Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 109 din 9 iulie 2007

privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 529 din 6 august 2007Avand in vedere prevederile art. 21 alin. (2) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi ale art. 6 alin. (1) lit. I) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006,

in temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice -A.N.R.S.C, aprobat prin Hotărarea Guvernului nr. 671/2007, şi al art. 22 alin. (2) din Legea nr. 51/2006,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, prevăzute in anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,

Marian Cristinel Bigiu

ANEXA

NORME  METODOLOGICE

de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor

CAPITOLUL I

Scop

Art. 1. - Prezentele norme metodologice sunt elaborate in conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi ale art. 6 alin. (1) lit. I) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006.

Art. 2. - Tarifele trebuie să asigure atat viabilitatea economică a operatorilor prestatori ai activităţilor specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, cat şi protejarea intereselor utilizatorilor.

CAPITOLUL II

Domeniul de aplicare

Art. 3. - (1) Prevederile prezentelor norme metodologice reglementează modul de determinare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, prestate de operatori.

(2) Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activităţi:

a)   precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv al deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special;

b) sortarea deşeurilor municipale;

c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;

d) depozitarea controlată a deşeurilor municipale;

e)   infiinţarea depozitelor de deşeuri şi administrarea acestora;

f) maturatul, spălatul, stropirea şi intreţinerea căilor publice;

g)  curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea in funcţiune a acestora pe timp de polei sau de ingheţ;

h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj;

i) colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc);

j) colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei;

k) colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări;

l) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.

(3) Aprobarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se face de către autoritatea administraţiei publice locale implicate, cu respectarea cerinţelor şi criteriilor din prezentele norme metodologice.

CAPITOLUL III

Definiţii

Art. 4. -Termenii folosiţi in prezentele norme metodologice au următoarele semnificaţii:

a) aprobarea de tarife - activitatea de analiză şi verificare a elementelor de cheltuieli componente ale tarifelor, desfăşurată de autoritatea administraţiei publice locale implicate, cu respectarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor, concretizată prin emiterea unei hotărari;

b)  stabilirea de tarife - operaţiunea de analiză a nivelului tarifelor şi a structurii acestora, conform normelor metodologice elaborate de autoritatea de reglementare competentă, pentru operatorii nou-intraţi pe piaţă sau pentru operatorii care incheie contracte de delegare a gestiunii pentru aceste servicii cu autorităţile administraţiei publice locale;

c)  ajustarea de tarife - operaţiunea de analiză a nivelului tarifelor existente şi a structurii acestora, conform normelor metodologice elaborate de autoritatea de reglementare competentă, prin care se asigură corelarea nivelului tarifelor stabilite anterior cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie;

d) modificarea de tarife - operaţiunea de analiză a nivelului tarifelor existente şi a structurii acestora, conform normelor metodologice elaborate de autoritatea de reglementare competentă, in situaţiile cand intervin schimbări majore in structura costurilor care conduc la recalcularea tarifelor existente;

e) parametru de ajustare - indicator la modificarea căruia se pot ajusta periodic tarifele. Pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare parametrul de ajustare poate fi indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică, evoluţia cursului de schimb leu/euro sau alt parametru de ajustare stabilit potrivit prevederilor din contractul de delegare a gestiunii;

f)  operator de serviciu public de salubrizare sau activităţi specifice de salubrizare - persoana juridică romană sau străină care are competenţa şi capacitatea recunoscute prin licenţă de a presta, in condiţiile reglementărilor in vigoare, o activitate specifică serviciului de salubrizare;

g) colectare - strangerea, cu sau fără sortarea deşeurilor, in vederea transportării lor;

h) deşeuri municipale - deşeurile menajere şi alte tipuri de deşeuri care, prin natură sau compoziţie, sunt similare cu deşeurile menajere şi care sunt generate pe raza localităţii;

i) deşeuri menajere - deşeurile provenite din activităţi casnice şi care fac parte din categoriile 1501 şi 20 din anexa nr. 2 la Hotărarea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzand deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare;

j) deşeuri asimilabile cu deşeuri menajere - deşeurile provenite din industrie, din comerţ, din sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziţie şi proprietăţi similare cu deşeurile menajere şi care sunt colectate, transportate, prelucrate şi depozitate impreună cu acestea;

k) deşeuri industriale - deşeurile de producţie definite potrivit prevederilor legale in vigoare;

l) gestionare deşeuri - colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea acestor operaţii şi ingrijirea zonelor de depozitare după inchiderea acestora;

m) autorităţile administraţiei publice locale sunt: consiliile locale, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi asociaţiile de dezvoltare comunitară.

CAPITOLUL IV

Acte normative de referinţă

Art. 5. - Prezentele norme metodologice au la bază următoarele acte normative de referinţă:

a) Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006;

b) Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006;

c)   Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;

d)  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

e)   Hotărarea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzand deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare;

f)  Hotărarea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu completările ulterioare;

g)  Hotărarea Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

h) Ordonanţa Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2006;

i) Hotărarea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL V

Dispoziţii generale

Art. 6. - (1) Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se fundamentează pe baza cheltuielilor de producţie, exploatare, a cheltuielilor de intreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat in active corporale şi necorporale, a costurilor de protecţie a mediului, a costurilor de securitate şi sănătate in muncă, a costurilor care derivă din contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, a cheltuielilor financiare şi includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice, precum şi o cotă de profit.

(2)   Autorităţile administraţiei publice locale vor stabili necesitatea aplicării cotei de dezvoltare. Cota de dezvoltare aprobată de autorităţile administraţiei publice locale va fi determinată pe baza unor studii tehnico-economice, din care să rezulte oportunitatea, valoarea şi termenul de recuperare a investiţiei, precum şi creşterea calităţii serviciului de salubrizare.

(3) Cota de dezvoltare va fi inclusă in nivelul tarifului numai după aprobarea acesteia, prin hotărare, de către autorităţile administraţiei publice locale implicate.

(4)  Sumele incasate, corespunzătoare cotei de dezvoltare, se constituie intr-un cont distinct, iar fondul rezultat va fi utilizat cu avizul autorităţilor administraţiei publice locale implicate, numai pentru dezvoltarea infrastructurii sistemului public.

(5)  La fundamentarea tarifului, operatorul depozitului de deşeuri este obligat să işi constituie un fond pentru inchiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postinchidere.

(6)   Folosirea şi utilizarea fondului pentru inchiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postinchidere se fac in conformitate cu prevederile legale.

Art. 7. - Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă in aprobarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor.

Art. 8. - (1) Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor se stabilesc, se ajustează sau se modifică pe baza solicitărilor operatorilor, in conformitate cu prevederile elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă.

(2) Operatorul care solicită stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru activităţile specifice de salubrizare transmite la autoritatea administraţiei publice locale următoarele:

a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care conţine: tarifele in vigoare, in cazul ajustării ori modificării, tarifele solicitate şi justificarea propunerii de stabilire, ajustare sau modificare. Tarifele pentru populaţie, propuse, vor fi determinate cu TVA inclus;

b) fişa de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli;

c)    memoriu tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor;

d) alte date şi informaţii necesare fundamentării tarifelor.

Art. 9. - (1) Activităţile de salubrizare care diferă substanţial de la o perioadă la alta se vor dimensiona pe total valoare.

(2) Valoarea activităţii se va fundamenta pe baza elementelor de cheltuieli din anexa nr. 1.

Formula de calcul va fi:

V    = Ct + p, unde:

V   - valoarea activităţii aferentă perioadei;

Ct - cheltuieli totale;

p   - profitul.

Art. 10. - Monitorizarea şi controlul modului de aplicare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se vor face de către reprezentanţii autorităţii administraţiei publice locale implicate şi de către reprezentanţii A.N.R.S.C.

CAPITOLUL VI

Stabilirea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare

Art. 11. - (1) Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se stabilesc pentru operatorii nou-intraţi pe piaţa acestor servicii, precum şi pentru operatorii care incheie contracte de delegare a gestiunii pentru aceste activităţi cu autorităţile administraţiei publice locale.

(2)   Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se determină de către operatori, luand in calcul numai acele cheltuieli care sunt specifice activităţii respective.

(3) Fundamentarea cheltuielilor aferente fiecărei activităţi in parte se face pe baza consumurilor normate de combustibil, lubrifianţi, materii prime şi materiale, utilităţi, respectiv energie, apă şi/sau gaze in scop tehnologic şi a preţurilor acestora in vigoare, a cheltuielilor cu munca vie, precum şi a celorlalte elemente de cheltuieli necesare prestării activităţii respective.

(4) La stabilirea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se au in vedere următoarele criterii:

a)  cheltuielile pentru combustibilul utilizat se stabilesc in funcţie de tipul maşinii folosite, de consumul de combustibil, de cantitatea de deşeuri colectată, transportată şi depozitată şi de distanţa de transport;

b)  cheltuielile cu energia electrică tehnologică programată anual se stabilesc in funcţie de energia consumată de motoarele puse in funcţiune la nivelul unei zile, inmulţit cu cantitatea programată anual şi cu preţul de achiziţie al energiei electrice in vigoare;

c) cheltuielile cu amortizarea se iau in calcul, respectandu-se reglementările legale in vigoare;

d) cheltuielile cu redeventa determinate potrivit prevederilor legale;

e) cheltuielile cu materiile prime şi materialele consumabile şi cu piesele de schimb se stabilesc in funcţie de consumurile normate şi de preţul de achiziţie al acestora;

f) cheltuielile pentru protecţia mediului se vor lua in calcul la nivelul prevăzut de legislaţia in vigoare;

g) cheltuielile cu munca vie se fundamentează in funcţie de cheltuielile cu personalul, potrivit normelor de muncă, in raport cu legislaţia in vigoare şi corelat cu principiul eficienţei economice;

h) cheltuielile de depozitare a deşeurilor vor fi luate in calcul in funcţie de modul de prestare a acestei activităţi. In situaţia in care prestaţia este efectuată de un alt operator, la tariful de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale se vor adăuga cheltuielile de depozitare aferente;

i) cheltuielile cu reparaţiile se vor lua in calcul la nivelul programat anual, potrivit planului de reparaţii;

j) fondul pentru inchiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postinchidere, unde este cazul, in conformitate cu prevederile legale şi potrivit aprobării autorităţii administraţiei publice locale;

k) o cotă de profit.

(5)  In situaţia stabilirii tarifelor, structura cheltuielilor şi a veniturilor este prezentată in anexa nr. 1.

Art. 12. - Stabilirea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se face potrivit formulei:

T =   V, unde:

         Q

T -   tariful stabilit;

V - venitul programat al activităţii respective, la nivelul anului;

Q- cantitatea programată in unităţi de măsură specifice, la nivelul anului in care se face propunerea.

CAPITOLUL VII

Ajustarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare

Art. 13. - (1) Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se pot ajusta, cu aprobarea autorităţii administraţiei publice locale, la solicitarea operatorilor, in raport cu evoluţia parametrului de ajustare, in baza cererilor de ajustare, insoţite de documentaţia de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli.

(2)  Nivelul tarifului rezultat nu poate depăşi nivelul actual, ajustat cu indicele de creştere a parametrului de ajustare.

(3)  In cazul ajustării tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare, structura cheltuielilor şi a veniturilor este prezentată in anexa nr. 2.

(4) Ajustarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se realizează avandu-se in vedere următoarele criterii:

a)   pentru cheltuielile cu combustibilul tehnologic, cu lubrifianţi, cu energia electrică, cu materii prime şi materiale consumabile şi cu piese de schimb, cu pondere semnificativă in tarif, se va lua in calcul modificarea preţurilor de achiziţie faţă de preţurile in vigoare, in limita preţurilor de piaţă;

b)   cheltuielile cu amortizarea se vor lua in calcul, respectandu-se reglementările legale in vigoare;

c) cheltuielile cu redeventa determinate potrivit prevederilor legale;

d) cheltuielile pentru protecţia mediului se vor lua in calcul la nivelul prevăzut de legislaţia in vigoare;

e) cheltuielile cu personalul se fundamentează in funcţie de legislaţia in vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice;

f)   fondul pentru inchiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postinchidere, unde este cazul, in conformitate cu prevederile legale şi potrivit aprobării autorităţii administraţiei publice locale;

g) o cotă de profit.

Art. 14. - Ajustarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se face potrivit formulei:

ct  - creşterea cheltuielilor totale determinate de influenţele reale primite in costuri;

r% - cota de profit a operatorului;

Q - cantitatea programată in unităţi de măsură specifice, luată in calcul la nivelul avut in vedere la determinarea tarifului actual.

In situaţia in care la activitatea specifică serviciului de salubrizare se include o cotă de dezvoltare pentru infrastructura sistemului public, formula de ajustare se adaptează in mod corespunzător.

CAPITOLUL VIII

Modificarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare

Art. 15. - (1) Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare pot fi modificate in următoarele situaţii:

a) la modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea in funcţiune a unor utilaje pentru imbunătăţirea calitativă a serviciilor publice de salubrizare şi numai după intrarea in exploatare a acestora;

b)  pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităţilor ori la modificarea condiţiilor de prestare a activităţii, care determină modificarea costurilor cu o influenţă mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv;

c) la modificările determinate de prevederile legislative care conduc la creşterea cheltuielilor de protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate in muncă.

(2) In cazul modificării tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare, structura cheltuielilor şi a veniturilor este prezentată in anexa nr. 2.

(3) Modificarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se determină avandu-se in vedere următoarele criterii:

a)   pentru cheltuielile cu combustibilul tehnologic, cu lubrifianţi, cu energia electrică, cu materii prime şi materiale consumabile şi cu piese de schimb, cu pondere semnificativă in tarif, se va lua in calcul modificarea preţurilor de achiziţie faţă de preţurile in vigoare, in limita preţurilor de piaţă;

b)  consumurile normate de combustibil, lubrifianţi, energie electrică, materii prime şi materiale vor fi luate in calcul, astfel incat să asigure respectarea prevederilor alin. (1);

c)   cheltuielile cu amortizarea se vor lua in calcul, respectandu-se reglementările legale in vigoare;

d) cheltuielile cu redeventa determinate potrivit prevederilor legale;

e) cheltuielile pentru protecţia mediului se vor lua in calcul la nivelul prevăzut de legislaţia in vigoare;

f) cheltuielile cu personalul se fundamentează in funcţie de legislaţia in vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice;

g)   fondul pentru inchiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postinchidere, unde este cazul, in conformitate cu prevederile legale şi potrivit aprobării autorităţii administraţiei publice locale;

h) o cotă de profit.

Art. 16. - Modificarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se face potrivit formulei:

T1 = T0 + t, unde:

T1 -tariful modificat;

T0 - tariful actual;

t - creşterea de tarif;

ct - creşterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite in costuri;

r% - cota de profit a operatorului;

Q - cantitatea programată in unităţi de măsură specifice, determinată de condiţiile concrete in care se prestează activitatea.

In situaţia in care la activitatea specifică serviciului de salubrizare se include o cotă de dezvoltare pentru infrastructura sistemului public, formula de modificare se adaptează in mod corespunzător.

Art. 17. - Veniturile determinate in baza consumurilor normate sunt stabilite in condiţii normale de prestare a serviciilor. In situaţia in care prestarea serviciilor se face in condiţii deosebite, respectiv execuţia lucrărilor pe drumuri in pantă, drumuri inguste, carosabil in care sunt parcate autovehicule, rezultă o creştere a normelor de consum care conduce la creşterea cheltuielilor de exploatare.

Art. 18. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

FIŞA  DE  FUNDAMENTARE

pentru stabilirea tarifelor la activităţile specifice serviciului de salubrizare

Specificaţie

U/M

Programat

anual

lei

Tarif propus lei/UM

1. Cheltuieli materiale, din care:

Combustibil şi lubrifianţi

Energie electrică tehnologică

Piese de schimb, utilaje

Materii prime şi materiale consumabile

Echipament de lucru şi protecţia muncii

Reparaţii

Amortizarea utilajelor şi mijloacelor de transport

Redeventa

Cheltuieli cu protecţia mediului

Alte servicii executate de terţi

Alte cheltuieli materiale

2. Cheltuieli cu munca vie:

-salarii

-CAS

- fond şomaj

-CASS

- fond accidente şi boli profesionale

- cotă de contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

- fond garantare creanţe salariale

- alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

3. Taxe licenţe

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor

5. Cheltuieli cu depunerea in rampă

6. Fond pentru inchiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postinchidere

7. Alte cheltuieli

A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5)

B. Cheltuieli financiare

I. Cheltuieli totale (A+B)

II. Profit

III. Cotă de dezvoltare

IV. Venituri obţinute din activitatea de salubrizare (I+II+III)

V Cantitate programată

VI. Tarif, exclusiv TVA (IV:V)

T= V

      Q

VII. TVA

VIII. Tarif, inclusiv TVA

Notă: Structura pe elemente de cheltuieli din fişa de fundamentare este orientativă şi va fi adaptată corespunzător, pentru fiecare activitate specifică serviciului de salubrizare, luandu-se in calcul numai acele cheltuieli aferente activităţii respective.

Odată cu Fişa de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la activităţile specifice serviciului de salubrizare, operatorul va prezenta „Memoriu tehnico-economic" justificativ.

In cazul in care operatorul desfăşoară şi alte activităţi, cota de cheltuieli indirecte, precum şi cota din cheltuielile generale ale societăţii se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli, proporţional cu ponderea acestui element in total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidenţiate in anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.

Pentru cheltuielile cu reparaţiile care depăşesc 10% din cheltuielile materiale se va prezenta fişa de fundamentare a acestora.

Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fişă de fundamentare a nivelurilor cuprinse in tarifele propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie - salarii directe, indirecte, sporuri etc, pe categorii de personal, in concordanţă cu organigrama aprobată.

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

FIŞA  DE  FUNDAMENTARE

pentru ajustarea sau modificarea tarifelor la activităţile specifice de salubrizare

Specificaţie

U/M

Fundamentarea anterioară

Propus

Total lei

Unitar lei/UM

Total lei

Total creşteri

Unitar lei/UM

1. Cheltuieli materiale, din care:

Combustibil si lubrifianţi

Energie electrică tehnologică

Piese de schimb, utilaje

Materii prime si materiale consumabile

Echipament de lucru si protecţia muncii

Reparaţii

Amortizarea utilajelor si mijloacelor de transport

Redeventa

Cheltuieli cu protecţia mediului

Alte servicii executate de terţi

Alte cheltuieli materiale

2. Cheltuieli cu munca vie, din care:

- salarii

- CAS

- fond somai

- CASS

- fond accidente si boli profesionale

- cotă de contribuţii pentru concedii si indemnizaţii

-fond garantare creanţe salariale

- alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

3. Taxe licenţe

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor

5. Cheltuieli cu depunerea in rampă

6. Fond pentru inchiderea depozitului de deşeuri si urmărirea acestuia postinchidere

7. Alte cheltuieli

A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5)

B. Cheltuieli financiare

I. Cheltuieli totale (A+B)

ct

II. Profit

III. Cotă de dezvoltare

IV. Venituri obţinute din activitatea de salubrizare (I+II+III)

V Cantitate programată

VI. Tarif, exclusiv TVA (IV:V)

T0

t=valoarea creşterii/ cantitate

T1 = T0+t

VII. TVA

VIII. Tarif, inclusiv TVA

NOTĂ:

Structura pe elemente de cheltuieli din fişa de fundamentare este orientativă şi va fi adaptată corespunzător, pentru fiecare activitate specifică serviciului de salubrizare, luandu-se in calcul numai acele cheltuieli aferente activităţii respective.

Odată cu Fişa de fundamentare pentru modificarea tarifelor la activităţile specifice serviciului de salubrizare, operatorul va prezenta „Memoriu tehnico-economic" justificativ.

In cazul in care operatorul desfăşoară şi alte activităţi, cota de cheltuieli indirecte, precum şi cota din cheltuielile generale ale societăţii se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli, proporţional cu ponderea acestui element in total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidenţiate in anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.

Pentru cheltuielile cu reparaţiile care depăşesc 10% din cheltuielile materiale se va prezenta fişa de fundamentare a acestora.

Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fişă de fundamentare a nivelurilor cuprinse in tarifele propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie - salarii directe, indirecte, sporuri etc, pe categorii de personal, in concordanţă cu organigrama aprobată.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 109/2007

 
10.05.2016 09:32:00  Anonim  a scris :
Ce distrusi sunteti bai camatarilor... mereti voi in pula mea cu imprumuturile voastre, luati-va sutele de mii de euro, faceti-le sul si introduceti-le in cururile voastre pana va iese dobanda pe gura.
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 109/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu