Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.77 din 27.11.2012

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 827 din 10 decembrie 2012
Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecţionarea şi flexibilizarea sistemului achiziţiilor publice, în caz contrar existând riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor comunitare, consecinţa cea mai gravă în acest caz reprezentând-o amânarea/întârzierea implementării unor proiecte de investiţii majore, cu impact social şi economic la nivel naţional sau local,ţinând cont de angajamentele asumate de Guvern prin Scrisoarea de intenţie şi Memorandumul tehnic de înţelegere cu Fondul Monetar Internaţional din 8 iunie 2012, ce privesc creşterea eficienţei şi transparenţei procedurilor de achiziţii publice ca prioritate de vârf, şi având în vedere faptul că nerespectarea obligaţiilor asumate atrage după sine dificultăţi în asigurarea şi utilizarea fondurilor aferente restructurării şi reformării activităţilor de interes general, putând fi sistate plăţile pentru programele operaţionale,luând în considerare perioada lungă pe care o presupune procedura parlamentară, precum şi faptul că prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.251/2011 al Comisiei din 30 noiembrie 2011 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE şi 2009/81/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte pragurile de aplicare a acestora în cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii au intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2012, devine necesară adaptarea legislaţiei naţionale astfel încât să asigure transpunerea directivelor aşa cum au fost acestea modificate, cu atât mai mult cu cât necorelarea cu prevederile regulamentului menţionat conduce la existenţa unor discrepanţe între pragurile prevăzute de legislaţia naţională şi cele prevăzute de legislaţia europeană, ceea ce poate crea confuzii în luarea deciziilor de către instanţele de judecată.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează regimul juridic al contractului de achiziţie publică, al contractului de concesiune de lucrări publice şi al contractului de concesiune de servicii, procedurile de atribuire a acestor contracte, precum şi modalităţile de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor emise în legătură cu aceste proceduri. 2. La articolul 2 alineatul (2), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: f)eficienţa utilizării fondurilor; 3. La articolul 3, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: f)contract de achiziţie publică - contractul, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, care include şi categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul ori mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii; 4. La articolul 3, după litera k) se introduce o nouă literă, litera k^1) , cu următorul cuprins: k^1) fişa de date - document al documentaţiei de atribuire ce cuprinde informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special cu privire la adresă - inclusiv telefon, fax, e-mail, persoane de contact, mijloace de comunicare, formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de atribuire, dacă sunt solicitate de autoritatea contractantă, toate cerinţele minime de calificare, precum şi toate documentele care urmează să fie prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare, informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare, instrucţiuni privind căile de atac prevăzute de lege, precum şi orice alte informaţii prevăzute de legislaţia în domeniu; 5. La articolul 3, după litera s1) se introduce o nouă literă, litera s^2) , cu următorul cuprins: s^2) persoane cu funcţii de decizie - conducătorul autorităţii contractante, membrii organelor decizionale ale autorităţii contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum şi orice alte persoane din cadrul autorităţii contractante ce pot influenţa conţinutul documentaţiei de atribuire şi/sau procedura de atribuire; 6. La articolul 8, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1) , cu următorul cuprins: b^1) orice regie autonomă sau companie naţională/societate comercială cu capital integral ori majoritar deţinut de o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public; 7. La articolul 9, literele c) şi c1) se modifică şi vor avea următorul cuprins: c)atribuirea, de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă, a unui contract de lucrări, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;

valoarea estimată a respectivului contract este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro;c1) atribuirea, de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă, a unui contract de servicii, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;

valoarea estimată a respectivului contract este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro; 8. La articolul 13, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)se referă la prestarea de servicii financiare în legătură cu emiterea, cumpărarea, vânzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, în special operaţii ale autorităţii contractante efectuate în scopul atragerii de resurse financiare şi/sau de capital, precum şi prestarea de servicii de către bănci centrale; 9. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191 , cu următorul cuprins: Articolul 191 (1) În situaţia prevăzută la art. 19, autoritatea contractantă transmite în SEAP o notificare cu privire la achiziţia directă a cărei valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro fără TVA, în cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ ce stă la baza achiziţiei realizate.(2) Transmiterea notificării prevăzute la alin. (1) se va efectua în format electronic prin utilizarea aplicaţiei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro şi va cuprinde următoarele informaţii:a)denumirea şi datele de identificare ale operatorului economic; b)obiectul achiziţiei; c)codul CPV; d)valoarea achiziţiei; e)cantitatea achiziţionată; f)data realizării/atribuirii achiziţiei. 10. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 20(1) Autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziţie publică prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă poate aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 18 alin. (1), după caz, numai în circumstanţele specifice prevăzute la art. 94, art. 110 alin. (1), art. 122 sau art. 124. 11. La articolul 28, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7) , cu următorul cuprins:(7) În cazul contractelor de servicii aferente realizării investiţiilor publice şi/sau a lucrărilor de intervenţie asupra acestora, valoarea estimată cuprinde şi cuantumul aferent procentului de diverse şi neprevăzute, astfel cum acestea au fost definite de către proiectant în devizul general, prin raportarea acestui procent la valoarea estimată a contractului şi fără a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i), respectiv art. 252 lit. j). 12. La articolul 29, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21 ) , cu următorul cuprins: (21 ) Valoarea estimată cuprinde şi cuantumul aferent procentului de diverse şi neprevăzute, astfel cum acestea au fost definite de către proiectant în devizul general, prin raportarea acestui procent la valoarea estimată a contractului şi fără a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i), respectiv art. 252 lit. j). 13. La articolul 33, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Documentaţia de atribuire cuprinde:a)fişa de date; b)caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă, aceasta din urmă fiind utilizată în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv ori de negociere; c)informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii. 14. La articolul 33, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4) , cu următorul cuprins:(3) Cerinţele/Criteriile de calificare şi/sau selecţie, care se regăsesc în caietul de sarcini ori documentaţia descriptivă şi care nu sunt preluate în fişa de date/invitaţia de participare/anunţul de participare, sunt considerate clauze nescrise.(4) Orice factor de evaluare cuprins în documentaţia de atribuire, care nu se regăseşte în invitaţia de participare/anunţul de participare, este considerat clauză nescrisă. 15. Articolul 331 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 331 (1) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice evaluează, înainte de transmiterea spre publicare a invitaţiei de participare/anunţului de participare, conformitatea cu legislaţia aplicabilă în domeniul achiziţiilor publice a documentaţiei de atribuire aferente contractelor de achiziţie publică care intră sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, fără ca această evaluare să aibă în vedere caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă, după caz.(2) În termen de maximum 10 zile de la data primirii documentaţiei în SEAP, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice:a)emite autorităţii contractante acceptul în vederea iniţierii procedurii de atribuire; sau b)informează autoritatea contractantă asupra neconformităţilor constatate la nivelul documentaţiei de atribuire şi a motivului pentru care acestea nu sunt în concordanţă cu prevederile legale privind achiziţiile publice.(21) Documentaţia de atribuire retransmisă de autoritatea contractantă ca urmare a incidenţei prevederilor alin. (2) lit. b) este evaluată de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice în termen de maximum 3 zile de la data repostării acesteia în SEAP. (3) Documentele transmise în SEAP de către autorităţile contractante vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.(4) Autoritatea contractantă încarcă în SEAP, odată cu documentaţia de atribuire, o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal ce va conţine datele de identificare ale persoanelor ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante. Acest document nu are caracter de document public. 16. La articolul 431 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)cuantumul garanţiei de participare, menţionat şi în invitaţia de participare/anunţul de participare, în sumă fixă ce nu poate depăşi 2% din valoarea estimată a contractului, dar nu mai puţin decât sumele prevăzute la art. 2781 alin. (1); 17. La articolul 49 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c) , cu următorul cuprins: c)erata la anunţul/invitaţia de participare ce modifică/completează informaţiile publicate în anunţul/invitaţia de participare. 18. După articolul 50 se introduce un nou articol, articolul 501 , cu următorul cuprins: Articolul 501 (1) Eratele prevăzute la art. 49 alin. (2) lit. c) se verifică de Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice în termen de două zile de la data primirii în SEAP.(2) Prevederile art. 49 alin. (3)-(7) se aplică în mod corespunzător.(3) Modificarea/Completarea criteriilor de calificare şi selecţie, în condiţiile prevăzute la art. 179 alin. (4), se face în mod obligatoriu prin publicarea unei erate şi cu prelungirea perioadei necesare elaborării candidaturilor/ofertelor.(4) În cazul contractelor a căror valoare este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă publică orice modificare/completare a informaţiilor cuprinse în anunţul de participare, prin intermediul eratei, atât în SEAP, cât şi în JOUE.(5) Este interzisă modificarea/completarea informaţiilor cuprinse în invitaţia de participare/anunţul de participare prin intermediul clarificărilor şi fără publicarea unei erate. 19. La articolul 51 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)valoarea estimată a contractelor de lucrări, care urmează să fie atribuite în următoarele 12 luni, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro. 20. La articolul 55, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care:a)autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea estimată a contractului de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit este egală ori mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 130.000 euro; b)autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului de furnizare ori de servicii care urmează să fie atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 400.000 euro; c)valoarea estimată a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro. 21. La articolul 57, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care:a)autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este egală ori mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 130.000 euro; b)autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului de furnizare ori de servicii care a fost atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 400.000 euro; c)valoarea estimată a contractului de lucrări care a fost atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro. 22. La articolul 58, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 58(1) În cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare estimată mai mare decât cea prevăzută la art. 19, autoritatea contractantă are obligaţia de a publica un anunţ de participare şi un anunţ de atribuire în sistemul informatic de utilitate publică disponibil pe internet, la o adresă dedicată, precum şi pe pagina proprie de internet. 23. După articolul 691 se introduce un nou articol, articolul 692 , cu următorul cuprins: Articolul 692 (1) Autoritatea contractantă precizează în fişa de date/invitaţia de participare/anunţul de participare numele persoanelor ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante.(2) Autoritatea contractantă publică în SEAP denumirea şi datele de identificare ale ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/terţului susţinător, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limită de depunere a candidaturilor/ofertelor, cu excepţia persoanelor fizice, pentru care se publică numai numele. 24. Articolul 72 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 72(1) Autoritatea contractantă prelungeşte perioada pentru elaborarea ofertelor în cazul în care:a)acestea nu pot fi elaborate decât după vizitarea amplasamentelor sau după consultarea la faţa locului a unor documente-anexă la caietul de sarcini; b)autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a transmite documentaţia de atribuire sau răspunsul la solicitarea de clarificări în termenele-limită stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă, deşi a primit în timp util o solicitare în acest sens; c)perioada de timp stabilită potrivit art. 71 nu este suficientă pentru elaborarea ofertelor şi/sau pentru pregătirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentaţia de atribuire. (2) În oricare din situaţiile de la alin. (1), data-limită de depunere a ofertelor se decalează, prin publicarea unei erate, cu o perioadă suficientă, astfel încât orice operator economic interesat să dispună de un timp rezonabil necesar pentru obţinerea informaţiilor complete şi relevante pentru elaborarea ofertei. 25. La articolul 79, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), aceasta din urmă răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care se respectă, în mod cumulativ, următoarele:a)perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data-limită de depunere a ofertelor; b)răspunsul nu modifică informaţiile deja publicate, nu afectează modul de elaborare a ofertelor şi nici nu devine necesară publicarea unei erate. 26. La articolul 79, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) , cu următorul cuprins:(3) Reprezintă abateri grave de la prevederile legislative în sensul art. 209 alin. (1) lit. c) următoarele:a)cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), şi prin răspunsul la solicitarea de clarificare se modifică informaţiile deja publicate, se afectează modul de elaborare a ofertelor şi devine necesară publicarea unei erate; b)cazul în care autoritatea contractantă constată din oficiu că sunt necesare clarificări cu privire la documentaţia de atribuire şi prin clarificarea adusă se modifică informaţiile deja publicate, se afectează modul de elaborare a ofertelor şi devine necesară publicarea unei erate. 27. Articolul 80 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 80Autoritatea contractantă deschide ofertele la data, ora şi adresa indicate în anunţul de participare sau în erată, dacă este cazul, cu excepţia situaţiei în care termenul de depunere a ofertelor a fost decalat în urma suspendării procedurii. 28. La articolul 85, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5) , cu următorul cuprins:(5) Prevederile art. 78 şi 79 se aplică în mod corespunzător, raportându-se la data-limită de depunere a candidaturilor. 29. La articolul 92, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), aceasta din urmă va răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care se respectă, în mod cumulativ, următoarele:a)perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data-limită de depunere a ofertelor; b)răspunsul nu modifică informaţiile deja publicate/ transmise, nu afectează modul de elaborare a ofertelor şi nici nu devine necesară publicarea unei erate. 30. La articolul 92, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) , cu următorul cuprins:(3) Reprezintă abateri grave de la prevederile legislative în sensul art. 209 alin. (1) lit. c) următoarele:a)cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), şi prin răspunsul la solicitarea de clarificare se modifică informaţiile deja publicate, se afectează modul de elaborare a ofertelor şi devine necesară publicarea unei erate; b)cazul în care autoritatea contractantă constată din oficiu că sunt necesare clarificări cu privire la documentaţia de atribuire, fiind pusă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), şi prin clarificarea adusă se modifică informaţiile deja publicate, se afectează modul de elaborare a ofertelor şi devine necesară publicarea unei erate. 31. La articolul 101, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) , cu următorul cuprins:(4) Prevederile art. 78 şi 79 se aplică în mod corespunzător, raportându-se la data-limită de depunere a candidaturilor. 32. La articolul 116, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5) , cu următorul cuprins:(5) Prevederile art. 78 şi 79 se aplică în mod corespunzător, raportându-se la data-limită de depunere a candidaturilor. 33. La articolul 1192, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), aceasta din urmă răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care se respectă, în mod cumulativ, următoarele:a)perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data-limită de începere a negocierilor; b)răspunsul nu modifică informaţiile deja publicate/ transmise, nu afectează modul de elaborare a ofertelor şi, după caz, nici nu devine necesară publicarea unei erate. 34. La articolul 1192, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) , cu următorul cuprins:(3) Reprezintă abateri grave de la prevederile legislative în sensul art. 209 alin. (1) lit. c) următoarele:a)cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), şi prin răspunsul la solicitarea de clarificare se modifică informaţiile deja publicate şi se afectează modul de elaborare a ofertelor şi, după caz, devine necesară publicarea unei erate; b)cazul în care autoritatea contractantă constată din oficiu că sunt necesare clarificări cu privire la documentaţia de atribuire, fiind pusă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), şi prin clarificarea adusă se modifică informaţiile deja publicate, se afectează modul de elaborare a ofertelor şi, după caz, devine necesară publicarea unei erate. 35. Articolul 124 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 124Peste pragul prevăzut la art. 19, autoritatea contractantă poate aplica procedura de cerere de oferte în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziţie publică este mai mică decât echivalentul în lei al următoarelor praguri: a)pentru contractul de furnizare: 130.000 euro; b)pentru contractul de servicii: 130.000 euro; c)pentru contractul de lucrări: 5.000.000 euro. 36. La articolul 150, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)autoritatea contractantă atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai bună ofertă, pe baza criteriului de atribuire precizat în documentaţia de atribuire, în temeiul căruia a fost încheiat acordul-cadru. 37. La articolul 158, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Autoritatea contractantă stabileşte o dată-limită de depunere a ofertelor orientative care, raportată la data publicării anunţului de participare simplificat prevăzut la alin. (1), nu trebuie să fie mai devreme de:a)15 zile, în cazul în care valoarea estimată, potrivit prevederilor art. 32, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 130.000 euro; b)5 zile, în cazul în care valoarea estimată, potrivit prevederilor art. 32, este mai mică decât echivalentul în lei al sumei de 130.000 euro. 38. Articolul 163 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 163În cazul contractelor de lucrări şi servicii care presupun prestaţii intelectuale, cum ar fi consultanţă, proiectare şi altele asemenea, nu pot face obiectul licitaţiei electronice acele aspecte ale ofertei care implică evaluarea unor elemente necuantificabile, respectiv care nu pot fi exprimate în cifre sau în procente. 39. Articolul 170 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 170Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire şi indică în cuprinsul acesteia care informaţii din propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. 40. La articolul 179, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Orice modificare şi/sau completare a criteriilor de calificare şi selecţie precizate potrivit alin. (3) conduce/conduc la anularea procedurii de atribuire, cu excepţia:a)modificărilor dispuse prin decizia Consiliului; b)modificărilor dispuse prin hotărâri ale instanţelor judecătoreşti; c)măsurilor de remediere dispuse de autoritatea contractantă în temeiul art. 2561 alin. (3) şi art. 2563 alin. (1). 41. La articolul 179, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5) , cu următorul cuprins:(5) Orice modificare de natura celor permise potrivit prevederilor alin. (4) se realizează cu prelungirea perioadei de depunere a candidaturilor/ofertelor, astfel încât operatorii economici să beneficieze de un interval de timp suficient pentru pregătirea documentelor de calificare şi/sau selecţie, respectiv, după caz, pentru elaborarea ofertelor. 42. La articolul 200, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 200(1) În termen de 25 de zile de la data deschiderii ofertelor, autoritatea contractantă stabileşte oferta câştigătoare, pe baza criteriului de atribuire precizat în invitaţia de participare/anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire, dacă oferta respectivă îndeplineşte toate condiţiile de admisibilitate care rezultă din documentaţia de atribuire şi actele anexate.(2) În cazuri temeinic motivate, autoritatea contractantă poate prelungi o singură dată perioada de evaluare, cu excepţia situaţiilor în care autoritatea contractantă reevaluează ofertele ca urmare a unei decizii a Consiliului, a unei hotărâri judecătoreşti sau a recomandărilor observatorilor Unităţii pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice. 43. La articolul 200, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) , cu următorul cuprins:(4) Prelungirea perioadei de evaluare se aduce la cunoştinţa operatorilor economici implicaţi, în termen de maximum două zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1). 44. La articolul 202, alineatul (11 ) se modifică şi va avea următorul cuprins: (11 ) O ofertă prezintă un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, atunci când preţul ofertat, fără TVA, reprezintă mai puţin de 70% din valoarea estimată a contractului respectiv ori, în cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puţin 5 oferte care nu sunt considerate inacceptabile şi/sau neconforme, atunci când preţul ofertat reprezintă mai puţin de 85% din media aritmetică a ofertelor calculată fără a se avea în vedere propunerea financiară cea mai mică şi propunerea financiară cea mai mare. 45. La articolul 205, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11 ) , cu următorul cuprins: (11 ) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazurile prevăzute la art. 27 alin. (5), art. 28 alin. (3), respectiv art. 29 alin. (3), termenele de aşteptare se raportează la valoarea estimată a fiecărui lot, publicată în invitaţia de participare/anunţul de participare. 46. La articolul 209 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)criteriile de calificare şi selecţie şi/sau criteriul de atribuire sau factorii de evaluare prevăzuţi în cadrul invitaţiei de participare/anunţului de participare, precum şi în documentaţia de atribuire au fost modificate/modificaţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 179 alin. (4); 47. La articolul 209 alineatul (4), după litera b) se introduc două noi litere, literele c) şi d) , cu următorul cuprins: c)deciziile luate de autoritatea contractantă în procesul de evaluare a ofertelor au la bază cerinţe/criterii de calificare şi/sau selecţie ce nu se regăsesc în fişa de date/invitaţia de participare/anunţul de participare; d)orice situaţie reglementată expres de prezenta ordonanţă de urgenţă. 48. La articolul 213 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1) , cu următorul cuprins: c^1) erata, dacă este cazul; 49. La articolul 213, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) , cu următorul cuprins:(3) În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică se face pe loturi, raportul procedurii de atribuire poate fi elaborat şi pentru fiecare lot în parte. 50. La articolul 215, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 215(1) Dosarul achiziţiei publice are caracter de document public, în forma în care se află la momentul solicitării accesului la informaţiile din cuprinsul acestuia. Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 51. La articolul 223, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie pentru contractul de concesiune de lucrări publice, în situaţiile în care valoarea estimată a acestuia este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro. 52. La articolul 227, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 227(1) În cazul în care concesionarul nu are calitatea de autoritate contractantă în sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta, atunci când atribuie un contract de lucrări sau de servicii unei terţe părţi, publică un anunţ de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în SEAP şi, opţional, în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice, în toate situaţiile în care valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 122. Determinarea valorii estimate a contractului se realizează conform regulilor prevăzute la art. 23 şi la cap. II secţiunea a 2-a. 53. La articolul 2562, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11 ) , cu următorul cuprins: (11 ) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazurile prevăzute la art. 27 alin. (5), art. 28 alin. (3), respectiv art. 29 alin. (3), termenele prevăzute la alin. (1) se raportează la valoarea estimată a fiecărui lot, publicată în invitaţia de participare/anunţul de participare. 54. La articolul 257, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) În ceea ce priveşte deciziile sale, Consiliul este independent şi nu este subordonat niciunei autorităţi sau instituţii publice. 55. La articolul 263, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:(7) Evaluarea performanţelor individuale profesionale ale membrilor Consiliului se realizează potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului, aprobat prin hotărâre a Guvernului, având la bază următoarele două criterii obligatorii de evaluare:a)ponderea deciziilor casate; b)consecvenţa în aplicarea unitară a dispoziţiilor în materia achiziţiilor publice. 56. La articolul 264 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1) , cu următorul cuprins: c^1) dacă în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire au soluţionat o altă contestaţie; 57. La articolul 273, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 273(1) Contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire vor fi conexate de către Consiliu pentru a se pronunţa o soluţie unitară. 58. La articolul 275, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:(6) Părţile pot fi reprezentate de avocaţi sau de consilieri juridici şi pot depune concluzii scrise în cursul procedurii. De asemenea, părţile pot solicita să depună concluzii oral în faţa Consiliului, fără ca prin aceasta să fie afectate termenele prevăzute la art. 276. 59. La articolul 276, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 276(1) Consiliul soluţionează pe fond contestaţia în termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achiziţiei publice de la autoritatea contractantă, respectiv în termen de 10 zile în situaţia incidenţei unei excepţii care împiedică analiza pe fond a contestaţiei, potrivit art. 278 alin. (1). În cazuri temeinic justificate, termenul de soluţionare a contestaţiei poate fi prelungit o singură dată cu încă 10 zile. 60. La articolul 278, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) În cazul în care Consiliul admite contestaţia şi dispune luarea unor măsuri de remediere a actului atacat, precizează şi termenul în care aceasta trebuie dusă la îndeplinire, care nu va fi mai scurt decât termenul de exercitare a căii de atac împotriva deciziei Consiliului, aşa cum este prevăzut la art. 281 alin. (1). 61. Articolul 2781 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2781 (1) În măsura în care Consiliul respinge pe fond contestaţia, autoritatea contractantă va reţine contestatorului din garanţia de participare în raport cu valoarea estimată a contractului următoarele sume:a)peste pragul prevăzut la art. 19 şi până la 420.000 lei inclusiv - 1% din această valoare; b)între 420.001 lei şi 4.200.000 lei inclusiv - 4.200 lei + 0,1% din ceea ce depăşeşte 420.001 lei; c)între 4.200.001 lei şi 42.000.000 lei inclusiv - 7.980 lei + 0,01% din ceea ce depăşeşte 4.200.001 lei; d)între 42.000.001 lei şi 420.000.000 lei inclusiv - 11.760 lei + 0,001% din ceea ce depăşeşte 42.000.001 lei; e)între 420.000.001 lei şi 4.200.000.000 lei inclusiv - 15.540 lei + 0,0001% din ceea ce depăşeşte 420.000.001 lei; f)peste 4.200.000.001 lei - 19.320 lei + 0,00001% din ceea ce depăşeşte 4.200.000.001 lei. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care contestatorul renunţă la contestaţie.(3) Măsurile prevăzute la alin. (1) nu vor fi aplicabile în măsura în care renunţarea la contestaţie a fost realizată ca urmare a adoptării de către autoritatea contractantă a măsurilor de remediere necesare, în condiţiile art. 2563 alin. (1). (4) În măsura în care instanţa competentă admite plângerea formulată împotriva deciziei Consiliului de respingere a contestaţiei, autoritatea contractantă are obligaţia de a returna contestatorului sumele prevăzute la alin. (1), în cel mult 5 zile de la data pronunţării deciziei instanţei de judecată.(5) În măsura în care instanţa competentă admite plângerea formulată împotriva deciziei Consiliului prin care a fost admisă plângerea, respingând pe fond contestaţia, autoritatea contractantă va reţine sumele prevăzute la alin. (1). 62. La articolul 279, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) Decizia Consiliului, adoptată potrivit alin. (1), va fi motivată şi comunicată în scris părţilor în termen de 3 zile de la pronunţare.(4) Decizia motivată se publică în termen de 5 zile de la pronunţare pe pagina de internet a Consiliului, în cadrul buletinului oficial, fără referire la datele de identificare a deciziei şi ale părţilor, la datele cu caracter personal, precum şi la acele informaţii pe care operatorul economic le precizează în oferta sa ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. 63. La articolul 279, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6) , cu următorul cuprins:(6) Decizia motivată se publică de către autoritatea contractantă în SEAP în termen de 5 zile de la data primirii, fără referire la datele de identificare a deciziei şi ale părţilor, la datele cu caracter personal, precum şi la acele informaţii pe care operatorul economic le precizează în oferta sa ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. 64. La articolul 280, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care termenul prevăzut de art. 278 alin. (4) nu este respectat de autoritatea contractantă, se aplică conducătorului unităţii care nu a efectuat toate demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului sau persoanei obligate sancţiunea prevăzută la art. 294 alin. (2). 65. La articolul 280, alineatul (4) se abrogă. 66. La articolul 281, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 281(1) Deciziile Consiliului privind soluţionarea contestaţiei pot fi atacate de către autoritatea contractantă şi/sau de către orice persoană vătămată, în sensul art. 255 alin. (2), cu plângere la instanţa judecătorească prevăzută la art. 283 alin. (1), în termen de 10 zile de la comunicare, atât pentru motive de nelegalitate, cât şi de netemeinicie. ........ ................ ................ ................ ................ ..........(3) Persoana care formulează plângerea împotriva deciziei pronunţate de Consiliu comunică, în termenul prevăzut la alin. (1), o copie a acesteia, precum şi a înscrisurilor doveditoare, fără referire la acele informaţii pe care operatorul economic le precizează în oferta sa ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, şi părţilor care au fost implicate în procedura de contestare în faţa Consiliului, depunând dovada de comunicare în faţa instanţei până la primul termen de judecată. 67. La articolul 285, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6) , cu următorul cuprins:(6) Hotărârea motivată pronunţată de instanţă va fi înaintată, în copie, în termen de 15 zile de la data redactării, către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, care o publică în SEAP, fără referire la datele de identificare a deciziei şi ale părţilor, la datele cu caracter personal, precum şi la acele informaţii pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. 68. La articolul 286, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 286(1) Procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie publică se soluţionează în primă instanţă de către secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante. 69. La articolul 28710 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d) , cu următorul cuprins: d)în alte cazuri prevăzute de lege. 70. La articolul 28712, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În sensul prevederilor alin. (1) lit. a), publicarea anunţului şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu este necesară în următoarele situaţii:a)autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea estimată a contractului de furnizare ori de servicii care urmează să fie atribuit este mai mică decât echivalentul în lei al sumei de 130.000 euro; b)autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mică decât echivalentul în lei al sumei de 400.000 euro; c)valoarea estimată a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mică decât echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro. 71. La articolul 28716, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 28716 (1) Hotărârea pronunţată în primă instanţă poate fi atacată numai cu recurs, în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judecă de Secţia contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel. 72. La articolul 28716, alineatul (2) se abrogă. 73. La articolul 293, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins: k)aplicarea unor factori de evaluare ce nu reflectă avantaje pentru autoritatea contractantă; 74. La articolul 293, după litera l) se introduce o nouă literă, litera l^1) , cu următorul cuprins: l^1) netransmiterea notificării prevăzute la art. 191 ; 75. La articolul 293, litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins: m)încălcarea dispoziţiilor art. 295 alin. (5). 76. Articolul 294 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 294(1) Contravenţia prevăzută la art. 293 lit. l1) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.(2) Contravenţiile prevăzute la art. 293 lit. e1), f), n), u) şi v) se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.(3) Contravenţiile prevăzute la art. 293 lit. a), c), k), m1), q), s), t) şi w) se sancţionează cu amendă de la 40.000 lei la 80.000 lei.(4) Contravenţiile prevăzute la art. 293 lit. b), d), e), g), h), i), j), j1), l), m), o), p) şi r) se sancţionează cu amendă de la 80.000 lei la 100.000 lei.(5) Amenzile pentru săvârşirea contravenţiilor de la art. 293 pot fi aplicate atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice.(6) Contravenientul persoană fizică şi/sau juridică poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzilor prevăzute la art. 294 alin. (1)-(4).(7) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sumele provenite din amenzile prevăzute la art. 294 alin. (1)-(4) aplicate persoanelor fizice se fac integral venit la bugetul de stat. 77. La articolul 295, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6) , cu următorul cuprins:(5) Autoritatea contractantă pune la dispoziţia persoanelor precizate la alin. (1) documentele solicitate şi le permite accesul la sediul acesteia.(6) Procedura de supraveghere prevăzută la art. 3 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare, se desfăşoară în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. 78. La articolul 2961 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2961 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 294 şi în măsura în care un operator economic nu a utilizat o cale de atac în acest sens, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice poate solicita instanţei de judecată, în condiţiile legii, constatarea nulităţii absolute a contractelor, pentru următoarele motive: 79. La articolul 2961 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: g)nerespectarea/modificarea criteriilor de calificare şi/sau selecţie şi/sau a factorilor de evaluare prevăzute/prevăzuţi în cadrul invitaţiei de participare/anunţului de participare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 179 alin. (4); 80. La articolul 2961, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i) , cu următorul cuprins: i)deciziile luate de autoritatea contractantă în procesul de evaluare a ofertelor au avut la bază cerinţe/criterii de calificare şi/sau selecţie ce nu se regăsesc în fişa de date/anunţul de participare/invitaţia de participare. 81. La articolul 2961, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Litigiile la care face referire alin. (1) se soluţionează, de urgenţă şi cu precădere, de către Tribunalul Bucureşti, Secţia contencios administrativ şi fiscal, potrivit dispoziţiilor art. 7202-7207 şi 7209 din Codul de procedură civilă, care se aplică în mod corespunzător.(3) Sentinţa Tribunalului Bucureşti poate fi atacată numai cu recurs, în termen de 15 zile de la data comunicării, la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ şi fiscal. Articolul II(1) Procedurile de atribuire în curs de desfăşurare şi contractele în curs de executare, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, rămân supuse legislaţiei în vigoare la data iniţierii, respectiv, încheierii acestora.(2) Prin procedură de atribuire în curs de desfăşurare se înţelege orice procedură pentru care s-a transmis un anunţ de participare sau, după caz, o invitaţie de participare, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgentă. Articolul IIIContestaţiile, procesele şi cererile în materie de achiziţii publice, aflate în curs de soluţionare în faţa Consiliului sau, după caz, a instanţelor judecătoreşti la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, continuă să se judece în condiţiile şi cu procedura prevăzute de legea în vigoare la data la care au fost începute. Articolul IVDispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare la 1 ianuarie 2013. Articolul VPrin derogare de la prevederile art. 70 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, Lucian Dan Vlădescu Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru Ministrul administraţiei şi internelor, Mircea Duşa p. Ministrul afacerilor europene, Răzvan Cotovelea, secretar de stat Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, Dan Nica Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin GeorgescuCOMENTARII la OUG 77/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 77 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1186 2000
    in proiectul de norme metidologice pentru contract 2015 la 16 pct.34 nu se face precizarea daca in evidenta medicului gastroenterology mai raman in evidenta pentru monitorizare si tratament raman si pacientii cu -HEPATITA NON RESPONDER LA TRATAMENTUL ANTIVIRAL URMARITE SI MONITORIZATE LUNAR PENTRU ALTE TRATAMENTE. -HEPATITELE VIRALE IN CURS DE EVALUARE SI STABILIREA TRATAMENTULUI. -HEPATITELE VIRALE SI CIROZELE HEPATICE, FARAINDICATII DE TRATAMENT ANTI VIRAL -SCHEMA ACTUALA- PENTRU MONITORIZARE SI TRATAMENT
ANONIM a comentat Decretul 346 2015
    Bună ziua, Acest lucru este de a informa publicul larg că doamna Sonia Morgan, un creditor împrumut privat are deschide o oportunitate financiar pentru toată lumea care are nevoie de orice help.We financiar da împrumut la rata dobânzii de 2% pentru persoane fizice, firme si companii sub o termeni clari și ușor de înțeles și ne in contact prin e-mail la (mrssoniamorgan@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 1 2015
    Bună ziua, Acest lucru este de a informa publicul larg că doamna Sonia Morgan, un creditor împrumut privat are deschide o oportunitate financiar pentru toată lumea care are nevoie de orice help.We financiar da împrumut la rata dobânzii de 2% pentru persoane fizice, firme si companii sub o termeni clari și ușor de înțeles și ne in contact prin e-mail la (mrssoniamorgan@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 633 2008
    care este norma pentru hartie igienica ordin 633/2008
ANONIM a comentat Decretul 463 2014
    bun venit Sunteți într-o situație financiară dificilă, sau aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti împrumut de afaceri, în scopul de a plăti taxe sau plata facturilor, împrumuturi pentru a finanța educația lor? Va oferim toate tipurile de împrumut la o rată a dobânzii foarte scăzută de 2%, va rugam sa ne contactati astăzi și nu piardă timp. Cu Stimă, MR Elliza EMAIL: ellizafinance@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 525 2014
    Bună ziua, Ai nevoie de un împrumut? părțile interesate trebuie să contacteze Goldsmith companie de împrumut astăzi, Creditor E-mail: goldsmithloancompany24@gmail.com Oferim împrumuturi private, comerciale și personale cu rata anuală a dobânzii foarte minim la nivelul de 2% timp de 1 an la 50 ani perioada de rambursare durată în toate părțile lumii. Ne da împrumuturi de la $ 5,000.00 $ 100,000,000.00. Împrumuturile noastre sunt bine asigurate pentru securitate maximă este prioritatea noastră, pierzi dormi la noapte griji cum să obțineți un creditor împrumut legit? Ai musca unghiile la rapid? În loc de a bate le contactati agentia de credit domnul Goldsmith astăzi (servicii de împrumut) Acum, specialiștii de creditare care ajuta opri istorie de credit Bad, pentru a descoperi solutia castigatoare care este misiunea noastră. Părțile interesate trebuie să contacteze compania prin e-mail pentru mai multe informații: Lender E -mail: goldsmithloancompany24@gmail.com Nume de creditor: Dl. Goldsmith Completeaza formularul de cerere de mai jos: APLICARE DETALII Numele solicitantului: _________ Sex: _________ Adresa: ________ Țara: _______ Suma necesară ca împrumut: _________ Împrumut Durata: ________ Scop pentru împrumut: _________ Telefon Mobil: ______ Mai departe de Kin: ______ Ocupatia: ______ contacte email: ============================ Așteptați răspunsul dumneavoastră de urgență în scurt timp. Salutări, Dl Goldsmith.
ANONIM a comentat Decretul 463 2014
    Buna Ziua, Sunt domnul Maurice un certificat, reputație, legitimă și un creditor bani acreditat. Am împrumut bani pentru a persoanelor care au nevoie de asistență financiară. Ai un credit rău sau vă aflați în nevoie de bani pentru a plăti facturile? Vreau să folosesc acest mediu pentru a vă informa că am oferi asistență beneficiar de fiabile ca vom fi bucurosi sa va oferim un împrumut la rata dobânzii de 2%. Contact Email: mauricefinance@hotmail.com
ANONIM a comentat Decretul 463 2014
    Ai nevoie de un împrumut? Cautati finanțe? Cautati un împrumut pentru a mări afacerea ta? Cred că am ajuns la locul potrivit. Va oferim credite la dobânzi mici. Cei interesati pot rugam sa ne contactati Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Va rugam sa răspundeți la acest e-mail de mai jos doar: (anitacoleloanservice@outlook.com) Te rog, dă-ne următoarele informații, dacă interesat. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Împrumuturi necesar: ......... 4) Împrumut Durata: ......... 5) Țara: ......... 6) Domiciliu: ......... 7) numarul de telefon mobil: ......... 8) Venitul lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... 10) Actul de identitate ....................... Ce site-ai făcut aici despre noi ..................... Multumesc. (anitacoleloanservice@outlook.com)
ANONIM a comentat Legea 1 2015
    Ai nevoie de un împrumut? Cautati financiar? Cautati un împrumut pentru a crește afacerea ta? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Va oferim credite la dobânzi mici. Cei interesati pot rugam sa ne contactati Răspunde imediat la cererea dumneavoastră, vă rog răspundeți la acest e-mail de mai jos numai anitacoleloanservice@outlook.com Împrumut formularul de cerere: Numele Complet: ......................... ...... Țara: ...................... ................... Sate / Județul: ................ .................. Căsătorie Stare: ....................... ............. Sex ........................................... Varsta: .......................... .............. Numere de telefon: ...................... ............. Suma necesară: ....................... Ocupatia: ................... Durata de împrumut: ..................... Venitul lunar: ....................... Scopul creditului: ......................... Esti cere un împrumut înainte de: ....................... Când este necesar: ....................... Cum ați auzit despre noi ............ Adresa dvs. de e-mail: ....................... Înțelegi engleză ..................... Sper să aud de la tine în curând Mulțumesc Toate Cele Bune
ANONIM a comentat Hotărârea 190 1984
    Buna ziua,am nevoie de ceva informatii privitor la evaporarea vopselilor si a altor cazuri de pierderi pentru a achita impozit mai putin statului MS anticipat astept cu nerabdare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu