Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 111 din 9 iulie 2007

privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor*)

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 550 din 13 august 2007Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) lit. I) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi ale art. 10 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006,

în temeiul art. 4 alin. (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. şi al art. 22 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Caietul de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,

Marian Cristinel Bîgiu

*) Ordinul nr. 111/2007 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 13 august 2007 şi este reprodus şi în acest număr bis.

ANEXA

CAIET   DE   SARCINI-CADRU

al serviciului de salubrizare

Obiectul caietului de sarcini-cadru

1. Prezentul caiet de sarcini-cadru stabileşte conţinutul şi modul de întocmire a caietelor de sarcini de către consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz, care înfiinţează, organizează, conduc, coordonează şi controlează funcţionarea serviciului de salubrizare şi care au totodată atribuţia de monitorizare şi exercitare a controlului cu privire la prestarea serviciului de salubrizare, indiferent de forma de gestiune adoptată.

2.1.  Caietele de sarcini se vor întocmi în concordanţă cu necesităţile obiective ale consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi asociaţiilor de dezvoltare comunitară, după caz, cu respectarea în totalitate a regulilor de bază precizate în caietul de sarcini-cadru şi a Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare.

2.2.  Caietele de sarcini vor fi supuse aprobării consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi asociaţiilor de dezvoltare comunitară, după caz.

2.3.  Pentru fiecare activitate a serviciului se va întocmi câte un caiet de sarcini, chiar dacă activităţile se prestează de acelaşi operator.

3. La întocmirea caietelor de sarcini autoritatea publică locală întocmitoare are obligaţia de a utiliza documentaţia prevăzută în prezentul caiet de sarcini-cadru, după cum urmează:

a)  în conţinutul documentaţiei caietului de sarcini se vor prelua din prezentul caiet de sarcini-cadru activităţile şi condiţiile tehnice specifice activităţii desfăşurate;

b)   conţinutul caietului de sarcini va fi elaborat prin transcrierea identică a textelor scrise cu caractere normale, cu excepţia numerelor de articole care vor căpăta o nouă numerotare prin completarea datelor necesare în conformitate cu indicaţiile precizate prin textele scrise cu caractere înclinate din conţinutul documentaţiei caietului de sarcini-cadru;

c)   conţinutul caietului de sarcini va cuprinde setul de formulare precizate ca fiind obligatorii în caietul de sarcini-cadru, la care se pot adăuga şi alte formulare considerate necesare pentru realizarea corespunzătoare a serviciului.

4. Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz, au obligaţia ca la întocmirea caietului de sarcini să definească specificaţiile tehnice prin referire la reglementările tehnice, astfel cum sunt acestea definite în legislaţia internă referitoare la standardizarea naţională.

CAPITOLUL I

Obiectul caietului de sarcini

Art. 1. - Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.

Art. 2. - Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de salubrizare indiferent de modul de gestiune adoptat.

Art. 3. - Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii ... (se frece activitatea specifică serviciului de salubrizare)... şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.

Art. 4. - (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologia, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.

(2)   Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele normative şi reglementările în legătură cu desfăşurarea serviciului de salubrizare.

(3)  Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului/activităţii ... (se frece activitatea specifică serviciului de salubrizare)... şi care sunt în vigoare.

Art. 5. -Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubrizare.

CAPITOLUL II

Cerinţe organizatorice minimale

Art. 6. - Operatorii serviciului de salubrizare vor asigura:

a)    respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;

b)   exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;

c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în regulamentul serviciului de salubrizare;

d) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C, a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condiţiile legii;

e)  respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

f) prestarea serviciului de salubrizare la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, colectarea întregii cantităţi de deşeuri municipale şi lăsarea în stare de curăţenie a spaţiului destinat depozitării recipientelor de precolectare;

g)  aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectării selective în cantităţi suficiente, etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;

i) înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi;

j) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi;

k) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora;

l) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor;

m) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor competente, conform reglementărilor în vigoare;

n) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

o) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie;

p) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor în condiţiile stabilite prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

q) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale.

Art. 7. - Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului, anexă la prezentul caiet de sarcini (Regulamentul de serviciu se întocmeşte pe baza Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare).

Art. 8. - In caietele de sarcini se vor preciza condiţiile de realizare a reparaţiilor, a investiţiilor, precum şi a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specificându-se modul de aprobare şi decontare a acestora în cadrul relaţiilor contractuale dintre autoritatea administraţiei publice locale şi operator.

CAPITOLUL III

Serviciul de salubrizare

SECŢIUNEA 1

Precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale,inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere,cu excepţia celor cu regim special

Art. 9. - Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială......................(se va completa aria administrativ-teritorială în care urmează să se presteze activitatea, cu delimitările acesteia).

Art. 10. - Numărul mediu anual de locuitori din aria de operare este de ....................... locuitori înregistraţi, inclusiv flotanţii, din care................cu gospodării individuale şi.......în asociaţii de locatari/proprietari.

Art. 11. - Punctele de colectare şi dotarea acestora sunt cele din anexa nr. 1 la caietul de sarcini (se completează tabelul nr. 1, anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru).

Art. 12. - Lista agenţilor economici şi a instituţiilor publice din aria de operare şi cantităţile de deşeuri defalcate pe componente, conform datelor transmise de aceştia, sunt prezentate în anexa nr. 2 la caietul de sarcini (se va completa tabelul nr. 2, anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru).

Art. 13. - Graficul de precolectare a deşeurilor municipale nesortate sau a celor biodegradabile de la toţi utilizatorii, inclusiv agenţii economici şi instituţiile publice, în perioada 1 aprilie -1 octombrie, este prezentat în anexa nr. 3 la caietul de sarcini (se va completa tabelul nr. 3, anexă la caietul de sarcini-cadru).

Art. 14. - Graficul de precolectare a deşeurilor municipale preselectate de la toţi utilizatorii, inclusiv agenţii economici şi instituţiile publice, este prezentat în anexa nr. 4 la prezentul caiet de sarcini (se va completa tabelul nr. 4, anexă la caietul de sarcini-cadru).

Art. 15. - Numărul de recipiente necesare pentru precolectarea deşeurilor municipale nesortate este prezentat în anexa nr. 5 la prezentul caiet de sarcini (se va completa tabelul nr. 5, anexă la caietul de sarcini-cadru, determinate în funcţie de tipul şi capacitatea recipientelor şi de numărul de persoane arondate unui punct de precolectare. Calculul se realizează conform Breviarului de calcul nr. 3, anexă la caietul de sarcini-cadru).

Art. 16. - Cantitatea medie zilnică de deşeuri nesortate ce urmează a fi transportate este de..., determinată conform anexei nr. 6 la prezentul caiet de sarcini (se va prezenta Breviarul de calcul nr. 1, anexă la caietul de sarcini-cadru, cu determinarea cantităţii medii zilnice de deşeuri municipale).

Art. 17. -Volumul total de deşeuri municipale nesortate ce urmează a fi transportate este de..., determinat conform anexei nr. 7 la prezentul caiet de sarcini (se va prezenta Breviarul de calcul nr. 2, anexă la caietul de sarcini-cadru, cu determinarea volumului total mediu maxim zilnic de deşeuri municipale).

Art. 18. - In cazul gestiunii delegate se poate impune ca o condiţie de eligibilitate existenţa unei dotări minime cu mijloace de colectare şi transport, utilizând Breviarele de calcul nr. 4 şi 5, anexe la caietul de sarcini-cadru.

Art. 19. - Traseele de transport al deşeurilor municipale sunt cele prezentate în anexa nr. ... (se frece numărul anexei la caietul de sarcini care va cuprinde harta zonei de deservire, cu indicarea traseului de transport al deşeurilor municipale la staţia de sortare, transfer sau depozit, după caz).

Art. 20. - (1). Deşeurile municipale, după colectare, se depozitează   temporar   la   staţia   de   transfer,   situată   în .................... (se va specifica locaţia acesteia, în cazul că există staţie de transfer), având capacitatea de prelucrare de.... m3/zi şi o ritmicitate de transfer de......m3/zi.

(2) La staţia de transfer sunt arondaţi următorii operatori care depozitează temporar deşeuri municipale în cantităţi de:.......... (se trec operatorii arondaţi staţiei de transfer, sediul acestora şi cantităţile medii zilnice depozitate temporar).

Art. 21. - (1) Deşeurile municipale se sortează la staţia de sortare situată în................(seva specifica locaţia acesteia),având capacitatea de......t/zi.

(2) La staţia de sortare sunt arondaţi următorii operatori care transportă deşeuri municipale în cantităţi de: .......... (se trec operatorii arondaţi staţiei de sortare, sediul acestora şi cantităţile medii zilnice aduse în vederea sortării).

Art. 22. - Depozitul/depozitele de deşeuri în care se va depozita fracţia inutilizabilă este/sunt situat/e în................(se va specifica depozitul/depozitele la care este arondată localitatea în care operatorul prestează serviciul, acesta fiind prevăzut în autorizaţia de mediu eliberată de autoritatea de mediu competentă).

Art. 23. - Alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor şi al cantităţilor.

Art. 24. - Se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru.

Art. 25. - Prestarea activităţilor de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special, se va executa astfel încât să se realizeze:

a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele utilizatorului;

c) controlul calităţii serviciului prestat;

d) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;

e)  ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

f)   respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice locale în condiţiile legii;

g)   prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

h) asigurarea capacităţii de transport al deşeurilor, pentru prestarea serviciului la toţi utilizatorii din aria administrativ-teritorială încredinţată;

i) reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestuia, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării unui serviciu de calitate;

j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul serviciului de salubrizare;

k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.

SECŢIUNEA a 2-a

Sortarea deşeurilor municipale

Art. 26. - Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de sortare a deşeurilor municipale, în condiţiile legii, în aria administrativ- teritorială......................(se va completa aria administrativ-teritorială în care urmează să se presteze serviciul).

Art. 27. - Operatorul care desfăşoară activitatea de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special, va desfăşura şi activitatea de sortare a deşeurilor municipale şi va fi sprijinit de consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau asociaţia de dezvoltare comunitară..................................... (se introduce denumirea consiliului care întocmeşte caietul de sarcini) pentru a introduce precolectarea selectivă a deşeurilor, prin dezvoltarea metodelor şi sistemelor pentru sortarea la sursă şi/sau înainte de depozitare.

Art. 28. - Spaţiile amenajate pentru colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi dotările de care dispun acestea sunt cele din anexa nr. 1 (se va completa tabelul nr. 1 cu locaţia punctelor pentru colectarea selectivă, anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru, şi dotarea acestora cu recipiente).

Art. 29. - Staţiile de sortare amplasate în aria administrativ-teritorială din zona de operare sunt cele din anexa nr. 2 (se va completa tabelul nr. 6 din anexa la prezentul caiet de sarcini-cadru).

Art. 30. - La staţia de sortare, cantităţile şi categoriile de materiale refolosibile ce se vor sorta sunt cele specificate în anexa nr. 3 (se va completa tabelul nr. 7, anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru).

Art. 31. - Lista utilizatorilor arondaţi pentru depozitarea deşeurilor de ambalaje la punctele de colectare este prezentată în anexa ... (se frece numărul anexei).

Art. 32. - Alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor şi cantităţilor.

Art. 33. - Se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru.

Art. 34. - Prestarea activităţii de sortare a deşeurilor municipale se va executa astfel încât să se realizeze:

a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b) controlul calităţii serviciului prestat;

c) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;

d)  ţinerea la zi a documentelor cu privire la cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate şi predate agenţilor economici valorificatori;

e)  respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile legii;

f)   prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

g) asigurarea mijloacelor auto adecvate pentru încărcarea şi transportul deşeurilor de ambalaje de la toate punctele amenajate pentru colectarea selectivă a deşeurilor;

h) îndeplinirea obiectivelor anuale asumate privind reciclarea şi   valorificarea   deşeurilor   de   ambalaje   prin   preluarea responsabilităţii de la operatorii economici autorizaţi în acest scop de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor;

i) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.

SECŢIUNEA a 3-a

Organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor

Art. 35. - Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi energetică a deşeurilor, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială (se va completa aria administrativ-teritorială în care urmează să se presteze activitatea).

Art. 36. - Deşeurile municipale generate în aria administrativ-teritorială a  municipiului/oraşului/localităţii/asociaţiei de dezvoltare comunitară .................................... se vor transporta la incineratoarele precizate în anexa nr. ... (se va completa numărul anexei cu locaţia incineratoarelor şi capacitatea de lucru a acestora) în vederea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a acestora.

Art. 37. - Cantitatea estimată de deşeuri municipale ce urmează a fi prelucrate, neutralizate şi valorificate material şi energetic este de.....tone/zi/lună/an.

Art. 38. - Alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor şi al cantităţilor.

Art. 39. - Se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru.

SECŢIUNEA a 4-a

Depozitarea controlată a deşeurilor municipale

Art. 40. - Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de depozitare controlată a deşeurilor municipale, în condiţiile legii, în ............  (se va completa locaţia/locaţiile în care urmează să se presteze activitatea).

Art. 41. - Deşeurile municipale generate în aria administrativ-teritorială de operare care, în urma procesului de sortare, nu mai pot fi reciclate sunt depozitate controlat în următoarele depozite de deşeuri (se frece lista depozitelor la care localitatea este arondată şi au autorizaţie de funcţionare).

Art. 42. - Alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor şi al cantităţilor.

Art. 43. - Se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru.

Art. 44. - Prestarea activităţii de depozitare controlată a deşeurilor municipale se va executa astfel încât să se realizeze:

a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b) controlul calităţii serviciului prestat;

c) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;

d)  respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile legii;

e)   prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

f) asigurarea mijloacelor auto adecvate pentru încărcarea şi transportul deşeurilor de la locul de producere la staţiile de transfer, staţiile de sortare sau depozitul de deşeuri;

g) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient;

h) amenajarea staţiilor de transfer sau a staţiilor de sortare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

SECŢIUNEA a 5-a

Infiinţarea depozitelor de deşeuri şi administrarea acestora

Art. 45. - Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de înfiinţare a depozitului de deşeuri şi administrarea acestuia, în condiţiile legii, în.........(se va completa locaţia în care urmează să se presteze activitatea).

Art. 46. - Depozitul de deşeuri va fi construit pe terenul aflat în proprietatea consiliului local, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 47. - Principalele date tehnice ale depozitului de deşeuri din .............. (se va completa cu amplasamentul depozitului) sunt cele din anexa nr. 1 (se va completa tabelul nr. 8, anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru, cu principalele date tehnice ale depozitului).

Art. 48. - Depozitul de deşeuri trebuie să deservească cel puţin 150.000 de locuitori, iar la construirea acestuia se va avea în vedere abordarea regională a gestiunii deşeurilor.

Art. 49. - Cantitatea estimată de deşeuri municipale ce urmează a fi depozitată este de.....tone/zi, pe o perioadă de .....ani, fiind/nefiind necesare lucrări de extindere pe perioada de derulare a exploatării, acestea constând în următoarele ............. (se vor trece lucrările ce urmează a fi executate în depozitul de deşeuri, dacă este cazul).

Art. 50. - Mijloacele auto şi utilajele necesare efectuării lucrărilor specifice exploatării depozitului de deşeuri sunt specificate în anexa nr. 2 (se va completa tabelul nr. 9, anexă la caietul de sarcini-cadru, cu tipuri de utilaje necesare în depozit şi principalele caracteristici tehnice ale acestora).

Art. 51. - Operatorul depozitului va constitui un fond pentru închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitului, care este în limita sumei de................lei şi se va realiza conform prevederilor actelor normative în vigoare.

Art. 52. - Alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor şi al cantităţilor.

Art. 53. - Se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru.

Art. 54. - Prestarea activităţilor de înfiinţare a depozitului de deşeuri şi administrarea acestuia se va executa astfel încât să se realizeze:

a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b) controlul calităţii serviciului prestat;

c) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;

d)  respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile legii;

e)   prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de depozitare a deşeurilor;

f)  asigurarea mijloacelor auto şi utilajelor adecvate pentru efectuarea lucrărilor în incinta depozitului de deşeuri;

g) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient;

h) acceptarea la depozitare a deşeurilor care îndeplinesc criteriile corespunzătoare clasei depozitului şi stabilite de actele normative în vigoare;

i) prevenirea sau reducerea cât de mult posibil a efectelor negative asupra mediului şi sănătăţii umane, generate de depozitarea deşeurilor pe toată durata de exploatare a depozitului.

SECŢIUNEA a 6-a

Maturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice

Art. 55. - Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de măturat, spălat, stropit şi întreţinere a căilor publice, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritoriala (se va completa aria administrativ-teritoriala în care urmează să se presteze activitatea).

Art. 56. - Căile de circulaţie pe care se execută operaţia de măturare sunt cuprinse în anexa nr. 1 (se va completa tabelul nr. 10, anexă la caietul de sarcini-cadru, cu căile de circulaţie pe care se execută operaţia de măturat manual sau mecanizat).

Art. 57. - In cazul gestiunii delegate se poate impune ca o condiţie de eligibilitate existenţa unei dotări minime cu mijloace de colectare şi transport, utilizând Breviarul de calcul nr. 5, anexă la caietul de sarcini-cadru.

Art. 58. - In cazul gestiunii delegate se poate impune ca o condiţie de eligibilitate existenţa unei dotări minime cu mijloace mecanice de măturat, utilizând Breviarul de calcul nr. 6, anexă la caietul de sarcini-cadru.

Art. 59. - Căile de circulaţie pe care se execută operaţiile de spălare, stropire şi răzuire a rigolei sunt cuprinse în anexa nr. 2 (se va completa tabelul nr. 11, anexă la caietul de sarcini-cadru, cu căile de circulaţie pe care se execută operaţiile de spălat, stropit şi răzuit rigola).

Art. 60. - In cazul gestiunii delegate se poate impune ca o condiţie de eligibilitate existenţa unei dotări minime cu mijloace mecanice de spălat/stropit, utilizând Breviarul de calcul nr. 7, anexă la caietul de sarcini-cadru.

Art. 61. - Străzile pe care se realizează întreţinerea curăţeniei sunt prevăzute în anexa nr. 3 (se va completa tabelul nr. 12, anexă la caietul de sarcini-cadru, cu căile de circulaţie pe care se execută operaţia de întreţinere a curăţeniei).

Art. 62. - Alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor şi al cantităţilor.

Art. 63. - Se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru.

Art. 64. - Prestarea activităţilor de măturat, spălat, stropit şi întreţinerea căilor publice se va executa astfel încât să se realizeze:

a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarilor;

c) controlul calităţii serviciului prestat;

d) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;

e)  ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

f)   respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile legii;

g)   prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

h) asigurarea capacităţii de transport al deşeurilor stradale, a mijloacelor pentru spălat şi stropit, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritoriala încredinţată;

i) reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestuia, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării unui serviciu de calitate;

j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul serviciului de salubrizare;

k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.

SECŢIUNEA a 7-a

Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ

Art. 65. - Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de curăţare şi de transport al zăpezii de pe căile publice şi de menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritoriala a .... (se va completa aria administrativ-teritoriala în care urmează să se presteze activitatea).

Art. 66. - Căile de circulaţie pe care se asigură curăţarea zăpezii sunt prevăzute în anexa nr. 1 (se va completa tabelul nr. 13, anexă la caietul de sarcini-cadru, cu străzile pe care se asigură activitatea de deszăpezire).

Art. 67. - Staţiile mijloacelor de transport în comun la care se asigură deszăpezirea şi transportul zăpezii sunt prevăzute în anexa nr. 2 (se va completa tabelul nr. 14, anexă la caietul de sarcini-cadru, cu staţiile mijloacelor de transport în comun, inclusiv intrările în staţiile de metrou, la care se asigură activitatea de deszăpezire şi transport al zăpezii).

Art. 68. - Trecerile de pietoni şi trotuarele adiacente acestora la care se asigură deszăpezirea şi transportul zăpezii sunt prevăzute în anexa nr. 3 (se va completa tabelul nr. 15, anexă la caietul de sarcini-cadru, cu trecerile de pietoni situate în vecinătatea staţiilor mijloacelor de transport în comun, inclusiv intrările în staţiile de metrou, la care se asigură activitatea de deszăpezire şi transport al zăpezii).

Art. 69. - Lista mobilierului stradal cu localizarea capacelor de cămin destinate descărcării zăpezii provenite din activitatea de deszăpezire, conform avizului operatorului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi a gurilor de scurgere sunt precizate în anexa nr. 4 (se va completa tabelul nr. 16, anexă la caietul de sarcini-cadru, cu localizarea capacelor căminelor de canalizare şi a gurilor de scurgere la reţeaua de canalizare).

Art. 70. -Amplasamentele spaţiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire sunt date în anexa nr. 5 (se va completa tabelul nr. 17, anexă la caietul de sarcini-cadru, cu localizarea spaţiilor amenajate pentru descărcarea şi depozitarea zăpezii).

Art. 71. - Lista drumurilor publice ce trebuie menţinute în funcţiune prin combaterea poleiului şi a îngheţului sunt cele din anexa nr. 6 (se va completa tabelul nr. 18, anexă la caietul de sarcini-cadru, cu datele străzilor/tronsoanelor de străzi. Prin grad de urmărire se înţelege modul de urmărire preventivă a apariţiei poleiului şi viteza de acţionare în cazul apariţiei acestuia).

Art. 72. - Lista substanţelor chimice şi antiderapante admisibile în aria de operare sunt prezentate în anexa nr..... (se va preciza numărul anexei).

Art. 73. - In cazul gestiunii delegate se poate impune ca o condiţie de eligibilitate existenţa unei dotări minime cu mijloace mecanice de deszăpezire, combatere a poleiului şi transportul zăpezii, utilizând Breviarul de calcul nr. 8, anexă la caietul de sarcini-cadru.

Art. 74. - Schema sistemului de canalizare cu poziţionarea căminelor de canalizare şi a gurilor de scurgere este prezentată în anexa nr. ... (se va preciza numărul anexei).

Art. 75. - Operatorul serviciului de salubrizare va asigura până    la   data   de.....   întreaga   cantitate   de    materiale antiderapante ce va fi folosită în acţiunea de combatere a poleiului.

Art. 76. - Alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor şi al cantităţilor.

Art. 77. - Se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru.

Art. 78. - Prestarea activităţilor de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ se vor executa astfel încât să se realizeze:

a)  continuitatea activităţii pe toată durata sezonului rece, indiferent de condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarilor;

c) controlul calităţii serviciului prestat;

d) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;

e)  ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

f)   respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile legii;

g)   prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

h) asigurarea capacităţii de curăţare manuală şi mecanizată a tuturor căilor publice, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată;

i) asigurarea capacităţilor de încărcare şi transport al zăpezii în vederea descărcării în locurile care au fost autorizate în acest scop;

j) asigurarea utilajelor şi a întregii cantităţi de material antiderapant necesare combaterii poleiului de pe căile publice;

k) reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestuia, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurarea unui serviciu de calitate;

l) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul serviciului de salubrizare;

m) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.

SECŢIUNEA a 8-a

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj

Art. 79. - Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi de predare a acestora unităţilor de ecarisaj, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a .... (se va completa aria administrativ-teritorială în care urmează să se presteze activitatea).

Art. 80. - Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi colectate şi transportate în mijloace auto special amenajate şi vor fi predate la unitatea de ecarisaj din ...... (se va specifica denumirea celei mai apropiate unităţi de ecarisaj, care îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor legale şi care asigură contractual acest serviciu consiliului local) sau la incineratorul din......(se va specifica denumirea incineratorului cel mai apropiat, care îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor legale şi care asigură contractual acest serviciu consiliului local).

Art. 81. - Alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor şi al cantităţilor.

Art. 82. - Se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru.

Art. 83. - Prestarea activităţilor de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi de predare a acestora unităţilor de ecarisaj se va executa astfel încât să se realizeze:

a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b) ridicarea cadavrelor de animale de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj în termen de două ore de la anunţare;

c) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarilor;

d) controlul calităţii serviciului prestat;

e)  ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

f)   respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile legii;

g)   prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

h) asigurarea mijloacelor auto special amenajate şi dotate pentru efectuarea unor astfel de transporturi, în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată;

i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul serviciului de salubrizare;

j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.

SECŢIUNEA a 9-a

Colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.)

Art. 84. - Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de colectare, transport, depozitare şi valorificare a deşeurilor voluminoase (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.) provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a .... (se va completa aria administrativ-teritorială în care urmează să se presteze activitatea).

Art. 85. - Punctele special amenajate pentru colectarea deşeurile voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici sunt specificate în anexa nr. 1 (se va completa tabelul nr. 19, anexă la caietul de sarcini-cadru, cu locaţia punctelor de colectare, capacitatea de depozitare, ziua de colectare şi intervalul orar).

Art. 86. - Alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor şi al cantităţilor.

Art. 87. - Se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru.

Art. 88. - Prestarea activităţilor de colectare, transport, depozitare şi valorificare a deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.) se va executa astfel încât să se realizeze:

a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b)   ridicarea deşeurilor voluminoase, neasimilate celor menajere, din punctele special amenajate la data şi intervalul orar stabilit;

c) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarului;

d) controlul calităţii serviciului prestat;

e)  ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

f)   respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile legii;

g)   prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

h) asigurarea cu mijloace auto necesare pentru transportul întregii cantităţi de deşeuri din aria administrativ-teritorială încredinţată;

i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul serviciului de salubrizare;

j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.

SECŢIUNEA a 10-a

Colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei

Art. 89. - Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de colectare, transport şi neutralizare a deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a .... (se va completa aria administrativ-teritorială în care urmează să se presteze activitatea).

Art. 90. - Deşeurile animaliere provenite din gospodăriile populaţiei vor fi colectate şi transportate în mijloace auto special amenajate şi vor fi predate unităţilor stabilite în legislaţia în vigoare din ...... (se vor specifica denumirile unităţilor care îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor legale şi care asigură   contractual  acest  serviciu   consiliului  local)   sau incineratorul din ...... (se va specifica denumirea celui mai apropiat incinerator care îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor legale şi care asigură contractual acest serviciu consiliului local).

Art. 91. - Colectarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei se va face de la toţi utilizatorii care au contract de prestare a serviciului, încheiat cu operatorul de salubrizare autorizat, cât şi de la persoanele scutite de la plata acestui serviciu conform legilor în vigoare.

Art. 92. - Alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor şi al cantităţilor.

Art. 93. - Se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru.

Art. 94. - Prestarea activităţilor de colectare, transport şi neutralizare a deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei se va executa astfel încât să se realizeze:

a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b) ridicarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei în termen de 4 ore de la anunţare şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj în termen de 6 ore de la ridicare;

c) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarului;

d) controlul calităţii serviciului prestat;

e)  ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

f)   respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile legii;

g)   prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

h) asigurarea mijloacelor auto special amenajate şi dotate pentru efectuarea unor astfel de transporturi în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată;

i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul serviciului de salubrizare;

j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.

SECŢIUNEA a 11-a

Colectarea, transportul, depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări

Art. 95. - Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a .... (se va completa aria administrativ-teritorială în care urmează să se presteze activitatea).

Art. 96. - (1) Deşeurile rezultate din activităţi de construcţii şi demolări vorfi transportate la depozitul/depozitele specializate pentru primirea acestor tipuri de deşeuri din ......  (se va specifica locaţia depozitului şi materialele acceptate pentru depozitare precum şi condiţia de sortare înainte de depozitare).

(2) Se vor stabili condiţiile de transport al deşeurilor din construcţii în alte locaţii, în funcţie de tipul deşeului (pământ, pietriş, nisip, beton etc.) şi de necesităţile autorităţii administraţiei publice locale.

Art. 97. - Precolectarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări se face în recipientele puse la dispoziţie de către operatorul de salubrizare, în baza unui contract de prestări servicii (se va indica tipul de recipiente ce se vor utiliza).

Art. 98. - Alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor şi al cantităţilor.

Art. 99. - Se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru.

Art. 100. - Prestarea activităţilor de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări se va executa astfel încât să se realizeze:

a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarului;

c) controlul calităţii serviciului prestat;

d)  ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

e)  respectarea regulamentului serviciului de salubrizare, aprobat de autoritatea administraţiei publice locale în condiţiile legii;

f)   prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

g)  asigurarea mijloacelor de încărcare şi transport pentru efectuarea unor astfel de transporturi, în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată;

h) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul serviciului de salubrizare;

i) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.

SECŢIUNEA a 12-a

Dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea

Art. 101. - Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de dezinsectie, dezinfectie şi deratizare, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a .... (se va completa aria administrativ-teritorială în care urmează să se presteze activitatea).

Art. 102. - Activităţile de dezinsectie, dezinfectie şi deratizare se vor aplica la următoarele obiective şi suprafeţe din .... (se va completa aria administrativ-teritorială în care urmează să se presteze serviciul).

Art. 103. - Obiectivele şi suprafeţele unde se vor aplica activităţile de dezinsectie, dezinfectie şi deratizare sunt specificate în anexele nr. 1 şi 2 (se vor completa tabelele nr. 20 şi 21, anexe la caietul de sarcini-cadru, cu obiectivele, clădirile, suprafeţele etc. ce se iau în calcul pentru operaţiile de dezinsectie, dezinfectie şi deratizare).

Art. 104. - Materialele ce se folosesc şi consumurile specifice sunt precizate în anexa nr. 3 (se va completa tabelul nr. 22, anexă la caietul de sarcini-cadru, cu tipurile de materiale folosite şi normele de consum).

Art. 105. - Alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor şi al cantităţilor.

Art. 106. - Se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru.

Art. 107. - Prestarea activităţilor de dezinsectie, dezinfectie şi deratizare se va executa astfel încât să se realizeze:

a) continuitatea activităţii pe întreaga durată de desfăşurare, cu respectarea prevederilor contractuale;

b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarului;

c) controlul calităţii serviciului prestat;

d)  ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

e)  respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile legii;

f)   prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

g) asigurarea capacităţii de lucru a utilajelor şi dispozitivelor pentru efectuarea activităţii, în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată;

h) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul serviciului de salubrizare;

i) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.

Tabelul nr. 1

Anexa nr. 1 la caietul de sarcini

Lista punctelor amenajate pentru colectarea deşeurilor municipale şi dotarea acestora

Nr. crt.

Locul de amplasare a punctului de

colectare

Adresa

utilizatorilor

deserviţi

Număr de persoane deservite

Număr containere şi/sau pubele/ volum [litri]

Hârtie/carton

Metal

Sticlă

Material plastic

Biodegradabile

Nereciclabile

1

2

n

Tabelul nr. 2

Anexa nr. 2 la caietul de sarcini

Lista agenţilor economici şi a cantităţilor de deşeuri municipale produse

Nr. crt.

Adresa agentului economic/instituţiei publice

Tipul de activitate desfăşurată

Cantitatea de deşeuri municipale produse

Hârtie/carton

Metal

Sticlă

Material plastic

Biodegradabile

Nereciclabile

1

2

n

Tabelul nr. 3

Anexa nr. 3 la caietul de sarcini

Graficul de colectare a deşeurilor municipale, nesortate sau a celor biodegradabile, de la utilizatori, inclusiv agenţi economici şi instituţii publice, în perioada aprilie-octombrie

Nr. crt.

Locul de amplasare a punctului de colectare

Adresa utilizatorilor deserviţi

Număr de persoane deservite

Frecvenţa de colectare

de două ori/zi

zilnic

la 2 zile

1

2

n

Tabelul nr. 4

Anexa nr. 4 la caietul de sarcini

Graficul de colectare a deşeurilor municipale sortate de la utilizatori, inclusiv agenţi economici şi instituţii publice

Nr. crt.

Locul de amplasare

a punctului de colectare

Adresa

utilizatorilor

deserviţi

Număr

de persoane

deservite

Intervalul dintre două colectări succesive

Hârtie/carton

Metal

Sticlă

Material plastic

Biodegradabile

Nereciclabile

1

2

n

Tabelul nr. 5

Anexa nr. 5 la caietul de sarcini

Numărul de recipiente necesare pentru precolectarea deşeurilor municipale nesortate

Nr. crt.

Locul de amplasare a punctului de colectare

Număr de persoane deservite

Număr recipiente necesare

Volumul recipientelor şi unitatea de măsură

1

2

n

Breviarul de calcul nr. 1

Anexa nr. 6 la caietul de sarcini

Determinarea cantităţii medii zilnice de deşeuri municipale, nesortate, generate într-o localitate

Determinarea cantităţii medii zilnice de deşeuri municipale generate într-o localitate se face cu relaţia:

Qmed. zi = N x Im x 0,001      [tone/zi]

în care:

Qmed. zi-cantitatea medie zilnică de deşeuri municipale generate;

N - numărul de locuitori ai localităţii;

Im - indicele mediu de producere a deşeurilor menajere;

Im se stabileşte prin măsurători şi înregistrări statistice şi diferă de la o localitate la alta. Im pentru calcule globale, estimări etc. se poate lua: Im - 0,8 kg/locuitor/zi în mediul urban şi 0,15 kg/locuitor/zi în mediul rural.

Breviarul de calcul nr. 2

Anexa nr. 7 la caietul de sarcini

Volumul total de deşeuri municipale nesortate ce urmează a fi transportate

Determinarea volumului mediu maxim de deşeuri municipale nesortate Vse face cu relaţia:

V=3,75xNxlm

 în care:

N - numărul de locuitori deserviţi de punctul de precolectare

Im - este indicele mediu specific de producere a deşeurilor menajere, specific pentru fiecare localitate. în lipsă se aplică Im = 3 litri/om/zi.

Breviarul de calcul nr. 3

Determinarea numărului de recipiente pentru precolectarea deşeurilor municipale nesortate

Determinarea numărului de recipiente de precolectare M se face cu relaţia:

M = NxlmxZ/0,8xC

în care:

N - numărul de locuitori arondaţi punctului de precolectare;

Im - indicele mediu specific de producere a deşeurilor menajere, specific pentru fiecare localitate. In lipsă se aplică Im - 3 litri/om/zi.

Z- numărul de zile dintre două ridicări succesive ale deşeurilor municipale nesortate. Se ia în calcul un interval de 3 zile pentru perioada rece;

C- capacitatea recipientului folosit, în litri;

0,8- coeficientul de încărcare a recipientului.

Breviarul de calcul nr. 4

Determinarea necesarului minim de mijloace de transport pentru colectarea şi transportul deşeurilor municipale

Pentru a putea participa la delegarea activităţii de colectare şi transport al deşeurilor municipale trebuie îndeplinită următoarea relaţie:

                    i=n

NxIm  =< SUM  ai  x bi  x ci  x di  x ei

 ρ                 i=1

unde:

N - numărul de locuitori din localitate;

Im - indicele mediu de producere a deşeurilor menajere ce se ia în calcul, fiind egal cu 0,8 kg/locuitor/zi în mediul urban şi 0,15 kg/locuitor/zi în mediul rural, dacă la nivelul localităţii nu a fost stabilit prin măsurători şi înregistrări statistice un alt indice;

ρ- greutatea specifică a deşeurilor menajere se ia egală cu circa 350 kg/mc, dacă la nivelul localităţii nu a fost stabilită prin măsurători şi înregistrări statistice o altă greutate specifică a deşeurilor;

ai- - numărul de utilaje de aceeaşi capacitate şi grad de compactare;

bi - capacitatea de transport a utilajului;      [m3]

ci -gradul de compactare;

di- numărul de curse efectuate/schimb;

ei- numărul de schimburi/zi.

Breviarul de calcul nr. 5

Determinarea necesarului minim de mijloace de transport pentru colectarea şi transportul deşeurilor stradale

Pentru a putea participa la delegarea activităţilor de colectare şi de transport al deşeurilor stradale trebuie îndeplinită următoarea relaţie:

                   i=n

 S x I=< SUM ai x bi x ci x di x ei

   ρ            i=1

unde:

S - suprafaţa stradală deservită;       [m2]

IS- indicele mediu de producere a deşeurilor stradale luat în calcul de 175 kg/10.000 m2/zi, dacă la nivelul localităţii nu a fost stabilit prin măsurători şi înregistrări statistice un alt indice;

ai- numărul de utilaje de aceeaşi capacitate şi grad de compactare;

bi - capacitatea de transport a utilajului;      [m3]

ci-gradul de compactare;

di- numărul de curse efectuate/schimb;

ei- numărul de schimburi/zi.

Utilajele destinate activităţilor de colectare şi de transport al deşeurilor stradale vor fi altele decât cele utilizate la activitatea de precolectare, colectare, transport şi depozitare a deşeurilor municipale, dacă se efectuează acest serviciu.

Tabelul nr. 6

Anexa nr. 2 la caietul de sarcini

Lista staţiilor de sortare a deşeurilor municipale şi capacitatea de prelucrare a acestora

Nr crt.

Adresa

Suprafaţa

Capacitatea de lucru (t/oră)

1

2

n

Tabelul nr. 7

Anexa nr. 3 la caietul de sarcini

Lista deşeurilor de ambalaje ce urmează a fi reciclate/valorificate

Nr crt.

Denumire deşeu

U/M

Cantitatea (t)

Anul

200..

200..

200..

1

Sticlă

2

Plastic

3

Hârtie, carton

4

Metal

5

Lemn

6

Textile

7

Anvelope

n

Tabelul nr. 8

Anexa nr. 1 la caietul de sarcini

Principalele date tehnice ale depozitului de deşeuri

Nr crt.

Specificaţii

U/M

Valoare

1

Suprafaţa depozitului

km2

2

Numărul de celule pentru depozitarea deşeurilor

buc

3

Durata de exploatare

ani

4

Capacitatea de depozitare

t

5

Staţie de epurare a apelor uzate

buc.

6

Cantitatea finală de deşeuri eliminate

t

7

Sistem de colectare şi evacuare a gazelor de depozit

buc.

8

Căi de acces

buc.

n

Tabelul nr. 9

Anexa nr. 2 la caietul de sarcini

Necesarul de mijloace auto şi utilaje specifice la depozitul de deşeuri

Nr. crt.

Specificaţii

U/M

Cantitate

1

Buldozer

buc.

2

Autocompactor

buc.

3

Incărcător frontal

buc.

4

Autobasculantă

buc.

5

Autospecială PSI

buc.

6

Tocător deşeuri

buc.

n

Tabelul nr. 10

Anexa nr. 1 la caietul de sarcini

Căile de circulaţie pe care se execută maturatul manual sau mecanic, incluzând şi parcările de reşedinţă

Nr. crt.

Denumire tronson stradă

Dimensiuni tronson stradă

Dimensiuni trotuar

Zilele din săptămână în care se mătură

Manual/ mecanic

Lung. [m]

Lăt. [m]

Sup. [m2]

Lung. [m]

Lăt. [m]

Sup. [m2]

1

2

m

Breviarul de calcul nr. 6

Determinarea necesarului minim de mijloace de măturat mecanic stradal

Pentru a putea participa la delegarea activităţii de măturat mecanic stradal trebuie îndeplinită următoarea relaţie:

L =< 6,5xNuxV

             n

unde:

L - lungimea totală a străzilor pentru care se asigură serviciul;   [km]

Nu - numărul de utilaje aferente serviciului;

V- viteza de deplasare a utilajului;       [km/h]

n - numărul de treceri pe aceeaşi stradă/schimb.

Tabelul nr. 11

Anexa nr. 2 la caietul de sarcini

Căile de circulaţie pe care se execută activităţile de spălat, stropit şi răzuit rigola, incluzând şi parcările de reşedinţă

Nr. crt.

Denumire tronson stradă

Dimensiuni tronson stradă

Zilele din săptămână în care se spală

Zilele din săptămână în care se stropeşte

Zilele din săptămână în care se răzuieşte rigola

Lung. [m]

Lăt. [m]

Sup. [m2]

1

2

n

Breviarul de calcul nr. 7

Determinarea necesarului minim de mijloace de spălat/stropit mecanic stradal

Pentru a putea participa la delegarea activităţii de spălat/stropit stradal trebuie îndeplinită următoarea relaţie:

S =<  5.500 x Nu x V x I   [m2]

                n              

unde:

I- lăţimea de acţiune a utilajului;       [m]

Nu- numărul de utilaje aferente serviciului;

V- viteza de deplasare a utilajului;       [km/h]

n - numărul de treceri pe aceeaşi stradă/schimb.

Tabelul nr. 12

Anexa nr. 3 la caietul de sarcini

Căile de circulaţie pe care se execută activităţile de întreţinere zilnică a curăţeniei

Nr. crt.

Denumire tronson stradă

Dimensiuni tronson stradă

Zilele din săptămână în care se asigură întreţinerea curăţeniei

Intervalul orar

Lung. m

Lăţ. m

Sup. m2

1

2

3

n

Tabelul nr. 13

Anexa nr. 1 la caietul de sarcini

Căile de circulaţie pe care se execută activitatea de curăţare a zăpezii

Nr. crt.

Denumire tronson stradă

Gradul de prioritate

Dimensiuni tronson stradă

Gradul de curăţare

Lung. m

Lăţ. m

Sup. m2

1

2

n

Tabelul nr. 14

Anexa nr. 2 la caietul de sarcini

Staţiile mijloacelor de transport în comun, inclusiv intrările la metrou, pentru care urmează a se realiza activitatea de deszăpezire şi transport al zăpezii

Nr. crt.

Denumire tronson stradă

Denumire staţie mijloc transport în comun

Suprafaţă deszăpezită

Grad de prioritate

1

2

3

n

Tabelul nr. 15

Anexa nr. 3 la caietul de sarcini

Trecerile de pietoni situate în vecinătatea staţiilor mijloacelor de transport în comun, inclusiv intrările la metrou, la care urmează a se realiza activitatea de deszăpezire şi transport al zăpezii

Nr. crt.

Denumire tronson stradă

Denumire staţie mijloc transport în comun

Trecerea de pietoni de la intersecţia străzii ... cu strada ....

Suprafaţă deszăpezită

Grad de prioritate

1

2

n

Tabelul nr. 16

Anexa nr. 4 la caietul de sarcini

Lista mobilierului stradal cu localizarea capacelor căminelor de canalizare destinate descărcării zăpezii îndepărtate de pe căile de circulaţie şi a gurilor de scurgere

Nr. crt.

Denumire tronson stradă sau intersecţie

Poziţionare capac cămin de canalizare

Poziţionarea gurilor de scurgere

Cantitatea de zăpadă

ce poate fi descărcată

în căminul de canalizare

1

2

n

Tabelul nr. 17

Anexa nr. 5 la caietul de sarcini

Amplasamentul spaţiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire

Nr. crt.

Localizarea amplasamentului spaţiului de depozitare

Suprafaţa de depozitare

Cantitatea de zăpadă ce poate fi depozitată

1

2

n

Tabelul nr. 18

Anexa nr. 6 la caietul de sarcini

Lista căilor de circulaţie care trebuie menţinute în funcţiune prin combaterea poleiului şi a îngheţului

Nr. crt.

Denumire tronson stradă

Gradul de prioritate

Dimensiuni tronson stradă

Gradul de urmărire

Lung. m

Lăţ. m

Sup. m2

1

2

n

Breviarul de calcul nr. 8

Determinarea numărului minim de utilaje pentru activităţile de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ

Pentru a putea participa la delegarea activităţilor de deszăpezire, transportul zăpezii şi combaterea poleiului trebuie îndeplinite următoarele relaţii:

Sc =<  7.500 xNcxVxI   [m2]

                   n

Sp =< 5.500xNρxVxI     [m2]

                       n

              i=n

           SUM  Ni x bi x di x ei

Sc =<    i=1                                [m2]

                        2 x hm

unde:

Sc     - suprafaţa stradală de pe care se curăţă zăpada;    [m2]

Sρ     - suprafaţa stradală pe care se asigură prevenirea poleiului;   [m2]

Nc     -numărul de utilaje utilizate pentru curăţarea zăpezii;

Nρ    - numărul de utilaje utilizate pentru prevenirea poleiului;

Ni      - numărul de utilaje pentru transportul zăpezii;

hm      - înălţimea medie multianuală a stratului de zăpadă conform datelor preluate de la Administraţia Naţională de Meteorologie;   [m]

bi       - capacitatea de transport a utilajului;      [m3]

di      -  numărul de curse efectuate/schimb;

ei       - numărul de schimburi/zi;

I        - lăţimea de acţiune a utilajului;      [m]

V      - viteza de deplasare a utilajului;      [km/h]

n        - numărul de treceri pe aceeaşi stradă/schimb.

Tabelul nr. 19

Anexa nr. 1 la caietul de sarcini

Lista punctelor amenajate pentru colectarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie

Nr. crt.

Adresa

Suprafaţa

Capacitatea de depozitare

Ziua planificată pentru colectarea deşeurilor

Intervalul orar de ridicare a deşeurilor

1

2

n

Tabelul nr. 20

Anexa nr. 1 la caietul de sarcini

Lista obiectivelor, clădirilor şi suprafeţelor unde se vor aplica activităţile de dezinsecţie şi deratizare

Nr. crt.

Adresa unde se aplică tratamentul

Suprafaţa tratată

Clădiri

Canal de distanţă

Parcuri

Pieţe, târguri, oboare

Zone neconstruite

Cimitire

Maluri de lacuri

1

2

n

Tabelul nr. 21

Anexa nr. 2 la caietul de sarcini

Lista obiectivelor, clădirilor şi suprafeţelor unde se vor aplica activităţile de dezinfecţie

Nr. crt.

Adresa unde se aplică tratamentul

Suprafaţa tratată

Depozite de deşeuri

Staţii de transfer

Staţii de sortare

Puncte de colectare a deşeurilor

Mijloace de transport

în comun

Unităţi de învăţământ

şi sanitare

1

2

n

Tabelul nr. 22

Anexa nr. 3 la caietul de sarcini

Lista materialelor şi substanţelor ce se folosesc pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare

Nr. crt.

Denumirea materialelor, substanţelor

U/M

Cantitatea

Norma de consum

1

2

3

n


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 111/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 111 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 111/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu