Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.79 din 10.12.2014

pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 902 din 11 decembrie 2014SmartCity1

Având în vedere publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 182 din 29 iunie 2013 a Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, prin care au fost abrogate Directiva 78/660/CEE din 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor forme de societăţi comerciale şi Directiva 83/349/CEE din data de 13 iunie 1983 privind conturile consolidate, directive care au stat până în prezent la baza reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici din România din diferitele domenii de activitate,ţinând cont că termenul de transpunere a noii directive contabile în legislaţia internă, prevăzut la articolul 53 „Transpunere“ din Directiva 2013/34/UE, este data de 20 iulie 2015, astfel încât primele raportări financiare întocmite de entităţi ulterior acestei date trebuie să fie conforme cu noile cerinţe contabile europene,având în vedere faptul că în România transpunerea Directivei 2013/34/UE se va realiza prin elaborarea unor acte normative de către instituţiile cu atribuţii de reglementare prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,pornind de la necesitatea/utilitatea intrării în vigoare a reglementărilor naţionale conforme cu noua directivă începând cu data de 1 ianuarie 2015, justificată prin raţiuni de ordin practic, întrucât pentru cea mai mare parte a entităţilor din România exerciţiul financiar coincide cu anul calendaristic, şi luând în considerare că fezabilitatea implementării noii directive este sporită dacă entităţile debutează perioada de raportare cu solduri de deschidere ce respectă noile reguli comunitare,ţinând cont de necesitatea creării premiselor legale în vederea reducerii sarcinilor administrative ale entităţilor şi, implicit, a costurilor, inclusiv a celor asociate contabilităţii şi raportărilor financiare, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii, obiective cuprinse în diferite comunicări şi rezoluţii adoptate la nivelul Uniunii Europene,întrucât amânarea simplificării sistemului de raportare financiară pentru microentităţi, aşa cum sunt definite în Directiva 2013/34/UE, ar avea ca efect menţinerea în sarcina acestora a actualelor sarcini administrative, aspect care nu concordă cu obiectivele cuprinse în Comunicarea Comisiei Europene intitulată „Small Business Act pentru Europa“,ţinând cont de necesitatea întăririi disciplinei în mediul de afaceri, prin măsuri care să evite cazurile în care societăţile publică situaţii financiare anuale ce cuprind informaţii care sunt ulterior modificate, inducând astfel în eroare utilizatorii acestor informaţii, respectiv autorităţi ale statului, instituţii financiar-bancare şi alţi creditori,având în vedere faptul că sistemul simplificat de contabilitate prevăzut la art. 5 alin. (11)-(14) din Lege nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabil începând cu anul 2011 operatorilor economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, nu îşi mai găseşte corespondent în noul cadru contabil comunitar reprezentat de Directiva 2013/34/UE deoarece măsurile europene de simplificare a sarcinilor administrative sunt construite pe principii şi criterii diferite, ceea ce impune abrogarea prevederilor referitoare la sistemul simplificat de contabilitate începând cu 1 ianuarie 2015,ţinând cont de necesitatea actualizării cadrului legal în scopul implementării adecvate a noilor cerinţe speciale referitoare la obligaţiile entităţilor de interes public definite în noile directive europene din domeniul contabilităţii şi al auditului statutar,având în vedere necesitatea abrogării prevederilor referitoare la organizarea şi funcţionarea Consiliului Contabilităţii şi Raportărilor Financiare, a cărui existenţă în cadrul instituţional din domeniul reglementării contabile la nivel naţional nu se mai justifică deoarece consultarea cu privire la reglementările contabile aplicabile operatorilor economici se va efectua prin colaborare cu organismele profesionale de profil,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ILegea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Persoanele fizice care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri au obligaţia să conducă evidenţa contabilă pe baza regulilor contabilităţii în partidă simplă sau, la opţiunea acestora, pe baza regulilor contabilităţii în partidă dublă, potrivit reglementărilor contabile emise în acest sens, cu excepţia situaţiei în care în legislaţia fiscală se prevede altfel. 2. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Normele şi reglementările contabile specifice anumitor domenii de activitate se elaborează şi se emit de instituţiile cu atribuţii în acest sens, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, după cum urmează:a)de către Banca Naţională a României, pentru instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată, şi pentru Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar; b)de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de această instituţie. 3. La articolul 5, alineatele (11)-(14) se abrogă. 4. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Societăţile-mamă, definite astfel în reglementările contabile aplicabile grupurilor de societăţi, întocmesc şi prezintă şi situaţii financiare anuale consolidate, în condiţiile prevăzute de reglementările contabile aplicabile. 5. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Contabilitatea se organizează şi se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare.Prin persoană împuternicită să îndeplinească funcţia de director economic sau contabil-şef se înţelege o persoană angajată potrivit legii şi care are atribuţii privind conducerea contabilităţii entităţii. 6. La articolul 10, alineatul (31) se abrogă. 7. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 27(1) Exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile financiare anuale şi, de regulă, coincide cu anul calendaristic.(2) Durata exerciţiului financiar este de 12 luni.(3) Exerciţiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic pentru sucursalele cu sediul în România, care aparţin unei persoane juridice cu sediul în străinătate, precum şi pentru persoanele juridice cu sediul în România.(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică: instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, înscrise în Registrul general, instituţiilor de plată şi instituţiilor emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată, entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.(5) Persoanele nou-înfiinţate, care se încadrează în categoria celor prevăzute la alin. (3), pot opta pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic de la data înfiinţării acestora.(6) Persoanele care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit alin. (3) şi (5), au următoarele obligaţii:a)să întocmească şi să depună raportări contabile anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute la art. 37; b)să înştiinţeze în scris unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor Publice despre exerciţiul financiar ales, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exerciţiului financiar ales. Persoanele nou-înfiinţate depun înştiinţarea respectivă în termen de 30 de zile calendaristice de la data înfiinţării. (7) Cu excepţia cazurilor în care persoana juridică străină sau societatea-mamă străină îşi schimbă data de raportare ori au loc operaţiuni de reorganizare, potrivit legii, data aleasă pentru întocmirea de situaţii financiare anuale în condiţiile prevăzute la alin. (3) nu poate fi modificată de la un exerciţiu financiar la altul.(8) Exerciţiul financiar al unităţilor nou-înfiinţate începe la data înfiinţării, potrivit legii.(9) Exerciţiul financiar al unei persoane juridice care se lichidează începe în ziua următoare încheierii exerciţiului financiar anterior şi se încheie în ziua precedentă datei când începe lichidarea. Perioada de lichidare este considerată un exerciţiu financiar distinct faţă de cel precedent, indiferent de durata sa.(10) Exerciţiul financiar pentru instituţiile publice este anul bugetar. 8. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 28 (1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale. 9. La articolul 28, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul fuziunii, divizării sau lichidării, în condiţiile legii, caz în care situaţiile financiare au aceleaşi componente cu situaţiile financiare anuale. 10. La articolul 28, alineatul (12) se abrogă. 11. La articolul 29, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Dacă situaţiile financiare anuale ale societăţii-mamă sunt prezentate în vederea aprobării odată cu situaţiile financiare anuale consolidate, iar societatea-mamă are obligaţia de auditare, cele două rapoarte de audit pot fi prezentate sub forma unui singur raport. 12. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 32(1) Membrii organelor de administraţie, de conducere şi supraveghere ale persoanelor juridice au obligaţia de a asigura ca situaţiile financiare anuale, raportul administratorilor şi raportul privind plăţile către guverne, atunci când există obligaţia întocmirii acestuia potrivit reglementărilor contabile aplicabile, să fie întocmite şi publicate în conformitate cu legislaţia naţională.(2) Membrii organelor de administraţie, de conducere şi supraveghere ale societăţii-mamă au obligaţia de a asigura ca situaţiile financiare anuale consolidate, raportul consolidat al administratorilor şi raportul consolidat privind plăţile către guverne, atunci când există obligaţia întocmirii acestuia potrivit reglementărilor contabile aplicabile, să fie întocmite şi publicate în conformitate cu legislaţia naţională. 13. La articolul 33, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Situaţiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar şi au componentele prevăzute de reglementările contabile aplicabile. 14. La articolul 33, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Atunci când societatea are obligaţia să întocmească un raport consolidat al administratorilor, pe lângă raportul administratorilor întocmit pentru situaţiile financiare anuale ale societăţii-mamă, cele două rapoarte pot fi prezentate sub forma unui singur raport. 15. La articolul 34, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În înţelesul prezentei legi, prin persoane juridice de interes public se înţelege: societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată; instituţiile de credit; instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general; instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată; societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare; fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii facultative şi administratorii acestora; societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de administrare a investiţiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, casele de compensare, contrapărţi centrale şi operatori de piaţă/sistem autorizaţi/avizaţi de Autoritatea de Supraveghere Financiară; societăţile/companiile naţionale; societăţile cu capital integral sau majoritar de stat; regiile autonome. 16. La articolul 36, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Consiliul de administraţie, respectiv directoratul societăţii-mamă, definită astfel de reglementările contabile aplicabile, este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice situaţiile financiare anuale consolidate, potrivit prevederilor legale în vigoare, în termen de 15 zile de la aprobarea acestora, dar nu mai târziu de 8 luni de la încheierea exerciţiului financiar al societăţii-mamă. 17. După articolul 36 se introduc două noi articole, articolele 361 şi 362, cu următorul cuprins: Articolul 361 Se interzice depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a mai multor seturi de situaţii financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar. Articolul 362 Erorile constatate după depunerea situaţiilor financiare anuale se corectează la data constatării lor, potrivit reglementărilor contabile emise de instituţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (3), după caz. 18. La articolul 41, punctul 2, litera g) şi punctul 9 se modifică şi vor avea următorul cuprins: g)depunerea declaraţiei din care să rezulte că persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) nu au desfăşurat activitate, respectiv a înştiinţării prevăzute la art. 27 alin. (6) lit. b);........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... 9. nerespectarea prevederilor art. 10 şi 361. 19. Articolul 48 se abrogă. Articolul IIDezvoltarea cadrului instituţional în domeniul contabilităţii publice se realizează prin Consiliul contabilităţii publice, condus de secretarul de stat din Ministerul Finanţelor Publice care coordonează departamentul cu atribuţii în elaborarea reglementărilor contabile pentru sectorul public, având funcţia de preşedinte. Modul de organizare şi funcţionare, atribuţiile, componenţa, numărul membrilor Consiliului contabilităţii publice, precum şi ale Secretariatului acestuia se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 401/2005 privind înfiinţarea Consiliului Contabilităţii şi Raportărilor Financiare prin reorganizarea Colegiului Consultativ al Contabilităţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 16 mai 2005, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul IVPrevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015. Articolul VSituaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2014 se întocmesc potrivit reglementărilor legale aplicabile până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul VIReglementările contabile prevăzute la art. I pct. 1 se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se emite în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Darius-Bogdan Vâlcov Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism, Florin Nicolae Jianu Ministrul afacerilor externe, Bogdan Lucian Aurescu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 79/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 79 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 79/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu