Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1001 din 12 august 2008

pentru aprobarea modului de operare si de functionare a Fisierului navelor si ambarcatiunilor de pescuit

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 618 din 22 august 2008Având în vedere Referatul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura nr. 326 din 23 ianuarie 2008,

în temeiul art. 32 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, al Regulamentului (CE) nr. 26/2004 privind Registrul comunitar al flotei de pescuit şi al Regulamentului (CEE) nr. 1.381/1987 privind stabilirea modalităţilor specifice de marcare şi documentare a navelor de pescuit,

în baza art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale si ministrul transporturilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte regulile privind modul de operare şi de funcţionare a Fişierului navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit.

Art. 2. -In înţelesul prezentului ordin, termenii utilizaţi se definesc după cum urmează:

a) fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit - documentul în care sunt înregistrate toate navele şi ambarcaţiunile de pescuit care activează la pescuitul comercial în apele maritime sau continentale, pe categorii, dimensiune, puterea motorului, tipul de activitate şi tehnica de pescuit, zona de pescuit şi proprietarul;

b) navă/ambarcaţiune de pescuit - orice navă/ambarcaţiune echipată pentru pescuit comercial;

c) navă auxiliară de pescuit - orice navă sau ambarcaţiune care nu este implicată direct în activitatea de pescuit, dar deserveşte navele de pescuit, instalaţiile de acvacultura sau instalaţiile de pescuit staţionar;

d)  navă/ambarcaţiune de pescuit în scop ştiinţific - orice navă/ambarcaţiune care efectuează numai activitatea de pescuit în scop ştiinţific;

e)  persoană fizică autorizată - persoana care deţine o autorizaţie eliberată în baza Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, cu modificările şi completările ulterioare, în care să fie înscrisă activitatea de pescuit comercial;

f)   proprietar al unei nave/ambarcaţiuni de pescuit - persoana fizică autorizată/juridică care deţine act de proprietate a unei nave/ambarcaţiuni de pescuit;

g) operator al unei nave/ambarcaţiuni de pescuit - persoana fizică autorizată/juridică care deţine în exploatare o navă/ambarcaţiune de pescuit pe baza unui document încheiat cu proprietarul navei/ambarcaţiunii de pescuit.

Art. 3. - Prin intermediul Fişierului navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit se duc la îndeplinire următoarele operaţiuni:

a) se întocmeşte fişa navei/ambarcaţiunii de pescuit;

b) se ţine evidenţa centralizată a navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit în format electronic şi pe suport hârtie, grupate în funcţie de: tonajul brut, puterea motorului, tipul navei/ambarcaţiunii, uneltele de pescuit şi tehnologiile folosite;

c) se centralizează efortul de pescuit pe segmente ale flotei;

d) se asigură transmiterea permanentă a informaţiilor către Registrul comunitar al flotei;

e) se operează modificările survenite în Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit conform reglementărilor în vigoare.

Art. 4. - Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit este structurat pe segmente diferite, după cum urmează:

a) nave/ambarcaţiuni care efectuează pescuitul marin;

b)  nave/ambarcaţiuni care efectuează pescuitul în Delta Dunării, fluviul Dunărea şi râul Prut;

c)  nave/ambarcaţiuni care efectuează pescuitul în lacuri de acumulare;

d)  nave/ambarcaţiuni care efectuează pescuitul în scop ştiinţific;

e) nave/ambarcaţiuni auxiliare de pescuit.

Art. 5. - Pentru ca o navă sau ambarcaţiune de pescuit comercial, navă/ambarcaţiune auxiliară de pescuit ori navă/ambarcaţiune de pescuit în scop ştiinţific să fie înscrisă în Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit, proprietarul/ operatorul acesteia trebuie să depună la Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura o cerere de înscriere însoţită de următoarele documente:

a)  actul emis de Autoritatea Navală Română care atestă naţionalitatea, tipul navei: navă/ambarcaţiune de pescuit, precum şi datele din componenţa marcajului exterior - original/copie;

b) certificatul de tonaj emis de Autoritatea Navală Română - original/copie;

c) actul de identitate sau un alt document oficial din care să rezulte cetăţenia pentru persoanele fizice ori certificatul de înregistrare pentru persoana juridică (copie) sau certificatul constatator emis de autoritatea competentă (copie).

Art. 6. - (1) In baza documentelor prevăzute la art. 5, pentru înscrierea navelor/ambarcaţiunilor prevăzute la art. 4 lit. a) se completează fişa navei/ambarcaţiunii de pescuit de către proprietar şi de către personalul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, conform anexei nr. 1.

(2) Autenticitatea datelor înscrise în fişa navei/ambarcaţiunii de pescuit este verificată de personalul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, care întocmeşte nota de constatare conform anexei nr. 2, în termen de 15 zile de la data depunerii documentelor.

Art. 7. - (1) In baza documentelor prevăzute la art. 5, pentru înscrierea navelor/ambarcaţiunilor prevăzute la art. 4 lit. b), c), d) şi e) se completează fişa navei/ambarcaţiunii de pescuit de către proprietar şi de către personalul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, conform anexei nr. 3.

(2) Autenticitatea datelor înscrise în fişa navei/ambarcaţiunii este verificată de personalul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura cu atribuţii de control şi inspecţie piscicolă, care întocmeşte nota de constatare conform anexei nr. 2, pe care o depune la Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura în termen de 15 zile de la data depunerii documentelor.

Art. 8. - (1) Fiecare navă sau ambarcaţiune de pescuit se individualizează printr-un număr de identificare (CFR - numărul din Registrul comunitar al flotei).

(2)  Numărul unic de identificare este alocat în momentul în care o navă/ambarcaţiune este înscrisă în Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit şi nu poate fi modificat sau realocat unei alte nave.

(3)  Numărul unic de identificare se comunică Autorităţii Navale Române în vederea înscrierii în Registrul matricol.

Art. 9. - (1) Marcajul exterior al unei nave/ambarcaţiuni de pescuit comercial este structurat după cum urmează:

a) codul navei/ambarcaţiunii de pescuit, reprezentat de cifra 3;

b)  numărul de evidenţă centralizat alocat de Autoritatea Navală Română navelor/ambarcaţiunilor de pescuit comercial;

c) indicativul portului de înmatriculare, format din două litere, după cum urmează:

Constanţa: CT;

Galaţi: GL;

Tulcea: TL;

Giurgiu: GG;

Drobeta-Turnu Severin: TS.

(2) Marcajul exterior al navelor/ambarcaţiunilor auxiliare de pescuit este reprezentat de numele/numărul de înregistrare din Registrul de evidenţă centralizată al Autorităţii Navale Române.

(3) Marcajul exterior al navelor/ambarcaţiunilor de pescuit în scop ştiinţific este reprezentat de numele/numărul de înregistrare din Registrul de evidenţă centralizată al Autorităţii Navale Române.

Art. 10. - (1) Marcajul exterior al navelor/ambarcaţiunilor de pescuit va fi inscripţionat cu vopsea de culoare neagră pe fond de culoare albă pe ambele borduri în prova, astfel încât să fie vizibile de pe apă şi din aer.

(2) Mărimea inscripţionării marcajului exterior va fi după cum urmează:

a) în cazul navelor cu lungimea maximă mai mică de 10 m, înălţimea literelor şi a cifrelor trebuie să fie de cel puţin 8 cm, iar grosimea de 1 cm;

b) în cazul navelor cu lungimea maximă cuprinsă între 10 m şi 17 m, înălţimea literelor şi a cifrelor trebuie să fie de cel puţin 25 cm, iar grosimea de 4 cm;

c) în cazul navelor cu lungimea maximă mai mare de 17 m, înălţimea literelor şi a cifrelor trebuie să fie de cel puţin 45 cm, iar grosimea de 6 cm.

Art. 11. - (1) In termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin toţi proprietarii de nave sau ambarcaţiuni de pescuit, înscrise în Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit, se vor prezenta la căpitănia portului desemnată de Autoritatea Navală Română pentru înregistrarea navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit în Registrul Autorităţii Navale Române, deschis special pentru acestea.

(2) După înscrierea în Registrul Autorităţii Navale Române proprietarii navelor/ambarcaţiunilor de pescuit se vor prezenta la Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura în vederea actualizării Fişierului navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit.

Art. 12. - Evidenţa navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit, aflate în construcţie, acordarea, suspendarea, retragerea dreptului de arborare a pavilionului român, înmatricularea, radierea, precum şi transcrierea drepturilor reale şi/sau sarcinilor privind navele şi ambarcaţiunile de pescuit se fac în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 13. - (1) Pentru obţinerea autorizaţiilor de modernizare şi reconversie sau de modificare a caracteristicilor tehnice ale navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit, în conformitate cu reglementările în vigoare, proprietarii respectivelor nave sau ambarcaţiuni sunt obligaţi să depună la căpitănia de port, pe lângă celelalte documente prevăzute de legislaţia în vigoare, şi un aviz din partea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura.

(2) Proprietarii navelor/ambarcaţiunilor de pescuit care arborează pavilionul altui stat şi care doresc să obţină pentru respectivele nave sau ambarcaţiuni dreptul de pescuit comercial vor depune la căpitănia de port, pe lângă celelalte documente prevăzute de legislaţia în vigoare, şi un aviz emis de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura.

Art. 14. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 15. -Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura şi Autoritatea Navală Română vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 16. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 218/712/2004 privind organizarea şi funcţionarea Fişierului Navelor şi Ambarcaţiunilor de Pescuit şi marcarea navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 6 mai 2004, se abrogă.

Art. 17. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1

Fişa navei/ambarcaţiunii care efectuează pescuitul marin

Nr................../................................

|_| 1. ÎNREGISTRARE

Realizată de*):

La data de:

|_| 2. CONSTRUCŢIE NOUĂ

Avizată de*):

La data de:

|_| 3. TRECEREA PE LISTA A TREIA (LISTA NAVELOR ŞI AMBARCAŢIUNILOR DE PESCUIT)

Lista de provenienţă:

Număr A.N.R.:

Pagina:

*) Se completează de către personalul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura.

|_| 4. IMPORT

Ţara de provenienţă:

Numele navei/ambarcaţiunii:

Marcaj exterior:

CFR:

(dacă provine din stat UE)

Avizat de*):

La data de:

|_| 5. REACTIVARE

Motiv de inactivitate:

Data ultimei activităţi de pescuit, conform registrului de evidenţă:

*) Se completează de către personalul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura.

NAVE/AMBARCAŢIUNI ELIMINATE

Nume

Marcaj exterior

Pagină

CFR

I.A. IDENTIFICAREA OPERATORULUI  (persoană fizică autorizată sau juridică ce gestionează activitatea navei sau ambarcaţiunii de pescuit)

Nume, prenume operator

C.I. - serie, număr/ număr registrul comerţului

CN.P/CU.I.

CFR navă sau ambarcaţiune

/

Domiciliul

Adresa

Localitatea

Judeţul

Codul poştal

TELEFON

FAX

B. IDENTIFICAREA PROPRIETARULUI NAVEI (dacă este altă persoană fizică autorizată/juridică, alta decât cea din paragraful anterior)

Nume, prenume proprietar

C.I. - serie, număr/ număr registrul comerţului

C.N.P./C.U.I.

/

Domiciliul

Adresa

Localitatea

Judeţul

Codul poştal

TELEFON

FAX

C. REGIM DE EXPLOATARE A NAVEI

(Se marchează cu X căsuţa corespunzătoare.)

PROPRIETARUL NAVEI:

Este îmbarcat?             |_|     DA                      |_|   NU

Dacă are studii în domeniul naval/piscicol, indicaţi:

D. TIP DE PROPRIETATE

(Se marchează cu un X căsuţa corespunzătoare.)

1.  |_| privată individuală (o singură persoană)

2.  |_| privată colectivă (mai multe persoane care nu formează o societate)

3.  |_|   SOCIETATE PRIVATĂ

4.  |_|   ORGANIZAŢIE

5.  |_|   PUBLICĂ

6.  |_|  ALTĂ FORMĂ DE PROPRIETATE (a se specifica)

II. IDENTIFICAREA Şl CARACTERISTICILE NAVEI

(Caracteristicile tehnice ale navei sunt indicate în documentaţia navei.)

NUMELE NAVEI    ..............................................................

(fără abrevieri)

TIPUL NAVEI  .....................................................................

PORTUL BAZĂ    .................................................................

Marcaj exterior

Indicativ de apel

Tonaj brut (TB)

(cu două zecimale)

VMS (Sistem de monitorizare prin satelit a navelor de pescuit)*)

Indicativ Y/N

Cod

Dimensiuni (în metri, cu două zecimale)

Lungime maximă

Lungime între perpendiculare

Lăţimea maximă

Inălţime

*) Se aplică doar navelor de pescuit comercial cu o lungime maximă mai mare de 15 m.

Anul construcţiei

Constructor (denumire/adresă)

Localitate

Data intrării în activitate

Data înscrierii definitive

ŢARA DE PROVENIENŢĂ

(dacă este construit în străinătate sau importat)

A. MATERIALUL CORPULUI NAVEI  (a se marca cu X căsuţa corespunzătoare)

1.  |_| LEMN

2.  |_| METAL

3.  |_| FIBRĂ DE STICLĂ/PLASTIC

4.  |_| altul (a se specifica)...............................................

B.  TIPUL DE COMBUSTIBIL UTILIZAT DE MOTORUL PROPULSOR

(a se marca cu X căsuţa corespunzătoare)

1.   |_|   MOTORINA     2.   |_|    BENZINA     3.   |_|  ALTUL (a se specifica)......................

Capacitatea tancurilor de combustibil

Capacitatea tancurilor de apă

(Să se indice unitatea de măsură.)       1. |_|    Metri cubi          2.    |_|    Litri

                                                              (a se marca cu X)

TIPUL DE PROPULSIE

(a se marca cu X căsuţa corespunzătoare)

|_|   VÂSLE

|_|    MOTOR ÎN AFARA BORDULUI.................................PUTERE (kW).........................................

|_|    MOTORLABORD.........................................................PUTERE (kW) ........................................

C.*) MOTOR PRINCIPAL

(a se marca cu X căsuţa corespunzătoare)

1. |_| Este motorul original

|_|  S-a schimbat                     Data ultimei schimbări....................................

Marca

Model

Anul fabricaţiei

Nr. serie motor

(conform plăcii fabricantului)

*) Doar pentru nave cu motor la bord.

1. AUTONOMIA NAVEI  (în mile marine)

2.*) ELICE (tip)

(a se marca cu X căsuţa corespunzătoare)

1.  |_| FIXA

2.  |_| CU ARIPI REVERSIBILE

3.  |_| CU EFUZOR

3. AMBARCATIUNI  AUXILIARE PENTRU :

1.1. TALIENE

1.2.  CULTURI MARINE

1.3.  CULEGEREA MANUALĂ A FRUCTELOR DE MARE

III.  CARACTERISTICI OPERAŢIONALE

A. ECHIPAJ (conform certificatului privind stabilirea echipajului minim de siguranţă)

1.___COMANDANT

2.___OFIŢERI DE PUNTE

3.___OFIŢERI MECANICI

4.___RADIOTELEGRAFISTI

5.___ELECTRICIENI NAVALI

6.___MOTORIŞTI

7.___SPECIALIŞTI

8.___MARINARI (PESCARI)

IV.  ECHIPAMENTE SPECIALE

(a se marca cu X căsuţa/ele corespunzătoare)

A.  NAVIGAŢIE

0.  |_| RADARE

1.  |_| RADIO GONIOMETRU

2.  |_| PILOT AUTOMAT

3.  |_| GIROCOMPAS 4. |_| LOCH ORDINAR

5.  |_| NAVIGAŢIE SISTEM OMEGA

6.  |_| NAVIGAŢIE SISTEM DECCA

7.  |_| NAVIGAŢIE SISTEM LORAN

8.  |_| NAVIGAŢIE PRIN SATELIT

9.  |_| altele (se specifică)....................................................................

B.  COMUNICARE

1.  |_| TELEFONICĂ

2.  |_| TELEGRAFICĂ

3.  |_| V.H.F.

4.  |_| altele (se specifică)....................................................................

C.  ECHIPAMENT DE DETECTARE A PEŞTELUI

1.  |_| SONAR

2.  |_| SONDĂ DE PLASĂ

3.  |_| TELEDETECTARE

4.  |_| altele (se specifică)...............................................................

D.  ECHIPAMENTE DE CONDIŢIONARE ŞI MANIPULARE LA BORD

Specificaţi:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

E. MAGAZII, TANCURI (Să se indice capacitatea în metri cubi.)

1.____m3 CAPACITATE DE DEPOZITARE GHEAŢĂ

2.____m3 MAGAZIE PENTRU PRODUSE PRELUCRATE REFRIGERATE

3.____m3 MAGAZIE PENTRU PRODUSE REFRIGERATE

4.____m3 TANC DE SARAMURĂ

F. ECHIPAMente suplimentare de pescuit (Să se indice numărul.)

1.____GRUPURI ELECTROGENE

2.____POMPE PENTRU PEŞTE

3.____VINCI

4.____ECHIPAMENTE ILUMINARE

5.____POWERED BLOCK PENTRU PLASE PUNGĂ

V. ZONE DE PESCUIT PENTRU CARE NAVA/AMBARCAŢIUNEA ESTE AUTORIZATĂ (a se marca CU X Căsuţele corespunzătoare zonei şi tipului de pescuit)

1APE MARITIME

Specificaţii: ........................................................................................................................................................................ ......................................

2.  TIP DE PESCUIT                             UNELTE DE PESCUIT (număr)

1.  |_| Pescuit cu trauler                              |_|

2.  |_| Pescuit cu plasă pungă                      |_|

3.  |_| Pescuit cu setci fixe                           |_|

4.  |_| Pescuit cu năvod                               |_|

5.  |_| Pescuit cu paragate                           |_|

6.  |_| Alte tipuri (a se specifica).......................

...................................................              |_|

Data depunerii ......../......../.........

Semnătura proprietarului

..................................................

ANEXA Nr. 2

Filiala A.N.PA.................

Nr........./.........../............

NOTĂ  DE CONSTATARE

Incheiată azi....../........./..........

Subsemnatul, ............................................., având funcţia de......................................., verificând autenticitatea şi realitatea documentelor, instalaţiilor şi uneltelor de pescuit în vederea înscrierii în Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit, în conformitate cu*)................................................., am constatat următoarele:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Faţă de cele prezentate consider că:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

*) Se va menţiona legislaţia specifică în vigoare.

[] îndeplineşte

[] nu îndeplineşte condiţiile pentru înscrierea în Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit.

Şef serviciu/birou filială,

....................................................

(numele şi prenumele)

Semnătura....................................

Consilier/Referent,

....................................................

(numele şi prenumele)

Semnătura...................................

L.S.

ANEXA Nr. 3

Număr fişier*)

FIŞA   INDIVIDUALĂ

a navei/ambarcaţiunii de pescuit care efectuează pescuitul în Delta Dunării, fluviul Dunărea, râul Prut, lacuri de acumulare, pescuitul în scop ştiinţific sau Fişa individuală a navei/ambarcaţiunii auxiliare de pescuit

Tipul datei

Numele navei/ambarcaţiunii

Tipul navei/ambarcaţiunii (lotca, trauler, seiner)

Zona de activitate

Portul de înregistrare

Numărul de înmatriculare

Sistem de comunicare radio

Indicativ radio

VMS (doar pentru navele mai mari de 15 m)

Tipul instalaţiei (uneltei) principale de pescuit/Număr

Tipul instalaţiei (uneltei) secundare de pescuit/Număr

Lungimea maximă (LOA)

Lungimea între perpendiculare (LP)

Tonajul brut (TB)

Tonajul mărit (dacă este cazul)

Puterea motorului principal (kW)

Puterea motoarelor auxiliare (kW)

Materialul de construcţie

Ţara de import/export

Anul construcţiei

Locul construcţiei

Numele proprietarului

CNP/CUI

Adresa proprietarului

Numele operatorului

CNP/CUI

Adresa operatorului

Numele şi prenumele proprietarului/operatorului,

.......................................................................

Semnătura

.......................................................................

*) Se completează de personalul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1001/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1001 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu