Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1148 din 07.07.2014

privind modificarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic naţional
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 544 din 23 iulie 2014SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) lit. t) şi ale art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin: Articolul IOrdinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din data de 13 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins: ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi a microbuzelor utilizate pentru transportul rutier naţional de persoane prin servicii regulate 2. Articolul 1 va avea următorul cuprins: Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi a microbuzelor utilizate pentru transportul rutier naţional de persoane prin servicii regulate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 3. Titlul anexei va avea următorul cuprins: NORME METODOLOGICE privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi a microbuzelor utilizate pentru transportul rutier naţional de persoane prin servicii regulate 4. În anexă, articolul 1 va avea următorul cuprins: Articolul 1Prezentele norme metodologice au ca scop stabilirea condiţiilor şi criteriilor pe baza cărora se eliberează certificatele de clasificare pe categorii de confort acordate autobuzelor şi microbuzelor utilizate pentru transportul rutier naţional de persoane prin servicii regulate, în vederea protecţiei pasagerilor şi a creşterii calităţii serviciilor de transport rutier naţional de persoane prin servicii regulate. 5. În anexă, articolul 2 va avea următorul cuprins: Articolul 2Clasificarea pe categorii a autobuzelor şi a microbuzelor se face de către Regia Autonomă «Registrul Auto Român» pentru toate autobuzele şi microbuzele înmatriculate în România, utilizate în transportul rutier naţional de persoane prin servicii regulate, potrivit prezentelor norme metodologice. 6. În anexă, la secţiunea „Definiţii, abrevieri“, literele a) , b) şi i) vor avea următorul cuprins: a)autobuz - autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de persoane pe scaune şi în picioare, care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto; b)microbuz - autobuzul care are o capacitate de transport de cel mult 22 de persoane pe scaune sau în picioare, în afara scaunului conducătorului; ........ ................ ................ ................ ................ ......... i)deţinător - operator de transport rutier care utilizează autobuze/microbuze pentru transportul rutier naţional de persoane prin servicii regulate şi care poate fi:

proprietarul autovehiculului;

utilizatorul autovehiculului, în baza unui contract (de închiriere, de leasing) încheiat între acesta şi proprietarul autobuzului/microbuzului. 7. În anexă, la secţiunea „Definiţii, abrevieri“, literele c) , g) şi h) se abrogă. 8. În anexă, la secţiunea „Definiţii, abrevieri“, litera j) va avea următorul cuprins: j)M.T. - Ministerul Transporturilor; 9. În anexă, la articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 3 (1) Clasificarea se efectuează la sediile reprezentanţelor R.A.R., de către comisiile de clasificare formate din specialişti desemnaţi din cadrul R.A.R. şi al A.R.R. În situaţia în care deţinătorii solicită clasificarea la aceeaşi dată a cel puţin 5 autobuze/microbuze grupate în acelaşi loc de parcare, verificarea se poate efectua la locul respectiv, cu plata cheltuielilor de deplasare. La data programată pentru verificarea autobuzelor/microbuzelor, deţinătorii acestora vor face dovada achitării tarifului comunicat şi vor prezenta în original certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a vehiculului. 10. În anexă, articolul 4 va avea următorul cuprins: Articolul 4Comisiile de clasificare eliberează rapoartele de verificare în baza cărora se acordă certificatele de clasificare. 11. În anexă, articolul 6 va avea următorul cuprins: Articolul 6(1) Documentele necesare clasificării sunt:a)cererea de clasificare completată de către deţinător, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2; b)copie conformă a licenţei comunitare; c)copie de pe cartea de identitate a vehiculului; d)copie de pe certificatul de înmatriculare cu inspecţia tehnică periodică valabilă; e)copie de pe contractul (leasing, închiriere) încheiat între titularul licenţei comunitare şi deţinătorul autobuzului/ microbuzului, după caz. (2) Aceste documente pot fi transmise şi prin mijloace electronice. 12. În anexă, la articolul 7, alineatele (2) şi (3) se abrogă. 13. În anexă, articolul 8 se abrogă. 14. În anexă, la articolul 10, partea introductivă va avea următorul cuprins: Articolul 10Se admit la clasificare numai autobuzele/ microbuzele care se prezintă într-o stare de întreţinere corespunzătoare, după următoarele criterii de apreciere: 15. În anexă, articolul 12 va avea următorul cuprins: Articolul 12Se resping de la clasificare autobuzele/ microbuzele care nu îndeplinesc următoarele cerinţe: a)integritatea şi etanşeitatea instalaţiei de evacuare; b)absenţa oricăror pierderi de lubrifianţi, combustibil etc.; c)integritatea geamurilor şi existenţa marcajului de omologare al acestora; d)lipsa foliilor aplicate pe geamurile care sunt ieşiri de siguranţă; e)integritatea instalaţiei de iluminare şi semnalizare luminoasă; f)funcţionarea corespunzătoare a sistemului de ventilaţie forţată, a instalaţiei de aer condiţionat, a instalaţiei de încălzire sau a instalaţiei de sonorizare, după caz. 16. În anexă, la articolul 13, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) În cazul îndeplinirii cerinţelor de clasificare, comisia de clasificare eliberează un certificat de clasificare. 17. În anexă, la articolul 14, alineatele (2) şi (3) se abrogă. 18. În anexă, articolul 18 va avea următorul cuprins: Articolul 18Achitarea costului certificatelor de clasificare (conform tarifelor stabilite de R.A.R.) se efectuează după finalizarea verificării şi întocmirea raportului de verificare pe care se precizează decizia comisiei de clasificare. 19. În anexă, articolul 19 va avea următorul cuprins: Articolul 19Verificările în vederea prelungirii termenului de valabilitate al certificatului de clasificare pe categorii se vor efectua în fiecare an. 20. În anexă, articolul 22 va avea următorul cuprins: Articolul 22Prelungirea valabilităţii se menţionează de către comisia de clasificare în certificatul de clasificare. 21. În anexă, articolul 23 va avea următorul cuprins: Articolul 23În cazul în care la verificarea pentru prelungirea valabilităţii certificatului de clasificare se constată că autobuzul/microbuzul nu mai satisface criteriile de clasificare, se solicită rezolvarea deficienţelor constatate în termen de maximum 30 de zile de la data constatării neregulilor. În situaţia în care la reverificare se constată în continuare neîndeplinirea criteriilor, certificatul de clasificare se anulează. 22. În anexă, la articolul 24, partea introductivă va avea următorul cuprins: Articolul 24În afară de cazul menţionat la art. 23, comisia de clasificare poate retrage certificatul de clasificare în următoarele situaţii: 23. În anexă, la articolul 24, literele a) şi c) vor avea următorul cuprins: a)dacă la reverificare se constată modificarea echipării autobuzului/microbuzului, de o manieră care afectează modul de îndeplinire a criteriilor de clasificare avute în vedere la data clasificării; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ c)înscrierea unor informaţii false privind clasificarea obţinută, în materialele de informare, promovare şi reclamă; 24. În anexă, articolul 25 va avea următorul cuprins: Articolul 25(1) Comisia de clasificare poate retrage certificatele de clasificare în cazul în care la verificare autobuzul/microbuzul nu mai întruneşte condiţiile iniţiale de clasificare.(2) În trafic, personalul împuternicit de M.T. va reţine certificatul de clasificare, dacă se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile de clasificare, şi îl va transmite R.A.R. în vederea reverificării autobuzului/microbuzului de către comisia de clasificare. 25. În anexă, articolul 27 va avea următorul cuprins: Articolul 27În cazul în care autobuzul/microbuzul îşi schimbă deţinătorul, certificatul de clasificare se înlocuieşte cu unul nou, menţinându-se valabilitatea certificatului iniţial. La solicitarea noului deţinător se poate efectua o nouă verificare, cu eliberarea unui nou certificat cu valabilitate de un an. 26. În anexă, titlul secţiunii „Pierderea sau deteriorarea certificatelor de clasificare şi/sau a însemnelor clasificării acordate“ va avea următorul cuprins: Pierderea sau deteriorarea certificatelor de clasificare 27. În anexă, articolul 29 va avea următorul cuprins: Articolul 29Pierderea sau deteriorarea certificatelor de clasificare se va comunica imediat comisiei de clasificare care le-a eliberat. Comisia de clasificare poate elibera duplicate după achitarea de către deţinător a contravalorii certificatului de clasificare. 28. În anexa nr. 1 la normele metodologice, în tabel, numerele curente 4.6 şi 9.3 se abrogă. 29. În anexa nr. 1 la normele metodologice, nota de subsol 2) va avea următorul cuprins: 2) Frâna încetinitoare este obligatorie pentru autobuzele/microbuzele care au o masă totală maximă autorizată care depăşeşte 5 tone (categoria M3) şi care aparţin clasei II, III sau B, astfel cum sunt definite în Regulamentul CEEONU nr. 107. 30. În anexa nr. 1 la normele metodologice, la notele explicative asupra criteriilor de apreciere, secţiunea II, nota i) se abrogă. 31. Anexa nr. 2 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 32. În anexa nr. 3 la normele metodologice, la secţiunea „AVIZ IMPORTANT“, punctul 1 va avea următorul cuprins: 1. Prezentul Certificat de clasificare a fost eliberat în baza examinărilor efectuate de Comisia de clasificare în conformitate cu «Normele metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi a microbuzelor utilizate pentru transportul rutier naţional de persoane prin servicii regulate 33. În anexa nr. 3 la normele metodologice, sintagmele „autobuz“ şi „autovehicul“ se înlocuiesc cu sintagma „autobuz/microbuz“. 34. Anexa nr. 4 la normele metodologice se abrogă. 35. Anexa nr. 5 la normele metodologice se abrogă. 36. În anexa nr. 6b, punctul 6.6 se abrogă. 37. În anexa nr. 6c, punctul . 6.6 se abrogă. 38. În anexa nr. 6d, punctele 6.8 şi 6.15 se abrogă. 39. În anexele nr. 6a , 6b , 6c şi 6d , nota de subsol 1) se abrogă. 40. În cuprinsul anexei, sintagmele „transport public de persoane prin servicii regulate în trafic naţional“, „M.L.P.T.L.“ şi „autocar“ se înlocuiesc cu sintagmele „transport rutier naţional de persoane prin servicii regulate“, „M.T.“ şi „autobuz/microbuz“. Articolul IIPrevederile referitoare la frâna încetinitoare, astfel cum au fost modificate prin prezentul ordin, se aplică numai pentru autobuzele/microbuzele pentru care se solicită clasificarea pentru prima dată. Articolul IIIRegia Autonomă „Registrul Auto Român“ şi Autoritatea Rutieră Română vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul transporturilor, István Zoltán, secretar de stat
ANEXĂ(Anexa nr. 2 la normele metodologice) CERERE de clasificare pe categorii a autobuzelor/microbuzelor


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1148/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1148 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu