Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1077 din 03.08.2011

privind aprobarea procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor
ACT EMIS DE: Casa Nationala de Pensii Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 570 din 10 august 2011SmartCity1

Având în vedere Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 din Statutul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 13/2004, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă modelul, conţinutul formularului tipizat şi caracteristicile de tipărire ale procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor, prevăzut în anexa nr. 1. Articolul 2Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare, şi aplicarea amenzilor pentru săvârşirea acestora se fac de către personalul împuternicit al Casei Naţionale de Pensii Publice, respectiv al caselor teritoriale de pensii, prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 4Personalul desemnat potrivit anexelor, Direcţia management resurse umane din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice şi directorii executivi ai caselor teritoriale de pensii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea prevederile deciziei privind aprobarea procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor. Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice, Domnica-Doina Pârcălabu ANEXA Nr. 1CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE Casa de Pensii a Judeţului ........ ........ ........../Municipiului Bucureşti Str. ........ ................ nr. ..., bl. ....., municipiul ................ Nr. ............/........ ......... L.S. PROCES-VERBAL de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor încheiat astăzi, ......... luna ............... anul ........, la ........ ................ ........ .......... Agentul/Agenţii constatator/constatatori ........ ................ ........ ........, îndeplinind funcţia/funcţiile de ........ ................ ........ în cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice/Casei Judeţene de Pensii ........ ........ ......../Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti, împuternicit/împuterniciţi prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 1.077/2011 să constate contravenţii şi să aplice amenzile corespunzătoare prevăzute de lege pentru săvârşirea acestora, în urma controlului efectuat în ziua de ...... luna .............. anul ........., ora ......., la sediul Casei Naţionale de Pensii Publice/Casei Judeţene de Pensii ........ ........ .........../Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti/angajatorului/domiciliul persoanei fizice ........ ............. din ........ ..........., str. ........ ................ .......... nr. ..., cu privire la nerespectarea prevederilor art. 102 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare, de către angajatorul/persoana fizică ........ ................ ................ ........ ........., cu sediul/domiciliul în ........ ............, str. ........ .............. nr. ......, am constatat următoarele (descrierea faptei, data şi ora comiterii, locul unde a fost comisă, împrejurările comiterii faptei): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Fapta/Faptele de mai sus constituie contravenţie/contravenţii prevăzută/prevăzute la art. 102 alin. (1) lit. ..... din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare, şi se sancţionează conform art. 5 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 103 din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare, cu amendă de la .......... lei la ............. lei. Agent/Agenţi constatator/constatatori, ........ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ............... Contravenient, ........ ................ ................ ............. De săvârşirea contravenţiei/contravenţiilor prevăzute la art. 102 alin. (1) lit. ... din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare, se face vinovat: Contravenientul persoană juridică: Denumirea ........ ........ ............., sediul ........ ............., certificat de înmatriculare înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului ............... sub nr. ........... din data de ........ ......... şi la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului/Judeţului ........ ........... sub nr. ...../............, codul unic de înregistrare (CUI) ........ ........ ............, codul fiscal ........ ..........., reprezentată legal prin ........ ................ ........., funcţia ........ ............., domiciliul ........ ................ ................, CNP ........ ..............., BI/CI seria ..... nr. .........., emis/emisă de Poliţia ........ .......... la data de ........ ................ ................ ........ ......... Contravenientul persoană fizică: Numele şi prenumele ........ .........., domiciliul ........ ........ .........., CNP ........ ........., BI/CI seria ..... nr. ..............., emis/emisă de Poliţia ............ la data de ..............., ocupaţia ........ ........., locul de muncă ........ ........ ............... În cazul cetăţenilor străini, persoanelor fără cetăţenie sau cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate se vor menţiona şi următoarele date: Seria paşaportului/documentului de trecere a frontierei ...... nr. ...., eliberat la .......... luna ....... anul ......, statul emitent ............ S-a aplicat contravenientului o amendă în sumă de ........ ............ lei. Împrejurările care pot servi la aprecierea gravităţii faptelor şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite: ........ ........ ............ Contravenientul şi-a îndeplinit/nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a prezenta agentului/agenţilor constatator/constatatori, la cererea lui/lor, actul de identitate ori documentele solicitate pentru buna desfăşurare a activităţii de control. Suma totală de ......... lei, reprezentând amenda/amenzile contravenţională/contravenţionale aplicată/aplicate astăzi, va fi achitată integral în termen de 15 zile de la data înmânării sau, după caz, comunicării către contravenient a prezentului proces-verbal, în contul nr. ........ ..........., deschis la ........ ............, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită. În raport cu faptele constatate: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... s-au luat şi măsuri cu caracter obligatoriu: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Agent/Agenţi constatator/constatatori, ........ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ............. Contravenient, ........ ................ ................ ............. Alte menţiuni: Îndeplinindu-se obligaţia legală de a aduce la cunoştinţa contravenientului dreptul de a face obiecţii cu privire la conţinutul procesului-verbal, acesta înţelege să consemneze distinct următoarele obiecţii: ........ ................ ................ ................ ................ ........ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Contravenientul înţelege să nu se consemneze distinct nicio obiecţie faţă de conţinutul procesului-verbal. Prezentul proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor se comunică contravenientului în termen de 15 zile de la întocmire şi constituie titlu executoriu de la data comunicării, conform prevederilor art. 104 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare. Împotriva prezentului proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor, care ţine loc şi de înştiinţare de plată, se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia, la tribunalul în raza căruia sa săvârşit contravenţia, în temeiul art. 104 alin. (2) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare. Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare, dintre care un exemplar s-a înmânat contravenientului astăzi, ziua ...... luna ............. anul ......, sau, după caz, se va comunica contravenientului, în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii acestuia. Comunicarea procesului-verbal se face prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişarea la domiciliul ori la sediul contravenientului. Contravenientul nu este de faţă/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal. Se confirmă de martorul: Numele ........ ............. şi prenumele ........ ........ .........., data şi locul naşterii ........ ................ ................ ........ .............., domiciliul ........ ........ ........, CNP........ ........ ........., BI/CI seria ........ nr. ..............., emis/emisă de Poliţia........ ........ ............... la data de ........ ........, ocupaţia ........ ................ ........, locul de muncă ........ ........ .............. Data........ .............. Agent/Agenţi constatator/constatatori, ........ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ........ .............. (numele, prenumele şi semnătura martorului) Contravenient, ........ ................ ................ .............. Caracteristici de tipărire Denumire: Proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor Caracteristici tehnice: fiecare proces-verbal conţine 4 pagini şi se tipăreşte pe faţă în două exemplare;hârtie format A4, scrisă cu cerneală sau pix de culoare albastră;sistemul de înregistrare va fi stabilit de Casa Naţională de Pensii Publice. ANEXA Nr. 2LISTA personalului caselor teritoriale de pensii împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice amenzile prevăzute la art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia Casa Judeţeană de Pensii Temeiul juridic pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor
1 Magda Nicolae Călin Expert principal Alba Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare
2 Orădan Simona Consilier superior Arad Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
3 Hirică Despina Nicolaescu Tatiana Ceauşu Maria Consilier superior Consilier superior Consilier principal Argeş Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
4 Galiţa Gabriel Bulboacă Gica Consilier superior Expert superior Bacău Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
5 Stanciu Gheorghe Olimpia Bâlc Consilier superior Consilier superior Bistriţa-Năsăud Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
6 Raţiu Maria Sava Dănuţa Consilier superior Expert superior Bihor Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
7 Nistor Ovidiu Sonea Elena Catană Adriana Consilier superior Expert superior Consilier superior Braşov Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
8 Munteanu Anişoara Poenariu Lucica Inspector principal Expert superior Botoşani Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
9 Pîrlitu Valentin Botezatu E. Constantin Expert superior Consilier superior Brăila Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
10 Coleaşă Luminiţa Consilier superior Buzău Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
11 Lepădat Ana Marcela Poienaru Gabriela Expert principal Consilier principal Caraş-Severin Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
12 Popescu Cristian Culea Corina Ingrid Consilier superior Consilier superior Călăraşi Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
13 Aniţei Mariana Aurelia Almăşan Ildiko Amo Inspector superior Expert superior Cluj Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
14 Nadoleanu Maria Barbu Cristian Expert superior Expert asistent Constanţa Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
15 Pozna Viorica Ciotloş Traian Nicolae Expert superior Consilier superior Covasna Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
16 Cîşu Ion Cristinel Expert asistent Dâmboviţa Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia Casa Judeţeană de Pensii Temeiul juridic pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor
17 Nicolae Mihai David Liliana Expert asistent Expert superior Dolj Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
18 Felea Daniel Dumitru L. Emilian Consilier superior Consilier superior Galaţi Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
19 Drăgănescu Simona Marcela Pană Simona Consilier principal Consilier superior Giurgiu Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
20 Popescu Milian Vasile Taşcău Cristina Minodora Inspector principal Consilier principal Gorj Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
21 Resiga Jolan Ţifrea Ioan Consilier superior Expert principal Harghita Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
22 Pocola Gabriel Radu Linţoiu Daniela Consilier superior Expert principal Hunedoara Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
23 Diaconescu Claudiu Dan Tudor Marcelin Inspector superior Expert principal Ialomiţa Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
24 Merluşcă Daniela Dorin Lucian Consilier superior Consilier asistent Iaşi Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
25 Chiriac Gheorghe Palcău Liliana Expert superior Inspector superior Ilfov Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
26 Ropotoaia Dumitru Mociran Radu Tănase Expert superior Expert asistent Maramureş Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
27 Brînzan Nicolae Doru Pascariu Carmen Consilier superior Expert principal Mehedinţi Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
28 Hack Zsuzsanna Radu Susana Expert superior Expert superior Mureş Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
29 Ciucanu Vicenţiu Udrea Gabriela Expert principal Consilier superior Neamţ Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
30 Florescu Eugen Viorel Mihalcea Valeria Inspector principal Inspector principal Olt Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
31 Cristescu Ion Dragoş Bogdan Isbăşoiu Aurora Carmen Consilier superior Expert superior Prahova Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
32 Feher Ladislau Iosif Petolea Romică Consilier superior Expert superior Satu Mare Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
33 Tamaş Alina Matache Petre Inspector asistent Inspector principal Sălaj Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia Casa Judeţeană de Pensii Temeiul juridic pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor
34 Ciontea Ioan Gheorghe Ierecinschi Anca Viorica Consilier superior Inspector asistent Sibiu Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
35 Gurău Luminiţa Elena Scurtu Irimia Camelia Inspector asistent Expert superior Suceava Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
36 Manole Teodor Cătălin Predoiu Adrian Expert superior Consilier principal Teleorman Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
37 Lungu Elena Cojocaru Dorina Ligia Cristina Consilier superior Consilier superior Timiş Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
38 Runcan Victor Păsculescu Anişoara Paula Inspector superior Expert superior Tulcea Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
39 Ojog Lucian Consilier superior Vaslui Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
40 Cioboată Veronica Năsturică Victoria Inspector superior Expert principal Vâlcea Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
41 Podgoreanu Diana Ionescu Constantin Consilier superior Consilier superior Vrancea Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
42 Olărică Mihai Cîmpeanu Elena Lavinia Cioflec Vlad Ştefănescu Ana Maria Marinescu Mihaela Expert superior Expert superior Inspector asistent Inspector principal Consilier superior Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioareSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1077/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1077 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1077/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu