Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 84 din 28 august 2007

pentru modificarea si completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2007 privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European si pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/2007 privind unele masuri referitoare la alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din anul 2007

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 602 din 31 august 2007Prevederile actelor normative ce reglementează organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membri din România în Parlamentul European trebuie să asigure realizarea unui control eficient pentru identificarea şi sancţionarea persoanelor care votează multiplu.

Având în vedere imperativul asigurării unui proces electoral corect şi necesitatea unei bune gestionări a acţiunii de imprimare a buletinelor de vot la alegerile pentru membri din România în Parlamentul European,

ţinând cont de faptul că la data de 1 iulie 2007 a expirat termenul prevăzut la art. IV alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007, cu modificările ulterioare, în acest moment fiind inaplicabile dispoziţiile referitoare la exercitarea controlului finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, ceea ce impune stabilirea în regim de urgenţă a măsurilor necesare de reglementare,

în vederea clarificării unor aspecte legate de depunerea listelor de alegători care susţin candidatura partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau candidaţii independenţi pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007,

în considerarea faptului că aceste elemente de fapt şi de drept vizează un interes public, constituind o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată în perspectiva organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European din luna noiembrie 2007,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. - Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 16 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  După alineatul (3) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Alegătorii care sunt înscrişi în lista electorală suplimentară îşi vor exercita dreptul de vot după completarea unei declaraţii pe propria răspundere, dată sub sancţiunea legii penale, conform căreia nu si-au exercitat dreptul de vot şi nu şi-l vor mai exercita la o altă secţie de votare în respectiva zi a alegerilor."

2. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Imprimarea buletinelor de vot se asigură de către Biroul Electoral Central, prin grija Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, care răspunde ca toate buletinele de vot necesare să fie imprimate cu cel puţin 15 zile înainte de ziua de referinţă. Un exemplar al primului tiraj al buletinului de vot se prezintă Biroului Electoral Central, care îl validează, încheind în acest sens un proces-verbal."

3.  Alineatul (9) al articolului 211 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(9) Procesul-verbal împreună cu toate contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale secţiei de votare, precum şi cu buletinele de vot nule şi cele contestate vor alcătui un dosar care, sigilat şi ştampilat, va fi înaintat biroului electoral judeţean sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi membrii biroului, cu pază militară, în cel mult 24 de ore. Impreună cu acest dosar va fi înaintat şi un dosar sigilat şi ştampilat cuprinzând listele electorale suplimentare şi declaraţiile date pe propria răspundere ale alegătorilor care au fost înscrişi pe lista electorală suplimentară. In cazul secţiilor de votare din străinătate, procesele-verbale de constatare a rezultatului alegerilor şi contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale secţiilor de votare vor putea fi transmise şi pe fax, membrii Biroului Electoral al Municipiului Bucureşti urmând a primi confirmarea telefonică asupra corectitudinii datelor înscrise în aceste documente de la preşedintele secţiei de votare respective. Dosarul cuprinzând lista electorală suplimentară şi declaraţiile pe propria răspundere date la secţiile de votare din străinătate vor fi transmise prin poştă direct către Autoritatea Electorală Permanentă."

4. Alineatele (3), (4) şi (5) ale articolului 212 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Procesul-verbal împreună cu întâmpinările, contestaţiile şi procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare, formând un dosar încheiat, sigilat şi semnat de membrii biroului electoral judeţean, împreună cu toate dosarele cuprinzând listele electorale suplimentare şi declaraţiile date pe propria răspundere ale alegătorilor ce au fost înscrişi pe lista electorală suplimentară, primite de la secţiile de votare, se înaintează cu pază militară la Biroul Electoral Central, în cel mult 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal al birourilor electorale ale secţiilor de votare.

(4) Procesele-verbale întocmite conform alin. (1) de birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti împreună cu întâmpinările, contestaţiile şi procesele-verbale ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi toate dosarele cuprinzând listele electorale suplimentare şi declaraţiile date pe propria răspundere ale alegătorilor ce au fost înscrişi pe lista electorală suplimentară, primite de la secţiile de votare din sector, se vor înainta Biroului Electoral al Municipiului Bucureşti, conform prevederilor alin. (3).

(5) Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti va centraliza şi va întocmi propriul proces-verbal, conform prevederilor alin. (1), şi îl va înainta Biroului Electoral Central în cel mult 24 de ore de la primirea ultimului proces-verbal al biroului electoral de sector, însoţit de toate dosarele cuprinzând listele electorale suplimentare şi declaraţiile date pe propria răspundere ale alegătorilor care au fost înscrişi pe lista electorală suplimentară, primite de la secţiile de votare din municipiul Bucureşti, în conformitate cu prevederile alin. (3)."

5.  După alineatul (5) al articolului 212 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Biroul Electoral Central va înainta dosarele cuprinzând listele electorale suplimentare şi declaraţiile pe propria răspundere Autorităţii Electorale Permanente, care le va verifica în vederea depistării eventualei existenţe a unor voturi multiple, în termen de 6 luni de la ziua de referinţă. In situaţia în care Autoritatea Electorală Permanentă va constata existenţa unor persoane care si-au exercitat votul de mai multe ori, va sesiza organele de urmărire penală în aplicarea prevederilor art. 103 alin. (1) din Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare."

6. După alineatul (2) al articolului 22 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Buletinele de vot folosite, cele neîntrebuinţate şi cele anulate, ştampilele de la secţia de votare, copiile de pe listele electorale permanente şi listele electorale speciale, folosite în secţia de votare, se depun spre arhivare la judecătoria la care este arondată unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află secţia de votare. Copiile de pe listele electorale permanente şi listele electorale speciale vor fi păstrate, în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, în arhiva judecătoriilor, separat de celelalte documente şi materiale electorale, precum şi de documentele acestor instanţe, pentru a putea fi consultate în vederea depistării unor eventuale voturi multiple."

Art. II. - Alineatul (6) al articolului IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 8 februarie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Până la data de 31 decembrie 2007, atribuţiile de control referitoare la acordarea subvenţiilor de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile de control, evidenţă şi sancţiuni referitoare la finanţarea campaniilor electorale, ce revin Autorităţii Electorale Permanente în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 334/2006, cu modificările ulterioare, se exercită de Curtea de Conturi."

Art. III. - După alineatul (2) al articolului 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 12 martie 2007, se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi care nu au depus listele de alegători prevăzute la alin. (1) la Biroul Electoral Central până la data de 14 martie 2007 vor putea să le depună odată cu listele de candidaţi, în termenul stabilit prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 2 alin. (1)."

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor şi reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Marian Muhuleţ


SmartCity5

COMENTARII la OUG 84/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 84 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 84/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu