Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1026 din 20.07.2017

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 603 din 26 iulie 2017SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscalbugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul IOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 21 aprilie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Se aprobă Procedura privind modulul «Completarea şi depunerea formularelor din sfera raportării situaţiilor financiare ale instituţiilor publice», prevăzută în anexa nr. 5. 2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin. 3. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor publice,Daniela Pescaru,secretar de statANEXĂ(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 517/2016) PROCEDURĂ privind modulul „Completarea şi depunerea formularelor din sfera raportării situaţiilor financiare ale instituţiilor publice" Capitolul IPrevederi cu caracter general privind structura formularelor din sfera raportării situaţiilor financiare, întocmirea, aprobarea şi depunerea acestora în sistemul naţional de raportare - Forexebug Articolul 1(1) Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate au obligaţia, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale.(2) În vederea generării în mod automat din sistemul naţional de raportare a situaţiilor financiare, ordonatorii de credite întocmesc în format electronic următoarele formulare:a)balanţa de deschidere; b)cont de execuţie non-trezor; c)balanţa de verificare; d)plăţi restante şi situaţia numărului de posturi; e)situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare; f)situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58); g)situaţia plăţilor efectuate la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă"; h)situaţia activelor şi datoriilor financiare. (3) Formularele din sfera raportării situaţiilor financiare se întocmesc în lei, cu două zecimale, distinct, pe sectoare bugetare. În cadrul fiecărui sector bugetar, entităţile publice pot avea una sau mai multe surse de finanţare.(4) Formularele din sfera raportării situaţiilor financiare se depun în sistemul naţional de raportare - Forexebug şi conţin în mod obligatoriu semnătura electronică cu certificat digital calificat aparţinând persoanei înrolate în sistemul naţional de raportare - Forexebug şi care are atribuit rolul de semnare şi transmitere a documentelor electronice.(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), ordonatorii de credite ierarhic superiori pot opta pentru introducerea în sistemul naţional de raportare - Forexebug a formularelor din sfera raportării situaţiilor financiare ale ordonatorilor de credite direct subordonaţi, utilizând semnătura electronică cu certificat digital calificat aparţinând persoanei înrolate în sistemul naţional de raportare - Forexebug şi care are atribuit rolul de semnare şi transmitere de documente în format electronic pentru entităţile publice direct subordonate. Articolul 2(1) Pentru anul 2017, entităţile publice care utilizează sistemul naţional de raportare reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările şi completările ulterioare, depun în sistemul naţional de raportare - Forexebug formularele din sfera raportării situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 1 şi în paralel au obligaţia de a întocmi şi de a depune situaţiile financiare şi celelalte tipuri de rapoarte stabilite pe baza datelor din evidenţa contabilă, pe suport hârtie, în formatul şi la termenele stabilite de normele contabile în vigoare.(2) Începând cu anul 2018, rapoartele acceptate de sistem nu se mai transmit pe suport hârtie către Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile subordonate. Articolul 3(1) Formularele din sfera raportării situaţiilor financiare şi instrucţiunile pentru completarea şi utilizarea acestora pot fi descărcate prin accesarea „Punctului Unic de Acces" de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice - Sistemul naţional de raportare Forexebug sau pot fi puse la dispoziţie de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care este arondată entitatea publică. Formularele din sfera raportării situaţiilor financiare se completează electronic.(2) Entităţile publice au obligaţia ca, înainte de completarea formularelor din sfera raportării situaţiilor financiare, să verifice şi să descarce/să solicite unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului ultima versiune a formularului electronic respectiv. Articolul 4(1) Formularele din sfera raportării situaţiilor financiare, prezentate la art. 1 alin. (2), se depun în sistemul naţional de raportare - Forexebug până la data de 20 inclusiv a lunii următoare celei de raportare.(2) Entităţile publice depun toate formularele, indiferent dacă au sau nu valori.(3) Periodicitatea (calendarul de depunere) depunerii (transmiterii) formularelor din sfera raportării situaţiilor financiare se realizează potrivit următorului tabel:Tabel:

Nr. crt. Denumire formular Frecvenţă depunere
0 1 2
1. Balanţa de deschidere Oricând (o singură dată la intrarea în sistem)
2. Cont de execuţie non-trezor Lunar, înaintea depunerii formularului balanţă de verificare
3. Balanţa de verificare Lunar, după depunerea formularului cont de execuţie non-trezor
4. Plăţi restante şi situaţia numărului de posturi Lunar, după depunerea formularului cont de execuţie non-trezor şi balanţa de verificare
5. Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare Trimestrial, după depunerea formularului cont de execuţie non-trezor şi balanţa de verificare
6. Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58) Trimestrial, după depunerea formularului cont de execuţie non-trezor şi balanţa de verificare
7. Situaţia plăţilor efectuate la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" Trimestrial, după depunerea formularului cont de execuţie non-trezor şi balanţa de verificare
8. Situaţia activelor şi datoriilor financiare Trimestrial, după depunerea formularului cont de execuţie non-trezor şi balanţa de verificare

Capitolul IICompletarea formularelor II.1. Completarea formularului „Balanţă de deschidere" Articolul 5(1) Completarea în sistem electronic a elementelor din formularul „Balanţă de deschidere" se efectuează de către entităţile publice pentru fiecare sector şi sursele de finanţare aferente, astfel:a)în rubrica „An" se înscrie anul calendaristic pentru care se depune formularul; b)rubrica „Situaţie financiară rectificativă" este utilizată numai în cazul în care ordonatorii de credite au identificat erori materiale în ultimul formular „Balanţă de deschidere" care a fost depus şi înregistrat în sistemul Forexebug. În cazul în care se transmite un formular „Balanţă de deschidere" fără a fi bifată rubrica „Situaţie financiară rectificativă", iar în sistem a fost deja înregistrat anterior un formular valid, noul formular va fi respins; c)în rubrica „Data întocmire" se înscrie data la care este completat formularul; d)„SECŢIUNEA A - Informaţii generale";d1) în rubrica „Denumire Entitate Publică" se înscrie denumirea integrală, fără abrevieri, a entităţii publice. Aceasta poate fi modificată oricând pe durata completării formularului „Balanţă de deschidere"; d2) în rubrica „CIF Entitate Publică" se înscrie codul de identificare fiscală al entităţii publice. Acesta poate fi modificat oricând pe durata completării formularului „Balanţă de deschidere"; d3) în rubrica „Sector bugetar" se selectează sectorul bugetar în structura căruia activează entitatea publică. În cazul în care entitatea publică gestionează activităţi aferente mai multor sectoare bugetare, aceasta va completa câte un formular „Balanţă de deschidere" pentru fiecare sector bugetar; d4) în rubrica „Formular fără valori" se va selecta opţiunea „DA", pentru cazul în care entitatea publică nu are valori la soldurile iniţiale debitoare sau creditoare în anul calendaristic pentru care se depune formularul „Balanţă de deschidere"; d5) în rubrica „Sursa" se selectează sursa de finanţare aferentă soldurilor iniţiale ce urmează a fi completate. În situaţia în care soldurile iniţiale provin din mai multe surse de finanţare se adaugă succesiv fiecare sursă de finanţare prin selectarea butonului „Adaugă sursă de finanţare"; e)după completarea informaţiilor prevăzute la lit. d) se selectează butonul „Adaugă sursă de finanţare", moment în care apare forma tabelară a formularului „Balanţă de deschidere", iar pe bara de titlu rămân afişate informaţiile selectate de către entitatea publică, respectiv: denumire entitate publică, CIF entitate publică, sector bugetar şi sursă de finanţare. Dacă în „SECŢIUNEA A - Informaţii generale" au fost selectate opţiuni greşite, de pe bara de titlu afişată se poate utiliza butonul „Şterge", în urma căruia combinaţia „Sector bugetar - Sursă" este eliminată şi poate fi reluată completarea acestei secţiuni. f)„SECŢIUNEA B - Date comunicate"f1) în rubrica „Simbol cont" se selectează simbolul contului contabil. În funcţie de cerinţele privind dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice prevăzute în Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, astfel cum au fost modificate şi completate prin anexa nr. 2 „Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanţei de verificare la Ministerul Finanţelor Publice" la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.021/2013, se completează următoarele rubrici: f1.1) în situaţia în care a fost selectat un cont contabil care se dezvoltă pe clasificaţia de venituri, în rubrica „Clasificaţie funcţională" se selectează succesiv indicatorii de venituri bugetare din clasificaţia funcţională - capitol, subcapitol şi paragraf. Indicatorii de venituri bugetare se completează astfel: pentru orice indicator de tip „Capitol": nivelele „Subcapitol" şi „Paragraf" se completează cu valoarea „00", iar denumirea indicatorului din clasificaţia funcţională este preluată de la nivel de capitol. Această modalitate este valabilă în cazul capitolelor de venituri bugetare care nu au aprobate subcapitole în cadrul clasificaţiei funcţionale; pentru orice indicator de tip „Subcapitol", asociat unui „Capitol": nivelul „Paragraf" se completează cu valoarea „00", iar denumirea indicatorului din clasificaţia funcţională este preluată de la nivel de subcapitol. Această modalitate este valabilă în cazul subcapitolelor de venituri bugetare care nu au aprobate paragrafe în cadrul clasificaţiei funcţionale; pentru orice indicator de tip „Paragraf", asociat unui „Capitol" şi „Subcapitol": denumirea indicatorului din clasificaţia funcţională este preluată de la nivel de paragraf;f1.2) în situaţia în care a fost selectat un cont contabil care se dezvoltă pe clasificaţia de cheltuieli, rubricile „Clasificaţie funcţională" şi „Clasificaţie Economică" se completează după cum urmează: f1.2.1) în rubrica „Clasificaţie funcţională" se selectează succesiv indicatorii de cheltuieli bugetare din clasificaţia funcţională - capitol, subcapitol şi paragraf, astfel: pentru orice indicator de tip „Capitol": nivelele „Subcapitol" şi „Paragraf" se completează cu valoarea „00", iar denumirea indicatorului din clasificaţia funcţională este preluată de la nivel de capitol. Această modalitate este valabilă în cazul capitolelor de cheltuieli bugetare care nu au aprobate subcapitole în cadrul clasificaţiei funcţionale, precum şi în cazul entităţilor publice din sectorul special care au bugete întocmite la nivel COFOG1; pentru orice indicator de tip „Subcapitol", asociat unui „Capitol": nivelul „Paragraf" se completează cu valoarea „00", iar denumirea indicatorului din clasificaţia funcţională este preluată de la nivel de subcapitol. Această modalitate este valabilă în cazul subcapitolelor de cheltuieli bugetare care nu au aprobate paragrafe în cadrul clasificaţiei funcţionale; pentru orice indicator de tip „Paragraf", asociat unui „Capitol" şi „Subcapitol": denumirea indicatorului din clasificaţia funcţională este preluată de la nivel de paragraf;f1.2.2) în rubrica „Clasificaţie Economică" se selectează succesiv indicatorii de cheltuieli bugetare din clasificaţia economică - titlu, articol, alineat, astfel: pentru orice indicator de tip „Titlu": nivelele „Articol" şi „Alineat" sunt completate cu valoarea „00", iar denumirea indicatorului din clasificaţia economică este preluată de la nivel de titlu. Această modalitate este valabilă în cazul titlurilor care nu au aprobate articole şi alineate în cadrul clasificaţiei economice, precum şi în cazul entităţilor publice din sectorul special care au bugete întocmite la nivel COFOG1; pentru orice indicator de tip „Articol", asociat unui „Titlu": nivelul „Alineat" este completat cu valoarea „00", iar denumirea indicatorului din clasificaţia economică este preluată de la nivel de articol. Această modalitate este valabilă în cazul articolelor care nu au aprobate alineate în cadrul clasificaţiei economice; pentru orice indicator de tip „Alineat", asociat unui „Titlu" şi „Articol": denumirea indicatorului din clasificaţia economică este preluată de la nivel de alineat;f2) rubrica „Denumire cont" este completată automat cu denumirea contului; f3) rubrica „Structură cont contabil" este completată automat cu codul sectorului bugetar, sursei de finanţare şi clasificaţiei de venituri sau clasificaţiei funcţionale de cheltuieli şi clasificaţiei economice de cheltuieli, după caz; f4) în rubricile „Sold debitor" sau „Sold creditor", după caz, se introduce valoarea soldului iniţial pentru contul contabil selectat (introdus); f5) după completarea informaţiilor prevăzute la lit. f1) şi f4) se selectează butonul „Adaugă cont" prin intermediul căruia informaţiile sunt adăugate automat în forma tabelară a formularului, în ordinea crescătoare a simbolului conturilor contabile, indiferent de ordinea în care acestea au fost introduse de către utilizator. Orice cont contabil introdus în forma tabelară a formularului poate fi eliminat prin selectarea butonului „Şterge" care este poziţionat în dreptul contului contabil respectiv. Corectarea valorilor introduse în câmpurile „Debitoare" sau „Creditoare" din dreptul fiecărui cont contabil adăugat se poate face direct în căsuţa respectivă pe durata completării formularului. Procedura prevăzută la literele f1) şi f4) se reia pentru introducerea tuturor conturilor contabile bilanţiere şi extrabilanţiere cu solduri iniţiale debitoare sau creditoare. În cadrul formularului sunt calculate automat valorile din rubricile „Totaluri cumulate conturi bilanţiere Sold Debitor", „Totaluri cumulate conturi bilanţiere Sold Creditor", „Totaluri conturi în afara bilanţului Sold Debitor" şi „Totaluri conturi în afara bilanţului Sold Creditor" la nivel de sursă de finanţare. Pentru conturile contabile bilanţiere, la nivelul formularului este implementată regula de validare a egalităţii între valorile din rubrica „Totaluri cumulate conturi bilanţiere Sold Debitor" şi rubrica „Totaluri cumulate conturi bilanţiere Sold Creditor". Pentru conturile contabile extrabilanţiere nu este obligatorie respectarea egalităţii valorilor din rubricile „Totaluri conturi în afara bilanţului Sold Debitor" şi „Totaluri conturi în afara bilanţului Sold Creditor"; g)după completarea de către entitatea publică a formularului „Balanţă de deschidere", potrivit precizărilor de la lit. a)-f), se selectează butonul „Validare şi generare XML" în scopul validării datelor introduse:g1) în situaţia în care sistemul nu identifică erori în completarea formularului „Balanţă de deschidere" şi se afişează mesajul de confirmare a corectitudinii datelor introduse, conducătorul entităţii publice sau persoana căreia i-au fost delegate atribuţii în acest sens, în condiţiile legii, semnează electronic în rubrica „Semnătură entitate publică"; g2) în situaţia în care sistemul identifică erori în completarea formularului „Balanţă de deschidere", se afişează o listă de erori pe care entitatea publică urmează a le corecta. După corectarea acestora se procedează potrivit lit. g1). (2) Entităţile publice care, după depunerea şi validarea ultimului formular „Balanţă de deschidere" în sistem, doresc să transmită un alt formular cu eventuale modificări şi completări vor depune un formular având bifată rubrica „Situaţie financiară rectificativă" efectuând următoarele operaţiuni:a)în ultimul formular „Balanţă de deschidere" introdus şi validat de sistem utilizează butonul „Export XML", fiind generat un fişier de tip. XML; b)în scopul completării noului formular „Balanţă de deschidere", entităţile publice importă fişierul de tip. XML generat conform lit. a), prin utilizarea butonului „Import XML".Entităţile publice pot utiliza butonul „Import XML" şi în situaţia în care se doreşte completarea formularului „Balanţă de deschidere" cu informaţiile corespunzătoare existente în aplicaţiile informatice proprii, cu condiţia de a fi respectată structura sub formă de fişiere XSD care se poate descărca prin accesarea „Punctului Unic de Acces" de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice - Sistemul naţional de raportare Forexebug. (3) Principalele reguli de completare a formularului „Balanţă de deschidere" sunt următoarele:a)în formular se completează numai conturile contabile care prezintă solduri iniţiale debitoare sau creditoare, după caz; b)formularul nu permite introducerea conturilor contabile de cheltuieli (clasa 6xx) sau de venituri (clasa 7xx).II.2. Completarea formularului „Cont de execuţie non-trezor" Articolul 6(1) Completarea în sistem electronic a elementelor din formularul „Cont de execuţie non-trezor" se efectuează de către entităţile publice (inclusiv în situaţia în care acestea nu au conturi deschise la instituţii de credit) pentru fiecare sector şi sursele de finanţare aferente, astfel:a)în rubrica „An calendaristic" se înscrie anul calendaristic pentru care se depune formularul; b)în rubrica „Ultima lună a perioadei de raportare" se înscrie luna calendaristică pentru care se depune formularul; c)rubrica „Situaţie financiară rectificativă" este utilizată numai în cazul în care ordonatorii de credite au identificat erori materiale în ultimul formular „Cont de execuţie non-trezor" care a fost depus şi înregistrat în sistemul Forexebug. În cazul în care se transmite un formular „Cont de execuţie non-trezor" fără a fi bifată rubrica „Situaţie financiară rectificativă", iar în sistem a fost deja înregistrat anterior un formular valid, noul formular va fi respins; d)în rubrica „Data întocmire" se înscrie data la care este completat formularul; e)„SECŢIUNEA A - Informaţii generale":e1) în rubrica „Denumire Entitate Publică" se înscrie denumirea integrală, fără abrevieri, a entităţii publice. Aceasta poate fi modificată oricând pe durata completării formularului „Cont de execuţie non-trezor"; e2) în rubrica „CIF Entitate Publică" se înscrie codul de identificare fiscală al entităţii publice. Acesta poate fi modificat oricând pe durata completării formularului „Cont de execuţie non-trezor"; e3) în rubrica „Sector bugetar" se selectează sectorul bugetar în structura căruia activează entitatea publică. În cazul în care entitatea publică gestionează activităţi aferente mai multor sectoare bugetare, aceasta va completa câte un formular „Cont de execuţie non-trezor" pentru fiecare sector bugetar. e4) în rubrica „Formular fără valori" se va selecta opţiunea „DA", pentru cazul în care entitatea publică nu are valori la instituţii de credit pentru formularul „Cont de execuţie non-trezor"; e5) în rubrica „Program bugetar": se selectează codul de program sau valoarea implicită „0000" în cazul în care nu există buget aprobat pe programe. În cadrul fiecărui „Program bugetar" se va selecta obligatoriu cel puţin o „Sursă de finanţare" a programului. În situaţia în care o entitate publică gestionează mai multe programe bugetare, acestea se adaugă succesiv, prin selectarea butonului „Adaugă Programe/Surse de Finanţare"; e6) în rubrica „Sursa finanţare" se selectează sursa de finanţare pentru care urmează a fi completat formularul. În situaţia în care valorile provin din mai multe surse de finanţare, se adaugă succesiv fiecare sursă de finanţare prin selectarea butonului „Adaugă Programe/Surse de Finanţare"; e7) în rubrica „Secţiune" se selectează butonul „Funcţionare" sau „Dezvoltare" numai în cazul în care în rubrica „Sector bugetar" a fost selectată opţiunea „02.Bugetul local". Secţiunile „Funcţionare" şi „Dezvoltare" se adaugă succesiv, prin selectarea butoanelor aferente; f)după completarea informaţiilor prevăzute la litera e) se selectează butonul „Adaugă Programe/Surse de Finanţare", moment în care apare forma tabelară a formularului, iar pe bara de titlu rămân afişate informaţiile selectate de către entitatea publică, respectiv: sector bugetar, program bugetar, sursă de finanţare şi secţiune. Dacă în „SECŢIUNEA A - Informaţii generale" au fost selectate opţiuni greşite, de pe bara de titlu afişată se poate utiliza butonul „Şterge", în urma căruia combinaţia „Sector bugetar - Program - Sursă - Secţiune" este eliminată şi poate fi reluată completarea acestei secţiuni. g)„SECŢIUNEA B - Date comunicate"g1) pentru a completa valorile aferente indicatorilor de venituri aflate la instituţii de credit se apasă butonul cu semnul „plus" poziţionat în dreptul liniei de Total Venituri. Prin apăsarea butonului se inserează automat linii în formular, la nivelul cărora se introduc sumele asociate indicatorilor bugetari de tip venit. În rubrica „Indicator Clasificaţia Funcţională" se selectează succesiv indicatorii de venituri bugetare din clasificaţia funcţională - capitol, subcapitol şi paragraf, astfel: pentru orice indicator de tip „Capitol": nivelele „Subcapitol" şi „Paragraf" se completează cu valoarea „00", iar denumirea indicatorului din clasificaţia funcţională este preluată de la nivel de capitol. Această modalitate este valabilă în cazul capitolelor de venituri bugetare care nu au aprobate subcapitole în cadrul clasificaţiei funcţionale; pentru orice indicator de tip „Subcapitol", asociat unui „Capitol": nivelul „Paragraf" se completează cu valoarea „00", iar denumirea indicatorului din clasificaţia funcţională este preluată de la nivel de subcapitol. Această modalitate este valabilă în cazul subcapitolelor de venituri bugetare care nu au aprobate paragrafe în cadrul clasificaţiei funcţionale; pentru orice indicator de tip „Paragraf", asociat unui „Capitol" şi „Subcapitol": denumirea indicatorului din clasificaţia funcţională este preluată de la nivel de paragraf;g2) pentru a completa valorile aferente indicatorilor de cheltuieli aflate la instituţii de credit se apasă butonul cu semnul „plus" poziţionat în dreptul liniei de „Total Cheltuieli". Prin apăsarea butonului se inserează automat linii în formular, la nivelul cărora se introduc sumele asociate indicatorilor bugetari de tip „Cheltuială"; g2.1) în rubrica „Indicator Clasificaţia funcţională" se selectează succesiv indicatorii de cheltuieli bugetare din clasificaţia funcţională - capitol, subcapitol şi paragraf, astfel: pentru orice indicator de tip „Capitol": nivelele „Subcapitol" şi „Paragraf" se completează cu valoarea „00", iar denumirea indicatorului din clasificaţia funcţională este preluată de la nivel de capitol. Această modalitate este valabilă în cazul capitolelor de cheltuieli bugetare care nu au aprobate subcapitole în cadrul clasificaţiei funcţionale, precum şi în cazul entităţilor publice din sectorul special care au bugete întocmite la nivel COFOG1; pentru orice indicator de tip „Subcapitol", asociat unui „Capitol": nivelul „Paragraf" se completează cu valoarea „00", iar denumirea indicatorului din clasificaţia funcţională este preluată de la nivel de subcapitol. Această modalitate este valabilă în cazul subcapitolelor de cheltuieli bugetare care nu au aprobate paragrafe în cadrul clasificaţiei funcţionale; pentru orice indicator de tip „Paragraf", asociat unui „Capitol" şi „Subcapitol": denumirea indicatorului din clasificaţia funcţională este preluată de la nivel de paragraf;g2.2) în rubrica „Indicator Clasificaţia Economică" se selectează succesiv indicatorii de cheltuieli bugetare din clasificaţia economică - titlu, articol, alineat, astfel: pentru orice indicator de tip „Titlu": nivelele „Articol" şi „Alineat" sunt completate cu valoarea „00", iar denumirea indicatorului din clasificaţia economică este preluată de la nivel de titlu. Această modalitate este valabilă în cazul titlurilor care nu au aprobate articole şi alineate în cadrul clasificaţiei economice, precum şi în cazul entităţilor publice din sectorul special care au bugete întocmite la nivel COFOG1; pentru orice indicator de tip „Articol", asociat unui „Titlu": nivelul „Alineat" este completat cu valoarea „00", iar denumirea indicatorului din clasificaţia economică este preluată de la nivel de articol. Această modalitate este valabilă în cazul articolelor care nu au aprobate alineate în cadrul clasificaţiei economice; pentru orice indicator de tip „Alineat", asociat unui „Titlu" şi „Articol": denumirea indicatorului din clasificaţia economică este preluată de la nivel de alineat;g3) după completarea informaţiilor prevăzute la lit. g1) şi g2) se selectează butonul „Adaugă indicator". Procedura prevăzută la lit. g1) şi g2) se reia pentru introducerea tuturor indicatorilor bugetari de venituri şi/sau cheltuieli; g4) în rubrica „Alte disponibilităţi" utilizatorul va completa sumele în câmpurile editabile ale acestei linii marcate cu albastru; h)după completarea de către entitatea publică a formularului „Cont de execuţie non-trezor", potrivit precizărilor de la lit. a)-g), se selectează butonul „Validare şi generare XML" în scopul validării datelor introduse;h1) în situaţia în care sistemul nu identifică erori în completarea formularului „Cont de execuţie non-trezor" şi se afişează mesajul de confirmare a corectitudinii datelor introduse, conducătorul entităţii publice sau persoana căreia i-au fost delegate atribuţii în acest sens, în condiţiile legii, semnează electronic în rubrica „Semnătură entitate publică"; h2) în situaţia în care sistemul identifică erori în completarea formularului „Cont de execuţie non-trezor", se afişează o listă de erori pe care entitatea publică urmează a le corecta. După corectarea acestora se procedează potrivit lit. h1). (2) Entităţile publice care, după depunerea şi validarea ultimului formular „Cont de execuţie non-trezor" în sistem, doresc să transmită un alt formular cu eventuale modificări şi completări vor depune un formular având bifată rubrica „Situaţie financiară rectificativă", efectuând următoarele operaţiuni:a)în ultimul formular „Cont de execuţie non-trezor" introdus şi validat de sistem utilizează butonul „Export XML", fiind generat un fişier de tip. XML; b)în scopul completării noului formular „Cont de execuţie non-trezor", entităţile publice importă fişierul de tip. XML generat conform lit. a), prin utilizarea butonului „Import XML".Entităţile publice pot utiliza butonul „Import XML" şi în situaţia în care se doreşte completarea formularului „Cont de execuţie non-trezor" cu informaţiile corespunzătoare existente în aplicaţiile informatice proprii, cu condiţia de a fi respectată structura sub formă de fişiere XSD care se poate descărca prin accesarea Punctului Unic de Acces de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice - Sistemul naţional de raportare Forexebug. (3) Principalele reguli de completare a formularului „Cont de execuţie non-trezor" sunt următoarele:a)formularul se completează conform regulilor extraselor bancare, încasări pe credit şi plăţi pe debit, atât în cazul veniturilor, cât şi al cheltuielilor sau al altor disponibilităţi; b)orice indicator bugetar de venituri sau de cheltuieli introdus poate fi eliminat din listă prin selectarea butonului „X", poziţionat în dreptul lui; c)rubrica „Sold iniţial (la început de an)" se completează astfel:c1) la codurile bugetare de venituri, respectiv de cheltuieli, nu se completează soldul iniţial; c2) pentru conturile de disponibilităţi care nu sunt dezvoltate pe coduri bugetare se completează linia „Alte disponibilităţi" în câmpul „Sold Iniţial Creditor"; d)în rubrica „Rulaj cumulat (de la început an până la finele perioadei de raportare)" se completează sume pozitive în câmpul „Debit" şi/sau câmpul „Credit", potrivit regulilor de la lit. a); e)rubrica „Din care: Transferuri în relaţia cu Trezoreria Statului" cuprinde două coloane „Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor" şi „Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor" care se completează astfel:e1) în coloana „Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor" se completează acele sume din rulajul cumulat debitor care sunt rezultatul transferurilor către unităţile Trezorerie Statului (de exemplu: virarea în conturile de venituri bugetare deschise la Trezoreria Statului a veniturilor încasate în conturile bancare; restituirea sumelor transferate din conturile de cheltuieli bugetare deschise la Trezoreria Statului pentru procurarea de valută rămasă neutilizată etc.); e2) în coloana „Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor" se completează acele sume din rulajul cumulat creditor care sunt rezultatul transferurilor din unităţile Trezoreriei Statului (de exemplu: sumele transferate din conturile de cheltuieli bugetare deschise la Trezoreria Statului pentru procurarea de valută). Datele din aceste coloane sunt obligatoriu de completat, deşi nu sunt cuprinse în algoritmul de calcul automat al sistemului pentru calcularea soldurilor finale; f)rubrica „Sold Final (la finele perioadei de raportare)" este completată automat în câmpul „Debit" şi/sau „Credit" pe fiecare indicator bugetar de venituri şi/sau cheltuieli. În cadrul formularului sunt calculate automat totalurile pe măsură ce sunt introduse sume în câmpurile care participă, conform algoritmului, la formula de calcul. Dacă utilizatorul şterge sau modifică valorile introduse, în cadrul formularului sunt recalculate automat valorile din câmpurile de „Total Venituri" şi/sau „Total Cheltuieli"; g)la sfârşitul anului, disponibilităţile din fondurile publice care potrivit reglementărilor în vigoare pot rămâne cu sold la finele anului în conturi deschise la instituţii de credit şi care sunt evidenţiate în contabilitate cu ajutorul conturilor 5xx „Disponibil în lei/valută ... la instituţii de credit", dezvoltate în conturi analitice pe clasificaţia de venituri şi/sau clasificaţia de cheltuieli potrivit Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, astfel cum au fost modificate şi completate prin anexa nr. 2 „Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanţei de verificare la Ministerul Finanţelor Publice" la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.021/2013, se închid la sfârşitul anului prin aceleaşi conturi de disponibil fără a fi dezvoltate pe clasificaţia bugetară. Prin urmare, soldul final al acestora se raportează la rândul „Alte disponibilităţi".II.3. Completarea formularului „Balanţă de verificare" Articolul 7(1) Completarea în sistem electronic a elementelor din formularul „Balanţă de verificare" se efectuează de către entităţile publice pentru fiecare sector şi sursele de finanţare aferente, astfel:a)în rubrica „An" se înscrie anul calendaristic pentru care se depune formularul; b)în rubrica „Luna" se înscrie luna calendaristică pentru care se depune formularul; c)rubrica „Situaţie financiară rectificativă" este utilizată numai în cazul în care ordonatorii de credite au identificat erori materiale în ultimul formular „Balanţă de verificare" care a fost depus şi înregistrat în sistemul Forexebug. În cazul în care se transmite un formular „Balanţă de verificare" fără a fi bifată rubrica „Situaţie financiară rectificativă", iar în sistem a fost deja înregistrat anterior un formular valid, noul formular va fi respins; d)în rubrica „Data întocmire" se înscrie data la care este completat formularul; e)„SECŢIUNEA A - Informaţii generale"e1) în rubrica „Denumire Entitate Publică" se înscrie denumirea integrală, fără abrevieri, a entităţii publice. Aceasta poate fi modificată oricând pe durata completării formularului „Balanţă de verificare"; e2) în rubrica „CIF Entitate Publică" se înscrie codul de identificare fiscală al entităţii publice. Acesta poate fi modificat oricând pe durata completării formularului „Balanţă de verificare"; e3) în rubrica „Sector bugetar" se selectează sectorul bugetar în structura căruia activează entitatea publică. În cazul în care entitatea publică gestionează activităţi aferente mai multor sectoare bugetare, aceasta va completa câte un formular „Balanţă de verificare" pentru fiecare sector bugetar; e4) în rubrica „Sursa" se selectează sursa de finanţare aferentă rulajelor cumulate ce urmează a fi completate. În situaţia în care rulajele cumulate provin din mai multe surse de finanţare se adaugă succesiv fiecare sursă de finanţare prin selectarea butonului „Adaugă sursă de finanţare"; f)după completarea informaţiilor prevăzute la litera e) se selectează butonul „Adaugă sursă de finanţare", moment în care apare forma tabelară a formularului „Balanţă de verificare", iar pe bara de titlu rămân afişate informaţiile selectate de către entitatea publică, respectiv: denumire entitate publică, CIF entitate publică, sector bugetar şi sursă de finanţare. Dacă în „SECŢIUNEA A - Informaţii generale" au fost selectate opţiuni greşite, de pe bara de titlu afişată se poate utiliza butonul „Şterge", în urma căruia combinaţia „Sector bugetar - Sursă" este eliminată şi poate fi reluată completarea acestei secţiuni. g)„SECŢIUNEA B - Date comunicate"g1) în rubrica „Simbol cont" se selectează simbolul contului contabil. În funcţie de cerinţele privind dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice prevăzute în Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, astfel cum au fost modificate şi completate prin anexa nr. 2 „Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanţei de verificare la Ministerul Finanţelor Publice" la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.021/2013, se completează următoarele rubrici: g1.1) în situaţia în care a fost selectat un cont contabil care se dezvoltă pe clasificaţia de venituri, în rubrica „Clasificaţie funcţională" se selectează succesiv indicatorii de venituri bugetare din clasificaţia funcţională - capitol, subcapitol şi paragraf, astfel: pentru orice indicator de tip „Capitol": nivelele „Subcapitol" şi „Paragraf" se completează cu valoarea „00", iar denumirea indicatorului din clasificaţia funcţională este preluată de la nivel de capitol. Această modalitate este valabilă în cazul capitolelor de venituri bugetare care nu au aprobate subcapitole în cadrul clasificaţiei funcţionale; pentru orice indicator de tip „Subcapitol", asociat unui „Capitol": nivelul „Paragraf" se completează cu valoarea „00", iar denumirea indicatorului din clasificaţia funcţională este preluată de la nivel de subcapitol. Această modalitate este valabilă în cazul subcapitolelor de venituri bugetare care nu au aprobate paragrafe în cadrul clasificaţiei funcţionale; pentru orice indicator de tip „Paragraf", asociat unui „Capitol" şi „Subcapitol": denumirea indicatorului din clasificaţia funcţională este preluată de la nivel de paragraf;g1.2) în situaţia în care a fost selectat un cont contabil care se dezvoltă pe clasificaţia de cheltuieli, rubricile „Clasificaţie funcţională" şi „Clasificaţie Economică" se completează după cum urmează: g1.2.1) - în rubrica „Clasificaţie funcţională" se selectează succesiv indicatorii de cheltuieli bugetare din clasificaţia funcţională - capitol, subcapitol şi paragraf, astfel: pentru orice indicator de tip „Capitol": nivelele „Subcapitol" şi „Paragraf" se completează cu valoarea „00", iar denumirea indicatorului din clasificaţia funcţională este preluată de la nivel de capitol. Această modalitate este valabilă în cazul capitolelor de cheltuieli bugetare care nu au aprobate subcapitole în cadrul clasificaţiei funcţionale, precum şi în cazul entităţilor publice din sectorul special care au bugete întocmite la nivel COFOG1; pentru orice indicator de tip „Subcapitol", asociat unui „Capitol": nivelul „Paragraf" se completează cu valoarea „00", iar denumirea indicatorului din clasificaţia funcţională este preluată de la nivel de subcapitol. Această modalitate este valabilă în cazul subcapitolelor de cheltuieli bugetare care nu au aprobate paragrafe în cadrul clasificaţiei funcţionale; pentru orice indicator de tip „Paragraf", asociat unui „Capitol" şi „Subcapitol": denumirea indicatorului din clasificaţia funcţională este preluată de la nivel de paragraf;g1.2.2) în rubrica „Clasificaţie Economică" se selectează succesiv indicatorii de cheltuieli bugetare din clasificaţia economică - titlu, articol, alineat, astfel: pentru orice indicator de tip „Titlu": nivelele „Articol" şi „Alineat" sunt completate cu valoarea „00", iar denumirea indicatorului din clasificaţia economică este preluată de la nivel de titlu. Această modalitate este valabilă în cazul titlurilor care nu au aprobate articole şi alineate în cadrul clasificaţiei economice, precum şi în cazul entităţilor publice din sectorul special care au bugete întocmite la nivel COFOG1; pentru orice indicator de tip „Articol", asociat unui „Titlu": nivelul „Alineat" este completat cu valoarea „00", iar denumirea indicatorului din clasificaţia economică este preluată de la nivel de articol. Această modalitate este valabilă în cazul articolelor care nu au aprobate alineate în cadrul clasificaţiei economice; pentru orice indicator de tip „Alineat", asociat unui „Titlu" şi „Articol": denumirea indicatorului din clasificaţia economică este preluată de la nivel de alineat;g2) rubrica „Denumire cont" este completată automat cu denumirea contului; g3) rubrica „Structură cont contabil" este completată automat cu codul sectorului bugetar, sursei de finanţare şi clasificaţiei de venituri sau clasificaţiei funcţionale de cheltuieli şi clasificaţiei economice de cheltuieli, după caz; g4) în rubricile „Total Rulaj Debitor cumulat" şi/sau „Total Rulaj Creditor cumulat" se introduce valoarea rulajului cumulat debitor şi/sau creditor pentru contul contabil selectat (introdus); g5) după completarea informaţiilor prevăzute la lit. g1) şi g4) se selectează butonul „Adaugă cont" prin intermediul căruia informaţiile sunt adăugate automat în forma tabelară a formularului, în ordinea crescătoare a simbolului conturilor contabile, indiferent de ordinea în care acestea au fost introduse de către utilizator. Orice cont contabil introdus în forma tabelară a formularului poate fi eliminat prin selectarea butonului „Şterge" care este poziţionat în dreptul contului contabil respectiv. Corectarea valorilor introduse în câmpurile „Debitoare" şi/sau „Creditoare" din dreptul fiecărui cont contabil adăugat se poate face direct în căsuţa respectivă pe durata completării formularului. Procedura prevăzută la literele g1) şi g4) se reia pentru introducerea tuturor conturilor contabile bilanţiere şi extra-bilanţiere cu rulaje debitoare şi/sau creditoare cumulate. În cadrul formularului sunt calculate automat valorile din rubricile „Totaluri cumulate conturi bilanţiere Rulaj Debitor", „Totaluri cumulate conturi bilanţiere Rulaj Creditor", „Totaluri conturi în afara bilanţului Rulaj Debitor" şi „Totaluri conturi în afara bilanţului Rulaj Creditor" la nivel de sursă de finanţare. Pentru conturile contabile bilanţiere, la nivelul formularului este implementată regula de validare a egalităţii între valorile din rubrica „Totaluri cumulate conturi bilanţiere Rulaj Debitor" şi rubrica „Totaluri cumulate conturi bilanţiere Rulaj Creditor". Pentru conturile contabile extrabilanţiere nu este obligatorie respectarea egalităţii valorilor din rubricile „Totaluri conturi în afara bilanţului Rulaj Debitor" şi „Totaluri conturi în afara bilanţului Rulaj Creditor". h)după completarea de către entitatea publică a formularului „Balanţă de verificare" potrivit precizărilor de la lit. a)-g), se selectează butonul „Validare şi generare XML" în scopul validării datelor introduse: h1) în situaţia în care sistemul nu identifică erori în completarea formularului „Balanţă de verificare" şi se afişează mesajul de confirmare a corectitudinii datelor introduse, conducătorul entităţii publice sau persoana căreia i-au fost delegate atribuţii în acest sens, în condiţiile legii, semnează electronic în rubrica „Semnătură entitate publică"; h2) în situaţia în care sistemul identifică erori în completarea formularului „Balanţă de verificare", se afişează o listă de erori pe care entitatea publică urmează a le corecta. După corectarea acestora se procedează potrivit lit. h1). (2) Entităţile publice care, după depunerea şi validarea ultimului formular „Balanţă de verificare" în sistem, doresc să transmită un alt formular cu eventuale modificări şi completări vor depune un formular având bifată rubrica „Situaţie financiară rectificativă", efectuând următoarele operaţiuni:a)în ultimul formular „Balanţă de verificare" introdus şi validat de sistem utilizează butonul „Export XML", fiind generat un fişier de tip. XML; b)în scopul completării noului formular „Balanţă de verificare", entităţile publice importă fişierul de tip. XML generat conform lit. a), prin utilizarea butonului „Import XML".Entităţile publice pot utiliza butonul „Import XML" şi în situaţia în care se doreşte completarea formularului „Balanţă de verificare" cu informaţiile corespunzătoare existente în aplicaţiile informatice proprii, cu condiţia de a fi respectată structura sub formă de fişiere XSD care se poate descărca prin accesarea „Punctului Unic de Acces" de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice - Sistemul naţional de raportare Forexebug. (3) Principalele reguli de completare a formularului „Balanţă de verificare" sunt următoarele:a)formularul se completează la nivelul rulajelor cumulate debitoare şi/sau creditoare, după caz; b)conturile contabile de cheltuieli (clasa 6xx) şi de venituri (clasa 7xx) se completează neînchise lunar/trimestrial/anual prin contul contabil 121 „Rezultatul patrimonial", dar închise pentru trimestrul/trimestrele precedent(e).II.4. Completarea formularului „Plăţi restante şi situaţia numărului de posturi" Articolul 8(1) Completarea în sistem electronic a elementelor din formularul „Plăţi restante şi situaţia numărului de posturi" se efectuează de către entităţile publice pentru fiecare sector şi sursele de finanţare aferente, astfel:a)în rubrica „An calendaristic" se înscrie anul calendaristic pentru care se depune formularul; b)în rubrica „Ultima lună a perioadei de raportare" se înscrie luna calendaristică pentru care se depune formularul; c)rubrica „Situaţie financiară rectificativă" este utilizată numai în cazul în care ordonatorii de credite au identificat erori materiale în ultimul formular „Plăţi restante şi situaţia numărului de posturi" care a fost depus şi înregistrat în sistemul Forexebug. În cazul în care se transmite un formular „Plăţi restante şi situaţia numărului de posturi" fără a fi bifată rubrica „Situaţie financiară rectificativă", iar în sistem a fost deja înregistrat anterior un formular valid, noul formular va fi respins; d)în rubrica „Data întocmire" se înscrie data la care este completat formularul; e)„SECŢIUNEA A - Informaţii generale";e1) în rubrica „Denumire Entitate Publică" se completează denumirea integrală, fără abrevieri, a entităţii publice; e2) în rubrica „CIF Entitate Publică" se completează codul de identificare fiscală al entităţii publice; e3) în rubrica „Sector bugetar" se selectează sectorul bugetar în structura căruia activează entitatea publică. În cazul în care entitatea publică gestionează activităţi aferente mai multor sectoare bugetare, aceasta va completa câte un formular „Plăţi restante şi situaţia numărului de posturi" pentru fiecare sector bugetar; e4) în rubrica „Formular fără valori" se va selecta opţiunea „DA", pentru cazul în care entităţile publice din sectorul special nu au plăţi restante; e5) în rubrica „Sursa finanţare" se selectează sursa de finanţare aferentă datelor ce urmează a fi completate. În situaţia în care datele provin din mai multe surse de finanţare, se adaugă succesiv fiecare sursă de finanţare prin selectarea butonului „Adaugă sursă de finanţare"; f)după completarea informaţiilor prevăzute la litera e) se selectează butonul „Adaugă sursă de finanţare", moment în care apare forma tabelară a formularului „Plăţi restante şi situaţia numărului de posturi", iar pe bara de titlu rămâne afişată sursa de finanţare selectată de entitatea publică. Dacă în „SECŢIUNEA A - Informaţii generale" au fost selectate opţiuni greşite, de pe bara de titlu afişată se poate utiliza butonul „Şterge", în urma căruia combinaţia „Sector bugetar - Sursa finanţare" este eliminată şi poate fi reluată completarea acestei secţiuni; g)„Secţiunea B - Date comunicate":g1) în formular se completează informaţii detaliate referitoare la plăţile restante şi informaţii referitoare la situaţia numărului de posturi. Se pot completa valori numai în câmpurile marcate cu albastru. Celelalte câmpuri sunt needitabile deoarece sunt câmpuri calculate care se validează conform algoritmului de calcul. Dacă utilizatorul şterge/modifică valorile introduse, în cadrul formularului sunt recalculate automat valorile din câmpurile de total. Plăţile restante sunt detaliate pe categorii, după cum urmează: Plăţi restante - total; Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale; Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale din investiţii; Plăţi restante faţă de bugetul general consolidat; Plăţi restante faţă de salariaţi (drepturi salariale); Plăţi restante faţă de alte categorii de persoane; Creditori bugetari; Împrumuturi nerambursate la scadenţă; Dobânzi restante.g2) în rubrica „Sold la începutul anului" se completează sume reprezentând plăţi restante la începutul anului; g3) în rubrica „Sold la finele perioadei", cele două coloane se completează astfel: g3.1) rubrica „Total" se completează cu totalul sumelor reprezentând plăţi restante aferente perioadei pentru care se efectuează raportarea; g3.2) rubrica „Din care aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare" se completează cu sumele reprezentând plăţi restante aferente perioadei pentru care se efectuează raportarea care au fost angajate în limita prevederilor bugetare; g4) pentru evidenţierea situaţiei numărului de posturi al entităţii publice se accesează butonul „Adaugă raportare personal", care devine funcţional după selectarea subdiviziunii clasificaţiei funcţionale de cheltuieli. Se deschide o formă tabelară cu rubricile reprezentând categoriile de personal în care se introduc datele. Numărul de personal aferent fiecărui capitol, subcapitol şi paragraf este detaliat după cum urmează: număr de posturi aprobate (finanţate); număr de posturi ocupate; număr de posturi vacante; număr mediu de posturi remunerate; număr de posturi ocupate de persoane care cumulează pensia cu salariul; număr de consilieri locali; h)după completarea de către entitatea publică a formularului „Plăţi restante şi situaţia numărului de posturi" potrivit precizărilor de la lit. a)-g), se selectează butonul „Validare şi generare XML" în scopul validării datelor introduse:h1) în situaţia în care sistemul nu identifică erori în completarea formularului „Plăţi restante şi situaţia numărului de posturi" şi se afişează mesajul de confirmare a corectitudinii datelor introduse, conducătorul entităţii publice sau persoana căreia i-au fost delegate atribuţii în acest sens, în condiţiile legii, semnează electronic în rubrica „Semnătură entitate publică"; h2) în situaţia în care sistemul identifică erori în completarea formularului „Plăţi restante şi situaţia numărului de posturi", se afişează o listă de erori pe care entitatea publică urmează a le corecta. După corectarea acestora se procedează potrivit lit. h1). (2) Entităţile publice care, după depunerea şi validarea ultimului formular „Plăţi restante şi situaţia numărului de posturi" în sistem, doresc să transmită un alt formular cu eventuale modificări şi completări vor depune un formular având bifată rubrica „Situaţie financiară rectificativă" efectuând următoarele operaţiuni:a)în ultimul formular „Plăţi restante şi situaţia numărului de posturi" introdus şi validat de sistem utilizează butonul „Export XML", fiind generat un fişier de tip. XML; b)în scopul completării noului formular „Plăţi restante şi situaţia numărului de posturi", entităţile publice importă fişierul de tip. XML generat conform lit. a), prin utilizarea butonului „Import XML".Entităţile publice pot utiliza butonul „Import XML" şi în situaţia în care se doreşte completarea formularului „Plăţi restante şi situaţia numărului de posturi" cu informaţiile corespunzătoare existente în aplicaţiile informatice proprii, cu condiţia de a fi respectată structura sub formă de fişiere XSD care se poate descărca prin accesarea „Punctului Unic de Acces" de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice - Sistemul naţional de raportare Forexebug. II.5. Completarea formularului „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare" Articolul 9(1) Completarea în sistem electronic a elementelor din formularul „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare" se efectuează de către entităţile publice pentru fiecare sector şi sursele de finanţare, mai puţin pentru sursa de finanţare D „Fonduri externe nerambursabile", astfel:a)în rubrica „An calendaristic" se înscrie anul calendaristic pentru care se depune formularul; b)rubrica „Ultima lună a perioadei de raportare" reprezintă luna calendaristică pentru care se depune formularul; c)rubrica „Situaţie financiară rectificativă" este utilizată numai în cazul în care ordonatorii de credite au identificat erori materiale în ultimul formular „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate FEN postaderare" care a fost depus şi înregistrat în sistemul Forexebug. În cazul în care se transmite un formular „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate FEN postaderare" fără a fi bifată rubrica „Situaţie financiară rectificativă", iar în sistem a fost deja înregistrat anterior un formular valid, noul formular va fi respins; d)în rubrica „Data întocmire" se înscrie data la care este completat formularul; e)„SECŢIUNEA A - Informaţii generale"e1) în rubrica „Denumire Entitate Publică" se înscrie denumirea integrală, fără abrevieri, a entităţii publice. Aceasta poate fi modificată oricând pe durata completării formularului „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate FEN postaderare"; e2) în rubrica „CIF Entitate Publică" se înscrie codul de identificare fiscală al entităţii publice. Acesta poate fi modificat oricând pe durata completării formularului „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate FEN postaderare"; e3) în rubrica „Sector bugetar" se selectează sectorul bugetar în structura căruia activează entitatea publică. În cazul în care entitatea publică gestionează activităţi aferente mai multor sectoare bugetare, aceasta va completa câte un formular „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate FEN postaderare" pentru fiecare sector bugetar; e4) în rubrica „Formular fără valori" se va selecta opţiunea „DA", pentru cazul în care entitatea publică nu are valori de raportat pentru acest formular; e5) în rubrica „Sursa finanţare" se selectează sursa de finanţare aferentă datelor ce urmează a fi completate. În situaţia în care datele provin din mai multe surse de finanţare, se adaugă succesiv fiecare sursă de finanţare prin selectarea butonului „Adaugă sursă de finanţare"; f)după completarea informaţiilor prevăzute la lit. e) se selectează butonul „Adaugă sursă de finanţare", moment în care apare forma tabelară a formularului „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare", iar pe bara de titlu rămâne afişată sursa de finanţare selectată de entitatea publică. Dacă în „SECŢIUNEA A - Informaţii generale" au fost selectate opţiuni greşite, de pe bara de titlu afişată se poate utiliza butonul „Şterge", în urma căruia combinaţia „Sector bugetar - Sursă finanţare" este eliminată şi poate fi reluată completarea acestei secţiuni. g)„SECŢIUNEA B - Date comunicate":g1) se pot completa valori numai în câmpurile marcate cu albastru. Celelalte câmpuri sunt needitabile deoarece sunt câmpuri calculate care se validează conform algoritmului de calcul. g2) rubrica „Plăţi efectuate de la titlul 56 şi 58, din care col.2" se completează cu o valoare pozitivă. Verificarea implementată la nivelul formularului este ca suma introdusă în coloana 1 „Plăţi efectuate de la titlul 56 şi titlul 58, din care, col.2" să fie mai mare sau egală decât suma introdusă în coloana 2 „Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)". Valorile introduse trebuie să corespundă cu soldurile conturilor contabile din balanţa de verificare utilizate pentru reflectarea plăţilor efectuate de la titlul 56 şi 58; g3) rubrica „Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)" se completează cu o valoare pozitivă. Verificarea implementată la nivelul formularului este ca suma introdusă în coloana 1 „Plăţi efectuate de la titlul 56 şi 58, din care coloana 2" să fie mai mare sau egală decât suma introdusă în coloana 2 „Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)". Valorile introduse trebuie să corespundă cu soldurile conturilor contabile din balanţa de verificare utilizate pentru reflectarea plăţilor efectuate de la titlul 56 şi 58, alineat 02; g4) rubrica „Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent" se completează automat. Valoarea este egală cu diferenţa dintre câmpurile „Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) şi „Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent"; g5) rubrica „Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent" se completează automat. La nivelul formularului este implementată regula de validare ca suma rezultată din calcul în coloana 4 să fie mai mică sau egală cu suma introdusă în coloana 2. Valoarea este egală cu suma valorilor câmpurilor „Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare", „Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent", „Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent", „Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent", „Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent"; g6) rubrica „Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare" se completează cu o valoare pozitivă; g7) rubrica „Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent" se completează cu o valoare pozitivă; g8) rubrica „Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent" se completează cu o valoare pozitivă; g9) rubrica „Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent" se completează cu o valoare pozitivă; g10) rubrica „Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi anii precedenţi, din care col.10" se completează cu o valoarea pozitivă. Coloana 9 „Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate din anul curent şi anii precedenţi, din care col. 10" trebuie să fie mai mare sau egală decât coloana 10 „Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent"; g11) rubrica „Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent" se completează cu o valoarea pozitivă; h)după completarea de către entitatea publică a formularului „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare" potrivit precizărilor de la lit. a)-g) se selectează butonul „Validare şi generare XML" în scopul validării datelor introduse:h1) în situaţia în care sistemul nu identifică erori în completarea formularului „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare" şi se afişează mesajul de confirmare a corectitudinii datelor introduse, conducătorul entităţii publice sau persoana căreia i-au fost delegate atribuţii în acest sens, în condiţiile legii, semnează electronic în rubrica „Semnătură entitate publică"; h2) în situaţia în care sistemul identifică erori în completarea formularului „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare", se afişează o listă de erori pe care entitatea publică urmează a le corecta. După corectarea acestora se procedează potrivit lit. h1).
(2) Entităţile publice care, după depunerea şi validarea ultimului formular „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare" în sistem, doresc să transmită un alt formular cu eventuale modificări şi completări vor depune un formular având bifată rubrica „Situaţie financiară rectificativă" efectuând următoarele operaţiuni:a)în ultimul formular „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare" introdus şi validat de sistem utilizează butonul „Export XML", fiind generat un fişier de tip. XML; b)în scopul completării noului formular „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare", entităţile publice importă fişierul de tip. XML generat conform lit. a), prin utilizarea butonului „Import XML".Entităţile publice pot utiliza butonul „Import XML" şi în situaţia în care se doreşte completarea formularului „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare" cu informaţiile corespunzătoare existente în aplicaţiile informatice proprii, cu condiţia de a fi respectată structura sub formă de fişiere XSD care se poate descărca prin accesarea „Punctului Unic de Acces" de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice - Sistemul naţional de raportare Forexebug. II.6. Completarea formularului „Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)"
Articolul 10(1) Completarea în sistem electronic a elementelor din formularul „Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)" se efectuează de către entităţile publice pentru fiecare sector şi sursele de finanţare aferente, astfel:a)în rubrica „An calendaristic" se înscrie anul calendaristic pentru care se depune formularul; b)în rubrica „Ultima lună a perioadei de raportare" se înscrie luna calendaristică pentru care se întocmeşte formularul; c)rubrica „Situaţie financiară rectificativă" este utilizată numai în cazul în care ordonatorii de credite au identificat erori materiale în ultimul formular „Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)" care a fost depus şi înregistrat în sistemul Forexebug. În cazul în care se transmite un formular „Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)" fără a fi bifată rubrica „Situaţie financiară rectificativă", iar în sistem a fost deja înregistrat anterior un formular valid, noul formular va fi respins; d)în rubrica „Data întocmire" se înscrie data la care este completat formularul; e)„SECŢIUNEA A - Informaţii generale"e1) în rubrica „Denumire Entitate Publică" se înscrie denumirea integrală, fără abrevieri, a entităţii publice. Aceasta poate fi modificată oricând pe durata completării formularului „Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)"; e2) în rubrica „CIF Entitate Publică" se înscrie codul de identificare fiscală al entităţii publice. Acesta poate fi modificat oricând pe durata completării formularului „Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)"; e3) în rubrica „Sector bugetar" se selectează sectorul bugetar în structura căruia activează entitatea publică. În cazul în care entitatea publică gestionează activităţi aferente mai multor sectoare bugetare, aceasta va completa câte un formular „Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)" pentru fiecare sector bugetar; e4) în rubrica „Formular fără valori" se va selecta opţiunea „DA", pentru cazul în care entitatea publică nu are valori pentru formularul „Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)"; f)după completarea informaţiilor prevăzute la litera e) se selectează butonul „Completează Plăţi", moment în care apare forma tabelară a formularului „Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)", iar pe bara de titlu rămân afişate informaţiile selectate de către entitatea publică, respectiv: denumire entitate publică, CIF entitate publică şi sector bugetar. Dacă în „SECŢIUNEA A - Informaţii generale" au fost selectate opţiuni greşite, de pe bara de titlu afişată se poate utiliza butonul „Şterge", în urma căruia Secţiunea B - „Situaţia plăţilor efectuate la titlul 56 şi titlul 58" este eliminată şi poate fi reluată completarea acestei secţiuni; g)„SECŢIUNEA B - Situaţia plăţilor la titlul 56 şi titlul 58":g1) se pot completa valori numai în câmpurile marcate cu albastru. Celelalte câmpuri sunt needitabile deoarece sunt câmpuri calculate care se validează conform algoritmului de calcul; g2) rubrica „TOTAL SURSE DE FINANŢARE" este completată automat în cadrul formularului prin însumarea valorilor introduse în coloanele 2+3+...+9; g3) rubrica „Finanţare integrală din buget (A)" se completează cu o valoare pozitivă. Valorile introduse trebuie să corespundă cu soldurile conturilor contabile din balanţa de verificare utilizate pentru reflectarea plăţilor efectuate de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"; g4) rubrica „Credite externe (B)" se completează cu o valoare pozitivă. Valorile introduse trebuie să corespundă cu soldurile conturilor contabile din balanţa de verificare utilizate pentru reflectarea plăţilor efectuate de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"; g5) rubrica „Credite interne (C)" se completează cu o valoare pozitivă. Valorile introduse trebuie să corespundă cu soldurile conturilor contabile din balanţa de verificare utilizate pentru reflectarea plăţilor efectuate de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"; g6) rubrica „Fonduri externe nerambursabile (D)" se completează cu o valoare pozitivă. Valorile introduse trebuie să corespundă cu soldurile conturilor contabile din balanţa de verificare utilizate pentru reflectarea plăţilor efectuate de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"; g7) rubrica „Activităţi finanţate integral din venituri proprii (E)" se completează cu o valoare pozitivă. Valorile introduse trebuie să corespundă cu soldurile conturilor contabile din balanţa de verificare utilizate pentru reflectarea plăţilor efectuate de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"; g8) rubrica „Integral venituri proprii (F)" se completează cu o valoare pozitivă. Valorile introduse trebuie să corespundă cu soldurile conturilor contabile din balanţa de verificare utilizate pentru reflectarea plăţilor efectuate de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"; g9) rubrica „Venituri proprii şi subvenţii (G)" se completează cu o valoare pozitivă. Valorile introduse trebuie să corespundă cu soldurile conturilor contabile din balanţa de verificare utilizate pentru reflectarea plăţilor efectuate de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"; g10) rubrica „Bugetul Fondului pentru Mediu (I)" se completează cu o valoare pozitivă. Valorile introduse trebuie să corespundă cu soldurile conturilor contabile din balanţa de verificare utilizate pentru reflectarea plăţilor efectuate de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"; g11) în cadrul formularului sunt calculate automat totalurile, pe măsură ce sunt introduse sume în câmpurile care participă, conform algoritmului, la formula de calcul. Dacă utilizatorul şterge/modifică valorile introduse, în cadrul formularului sunt recalculate automat valorile din câmpurile de total. h)după completarea de către entitatea publică a formularului „Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)" potrivit precizărilor de la lit. a)-g), se selectează butonul „Validare şi generare XML" în scopul validării datelor introduse;h1) în situaţia în care sistemul nu identifică erori în completarea formularului „Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)" şi se afişează mesajul de confirmare a corectitudinii datelor introduse, conducătorul entităţii publice sau persoana căreia i-au fost delegate atribuţii în acest sens, în condiţiile legii, semnează electronic în rubrica „Semnătură entitate publică"; h2) în situaţia în care sistemul identifică erori în completarea formularului „Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)", se afişează o listă de erori pe care entitatea publică urmează a le corecta. După corectarea acestora se procedează potrivit lit. h1). (2) Entităţile publice care, după depunerea şi validarea ultimului formular „Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)" în sistem, doresc să transmită un alt formular cu eventuale modificări şi completări vor depune un formular având bifată rubrica „Situaţie financiară rectificativă" efectuând următoarele operaţiuni:a)în ultimul formular „Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)" introdus şi validat de sistem utilizează butonul „Export XML", fiind generat un fişier de tip. XML; b)în scopul completării noului formular „Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)", entităţile publice importă fişierul de tip. XML generat conform lit. a), prin utilizarea butonului „Import XML".Entităţile publice pot utiliza butonul „Import XML" şi în situaţia în care se doreşte completarea formularului „Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)" cu informaţii corespunzătoare existente în aplicaţiile informatice proprii, cu condiţia de a fi respectată structura sub formă de fişiere XSD care se poate descărca prin accesarea „Punctului Unic de Acces" de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice - Sistemul naţional de raportare Forexebug. II.7. Completarea formularului „Situaţia plăţilor efectuate la Titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" Articolul 11(1) Completarea în sistem electronic a elementelor din formularul „Situaţia plăţilor efectuate la Titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" se efectuează de către entităţile publice pentru fiecare sector şi sursele de finanţare aferente, astfel:a)în rubrica „An calendaristic" se înscrie anul calendaristic pentru care se depune formularul; b)în rubrica „Ultima lună a perioadei de raportare" se înscrie luna calendaristică pentru care se întocmeşte formularul; c)rubrica „Situaţie financiară rectificativă" este utilizată numai în cazul în care ordonatorii de credite au identificat erori materiale în ultimul formular „Situaţia plăţilor efectuate la Titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" care a fost depus şi înregistrat în sistemul Forexebug. În cazul în care se transmite un formular „Situaţia plăţilor efectuate la Titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" fără a fi bifată rubrica „Situaţie financiară rectificativă", iar în sistem a fost deja înregistrat anterior un formular valid, noul formular va fi respins; d)în rubrica „Data întocmire" se înscrie data la care este completat formularul; e)„SECŢIUNEA A - Informaţii generale":e1) în rubrica „Denumire Entitate Publică" se înscrie denumirea integrală, fără abrevieri, a entităţii publice. Aceasta poate fi modificată oricând pe durata completării formularului „Situaţia plăţilor efectuate la Titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă"; e2) în rubrica „CIF Entitatea Publică" se înscrie codul de identificare fiscală al entităţii publice. Acesta poate fi modificat oricând pe durata completării formularului „Situaţia plăţilor efectuate la Titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă"; e3) în rubrica „Sector bugetar" se selectează sectorul bugetar în structura căruia activează entitatea publică. În cazul în care entitatea publică gestionează activităţi aferente mai multor sectoare bugetare, aceasta va completa câte un formular „Situaţia plăţilor efectuate la Titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" pentru fiecare sector bugetar; e4) în rubrica „Formular fără valori" se va selecta opţiunea „DA", pentru cazul în care entitatea publică nu are valori pentru formularul „Situaţia plăţilor efectuate la Titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă"; f)după completarea informaţiilor prevăzute la lit. e) se selectează butonul „Completează Plăţi", moment în care apare forma tabelară a formularului „Situaţia plăţilor efectuate la Titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă", iar pe bara de titlu rămân afişate informaţiile selectate de către entitatea publică, respectiv: denumire entitate publică, CIF entitate publică şi sector bugetar. Dacă în „SECŢIUNEA A - Informaţii generale" au fost selectate opţiuni greşite, de pe bara de titlu afişată se poate utiliza butonul „Şterge", în urma căruia Secţiunea B - „Situaţia Plăţilor efectuate la Titlul 65" este eliminată. g)„SECŢIUNEA B - Situaţia plăţilor la titlul 65":g1) se pot completa valori numai în câmpurile marcate cu albastru. Celelalte câmpuri sunt needitabile deoarece sunt câmpuri calculate care se validează conform algoritmului de calcul; g2) rubrica „Total sursă de finanţare" se completează automat în cadrul formularului prin însumarea valorilor introduse în coloanele 2+3+4. Pentru fiecare rând, se însumează valorile introduse în câmpurile „Integral de la buget (A)" + „Activităţi finanţate integral din venituri proprii (E)" + „Integral din venituri proprii (F)"; g3) rubrica „Integral de la buget (A)" se completează cu o valoare pozitivă. Valorile introduse trebuie să corespundă cu soldurile conturilor contabile din balanţa de verificare utilizate pentru reflectarea plăţilor efectuate de la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă"; g4) rubrica „Activităţi finanţate integral din venituri proprii (E) se completează cu o valoare pozitivă. Valorile introduse trebuie să corespundă cu soldurile conturilor contabile din balanţa de verificare utilizate pentru reflectarea plăţilor efectuate de la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă"; g5) rubrica „Integral din venituri proprii (F)" se completează cu o valoare pozitivă. Valorile introduse trebuie să corespundă cu soldurile conturilor contabile din balanţa de verificare utilizate pentru reflectarea plăţilor efectuate de la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă"; g6) în cadrul formularului sunt calculate automat totalurile, pe măsură ce sunt introduse sume în câmpurile care participă, conform algoritmului, la formula de calcul. Dacă utilizatorul şterge/modifică valorile introduse, în cadrul formularului sunt recalculate automat valorile din câmpurile de total. h)după completarea de către entitatea publică a formularului „Situaţia plăţilor efectuate la Titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" potrivit precizărilor de la lit. a)-g), se selectează butonul „Validare şi generare XML" în scopul validării datelor introduse:h1) în situaţia în care sistemul nu identifică erori în completarea formularului „Situaţia plăţilor efectuate la Titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" şi se afişează mesajul de confirmare a corectitudinii datelor introduse, conducătorul entităţii publice sau persoana căreia i-au fost delegate atribuţii în acest sens, în condiţiile legii, semnează electronic în rubrica „Semnătură entitate publică"; h2) în situaţia în care sistemul identifică erori în completarea formularului „Situaţia plăţilor efectuate la Titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" se afişează o listă de erori pe care entitatea publică urmează a le corecta. După corectarea acestora se procedează potrivit lit. h1). (2) Entităţile publice care, după depunerea şi validarea ultimului formular „Situaţia plăţilor efectuate la Titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" în sistem, doresc să transmită un alt formular cu eventuale modificări şi completări vor depune un formular având bifată rubrica „Situaţie financiară rectificativă" efectuând următoarele operaţiuni:a)în ultimul formular „Situaţia plăţilor efectuate la Titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" introdus şi validat de sistem utilizează butonul „Export XML", fiind generat un fişier de tip. XML; b)în scopul completării noului formular „Situaţia plăţilor efectuate la Titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă", entităţile publice importă fişierul de tip. XML generat conform lit. a), prin utilizarea butonului „Import XML".Entităţile publice pot utiliza butonul „Import XML" şi în situaţia în care se doreşte completarea formularului „Situaţia plăţilor efectuate la Titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" cu informaţii corespunzătoare existente în aplicaţiile informatice proprii, cu condiţia de a fi respectată structura sub formă de fişiere XSD care se poate descărca prin accesarea Punctului Unic de Acces de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice - Sistemul naţional de raportare Forexebug. II.8. Completarea formularului „Situaţia activelor şi datoriilor financiare" Articolul 12(1) Completarea în sistem electronic a elementelor din formularul „Situaţia activelor şi datoriilor financiare" se efectuează de către entităţile publice pentru fiecare sector şi sursele de finanţare aferente, astfel:a)în rubrica „An calendaristic" se înscrie anul calendaristic pentru care se depune formularul; b)în rubrica „Ultima lună a perioadei de raportare" se înscrie luna calendaristică pentru care se întocmeşte formularul; c)rubrica „Situaţie financiară rectificativă" este utilizată numai în cazul în care ordonatorii de credite au identificat erori materiale în ultimul formular „Situaţia activelor şi datoriilor financiare" care a fost depus şi înregistrat în sistemul Forexebug. În cazul în care se transmite un formular „Situaţia activelor şi datoriilor financiare" fără a fi bifată rubrica „Situaţie financiară rectificativă", iar în sistem a fost deja înregistrat anterior un formular valid, noul formular va fi respins; d)în rubrica „Data întocmire" se înscrie data la care este completat formularul; e)„SECŢIUNEA A - Informaţii generale"e1) în rubrica „Denumire Entitate Publică" se înscrie denumirea integrală, fără abrevieri, a entităţii publice. Aceasta poate fi modificată oricând pe durata completării formularului „Situaţia activelor şi datoriilor financiare"; e2) în rubrica „CIF Entitate Publică" se înscrie codul de identificare fiscală al entităţii publice. Acesta poate fi modificat oricând pe durata completării formularului „Situaţia activelor şi datoriilor financiare"; e3) în rubrica „Sector bugetar" se selectează sectorul bugetar în structura căruia activează entitatea publică. În cazul în care entitatea publică gestionează activităţi aferente mai multor sectoare bugetare, aceasta va completa câte un formular „Situaţia activelor şi datoriilor financiare" pentru fiecare sector bugetar; e4) în rubrica „Formular fără valori" se va selecta opţiunea „DA", pentru cazul în care entitatea publică nu are valori pentru formularul „Situaţia activelor şi datoriilor financiare; e5) în rubrica „Sursa finanţare", se selectează sursa de finanţare aferentă soldurilor ce urmează a fi completate. În situaţia în care soldurile iniţiale şi finale provin din mai multe surse de finanţare, se adaugă succesiv fiecare sursă de finanţare prin selectarea butonului „Adaugă Sursa de finanţare"; f)după completarea informaţiilor prevăzute la lit. e), se selectează butonul „Adaugă Sursa de finanţare", moment în care apare forma tabelară a formularului „Situaţia activelor şi datoriilor financiare", iar pe bara de titlu rămân afişate informaţiile selectate de către entitatea publică, respectiv: denumire entitate publică, CIF entitate publică şi sector bugetar. Dacă în „SECŢIUNEA A - Informaţii generale" au fost selectate opţiuni greşite, de pe bara de titlu afişată se poate utiliza butonul „Şterge", în urma căruia combinaţia „Sector bugetar - Sursa finanţare" este eliminată şi poate fi reluată completarea acestei secţiuni. g)„SECŢIUNEA B - Situaţia activelor şi datoriilor financiare"g1) Pentru fiecare linie afişată în formular se pot completa valori, astfel: g1.1) în rubrica „Sold la început" se completează soldurile iniţiale debitoare sau creditoare ale conturilor contabile aferente exerciţiului financiar pentru care se efectuează raportarea; g1.2) în rubrica „Sold la sfârşitul perioadei de raportare": se completează cu soldurile finale debitoare sau creditoare ale conturilor contabile aferente perioadei pentru care se efectuează raportarea; g2) se pot completa valori numai în câmpurile marcate cu albastru. Celelalte câmpuri sunt needitabile deoarece sunt câmpuri calculate, care se completează automat, conform algoritmului de calcul. În cadrul formularului sunt calculate automat totalurile, pe măsură ce sunt introduse sume în câmpurile care participă, conform algoritmului, la formula de calcul. Dacă utilizatorul şterge/modifică valorile introduse, în cadrul formularului sunt recalculate automat valorile din câmpurile de total; h)după completarea de către entitatea publică a formularului „Situaţia activelor şi datoriilor financiare" potrivit precizărilor de la lit. a)-g), se selectează butonul „Validare şi generare XML" în scopul validării datelor introduse.h1) în situaţia în care sistemul nu identifică erori în completarea formularului „Situaţia activelor şi datoriilor financiare" şi se afişează mesajul de confirmare a corectitudinii datelor introduse, conducătorul entităţii publice sau persoana căreia i-au fost delegate atribuţii în acest sens, în condiţiile legii, semnează electronic în rubrica „Semnătura entitate publică"; h2) în situaţia în care sistemul identifică erori în completarea formularului „Situaţia activelor şi datoriilor financiare", se afişează o listă de erori pe care entitatea publică urmează a le corecta. După corectarea acestora se procedează potrivit lit. h1). (2) Entităţile publice care, după depunerea şi validarea ultimului formular „Situaţia activelor şi datoriilor financiare" în sistem, doresc să transmită un alt formular cu eventuale modificări şi completări vor depune un formular având bifată rubrica „Situaţie financiară rectificativă" efectuând următoarele operaţiuni:a)în ultimul formular „Situaţia activelor şi datoriilor financiare" introdus şi validat de sistem utilizează butonul „Export XML", fiind generat un fişier de tip. XML; b)în scopul completării noului formular „Situaţia activelor şi datoriilor financiare", entităţile publice importă fişierul de tip. XML generat conform lit. a), prin utilizarea butonului „Import XML".Entităţile publice pot utiliza butonul „Import XML" în situaţia în care se doreşte completarea formularului „Situaţia activelor şi datoriilor financiare", cu informaţiile corespunzătoare existente în aplicaţiile informatice proprii, cu condiţia de a fi respectată structura sub formă de fişiere XSD care se poate descărca prin accesarea „Punctului Unic de Acces" de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice - Sistemul naţional de raportare Forexebug.
Capitolul IIIDepunerea formularelor III.1. Depunerea formularului „Balanţă de deschidere" Articolul 13(1) Entităţile publice, prin intermediul persoanelor care s-au înrolat, depun on-line formularul „Balanţă de deschidere" completat potrivit prevederilor de la subcapitolul II.1, prin accesarea „Punctului Unic de Acces" de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice - Sistemul naţional de raportare Forexebug.(2) După accesarea „Punctului Unic de Acces" de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice - Sistemul naţional de raportare Forexebug potrivit alin. (1) se selectează opţiunea „Transmitere documente electronice" şi se depune formularul „Balanţă de deschidere" în format .PDF inteligent (cu .XML asociat), cu semnătură electronică calificată.(3) Depunerea formularului „Balanţă de deschidere" are loc o singură dată, la intrarea entităţii publice în sistem, deoarece la sfârşitul exerciţiului financiar, soldurile finale din exerciţiul curent sunt preluate automat de către sistem ca solduri iniţiale în exerciţiul următor.(4) Formularul „Balanţă de deschidere" depus de entitatea publică parcurge următoarele etape în vederea validării automate de către sistem:a)validarea formală a formularului: formularul „Balanţă de deschidere" va fi supus unui prim set de validări (format, conţinut standard de identificare declarant şi tip formular etc.):a1) în cazul în care nu există erori de validare, va fi afişat „Indexul" de înregistrare a formularului în sistem, iar procesul continuă cu pasul următor de validare; a2) în cazul în care există neconformităţi, sistemul notifică entitatea publică referitor la eroarea identificată ce urmează a fi corectată de aceasta; b)în cazul în care formularul „Balanţă de deschidere" a fost validat potrivit lit. a1), sistemul procedează automat la validarea conţinutului formularului şi a regulilor specifice, aplicabile, astfel:b1) în cazul în care nu există erori de validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) care atestă că entitatea publică a depus formularul „Balanţă de deschidere" şi că urmează etapa de validare prevăzută la lit. c). Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opţiunii „Vizualizare rapoarte" - „Notificări"; b2) în cazul în care există erori la validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) cu erorile identificate. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opţiunii „Vizualizare rapoarte" - „Notificări" c)în cazul în care formularul „Balanţă de deschidere" a fost validat potrivit lit. b1), acesta este preluat în sistemul Forexebug. Sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) prin care entitatea publică este informată referitor la înregistrarea formularului depus. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opţiunii „Vizualizare rapoarte" - „Notificări"; (5) În situaţia în care ordonatorii de credite au identificat erori materiale în formularul „Balanţă de deschidere" care a fost depus şi înregistrat în sistemul Forexebug, acesta poate fi transmis din nou în sistem, cu rubrica „Situaţie financiară rectificativă" bifată, până la termenul anual privind transmiterea formularelor din sfera raportării situaţiilor financiare.(6) Entităţile publice reiau procesul de depunere a formularului „Balanţă de deschidere" după corectarea erorilor identificate de sistem.III.2. Depunerea formularului „Cont de execuţie non-trezor" Articolul 14(1) Entităţile publice, prin intermediul persoanelor care s-au înrolat, depun on-line, lunar, formularul „Cont de execuţie non-trezor" completat potrivit prevederilor de la subcapitolul II.2, prin accesarea „Punctului Unic de Acces" de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice - Sistemul naţional de raportare Forexebug.(2) După accesarea „Punctului Unic de Acces" de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice - Sistemul naţional de raportare Forexebug potrivit alin. (1) se selectează opţiunea „Transmitere documente electronice" şi se depune formularul în format .PDF inteligent (cu .XML asociat), cu semnătură electronică calificată.(3) Formularul „Cont de execuţie non-trezor" depus de entitatea publică parcurge următoarele etape în vederea validării automate de către sistem:a)validarea formală a formularului: formularul „Cont de execuţie non-trezor" va fi supus unui prim set de validări (format, conţinut standard de identificare declarant şi tip formular etc.):a1) în cazul în care nu există erori de validare, va fi afişat „Indexul" de înregistrare a formularului în sistem, iar procesul continuă cu pasul următor de validare; a2) în cazul în care există neconformităţi, sistemul notifică entitatea publică referitor la eroarea identificată ce urmează a fi corectată de aceasta; b)în cazul în care formularul „Cont de execuţie non-trezor"a fost validat potrivit lit. a1), sistemul procedează automat la validarea conţinutului formularului şi a regulilor specifice, aplicabile, astfel:b1) în cazul în care nu există erori de validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) care atestă că entitatea publică a depus formularul „Cont de execuţie non-trezor" şi că urmează etapa de validare prevăzută la lit. c). Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opţiunii „Vizualizare rapoarte" - „Notificări"; b2) în cazul în care există erori la validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) cu erorile identificate. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opţiunii „Vizualizare rapoarte" - „Notificări". c)în cazul în care formularul „Cont de execuţie non-trezor" a fost validat potrivit lit. b1), acesta este preluat în sistemul Forexebug. Sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) cu mesajul „Formular importat fără validare". Mesajul reprezintă o informare prin care sistemul specifică faptul că formularul conţine informaţii ale entităţii publice care la momentul depunerii acestuia nu pot fi validate. Informaţiile din acest formular sunt verificate după depunerea în sistem a formularului „Balanţă de verificare". Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opţiunii „Vizualizare rapoarte" - „Notificări"; (4) În situaţia în care ordonatorii de credite au identificat erori materiale în formularul „Cont de execuţie non-trezor" care a fost depus şi înregistrat în sistemul Forexebug, acesta poate fi transmis din nou în sistem, cu rubrica „Situaţie financiară rectificativă" bifată, până la termenul-limită al lunii de raportare.(5) Entităţile publice reiau procesul de depunere a formularului „Cont de execuţie non-trezor" după corectarea erorilor identificate de sistem.III.3. Depunerea formularului „Balanţă de verificare" Articolul 15(1) Entităţile publice, prin intermediul persoanelor care s-au înrolat, depun on-line, lunar, formularul „Balanţă de verificare" completat potrivit prevederilor de la subcapitolul II.3, prin accesarea „Punctului Unic de Acces" de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice - Sistemul naţional de raportare Forexebug.(2) După accesarea „Punctului Unic de Acces" de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice - Sistemul naţional de raportare Forexebug potrivit alin. (1), se selectează opţiunea „Transmitere documente electronice" şi se depune formularul „Balanţă de verificare" în format .PDF inteligent (cu .XML asociat), cu semnătură electronică calificată.(3) Formularul „Balanţă de verificare" depus de entitatea publică parcurge următoarele etape în vederea validării automate de către sistem:a)validarea formală a formularului: formularul „Balanţă de verificare" va fi supus unui prim set de validări (format, conţinut standard de identificare declarant şi tip formular etc.):a1) în cazul în care nu există erori de validare, va fi afişat „Indexul" de înregistrare a formularului în sistem, iar procesul continuă cu pasul următor de validare; a2) în cazul în care există neconformităţi, sistemul notifică entitatea publică referitor la eroarea identificată ce urmează a fi corectată de aceasta; b)în cazul în care formularul „Balanţă de verificare" a fost validat potrivit lit. a1), sistemul procedează automat la validarea conţinutului formularului şi a regulilor specifice aplicabile, astfel:b1) în cazul în care nu există erori de validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) care atestă că entitatea publică a depus formularul „Balanţă de verificare" şi că urmează etapa de validare prevăzută la lit. c). Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opţiunii „Vizualizare rapoarte" - „Notificări"; b2) în cazul în care există erori la validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) cu erorile identificate. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opţiunii „Vizualizare rapoarte" - „Notificări". c)în situaţia în care formularul „Balanţă de verificare" a fost validat potrivit lit. b1), acesta este preluat în sistemul Forexebug, unde au loc verificări automate;c1) în cazul în care nu există erori de validare, formularul depus de entitatea publică este înregistrat în sistem. Sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) prin care entitatea publică este informată referitor la validarea formularului depus. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opţiunii „Vizualizare rapoarte" - „Notificări"; c2) în cazul în care există erori la validare (de exemplu: plăţile cuprinse în contul 7700000 „Finanţarea de la buget" din balanţa de verificare nu coincid cu cele de la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului etc.), sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) cu erorile identificate. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opţiunii „Vizualizare rapoarte" - „Notificări". (4) În situaţia în care ordonatorii de credite au identificat erori materiale în formularul „Balanţă de verificare" care a fost depus şi înregistrat în sistemul Forexebug, acesta poate fi transmis din nou în sistem, cu rubrica „Situaţie financiară rectificativă" bifată, până la termenul-limită al lunii de raportare.(5) Entităţile publice reiau procesul de depunere a formularului „Balanţă de verificare" după corectarea erorilor identificate de sistem.III.4. Depunerea formularului „Plăţi restante şi situaţia numărului de posturi" Articolul 16(1) Entităţile publice, prin intermediul persoanelor care s-au înrolat, depun on-line, lunar, formularul „Plăţi restante şi situaţia numărului de posturi" completat potrivit prevederilor de la subcapitolul II.4, prin accesarea „Punctului Unic de Acces" de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice - Sistemul naţional de raportare Forexebug.(2) După accesarea „Punctului Unic de Acces" de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice - Sistemul naţional de raportare Forexebug potrivit alin. (1) se selectează opţiunea „Transmitere documente electronice" şi se depune formularul „Plăţi restante şi situaţia numărului de posturi" în format .PDF inteligent (cu .XML asociat), cu semnătură electronică calificată.(3) Formularul „Plăţi restante şi situaţia numărului de posturi" depus de entitatea publică parcurge următoarele etape în vederea validării automate de către sistem:a)validarea formală a formularului: formularul „Plăţi restante şi situaţia numărului de posturi" va fi supus unui prim set de validări (format, conţinut standard de identificare declarant şi tip formular etc.):a1) în cazul în care nu există erori de validare, va fi afişat „Indexul" de înregistrare a formularului în sistem, iar procesul continuă cu pasul următor de validare; a2) în cazul în care există neconformităţi, sistemul notifică entitatea publică referitor la eroarea identificată ce urmează a fi corectată de aceasta; b)în cazul în care formularul „Plăţi restante şi situaţia numărului de posturi" a fost validat potrivit lit. a1), sistemul procedează automat la validarea conţinutului formularului şi a regulilor specifice aplicabile, astfel:b1) în cazul în care nu există erori de validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) care atestă că entitatea publică a depus formularul „Plăţi restante şi situaţia numărului de posturi" şi că urmează etapa de validare prevăzută la lit. c). Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opţiunii „Vizualizare rapoarte" - „Notificări"; b2) în cazul în care există erori la validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) cu erorile identificate. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opţiunii „Vizualizare rapoarte" - „Notificări". c)în cazul în care formularul „Plăţi restante şi situaţia numărului de posturi" a fost validat potrivit lit. b1), acesta este preluat în sistemul Forexebug. Sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) prin care entitatea publică este informată referitor la înregistrarea formularului depus. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opţiunii „Vizualizare rapoarte" - „Notificări". (4) În situaţia în care ordonatorii de credite au identificat erori materiale în formularul „Plăţi restante şi situaţia numărului de posturi" care a fost depus şi înregistrat în sistemul Forexebug, acesta poate fi transmis din nou în sistem, cu rubrica „Situaţie financiară rectificativă" bifată, până la termenul-limită al lunii de raportare.(5) Entităţile publice reiau procesul de depunere a formularului „Plăţi restante şi situaţia numărului de posturi" după corectarea erorilor identificate de sistem.III.5. Depunerea formularului „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate FEN postaderare" Articolul 17(1) Entităţile publice, prin intermediul persoanelor care s-au înrolat, depun on-line, trimestrial, formularul „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate FEN postaderare" completat potrivit prevederilor de la subcapitolul II.5, prin accesarea „Punctului Unic de Acces" de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice - Sistemul naţional de raportare Forexebug.(2) După accesarea „Punctului Unic de Acces" de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice - Sistemul naţional de raportare Forexebug potrivit alin. (1) se selectează opţiunea „Transmitere documente electronice" şi se depune formularul „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate FEN postaderare" în format .PDF inteligent (cu .XML asociat), cu semnătură electronică calificată. (3) Formularul „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate FEN postaderare" depus de entitatea publică parcurge următoarele etape în vederea validării automate de către sistem:a)validarea formală a formularului: formularul „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate FEN postaderare" va fi supus unui prim set de validări (format, conţinut standard de identificare declarant şi tip formular etc.):a1) în cazul în care nu există erori de validare, va fi afişat „Indexul" de înregistrare a formularului în sistem, iar procesul continuă cu pasul următor de validare; a2) în cazul în care există neconformităţi, sistemul notifică entitatea publică referitor la eroarea identificată ce urmează a fi corectată de aceasta; b)în cazul în care formularul „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate FEN postaderare" a fost validat potrivit lit. a1), sistemul procedează automat la validarea conţinutului formularului şi a regulilor specifice aplicabile, astfel:b1) în cazul în care nu există erori de validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) care atestă că entitatea publică a depus formularul „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate FEN postaderare" şi că urmează etapa de validare prevăzută la lit. c). Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opţiunii „Vizualizare rapoarte" - „Notificări"; b2) în cazul în care există erori la validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) cu erorile identificate. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opţiunii „Vizualizare rapoarte" - „Notificări". c)în cazul în care formularul „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate FEN postaderare" a fost validat potrivit lit. b1), acesta este preluat în sistemul Forexebug. Sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) prin care entitatea publică este informată referitor la înregistrarea formularului depus. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opţiunii „Vizualizare rapoarte" - „Notificări". (4) În situaţia în care ordonatorii de credite au identificat erori materiale în formularul „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate FEN postaderare" care a fost depus şi înregistrat în sistemul Forexebug, acesta poate fi transmis din nou în sistem, cu rubrica „Situaţie financiară rectificativă" bifată, până la termenul-limită al lunii de raportare.(5) Entităţile publice reiau procesul de depunere a formularului „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate FEN postaderare" după corectarea erorilor identificate de sistem.III.6. Depunerea formularului „Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)" Articolul 18(1) Entităţile publice, prin intermediul persoanelor care s-au înrolat, depun on-line, trimestrial, formularul „Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)" completat potrivit prevederilor de la subcapitolul II.6, prin accesarea „Punctului Unic de Acces" de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice - Sistemul naţional de raportare Forexebug.(2) După accesarea „Punctului Unic de Acces" de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice - Sistemul naţional de raportare Forexebug potrivit alin. (1), se selectează opţiunea „Transmitere documente electronice" şi se depune formularul „Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)" în format .PDF inteligent (cu .XML asociat), cu semnătură electronică calificată.(3) Formularul „Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)" depus de entitatea publică parcurge următoarele etape în vederea validării automate de către sistem:a)validarea formală a formularului: formularul „Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)" va fi supus unui prim set de validări (format, conţinut standard de identificare declarant şi tip formular etc.):a1) în cazul în care nu există erori de validare, va fi afişat „Indexul" de înregistrare a formularului în sistem, iar procesul continuă cu pasul următor de validare; a2) în cazul în care există neconformităţi, sistemul notifică entitatea publică referitor la eroarea identificată ce urmează a fi corectată de aceasta; b)în cazul în care formularul „Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)" a fost validat potrivit lit. a1), sistemul procedează automat la validarea conţinutului formularului şi a regulilor specifice aplicabile, astfel:b1) în cazul în care nu există erori de validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) care atestă că entitatea publică a depus formularul „Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)" şi că urmează etapa de validare prevăzută la lit. c). Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opţiunii „Vizualizare rapoarte" - „Notificări"; b2) în cazul în care există erori la validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) cu erorile identificate. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opţiunii „Vizualizare rapoarte" - „Notificări". c)în cazul în care formularul „Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)" a fost validat potrivit lit. b1), acesta este preluat în sistemul Forexebug. Sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) prin care entitatea publică este informată referitor la înregistrarea formularului depus. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opţiunii „Vizualizare rapoarte" - „Notificări"; (4) În situaţia în care ordonatorii de credite au identificat erori materiale în formularul „Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)" care a fost depus şi înregistrat în sistemul Forexebug, acesta poate fi transmis din nou în sistem, cu rubrica „Situaţie financiară rectificativă" bifată, până la termenul-limită al lunii de raportare.(5) Entităţile publice reiau procesul de depunere a formularului „Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)" după corectarea erorilor identificate de sistem.III.7. Depunerea formularului „Situaţia plăţilor efectuate la Titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" Articolul 19(1) Entităţile publice, prin intermediul persoanelor care s-au înrolat, depun on-line, trimestrial, formularul „Situaţia plăţilor efectuate la Titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" completat potrivit prevederilor de la subcapitolul II.7, prin accesarea „Punctului Unic de Acces" de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice - Sistemul naţional de raportare Forexebug.(2) După accesarea „Punctului Unic de Acces" de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice - Sistemul naţional de raportare Forexebug potrivit alin. (1), se selectează opţiunea „Transmitere documente electronice" şi se depune formularul „Situaţia plăţilor efectuate la Titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" în format .PDF inteligent (cu .XML asociat), cu semnătură electronică calificată.(3) Formularul „Situaţia plăţilor efectuate la Titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" depus de entitatea publică parcurge următoarele etape în vederea validării automate de către sistem:a)validarea formală a formularului: formularul „Situaţia plăţilor efectuate la Titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" va fi supus unui prim set de validări (format, conţinut standard de identificare declarant şi tip formular etc.): a1) în cazul în care nu există erori de validare, va fi afişat „Indexul" de înregistrare a formularului în sistem, iar procesul continuă cu pasul următor de validare; a2) în cazul în care există neconformităţi, sistemul notifică entitatea publică referitor la eroarea identificată ce urmează a fi corectată de aceasta; b)în cazul în care formularul „Situaţia plăţilor efectuate la Titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" a fost validat potrivit lit. a1), sistemul procedează automat la validarea conţinutului formularului şi a regulilor specifice aplicabile, astfel:b1) în cazul în care nu există erori de validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) care atestă că entitatea publică a depus formularul „Situaţia plăţilor efectuate la Titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" şi că urmează etapa de validare prevăzută la lit. c). Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opţiunii „Vizualizare rapoarte" - „Notificări"; b2) în cazul în care există erori la validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) cu erorile identificate. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opţiunii „Vizualizare rapoarte" - „Notificări". c)în cazul în care formularul „Situaţia plăţilor efectuate la Titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" a fost validat potrivit lit. b1), acesta este preluat în sistemul Forexebug. Sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) prin care entitatea publică este informată referitor la înregistrarea formularului depus. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opţiunii „Vizualizare rapoarte" - „Notificări". (4) În situaţia în care ordonatorii de credite au identificat erori materiale în formularul „Situaţia plăţilor efectuate la Titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" care a fost depus şi înregistrat în sistemul Forexebug, acesta poate fi transmis din nou în sistem, cu rubrica „Situaţie financiară rectificativă" bifată, până la termenul-limită al lunii de raportare.(5) Entităţile publice reiau procesul de depunere a formularului „Situaţia plăţilor efectuate la Titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" după corectarea erorilor identificate de sistem.III.8. Depunerea formularului „Situaţia activelor şi datoriilor financiare" Articolul 20(1) Entităţile publice, prin intermediul persoanelor care s-au înrolat, depun on-line, trimestrial formularul „Situaţia activelor şi datoriilor financiare" completat potrivit prevederilor de la subcapitolul II.8, prin accesarea „Punctului Unic de Acces" de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice - Sistemul naţional de raportare Forexebug.(2) După accesarea „Punctului Unic de Acces" de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice - Sistemul naţional de raportare Forexebug potrivit alin. (1), se selectează opţiunea „Transmitere documente electronice" şi se depune formularul „Situaţia activelor şi datoriilor financiare" în format .PDF inteligent (cu .XML asociat), cu semnătură electronică calificată.(3) Formularul „Situaţia activelor şi datoriilor financiare" depus de entitatea publică parcurge următoarele etape în vederea validării automate de către sistem:a)validarea formală a formularului: formularul „Situaţia activelor şi datoriilor financiare" va fi supus unui prim set de validări (format, conţinut standard de identificare declarant şi tip formular etc.):a1) în cazul în care nu există erori de validare, va fi afişat „Indexul" de înregistrare a formularului în sistem, iar procesul continuă cu pasul următor de validare; a2) în cazul în care există neconformităţi, sistemul notifică entitatea publică referitor la eroarea identificată ce urmează a fi corectată de aceasta; b)în cazul în care formularul „Situaţia activelor şi datoriilor financiare" a fost validat potrivit lit. a1), sistemul procedează automat la validarea conţinutului formularului şi a regulilor specifice aplicabile, astfel:b1) în cazul în care nu există erori de validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) care atestă că entitatea publică a depus formularul „Situaţia activelor şi datoriilor financiare" şi că urmează etapa de validare prevăzută la lit. c). Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opţiunii „Vizualizare rapoarte" - „Notificări"; b2) în cazul în care există erori la validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) cu erorile identificate. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opţiunii „Vizualizare rapoarte" - „Notificări". c)în situaţia în care formularul „Situaţia activelor şi datoriilor financiare" a fost validat potrivit lit. b1), acesta este preluat în sistemul Forexebug, unde au loc verificări automate;c1) în cazul în care nu există erori de validare, formularul depus de entitatea publică este înregistrat în sistem. Sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) prin care entitatea publică este informată referitor la validarea formularului depus. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opţiunii „Vizualizare rapoarte" - „Notificări"; c2) în cazul în care există erori la validare sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) cu erorile identificate. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opţiunii „Vizualizare rapoarte" - „Notificări". (4) În situaţia în care ordonatorii de credite au identificat erori materiale în formularul „Situaţia activelor şi datoriilor financiare" care a fost depus şi înregistrat în sistemul Forexebug, acesta poate fi transmis din nou în sistem, cu rubrica „Situaţie financiară rectificativă" bifată, până la termenul-limită al lunii de raportare.(5) Entităţile publice reiau procesul de depunere a formularului „Situaţia activelor şi datoriilor financiare" după corectarea erorilor identificate de sistem.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1026/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1026 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
ANONIM a comentat Decretul 243 1992
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1026/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu