Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.88 din 27.05.2020

privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM)
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 458 din 29 mai 2020SmartCity1

Ţinând cont de faptul că proiectele de infrastructură sunt investiţii publice de importanţă strategică pentru România, care asigură creşterea calităţii vieţii, conectivitatea cu coridoarele de transport transeuropene şi creşterea mobilităţii populaţiei şi a mărfurilor, iar asigurarea realizării acestora şi prevenirea întârzierilor în implementare impun reglementarea în regim de urgenţă a unor măsuri de pregătire a documentaţiilor necesare, prin valorificarea la maximum a sumelor alocate României prin Programul operaţional Infrastructură mare,luând în considerare faptul că pentru absorbţia fondurilor europene alocate României în perioada 2021-2027 este necesară crearea cadrului de reglementare a unor mecanisme eficiente pentru pregătirea portofoliului de proiecte al României, mai ales a portofoliului de proiecte din domeniul infrastructurii de interes naţional/local şi regional, precum şi pentru portofoliul de proiecte aferent domeniului de specializare inteligentă,deoarece eligibilitatea cheltuielilor în perioada de programare 2021-2027 începe cu data de 1 ianuarie 2021, dată de la care devin eligibile cheltuielile aferente implementării proiectelor şi acţionează riscul de dezangajare eşalonat pe durata celor 7 ani, conform regulilor prevăzute de propunerile de regulamente ale Comisiei Europene, de tipul n+2,întrucât proiectele de infrastructură necesită perioade de timp de aproximativ 1-2 ani pentru pregătirea şi elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, respectiv pentru elaborarea şi aprobarea studiului de fezabilitate şi/sau a proiectului tehnic de execuţie, cu impact asupra ritmului de implementare şi a riscului de dezangajare la nivelul programelor operaţionale,având în vedere că proiectele de specializare inteligentă trebuie pregătite în mod similar cu proiectele de infrastructură potrivit metodologiei de descoperire antreprenorială agreate de Comisia Europeană, iar pentru acest domeniu România are alocat, potrivit concentrării tematice la nivelul obiectivului de politică 1, suma de aproximativ 5,9 miliarde euro şi orice întârziere poate genera pierderi cu consecinţe directe asupra dezvoltării mediului de afaceri pe termen lung,ţinând cont de faptul că pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată există prevederi ale directivelor europene în domeniu, cu termen de conformare depăşit,având în vedere măsurile luate la nivelul Uniunii Europene, precum şi la nivelul României în contextul epidemiei de COVID-19 ce a determinat instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, precum şi faptul că la această dată se estimează că din cauza restricţiilor pentru limitarea răspândirii coronavirusului va exista un impact negativ asupra implementării contractelor de lucrări, care va afecta în mod negativ riscul de dezangajare,ţinând cont de faptul că pandemia COVID-19 a generat o criză economică care a condus la limitarea şi prioritizarea resurselor financiare către domenii ca sănătatea, protecţia socială, fapt ce afectează potenţialii beneficiari care derulează proiecte de investiţii, fiind astfel cu atât mai mult necesară acordarea de sprijin financiar pentru pregătirea documentaţiilor tehnico-economice în domenii de interes strategic naţional/local,având în vedere că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată pentru a nu genera întârzieri în implementarea proiectelor de infrastructură indiferent de natura acestora, cu impact direct asupra riscului de dezangajare, estimat la peste 500 milioane euro începând cu al doilea an al perioadei de programare, dar şi asupra perspectivei de dezvoltare pe termen lung a României, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se instituie unele măsuri în domeniul fondurilor europene, având drept scop: a)asigurarea cadrului general de acordare a sprijinului financiar pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice necesare pregătirii şi implementării unor proiecte de infrastructură din domenii de interes strategic naţional/regional/ local şi/sau a unor proiecte care fac parte din strategii/planuri de dezvoltare la nivel regional/local, finanţabile din fonduri europene acordate României în perioada de programare 2021-2027, în cadrul Politicii de coeziune; b)pregătirea portofoliului de proiecte de infrastructură în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027. Articolul 2Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă sprijin financiar în elaborarea documentaţiilor tehnico-economice în următoarele domenii de interes strategic naţional/local: a)transport şi transport intermodal; b)apă - apă uzată; c)gestionarea deşeurilor; d)mobilitate urbană; e)regenerare urbană; f)infrastructură rutieră de interes judeţean; g)centre de agrement/baze turistice/tabere şcolare; h)infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu; i)specializare inteligentă. Articolul 3Sprijinul financiar prevăzut la art. 2 se acordă prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020, denumit în continuare POAT 2014-2020, şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020, denumit în continuare POIM, în domenii care urmează a fi finanţate în perioada 2021-2027, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat. Articolul 4
(1) Se acordă sprijin financiar pentru elaborarea şi aprobarea următoarelor documentaţii tehnico-economice:a)studiul de fezabilitate sau documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, după caz; b)proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor şi proiectul tehnic de execuţie, inclusiv documentaţiile tehnico-economice prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 205/2019, pentru care se vor aplica în continuare reglementările specifice.
(2) În funcţie de tipul proiectelor, se va acorda sprijin financiar şi pentru documentaţii de tipul:a)plan de afaceri; b)studiu de marketing; c)studiu de oportunitate; d)studii geotehnice; e)studii pentru obţinerea acordurilor/avizelor de mediu; f)studii arheologice; g)studii hidrologice; h)studii topografice; i)documentaţii cadastrale; j)orice alte categorii de studii şi documentaţii pentru obţinerea de avize/autorizaţii care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domeniile prevăzute la art. 2.
Articolul 5
(1) Proiectele de infrastructură din domeniile prevăzute la art. 2 lit. a)-h) pentru care se acordă sprijin financiar în elaborarea documentaţiilor tehnico-economice trebuie să se încadreze în obiectivele prevăzute în documentele strategice prin care vor fi îndeplinite condiţiile favorizante aplicabile, precum şi să îndeplinească una dintre următoarele condiţii, după caz, în funcţie de relevanţă şi aplicabilitate:a)să facă parte din Master Planul General de Transport al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 666/2016, pentru proiectele de infrastructură de transport; b)să facă parte din Master Planul de alimentare cu apă, apă uzată şi, după caz, din Planul naţional/judeţean/municipal de gestionare a deşeurilor, pentru proiectele de infrastructură de apă, apă uzată şi/sau gestionare a deşeurilor sau din alte documente strategice elaborate în acest scop; c)să facă parte din Planul de mobilitate urbană pentru proiectele de mobilitate urbană sau din alte documente strategice elaborate în acest scop; d)să facă parte din Strategia integrată de dezvoltare urbană (SIDU)/Strategia de dezvoltare locală elaborată şi aprobată la nivel local pentru proiectele de regenerare urbană sau din alte studii/planuri/strategii aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, pentru proiectele de regenerare urbană; e)să facă parte din analize, planuri, strategii elaborate şi aprobate la nivel local, judeţean sau regional, care includ dezvoltarea turismului şi/sau obiectivelor de patrimoniu cu potenţial turistic, pentru proiecte din categoria infrastructuri şi servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu; f)să facă parte din strategiile/planurile, elaborate şi aprobate la nivel judeţean sau regional, care includ dezvoltarea infrastructurii rutiere de interes judeţean, precum şi pentru proiecte de tipul centre de agrement/baze turistice/tabere şcolare.
(2) Proiectele de specializare inteligentă prevăzute la art. 2 lit. i) pentru care se acordă sprijin financiar în elaborarea documentaţiilor tehnico-economice sunt identificate/selectate în cadrul procesului de descoperire antreprenorială implementat la nivel regional pe baza strategiilor regionale de specializare inteligentă.
Articolul 6
(1) Beneficiarii documentaţiilor tehnico-economice pentru care se acordă sprijinul financiar au obligaţia de a depune cereri de finanţare pentru proiectele pentru care au fost pregătite documentaţiile tehnico-economice, în cadrul apelurilor de proiecte din perioada de programare 2021-2027, în condiţiile prevăzute de ghidurile solicitantului.
(2) Autorităţile de management pentru POAT 2014-2020, respectiv POIM sunt responsabile pentru emiterea titlurilor de creanţă în vederea recuperării sumelor, ca urmare a nerespectării obligaţiilor de către beneficiarii finanţării, în conformitate cu contractele de finanţare încheiate.
Capitolul IIPrevederi referitoare la proiectele strategice de infrastructură de transport, apă-apă uzată, gestionarea deşeurilor Articolul 7
(1) Proiectele strategice de infrastructură de transport rutier pentru care se acordă sprijin financiar pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice trebuie să respecte condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) şi să se încadreze în una dintre următoarele priorităţi:a)să contribuie la asigurarea funcţionalităţii integrale a reţelei TEN-T Centrală şi Globală, conform termenelor asumate prin Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport şi de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE; b)să asigure accesul la reţeaua TEN-T Centrală şi Globală, în special pe tronsoanele şi coridoarele transfrontaliere; c)să asigure realizarea interconexiunilor multimodale, respectiv conexiuni între diferitele moduri de transport: porturi, aeroporturi şi alte moduri de transport.
(2) Proiectelor strategice de infrastructură de transport rutier incluse la finanţare conform uneia dintre priorităţile prevăzute la alin. (1) li se aplică criteriile de prioritizare prevăzute de Master Planul General de Transport al României.
Articolul 8
(1) Unităţile administrativ-teritoriale pot asigura pregătirea documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii în domeniul infrastructurii de transport rutier care se vor implementa în perioada de programare 2021-2027, care privesc variantele ocolitoare ale municipiilor reşedinţă de judeţ sau a municipiilor, respectiv oraşelor sau care asigură legătura municipiilor reşedinţă de judeţ sau a municipiilor, respectiv a oraşelor, direct sau indirect la autostrăzi, drumuri expres şi/sau drumuri naţionale sau privesc soluţii alternative pentru descongestionarea traficului rutier de pe drumurile naţionale ori realizarea de proiecte de transport intermodale.
(2) Unităţile administrativ-teritoriale care depun cereri de finanţare la Organismul intermediar pentru transport în vederea finanţării pregătirii documentaţiilor tehnico-economice pentru proiectele prevăzute la alin. (1) trebuie să obţină avizul prealabil al structurii responsabile cu gestionarea Master Planului General de Transport al României din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, pentru a se certifica faptul că respectivele proiecte asigură conectivitatea la infrastructura de transport inclusă în documentul strategic şi respectă prevederile art. 5 alin. (1).
(3) Pentru obţinerea sprijinului financiar în vederea realizării documentaţiilor tehnico-economice prevăzute la alin. (1), unităţile administrativ-teritoriale pot constitui parteneriate pe baza acordurilor de parteneriat şi/sau asociaţii de dezvoltare intercomunitară.
Articolul 9
(1) Pentru efectuarea cheltuielilor necesare pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor de investiţii în domeniul infrastructurii de transport prevăzute la art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 205/2019, unităţile administrativ-teritoriale/asociaţiile de dezvoltare intercomunitară/parteneriatele între acestea, în calitate de beneficiar al proiectului, depun la autoritatea de management/organismul intermediar cereri de finanţare şi de rambursare corespunzătoare.
(2) Protocoalele de colaborare cuprind datele valorice estimate aferente elaborării documentaţiilor tehnico-economice.
(3) Autoritatea Rutieră Română are obligaţia de a încheia contracte pentru realizarea auditului de siguranţă rutieră cu unităţile administrativ-teritoriale/parteneriatele/asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, după caz.
(4) Se autorizează Autoritatea de management al Programului operaţional Infrastructură mare, la propunerea Organismului intermediar pentru transport, să ia măsurile legale necesare pentru includerea ca beneficiari în cadrul programului operaţional a unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară înfiinţate de acestea sau a parteneriatelor dintre acestea.
(5) Organismul intermediar pentru transport încheie contracte de finanţare cu unităţile administrativ-teritoriale/ asociaţiile de dezvoltare intercomunitară/parteneriatele dintre acestea şi se asigură, odată cu încheierea contractelor de finanţare, că acestea au capacitate de administrare şi financiară pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice şi exercită controlul asupra modului de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice.
Articolul 10
(1) Proiectele de infrastructură strategice de transport feroviar pentru care se acordă sprijin financiar în elaborarea documentaţiilor tehnico-economice trebuie să respecte una dintre următoarele condiţii:a)să asigure funcţionalitatea integrală a reţelei TEN-T Centrală şi Globală, conform termenelor asumate prin Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013; b)să asigure continuitatea sectoarelor de infrastructură, în special pe tronsoanele transfrontaliere; c)să asigure realizarea interconexiunilor multimodale, respectiv conexiuni între transportul feroviar şi cel puţin unul dintre următoarele moduri de transport: rutier, portuar, aeroportuar sau alte moduri de transport; d)să contribuie, în cazul autorităţilor publice locale, la rezolvarea problemelor de descongestionare a traficului rutier din arealul zonelor metropolitane prin soluţii de tipul trenurilor urbane, trenurilor metropolitane sau alte soluţii identificate prin studiile de trafic elaborate în acest sens.
(2) Unităţile administrativ-teritoriale/Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară/Parteneriatele dintre acestea, care depun cereri de finanţare la Autoritatea de management pentru POIM sau, după caz, la Organismul intermediar pentru transport în vederea finanţării pregătirii documentaţiilor tehnico-economice pentru proiectele de infrastructură feroviară care vizează trenuri urbane, trenuri metropolitane sau alte soluţii identificate prin studiile de trafic elaborate în acest sens trebuie să obţină avizul prealabil al structurii responsabile cu gestionarea Master Planului General de Transport al României din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor pentru a se certifica faptul că soluţiile propuse fac parte din arealul zonei metropolitane, sunt soluţii realizabile, ţinând cont de soluţia tehnică propusă, dar şi de accesibilitatea la infrastructura feroviară şi au impact asupra descongestionării de trafic rutier.
(3) Se autorizează Autoritatea de management al Programului operaţional Infrastructură mare, la propunerea Organismului intermediar pentru transport, să ia măsurile legale necesare pentru includerea ca beneficiari în cadrul programului operaţional a unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară înfiinţate de acestea sau a parteneriatelor dintre acestea pentru proiectele de infrastructură feroviară care vizează trenuri urbane, trenuri metropolitane sau alte soluţii identificate prin studiile de trafic elaborate în acest sens.
(4) Organismul intermediar pentru transport încheie contracte de finanţare cu unităţile administrativ-teritoriale/ asociaţiile de dezvoltare intercomunitară/parteneriatele dintre acestea şi se asigură, odată cu încheierea contractelor de finanţare, că acestea au capacitate de administrare şi financiară pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice şi exercită controlul asupra modului de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice.
Articolul 11
(1) Proiectele de infrastructură strategică de transport naval pentru care se acordă sprijin financiar în elaborarea documentaţiilor tehnico-economice trebuie să respecte una dintre următoarele condiţii:a)să îmbunătăţească condiţiile de navigaţie pe Dunăre şi pe canalele navigabile, inclusiv prin lucrări de dragaj de investiţii şi alte lucrări hidrotehnice specifice; b)să asigure conexiunea la reţeaua de transport feroviar şi/sau la reţeaua de transport rutier în porturile situate pe reţeaua TEN-T Centrală şi Globală; c)să asigure modernizarea infrastructurii portuare în porturile maritime şi în porturile situate pe căile şi canalele navigabile interioare, pe reţeaua TEN-T, în vederea acostării şi a operării în siguranţă a navelor şi a mărfurilor şi a creşterii capacităţilor de operare.
(2) Se autorizează Autoritatea de management al Programului operaţional Infrastructură mare, la propunerea Organismului intermediar pentru transport, să ia măsurile legale necesare pentru includerea ca beneficiari în cadrul programului operaţional a unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară înfiinţate de acestea sau a parteneriatelor dintre acestea.
(3) Organismul intermediar pentru transport încheie contracte de finanţare cu unităţile administrativ-teritoriale/ asociaţiile de dezvoltare intercomunitară/parteneriatele dintre acestea şi se asigură, odată cu încheierea contractelor de finanţare, că acestea au capacitate de administrare şi financiară pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice şi exercită controlul asupra modului de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice.
Articolul 12
(1) Proiectele strategice de infrastructură de apă - apă uzată şi gestionarea deşeurilor pentru care se acordă sprijin financiar pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice trebuie să respecte condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b).
(2) Finanţarea pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice prevăzute la art. 4 în domeniile apă - apă uzată şi gestionarea deşeurilor se asigură din POIM, conform regulilor şi procedurilor acestui program operaţional.
Capitolul IIIPrevederi referitoare la mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere şcolare), infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu, specializare inteligentă şi infrastructură rutieră judeţeană Articolul 13Asigurarea finanţării din fonduri europene pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice necesare proiectelor de infrastructură destinate domeniilor prevăzute la art. 2 lit. d)-i) se desfăşoară prin parcurgerea următoarelor etape: a)Autoritatea de management pentru POAT 2014-2020 încheie cu agenţiile pentru dezvoltare regională din regiunile mai puţin dezvoltate conform clasificării din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS) contracte de finanţare pe baza fişelor de proiect depuse de acestea; b)agenţiile pentru dezvoltare regională din regiunile mai puţin dezvoltate conform clasificării din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS) încheie cu beneficiarii de sprijin financiar acorduri de parteneriat/contracte de acordare a sprijinului financiar, după cum urmează: b.1) cu unităţile administrativ-teritoriale pentru proiectele destinate mobilităţii şi regenerării urbane pe baza selecţiei de fişe de proiecte organizate la nivelul regiunilor de dezvoltare de către agenţiile pentru dezvoltare regională din regiunile mai puţin dezvoltate conform clasificării din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS), pentru proiecte noi sau, după caz, pentru proiectele din listele de rezervă ale Programului operaţional regional 2014-2020, exclusiv pentru actualizarea documentaţiilor tehnico-economice existente sau pentru continuarea acestora în vederea pregătirii pentru implementare a proiectelor; b.2) cu judeţele sau parteneriate între acestea şi/sau între acestea şi autorităţi publice locale pentru proiectele destinate infrastructurii rutiere judeţene pe baza prioritizării proiectelor la nivelul consiliilor pentru dezvoltare regională pentru proiecte noi sau, după caz, pentru proiectele din listele de rezervă ale Programului operaţional regional 2014-2020, exclusiv pentru actualizarea documentaţiilor tehnico-economice existente sau pentru continuarea acestora în vederea implementării proiectelor; b.3) cu unităţile administrativ-teritoriale pentru proiectele de infrastructură publică de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic pe baza selecţiei de fişe de proiecte organizate la nivelul regiunilor de dezvoltare de către agenţiile pentru dezvoltare regională din regiunile mai puţin dezvoltate conform clasificării din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS) pentru proiecte noi sau, după caz, pentru proiectele din listele de rezervă ale Programului operaţional regional 2014-2020, exclusiv pentru actualizarea documentaţiilor tehnico-economice existente sau pentru continuarea acestora în vederea implementării proiectelor; b.4) cu unităţile administrativ-teritoriale în parteneriat cu universităţi, institute de cercetare, ONG, alte entităţi publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/ întreprinderi mici, mijlocii şi mari, sau separat cu parteneriate între universităţi, institute de cercetare, ONG, alte entităţi publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile şi/sau întreprinderile mici, mijlocii şi mari, sau individual cu oricare dintre entităţile de mai sus, cu excepţia autorităţilor publice locale, pentru proiectele destinate specializării inteligente incluse în portofoliul de proiecte rezultat în urma întâlnirilor de descoperire antreprenorială, şi pentru care promotorii îşi exprimă intenţia de a beneficia de asistenţă tehnică în condiţiile acestei ordonanţe; b.5) cu Ministerul Tineretului şi Sportului/unităţile administrativ-teritoriale care au în proprietate infrastructurile de tip centre de agrement/baze turistice (taberele şcolare) sau parteneriate între acestea, în baza prioritizării realizate de acesta la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, din categoria celor mai puţin dezvoltate conform clasificării din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS). Articolul 14
(1) Proiectele de mobilitate urbană pentru care se acordă sprijin financiar în elaborarea documentaţiilor tehnico-economice trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:a)să facă parte din Planul de mobilitate urbană durabilă elaborat conform legii la nivelul autorităţilor publice locale/polului de creştere/zonei urbane funcţionale; b)să conţină un coridor de mobilitate integrat, alcătuit din unul sau mai multe propuneri/proiecte din PMUD-urile aprobate, considerat strategic la nivelul autorităţii publice locale care să sprijine transportul public în comun de călători, circulaţia bicicliştilor şi/sau circulaţia pietonilor aprobat prin hotărâre a consiliului local, şi poate avea în vedere inclusiv legătura cu localităţile limitrofe; c)să aibă valoarea estimată totală, fără T.V.A., echivalent în lei, a proiectului cuprinsă între 7.500.000 euro şi 25.000.000 euro pentru municipiile reşedinţă de judeţ şi între 5.000.000 euro şi 15.000.000 euro pentru celelalte municipii şi oraşe.
(2) O unitate administrativ-teritorială poate obţine sprijin financiar în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă pentru documentaţia tehnico-economică aferentă unui singur proiect de mobilitate urbană.
Articolul 15
(1) Proiectele de regenerare urbană pentru care se acordă sprijin financiar în elaborarea documentaţiilor tehnico-economice trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:a)să facă parte din Strategia integrată de dezvoltare urbană/strategia de dezvoltare locală/judeţeană elaborată conform legii la nivelul autorităţilor publice locale/judeţene/ polului de creştere/zonei urbane funcţionale sau din alte studii de specialitate aprobate de acestea; b)să integreze intervenţii de regenerare urbană care se referă la: locuire, spaţii culturale, spaţii comerciale, spaţii publice în zonele centrale şi/sau în cartierele de locuit, monumente istorice sau zone protejate, situri industriale cu scopul de a susţine dezvoltarea structurilor de afaceri şi/sau pentru reconversia funcţională a terenurilor, spaţii verzi definite conform legii; c)să aibă valoarea estimată totală, fără T.V.A., echivalent în lei, a proiectului cuprinsă între 3.000.000 euro şi 7.500.000 euro pentru municipiile reşedinţă de judeţ şi între 1.000.000 euro şi 5.000.000 euro pentru celelalte municipii şi oraşe.
(2) O unitate administrativ-teritorială poate obţine sprijin financiar pentru documentaţia tehnico-economică aferente unui singur proiect de regenerare urbană.
Articolul 16
(1) Proiectele privind infrastructura şi serviciile publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potenţial turistic pentru care se acordă sprijin financiar în elaborarea documentaţiilor tehnico-economice trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:a)să facă parte dintr-o analiză, plan, strategie elaborată la nivel local, judeţean, regional, naţional, după caz; b)să aibă valoarea estimată totală, fără T.V.A., echivalent în lei, a proiectului de minimum 3.000.000 euro şi maximum 15.000.000 euro.
(2) O regiune de dezvoltare poate obţine sprijin financiar pentru elaborarea de documentaţii pentru cel mult un număr de proiecte de infrastructură publică de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic egal cu numărul de judeţe componente ale regiunii.
Articolul 17
(1) Proiectele privind centre de agrement/baze turistice (tabere şcolare) pentru care se acordă sprijin financiar în elaborarea documentaţiilor tehnico-economice şi a documentaţiilor cadastrale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:a)să facă parte dintr-o strategie elaborată la nivel local, judeţean sau regional/naţional, după caz; b)să aibă valoarea estimată totală, fără T.V.A., echivalent în lei, a proiectului de minimum 1.000.000 euro şi maximum 3.000.000 euro.
(2) O regiune de dezvoltare poate obţine sprijin financiar pentru elaborarea de documentaţii pentru cel mult 2 proiecte privind centrele de agrement/baze turistice/tabere şcolare.
Articolul 18
(1) Proiectele de specializare inteligentă pentru care se acordă sprijin financiar în elaborarea documentaţiilor tehnico-economice trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:a)să vizeze cel puţin unul dintre domeniile de specializare inteligentă cuprinse în strategiile de specializare inteligentă elaborate la nivelul unei regiuni; b)să fie rezultatul unui proces de preselecţie sau al procesului de descoperire antreprenorială desfăşurat la nivel regional; c)să aibă ca potenţiali beneficiari unităţile administraţiei publice locale/judeţene în parteneriat cu universităţi, institute de cercetare, ONG, alte entităţi publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/întreprinderi mici, mijlocii şi mari, sau separat cu parteneriate între universităţi, institute de cercetare, ONG, alte entităţi publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile şi/sau întreprinderile mici, mijlocii şi mari sau individual cu oricare dintre entităţile de mai sus (cu excepţia unităţilor administraţiei publice locale). Atunci când proiectele de specializare inteligentă se desfăşoară în parteneriat cu autorităţile publice locale de la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ acestea asigură dezvoltarea reţelelor de utilităţi publice necesare structurilor de specializare inteligentă; d)să aibă valoarea estimată totală, fără T.V.A., echivalent în lei, a proiectului cuprinsă între 5.000.000 euro şi 25.000.000 euro pentru proiectele depuse de parteneriate între universităţi, institute de cercetare, ONG, alte entităţi publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile şi/sau întreprinderile mici, mijlocii şi mari sau individual de oricare dintre entităţile de mai sus. Beneficiarii pot constitui parteneriate în vederea pregătirii proiectelor prevăzute anterior; e)să aibă valoarea estimată totală, fără T.V.A., echivalent în lei, a proiectului cuprinsă între 10.000.000 euro şi 45.000.000 euro pentru proiectele depuse de unităţile administraţiei publice locale/judeţene, în parteneriat cu universităţi, institute de cercetare, ONG, alte entităţi publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/întreprinderi mici, mijlocii şi mari. Beneficiarii pot constitui parteneriate în vederea pregătirii proiectelor prevăzute anterior; f)să depună o declaraţie de capacitate financiară prin care beneficiarii se obligă să asigure cofinanţarea proiectului de specializare inteligentă după cum aceasta va fi stabilită în acord cu regulile de ajutor de stat.
(2) O entitate dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. c) poate participa şi poate obţine în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă sprijin pentru documentaţia tehnico-economică aferentă unui singur proiect de specializare inteligentă.
Articolul 19
(1) Proiectele de infrastructură rutieră de interes judeţean, inclusiv variante ocolitoare şi/sau drumuri de legătură pentru care se acordă sprijin financiar în elaborarea documentaţiilor tehnico-economice trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:a)să asigure conexiunea la coridoarele de transport transeuropene, respectiv legătura directă sau, după caz, indirectă la reţelele de transport TEN-T Centrală sau Globală; b)să facă parte dintr-o strategie elaborată la nivel judeţean sau, după caz, regional; c)să aibă impact asupra dezvoltării economice la nivel judeţean sau regional; d)să aibă o valoare estimată totală, fără T.V.A., echivalent în lei, a proiectului între 10.000.000 euro şi 45.000.000 euro.
(2) Justificarea impactului asupra dezvoltării economice la nivel judeţean/regional a proiectului de infrastructură rutieră se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean.
(3) Pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice necesare implementării proiectelor de infrastructură rutieră de interes judeţean unităţile administraţiei publice judeţene pot încheia acorduri de parteneriat cu alte unităţi ale administraţiei publice locale/judeţene sau, după caz, pot constitui asociaţii de dezvoltare intercomunitară în condiţiile legii.
(4) Un judeţ poate obţine sprijin financiar în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă pentru documentaţia tehnico-economică aferentă unui singur proiect de infrastructură rutieră de interes judeţean.
(5) Un judeţ, inclusiv cel prevăzut la alin. (4), care acţionează în parteneriat cu alte unităţi administrativ-teritoriale sau care participă într-o asociaţie de dezvoltare intercomunitară în condiţiile legii poate participa şi poate obţine sprijin financiar pentru documentaţia tehnico-economică aferentă unui singur proiect în parteneriat de infrastructură rutieră de interes judeţean.
Articolul 20La semnarea acordurilor de parteneriat/ contractelor de acordare a sprijinului financiar cu beneficiarii, agenţiile pentru dezvoltare regională confirmă încadrarea proiectelor depuse în condiţiile prevăzute la art. 15-19 din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 21Criteriile de repartizare a sumelor între regiunile de dezvoltare prin POAT 2014-2020 sunt aceleaşi cu criteriile utilizate la repartizarea sumelor prin Programul operaţional regional 2014-2020, respectiv populaţie şi suprafaţă, respectându-se procentele de alocare astfel cum acestea au rezultat din aplicarea acestor criterii.
Capitolul IV Dispoziţii finale Articolul 22 Modelul de acord de parteneriat/contract de acordare a sprijinului financiar prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. b) se aprobă prin ordin al ministrului fondurilor europene, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBAN Contrasemnează: Ministrul fondurilor europene, Ioan Marcel Boloş Ministrul tineretului şi sportului, Marian Ionuţ Stroe Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, Ion Ştefan p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Mircea Fechet, secretar de stat p. Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, Ionel Scrioşteanu, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Vasile-Florin CîţuSmartCity5

COMENTARII la OUG 88/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 88 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 88/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu