Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 103 din 22 aprilie 2010

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei, al ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 163/540/23/2009

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 289 din 3 mai 2010Având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) lit. c), f) şi g) şi art. 44 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, coroborat cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului, ministrul finanţelor publice şi ministrul administraţiei şi internelor emit următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 27 martie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 10, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) Sinteza documentaţiei de avizare, întocmită de proiectant, semnată de expertul tehnic şi auditorul energetic pentru clădiri şi însuşită de coordonatorul local şi asociaţia de proprietari, se înaintează la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, însoţită de copia contractului de mandat perfectat de coordonatorul local cu asociaţia de proprietari.

(4) Conţinutul-cadru al sintezei documentaţiei de avizare este prevăzut în anexa nr. 91."

2. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Indicatorii tehnico-economici din documentaţia de avizare întocmită pentru fiecare obiectiv de investiţii se aprobă de către consiliul local, condiţionat de însuşirea acesteia de către coordonatorul local şi asociaţia de proprietari, şi cu avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.”

3. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) La încheierea procedurii de achiziţie publică, pentru fiecare obiectiv de investiţii, coordonatorul local, în calitate de autoritate contractantă, va acţiona pentru eficientizarea utilizării fondurilor publice, prin:

a) actualizarea devizului general estimativ aferent indicatorilor tehnico-economici aprobaţi în condiţiile art. 11 alin. (1), la încheierea contractului de achiziţie de lucrări, ca urmare a derulării, în condiţiile legii, a procedurii de achiziţie publică, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţii;

b) transmiterea devizului general actualizat, în copie, asociaţiei de proprietari pentru emiterea acordului;

c) transmiterea devizului general actualizat, a acordului asociaţiei de proprietari şi a contractului de achiziţie de lucrări, în copie, la direcţia generală coordonatoare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului."

4. La articolul 15, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:

„(2) Pe durata executării lucrărilor de intervenţie, în cazuri temeinic motivate şi în limita indicatorilor tehnico-economici aprobaţi, coordonatorul local, în calitate de autoritate contractantă, poate încheia, în condiţiile legii, acte adiţionale la contractul de execuţie, astfel:

a) în baza deciziei coordonatorului local, cu acordul prealabil al asociaţiei de proprietari, dacă valoarea adiţionată cumulată majorează cu până la 10% preţul contractului iniţial;

b) în baza avizului prealabil al Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, condiţionat de existenţa şi încadrarea în fondurile aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în situaţii excepţionale, temeinic motivate, dacă valoarea adiţionată cumulată majorează cu mai mult de 10% preţul contractului iniţial, şi numai dacă prin această măsură se asigură finalizarea lucrărilor de investiţie în termenul aprobat.

(3) In aplicarea prevederilor alin. (2), actele adiţionale se întocmesc, obligatoriu, în baza referatelor de necesitate şi oportunitate privind încheierea actelor adiţionale elaborate de către coordonatorul local, în calitate de autoritate contractantă, împreună cu proiectantul, expertul tehnic, auditorul energetic pentru clădiri şi executantul lucrărilor, însuşite de către asociaţia de proprietari şi însoţite de documente justificative, respectiv procese-verbale de constatare/control, note tehnice de inspecţie, dispoziţii de şantier, note de comandă pentru lucrări suplimentare/adiţionale, note de renunţare şi altele asemenea, după caz.

(4) In aplicarea prevederilor alin. (2) lit. b), la solicitarea de emitere a avizului Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, coordonatorul local, în calitate de autoritate contractantă, va anexa referatele de necesitate şi oportunitate privind încheierea actelor adiţionale, însoţite de copii de pe documentele justificative prevăzute la alin. (3), precum şi de graficul de execuţie cu eşalonarea corespunzătoare a costurilor, pentru asigurarea finalizării lucrărilor de intervenţie în termenul aprobat."

5. După anexa nr. 9 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 91, al cărei cuprins este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prevederile prezentului ordin se aplică atât contractelor care se semnează după data intrării în vigoare a acestuia, cât şi contractelor aflate în derulare la această dată, pentru lucrări rămase de executat.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

ANEXĂ (Anexa nr. 91 la normele metodologice)

- conţinut-cadru -

PROIECTANT....................................

Nr........................../..............................

SINTEZA

documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţie privind creşterea performanţei energetice

1. Date generale

* Denumirea obiectivului de investiţie: bloc de locuinţe

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(judeţul, localitatea, adresa)

* Faza de proiectare: Documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţie privind creşterea performanţei energetice

* Beneficiar: Asociaţia de proprietari ........................................................................................................................................................................ .

* Coordonator local: ........................................................................................................................................................................ .........................

* Expert tehnic atestat:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(numele, prenumele, profesia, nr. legitimaţie, domeniul construcţii civile, cerinţa A1)

* Auditor energetic pentru clădiri atestat:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(numele, prenumele, profesia, Certificat de atestare: seria, nr, gradul I, specialitatea C/C + I)

* Proiectant:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(denumirea, sediul)

Şef de proiect:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(numele, prenumele)

* Valoarea totală a investiţiei (cu TVAinclus)........................................mii lei, din care C+M:...................................mii lei

* Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie

Defalcarea valorii de construcţii-montaj (C+M) pe surse de finanţare:

1. buget de stat: 50% din C+M...............................................mii lei

2. buget local: 30% din C+M..................................................mii lei

3. fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M...................................mii lei

2. Date tehnice:

- anul construirii...............................................................

- regim de înălţime..........................................................

- număr de apartamente......................................................

- aria utilă totală - m2....................................................

- sistem constructiv anvelopă..........................................

3. Descrierea lucrărilor de intervenţie

Concluziile expertizei tehnice şi auditului energetic

a) expertiza tehnică:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

b) auditul energetic:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Datele tehnice ale investiţiei

A. Descrierea lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art. 4 lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu completările ulterioare):

- izolarea termică a pereţilor exteriori:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

- înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie performantă energetic :

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

- termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei:...............................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

- izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

B. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art. 4 lit. e) şi f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, cu completările ulterioare):

- lucrări de demontare şi remontare a instalaţiilor şi echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

- lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

C. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenţie prevăzute la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, cu completările ulterioare):

- lucrări de reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de intervenţie:...........................................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

- lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Lucrări de intervenţie prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, cu completările ulterioare

U.M.

Cantitatea

Costul estimat al lucrărilor de intervenţie

- lei-

A. Lucrări de bază

[(prevăzute la art. 4 lit. a)-d)]

a) izolarea termică a pereţilor exteriori

b) înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie performantă energetic

c) termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului peste ultimul nivel, în cazul existenţei şarpantei

d) izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter

B. Lucrări conexe lucrărilor de bază

[(prevăzute la art. 4 lit. e) şi f)]

e) lucrări de demontare şi remontare a instalaţiilor şi echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinte

f) lucrări de refacere a finisajelor anvelopei

Lucrări de intervenţie prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, cu completările ulterioare

U.M.

Cantitatea

Costul estimat al lucrărilor de intervenţie

- lei-

C. Lucrări suplimentare

(prevăzute la art. 6)

g) lucrări de reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de intervenţie

h) lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe

4. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

Indicatori valorici:

1. valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA - total,.....................................mii lei, din care:

- construcţii-montaj (C + M) (însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 şi 5.1.1 din devizul general) .............................................................. .....................................................................mii lei

2. investiţia specifică (construcţii-montaj/aria utilă a blocului)...................................mii lei/m2 (a.u.)

Indicatori fizici:

1. durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie ..........................................luni;

2. durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor) ..............................3 ani

3. durata de recuperare a investiţiei, în condiţii de eficienţă economică.............ani;

4. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic .................................................. kwh/m2 (a.u.) şi an;

5. economia anuală de energie:..........................................kwh/an în tone echivalent petrol..........................................tep;

6. reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2...................kg CO2/an.

Eşalonarea investiţiei - total INV/C+M în mii lei

5. Anexe:

Avize şi acorduri

* Certificatul de urbanism, în copie

* Certificatul de performanţă energetică, în copie. Piese desenate

* Plan, secţiune reprezentativă şi faţadă, situaţie propusă - scara recomandată 1:100.

Intocmit

Proiectant,

................................................................

(denumire)

L.S.

Expert tehnic,

................................................................

L.S.

Auditor energetic pentru clădiri,

................................................................

L.S.

Insuşit

Coordonatorul local

Primar,

................................................................

L.S.

Asociaţia de proprietari

Preşedinte,

................................................................

L.S.

Data:......................

NOTE:

1. Cap. 1-4 din sinteză se elaborează în baza rapoartelor de expertiză tehnică şi audit energetic, precum şi a documentaţiei de avizare, întocmite şi însuşite conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009.

2. Documentele anexate sintezei, menţionate la cap. 5, sunt anexe la documentaţia de avizare, elaborată pentru fiecare obiectiv de investiţie.

3. Sinteza, elaborată şi semnată de proiectant, semnată de expertul tehnic şi auditorul energetic pentru clădiri, avizată de coordonatorul local şi asociaţia de proprietari, însoţită obligatoriu de copia contractului de mandat încheiat de coordonatorul local cu asociaţia de proprietari, se transmite la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 103/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 103 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
ANONIM a comentat Legea 159 2017
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu