Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1077 din 03.08.2011

privind aprobarea procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor
ACT EMIS DE: Casa Nationala de Pensii Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 570 din 10 august 2011SmartCity1

Având în vedere Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 din Statutul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 13/2004, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă modelul, conţinutul formularului tipizat şi caracteristicile de tipărire ale procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor, prevăzut în anexa nr. 1. Articolul 2Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare, şi aplicarea amenzilor pentru săvârşirea acestora se fac de către personalul împuternicit al Casei Naţionale de Pensii Publice, respectiv al caselor teritoriale de pensii, prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 4Personalul desemnat potrivit anexelor, Direcţia management resurse umane din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice şi directorii executivi ai caselor teritoriale de pensii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea prevederile deciziei privind aprobarea procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor. Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice, Domnica-Doina Pârcălabu ANEXA Nr. 1CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE Casa de Pensii a Judeţului ........ ........ ........../Municipiului Bucureşti Str. ........ ................ nr. ..., bl. ....., municipiul ................ Nr. ............/........ ......... L.S. PROCES-VERBAL de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor încheiat astăzi, ......... luna ............... anul ........, la ........ ................ ........ .......... Agentul/Agenţii constatator/constatatori ........ ................ ........ ........, îndeplinind funcţia/funcţiile de ........ ................ ........ în cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice/Casei Judeţene de Pensii ........ ........ ......../Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti, împuternicit/împuterniciţi prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 1.077/2011 să constate contravenţii şi să aplice amenzile corespunzătoare prevăzute de lege pentru săvârşirea acestora, în urma controlului efectuat în ziua de ...... luna .............. anul ........., ora ......., la sediul Casei Naţionale de Pensii Publice/Casei Judeţene de Pensii ........ ........ .........../Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti/angajatorului/domiciliul persoanei fizice ........ ............. din ........ ..........., str. ........ ................ .......... nr. ..., cu privire la nerespectarea prevederilor art. 102 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare, de către angajatorul/persoana fizică ........ ................ ................ ........ ........., cu sediul/domiciliul în ........ ............, str. ........ .............. nr. ......, am constatat următoarele (descrierea faptei, data şi ora comiterii, locul unde a fost comisă, împrejurările comiterii faptei): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Fapta/Faptele de mai sus constituie contravenţie/contravenţii prevăzută/prevăzute la art. 102 alin. (1) lit. ..... din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare, şi se sancţionează conform art. 5 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 103 din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare, cu amendă de la .......... lei la ............. lei. Agent/Agenţi constatator/constatatori, ........ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ............... Contravenient, ........ ................ ................ ............. De săvârşirea contravenţiei/contravenţiilor prevăzute la art. 102 alin. (1) lit. ... din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare, se face vinovat: Contravenientul persoană juridică: Denumirea ........ ........ ............., sediul ........ ............., certificat de înmatriculare înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului ............... sub nr. ........... din data de ........ ......... şi la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului/Judeţului ........ ........... sub nr. ...../............, codul unic de înregistrare (CUI) ........ ........ ............, codul fiscal ........ ..........., reprezentată legal prin ........ ................ ........., funcţia ........ ............., domiciliul ........ ................ ................, CNP ........ ..............., BI/CI seria ..... nr. .........., emis/emisă de Poliţia ........ .......... la data de ........ ................ ................ ........ ......... Contravenientul persoană fizică: Numele şi prenumele ........ .........., domiciliul ........ ........ .........., CNP ........ ........., BI/CI seria ..... nr. ..............., emis/emisă de Poliţia ............ la data de ..............., ocupaţia ........ ........., locul de muncă ........ ........ ............... În cazul cetăţenilor străini, persoanelor fără cetăţenie sau cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate se vor menţiona şi următoarele date: Seria paşaportului/documentului de trecere a frontierei ...... nr. ...., eliberat la .......... luna ....... anul ......, statul emitent ............ S-a aplicat contravenientului o amendă în sumă de ........ ............ lei. Împrejurările care pot servi la aprecierea gravităţii faptelor şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite: ........ ........ ............ Contravenientul şi-a îndeplinit/nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a prezenta agentului/agenţilor constatator/constatatori, la cererea lui/lor, actul de identitate ori documentele solicitate pentru buna desfăşurare a activităţii de control. Suma totală de ......... lei, reprezentând amenda/amenzile contravenţională/contravenţionale aplicată/aplicate astăzi, va fi achitată integral în termen de 15 zile de la data înmânării sau, după caz, comunicării către contravenient a prezentului proces-verbal, în contul nr. ........ ..........., deschis la ........ ............, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită. În raport cu faptele constatate: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... s-au luat şi măsuri cu caracter obligatoriu: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Agent/Agenţi constatator/constatatori, ........ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ............. Contravenient, ........ ................ ................ ............. Alte menţiuni: Îndeplinindu-se obligaţia legală de a aduce la cunoştinţa contravenientului dreptul de a face obiecţii cu privire la conţinutul procesului-verbal, acesta înţelege să consemneze distinct următoarele obiecţii: ........ ................ ................ ................ ................ ........ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Contravenientul înţelege să nu se consemneze distinct nicio obiecţie faţă de conţinutul procesului-verbal. Prezentul proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor se comunică contravenientului în termen de 15 zile de la întocmire şi constituie titlu executoriu de la data comunicării, conform prevederilor art. 104 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare. Împotriva prezentului proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor, care ţine loc şi de înştiinţare de plată, se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia, la tribunalul în raza căruia sa săvârşit contravenţia, în temeiul art. 104 alin. (2) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare. Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare, dintre care un exemplar s-a înmânat contravenientului astăzi, ziua ...... luna ............. anul ......, sau, după caz, se va comunica contravenientului, în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii acestuia. Comunicarea procesului-verbal se face prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişarea la domiciliul ori la sediul contravenientului. Contravenientul nu este de faţă/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal. Se confirmă de martorul: Numele ........ ............. şi prenumele ........ ........ .........., data şi locul naşterii ........ ................ ................ ........ .............., domiciliul ........ ........ ........, CNP........ ........ ........., BI/CI seria ........ nr. ..............., emis/emisă de Poliţia........ ........ ............... la data de ........ ........, ocupaţia ........ ................ ........, locul de muncă ........ ........ .............. Data........ .............. Agent/Agenţi constatator/constatatori, ........ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ........ .............. (numele, prenumele şi semnătura martorului) Contravenient, ........ ................ ................ .............. Caracteristici de tipărire Denumire: Proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor Caracteristici tehnice: fiecare proces-verbal conţine 4 pagini şi se tipăreşte pe faţă în două exemplare;hârtie format A4, scrisă cu cerneală sau pix de culoare albastră;sistemul de înregistrare va fi stabilit de Casa Naţională de Pensii Publice. ANEXA Nr. 2LISTA personalului caselor teritoriale de pensii împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice amenzile prevăzute la art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia Casa Judeţeană de Pensii Temeiul juridic pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor
1 Magda Nicolae Călin Expert principal Alba Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare
2 Orădan Simona Consilier superior Arad Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
3 Hirică Despina Nicolaescu Tatiana Ceauşu Maria Consilier superior Consilier superior Consilier principal Argeş Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
4 Galiţa Gabriel Bulboacă Gica Consilier superior Expert superior Bacău Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
5 Stanciu Gheorghe Olimpia Bâlc Consilier superior Consilier superior Bistriţa-Năsăud Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
6 Raţiu Maria Sava Dănuţa Consilier superior Expert superior Bihor Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
7 Nistor Ovidiu Sonea Elena Catană Adriana Consilier superior Expert superior Consilier superior Braşov Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
8 Munteanu Anişoara Poenariu Lucica Inspector principal Expert superior Botoşani Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
9 Pîrlitu Valentin Botezatu E. Constantin Expert superior Consilier superior Brăila Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
10 Coleaşă Luminiţa Consilier superior Buzău Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
11 Lepădat Ana Marcela Poienaru Gabriela Expert principal Consilier principal Caraş-Severin Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
12 Popescu Cristian Culea Corina Ingrid Consilier superior Consilier superior Călăraşi Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
13 Aniţei Mariana Aurelia Almăşan Ildiko Amo Inspector superior Expert superior Cluj Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
14 Nadoleanu Maria Barbu Cristian Expert superior Expert asistent Constanţa Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
15 Pozna Viorica Ciotloş Traian Nicolae Expert superior Consilier superior Covasna Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
16 Cîşu Ion Cristinel Expert asistent Dâmboviţa Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia Casa Judeţeană de Pensii Temeiul juridic pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor
17 Nicolae Mihai David Liliana Expert asistent Expert superior Dolj Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
18 Felea Daniel Dumitru L. Emilian Consilier superior Consilier superior Galaţi Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
19 Drăgănescu Simona Marcela Pană Simona Consilier principal Consilier superior Giurgiu Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
20 Popescu Milian Vasile Taşcău Cristina Minodora Inspector principal Consilier principal Gorj Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
21 Resiga Jolan Ţifrea Ioan Consilier superior Expert principal Harghita Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
22 Pocola Gabriel Radu Linţoiu Daniela Consilier superior Expert principal Hunedoara Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
23 Diaconescu Claudiu Dan Tudor Marcelin Inspector superior Expert principal Ialomiţa Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
24 Merluşcă Daniela Dorin Lucian Consilier superior Consilier asistent Iaşi Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
25 Chiriac Gheorghe Palcău Liliana Expert superior Inspector superior Ilfov Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
26 Ropotoaia Dumitru Mociran Radu Tănase Expert superior Expert asistent Maramureş Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
27 Brînzan Nicolae Doru Pascariu Carmen Consilier superior Expert principal Mehedinţi Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
28 Hack Zsuzsanna Radu Susana Expert superior Expert superior Mureş Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
29 Ciucanu Vicenţiu Udrea Gabriela Expert principal Consilier superior Neamţ Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
30 Florescu Eugen Viorel Mihalcea Valeria Inspector principal Inspector principal Olt Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
31 Cristescu Ion Dragoş Bogdan Isbăşoiu Aurora Carmen Consilier superior Expert superior Prahova Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
32 Feher Ladislau Iosif Petolea Romică Consilier superior Expert superior Satu Mare Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
33 Tamaş Alina Matache Petre Inspector asistent Inspector principal Sălaj Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia Casa Judeţeană de Pensii Temeiul juridic pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor
34 Ciontea Ioan Gheorghe Ierecinschi Anca Viorica Consilier superior Inspector asistent Sibiu Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
35 Gurău Luminiţa Elena Scurtu Irimia Camelia Inspector asistent Expert superior Suceava Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
36 Manole Teodor Cătălin Predoiu Adrian Expert superior Consilier principal Teleorman Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
37 Lungu Elena Cojocaru Dorina Ligia Cristina Consilier superior Consilier superior Timiş Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
38 Runcan Victor Păsculescu Anişoara Paula Inspector superior Expert superior Tulcea Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
39 Ojog Lucian Consilier superior Vaslui Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
40 Cioboată Veronica Năsturică Victoria Inspector superior Expert principal Vâlcea Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
41 Podgoreanu Diana Ionescu Constantin Consilier superior Consilier superior Vrancea Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
42 Olărică Mihai Cîmpeanu Elena Lavinia Cioflec Vlad Ştefănescu Ana Maria Marinescu Mihaela Expert superior Expert superior Inspector asistent Inspector principal Consilier superior Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioareSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1077/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1077 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1077/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu