Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1096 din  8 decembrie 1999

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si certificarea corpului de experti pentru evaluarea starii de siguranta a barajelor si lucrarilor hidrotehnice speciale - NTLH-014

ACT EMIS DE:                MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 167 din 19 aprilie 2000


SmartCity3


    Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului,
    in vederea organizarii si certificarii corpului de experti pentru evaluarea starii de siguranta a barajelor si lucrarilor hidrotehnice speciale,
    in conformitate cu prevederile art. 8 si 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si ale art. 48, 62, 64, 68 si 110 din Legea apelor nr. 107/1996,
    in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii,
    in baza art. 18 din anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului,
    avand in vedere propunerea de Regulament privind organizarea si certificarea corpului de experti pentru evaluarea starii de siguranta a barajelor si lucrarilor hidrotehnice speciale - NTLH-014, analizat si avizat in cadrul sedintei Biroului operativ al Comisiei Nationale pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrari Hidrotehnice din data de 7 octombrie 1999,
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind organizarea si certificarea corpului de experti pentru evaluarea starii de siguranta a barajelor si lucrarilor hidrotehnice speciale - NTLH-014, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala a apelor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                              Ministrul apelor,
                      padurilor si protectiei mediului,
                               Romica Tomescu

    ANEXA 1

                               REGULAMENT
privind organizarea si certificarea corpului de experti pentru evaluarea starii de siguranta a barajelor si lucrarilor hidrotehnice speciale - NTLH-014

    A. Lucrarile supuse evaluarii starii de siguranta

    Art. 1
    Se supun evaluarii starii de siguranta urmatoarele categorii de lucrari hidrotehnice:
    a) barajele, digurile si cuvetele lacurilor de acumulare, inclusiv constructiile si instalatiile-anexa aferente acestora, incadrate in categoriile de importanta A si B in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;
    b) barajele si digurile care realizeaza depozite de deseuri industriale (depozite de steril minier, depozite de zgura si cenusa si depozite de reziduuri petroliere si alte reziduuri, derivate din extragerea si prelucrarea petrolului, substantelor toxice si altele), incadrate in categoriile de importanta A si B;
    c) lucrarile hidrotehnice speciale care constau in: centrale hidroelectrice si ecluze din frontul barat, derivatii cu nivel liber realizate in rambleu, rezervoare supraterane cu volume de peste 5.000 mc si conducte fortate.
    Art. 2
    Evaluarea starii de siguranta a barajelor, digurilor si cuvetelor lacurilor de acumulare, a barajelor si digurilor care realizeaza depozite de deseuri industriale, precum si a celorlalte lucrari hidrotehnice incadrate in categoriile de importanta C si D, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 766/1997, nu face obiectul activitatii corpului de experti prevazut in prezentul regulament.

    B. Corpul de experti

    Art. 3
    Se constituie urmatoarele corpuri de experti abilitate sa realizeze expertize pentru lucrarile prevazute la art. 1:
    a) corpul de experti pentru baraje, diguri si cuvetele lacurilor de acumulare, inclusiv pentru constructiile si instalatiile-anexa aferente acestora;
    b) corpul de experti pentru baraje si diguri care realizeaza depozite de deseuri industriale;
    c) corpul de experti pentru lucrari hidrotehnice speciale.
    Art. 4
    Evaluarea starii de siguranta a barajelor si digurilor din categoriile de importanta C si D se efectueaza de catre specialisti verificatori de proiecte si experti tehnici atestati, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 766/1997, de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului in domeniile A7 (rezistenta si stabilitate) si B5 (siguranta in exploatare) si avizati in baza procedurii aprobate prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.

    C. Structura corpului de experti

    Art. 5
    Corpurile de experti pentru categoriile de lucrari specificate la art. 1 sunt constituite din specialisti in domeniu, selectati prin concurs de o comisie de certificare numita prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
    Art. 6
    (1) Componenta comisiei de certificare este urmatoarea:
    Presedinte - directorul general al Directiei generale a apelor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului;
    Vicepresedinte - ales dintre membrii comisiei;
    Membri:        - 2 reprezentanti ai Ministerului Apelor, Padurilor si
                     Protectiei Mediului;
                   - un reprezentant al Inspectiei de stat in constructii,
                     lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului din
                     cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii
                     Teritoriului;
                   - 2 reprezentanti din invatamantul tehnic superior;
                   - 2 reprezentanti nominalizati de unitatile detinatoare
                     de mari baraje;
                   - 2 reprezentanti ai institutelor de proiectare
                     reprezentative in domeniu;
    Secretar       - secretarul Comisiei Nationale pentru Siguranta Barajelor
                     si a Altor Lucrari Hidrotehnice si al biroului operativ
                     al acesteia.

    (2) Secretariatul comisiei de certificare se asigura de Directia generala a apelor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    (3) Membrii comisiei de certificare beneficiaza de o indemnizatie stabilita prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului potrivit art. 20 din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului Romaniei, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in raport cu timpul lucrat in afara programului normal de lucru.
    Art. 7
    (1) Corpul de experti pentru baraje, diguri si cuvetele lacurilor de acumulare, inclusiv pentru constructiile si instalatiile-anexa aferente acestora, este constituit din 22 de membri.
    (2) Corpul de experti pentru baraje si diguri care realizeaza depozite de deseuri industriale este constituit din 13 membri, repartizati pe urmatoarele specialitati:
    a) depozite de steril minier        - 5 membri;
    b) depozite de zgura si cenusa      - 5 membri;
    c) depozite de reziduuri petroliere - 3 membri.
       si alte reziduuri
    (3) Corpul de experti pentru lucrari hidrotehnice speciale este constituit din 7 membri.
    Art. 8
    Un expert poate fi membru in unul sau mai multe corpuri de experti, fara ca numarul membrilor sa fie reconsiderat.

    D. Selectia, certificarea si revocarea expertilor

    Art. 9
    La concurs se pot inscrie persoanele fizice care au atestat de expert, eliberat de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului in domeniile A7 (rezistenta si stabilitate) si B5 (siguranta in exploatare) in constructii hidrotehnice si cel putin 10 ani de activitate in domeniul proiectarii, exploatarii sau executiei barajelor (A1) sau, dupa caz, a depozitelor de zgura si cenusa, de steril minier, petroliere (A2), respectiv a constructiilor hidrotehnice speciale (A3).
    Art. 10
    (1) In vederea inscrierii la concurs se va depune un dosar cuprinzand urmatoarele documente:
    a) cerere-tip, conform modelului prezentat in anexa nr. 1 la prezentul regulament;
    b) copie legalizata de pe diploma de studii si, dupa caz, de pe titlurile stiintifice si altele;
    c) copie legalizata de pe atestatul de expert, eliberat de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in domeniile prevazute la art. 9;
    d) memoriu de activitate generala - curriculum vitae;
    e) memoriu de activitate in domeniul de atestare;
    f) o recomandare din partea asociatiei profesionale din domeniul de activitate (de exemplu: Comitetul National Roman al Marilor Baraje, Asociatia de Geotehnica si Fundatii etc.);
    g) cazier judiciar;
    h) chitanta de achitare a tarifului de verificare a dosarului si de participare la concurs.
    (2) Membrii Comisiei Nationale pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrari Hidrotehnice pot participa la concursul pentru dobandirea calitatii de expert certificat, in acest caz neputand face parte din comisia de concurs.
    Art. 11
    Dosarele de certificare se depun cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita pentru concurs si se tin in evidenta la Directia generala a apelor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Art. 12
    (1) Comisia de certificare se intalneste intr-o prima sedinta cu cel putin 20 de zile inainte de data concursului, analizeaza dosarele si decide:
    a) admiterea la concurs;
    b) solicitarea de completari;
    c) respingerea dosarului.
    (2) Deciziile comisiei de certificare se consemneaza intr-un registru special al sedintelor si se transmit persoanelor interesate in termen de 10 zile de la data sedintei.
    (3) In cazul in care comisia de certificare decide admiterea la concurs, candidatului i se vor comunica data, ora si locul unde va avea loc acesta, precum si documentele necesare pe care va trebui sa le aiba asupra sa.
    (4) In cazul in care comisia de certificare decide solicitarea de completari, candidatului i se vor comunica termenul de depunere si documentele solicitate. Nedepunerea documentelor in termenul prevazut va conduce la respingerea dosarului.
    (5) In cazul in care comisia de certificare decide respingerea dosarului, candidatului i se vor comunica motivele care au condus la aceasta decizie. Dosarele respinse se restituie pe baza de semnatura.
    Art. 13
    Decizia de respingere a dosarului, prevazuta la art. 12 alin. (5), poate fi contestata in scris la Directia generala a apelor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, in termen de 5 zile de la comunicare.
    Art. 14
    Tematica pentru concurs, locurile pentru posturile de experti, data si locul desfasurarii acestuia, precum si alte date si informatii necesare vor fi publicate in doua cotidiene de mare circulatie cu 60 de zile inainte de data stabilita pentru concurs si, la cerere, vor fi puse la dispozitie candidatilor.
    Art. 15
    (1) Concursul consta in examinarea orala a candidatului, efectuata de comisia de certificare, avand la baza tematica corespunzatoare domeniului respectiv si analiza uneia dintre lucrarile reprezentative din activitatea candidatului.
    (2) In urma examinarii fiecare membru al comisiei de certificare acorda note de la 1 la 10 pentru evaluarea cunostintelor fiecarui candidat. Nota obtinuta la examen de un candidat reprezinta media notelor acordate de fiecare membru al comisiei.
    (3) Media minima pentru admitere este 7,50.
    (4) Candidatii care nu se prezinta la examinare la data stabilita vor fi considerati respinsi. Ei pot face contestatie si se pot inscrie la un alt concurs care se va organiza.
    (5) Rezultatul concursului se afiseaza la sediul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului in termen de 24 de ore de la data desfasurarii acestuia.
    (6) Contestatiile cu privire la rezultatul concursului se depun la Directia generala a apelor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului in termen de 72 de ore de la data afisarii rezultatelor. Comisia de certificare analizeaza contestatiile si pronunta o decizie care se afiseaza la sediul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului in termen de 24 de ore.
    (7) Daca dupa primul concurs organizat nu se ocupa toate locurile pentru toate corpurile de experti prevazute la art. 7 alin. (1) - (3), in termen de 30 de zile se va face anunt pentru un nou concurs. Procedura se repeta pana la ocuparea tuturor posturilor.
    Art. 16
    (1) Corpurile de experti constituite potrivit art. 15 se aproba prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
    (2) Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului va publica periodic in publicatii de specialitate (de exemplu: Revista "Calitate si disciplina in constructii", Revista "Hidrotehnica" si altele) lista cuprinzand corpurile de experti certificati, suspendarile si revocarile certificatelor de atestare din cursul anului si anual, lista cuprinzand toti expertii tehnici certificati, in functie la data de 31 decembrie, cu precizarea domeniilor si a specialitatilor in care au fost certificati.
    (3) Expertii certificati vor raspunde solicitarilor Directiei generale a apelor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, la propunerea Biroului operativ al Comisiei Nationale pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrari Hidrotehnice, in cazul necesitatii efectuarii de urgenta a unor evaluari ale sigurantei unor lucrari hidrotehnice aflate in situatii exceptionale (incidente, accidente, avarii, ruperi), in cazul unor contraexpertize cerute de beneficiarii expertizelor, de persoane fizice si juridice si/sau de organele abilitate conform legii sa controleze lucrarile hidrotehnice, precum si in cazul solicitarilor facute de autoritati similare din alte tari sau de catre organisme internationale de profil.
    Art. 17
    (1) In baza ordinului prevazut la art. 16 alin. (1) Directia generala a apelor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului elibereaza in termen de 30 de zile Certificatul de expert pentru evaluarea starii de siguranta a barajelor si lucrarilor hidrotehnice speciale, conform modelului prezentat in anexa nr. 2 la prezentul regulament.
    (2) Certificatul se inmaneaza personal fiecarui expert dupa achitarea tarifului de eliberare a acestuia.
    Art. 18
    (1) Certificatul de expert este valabil pe o perioada de 5 ani de la data eliberarii, cu posibilitatea prelungirii valabilitatii acestuia pentru o perioada de inca 5 ani.
    (2) Prelungirea valabilitatii certificatului de expert se face in baza examinarii de catre comisia de certificare a unui dosar pe care expertul certificat il depune la Directia generala a apelor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului cu cel putin 30 de zile inainte de data expirarii termenului de valabilitate.
    (3) Dosarul pentru prelungirea valabilitatii certificatului de expert va contine:
    a) cerere;
    b) memoriu de activitate in domeniul de certificare;
    c) o recomandare din partea asociatiei profesionale din domeniul de activitate (de exemplu: Comitetul National Roman al Marilor Baraje, Asociatia de Geotehnica si Fundatii etc.);
    d) cazier judiciar;
    e) chitanta de achitare a tarifului de prelungire a valabilitatii certificatului de expert.
    Art. 19
    (1) Tariful pentru verificarea dosarului si pentru participarea la concurs este de 500.000 lei.
    (2) Tariful pentru eliberarea certificatului de expert este de 1.000.000 lei.
    (3) Tariful pentru prelungirea valabilitatii certificatului de expert este de 500.000 lei.
    (4) Tarifele prevazute la alin. (1) - (3) vor fi actualizate anual, in raport cu rata inflatiei, prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
    (5) Sumele incasate din tarifele prevazute la alin. (1) - (3) se datoreaza Fondului apelor, constituit in conformitate cu prevederile art. 84 din Legea apelor nr. 107/1996.
    Art. 20
    (1) Expertii certificati inceteaza sa mai faca parte din corpul de experti in urmatoarele cazuri:
    a) la expirarea termenului pentru care s-a eliberat certificatul de expert, daca acesta nu a fost prelungit;
    b) prin decesul titularului;
    c) la cererea titularului, inregistrata la Directia generala a apelor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    (2) Certificatul de expert se revoca:
    a) daca persoana fizica certificata a fost condamnata prin sentinta definitiva pentru fapte comise in exercitarea profesiei;
    b) in caz de inactivitate a titularului pe o perioada mai mare de 2 ani, la sesizarea, in scris, la Directia generala a apelor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, a persoanelor interesate.
    (3) Certificatul de expert este suspendat pe perioada in care titularul ocupa o functie care, in conformitate cu prevederile legii, intra in conflict de interese sau incompatibilitate cu exercitarea functiei de expert.
    Art. 21
    Expertii certificati revocati pentru motivele prevazute la art. 20 alin. (2) nu pot sa se mai inscrie la concursul pentru redobandirea calitatii de expert certificat.
    Art. 22
    Locurile de expert certificat, devenite vacante in una dintre modalitatile prevazute la art. 20 alin. (1), vor fi scoase la concurs in termen de 6 luni.

    E. Conditiile de exercitare a calitatii de expert

    Art. 23
    (1) Evaluarea starii de siguranta a barajelor si lucrarilor hidrotehnice speciale se realizeaza, pentru fiecare obiectiv, de o comisie de expertiza formata din specialisti in domeniu, in care cel putin presedintele este expert certificat potrivit prevederilor prezentului regulament.
    (2) Angajarea comisiei de expertiza se va face de beneficiarul expertizei (detinatorul sau administratorul lucrarii) in conditiile legii (cerere de oferta, licitatie, incredintare directa in cazuri justificate).
    (3) Nu este permisa angajarea expertilor certificati pentru lucrari la care au participat direct ca intocmitori, sefi de proiect, executanti (sefi de punct de lucru, de lot sau de santier) sau angajati ai societatilor detinatoare ale lucrarilor care se expertizeaza.
    Art. 24
    (1) Presedintele comisiei de expertiza raspunde personal, in conditiile legii, pentru solutiile si recomandarile facute, inclusiv pentru consecintele acestora.
    (2) Aplicarea solutiilor si/sau a recomandarilor expertului certificat este in sarcina si la latitudinea deciziei beneficiarului, care raspunde, conform legii, de siguranta constructiilor pe care le detine si/sau le administreaza.
    Art. 25
    (1) Contestarea expertizei se poate face, potrivit legii, de beneficiar sau de organele abilitate sa controleze siguranta constructiilor.
    (2) Contestatia se rezolva prin contraexpertiza realizata de experti certificati, nominalizati de Biroul operativ al Comisiei Nationale pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrari Hidrotehnice, si este definitiva.
    Art. 26
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament

                              CERERE-TIP
pentru obtinerea Certificatului de expert pentru evaluarea starii de siguranta a barajelor si lucrarilor hidrotehnice speciale

    Subsemnatul/subsemnata ..............., domiciliat/domiciliata in .......... ............., str. .............. nr. ........., judetul (sectorul) .........., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria .............. nr. ................, eliberat/eliberata de Circa de politie ............ la data de .............., codul numeric personal ........................, avand Atestatul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. ........, solicit participarea la concursul pentru obtinerea Certificatului de expert pentru evaluarea starii de siguranta a barajelor si lucrarilor hidrotehnice speciale.
    Anexez toate documentele solicitate prin Regulamentul privind organizarea si certificarea corpului de experti pentru evaluarea starii de siguranta a barajelor si lucrarilor hidrotehnice speciale - NTLH-014.

     .................                      .....................
          (data)                                (semnatura)

    ANEXA 2
    la regulament

    MINISTERUL APELOR, PADURILOR
    SI PROTECTIEI MEDIULUI

    DIRECTIA GENERALA A APELOR

    In baza prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, ale Legii apelor nr. 107/1996, ale Ordinului ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 1.096 din 8 decembrie 1999 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si certificarea corpului de experti pentru evaluarea starii de siguranta a barajelor si lucrarilor hidrotehnice speciale - NTLH-014 si ale Ordinului ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. .......... din ............... se acorda prezentul

                            CERTIFICAT DE EXPERT
pentru evaluarea starii de siguranta a barajelor si lucrarilor hidrotehnice speciale
                       Nr. .......... din ..........

pentru domnul/doamna ............, domiciliat/domiciliata in .................., str. ................. nr. ..........., judetul (sectorul) ...................., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria ....... nr. ....., eliberat/eliberata de Circa de politie ................. la data de ..........., codul numeric personal ................, avand Atestatul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. ............, pentru corpul de experti*).

    Prezentul certificat de expert este valabil pe o perioada de 5 (cinci) ani de la data emiterii.

           Director general,           Secretarul Comisiei de expertiza,
   .................................   .................................
    (numele, prenumele si stampila)        (numele si prenumele)

           
    *) Se va completa, dupa caz, categoria de lucrari pentru care este certificat.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1096/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1096 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu