Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 104 din 22 aprilie 2010

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale din Ministerul Administratiei si Internelor

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 277 din 28 aprilie 2010Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (1) din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din Ministerul Administraţiei şi Internelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

ANEXĂ

REGULAMENT

privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din Ministerul Administraţiei si Internelor

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Angajarea personalului în structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare MAI, pe posturi vacante/temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale se face prin concurs sau examen, după caz, în urma cărora candidaţii declaraţi „admis" încheie, în condiţiile legii, contracte individuale de muncă.

(2) In funcţie de sursa de recrutare - internă sau externă - la concurs pot participa persoane din MAI sau, după caz, din afara acestuia, dacă îndeplinesc condiţiile generale şi condiţiile specifice, stabilite potrivit prezentului regulament.

(3) In situaţia în care la concurs nu se înscriu mai mulţi candidaţi pentru postul vacant/temporar vacant, selecţionarea în vederea ocupării acestuia se realizează prin examen.

Art. 2. - (1) Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante prevăzute la art. 1 alin. (1) se organizează de către structurile MAI ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite, denumite în continuare unităţi organizatoare, atât pentru posturile prevăzute în statele de organizare/de funcţii proprii, cât şi pentru cele prevăzute în statele de organizare/de funcţii ale structurilor aflate în subordinea/finanţarea acestora.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru posturile vacante/temporar vacante aflate în statele de organizare/funcţii ale structurilor aparatului central al MAI şi ale celor subordonate acestuia aflate în finanţarea ordonatorului principal de credite, competenţa de organizare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea respectivelor posturi revine, potrivit competenţelor, conducătorilor acestora sau, după caz, secretarilor de stat, prevederile prezentului regulament aplicându-se în mod corespunzător.

Art. 3. - (1) Anunţurile privind posturile pentru care se organizează concurs se aduc la cunoştinţa publicului prin afişarea la sediul unităţii organizatoare şi prin publicarea pe pagina de internet a acesteia sau, dacă aceasta nu există ori nu este operaţională, pe pagina de internet a MAI şi în presa scrisă, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării concursului, prin grija compartimentelor de resurse umane din/care deservesc unitatea organizatoare.

(2) Anunţul prevăzut la alin. (1) conţine următoarele elemente:

a) denumirea postului pentru care se organizează concursul şi principalele cerinţe ale acestuia, stabilite potrivit prevederilor din fişa postului;

b) condiţiile de participare la concurs;

c) documentele solicitate candidaţilor pentru constituirea dosarului propriu de recrutare, data-limită până la care se pot depune acestea şi compartimentul care gestionează problematica specifică concursului, cu precizarea datelor de contact, precum şi a celorlalte date necesare desfăşurării concursului;

d) bibliografia şi tematica concursului;

e) locul, data şi ora desfăşurării concursului, precum şi proba/probele de concurs.

(3) In situaţia în care anunţul se publică în presa scrisă, acesta conţine doar elementele prevăzute la alin. (2) lit. a), data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs şi datele de contact ale compartimentului care gestionează organizarea concursului.

(4) Sumele necesare publicării anunţurilor în presă sunt asigurate de compartimentele financiare ale unităţilor organizatoare.

CAPITOLUL II

Condiţii generale şi condiţii specifice pentru ocuparea posturilor vacante/ temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din MAI

SECŢIUNEA 1

Condiţii generale

Art. 4. - (1) In vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii generale:

a) să aibă cetăţenia română sau cetăţenia unui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European;

b) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia cazului în care a intervenit reabilitarea;

c) să îndeplinească condiţiile de studii corespunzătoare postului;

d) să îndeplinească condiţiile minime de vechime în muncă/în specialitate corespunzătoare postului;

e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei, certificată conform legii;

f) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

g) să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege - numai pentru funcţiile de conducere.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), în anumite domenii de activitate, conducerea unităţii organizatoare, cu aprobarea ministrului administraţiei şi internelor, poate decide, de la caz la caz, în funcţie de necesitate, angajarea unor specialişti, cetăţeni ai altor state decât cele membre ale Uniunii Europene.

Art. 5. - (1) In vederea participării la concursul pentru ocuparea unei funcţii, pentru care se prevăd condiţii referitoare la studii, fiecare candidat trebuie să fie:

a) absolvent cu certificat de capacitate/de absolvire a învăţământului de 8 ani, în cazul funcţiilor pentru care sunt necesare studii generale;

b) absolvent cu diplomă de bacalaureat al unei instituţii de învăţământ de nivel liceal, conform legii, în cazul funcţiilor pentru care sunt necesare studii medii;

c) absolvent cu diplomă a unei instituţii de învăţământ postliceal, în cazul funcţiilor prevăzute cu studii postliceale, respectiv cu diplomă de licenţă/diplomă a unei instituţii de învăţământ superior, acreditată/autorizată, conform legii, în cazul funcţiilor pentru care sunt necesare studii superioare.

(2) Persoanele care participă la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor de conducere, cu excepţia funcţiilor de şef birou, trebuie să fi absolvit, suplimentar faţă de prevederile alin. (1), şi, cel puţin, un program de masterat sau studii postuniversitare în specializări corespunzătoare cerinţelor postului.

Art. 6. - (1) Condiţiile de vechime necesare candidaţilor pentru participarea la concurs sunt următoarele:

a) condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor contractuale pentru care sunt necesare studii superioare se stabilesc astfel:

1. 6 luni pentru ocuparea funcţiilor contractuale de gradul profesional II;

2. 3 ani şi 6 luni pentru ocuparea funcţiilor contractuale de gradul profesional I;

3. 6 ani şi 6 luni pentru ocuparea funcţiilor contractuale de gradul profesional IA;

b) condiţiile minime de vechime în muncă necesare participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor contractuale pentru care sunt necesare studii medii se stabilesc astfel:

1. 6 luni pentru ocuparea funcţiilor contractuale de treapta profesională II;

2. 3 ani şi 6 luni pentru ocuparea funcţiilor contractuale de treapta profesională I;

3. 6 ani şi 6 luni pentru ocuparea funcţiilor contractuale de treapta profesională IA.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), conducătorul unităţii organizatoare poate stabili, în cazul funcţiilor comune din sectorul bugetar, condiţii minime de vechime în muncă, prin corelare cu prevederile art. 8 alin. (3) din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Art. 7. - Pentru ocuparea funcţiilor contractuale de conducere, candidaţii înscrişi la concurs trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de vechime în specialitate:

1. şef birou - 1 an;

2. şef serviciu - 2 ani;

3. director adjunct - 3 ani;

4. director - 3 ani;

5. director general adjunct - 3 ani;

6. director general - 3 ani;

7. şef departament - 5 ani.

SECŢIUNEA a 2-a

Condiţii specifice

Art. 8. - (1) Condiţiile specifice pentru ocuparea unui post vacant/temporarvacant corespunzător unei funcţii contractuale se stabilesc de către conducătorii unităţilor organizatoare, potrivit domeniului specific de activitate şi pe baza cerinţelor stabilite în fişa postului scos la concurs.

(2) Stabilirea condiţiilor specifice se realizează cu respectarea principiilor egalităţii de şanse, nediscriminării şi competenţei profesionale.

(3) Pentru ocuparea funcţiilor de conducere se pot stabili suplimentar condiţii specifice care să ateste calitatea de bun organizator şi conducător de lucrări sau activităţi, experienţa în domeniu şi capacitatea de a lua decizii.

Art. 9. - Pentru posturile vacante/temporar vacante a căror ocupare este condiţionată de respectarea anumitor criterii stabilite prin legi speciale, candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile de studii necesare stabilite potrivit legii şi fişei postului.

CAPITOLUL III

Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din MAI

Art. 10. -In scopul organizării şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante, la nivelul unităţilor organizatoare se constituie comisii de concurs şi comisii de soluţionare a contestaţiilor, ale căror componenţă numerică, atribuţii şi competenţe sunt stabilite în Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din MAI, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 11. - (1) In vederea participării la concurs, fiecare candidat are obligaţia de a depune, în termenul comunicat prin anunţul de concurs, actele necesare pentru constituirea dosarului propriu de recrutare.

(2)  La concursurile pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante pot participa numai candidaţii ale căror dosare proprii de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

(3) Pentru fiecare concurs de ocupare a posturilor vacante/temporar vacante unitatea organizatoare întocmeşte un dosar de concurs.

(4) Dosarele de concurs se păstrează timp de 2 ani la compartimentul de resurse umane din/care deserveşte unitatea organizatoare, iar apoi se arhivează, în condiţiile legii.

(5) Conţinutul dosarului propriu de recrutare, precum şi cel al dosarului de concurs sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 12. - (1) Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante constau în administrarea, după caz, a uneia dintre următoarele probe:

a) test scris, pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului;

b) interviu pe subiecte profesionale.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în funcţie de specificul atribuţiilor postului, concursul poate consta, după caz, exclusiv în administrarea unei probe practice de evaluare a aptitudinilor, cu relevanţă directă pentru performanţa pe post ori în administrarea unei astfel de probe înainte de cea stabilită potrivit alin. (1).

(3) Proba/probele de concurs prevăzută/prevăzute la alin. (1) şi (2) se desfăşoară în limba română.

Art. 13. - (1) Aprecierea rezultatelor finale ale probei/probelor de concurs se face cu note de la 1 la 10.

(2) Nota de promovare a probei/probelor de concurs este minimum 7,00. Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi „admis", iar cei care nu au promovat sunt declaraţi „respins".

(3) In situaţia în care, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2), concursul constă în administrarea unei probe practice anterioare celei stabilite potrivit art. 12 alin. (1), la cea de a doua probă se prezintă numai candidaţii declaraţi „admis" la proba practică.

(4) In situaţia prevăzută la alin. (3), nota finală reprezintă media aritmetică a notelor obţinute la fiecare dintre probele concursului.

(5) Este declarat „admis" la concurs candidatul care a fost declarat „admis", după caz, la fiecare dintre probele concursului şi a obţinut nota finală cea mai mare. Candidaţii care au promovat proba/probele de concurs, însă nu au obţinut nota finală cea mai mare, precum şi cei care nu au promovat proba/probele de concurs sunt declaraţi „respins" la concurs.

(6) In situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală, iar concursul a constat în administrarea unei singure probe, este declarat „admis" la concurs candidatul care are cea mai mare medie la licenţă, în cazul posturilor prevăzute cu studii superioare, la examenul de absolvire a şcolii postliceale, în cazul posturilor prevăzute cu studii postliceale, la bacalaureat, în cazul posturilor prevăzute cu studii medii, ori, după caz, candidatul care are cea mai mare medie aritmetică a mediilor generale obţinute în ciclul gimnazial de pregătire, în cazul posturilor prevăzute cu studii generale. In cazul posturilor pentru care nu sunt prevăzute condiţii de studii, în situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală, iar concursul a constat în administrarea unei singure probe, departajarea candidaţilor se realizează în urma readministrării probei.

(7) In cazul în care concursul a constat şi în administrarea unei probe practice, în condiţiile art. 12 alin. (2), şi mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală, departajarea se realizează în funcţie de nota obţinută la proba practică, iar dacă şi în această situaţie se constată egalitate, pentru departajarea acestora se procedează potrivit prevederilor alin. (6).

(8) Desfăşurarea probelor de concurs se planifică în zilele lucrătoare, la un interval de minimum 48 de ore, dar nu mai mult de 72 de ore între ele.

Art. 14. - (1) Candidatul declarat „admis" la concurs se prezintă la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului concursului.

(2) In cazul neprezentării la post a candidatului declarat „admis" la concurs, la termenul stabilit, conducătorul unităţii organizatoare comunică în scris persoanei care a promovat proba/probele de concurs, declarată „respins" la concurs, care are nota finală imediat inferioară candidatului declarat „admis" la concurs, posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv. In această situaţie termenul de prezentare la post este de maximum 15 zile calendaristice de la data comunicării.

(3) Dacă nu există un alt candidat care să poată ocupa postul pentru care a fost organizat concursul în condiţiile prevăzute la alin. (2), se procedează la organizarea unui nou concurs, cu respectarea normelor stabilite în prezentul regulament.

(4) Candidaţii declaraţi „respins" la concurs nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în unitatea organizatoare sau în alte unităţi ale MAI.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis" la concurs se poate prezenta la post în termen de maximum 31 de zile calendaristice, în cazul unor situaţii determinate de prevederile legale aplicabile.

Art. 15. - (1) Pentru verificarea suplimentară a aptitudinilor cu relevanţă pentru îndeplinirea atribuţiilor postului, candidatul declarat „admis" la concurs este încadrat, în condiţiile legii, cu o perioadă de probă de 30 de zile calendaristice în cazul funcţiilor de execuţie, respectiv 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.

(2) Decizia cu privire la verificarea suplimentară a aptitudinilor cu relevanţă pentru îndeplinirea atribuţiilor postului prin încadrarea posturilor vacante/temporar vacante cu perioadă de probă se adoptă anterior declanşării procedurilor specifice de concurs şi se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin anunţul de concurs.

(3) La debutul în profesie, absolvenţii instituţiilor de învăţământ se încadrează, potrivit legii, pe baza unei perioade de stagiu de 6 luni.

(4) Regimul juridic al perioadelor de probă, respectiv stagiu, prevăzute la alin. (1) şi (3), precum şi statutul profesional al persoanelor încadrate cu astfel de perioade sunt cele reglementate de prevederile legale aplicabile categoriei profesionale a personalului contractual.

Art. 16. - (1) La concursurile pentru ocuparea funcţiilor de conducere vacante/temporar vacante prin promovarea din rândul specialiştilor încadraţi pe funcţii de execuţie se pot avea în vedere şi următoarele elemente de apreciere:

a) rezultatele obţinute de candidaţi în activitatea desfăşurată până la data concursului;

b) calităţile de organizator şi conducător al unor lucrări sau activităţi;

c) capacitatea de a lua decizii.

(2) Candidatul declarat „admis" la concursul prevăzut la alin. (1) este încadrat, în condiţiile prezentului regulament, pe o perioadă de probă de 90 de zile.

(3) Dacă la sfârşitul perioadei de probă prevăzute la alin. (2) persoana respectivă s-a dovedit corespunzătoare, aceasta este definitivată de la data începerii perioadei de probă. In cazul în care, în perioada de probă, persoana nu a dovedit că poate face faţă sarcinilor ce îi revin în funcţia de conducere respectivă, aceasta este trecută în funcţia de execuţie avută anterior sau în alta echivalentă.

(4) Promovarea în funcţiile de conducere de director general, director, respectiv de director general adjunct, director adjunct şi asimilate acestora se face prin concurs din rândul specialiştilor care se încadrează în gradul profesional IA, I sau II, cu respectarea condiţiilor de vechime prevăzute la art. 7.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

Art. 17. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

METODOLOGIE

privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor vacante/ temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din MAI

SECŢIUNEA 1

Constituirea şi atribuţiile comisiei de concurs şi ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor

Art. 1. - Prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfăşurarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din MAI.

Art. 2. - (1) In vederea organizării şi desfăşurării concursurilor/examenelor prevăzute la art. 1, în cadrul unităţilor organizatoare se constituie comisii de concurs şi comisii de soluţionare a contestaţiilor, denumite în continuare comisii.

(2) Componenţa nominală a comisiilor, precum şi desemnarea secretarului/secretarilor acestora se stabilesc prin dispoziţie a conducătorului unităţii organizatoare, cu cel mult 20 de zile lucrătoare, dar nu mai puţin de 15 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării concursului/examenului.

(3) Pentru posturile din competenţa conducerii MAI componenţa comisiilor se aprobă, potrivit normelor de competenţă, la propunerea Direcţiei generale resurse umane.

Art. 3. - (1) Comisiile de concurs se alcătuiesc din persoane care au funcţia cel puţin egală cu cea prevăzută pentru postul scos la concurs, care prezintă autoritate morală şi profesională, nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare conform legii şi care nu au calitatea de soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu oricare dintre candidaţi.

(2) Cel puţin unul dintre membrii fiecărei comisii trebuie să aibă studiile de specialitate cerute pentru ocuparea postului scos la concurs.

(3) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu aceea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Art. 4. - (1) Comisiile de concurs se compun dintr-un număr impar de persoane, astfel:

a) preşedinte - şeful structurii/compartimentului în care se află postul vacant pentru care se organizează concurs;

b) 2 membri.

(2) In cazul în care în unitatea organizatoare nu există specialişti în domeniul de activitate al postului vacant, pentru asigurarea respectării condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2), din comisie pot face parte specialişti de la alte unităţi ale MAI sau din afara acestuia. Acestora, în situaţia în care fac parte din comisiile de concurs, nu li se aplică prevederile art. 3 alin. (1) referitoare la nivelul funcţiei.

(3) Secretarul comisiei este numit din personalul compartimentului de resurse umane din/care deserveşte unitatea organizatoare. Secretarul comisiei de concurs poate fi şi secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor. Acesta nu are calitatea de membru în comisii.

Art. 5. - Comisia de concurs are următoarele atribuţii:

a) verifică corectitudinea întocmirii dosarelor proprii de recrutare ale candidaţilor şi îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs;

b) stabileşte bibliografia şi, după caz, tematica de concurs;

c) stabileşte proba/probele de concurs cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării concursului;

d)  elaborează subiectele/temele şi baremele de corectare/apreciere şi notare pentru testul scris şi proba practică, respectiv planul de interviu şi baremele de apreciere pentru interviu, cu cel mult 24 de ore înainte de susţinerea fiecărei probe, având în vedere cerinţele înscrise în fişa postului scos la concurs, folosind, dacă este cazul, şi propuneri ale unor specialişti în domeniul de activitate al postului pentru care se organizează concurs;

e) asigură îndeplinirea condiţiilor pentru desfăşurarea optimă a concursului/examenului - spaţii corespunzătoare, papetărie, birotică şi alte elemente de logistică necesare, precum şi respectarea procedurilor cu privire la repartizarea pe săli, multiplicarea subiectelor, supravegherea candidaţilor, afişarea grilelor de răspuns la ieşirea din sală şi prezenţa ultimilor 2 candidaţi la corectarea subiectelor-grilă etc;

f) efectuează instructajul candidaţilor cu privire la modul general de desfăşurare a concursului/examenului, precum şi înaintea fiecărei probe - numărul de subiecte, durata alocată probei, criteriile de departajare, data şi locul afişării rezultatelor, modalitatea de depunere a eventualelor contestaţii, situaţiile care atrag eliminarea din concurs/examen, alte precizări necesare desfăşurării în bune condiţii a concursului/examenului;

g)  corectează/apreciază şi notează lucrările/proba practică/răspunsurile candidaţilor şi, dacă este cazul, dispune măsuri corespunzătoare în baza procesului-verbal de soluţionare a contestaţiilor;

h) semnează procesul-verbal care conţine concluziile concursului/examenului, întocmit de secretarul comisiei, şi îl prezintă conducătorului unităţii organizatoare, însoţit de tabelul cu rezultatele obţinute de candidaţi, în vederea încheierii contractului individual de muncă/numirii în postul vacant;

i) păstrează în deplină securitate documentele şi asigură confidenţialitatea datelor si informaţiilor referitoare la conţinutul subiectelor, al grilelor de corectare, ghidului de interviu şi lucrărilor candidaţilor;

j) stabileşte graficul de desfăşurare a concursului/examenului.

Art. 6. - (1) Comisiile de soluţionare a contestaţiilor sunt formate dintr-un preşedinte şi 2 membri.

(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii:

a) soluţionează contestaţiile candidaţilor cu privire la notarea/aprecierea probei/probelor concursului/examenului, depuse în termen de maximum 24 de ore de la afişarea rezultatului;

b) transmite, prin secretarul comisiei, rezultatele analizei contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor în termen de maximum 48 de ore de la depunerea contestaţiei;

c) transmite comisiei de concurs, prin secretarul comisiei, procesul-verbal prevăzut la art. 8 lit. b).

(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor ia în considerare exclusiv contestaţiile cu privire la notarea/aprecierea propriilor rezultate obţinute de candidat la proba de concurs/examen.

Art. 7. - Secretarul comisiei de concurs are următoarele atribuţii:

a) gestionează păstrarea dosarelor proprii de recrutare ale candidaţilor şi prezentarea acestora comisiei de concurs;

b) constituie şi gestionează dosarul de concurs;

c) întocmeşte şi afişează înainte de data susţinerii primei probe/probei concursului lista candidaţilor care nu pot participa la concurs din cauza faptului că nu au dosarele proprii de recrutare corect şi/sau complet întocmite şi/sau nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs;

d) întocmeşte procesul-verbal cu rezultatele concursului/ examenului;

e) afişează graficul de desfăşurare a concursului/examenului, rezultatele concursului/examenului şi baremele, precum şi toate celelalte informaţii necesare bunei desfăşurări a concursului/ examenului.

Art. 8. - Secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii:

a) primeşte de la secretariatul unităţii organizatoare contestaţiile depuse în termenul stabilit de 24 de ore de la afişarea rezultatului;

b) întocmeşte procesul-verbal care conţine hotărârea comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

c) prezintă preşedintelui comisiei de concurs procesul-verbal cu privire la modul de soluţionare a contestaţiilor, împreună cu contestaţiile.

SECŢIUNEA a 2-a

Elaborarea subiectelor

Art. 9. - Comisia de concurs elaborează subiectele şi baremele de corectare/apreciere şi notare, ţinând cont de următoarele cerinţe:

a) să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu tematica şi bibliografia afişată;

b) să poată fi rezolvate în timpul alocat probei respective;

c) să aibă un grad de dificultate care să permită abordarea şi soluţionarea acestora.

Art. 10. -Testul scris constă în redactarea unei lucrări şi/sau rezolvarea unor teste-grilă.

Art. 11. - Interviul pe subiecte profesionale poate aborda în proporţie de maximum 20% şi alte elemente relevante privitoare la activitatea, rezultatele obţinute în muncă, comportamentul în situaţii-limită ale candidatului şi proiecte profesionale de viitor în situaţia în care va ocupa postul pentru care candidează.

Art. 12. - (1) Proba practică se proiectează astfel încât să se aprecieze cât mai corect potenţialul de utilizare în context profesional a acelor abilităţi personale care sunt indispensabile realizării atribuţiilor postului.

(2) In funcţie de atribuţiile postului scos la concurs, proba practică poate consta, între altele, în demonstrarea abilităţilor de lucru cu computerul personal ori de utilizare a unor programe informatice, de dactilografiere ori stenodactilografiere, translaţie la cască, intervenţie într-o situaţie standard, coordonare a unei echipe, sinteză a unui text, descriere a unei situaţii standard observate.

Art. 13. - (1) Pentru fiecare subiect se elaborează grila de corectare/apreciere şi notare.

(2) Baremele, respectiv grilele de apreciere se afişează prin grija secretarului comisiei de concurs imediat după încheierea probei.

Art. 14. - Testele scrise se corectează şi se notează. Interviul şi proba practică de evaluare a aptitudinilor se apreciază şi se notează.

Art. 15. - Durata fiecărei probe se stabileşte de comisia de concurs/examen în funcţie de gradul de dificultate şi de complexitate al subiectelor, fără a depăşi limita maximă de 3 ore.

Art. 16. - Divulgarea subiectelor, a grilelor de corectare, a ghidului de interviu, în întregime sau părţi componente ale acestora, atrage pentru cei vinovaţi, după caz, măsuri penale, administrative sau disciplinare, stabilite conform prevederilor legale în vigoare.

SECŢIUNEA a 3-a

Desfăşurarea concursului/examenului

Art. 17. - (1) Sălile, precum şi celelalte locaţii destinate susţinerii probelor sunt adaptate activităţilor legate de concurs/examen prin:

a) dotarea corespunzătoare;

b) înlăturarea oricăror materiale care ar putea influenţa candidaţii în elaborarea lucrărilor.

(2) In săli au acces numai candidaţii, după verificarea identităţii acestora, precum şi membrii comisiei şi secretarul acesteia.

Art. 18. - (1) Lucrările se sigilează, înainte de comunicarea subiectelor, de către candidaţi în prezenţa preşedintelui comisiei, după care se aplică ştampila unităţii organizatoare.

(2) Din momentul comunicării subiectelor niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii pot părăsi sala şi în situaţii de urgenţă, caz în care aceştia sunt însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs.

SECŢIUNEA a 4-a

Corectarea şi notarea testelor scrise

Art. 19. - (1) Testele scrise de verificare a cunoştinţelor se corectează şi se notează, independent, de fiecare membru al comisiei cu note de la 1 la 10, respectându-se baremele de corectare şi notare. Un punct se acordă din oficiu.

(2) Fiecare corector înregistrează în borderouri punctajele şi notele acordate pentru lucrări.

Art. 20. - (1) Testul-grilă se corectează pe loc, în sala în care s-a desfăşurat concursul/examenul, în momentul depunerii fiecărei lucrări.

(2) La corectarea testului-grilă asistă candidatul şi membrii comisiei. La corectarea lucrărilor ultimilor 2 candidaţi asistă ultimii 2 candidaţi ale căror lucrări au fost deja corectate, în situaţia în care la concurs participă un număr suficient de candidaţi pentru asigurarea acestei măsuri, în caz contrar aceasta aplicându-se în mod proporţional.

Art. 21. - (1) După încheierea acţiunii de corectare şi notare, borderourile semnate şi lucrările corectate sunt predate preşedintelui comisiei de concurs.

(2) După ce preşedintele comisiei verifică să nu fie diferenţe mai mari de un punct între notele acordate, notele obţinute se trec pe fiecare lucrare în parte de către fiecare corector.

(3) Nota finală se calculează ca medie aritmetică între notele acordate de corectori, cu două zecimale, fără rotunjire, şi se trece pe lucrare de către preşedintele comisiei, care semnează alături de corectori.

Art. 22. - (1) In cazul în care între notele acordate unei lucrări există o diferenţă mai mare de un punct, preşedintele comisiei recorectează lucrarea. Recorectarea se face în prezenţa membrilor comisiei care au acordat iniţial notele.

(2) Nota dată la recorectare este nota finală şi se trece pe lucrare sub semnătura preşedintelui comisiei de concurs.

(3) Situaţiile care necesită recorectare sunt consemnate într-un proces-verbal, întocmit de secretar şi semnat de membrii comisiei.

Art. 23. - (1) După ce toate lucrările au fost corectate, acestea se desigilează de secretarul comisiei în prezenţa membrilor şi a preşedintelui comisiei de concurs.

(2) Secretarul comisiei întocmeşte un tabel cu numele candidaţilor şi notele obţinute de aceştia.

(3) Preşedintele comisiei de concurs verifică corectitudinea transcrierii notelor finale de pe lucrări în tabel.

(4) Eventualele corecturi de transcriere a notelor finale în tabel se fac numai cu cerneală sau pastă roşie de către preşedintele comisiei, care semnează şi ştampilează în dreptul acestora.

(5) Rezultatele fiecărei probe se comunică prin afişare, care, după caz, are loc înaintea desfăşurării următoarei probe.

SECŢIUNEA a 5-a

Aprecierea şi notarea interviurilor şi a probelor practice de evaluare a aptitudinilor

Art. 24. - (1) In cadrul interviului fiecare membru al comisiei de concurs adresează întrebări candidatului, fără a depăşi tematica afişată.

(2) Pentru fiecare întrebare se elaborează o grilă de interpretare, care este afişată la finalizarea interviului cu ultimul candidat înscris la concurs.

(3) Interviul se înregistrează sau, în cazul în care nu sunt disponibilităţi tehnice în acest sens, se transcrie întocmai de către secretarul comisiei.

(4) Pentru posturile care presupun o comunicare frecventă într-o limbă străină, o parte a interviului sau acesta în integralitate se poate susţine în limba respectivă.

Art. 25. - (1) Notele se acordă independent de către fiecare membru al comisiei de concurs şi se trec în borderou.

(2) La borderou se anexează motivarea, pe scurt, a mediei finale acordate, cu semnătura preşedintelui şi a membrilor comisiei de concurs.

(3) Nota finală se calculează ca medie aritmetică între notele acordate de membrii comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire.

Art. 26. - Pentru fiecare probă practică se întocmeşte o grilă de apreciere, ce conţine toate elementele necesare în vederea aprecierii independente - baremul, timpul de realizare a sarcinii, viteza de reacţie, numărul de greşeli şi greşelile apreciate ca fiind foarte grave etc. - şi care este afişată la finalul încheierii probei de către ultimul candidat.

SECŢIUNEA a 6-a

Stabilirea şi comunicarea rezultatelor

Art. 27. - (1) Secretarul comisiei de concurs întocmeşte tabelul nominal cu rezultatele obţinute, în ordinea descrescătoare a notelor finale.

(2) Tabelul se afişează la sediul unităţii organizatoare, fiind semnat de preşedintele comisiei de concurs şi de secretarul acesteia.

Art. 28. - După rezolvarea contestaţiilor se întocmeşte tabelul cu clasificarea finală a candidaţilor în ordinea descrescătoare a notelor finale. In dreptul fiecărui candidat se scrie nota finală obţinută şi menţiunea: „admis", „respins", „neprezentat", „eliminat din concurs/ examen", după caz.

SECŢIUNEA a 7-a

Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor

Art. 29. - (1) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul probelor de concurs/examen se depun la secretariatul unităţii organizatoare în termen de 24 de ore de la afişare, în ziua prevăzută de graficul de desfăşurare a concursului/examenului, şi se soluţionează conform dispoziţiilor prezentei secţiuni.

(2) La expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, secretariatul unităţii organizatoare predă secretarului comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în vederea soluţionării, contestaţiile depuse.

(3) Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

(4) Rezultatele obţinute la probele practice nu pot fi contestate.

(5) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a acestora.

Art. 30. - (1) Nota acordată iniţial se modifică, prin creştere sau prin descreştere, dacă între aceasta şi nota acordată de comisia de soluţionare a contestaţiilor se constată o diferenţă de cel puţin 0,50 puncte, până la nota 9,50. Dacă diferenţa dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota iniţială rămâne neschimbată, pentru notele de până la 9,50. Pentru lucrările corectate cu note de cel puţin 9,50 se acordă nota de la recorectare.

(2) Nota acordată după contestaţii rămâne definitivă.

Art. 31. - (1) Hotărârile comisiei de soluţionare a contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal, întocmit de secretarul comisiei şi semnat de preşedintele şi membrii acesteia.

(2) Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor prin afişare la sediul unităţii organizatoare.

Art. 32. - După cel puţin 30 de zile calendaristice de la data afişării rezultatelor concursului, dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice, unitatea organizatoare restituie, pe bază de semnătură, la cererea candidatului declarat „respins" la concurs, documentele depuse de acesta la dosarul propriu de recrutare, prevăzute la pct. 1 lit. b), d), g) şi j) din anexa nr. 2 la regulament.

ANEXA Nr. 2 la regulament

Conţinutul dosarului propriu de recrutare al candidaţilor şi al dosarului de concurs pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din MAI

SECŢIUNEA 1

Dosarul propriu de recrutare al candidaţilor

1. Dosarul propriu de recrutare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant conţine următoarele documente:

a) cererea de înscriere şi CV;

b) copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului şi copii ale foilor matricole anexe care, în prezenţa exemplarelor originale ale acestora, sunt certificate pentru conformitate cu originalul, la depunere, de către secretarul comisiei de concurs; după certificare, exemplarele originale se restituie candidatului;

c) copii ale actului de identitate, certificatului de naştere al candidatului, certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, care, în prezenţa exemplarelor originale ale acestora, sunt certificate pentru conformitate cu originalul, la depunere, de către secretarul comisiei de concurs; după certificare exemplarele originale se restituie candidatului;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţa care să ateste activitatea desfăşurată, vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate;

e) tabelul nominal cu rudele candidatului (soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul II inclusiv);

f) certificatul de cazier judiciar;

g) recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la instituţia de învăţământ, pentru absolvenţii care se angajează prima dată. Recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei;

h) 3 fotografii tip carte de identitate;

i) două fotografii color 9x12 cm;

j) fişa medicală-tip de încadrare în MAI;

k) certificatul de examinare psihologică;

l) după caz, declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 293/2008;

m) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

2. Candidaţii care au altă cetăţenie decât cea română fac dovada îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs/examen prin documente originale însoţite de traducerile autorizate în limba română.

SECŢIUNEA a 2-a

Dosarul de concurs

3. Dosarul de concurs este întocmit de compartimentul de resurse umane din/care deserveşte unitatea organizatoare şi conţine următoarele documente:

a) documentul prin care au fost constituite comisiile;

b) copia anunţului postat pe pagina de internet sau, după caz, publicat în presă, precum şi a celui postat la sediul unităţii organizatoare;

c) graficul desfăşurării concursului/examenului;

d) cererile de participare la concurs ale candidaţilor;

e) lucrările scrise ale candidaţilor şi înregistrarea/transcrierea interviului pe subiecte profesionale;

f) procesele-verbale ale comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

g) procesul-verbal de consemnare a modului de desfăşurare a concursului/examenului şi a rezultatelor obţinute de candidaţi;

h) borderourile şi alte documente specifice concursului/ examenului;

i) contestaţiile, acolo unde este cazul, precum şi modalitatea de soluţionare a acestora.

4. Borderourile şi documentele menţionate la pct. 3 lit. h) se întocmesc avându-se în vedere următoarele modele:

A. Model de borderou pentru consemnarea notelor acordate

Concurs pentru ocuparea postului..................

Borderou pentru consemnarea notelor acordate

Tipul probei.............

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Note pentru fiecare subiect

Nota finală*)

Observaţii

S1

S2

S3

S4

S5

*) Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate pentru fiecare subiect. La administrarea testelor tip grilă nu se consemnează nota obţinută la fiecare subiect, ci numai nota finală.

Numele şi prenumele evaluatorului....................

Data...................Semnătura..............................

B. Model de tabel cu rezultatele obţinute la concurs/examen

Tabel cu rezultatele obţinute la concursul/examenul pentru ocuparea postului de................

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Nota la proba 1

Nota la proba 2

Nota finală*)

Observaţii**)

*) Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate la probele de concurs.

**) Se trec următoarele menţiuni: „Admis", „Respins", „Neprezentat", „Eliminat din concurs/examen", după caz.

Preşedinte...................................

Secretar.......................................

Data..............................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 104/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 104 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 104/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu