR    |         |         |         |         |   |   |   |         |
|SOCIALE PENTRU  |         |         |         |         |   |   |   |         |
|SOMAJ           |  50.06  |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|BUGETUL         |         |         |         |         |   |   |   |         |
|FONDULUI        |         |         |         |         |   |   |   |         |
|NATIONAL UNIC   |         |         |         |         |   |   |   |         |
|DE ASIGURARI    |         |         |         |         |   |   |   |         |
|SOCIALE DE      |         |         |         |         |   |   |   |         |
|SANATATE        |  50.05  |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|BUGETUL         |         |         |         |         |   |   |   |         |
|FONDURILOR      |         |         |         |         |   |   |   |         |
|PROVENITE DIN   |         |         |         |         |   |   |   |         |
|CREDITE EXTERNE |         |         |         |         |   |   |   |         |
|SAU GARANTATE   |         |         |         |         |   |   |   |         |
|DE STAT         |  50.14  |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|BUGETUL         |         |         |         |         |   |   |   |         |
|FONDURILOR      |         |         |         |         |   |   |   |         |
|EXTERNE         |         |         |         |         |   |   |   |         |
|NERAMBURSABILE  |  50.30  |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|VENITURI        |         |         |         |         |   |   |   |         |
|PROPRII         |  50.03  |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|DONATII SI      |         |         |         |         |   |   |   |         |
|SPONSORIZARI    |         |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|ALTE SURSE      |         |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|SURSE PRIVATE   |         |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
    *) In aceasta coloana se inscriu cheltuielile efectiv realizate pana la anul de baza al noului proces de elaborare a bugetului.

    Semnificatia coloanei I din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Anul 200_ estimari

                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|Costurile       |Cod      |Anul 200_|Anul 200_|Anul 200_| I | I | I |  TOTAL  |
|programului     |indicator|si anii  |program  |propuneri|   |   |   |         |
|                |         |anteriori|         |         |   |   |   |         |
|I. credite de   |         |   *)    |         |         |   |   |   |         |
|   angajament   |         |         |         |         |   |   |   |         |
|II. credite     |         |         |         |         |   |   |   |         |
|    bugetare    |         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|       A        |     B   |     1   |     2   |    3    | 4 | 5 | 6 |7=1+...+6|
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|BUGETUL ....... |  50..   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|Capitolul ..... |  ..01   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|Chelt. curente  |  ..01   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|chelt. de       |         |         |         |         |   |   |   |         |
|personal        |  ..02   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|chelt. materiale|         |         |         |         |   |   |   |         |
|si servicii     |  ..20   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|subventii       |  ..34   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|prime           |  ..36   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|transferuri     |  ..38   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|Chelt. de       |         |         |         |         |   |   |   |         |
|capital         |  ..70   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|Imprumuturi     |         |         |         |         |   |   |   |         |
|acordate        |  ..79   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|Rambursari de   |         |         |         |         |   |   |   |         |
|credite, plati  |         |         |         |         |   |   |   |         |
|de dobanzi si   |         |         |         |         |   |   |   |         |
|comisioane      |  ..84   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|CREDITE EXTERNE |  50.14  |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|Capitolul ..... |  ..14   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|Chelt. curente  |  ..01   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|chelt. de       |         |         |         |         |   |   |   |         |
|personal        |  ..02   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|chelt. materiale|         |         |         |         |   |   |   |         |
|si servicii     |  ..20   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|subventii       |  ..34   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|prime           |  ..36   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|transferuri     |  ..38   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|Chelt. de       |         |         |         |         |   |   |   |         |
|capital         |  ..70   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|Imprumuturi     |         |         |         |         |   |   |   |         |
|acordate        |  ..79   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|Rambursari de   |         |         |         |         |   |   |   |         |
|credite, plati  |         |         |         |         |   |   |   |         |
|de dobanzi si   |         |         |         |         |   |   |   |         |
|comisioane      |  ..84   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|FONDURI EXTERNE |         |         |         |         |   |   |   |         |
|NERAMBURSABILE  |  50.30  |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|Capitolul ......|  ..30   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|Chelt. curente  |  ..01   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|chelt. de       |         |         |         |         |   |   |   |         |
|personal        |  ..02   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|chelt. materiale|         |         |         |         |   |   |   |         |
|si servicii     |  ..20   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|subventii       |  ..34   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|prime           |  ..36   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|transferuri     |  ..38   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|Chelt. de       |         |         |         |         |   |   |   |         |
|capital         |  ..70   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|Imprumuturi     |         |         |         |         |   |   |   |         |
|acordate        |  ..79   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|Rambursari de   |         |         |         |         |   |   |   |         |
|credite, plati  |         |         |         |         |   |   |   |         |
|de dobanzi si   |         |         |         |         |   |   |   |         |
|comisioane      |  ..84   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|VENITURI PROPRII|  50.08  |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|Capitolul ......|  ..08   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|Chelt. curente  |  ..01   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|chelt. de       |         |         |         |         |   |   |   |         |
|personal        |  ..02   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|chelt. materiale|         |         |         |         |   |   |   |         |
|si servicii     |  ..20   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|subventii       |  ..34   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|prime           |  ..36   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|transferuri     |  ..38   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|Chelt. de       |         |         |         |         |   |   |   |         |
|capital         |  ..70   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|Imprumuturi     |         |         |         |         |   |   |   |         |
|acordate        |  ..79   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|Rambursari de   |         |         |         |         |   |   |   |         |
|credite, plati  |         |         |         |         |   |   |   |         |
|de dobanzi si   |         |         |         |         |   |   |   |         |
|comisioane      |  ..84   |         |         |         |   |   |   |         |
|              I.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|                |_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
|             II.|         |         |         |         |   |   |   |         |
|________________|_________|_________|_________|_________|___|___|___|_________|
    *) In aceasta coloana se inscriu cheltuielile efectiv realizate pana la anul de baza al noului proces de elaborare a bugetului.

    Semnificatia coloanei I din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Anul 200_ si anii anteriori*)
 ______________________________________________________________________________
|           |   I  |Anul 200_|Anul 200_|Anul 200_|Anul 200_|Anul 200_|  TOTAL  |
|           |      |program  |propuneri|estimari |estimari |estimari |         |
|___________|______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|     A     |   1  |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |7=1+...+6|
|___________|______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|Rata de    |100,0%|  100,0% |  100,0% |  100,0% |  100,0% |  100,0% |  100,0% |
|finantare  |      |         |         |         |         |         |         |
|din:       |      |         |         |         |         |         |         |
|___________|______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|Fonduri    |      |         |         |         |         |         |         |
|publice    | .... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... |
|___________|______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|Fonduri    |      |         |         |         |         |         |         |
|private    | .... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... |
|___________|______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|

 ______________________________________________________________________________
| Rezultate asteptate:                                                         |
|                                                                              |
|                                                                              |
| Activitati demarate                                                          |
|                                                                              |
|                                                                              |
| Numar de entitati sustinute                                                  |
|                                                                              |
|                                                                              |
| Grupuri de comunitati ajustate/asistate                                      |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatori de fundamentare:

    Semnificatia coloanei I din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Anul 200_ si anii anteriori*)
 ______________________________________________________________________________
|Indicatori de | I |Anul 200_|Anul 200_|Anul 200_|Anul 200_|Anul 200_|  TOTAL  |
|eficienta     |   |program  |prevederi|estimari |estimari |estimari |         |
|______________|___|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|    A         | 1 |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |7=1+...+6|
|______________|___|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- costuri pe  |   |         |         |         |         |         |         |
|activitate    |   |         |         |         |         |         |         |
|demarata/...  |   |         |         |         |         |         |         |
|______________|___|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- cost pe ha  |   |         |         |         |         |         |         |
|de suprafata  |   |         |         |         |         |         |         |
|reabilitata   |   |         |         |         |         |         |         |
|______________|___|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- cost pe ... |   |         |         |         |         |         |         |
|______________|___|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|............. |   |         |         |         |         |         |         |
|______________|___|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
    *) In aceasta coloana se inscriu cheltuielile efectiv realizate pana la anul de baza al noului proces de elaborare a bugetului.

    Semnificatia coloanei I din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Anul 200_ si anii anteriori*)
 ______________________________________________________________________________
|Indicatori de | I |Anul 200_|Anul 200_|Anul 200_|Anul 200_|Anul 200_|  TOTAL  |
|rezultate     |   |program  |prevederi|estimari |estimari |estimari |         |
|______________|___|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|    A         | 1 |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |7=1+...+6|
|______________|___|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- numar de    |   |         |         |         |         |         |         |
|locuri noi de |   |         |         |         |         |         |         |
|munca create  |   |         |         |         |         |         |         |
|______________|___|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- numar de    |   |         |         |         |         |         |         |
|locuri de     |   |         |         |         |         |         |         |
|munca pastrate|   |         |         |         |         |         |         |
|______________|___|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- proiecte    |   |         |         |         |         |         |         |
|realizate de  |   |         |         |         |         |         |         |
|comunitatile  |   |         |         |         |         |         |         |
|sustinute     |   |         |         |         |         |         |         |
|______________|___|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|............. |   |         |         |         |         |         |         |
|______________|___|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
    *) In aceasta coloana se inscriu cheltuielile efectiv realizate pana la anul de baza al noului proces de elaborare a bugetului.

    Comentarii:
 ______________________________________________________________________________
| Programul a fost analizat si propus la finantare in anul .........., cand a  |
| reprezentat o prioritate pentru Ministerul ..................................|
| In anul ......... acest program a devenit/a ramas prioritatea nr. .... pentru|
| minister. Comentarii pentru sustinerea prioritatii:                          |
| Ministerul ................................. va realiza acest program pentru |
| regenerarea/revitalizarea/dezvoltarea ...................................... |
| ............................................................................ |
| Programul intruneste scopul si obiectivele din Programul de Guvernare,       |
| Documentul de pozitie privind negocierea in domeniul ....................... |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1159/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1159 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1159/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu