Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 94 din 29 iunie 2000    * Republicata

privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 797 din  1 septembrie 2005


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. V din titlul II al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005.
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 308 din 4 iulie 2000, a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 561 din 31 iulie 2002, si a mai fost modificata prin:
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru accelerarea aplicarii acesteia si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 48/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 262 din 25 martie 2004;
    - Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005.

    Art. 1
    (1) Imobilele care au apartinut cultelor religioase din Romania si au fost preluate in mod abuziv, cu sau fara titlu, de statul roman, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, altele decat lacasele de cult, aflate in proprietatea statului, a unei persoane juridice de drept public sau in patrimoniul unei persoane juridice din cele prevazute la art. 2, se retrocedeaza fostilor proprietari, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Regimul juridic al imobilelor care au destinatia de lacas de cult va fi reglementat prin lege speciala.
    (3) Sunt imobile, in sensul prezentei ordonante de urgenta, constructiile existente in natura, impreuna cu terenurile aferente lor, situate in intravilanul localitatilor, cu oricare dintre destinatiile avute la data preluarii in mod abuziv, precum si terenurile aflate la data preluarii abuzive in intravilanul localitatilor, nerestituite pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi*). Adaugirile aduse constructiilor se preiau cu plata, numai daca acestea nu depasesc 50% din aria desfasurata actuala. In caz contrar, nu se va dispune retrocedarea, considerandu-se imobil nou in raport cu cel preluat. Nu se includ in aceasta categorie lucrarile de reparatii curente, capitale, consolidari, modificari ale compartimentarii initiale, imbunatatiri functionale si altele asemenea.
    (4) In cazul in care terenul este ocupat partial, persoana indreptatita poate obtine restituirea in natura a partii de teren ramase libere, pentru cea ocupata de constructii noi, pentru cea necesara in vederea bunei utilizari a acestora si pentru cea afectata unor amenajari de utilitate publica, masurile reparatorii stabilindu-se in echivalent. In cazul in care terenul este ocupat in totalitate, pentru acesta se vor stabili masuri reparatorii in echivalent. De asemenea, se retrocedeaza in natura terenurile pe care s-au ridicat constructii usoare sau demontabile.
    (5) Valoarea terenurilor care nu pot fi retrocedate in natura se stabileste potrivit valorii de circulatie la momentul emiterii deciziei, stabilita potrivit standardelor intentionate de evaluare.
    (6) Pentru situatiile prevazute la alin. (4) in care nu se poate dispune retrocedarea in natura, se vor acorda masuri reparatorii in echivalent potrivit legii speciale care va reglementa tipul si procedura de acordare a despagubirilor.
    (7) In situatia in care imobilul retrocedat prin decizia Comisiei speciale de retrocedare se afla in domeniul public al statului sau al unei unitati administrativ-teritoriale, acesta urmeaza a fi scos din domeniul public, potrivit dispozitiilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a deciziei Comisiei speciale de retrocedare.
    (8) Prin centru de cult se intelege institutia, cu sediul in Romania, care coordoneaza toate unitatile locale ale unui cult religios. Prin centru eparhial se intelege institutia care are jurisdictie asupra unui numar de unitati locale de cult situate intr-o anumita zona geografica a tarii.
    (9) In toate cazurile cererile de retrocedare a imobilelor prevazute la alin. (1) se pot depune la Comisia speciala de retrocedare, prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a acesteia. Dupa acest termen nu se mai pot formula cereri de restituire sau de retrocedare. Actele doveditoare ale drepturilor solicitate se pot depune in termenul util stabilit de comisie.
    (10) In cazul in care imobilele retrocedate sunt afectate unor activitati de interes public din invatamant sau sanatate, finantate sau cofinantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, noul proprietar are obligatia de a mentine afectatiunea pe o perioada de pana la 5 ani de la data emiterii deciziei. In aceasta perioada noul proprietar va fi beneficiarul unei chirii in cuantumul stabilit prin hotarare a Guvernului. In acest interval plata cheltuielilor de intretinere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor.
    (11) Odata cu imobilele retrocedate in natura se restituie si bunurile mobile, daca acestea au fost preluate impreuna cu imobilul respectiv si daca acestea mai exista la data depunerii cererii de retrocedare. Detinatorul actual al imobilului, la solicitarea si in prezenta reprezentantului cultului religios care a depus cererea de retrocedare, va proceda la efectuarea inventarului bunurilor mobile existente in imobil, in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de retrocedare. In cazul nerespectarii acestui termen se va urma procedura prevazuta la art. 46 alin. (2) - (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata*), cu modificarile si completarile ulterioare.
------------
    *) Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005.
    *) Legea nr. 10/2001 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005.

    Art. 2
    (1) Imobilele - terenuri si constructii - preluate in mod abuziv, indiferent de destinatie, care sunt detinute la data intrarii in vigoare a prezentei legi*) de o regie autonoma, o societate sau companie nationala, o societate comerciala la care statul sau o autoritate a administratiei publice centrale sau locale este actionar ori asociat majoritar, vor fi restituite solicitantului, in natura, prin decizia organelor de conducere ale unitatii detinatoare. Cota de participare a statului sau a autoritatii administratiei publice centrale sau locale se va diminua in mod corespunzator cu valoarea imobilului retrocedat, procedandu-se la reducerea capitalului social si la recalcularea patrimoniului.
    (2) In situatiile prevazute la alin. (1) Comisia speciala de retrocedare va transmite cererea de retrocedare unitatii detinatoare, care are obligatia de a o solutiona in termen de 60 de zile de la data completarii dosarului.
    (3) Prevederile alin. (3), (4), (5) si (11) ale art. 1 se aplica in mod corespunzator.
    (4) Pentru situatiile prevazute la art. 1 alin. (4) in care nu se poate dispune retrocedarea in natura, se vor acorda masurile reparatorii in echivalent prevazute de legea speciala sau compensarea cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de catre unitatea detinatoare prevazuta la alin. (1), cu acordul persoanei indreptatite.
    (5) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si in cazul in care statul sau o autoritate publica centrala sau locala, actionar sau asociat minoritar al unitatii care detine imobilul, daca valoarea actiunilor sau partilor sociale detinute este mai mare sau egala cu valoarea corespunzatoare a imobilului a carui restituire in natura este ceruta.
    (6) Deciziile prevazute la alin. (1) pot fi atacate la sectia civila a tribunalului in a carui circumscriptie teritoriala se afla sediul unitatii detinatoare, in termen de 30 de zile de la comunicarea acestora.
------------
    *) Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005.

    Art. 3
    (1) In scopul verificarii indeplinirii conditiilor prevazute la art. 1 se va constitui, prin hotarare a Guvernului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Comisia speciala de retrocedare, care va fi formata din:
    a) un reprezentant din partea Ministerului Culturii si Cultelor;
    b) un reprezentant din partea Ministerului Justitiei;
    c) un reprezentant din partea Cancelariei Primului-Ministru, respectiv presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, care va avea calitatea de presedinte al comisiei;
    d) un reprezentant din partea Ministerului Finantelor Publice;
    e) un reprezentant din partea Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Relatii Interetnice.
    (2) Membrii Comisiei speciale de retrocedare vor fi nominalizati de conducatorul autoritatii din care acestia fac parte. La lucrarile Comisiei speciale de retrocedare va lua parte, cu statut de invitat, si un reprezentant din partea cultului religios solicitant, pentru a sustine cererea.
    (3) Atributiile si regulamentul de organizare si functionare a Comisiei speciale de retrocedare vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (4) Secretariatul Comisiei speciale de retrocedare va fi asigurat de Cancelaria Primului-Ministru, prin Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor.
    (5) Membrii Comisiei speciale de retrocedare, precum si persoanele din cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, care asigura secretariatul tehnic al acesteia, beneficiaza de indemnizatie de sedinta reprezentand 50% din salariul de incadrare sau, dupa caz, din indemnizatia lunara; intr-o luna se poate acorda o singura indemnizatie, indiferent de numarul sedintelor de lucru.
    (6) Comisia speciala de retrocedare sau, dupa caz, unitatea detinatoare prevazuta la art. 2 va analiza documentatia prezentata de solicitanti pentru fiecare imobil si va dispune, prin decizie motivata, retrocedarea imobilelor solicitate de cultele religioase, respingerea cererii de retrocedare, daca se apreciaza ca aceasta nu este intemeiata, sau va propune acordarea masurilor reparatorii in echivalent, in conditiile stabilite prin legea speciala. In situatia in care imobilul este inscris in Lista monumentelor istorice, in decizia de retrocedare se va mentiona ca proprietarul are drepturile si obligatiile prevazute de lege.
    (7) Deciziile Comisiei speciale de retrocedare vor putea fi atacate cu contestatie la instanta de contencios administrativ in a carei raza teritoriala este situat imobilul solicitat, in termen de 30 de zile de la comunicarea acestora. Hotararea pronuntata de instanta de contencios administrativ este supusa cailor de atac potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
    (8) Ministerele, prefecturile, primariile, serviciile de cadastru si birourile de carte funciara, precum si celelalte institutii publice au obligatia de a furniza, la cererea scrisa a Comisiei speciale de retrocedare si/sau a solicitantului retrocedarii, in termen de 30 de zile, informatii privind situatia juridica a imobilelor care fac obiectul cererilor de restituire, in vederea fundamentarii deciziilor.
    (9) In cazul in care detinatorul bunului imobil solicitat nu este cunoscut, primaria in a carei raza teritoriala este situat imobilul solicitat, la cererea scrisa a Comisiei speciale de retrocedare, este obligata sa identifice unitatea detinatoare si sa comunice, in termen de 30 de zile, elementele de identificare a acesteia.
    Art. 4
    (1) Cererile de retrocedare se depun, prin centrul eparhial sau, dupa caz, centrul de cult, la Comisia speciala de retrocedare.
    (2) Pentru fiecare imobil solicitantul va pune la dispozitie Comisiei speciale de retrocedare, in vederea stabilirii dreptului de proprietate asupra imobilelor, actele sau orice alte dovezi necesare pentru stabilirea calitatii de fost proprietar, in conditiile ce se vor stabili prin regulamentul prevazut la art. 3 alin. (3).
    (3) Pentru stabilirea dreptului de proprietate solicitantul poate depune inceputuri de dovada scrisa, declaratii de martori autentificate, expertize extrajudiciare, precum si orice acte care, coroborate, intemeiaza prezumtia existentei dreptului de proprietate al acestuia asupra imobilului, la data preluarii abuzive.
    (4) In absenta unor probe contrare, existenta si, dupa caz, intinderea dreptului de proprietate, se prezuma a fi cea recunoscuta in actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus masura preluarii abuzive sau s-a pus in executare masura preluarii abuzive.
    (5) In aplicarea prevederilor alin. (4) si in absenta unor probe contrare, persoana individualizata in actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus sau, dupa caz, s-a pus in executare masura preluarii abuzive este presupusa ca detine imobilul sub nume de proprietar.
    Art. 5
    (1) Dreptul de proprietate asupra imobilului solicitat se redobandeste pe baza deciziei Comisiei speciale de retrocedare, a unitatii detinatoare prevazute la art. 2 sau a hotararii judecatoresti ramase definitive, dupa caz.
    (2) Dispozitiile legale privind protectia chiriasilor, persoane fizice, se aplica in mod corespunzator, fara a putea depasi termenul de 5 ani prevazut la art. 8 alin. (2).
    (3) In cazul contractelor de locatiune care au ca obiect spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta noul proprietar se va subroga in drepturile fostului locator, cu renegocierea clauzelor privind chiria, pe o perioada de maximum 5 ani potrivit dispozitiilor cuprinse la art. 8 alin. (2), daca aceste contracte au fost incheiate cu respectarea legii.
    (4) Litigiile legate de eventualele imbunatatiri aduse imobilelor care se retrocedeaza in conditiile prezentei ordonante de urgenta de catre fostii detinatori, precum si cele legate de aplicarea alin. (3) vor fi solutionate in conditiile legii.
    (5) Masurile reparatorii in echivalent se vor acorda potrivit legii speciale care va reglementa tipul si procedura de acordare a despagubirilor.
    Art. 6
    (1) In cazul in care imobilele ce fac obiectul prezentei ordonante de urgenta au fost instrainate legal dupa data de 22 decembrie 1989, titularii cererilor de retrocedare pot opta pentru acordarea masurilor reparatorii in echivalent potrivit art. 5 alin. (5).
    (2) Actele juridice de instrainare a imobilelor care fac obiectul prezentei ordonante de urgenta sunt lovite de nulitate absoluta daca au fost incheiate cu incalcarea dispozitiilor imperative ale legilor in vigoare la data instrainarii.
    (3) In cazul actiunilor formulate potrivit dispozitiilor cuprinse la alin. (2) procedura de retrocedare inceputa in temeiul prezentei ordonante de urgenta este suspendata pana la solutionarea acelor actiuni prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. Persoana indreptatita va instiinta de indata Comisia speciala de retrocedare.
    (4) Prevederile prezentei ordonante de urgenta sunt aplicabile si in cazul actiunilor in curs de judecata, persoana indreptatita putand alege calea acestei ordonante de urgenta, renuntand la judecarea cauzei sau solicitand suspendarea cauzei.
    Art. 7
    (1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, pana la solutionarea procedurilor administrative si, dupa caz, judiciare, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, este interzisa instrainarea, schimbarea destinatiei, ipotecarea sau grevarea sub orice forma a imobilelor pentru care au fost depuse cereri de retrocedare in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Solicitantilor le revine obligatia de a instiinta in scris detinatorul actual despre existenta cererilor de retrocedare depuse in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 8
    (1) Proprietarii care vor redobandi dreptul de proprietate asupra imobilelor in temeiul prezentei ordonante de urgenta vor incheia cu detinatorii actuali ai acestor imobile un protocol de predare-preluare, in mod obligatoriu, in termen de 60 de zile de la data ramanerii definitive a deciziei Comisiei speciale de retrocedare sau, dupa caz, a unitatii detinatoare prevazute la art. 2, termen dupa care, daca protocolul nu a fost semnat, se va incheia in prezenta executorului judecatoresc un proces-verbal de constatare unilaterala a preluarii imobilului.
    (2) Proprietarii vor intra in posesia bunurilor imobile solicitate in termen de cel mult 5 ani de la redobandirea dreptului de proprietate, in cazul imobilelor prevazute la art. 1 alin. (10) si la art. 5 alin. (2) si (3).
    Art. 9
    (1) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta atrage raspunderea contraventionala a institutiei sau, dupa caz, a conducatorului institutiei careia ii incumba respectarea acestor obligatii.
    (2) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
    a) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 1 alin. (7);
    b) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 1 alin. (11);
    c) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 2 alin. (2) de catre unitatea detinatoare;
    d) necomunicarea sau comunicarea in mod eronat a informatiilor solicitate potrivit art. 3 alin. (8) si (9);
    e) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 8 alin. (1);
    f) incalcarea interdictiei de instrainare prevazute la art. 7 alin. (1).
    (3) Faptele prevazute la alin. (2) lit. a) - e) se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei (RON) la 5.000 lei (RON).
    (4) Fapta prevazuta la alin. (2) lit. f) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON).
    (5) Neincheierea de catre detinatorul actual a protocolului de predare-preluare, potrivit art. 8 alin. (1), atrage obligatia acestuia de a plati noului proprietar o suma, calculata pe zi de intarziere, reprezentand contravaloarea lipsei de folosinta a imobilului.
    Art. 10
    (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 9 alin. (2) si aplicarea sanctiunilor in ceea ce priveste ministerele, prefecturile, unitatile detinatoare prevazute la art. 2 se fac de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, prin corpul de control al acesteia.
    (2) In cazul autoritatilor administratiei publice locale situate pe raza teritoriala a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, constatarea contraventiilor revine prefectului judetului, respectiv prefectului municipiului Bucuresti, iar aplicarea sanctiunilor revine Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.
    (3) Activitatea prefectului judetului, respectiv a prefectului municipiului Bucuresti, prevazuta la alin. (2) este supusa controlului Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, prin corpul de control al acesteia. In masura in care acesta constata neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a acestor obligatii, va propune ministrului administratiei si internelor masuri corespunzatoare.
    Art. 11
    Dispozitiile art. 9 si 10 se vor completa cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 12
    Pentru aplicarea unitara a prezentei ordonante de urgenta Guvernul va emite norme metodologice in termen de 60 de zile de la data publicarii legii de aprobare a acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 13
    Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    NOTA. Reproducem mai jos alin. (5) al art. VI din titlul II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru accelerarea aplicarii acesteia si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, precum si art. II, III, IV si VI din titlul II din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, care nu sunt incorporate in textul republicat al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000:
    - Art. VI alin. (5) din titlul II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002:
    "(5) Cererile sau actiunile in justitie, precum si transcrierea sau intabularea titlurilor de proprietate, legate de aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, si ale prezentei ordonante de urgenta, sunt scutite de taxe de timbru."
    - Art. II, III, IV si VI din titlul II din Legea nr. 247/2005:
    "Art. 2
    Termenul de depunere a cererilor de retrocedare a imobilelor apartinand cultelor religioase, prevazut la art. 1 alin. (5)*) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, cu modificarile ulterioare, este de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
------------
    *) In urma renumerotarii, art. 1 alin. (5) a devenit art. 1 alin. (9).

    Art. 3
    Prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la actiune prevazut la art. 4^1 alin. (2)*) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se prescrie in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
------------
    *) In urma renumerotarii, art. 4^1 alin. (2) a devenit art. 6 alin. (2).

    Art. 4
    (1) Cererile de retrocedare avand ca obiect terenuri situate in extravilanul localitatilor la data preluarii abuzive, precum si constructii de orice fel, situate in extravilanul localitatilor, apartinand exploatatiilor agricole si care au fost trecute in proprietatea statului, constructii de pe terenurile forestiere, care au facut parte din exploatatia forestiera la data trecerii in proprietatea statului, se vor inainta de catre Comisia speciala de retrocedare, in vederea solutionarii, in termen de 60 de zile, comisiilor comunale, orasenesti si municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Termenul de 60 de zile prevazut la alin. (1) curge de la data la care Comisia speciala de retrocedare primeste situatia juridica din care reiese ca imobilul respectiv era sau este situat in extravilan.
    ..........................................................................
    Art. 6
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. VI alin. (1)   (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 48/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 262 din 25 martie 2004."SmartCity5

COMENTARII la OUG 94/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 94 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu