Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1 din 16 februarie 2011

pentru constituirea echipelor mixte ce vor efectua controale, conform competentelor legale, în locurile si/sau în mediile în care se produc, se comercializeaza, se utilizeaza sau se consuma substante si/sau produse noi cu efecte psihoactive, daunatoare sanatatii, altele decat cele reglementate

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 123 din 17 februarie 2011In temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea'şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi'funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare, şi al art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

ministrul sănătăţii, ministrul administraţiei şi internelor, ministrul finanţelor publice, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit prezentul ordin.

Art. 1. - (1) La nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti se constituie echipe mixte de control, alcătuite din angajaţi, specialişti în domeniu, ai structurilor teritoriale subordonate Ministerului Sănătăţii, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

(2) Echipele mixte efectuează controale, conform competenţelor legale, în toate locurile şi/sau mediile în care se produc, se comercializează, se utilizează sau se consumă substanţe şi/sau produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii.

Art. 2. - (1) Activităţile de control se realizează, pe baza unui plan de acţiune, la iniţiativa oricăreia dintre structurile teritoriale subordonate instituţiilor prevăzute la art. 1, cu informarea prefectului, sau la iniţiativa prefectului.

(2) Planul de acţiune se elaborează de structura teritorială de poliţie, cu sprijinul instituţiilor implicate în activităţile de control.'

Art. 3. - (1) Componenţa nominală a echipelor mixte de control se prevede în fiecare plan de acţiune, la propunerea conducătorilor structurilor teritoriale subordonate instituţiilor prevăzute la art. 1.

(2)  Desemnarea şi participarea specialiştilor în echipele mixte de control sunt obligatorii.

(3)   Membrii echipelor mixte de control îşi desfăşoară activitatea potrivit competenţelor legale ale instituţiilor publice pe care le reprezintă.

Art. 4. - (1) Rapoartele acţiunilor realizate la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti se întocmesc şi se semnează de către membrii echipelor de control şi se transmit de către instituţia prefectului, lunar, Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(2) Ministerul Administraţiei şi Internelor întocmeşte şi transmite sinteza acţiunilor realizate la nivel naţional primului-ministru.

Art. 5. - Normele metodologice privind instituirea unor măsuri de combatere a proliferării substanţelor/produselor noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate, precum şi de prevenire a consumului acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,

Cseke Attila

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul administraţiei şi internelor,

Constantin-Traian Igaş

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Roatis Chetan Radu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

ANEXĂ

NORME   METODOLOGICE

privind instituirea unor măsuri de combatere a proliferării substanţelor/produselor noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate, precum şi de prevenire a consumului acestora

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice sunt elaborate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi'funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării   Rurale,   precum şi a unor structuri aflate  în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioarei ale Hotărârii Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

(2)  Scopul prezentelor norme metodologice îl reprezintă crearea cadrului organizatoric în vederea creşterii eficienţei acţiunilor de prevenire şi combatere a proliferării substanţelor/produselor noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate, precum şi de prevenire a consumului acestora.

(3) Obiectivele prezentelor norme metodologice sunt:

Ministerul Sănătăţii, prin structurile de control în sănătate publică din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti:

-   verificarea respectării prevederilor privind condiţiile igienico-sanitare de funcţionare a unităţilor;

- verificarea stării de sănătate a personalului în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- respectarea prevederilor legale privind interdicţia fumatului în spaţii publice închise;

- verificarea conformităţii produselor cosmetice;

- verificarea conformităţii produselor biocide;

-  constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structurile specializate ale Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia de combatere a criminalităţii organizate, Direcţia de investigare a fraudelor şi Direcţia de ordine publică:

- sprijinirea şi asigurarea protecţiei membrilor echipelor de control în acţiunile desfăşurate;

-  prelevarea probelor în vederea analizării acestora în scopul depistării substanţelor prevăzute în tabelele-anexă la Legea nr. 143/2000 privind' prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare;

-  pentru probele ridicate care nu conţin substanţe din categoria celor prevăzute mai sus, efectuarea de cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a normelor legale încălcate (în special cu privire la infracţiunea de „înşelăciune cu privire la calitatea mărfurilor", faptă prevăzută şi pedepsită de art. 297 din Codul penal);

-   asigurarea unui climat de normalitate pe timpul desfăşurării acţiunilor de control, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti:

- verificarea conformităţii îngrăşămintelor;

-  constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Ministerul Finanţelor Publice, prin structurile specializate ale Gărzii Financiare:

- verificarea autorizaţiilor de funcţionare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- verificarea documentelor de provenienţă a mărfurilor;

-  verificarea respectării legislaţiei în domeniul financiar-contabil;

-  verificarea modului de respectare a legislaţiei privind dotarea cu case de marcat;

- verificarea respectării normelor fiscale în vigoare.

• Controlul va urmări verificarea pe lanţul comercial a tuturor livrărilor, respectiv intrărilor de marfă, acţiunea urmând să cuprindă toţi operatorii economici implicaţi în actul comercial al produselor identificate.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor:

-  verificarea existenţei documentelor de provenienţă a mărfurilor sub aspectul încadrării într-una dintre categoriile: periculoase, falsificate sau contrafăcute;

- verificarea condiţiilor de depozitare, păstrare şi expunere la comercializare prevăzute de producător;

- verificarea prezenţei semnelor organoleptice de alterare, modificări ale aspectului, deteriorări ale ambalajului;

-  verificarea modului de etichetare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

-  verificarea posibilităţii ca activităţile desfăşurate să constituie practici comerciale incorecte, înşelătoare.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor:

- verificarea conformităţii şi siguranţei alimentelor, aşa cum sunt definite prin lege;

-  verificarea conformităţii hranei pentru animale şi a produselor medicinale veterinare;

-  constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, în conformitate cu prevederile prevăzute în legislaţia specifică în vigoare.

Art. 2. - (1) Echipele de control mixte se constituie în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

(2)  Echipele de control mixte efectuează controale în toate unităţile identificate ca desfăşurând activităţi de comercializare a unor substanţe/produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate.

(3) Declanşarea acţiunilor de control se efectuează în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Mărfurile ridicate se predau organelor de poliţie în vederea verificării acestora sub aspectul existenţei substanţelor stupefiante şi psihotrope (droguri), care, după caz, se restituie organului care a efectuat ridicarea. Acesta va proceda la distrugerea mărfurilor conform prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL II

Dispoziţii finale

Art. 4. - Sinteza acţiunilor realizate la nivelul fiecărui judeţ, respectiv al municipiului Bucureşti se transmite lunar, prin instituţia prefectului, conform modelului ce va fi pus la dispoziţie de Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Art. 5. - La încheierea controlului, membrii echipei de control întocmesc procese-verbale de aplicare a contravenţiei sau, după caz, de constatare a infracţiunii, potrivit competenţelor legale.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu