Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 304/385/1018 din 21 iulie 2004

privind aprobarea Instructiunilor de organizare si functionare a unitatilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR


SmartCity3

              Nr. 304 din 21 iulie 2004
              MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
              Nr. 385 din 12 iulie 2004
              MINISTERUL SANATATII
              Nr. 1.018 din 16 august 2004
ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 818 din  6 septembrie 2004

    Avand in vedere prevederile art. 25^4 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, ale art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 4 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza Referatului de aprobare nr. 173 din 8 iunie 2004 al Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei,

    ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei, ministrul administratiei si internelor si ministrul sanatatii emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile de organizare si functionare a unitatilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    (1) Persoanele implicate in organizarea si functionarea unitatilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie au obligatia de a respecta confidentialitatea informatiilor referitoare la beneficiarii serviciilor respectivelor unitati.
    (2) Furnizarea de date statistice pentru constituirea bazelor de date referitoare la cazurile de violenta in familie nu constituie incalcare a obligatiei de confidentialitate prevazute la alin. (1).
    Art. 3
    Agentia Nationala pentru Protectia Familiei, Directia management resurse umane, Directia generala economica si financiara, directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 octombrie 2004.
    Art. 5
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministru de stat,
                     ministrul administratiei si internelor,
                     Marian Florian Saniuta

                     Ministrul muncii,
                     solidaritatii sociale si familiei,
                     Elena Dumitru

                     Ministrul sanatatii,
                     Ovidiu Brinzan

    ANEXA 1

                              INSTRUCTIUNI
de organizare si functionare a unitatilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Unitatile pentru prevenirea si combaterea violentei in familie sunt unitati de asistenta sociala, cu sau fara personalitate juridica.
    Art. 2
    Unitatile pentru prevenirea si combaterea violentei in familie pot fi publice, private sau in parteneriat public-privat si se infiinteaza numai cu avizul Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei.
    Art. 3
    (1) Unitatile pentru prevenirea si combaterea violentei in familie publice se infiinteaza prin hotarari ale consiliilor judetene, sau, dupa caz, ale consiliilor locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in conditiile art. 27 - 33 din Legea nr. 705/2001 privind sistemul national de asistenta sociala, si ale art. 15 - 17 din Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 515/2003.
    (2) Propunerea de infiintare a unitatii pentru prevenirea si combaterea violentei in familie se face in conformitate cu Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza documentatiei si fundamentarii prezentate de serviciul public de asistenta sociala de la nivelul consiliilor judetene sau consiliilor locale.
    Art. 4
    Consiliile judetene sau, dupa caz, consiliile locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si persoanele juridice care infiinteaza unitati pentru prevenirea si combaterea violentei in familie aproba prin hotarare structura organizatorica, numarul de personal si bugetul acestora.
    Art. 5
    (1) Unitatile pentru prevenirea si combaterea violentei in familie au obligatia de a elabora, in termen de 30 de zile de la data infiintarii, regulamentul propriu de organizare si functionare, care va include si drepturile si obligatiile beneficiarilor, in conformitate cu standardele de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protectiei victimelor violentei in familie.
    (2) Pentru unitatile de prevenire si combatere a violentei in familie deja infiintate termenul este de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor instructiuni.
    (3) Pentru unitatile de prevenire si combatere a violentei in familie publice si pentru cele in parteneriat public-privat regulamentul de organizare si functionare elaborat conform alin. (1) si (2) este aprobat de catre consiliile judetene sau locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, care au infiintat aceste unitati.
    Art. 6
    (1) Unitatile pentru prevenirea si combaterea violentei in familie mentionate la art. 1 pot fi centre pentru adapostirea victimelor violentei in familie, centre de recuperare pentru victimele violentei in familie sau centre de asistenta destinate agresorilor.
    (2) Unitatile pentru prevenirea si combaterea violentei in familie vor functiona in locatii separate, in functie de destinatia pentru care au fost infiintate.

    CAP. 2
    Centre pentru adapostirea victimelor violentei in familie

    Art. 7
    Centrele pentru adapostirea victimelor violentei in familie, denumite in continuare adaposturi, indeplinesc urmatoarele atributii principale:
    a) asigura protectia victimelor violentei in familie si a copiilor aflati in ingrijirea lor in situatii de urgenta, prin gazduirea acestora in adaposturi pe o perioada determinata, cuprinsa intre 7 si 60 de zile;
    b) ofera ingrijire medicala, asistenta psihologica si consiliere juridica victimelor;
    c) colaboreaza cu politistii si jandarmii pentru initierea procedurilor legale, la solicitarea victimei;
    d) asigura consilierea membrilor de familie aflati in dificultate;
    e) sesizeaza autoritatile mentionate la art. 13 alin. (2) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care constata acte de violenta in familie impotriva copiilor, si colaboreaza cu serviciile publice specializate pentru protectia copilului de la nivel judetean si local in vederea asigurarii protectiei copiilor gazduiti in adapost;
    f) asigura protejarea victimelor violentei in familie, cu acordul acestora, prin masuri de izolare a victimelor de agresori;
    g) elaboreaza lunar rapoarte statistice privind activitatile desfasurate si categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de adapost (numar de beneficiari, varsta, sex, mediul din care provin, nivel de instruire, ocupatie, venituri, stare civila, numar de copii aflati in intretinerea lor, relatia de rudenie cu agresorul, frecventa si natura agresiunii);
    h) pot initia si derula programe speciale de protectie si asistenta a victimelor violentei in familie;
    i) asigura indeplinirea standardelor de calitate a serviciilor si a standardelor ocupationale specifice personalului angajat;
    j) colaboreaza cu autoritatile administratiei publice centrale si locale implicate in combaterea violentei in familie, precum si cu organizatii neguvernamentale care desfasoara activitati in domeniu;
    k) colaboreaza cu compartimentele specializate din cadrul directiilor pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si cu alte organisme implicate in campaniile de informare si educare a comunitatilor-tinta, precum si pentru elaborarea materialelor promotionale specifice;
    l) colaboreaza cu autoritatile publice centrale si locale in vederea solutionarii unor cazuri speciale privind situatia juridica a persoanelor care beneficiaza de serviciile oferite in cadrul adapostului.
    Art. 8
    (1) Conducerea adaposturilor este cea prevazuta in regulamentul propriu de organizare si functionare mentionat la art. 5.
    (2) Conducerea adaposturilor publice sau in parteneriat public-privat este asigurata de un director, a carui activitate este sprijinita de un consiliu consultativ.
    Art. 9
    (1) Postul de director al adapostului se ocupa prin concurs sau, dupa caz, prin examen, in conditiile legii.
    (2) In exercitarea atributiilor ce ii revin, directorul adapostului emite dispozitii.
    Art. 10
    (1) Directorul adapostului asigura conducerea executiva si raspunde de buna functionare a acestuia.
    (2) Directorul adapostului indeplineste in principal urmatoarele atributii:
    a) coordoneaza intreaga activitate a adapostului, cu sprijinul consiliului consultativ;
    b) elaboreaza fisa postului pentru fiecare angajat;
    c) raspunde de administrarea si gestionarea fondurilor si patrimoniului adapostului;
    d) transmite lunar compartimentelor specializate din cadrul directiilor pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, rapoartele statistice mentionate la art. 7;
    e) poate initia si derula programe speciale de protectie si asistenta a victimelor violentei in familie;
    f) initiaza relatii de colaborare cu autoritatile administratiei publice centrale si locale implicate in combaterea violentei in familie, precum si cu organizatii neguvernamentale care desfasoara activitati in domeniu.
    Art. 11
    Consiliul consultativ are urmatoarele atributii:
    a) analizeaza activitatea adapostului si propune masuri si programe de imbunatatire a activitatii de prevenire si combatere a violentei in familie;
    b) avizeaza regulamentul de organizare si functionare a adapostului;
    c) urmareste modul de conlucrare intre persoanele si autoritatile desemnate pentru identificarea formelor de abuz si pentru instrumentarea cazurilor de violenta in familie;
    d) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin hotararea de infiintare a adapostului.
    Art. 12
    Consiliul consultativ este compus din urmatorii membri:
    a) un reprezentant al autoritatilor sau al persoanelor juridice care au infiintat ori, dupa caz, finanteaza adapostul;
    b) un reprezentant al spitalului sau al unitatii sanitare cu care adapostul a incheiat conventie de colaborare;
    c) un reprezentant al directiei de dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
    d) un reprezentant al inspectoratului teritorial de politie;
    e) un reprezentant al comandamentului de jandarmi judetean, respectiv al Comandamentului de Jandarmi al Municipiului Bucuresti;
    f) un reprezentant al beneficiarilor;
    g) un reprezentant desemnat de catre organizatiile neguvernamentale care desfasoara activitati in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie.

    CAP. 3
    Centrele de recuperare pentru victimele violentei in familie

    Art. 13
    Centrele de recuperare pentru victimele violentei in familie, denumite in continuare centre de recuperare, au urmatoarele atributii:
    a) asigura gazduirea si ingrijirea victimelor violentei in familie pentru o perioada de maximum 90 de zile; in situatii exceptionale se poate aproba prelungirea acestei perioade pana la 180 de zile, numai cu aprobarea conducerii centrului de recuperare;
    b) asigura, prin consiliere juridica si psihologica, sprijin in vederea adaptarii la o viata activa, insertia sociala si profesionala a victimelor;
    c) sesizeaza autoritatile mentionate la art. 13 alin. (2) din Legea nr. 217/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care constata acte de violenta in familie impotriva copiilor si colaboreaza cu serviciile publice specializate pentru protectia copilului de la nivel judetean si local, in vederea asigurarii protectiei copiilor gazduiti in adapost;
    d) promoveaza programe de reinsertie sociala a victimelor violentei in familie;
    e) identifica medii in care pot fi integrate victimele violentei in familie;
    f) pot initia si derula programe speciale de protectie si asistenta a victimelor violentei in familie;
    g) elaboreaza lunar rapoarte statistice privind activitatile desfasurate si categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de adapost (numarul de beneficiari, varsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupatia, veniturile, starea civila, numarul de copii aflati in intretinerea lor, relatia de rudenie cu agresorul, frecventa si natura agresiunii);
    h) colaboreaza cu autoritatile administratiei publice centrale si locale implicate in prevenirea si combaterea violentei in familie, precum si cu organizatii neguvernamentale care desfasoara activitati in domeniu;
    i) colaboreaza cu compartimentele specializate din cadrul directiilor pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si cu alte organisme implicate in campaniile de informare si educare a comunitatilor-tinta, precum si pentru elaborarea materialelor promotionale specifice;
    j) colaboreaza cu autoritatile publice centrale si locale in vederea solutionarii unor cazuri speciale privind situatia juridica a persoanelor care beneficiaza de serviciile oferite in cadrul centrului de recuperare.
    Art. 14
    Dispozitiile art. 8 - 11 se aplica in mod corespunzator si centrelor de recuperare prevazute la art. 13.
    Art. 15
    Consiliul consultativ al centrului de recuperare este compus din:
    a) un reprezentant al autoritatilor sau persoanelor juridice care au infiintat ori, dupa caz, finanteaza centrul;
    b) un reprezentant al directiei de dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
    c) un reprezentant al agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca;
    d) un reprezentant al inspectoratului teritorial de politie;
    e) un reprezentant al comandamentului de jandarmi judetean, respectiv al Comandamentului de Jandarmi al Municipiului Bucuresti;
    f) un reprezentant al beneficiarilor;
    g) un reprezentant desemnat de catre organizatiile neguvernamentale care desfasoara activitati in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie.

    CAP. 4
    Centrele de asistenta destinate agresorilor

    Art. 16
    Centrele de asistenta destinate agresorilor au urmatoarele atributii:
    a) asigura si faciliteaza accesul agresorilor la tratamente psihologice, psihiatrice, de dezalcoolizare sau de dezintoxicare, dupa caz;
    b) ofera servicii de consiliere si mediere a conflictului pentru partile implicate in vederea depasirii situatiilor de risc;
    c) elaboreaza lunar rapoarte statistice privind activitatile desfasurate si categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de adapost (numarul de beneficiari, varsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupatia, veniturile, starea civila, numarul de copii aflati in intretinerea lor, relatia de rudenie cu victima, frecventa si natura agresiunii);
    d) colaboreaza cu autoritatile administratiei publice centrale si locale implicate in prevenirea si combaterea violentei in familie, precum si cu organizatii neguvernamentale care desfasoara activitati in domeniu;
    e) colaboreaza cu compartimentele specializate din cadrul directiilor pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si cu alte organisme implicate in campaniile de informare si educare a comunitatilor-tinta, precum si pentru elaborarea materialelor promotionale specifice;
    f) colaboreaza cu autoritatile publice centrale si locale in vederea solutionarii unor cazuri speciale privind situatia juridica a persoanelor care beneficiaza de serviciile oferite in cadrul centrului de asistenta destinat agresorilor.
    Art. 17
    Dispozitiile art. 8 - 11 se aplica in mod corespunzator si centrelor de asistenta destinate agresorilor, prevazute la art. 16.
    Art. 18
    Consiliul consultativ al centrului de asistenta destinat agresorilor este compus din:
    a) un reprezentant al autoritatilor sau persoanelor juridice care au infiintat ori, dupa caz, finanteaza centrul;
    b) un reprezentant al spitalului sau unitatii sanitare cu care centrul de asistenta destinat agresorilor a incheiat conventie de colaborare;
    c) un reprezentant al directiei de dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
    d) un reprezentant al serviciului de reintegrare sociala a infractorilor si supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate de pe langa tribunalul judetean;
    e) un reprezentant al inspectoratului teritorial de politie;
    f) un reprezentant al comandamentului de jandarmi judetean, respectiv al Comandamentului de Jandarmi al Municipiului Bucuresti;
    g) un reprezentant al beneficiarilor;
    h) un reprezentant desemnat de catre organizatiile neguvernamentale care desfasoara activitati in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 19
    (1) Salarizarea personalului unitatilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, publice sau infiintate in parteneriat public-privat, se stabileste potrivit legislatiei aplicabile salariatilor contractuali din sistemul bugetar, pe baza statului de functii aprobat de conducerea unitatii pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, in functie de numarul de personal aprobat si de resursele financiare alocate.
    (2) Salarizarea personalului din unitatile private pentru prevenirea si combaterea violentei in familie se face in conditiile legii.
    Art. 20
    Finantarea unitatilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie se asigura din:
    a) bugetele locale ale autoritatilor administratiei publice locale care au aprobat infiintarea acestora, daca este cazul, precum si din subventii acordate in conditiile legii;
    b) sume din donatii, sponsorizari sau alte contributii din partea unor persoane fizice ori juridice din tara si din strainatate;
    c) contributiile proprii ale beneficiarilor sau ale intretinatorilor acestora, daca aceasta posibilitate de finantare a fost prevazuta in hotararea de infiintare a unitatii pentru prevenirea si combaterea violentei in familie;
    d) fonduri externe, rambursabile si nerambursabile;
    e) din alte surse, cu respectarea legislatiei in domeniu.
    Art. 21
    In toate cazurile contributiile prevazute la art. 20 lit. c) nu pot depasi nivelul costului mediu lunar aprobat prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, pe tipuri de institutii.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1018/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1018 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1018/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu