Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1134 din 13 ianuarie 2006

pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregatirea, organizarea, desfasurarea si conducerea actiunilor de interventie ale serviciilor de urgenta profesioniste

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 50 din 19 ianuarie 2006                 

    Avand in vedere prevederile art. 28 din Regulamentul de organizare si functionare al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.490/2004, si ale art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, functionare si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste,
    in temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Se aproba Regulamentul privind planificarea, pregatirea, organizarea, desfasurarea si conducerea actiunilor de interventie ale serviciilor de urgenta profesioniste, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si al municipiului Bucuresti vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    ART. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, prevederile Regulamentului nr. 950/1999 privind activitatile de prevenire a incendiilor si de interventie a pompierilor militari se abroga.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  p. Ministrul administratiei si internelor,
                                Alexandru Mircea,
                                secretar de stat

    ANEXA 1

                                   REGULAMENT
privind planificarea, pregatirea, organizarea, desfasurarea si conducerea actiunilor de interventie ale serviciilor de urgenta profesioniste

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    ART. 1
    Activitatea de interventie, desfasurata de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Inspectorat General, si structurile subordonate reprezinta o componenta principala a sistemului integrat de masuri tehnice si organizatorice, planificate si realizate potrivit legii, pentru raspunsul oportun si calificat in situatii de urgenta.
    ART. 2
    Unitatile subordonate Inspectoratului General sunt structuri de interventie abilitate in managementul situatiilor de urgenta si desfasoara activitati de interventie in localitati, la operatori economici, in institutii publice, la persoane fizice si juridice, indiferent de forma de proprietate din zona de competenta si raioanele de interventie, potrivit prevederilor prezentului regulament.
    ART. 3
    La nivel national, activitatea de interventie este coordonata de Centrul Operational National, care elaboreaza conceptia generala privind planificarea, pregatirea, organizarea si desfasurarea actiunilor de raspuns si procedurile specifice de interventie, pe tipuri de risc potential generatoare de situatii de urgenta.
    ART. 4
    (1) La nivel teritorial unitatile*1), prin centrele operationale, elaboreaza conceptia specifica privind planificarea, pregatirea, organizarea si desfasurarea actiunilor de raspuns in situatii de urgenta, la localitati, obiective, institutii publice, constructii cu aglomerari de persoane si operatori economici sursa de risc din zona de competenta.
    (2) Conceptia specifica privind planificarea, pregatirea, organizarea si desfasurarea actiunilor de raspuns se elaboreaza pe baza conceptiei generale elaborate de Centrul Operational National.
------------
    *1) Prin unitati, in contextul prezentului regulament, in afara cazurilor in care se nominalizeaza, se intelege: Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, inspectorat, grup de interventie si unitatea speciala de interventie in situatii de urgenta.

    ART. 5
    (1) In organizarea, desfasurarea si conducerea actiunilor de interventie, unitatile si subunitatile*2) aplica urmatoarele principii de baza: al organizarii teritorial-administrative, al deconcentrarii si descentralizarii responsabilitatii, al corelarii cerintelor cu resursele, al cooperarii, al legalitatii si solidaritatii.
    (2) In acest sens se au in vedere:
    a) prevenirea, in masura in care este posibil, si limitarea efectelor situatiilor de urgenta;
    b) prioritatea protectiei si salvarii vietii in situatii de urgenta;
    c) respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului;
    d) asumarea responsabilitatii gestionarii situatiilor de urgenta;
    e) cooperarea la nivel interjudetean, regional, national si international cu organisme si organizatii similare;
    f) transparenta activitatilor desfasurate pentru gestionarea situatiilor de urgenta, astfel incat acestea sa nu conduca la agravarea efectelor produse;
    g) continuitatea si raspunsul gradual in activitatile de gestionare a situatiilor de urgenta;
    h) operativitatea, conlucrarea activa si subordonarea ierarhica si operationala a structurilor de interventie specializate.
------------
    *2) Prin subunitate, in afara cazurilor in care se nominalizeaza, se intelege: detasament special, detasament, sectie, statie, pichet, garda de interventie, echipa de interventie.

    ART. 6
    Activitatile de pregatire a interventiei desfasurate de unitati se planifica si se evalueaza, de regula, trimestrial si ori de cate ori evolutia situatiei operative din zona de competenta o impune, dupa indicatori fizici si de performanta, corespunzator normelor in vigoare. La nivelul subunitatilor activitatea de pregatire a interventiei se realizeaza lunar si ori de cate ori situatia operativa o impune.
    ART. 7
    Pentru planificarea activitatilor de pregatire a interventiilor desfasurate de unitati se tine seama de importanta institutiilor publice si a operatorilor economici, de capacitatea de raspuns in situatii de urgenta a acestora si a localitatilor, de evolutia previzibila a situatiei operative, precum si de fortele si mijloacele de interventie profesioniste si voluntare avute la dispozitie.
    ART. 8
    In conducerea activitatilor si actiunilor de interventie se respecta atat ierarhizarea prevazuta in statele de organizare si in regulamentele de organizare si functionare ale unitatilor, cat si ierarhizarea operativa precizata in prezentul regulament.
    ART. 9
    (1) Inspectorii sefi/comandantii unitatilor si subunitatilor raspund de aplicarea prevederilor prezentului regulament si au obligatia de a actiona pentru identificarea, particularizarea si aplicarea procedurilor specifice de interventie, pe tipuri de risc, precum si pentru perfectionarea formelor, metodelor si tehnicilor specifice de interventie in vederea cresterii nivelului de performanta in gestionarea situatiilor de urgenta.
    (2) Principiile pe care trebuie sa le respecte formele, metodele si tehnicile de interventie sunt: principiul sigurantei individuale si colective; principiul eficientei operative; principiul oportunitatii aplicarii procedurilor in succesiunea actiunilor de interventie.
    ART. 10
    Validarea si generalizarea inovatiilor in domeniul procedurilor, formelor, metodelor si tehnicilor de interventie, propuse de catre inspectoratele judetene, se efectueaza de catre o comisie din cadrul Inspectoratului General, care le apreciaza si le testeaza, hotarand introducerea lor in uzul general.

    CAP. 2
    Planificarea, pregatirea, organizarea si desfasurarea interventiei

    SECTIUNEA I
    Planificarea actiunilor de interventie

    ART. 11
    Planificarea activitatilor de pregatire a interventiilor cuprinde urmatoarele etape:
    a) initierea planificarii: stabilirea scopurilor si obiectivelor; executarea recunoasterilor in teren; identificarea directiilor principale de concentrare a efortului; insusirea misiunii; stabilirea principalelor elemente necesare planificarii actiunilor de interventie rezultate din analiza situatiei si elaborarea documentatiei specifice;
    b) orientarea personalului implicat in planificarea actiunii de interventie si transmiterea dispozitiilor preliminare;
    c) elaborarea conceptiei: stabilirea etapelor si fazelor de interventie, in functie de evolutia probabila a situatiilor de urgenta; definirea obiectivelor (niveluri, actiuni, termene); crearea de scenarii pe baza actiunilor de dezvoltare, a premiselor referitoare la conditiile viitoare (completarea alternativelor fata de obiectivele urmarite; identificarea si alegerea alternativei de actiune optime si care recomanda planul de actiune ce urmeaza sa fie aplicat); selectarea cursului optim de actiune si stabilirea dispozitivului de interventie; luarea deciziei si precizarea/transmiterea acesteia la structurile proprii si cele de cooperare;
    d) elaborarea planului actiunii: planificarea actiunilor fortelor si mijloacelor structurilor profesioniste si private, precum si a celor abilitate pentru asigurarea functiilor de sprijin; organizarea sistemului de comunicatii si informatica; identificarea si planificarea elementelor de cooperare; planificarea logisticii; planificarea asigurarii actiunilor si protectiei subunitatilor si formatiunilor; determinarea locului si rolului inspectoratului si ale subunitatilor in raport cu obiectivele preconizate, prin evaluarea stadiului curent fata de starea de lucruri dorite in viitor; formularea planurilor de sprijin; elaborarea documentelor necesare intocmirii planificarii actiunilor (program de masuri, plan de munca, planuri de interventie, plan de actiune, fise operative, grafice de actiuni etc.); aplicarea planului si evaluarea rezultatului (stabilirea de masuri corective in cazul abaterii de la obiectivele planificate);
    e) revederea planului actiunilor de interventie, cercetarea, completarea si modelarea acestora in vederea reluarii ciclului.
    ART. 12
    Planificarea actiunilor de interventie este atributul prim-adjunctului inspectorului-sef (similar) si este initiata pe baza ordinului primit de la esalonul superior sau din proprie initiativa, ca raspuns la evenimentele si/sau la actiunile ce au loc in zona de competenta.
    ART. 13
    Planificarea si activitatile de pregatire a interventiei se desfasoara la ordinul inspectorului-sef.

    SECTIUNEA a II-a
    Principiile si pregatirea actiunilor de interventie

    ART. 14
    Activitatile desfasurate de unitati si subunitati in situatii de urgenta si pe timpul starilor potential generatoare de situatii de urgenta constituie actiuni de interventie.
    ART. 15
    Actiunile de interventie se pregatesc si se executa pe baza urmatoarelor principii:
    a) pregatirea si conducerea intr-o conceptie unitara a actiunilor, pe baza de planuri si proceduri intocmite din timp, care se completeaza si se actualizeaza la specificul situatiilor create;
    b) concentrarea efortului principal pentru salvarea vietii, bunurilor materiale si protectia mediului;
    c) economia de forte si mijloace prin intrebuintarea graduala si eficienta a acestora pe tipuri de urgente, pe etape, subetape de actiune si pe schimburi, potrivit scopului si complexitatii misiunilor, in functie de amploarea situatiilor de urgenta;
    d) organizarea si executarea oportuna a manevrei de forte si mijloace in scopul concentrarii efortului principal dintr-un raion (punct de lucru, obiectiv, sector) in altul, pe timpul actiunilor de interventie, in functie de evolutia situatiei operative;
    e) realizarea si mentinerea cooperarii neintrerupte intre fortele participante la actiunile de interventie, precum si cu alte structuri existente in zona si solicitate in sprijin;
    f) conducerea continua, ferma, supla si oportuna a actiunilor de interventie;
    g) asigurarea actiunilor de interventie;
    h) mentinerea unei capacitati permanente de raspuns prin constituirea unei rezerve de forte si mijloace.
    ART. 16
    La nivel national conducerea activitatilor de pregatire a interventiei se realizeaza ierarhic de catre personalul inspectorului general.
    ART. 17
    Principalele activitati si masuri pregatitoare care se executa sunt:
    a) stabilirea si luarea in evidenta pentru interventie a obiectivelor si localitatilor din zona de competenta, precum si stabilirea raioanelor in care se angajeaza fortele si mijloacele de interventie;
    b) determinarea tipurilor de risc si caracteristicilor operative ale zonei de competenta (raionului de interventie, obiectivului);
    c) elaborarea conceptiei probabile de actiune;
    d) organizarea masurilor specifice de protectie;
    e) pregatirea psihologica a personalului;
    f) organizarea cooperarii intre subunitatile proprii, intre unitate/subunitate cu serviciile voluntare sau private pentru situatii de urgenta, precum si cu celelalte forte care participa la actiunile de interventie;
    g) organizarea activitatii de informare publica;
    h) organizarea conducerii si a sistemului de comunicatii si informatica;
    i) organizarea serviciului operativ si pregatirea pentru interventie a personalului si a tehnicii specifice;
    j) verificarea gradului de incadrare si dotare a serviciilor profesioniste pentru interventie;
    k) verificarea gradului de pregatire a obiectivelor si localitatilor pentru interventie, prin exercitii si aplicatii tactice.
    ART. 18
    (1) Luarea in evidenta a obiectivelor si localitatilor din zona de competenta (raion de interventie) este obligatorie si se executa in scopul culegerii datelor privind caracteristicile acestora.
    (2) Culegerea, centralizarea si actualizarea datelor se asigura, in principal, prin executarea de studii, studii tactice, recunoasteri preliminare, precum si prin analiza documentatiilor tehnice de organizare, sistematizare si amenajare a teritoriului, a celor de proiectare si de executare a constructiilor si instalatiilor, prin studiul documentelor de evidenta ale directiei judetene/a municipiului Bucuresti de statistica si registrului comertului, a altor documente ce pot asigura informatiile necesare elaborarii conceptiei de actiune si intrebuintarii fortelor si mijloacelor in situatii de urgenta.
    (3) Institutiile si operatorii economici sunt obligate/obligati sa contacteze inspectoratele pentru situatii de urgenta (judetene/municipiu) si sa furnizeze, prin personalul specializat, datele necesare modificarii conceptiei de actiune, daca, dupa elaborarea documentelor de pregatire a actiunilor de interventie, apar schimbari organizatorice, structurale sau tehnologice.
    ART. 19
    (1) Caracteristicile operative ale zonei de competenta se stabilesc prin centralizarea, prelucrarea si analizarea datelor obtinute si se materializeaza in baza de date.
    (2) Principalele caracteristici operative avute in vedere sunt urmatoarele:
    a) existenta tipurilor de risc generatoare de situatii de urgenta si consecintele acestora asupra populatiei, bunurilor, mediului si valorilor de patrimoniu;
    b) caracteristicile fizico-geografice ale zonei de dispunere a unitatilor administrativ-teritoriale;
    c) criteriile de performanta ale constructiilor, instalatiilor si ale altor amenajari;
    d) densitatea, marimea si comportarea la foc sau la alte tipuri de risc a constructiilor;
    e) numarul si marimea localitatilor, modul de amplasare in teritoriu si densitatea de locuitori a acestora;
    f) timpii operativi de interventie;
    g) capacitatea de actiune a fortelor proprii si a serviciilor de urgenta voluntare sau private;
    h) specificul interventiilor, in functie de natura situatiilor de urgenta;
    i) nivelul sustinerii logistice a actiunilor de interventie.
    ART. 20
    Elaborarea conceptiei de actiune este principala activitate prin care se pregateste interventia si se materializeaza in documentele operative de interventie.
    ART. 21
    Misiunile specifice de protectie in situatii de urgenta se organizeaza pe baza planurilor de actiune/interventie si/sau de cooperare, dupa caz, precum si in baza ordinelor de misiune primite.
    ART. 22
    Organizarea si executarea neintrerupta a cercetarii au caracter centralizat si unitar si se realizeaza conform dispozitiilor esalonului superior, precum si pe baza planurilor de cooperare intocmite din timp.
    ART. 23
    Cercetarea se realizeaza, in scopul culegerii datelor si informatiilor referitoare la actiunile de interventie, de catre persoane autorizate, numite special pentru aceasta activitate.
    ART. 24
    Organizarea sistemului de comunicatii si informatic se realizeaza in scopul coordonarii fortelor si mijloacelor pe timpul actiunilor de interventie, prin functionarea intr-un sistem unic a legaturilor radio, fir sau informatice, pe baza planului de comunicatii al inspectorului-sef/comandantului si a dispozitiilor esalonului superior.
    ART. 25
    (1) Organizarea serviciului operativ, pregatirea pentru interventie a personalului si a tehnicii specifice sunt obligatorii la toate esaloanele.
    (2) Organizarea serviciului operativ se realizeaza in scopul asigurarii continuitatii in conducerea si coordonarea misiunilor, cunoasterii evolutiei situatiei operative din zona de competenta sau raionul de interventie, precum si pentru mentinerea permanenta a legaturii intre esaloane.
    ART. 26
    In sprijinul activitatilor de pregatire a interventiei se adopta si masuri complementare.
    ART. 27
    Masurile complementare in sprijinul activitatilor de pregatire a interventiilor se realizeaza prin: cunoasterea procedurilor de interventie specifice si a planurilor de urgenta proprii ale obiectivelor identificate ca sursa de risc; executarea serviciului de patrulare cu autospecialele de interventie in zone si pe trasee cu numar mare de riscuri, in scopul reducerii timpului de raspuns; pregatirea obiectivelor, raioanelor, punctelor de lucru, precum si a localitatilor pentru interventie.
    ART. 28
    Pregatirea unitatilor si subunitatilor pentru interventie presupune: pregatirea efectivelor, inclusiv din punct de vedere psihologic; pregatirea tehnicii si materialelor din dotare, prin intretinere si reparare.
    ART. 29
    Pregatirea obiectivelor, raioanelor, punctelor de lucru, precum si a localitatilor presupune un ansamblu de masuri luate din timp, in scopul asigurarii prevenirii si protectiei persoanelor, bunurilor materiale si mediului inconjurator in situatii de urgenta.

    SECTIUNEA a III-a
    Organizarea interventiei

    ART. 30
    Organizarea interventiei serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta se realizeaza intr-o conceptie unitara si cuprinde organizarea teritoriului, actiunilor si a personalului pentru interventie.
    ART. 31
    Organizarea teritoriului pentru interventie consta in impartirea teritoriului national in zone de competenta, atribuite inspectoratelor/unitatilor prin hotarare a Guvernului, iar pentru grupuri de interventie si subunitati se stabilesc zone de responsabilitate, raioane si obiective de interventie, atribuite prin ordin al inspectorului general. Punctele de lucru se stabilesc prin ordin al comandantului subunitatii, in baza aprobarii date de inspectorul-sef/comandantul unitatii, in cadrul zonelor de competenta, zonelor de responsabilitate, raioanelor si/sau obiectivelor de interventie. Dupa caz, inspectorul general aproba infiintarea si functionarea unor puncte de lucru in afara zonelor de competenta stabilite de unitate.
    ART. 32
    (1) In functie de locul, natura, amploarea si evolutia evenimentului, interventiile serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta sunt organizate astfel:
    a) urgenta I - asigurata de garda/garzile de interventie a/ale subunitatii in raionul (obiectivul) afectat;
    b) urgenta a II-a - asigurata de catre subunitatile inspectoratului judetean;
    c) urgenta a III-a - asigurata de catre doua sau mai multe unitati limitrofe;
    d) urgenta a IV-a - asigurata prin grupari operative, dislocate la ordinul inspectorului general, al Inspectoratului General, in cazul unor interventii de amploare si de lunga durata.
    (2) Operatiunile de interventie sunt executate in succesiune, pe urgente, astfel:
    a) In urgenta I, de regula, sunt cuprinse misiunile care trebuie executate de catre structurile specializate, in scopul prevenirii agravarii situatiei de urgenta, limitarii sau inlaturarii, dupa caz, a consecintelor acestora, si se refera la:
    1. deblocarea cailor de acces si a adaposturilor;
    2. limitarea efectelor negative in cazul riscului iminent de prabusire a unor constructii;
    3. salvarea victimelor;
    4. acordarea asistentei medicale de urgenta;
    5. descoperirea, identificarea si paza elementelor de munitie nefunctionale sau neexplodate;
    6. limitarea si inlaturarea avariilor la retelele de gospodarie comunala;
    7. evacuarea si asigurarea masurilor de adapostire a populatiei si a sinistratilor aflati in zonele supuse riscurilor;
    8. stingerea incendiilor;
    9. decontaminarea personalului, terenului, cladirilor si tehnicii;
    10. asigurarea mijloacelor de subzistenta.
    b) In urgenta a II-a se continua actiunile din urgenta I, concentrandu-se la locul evenimentului forte si mijloace de interventie, si se indeplinesc toate celelalte misiuni specifice, pana la terminarea actiunilor de interventie. Acestea se refera la:
    1. dispersarea personalului si bunurilor proprii in afara zonelor supuse riscurilor complementare;
    2. evacuarea, protejarea si, dupa caz, izolarea persoanelor contaminate;
    3. asigurarea suportului logistic privind amenajarea si deservirea taberelor pentru sinistrati;
    4. constituirea rezervei de mijloace de protectie individuala si colectiva;
    5. decontaminarea personalului, terenului, cladirilor si tehnicii, daca situatia o impune;
    6. executarea controlului contaminarii radioactive, chimice si biologice a personalului si bunurilor proprii;
    7. executarea controlului contaminarii surselor de apa potabila;
    8. executarea controlului sanitar-epidemic in zonele de actiune a fortelor si mijloacelor proprii;
    9. asanarea terenului de munitia neexplodata, ramasa in urma conflictelor militare;
    10. refacerea sistemului de alarmare si a celui de comunicatii si informatica;
    11. controlul si stabilirea masurilor pentru asigurarea viabilitatii unor cai de comunicatie, pentru transportul si accesul fortelor si mijloacelor de interventie;
    12. asigurarea mijloacelor de subzistenta;
    13. indeplinirea altor misiuni stabilite prin lege.
    (3) In cadrul urgentelor a III-a, asigurata de doua sau mai multe unitati limitrofe, si a IV-a, asigurata prin grupari operative, dislocate la ordinul inspectorului general, al Inspectoratului General, in cazul unor interventii de amploare si de lunga durata, continua sa se execute actiunile din primele doua urgente, in functie de momentul in care s-au declarat, cu forte si mijloace sporite.

    SECTIUNEA a IV-a
    Desfasurarea interventiei

    ART. 33
    In urma manifestarii unor situatii de urgenta, dupa caz, se creeaza: raionul (zona) de distrugere; raionul (zona) incendiat (incediata); raionul (zona) contaminat (contaminata) chimic; raionul exploziei nucleare si/sau zona contaminat/contaminata radioactiv; raionul (focarul) contaminat biologic; zona de inundatii; zona de inzapeziri.
    ART. 34
    Situatiile de urgenta pot fi produse de riscuri naturale, riscuri tehnologice si riscuri biologice, care prin amploare si intensitate ameninta viata si sanatatea populatiei, mediul inconjurator, valorile materiale si culturale importante, iar pentru restabilirea starii de normalitate sunt necesare adoptarea de masuri si actiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare si managementul unitar al fortelor si mijloacelor implicate.
    ART. 35
    Desfasurarea interventiei cuprinde urmatoarele operatiuni principale:
    a) alertarea si/sau alarmarea unitatilor si a subunitatilor pentru interventie;
    b) informarea personalului de conducere asupra situatiei create;
    c) deplasarea la locul interventiei;
    d) intrarea in actiune a fortelor, amplasarea mijloacelor si realizarea dispozitivului preliminar de interventie;
    e) transmiterea dispozitiilor preliminare;
    f) recunoasterea, analiza situatiei, luarea deciziei si darea ordinului de interventie;
    g) evacuarea, salvarea si/sau protejarea persoanelor, animalelor si bunurilor;
    h) realizarea, adaptarea si finalizarea dispozitivului de interventie la situatia concreta;
    i) manevra de forte;
    j) localizarea si limitarea efectelor evenimentului (dezastrului);
    k) inlaturarea unor efecte negative ale evenimentului (dezastrului);
    l) regruparea fortelor si mijloacelor dupa indeplinirea misiunii;
    m) stabilirea cauzei producerii evenimentului si a conditiilor care au favorizat evolutia acestuia;
    n) intocmirea procesului-verbal de interventie si a raportului de interventie;
    o) retragerea fortelor si mijloacelor de la locul actiunii in locul de dislocare permanenta;
    p) restabilirea capacitatii de interventie;
    q) informarea inspectorului general/inspectorului-sef/comandantului si a esalonului superior.

    SECTIUNEA a V-a
    Conducerea actiunilor de interventie

    ART. 36
    Inspectoratul General este structura nationala de conducere a actiunilor tuturor serviciilor de urgenta profesioniste constituite conform legii.
    ART. 37
    Inspectoratul General exercita rolul de decizie in relatiile cu serviciile profesioniste de urgenta prin Centrul Operational National.
    ART. 38
    Inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean/al municipiului Bucuresti este serviciul de urgenta profesionist care, prin organul sau de specialitate - centrul operational - asigura conducerea ferma, neintrerupta si directa a subunitatilor de interventie.
    ART. 39
    (1) Sistemul de conducere este structura decizionala cu rol de a asigura continuitatea actiunilor de interventie.
    (2) Sistemul de conducere este alcatuit din: subsistemul decizional, subsistemul operational, subsistemul informational, subsistemul logistic, subsistemul de securitate si subsistemul relatiilor functional-organizatorice.
    ART. 40
    (1) Comandantul interventiei/actiunii este conducatorul subsistemului decizional.
    (2) Comandantul interventiei/actiunii ia decizii privind desfasurarea actiunilor de interventie, da misiuni structurilor subordonate si asigura controlul indeplinirii acestora.
    ART. 41
    Subunitatile inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean/al municipiului Bucuresti, impreuna cu grupurile de suport tehnic, formeaza subsistemul operational care ajuta in luarea deciziilor si materializeaza actul de conducere in documente de conducere si pentru informare.
    ART. 42
    (1) Subsistemul informational cuprinde totalitatea informatiilor, circuitelor si fluxului informational, precum si mijloacele de prelucrare automata a informatiilor.
    (2) Toate informatiile despre situatiile de urgenta provenite de la sursele proprii sau de la alte surse trebuie dirijate catre punctul de comanda al unitatii.
    (3) Pentru realizarea fluxului informational se folosesc atat mijloacele de inzestrare, cat si sistemele si circuitele de telecomunicatii din sistemul teritorial.
    ART. 43
    Sistemul logistic este format din elemente specializate care realizeaza conditiile materiale necesare Inspectoratului General pentru exercitarea actului de conducere si desfasurarea interventiei.
    ART. 44
    Subsistemul de securitate cuprinde totalitatea masurilor si activitatilor care sa asigure protectia sistemului de conducere.
    ART. 45
    Relatiile functional-organizatorice sunt raporturile care se stabilesc intre Inspectoratul General si comitetele pentru situatii de urgenta ale ministerelor si institutiilor centrale, precum si intre inspectoratele judetene/al municipiului Bucuresti si comitetele pentru situatii de urgenta.
    ART. 46
    (1) Conducerea actiunilor de interventie, pe urgente, se asigura astfel:
    a) urgenta I - de seful garzii de interventie al subunitatii in al carei raion de interventie s-a produs situatia de urgenta;
    b) urgenta a II-a - de comandantul grupului de interventie sau de inspectorul-sef, pentru inspectoratele unde nu functioneaza grupuri de interventie;
    c) urgenta a III-a - de inspectorul-sef in a carui raza de competenta s-a produs evenimentul;
    d) urgenta a IV-a - de inspectorul general al Inspectoratului General.
    (2) Actiunile de interventie complexe din urgenta I vor fi conduse de comandantii de subunitati.
    (3) In absenta comandantilor prevazuti la alin. (1) lit. a) - d), conducerea actiunilor de interventie se asigura de catre inlocuitorii legali la comanda.
    ART. 47
    Conducerea si desfasurarea interventiei se executa de urmatorul personal si structuri:
    a) comandantul interventiei/actiunii;
    b) grupa operativa - de regula in urgentele a II-a - a IV-a;
    c) sefii sectoarelor de interventie;
    d) garzile de interventie constituite din echipaje specializate pentru: stingere; cautare-salvare-evacuare; asistenta medicala de urgenta si descarcerare; asanare - pirotehnica; protectie N.B.C.; asigurarea actiunilor de interventie.
    ART. 48
    (1) Comandantul interventiei/actiunii este sprijinit in conducerea operatiunilor de interventie de grupa operativa sau de alte persoane stabilite de acesta.
    (2) Dupa caz, in grupa operativa sunt inclusi si specialisti din obiectivul afectat.
    ART. 49
    Personalul prevazut la art. 46 alin. (1) lit. a) si la art. 47 lit. d), precum si personalul de serviciu in punctul de comanda executa, de regula, serviciul in ture ori in schimburi.
    ART. 50
    In situatia in care conducerea actiunilor de interventie revine inspectorului general (urgenta a IV-a) sau se deruleaza actiuni de interventie complexe din urgentele a II-a - a IV-a la ordin, intra in functiune punctul de comanda mobil inaintat.

    SECTIUNEA a VI-a
    Raportarea si analiza interventiilor. Logistica actiunilor de interventie

    ART. 51
    Informarea comandantului si a esalonului superior se realizeaza prin rapoarte operative, de interventie si de evaluare a interventiei.
    ART. 52
    (1) Logistica actiunilor de interventie cuprinde masurile si activitatile organizate, planificate si desfasurate in scopul asigurarii la timp si fara intrerupere cu resurse materiale necesare indeplinirii misiunilor, mentinerii in permanenta a starii de sanatate a personalului operativ, a starii de functionare a tehnicii de lupta si de comunicatii.
    (2) Logistica interventiei se realizeaza pe baza deciziei inspectorului-sef/comandantului si a dispozitiilor esalonului superior.
    ART. 53
    La organizarea logisticii se tine seama de inzestrarea unitatilor si a subunitatilor de interventie, normele de consum, nivelul stocurilor, situatia sanitar-epidemiologica a efectivelor, gradul de solicitare a personalului pentru indeplinirea misiunilor, caracteristicile zonei de competenta si de sursele de aprovizionare.
    ART. 54
    Logistica actiunilor de interventie vizeaza:
    a) asigurarea aprovizionarii, conservarii si distribuirii hranei, a antidoturilor, a echipamentului de protectie, precum si a altor materiale;
    b) asigurarea echipamentului de protectie si a altor materiale;
    c) asigurarea mentinerii in stare de functionare si exploatare a mijloacelor in cadrul punctelor de asistenta tehnica si realizarea rezervelor de carburanti si consumabile;
    d) realizarea si mentinerea legaturilor cu personalul de la locul interventiei, cu fortele cu care se coopereaza, cu dispeceratele unitatilor, subunitatilor, autoritatile locale, precum si cu esalonul superior;
    e) asigurarea aprovizionarii cu materiale sanitare si farmaceutice, prevenirea aparitiei imbolnavirilor si acordarea ajutorului medical de urgenta.

    CAP. 3
    Documente de planificare, pregatire, organizare, conducere, raportare, evidenta si analiza a actiunilor de interventie

    ART. 55
    (1) In functie de destinatia lor, documentele se clasifica in:
    a) documente pentru pregatirea si organizarea interventiei;
    b) documente pentru conducerea si desfasurarea interventiei;
    c) documente pentru evidenta, analiza, evaluare si raportare.
    (2) Continutul documentelor precizate la alin. (1) va fi stabilit prin dispozitii tehnice ale inspectorului general.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    ART. 56
    Personalul Inspectoratului General si al structurilor subordonate este obligat sa cunoasca in partile ce il privesc si sa aplice intocmai prevederile prezentului regulament.
    ART. 57
    In baza prezentului regulament, inspectorul general emite:
    a) instructiuni, dispozitii/metodologii, proceduri, ghiduri, precizari, reguli si masuri de asistenta tehnica, precum si norme tehnice specifice domeniului de competenta;
    b) reguli si masuri de protectie a muncii, specifice pregatirii, organizarii si desfasurarii interventiilor in situatii de urgenta;
    c) norme tehnice de asistenta pe timpul misiunilor, privind exploatarea si intretinerea autospecialelor, aparaturii, mijloacelor si echipamentului de interventie.
    ART. 58
    Activitatea de raportare despre actiunile de interventie desfasurate, precum si informarea operativa intre structurile locale ale Ministerului Administratiei si Internelor se fac potrivit ordinelor ministrului si ale inspectorului general.
    ART. 59
    Informarea prefectilor, consiliilor judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind activitatea de interventie in situatii de urgenta se asigura de catre inspectorii-sefi/comandanti imediat dupa informarea esalonului superior.

     


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1134/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1134 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu