Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 103 din 21 decembrie 1995

pentru aprobarea Metodologiei organizarii si desfasurarii cursurilor de calificare profesionala in meseriile de baza din activitatile hoteliere si de turism

ACT EMIS DE: MINISTERUL TURISMULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 128 din 20 iunie 1996


SmartCity3


    Ministrul turismului,
    in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 455/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului,
    avand in vedere prevederile Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, si ale Hotararii Guvernului nr. 360/1990 privind calificarea muncitorilor in unitati de stat,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia organizarii si desfasurarii cursurilor de calificare profesionala in meseriile de baza din activitatile hoteliere si de turism, care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala de strategie si reforma in turism si Institutul National de Formare si Management pentru Turism vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.


                  Ministrul turismului,
                  Dan Matei Agathon

    ANEXA 1

                       METODOLOGIA
organizarii si desfasurarii cursurilor de calificare profesionala in meseriile de baza din activitatile hoteliere si de turism

    1. Dispozitii generale
    1.1. Institutul National de Formare si Management pentru Turism si agentii economici din turism pot organiza cursuri de calificare profesionala in meseriile de baza din turism, cu respectarea prezentei metodologii.
    1.2. Meseriile de baza pentru care se vor organiza cursuri de calificare sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2.
    1.2.1. Pentru meseriile prevazute in anexa nr. 1, cursurile de calificare se organizeaza de catre Institutul National de Formare si Management pentru Turism atat pentru salariatii agentilor economici din turism, cat si pentru alte persoane, in vederea incadrarii in munca in unitati din turism.
    1.2.2. Pentru meseriile prevazute in anexa nr. 2, cursurile de calificare se pot organiza de catre agentii economici din turism, pentru salariatii proprii, la locul de munca, fara scoatere din productie, pe baza planurilor, de invatamant aprobate de Ministerul Turismului.
    1.2.3. La solicitarea agentilor economici, Institutul National de Formare si Management pentru Turism poate organiza cursuri si pentru alte meserii prevazute de Clasificarea ocupatiilor din Romania (C.O.R.), cu respectarea prezentei metodologii.
    1.3. Conditiile ce trebuie indeplinite de persoanele care doresc sa urmeze cursuri de calificare profesionala organizate de Institutul National de Formare si Management pentru Turism si de agentii economici din turism sunt urmatoarele:
    1.3.1. sa aiba motivatii si aptitudini pentru meseria aleasa, verificate pe baza unui interviu psihosociologic;
    1.3.2. sa aiba varsta de munca potrivit legislatiei in vigoare si starea sanatatii corespunzatoare pentru a practica meseria respectiva, neavand contraindicatii medicale;
    1.3.3. sa fie absolventi ai Invatamantului liceal, cu sau fara diploma de bacalaureat. Se admit absolventi ai invatamantului gimnazial sau echivalent, pentru meseriile de chelner, camerista, bucatar, cofetar, spalator textile;
    1.3.4. candidatii la cursurile de calificare in meseriile de agent de turism, ghid de turism si receptioner hotel sa cunoasca o limba straina de circulatie internationala. Nivelul cunostintelor se apreciaza printr-un test de verificare a cunostintelor de cultura generala sustinut in limba straina;
    1.3.5. sa aiba recomandarea scrisa a conducatorului unitatii sau a sectorului unde isi desfasoara activitatea (conditie valabila numai pentru angajati):
    1.3.6. sa indeplineasca, in functie de cerintele meseriei, si alte criterii de selectie (aspect fizic, indemanare, cunostinte de specialitate in domeniu), cerute/stabilite de conducerea organizatorului cursului de calificare.
    2. Organizarea si desfasurarea cursurilor
    2.1. Cursurile de calificare profesionala se organizeaza pe meserii, pe grupe (clase), cuprinzand intre 10-30 de cursanti. Daca numarul acestora este mai mic, se pot forma grupe comune cu alte unitati de profil din aceeasi localitate sau din zone apropiate.
    2.2. Pentru obtinerea aprobarii organizarii cursurilor de calificare profesionala, unitatea organizatoare va prezenta la Ministerul Turismului - Directia generala de strategie si reforma in turism - documentatia pentru aprobarea constituirii cursului de calificare profesionala (model cuprins in anexa nr. 3). Se excepteaza de la aceasta prevedere Institutul National de Formare si Management pentru Turism.
    2.3. Durata cursurilor este stabilita prin planul de invatamant pentru fiecare meserie, intre 3-12 luni, in functie de complexitatea acesteia.
    Procesul de instruire se desfasoara pe intreaga durata a cursului si consta in pregatirea teoretica si practica in baza planurilor de invatamant si a programelor analitice aprobate de Ministerul Turismului.
    Instruirea teoretica a cursantilor se desfasoara sub forma de lectii, in limita a 8-12 ore saptamanal, in afara programului de lucru. In functie de conditiile existente in unitati, cursurile teoretice se pot organiza si in perioade comasate, cu program zilnic de 6 ore.
    Pregatirea practica se realizeaza sub indrumarea instructorilor de practica nominalizati de conducerea organizatorului cursurilor, conform planului de instruire practica aprobat, pe baza de caiet de practica, pe intreaga durata a cursului, la locul de munca, in cadrul programului normal de lucru sau in laboratoare, cabinete special amenajate, ori in alte unitati cu grad ridicat de dotare, care sa permita buna insusire a meseriei.
    3. Evaluarea si atestarea absolvirii
    3.1. Evaluarea nivelului de pregatire a cursantilor se face pe toata durata cursurilor, prin verificari orale, scrise si practice, apreciate cu note de la 10 la 1, care vor fi consemnate in catalogul-tip al cursului respectiv.
    In perioada de pregatire, in vederea incheierii mediei, cursantii trebuie sa fie notati de cel putin 2-3 ori la obiectele de studiu de specialitate si de 1-2 ori la celelalte discipline.
    3.2. Pot participa la examenul de absolvire a cursului numai cursantii care au mediile incheiate la toate obiectele de studiu si au obtinut note de minimum 5 la toate disciplinele.
    3.3. In scopul tinerii evidentei acestor activitati, unitatile organizatoare vor asigura urmatoarele documente:
    - catalogul-tip al cursului de calificare, care cuprinde datele personale ale cursantilor: numele, prenumele, data si locul nasterii, locul de munca, obiectele de studiu (cu coloane separate pentru absente si note, la fiecare disciplina, mediile incheiate);
    - condica pentru evidenta orelor predate: data si ora, disciplina, tema, numele profesorului sau al instructorului de practica si semnatura acestora;
    - caietul de practica pentru fiecare cursant, care va cuprinde, in prima parte, desfasurarea planului de practica cu mentionarea temelor (activitatile, sarcinile, operatiunile), care trebuie realizate de cursanti in perioada de practica, iar in a doua parte, lucrarile practice efectuate zilnic - cu semnatura instructorului de practica sau a indrumatorului, prin care se fac recomandari si se apreciaza cu note de la 10 la 1 executarea lucrarilor mentionate.
    3.4. Cursantii care, din motive diferite, lipsesc intr-un procent mai mare de 10% din totalul orelor de curs vor fi eliminati de la cursuri, pe baza referatului intocmit de responsabilul de curs, prin decizia directorului care a aprobat organizarea cursului.
    3.5. Pentru buna desfasurare a cursurilor si asigurarea insusirii temeinice a cunostintelor teoretice si practice necesare calificarii profesionale in meserie a cursantilor, cadrele de instruire si instructorii de practica se aleg din randul celor mai buni specialisti din societatile comerciale, indeosebi absolventi ai cursurilor de instructori ai Institutului National de Formare si Management pentru Turism, sau al unor recunoscuti specialisti in domeniu.
    3.6. Examenul de absolvire
    3.6.1. Cursurile de calificare profesionala se finalizeaza, dupa expirarea duratei de instruire, prin examen de absolvire, la care pot participa toti cursantii care au avut o frecventa corespunzatoare si au mediile incheiate la toate obiectele de studiu, conform pct. 3.2.
    3.6.2. Examenul de absolvire consta in: lucrare scrisa si proba practica de tehnologia meseriei. In plus, pentru meseriile de agent de turism, ghid de turism si receptioner hotel se sustine examen scris sau oral, dupa caz, la limba straina studiata.
    3.6.3. Examenul de absolvire a cursurilor de calificare profesionala se sustine in fata comisiei de examinare formata din:
    1. Presedinte     - directorul/directorul adjunct al unitatii abilitate
                        sa organizeze cursul;
    2. Vicepresedinte - reprezentantul Ministerului Turismului sau al
                        Institutului National de Formare si Management
                        pentru Turism;
    3. Membri:        - 1 reprezentant al asociatiilor profesionale de
                        profil;
                      - 1 profesor examinator pentru disciplina de
                        specialitate;
                      - 1 instructor de practica examinator pentru
                        disciplina de specialitate;
                      - 1 profesor examinator pentru limba straina, dupa
                        caz;
    4. Secretar       - responsabilul de curs sau secretarul
                        scolii/unitatii organizatoare.
    3.6.4. Comisia de examinare se constituie prin decizia directorului Institutului National de Formare si Management pentru Turism sau a conducatorului agentului economic din turism care organizeaza cursurile, pe baza propunerilor transmise de institutiile/organizatiile reprezentate in comisie.
    3.6.5. Cursantii care obtin cel putin nota 5 la lucrarea scrisa si la proba practica si nota 6 la limba straina (cei care sustin aceasta proba) sunt declarati calificati in meserie, pe baza procesului-verbal al comisiei de examinare, si li se va elibera certificatul de calificare profesionala-tip.
    Certificatul de calificare se elibereaza numai acelor cursanti care au absolvit toate probele de examen si prin acesta fac dovada ca au dobandit cunostintele si competentele cerute pentru practicarea meseriei respective. Cei care nu au promovat una sau mai multe probe la examenul de absolvire se pot prezenta pentru o noua examinare la aceste probe in urmatoarele 6 luni. Daca nici la reexaminare cursantii nu obtin nota de promovare, nu vor fi declarati calificati in meserie.
    Institutul National de Formare si Management pentru Turism si agentii economici din turism care organizeaza cursuri de calificare profesionala vor prezenta la Ministerului Turismului - Directia generala de strategie si reforma in turism -, cu 30 de zile inainte de data sustinerii examenului de absolvire, propuneri de teste si subiecte de examen care sa cuprinda temele prevazute in planurile si programele de invatamant aprobate.
    Ministerul Turismului definitiveaza subiectele de examen, le sigileaza si le transmite unitatii care organizeaza examenul, prin presedintele comisiei de examinare.
    Secretarul comisiei de examinare raspunde de buna desfasurare a examenului de absolvire a cursului.
    Nerespectarea prevederilor de mai sus are drept consecinta anularea examenelor respective.
    3.6.6. Rezultatul examenului de absolvire este consemnat intr-un proces-verbal intocmit de comisia de examinare si cuprinde: data si locul de desfasurare, referiri la decizia de organizare a cursului si la aceea de numire a comisiei de examinare, meseria pentru care s-a sustinut examenul de calificare, numele si prenumele candidatilor, data si locul nasterii, locul de munca, notele la fiecare proba de examen, semnaturile membrilor comisiei de examinare, precum si stampila unitatii organizatoare. Acesta se intocmeste in doua exemplare, se inregistreaza la registratura unitatii organizatoare si se arhiveaza pe timp nelimitat impreuna cu celelalte documente care atesta participarea la cursuri si absolvirea acestora. Procesul-verbal este actul oficial in baza caruia sunt eliberate certificatele de calificare profesionala-tip de catre unitatile organizatoare a cursurilor, sub semnatura presedintelui comisiei de examinare.
    4. Dispozitii finale
    4.1. Institutul National de Formare si Management pentru Turism si agentii economici din turism care organizeaza cursuri de calificare profesionala au obligatia sa asigure desfasurarea cursurilor la un inalt nivel calitativ si de exigenta, pentru insusirea in cele mai bune conditii a cunostintelor teoretice si pentru formarea deprinderilor practice de catre participanti, astfel incat acestia, dupa obtinerea calificarii, sa poata contribui la ridicarea calitatii serviciilor din activitatile de turism si hoteliere unde sunt incadrati.
    4.2. Directia generala de strategie si reforma in turism din Ministerul Turismului va urmari respectarea reglementarilor legale si a prezentei metodologii pentru organizarea si desfasurarea cursurilor de calificare profesionala, precum si asigurarea exigentei corespunzatoare la examenele de absolvire.
    4.3. Pe data intrarii in vigoare a prezentei metodologii, metodologiile organizarii si desfasurarii cursurilor/programelor de pregatire profesionala pentru meseriile/specializarile din activitatile hoteliere si de turism nr. 2/1986 si nr. 4/1.322/1993 isi inceteaza aplicabilitatea.

    ANEXA 1
    la metodologie

                           NOMENCLATORUL
meseriilor din activitatea hoteliera si de turism pentru care se pot organiza cursuri de calificare profesionala de catre Institutul National de Formare si Management pentru Turism

-----------------------------------------------------------------------
  Nr.    Denumirea meseriei                             Durata cursului
  crt.      (functiei)                                     - luni -
------------------------------------------------------------------------
    1.    Agent de turism/ghid de turism                        12
    2.    Agent de turism                                        6
    3.    Ghid de turism                                         6
    4.    Contabil/planificator in agentia de turism             9
    5.    Receptioner hotel                                      6
    6.    Bucatar/chelner                                       12
    7.    Bucatar                                                9
    8.    Cofetar-patiser                                        9
    9.    Chelner                                                6
   10.    Muncitor de intretinere echipament hotelier            9
-----------------------------------------------------------------------
-----------------
    NOTA:
    La solicitarea agentilor economici, Institutul National de Formare si Management pentru Turism poate organiza cursuri de calificare si pentru alte meserii prevazute in Clasificarea ocupatiilor din Romania (C.O.R.), cu respectarea prezentei metodologii.

    ANEXA 2
    la metodologie

                           NOMENCLATORUL
meseriilor din activitatea hoteliera si de turism pentru care se organizeaza cursuri de calificare profesionala, fara scoatere din productie, de catre agentii economici din turism
------------------------------------------------------------------------
  Nr.         Denumirea meseriei                        Durata cursului
  crt.             (functiei)                              - luni-
------------------------------------------------------------------------
    1.        Agent de turism                                   9
    2.        Ghid de turism                                    9
    3.        Lucrator hotelier                                 9
    4.        Camerista                                         3
    5.        Bucatar                                          12
    6.        Cofetar-patiser                                  12
    7.        Chelner                                           9
    8.        Spalator textile                                  3
-----------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3
    la metodologie

                          DOCUMENTATIA
pentru aprobarea organizarii cursurilor de calificare profesionala
    a) Decizia de organizare a cursului
    b) Tabelul nominal al cursantilor
    c) Tabelul cu lectorii si instructorii cursurilor teoretice si nominalizarea unitatilor in care se vor derula activitati practice
    d) Graficul de desfasurare a cursului si a activitatilor practice conform planului si programelor de invatamant.


    ANEXA 3 a)
    la metodologie


    SOCIETATEA COMERCIALA

                                                         Aprobat,
                                                  MINISTERUL TURISMULUI


                       DECIZIA Nr. ..........
                               din .......
             pentru organizarea cursului de calificare in meseria
              ...................................................

    Directorul Societatii Comerciale ..................................... numit prin ...............................................................
    in baza Metodologiei organizarii si desfasurarii cursurilor de calificare profesionala in meseriile de baza din activitatile hoteliere si de turism, aprobate prin Ordinul ministrului turismului nr. 103 din 21 decembrie 1995,
    avand in vedere referatul intocmit de compartimentul (serviciul) .........., din care rezulta necesitatea calificarii unui numar de ......................... lucratori in meseriile ........................, pentru care sunt disponibile locuri de munca in cadrul societatii comerciale,
    pentru asigurarea necesarului de personal calificat in structura meseriilor specifice activitatii, in vederea ridicarii calitatii productiei si a serviciilor turistice,

                         DECIDE:

    Art. 1
    Se aproba organizarea unui curs de calificare la locul de munca in meseria de ......................................., cuprinzand un numar de .... salariati, conform tabelului cuprins in anexa nr. 3 b).
    Art. 2
    Cursul de calificare se va desfasura in perioada ......................, sub indrumarea cadrelor de instruire prevazute in anexa nr. 3 c).
    Art. 3
    Pregatirea se realizeaza pe baza planurilor de invatamant aprobate de Ministerul Turismului; pregatirea teoretica va fi efectuata in afara programului de lucru, conform graficului cuprins in anexa nr. 3 d), iar pregatirea practica, in cadrul programului normal de lucru, cu indeplinirea sarcinilor stabilite in caietul de practica.
    Art. 4
    Dupa terminarea pregatirii teoretice si practice si dupa expirarea duratei cursului se organizeaza, pe baza deciziei directorului societatii comerciale, examenul de absolvire pentru obtinerea calificarii, conform prezentei metodologii.
    Art. 5
    Responsabil de curs se numeste dl/dna ....................................., care va asigura intocmirea corecta a tuturor documentatiilor si evidentelor, inclusiv arhivarea acestora.
    Art. 6
    Serviciul - biroul ........................................................, profesorii si instructorii de practica nominalizati, precum si sefii unitatilor sau ai sectoarelor in care sunt incadrati lucratorii respectivi raspund de buna organizare si desfasurare a cursului, cat si de aducerea la indeplinire a prezentei decizii.


                             Director,


    ANEXA 3 b)
    la metodologie

                              TABEL NOMINAL
cu cursantii inscrisi la cursul de calificare in meseria de
                  ....................................
---------------------------------------------------------------------------
| Nr.| Numele    | Data     | Studiile  | Functia  | Vechimea | Vechimea  |
|crt.|   si      | si locul | si anul   | si locul | totala   | in functia|
|    | prenumele | nasterii | absolvirii| de munca | in munca | actuala   |
---------------------------------------------------------------------------
|    |           |          |           |          |          |           |
---------------------------------------------------------------------------
|    |           |          |           |          |          |           |
---------------------------------------------------------------------------
|    |           |          |           |          |          |           |
---------------------------------------------------------------------------
|    |           |          |           |          |          |           |
---------------------------------------------------------------------------
|    |           |          |           |          |          |           |
---------------------------------------------------------------------------
|    |           |          |           |          |          |           |
---------------------------------------------------------------------------
|    |           |          |           |          |          |           |
---------------------------------------------------------------------------
|    |           |          |           |          |          |           |
---------------------------------------------------------------------------
|    |           |          |           |          |          |           |
---------------------------------------------------------------------------
|    |           |          |           |          |          |           |
---------------------------------------------------------------------------
|    |           |          |           |          |          |           |
---------------------------------------------------------------------------
|    |           |          |           |          |          |           |
---------------------------------------------------------------------------
|    |           |          |           |          |          |           |
---------------------------------------------------------------------------
|    |           |          |           |          |          |           |
---------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3 c)
    la metodologie

                               TABEL
cu lectorii si instructorii de practica la cursul de calificare
    in meseria de ...............................
------------------------------------------------------------------------
| Nr. |   Numele  | Functia  | Studiile      | Pregatirea | Disciplina |
|crt. |     si    | actuala  | si anul       | si         | predata    |
|     | prenumele | si locul | absolvirii    | experienta |            |
|     |           | de munca | (calificarea) | didactica  |            |
------------------------------------------------------------------------
|     |           |          |               |            |            |
------------------------------------------------------------------------
|     |           |          |               |            |            |
------------------------------------------------------------------------
|     |           |          |               |            |            |
------------------------------------------------------------------------
|     |           |          |               |            |            |
------------------------------------------------------------------------
|     |           |          |               |            |            |
------------------------------------------------------------------------
|     |           |          |               |            |            |
------------------------------------------------------------------------
|     |           |          |               |            |            |
------------------------------------------------------------------------
|     |           |          |               |            |            |
------------------------------------------------------------------------
|     |           |          |               |            |            |
------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3 d)
    la metodologie

                             GRAFICUL
de desfasurare a cursurilor teoretice si a activitatilor practice
------------------------------------------------------------------------
| Nr.  |         Tema             | Locul        | Data, ora |  Lector |
| crt. |                          | desfasurarii |           |         |
------------------------------------------------------------------------
|      |                          |              |           |         |
|      | A. Instruire teoretica   |              |           |         |
|      |                          |              |           |         |
|      |                          |              |           |         |
------------------------------------------------------------------------
|      |                          |              |           |         |
|      | B. Activitati practice   |              |           |         |
|      |                          |              |           |         |
|      | 1. Unitatea/sectia       |              |           |         |
|      | 2. Cursantii repartizati |              |           |         |
|      | 3. Instructor (numele    |              |           |         |
|      |      si prenumele)       |              |           |         |
|      |                          |              |           |         |
|      |                          |              |           |         |                                                                         
SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 103/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 103 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 103/1995
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu