Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 103 din 22 aprilie 2010

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei, al ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 163/540/23/2009

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 289 din 3 mai 2010Având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) lit. c), f) şi g) şi art. 44 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, coroborat cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului, ministrul finanţelor publice şi ministrul administraţiei şi internelor emit următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 27 martie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 10, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) Sinteza documentaţiei de avizare, întocmită de proiectant, semnată de expertul tehnic şi auditorul energetic pentru clădiri şi însuşită de coordonatorul local şi asociaţia de proprietari, se înaintează la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, însoţită de copia contractului de mandat perfectat de coordonatorul local cu asociaţia de proprietari.

(4) Conţinutul-cadru al sintezei documentaţiei de avizare este prevăzut în anexa nr. 91."

2. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Indicatorii tehnico-economici din documentaţia de avizare întocmită pentru fiecare obiectiv de investiţii se aprobă de către consiliul local, condiţionat de însuşirea acesteia de către coordonatorul local şi asociaţia de proprietari, şi cu avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.”

3. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) La încheierea procedurii de achiziţie publică, pentru fiecare obiectiv de investiţii, coordonatorul local, în calitate de autoritate contractantă, va acţiona pentru eficientizarea utilizării fondurilor publice, prin:

a) actualizarea devizului general estimativ aferent indicatorilor tehnico-economici aprobaţi în condiţiile art. 11 alin. (1), la încheierea contractului de achiziţie de lucrări, ca urmare a derulării, în condiţiile legii, a procedurii de achiziţie publică, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţii;

b) transmiterea devizului general actualizat, în copie, asociaţiei de proprietari pentru emiterea acordului;

c) transmiterea devizului general actualizat, a acordului asociaţiei de proprietari şi a contractului de achiziţie de lucrări, în copie, la direcţia generală coordonatoare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului."

4. La articolul 15, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:

„(2) Pe durata executării lucrărilor de intervenţie, în cazuri temeinic motivate şi în limita indicatorilor tehnico-economici aprobaţi, coordonatorul local, în calitate de autoritate contractantă, poate încheia, în condiţiile legii, acte adiţionale la contractul de execuţie, astfel:

a) în baza deciziei coordonatorului local, cu acordul prealabil al asociaţiei de proprietari, dacă valoarea adiţionată cumulată majorează cu până la 10% preţul contractului iniţial;

b) în baza avizului prealabil al Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, condiţionat de existenţa şi încadrarea în fondurile aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în situaţii excepţionale, temeinic motivate, dacă valoarea adiţionată cumulată majorează cu mai mult de 10% preţul contractului iniţial, şi numai dacă prin această măsură se asigură finalizarea lucrărilor de investiţie în termenul aprobat.

(3) In aplicarea prevederilor alin. (2), actele adiţionale se întocmesc, obligatoriu, în baza referatelor de necesitate şi oportunitate privind încheierea actelor adiţionale elaborate de către coordonatorul local, în calitate de autoritate contractantă, împreună cu proiectantul, expertul tehnic, auditorul energetic pentru clădiri şi executantul lucrărilor, însuşite de către asociaţia de proprietari şi însoţite de documente justificative, respectiv procese-verbale de constatare/control, note tehnice de inspecţie, dispoziţii de şantier, note de comandă pentru lucrări suplimentare/adiţionale, note de renunţare şi altele asemenea, după caz.

(4) In aplicarea prevederilor alin. (2) lit. b), la solicitarea de emitere a avizului Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, coordonatorul local, în calitate de autoritate contractantă, va anexa referatele de necesitate şi oportunitate privind încheierea actelor adiţionale, însoţite de copii de pe documentele justificative prevăzute la alin. (3), precum şi de graficul de execuţie cu eşalonarea corespunzătoare a costurilor, pentru asigurarea finalizării lucrărilor de intervenţie în termenul aprobat."

5. După anexa nr. 9 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 91, al cărei cuprins este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prevederile prezentului ordin se aplică atât contractelor care se semnează după data intrării în vigoare a acestuia, cât şi contractelor aflate în derulare la această dată, pentru lucrări rămase de executat.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

ANEXĂ (Anexa nr. 91 la normele metodologice)

- conţinut-cadru -

PROIECTANT....................................

Nr........................../..............................

SINTEZA

documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţie privind creşterea performanţei energetice

1. Date generale

* Denumirea obiectivului de investiţie: bloc de locuinţe

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(judeţul, localitatea, adresa)

* Faza de proiectare: Documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţie privind creşterea performanţei energetice

* Beneficiar: Asociaţia de proprietari ........................................................................................................................................................................ .

* Coordonator local: ........................................................................................................................................................................ .........................

* Expert tehnic atestat:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(numele, prenumele, profesia, nr. legitimaţie, domeniul construcţii civile, cerinţa A1)

* Auditor energetic pentru clădiri atestat:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(numele, prenumele, profesia, Certificat de atestare: seria, nr, gradul I, specialitatea C/C + I)

* Proiectant:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(denumirea, sediul)

Şef de proiect:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(numele, prenumele)

* Valoarea totală a investiţiei (cu TVAinclus)........................................mii lei, din care C+M:...................................mii lei

* Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie

Defalcarea valorii de construcţii-montaj (C+M) pe surse de finanţare:

1. buget de stat: 50% din C+M...............................................mii lei

2. buget local: 30% din C+M..................................................mii lei

3. fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M...................................mii lei

2. Date tehnice:

- anul construirii...............................................................

- regim de înălţime..........................................................

- număr de apartamente......................................................

- aria utilă totală - m2....................................................

- sistem constructiv anvelopă..........................................

3. Descrierea lucrărilor de intervenţie

Concluziile expertizei tehnice şi auditului energetic

a) expertiza tehnică:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

b) auditul energetic:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Datele tehnice ale investiţiei

A. Descrierea lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art. 4 lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu completările ulterioare):

- izolarea termică a pereţilor exteriori:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

- înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie performantă energetic :

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

- termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei:...............................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

- izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

B. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art. 4 lit. e) şi f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, cu completările ulterioare):

- lucrări de demontare şi remontare a instalaţiilor şi echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

- lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

C. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenţie prevăzute la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, cu completările ulterioare):

- lucrări de reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de intervenţie:...........................................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

- lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Lucrări de intervenţie prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, cu completările ulterioare

U.M.

Cantitatea

Costul estimat al lucrărilor de intervenţie

- lei-

A. Lucrări de bază

[(prevăzute la art. 4 lit. a)-d)]

a) izolarea termică a pereţilor exteriori

b) înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie performantă energetic

c) termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului peste ultimul nivel, în cazul existenţei şarpantei

d) izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter

B. Lucrări conexe lucrărilor de bază

[(prevăzute la art. 4 lit. e) şi f)]

e) lucrări de demontare şi remontare a instalaţiilor şi echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinte

f) lucrări de refacere a finisajelor anvelopei

Lucrări de intervenţie prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, cu completările ulterioare

U.M.

Cantitatea

Costul estimat al lucrărilor de intervenţie

- lei-

C. Lucrări suplimentare

(prevăzute la art. 6)

g) lucrări de reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de intervenţie

h) lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe

4. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

Indicatori valorici:

1. valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA - total,.....................................mii lei, din care:

- construcţii-montaj (C + M) (însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 şi 5.1.1 din devizul general) .............................................................. .....................................................................mii lei

2. investiţia specifică (construcţii-montaj/aria utilă a blocului)...................................mii lei/m2 (a.u.)

Indicatori fizici:

1. durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie ..........................................luni;

2. durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor) ..............................3 ani

3. durata de recuperare a investiţiei, în condiţii de eficienţă economică.............ani;

4. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic .................................................. kwh/m2 (a.u.) şi an;

5. economia anuală de energie:..........................................kwh/an în tone echivalent petrol..........................................tep;

6. reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2...................kg CO2/an.

Eşalonarea investiţiei - total INV/C+M în mii lei

5. Anexe:

Avize şi acorduri

* Certificatul de urbanism, în copie

* Certificatul de performanţă energetică, în copie. Piese desenate

* Plan, secţiune reprezentativă şi faţadă, situaţie propusă - scara recomandată 1:100.

Intocmit

Proiectant,

................................................................

(denumire)

L.S.

Expert tehnic,

................................................................

L.S.

Auditor energetic pentru clădiri,

................................................................

L.S.

Insuşit

Coordonatorul local

Primar,

................................................................

L.S.

Asociaţia de proprietari

Preşedinte,

................................................................

L.S.

Data:......................

NOTE:

1. Cap. 1-4 din sinteză se elaborează în baza rapoartelor de expertiză tehnică şi audit energetic, precum şi a documentaţiei de avizare, întocmite şi însuşite conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009.

2. Documentele anexate sintezei, menţionate la cap. 5, sunt anexe la documentaţia de avizare, elaborată pentru fiecare obiectiv de investiţie.

3. Sinteza, elaborată şi semnată de proiectant, semnată de expertul tehnic şi auditorul energetic pentru clădiri, avizată de coordonatorul local şi asociaţia de proprietari, însoţită obligatoriu de copia contractului de mandat încheiat de coordonatorul local cu asociaţia de proprietari, se transmite la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 103/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 103 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 395 2017
     Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 395 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decizia 395 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decizia 395 2017
     Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Kindly write us back with the loan information; - Complete Name: - Loan amount needed: - Loan Duration: - Purpose of loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Bună ziua, este plăcerea mea umilă de a vă aduce la ușă, cel mai bun împrumut. de finanțare. Noi, la BELLUNO, Italia, înțelegem provocările obținerii aprobării pentru un împrumut cu un scor de credit mai mic decât stelar și istorie. De aceea ne-am specializat de mai mulți ani în servirea și prelucrarea aprobării împrumuturilor pentru persoanele care nu au astfel de scoruri de credit. Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi pentru locuințe și multe altele, precum și pentru acoperirea tuturor nevoilor dvs. de împrumut cu o rată a dobânzii interesantă și planuri de plată fără efort. Lucrăm spre extinderea activității noastre internaționale. portofoliu la nivel global și finanțarea proiectelor sub forma finanțării datoriei de la 1 milion de dolari și mai mult. Acest program de finanțare permite unui client să se bucure de o rată scăzută a dobânzii de până la 3% pe an pentru o perioadă de 1-15 ani. De asemenea, putem aproba împrumuturi personale și de afaceri din mărime de 100.000,00 USD până la 1.000.000,00 USD în funcție de natura afacerii. În prezent oferim finanțare pentru: * Franciza Start-Up * Achiziția de Afaceri * Extinderea Afacerii * Achiziționarea de Imobile Comerciale * Execuția Contractului * * Împrumuturile de consolidare Scopul nostru este să putem ajuta pe toată lumea cât mai mult posibil, indiferent de raportul dvs. de credit a zice. Nu am stabilit compania noastră să discrimineze. Vom fi bucuroși să primim Rezumatul Executiv / Planul de Proiect și să acceptăm un BELLUNO. Firma noastră este hotărâtă să participe cu diligență la orice proiect viabil, la alegerea dvs., în vederea finanțării și acordării de împrumuturi cu împrumut pentru acestea. Trimiteți prin e-mail rezumatul proiectelor dvs. la: alenxanderwalkerloanfirm@outlook.com
ANONIM a comentat Decretul 385 2018
     We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 385 2018
     We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decizia 153 2017
    www.thejunction.eu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu