Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.75 din 17.06.2009

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 442 din 29 iunie 2009SmartCity1

Având în vedere necesitatea armonizării legislaţiei care creează cadrul accelerării proceselor de absorbţie a fondurilor europene,având în vedere faptul că până în prezent nu au fost adoptate sau publicate actele normative care reglementează plăţile către beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare,având în vedere necesitatea introducerii unor mecanisme care să permită diminuarea blocajului financiar din economie ca urmare a întârzierilor mari la plata obligaţiilor contractuale între contractori şi subcontractori,ţinând seama de faptul că nepromovarea ordonanţei de urgenţă ar avea drept consecinţămenţinerea dezechilibrelor financiare din economie

necorelarea prevederilor legale privind gestionarea fondurilor europene;

imposibilitatea efectuării până la data de 30 iunie 2009 a plăţilor directe pe suprafaţă către operatorii economici beneficiari de fonduri UE care nu au deschise conturi la Trezoreria Statului, fapt ce presupune achitarea ulterioară a acestora din bugetul naţional, ca penalităţi aplicate României de către Comisia Europeană,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 16 aprilie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, litera d) se abrogă. 2. La articolul 2, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Prin trezoreria operativă centrală se pot efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în lei şi valută. 3. La articolul 3, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(6) Pentru toate operaţiunile derulate prin contul curent general al Trezoreriei Statului, precum şi prin conturile de valută deschise în evidenţele Băncii Naţionale a României, pe numele Ministerului Finanţelor Publice, se plătesc comisioane din bugetul Trezoreriei Statului Băncii Naţionale a României. Comisioanele se stabilesc prin reglementări ale Băncii Naţionale a României şi prin regulile de sistem aplicabile participanţilor la sistemul electronic de plăţi. 4. La articolul 5, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(8) Sumele achitate în numerar de către contribuabili, reprezentând venituri ale bugetului de stat sau venituri cuvenite altor bugete administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se încasează de unităţile Trezoreriei Statului. Sumele achitate în numerar, cuvenite bugetului de stat, reprezentând taxe, tarife sau alte obligaţii stabilite de instituţii publice, pot fi încasate şi prin casieriile proprii ale instituţiilor publice respective, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice. 5. La articolul 5, după alineatul (8) se introduce un nou alineat , alineatul (81), cu următorul cuprins: (81) Sumele achitate în numerar de către contribuabili, reprezentând venituri ale bugetelor locale, venituri proprii ale instituţiilor publice, precum şi venituri cuvenite altor bugete, cu excepţia celor prevăzute la alin. (8), se încasează prin casieriile proprii ale instituţiilor care gestionează bugetele respective, dacă legea nu prevede altfel. 6. La articolul 5, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14 ), cu următorul cuprins:
(14) Pe numele beneficiarilor de fonduri externe nerambursabile postaderare, cu excepţia persoanelor fizice, pot fi deschise la unităţile Trezoreriei Statului conturi de disponibilităţi pentru gestionarea sumelor provenite din fonduri externe nerambursabile, inclusiv a fondurilor aferente finanţării naţionale, în cazul în care prin reglementări specifice gestionării fondurilor respective se prevede astfel. 7. La articolul 6, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Operatorii economici sau alte persoane juridice împuternicite de aceştia vor utiliza sumele încasate în conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului, prevăzute la alin. (1), în următoarea ordine: pentru achitarea drepturilor de natură salarială, prin transferul sumelor aferente în conturile deschise la instituţii de credit, cu excepţia impozitelor şi contribuţiilor aferente acestora, pentru achitarea obligaţiilor către bugetul de stat şi celelalte bugete, şi, proporţional cu gradul de încasare, pentru plata facturilor recunoscute la plată de către contractorul general către subcontractori, iar sumele rămase disponibile pot fi virate în conturile deschise la instituţiile de credit ori pot fi utilizate pentru efectuarea de plăţi către furnizori sau creditori cu conturi deschise la Trezoreria Statului ori la instituţii de credit, cu condiţia ca asupra conturilor respective să nu fi fost înfiinţată poprire prin titluri executorii. ........ ................ ................ ................ ................ ........ .........
(4) Din conturile deschise la Trezoreria Statului nu pot fi dispuse plăţi pe bază de bilete la ordin, cu excepţia celor dispuse pe bază de bilete la ordin emise anterior intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
8. La articolul 7 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă , litera a1), cu următorul cuprins: a1) acordarea de împrumuturi pentru refinanţarea deficitului bugetului de stat rezultat ca urmare a executării titlurilor de stat depuse în garanţie de instituţiile de credit la care Ministerul Finanţelor Publice a efectuat plasamente financiare colateralizate; 9. La articolul 7 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)acordarea de împrumuturi pentru acoperirea golurilor temporare de casă, ca urmare a decalajului dintre veniturile şi cheltuielile bugetelor locale, cu termen de rambursare în cursul aceluiaşi exerciţiu bugetar; 10. La articolul 7 alineatul (2), după litera b) se introduce o noua literă , litera b1), cu următorul cuprins: b1) acordarea de împrumuturi pentru finanţarea deficitelor temporare ale bugetelor fondurilor speciale; 11. La articolul 7, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(3) Nivelul ratei dobânzii aferente împrumuturilor prevăzute la alin. (2) lit. b) se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de politică monetară stabilită de Banca Naţională a României plus până la maximum 4 puncte procentuale. Pentru plasamentele prevăzute la alin. (2) lit. c), nivelul ratei dobânzii se stabileşte în condiţiile cererii şi ofertei pieţei monetare......... ................ ................ ................ ................ ........ ..........
(5) Rata dobânzii pentru disponibilităţile utilizate, conform alin. (1) lit. a)-c) şi alin. (2) lit. a) şi a1), se determină la nivelul ratei medii lunare a dobânzilor plătite de Trezoreria Statului pentru disponibilităţile şi depozitele pe termen constituite din sumele păstrate de titularii de conturi, potrivit legii, în Trezoreria Statului.
12. La articolul 7, după alineatul (5) se introduce un nou alineat , alineatul (51) cu următorul cuprins: (51) Nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile acordate, conform alin. (2) lit. b1) se stabileşte prin convenţie încheiată între părţi. 13. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat , alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) Dobânzile încasate la plasamentele efectuate din disponibilităţile în valută reprezintă venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Echivalentul în lei al acestora, determinat la cursul de schimb valabil la data efectuării operaţiunii, se virează la bugetul Trezoreriei Statului în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării. 14. La articolul 9, alineatele (8) , (9) și (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(8) Dobânzile încasate de Ministerul Finanţelor Publice din fructificarea disponibilităţilor în valută prevăzute la alin. (6) reprezintă venituri ale bugetului de stat, dacă legea nu prevede altfel, iar dobânzile încasate din fructificarea disponibilităţilor în valută prevăzute la alin. (7) reprezintă venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Echivalentul în lei al acestora, determinat la cursul de schimb valabil la data efectuării operaţiunii, se virează la bugetul de stat sau după caz la bugetul Trezoreriei Statului, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării.
(9) Trezoreria Statului acordă dobânzi la disponibilităţile în valută care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, sunt purtătoare de dobânzi. Dobânzile la disponibilităţile în valută reprezintă cheltuieli ale bugetului Trezoreriei Statului.
(10) Nivelul ratelor dobânzilor acordate la disponibilităţile prevăzute la alin. (9) se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.
15. La articolul 9, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12 ), cu următorul cuprins:
(12) Pentru operaţiunile de plăţi în valută dispuse de instituţiile publice din conturile purtătoare de dobândă deschise la Trezoreria Statului şi pentru alte servicii prestate de Trezoreria Statului se percep comisioane care reprezintă venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Echivalentul în lei al acestora se virează de instituţiile publice la bugetul Trezoreriei Statului în termen de 15 zile lucrătoare de la încheierea lunii, pe baza situaţiei întocmite şi transmise de Ministerul Finanţelor Publice. Cuantumul acestora se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice. 16. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Pentru sumele păstrate în conturi deschise la Trezoreria Statului operatorii economici, beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzuţi la art. 5 alin. (14) şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii beneficiază de dobândă. 17. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat , alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Pentru operaţiunile de plăţi dispuse din conturile purtătoare de dobândă, deschise la Trezoreria Statului pe numele operatorilor economici, beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzuţi la art. 5 alin. (14), şi al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, derulate prin intermediul sistemelor de decontare a plăţilor de mică şi mare valoare în relaţia cu instituţiile de credit, se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Cuantumul acestora se situează la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Naţională a României. 18. La articolul 11, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Bugetul Trezoreriei Statului cuprinde la venituri următoarele:a)dobânzi încasate la disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului utilizate pentru finanţarea temporară a deficitelor bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat din anul curent şi din anii precedenţi; b)dobânzi încasate la împrumuturile acordate temporar pentru răscumpărarea la scadenţă sau înainte de scadenţă, după caz, a împrumuturilor de stat emise pentru finanţarea ori refinanţarea datoriei publice; c)dobânzi aferente plasamentelor financiare efectuate din echivalentul în lei al împrumuturilor externe guvernamentale încasate în contul curent general al Trezoreriei Statului şi utilizate pentru finanţarea şi refinanţarea deficitului bugetului de stat; d)dobânzi încasate la împrumuturile acordate pentru acoperirea golurilor temporare de casă, ca urmare a decalajului dintre veniturile şi cheltuielile bugetelor locale, precum şi ale bugetelor fondurilor speciale; e)dobânzi încasate la plasamentele efectuate din disponibilităţile în lei ale contului curent general al Trezoreriei Statului şi din disponibilităţile în valută, prin operaţiuni specifice, la instituţii de credit şi alte instituţii financiare autorizate să efectueze astfel de operaţiuni; f)dobânzi încasate la disponibilităţile în lei rămase în contul curent general al Trezoreriei Statului deschis la Banca Naţională a României; g)dobânda acumulată aferentă titlurilor de stat de tip benchmark; h)majorări de întârziere pentru neplata creanţelor Trezoreriei Statului şi ale bugetului Trezoreriei Statului; i)dobânzi penalizatoare pentru nerestituirea la termen a plasamentelor colateralizate; j)comisioane percepute pentru operaţiunile derulate în lei şi în valută prin contul Trezoreriei Statului şi pentru alte servicii prestate de către Trezoreria Statului; k)sumele rezultate din recuperarea prejudiciului creat în cazul afectării integrităţii disponibilităţilor băneşti păstrate la Trezoreria Statului; l)alte venituri.
(3) Bugetul Trezoreriei Statului cuprinde la cheltuieli următoarele:a)dobânzi plătite la disponibilităţile păstrate în conturi la vedere sau sub formă de depozite la Trezoreria Statului; b)dobânzi plătite la disponibilităţile în valută; c)dobânzi aferente datoriei publice pentru plata dobânzilor aferente titlurilor de stat de tip benchmark, precum şi pentru plata dobânzilor aferente împrumuturilor externe guvernamentale al căror echivalent în lei a fost plasat pentru finanţarea şi refinanţarea deficitului bugetului de stat; d)comisioane percepute la decontarea operaţiunilor prin contul curent general al Trezoreriei Statului; e)comisioane cuvenite instituţiilor de credit pentru operaţiunile derulate prin conturile în valută şi pentru alte servicii prestate Trezoreriei Statului; f)cheltuieli de funcţionare a unităţilor Trezoreriei Statului, care cuprind: cheltuieli materiale şi servicii pentru întreţinerea şi funcţionarea Trezoreriei Statului şi a sistemelor informatice ale acesteia, taxe poştale, cheltuieli cu transportul şi asigurarea numerarului şi valorilor, paza sediilor şi chirii, cheltuieli cu întreţinerea, funcţionarea şi asigurarea mijloacelor de transport al numerarului şi valorilor, cheltuieli de publicitate; g)cheltuieli de capital pentru unităţile Trezoreriei Statului; h)cheltuieli pentru acoperirea prejudiciului creat în cazul afectării integrităţii disponibilităţilor băneşti păstrate la Trezoreria Statului; i)alte cheltuieli.
19. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12
(1) Pentru neplata la termen a ratelor şi dobânzilor scadente la împrumuturile şi plasamentele efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului, în condiţiile art. 7 alin. (2) lit. b), b1) şi c), se datorează majorări de întârziere prevăzute de reglementările legale privind colectarea creanţelor bugetare şi reprezintă venituri ale bugetului Trezoreriei Statului.
20. La articolul 12, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5 ), cu următorul cuprins:
(5) Termenul de plată al creanţelor Trezoreriei Statului pentru alte operaţiuni, cu excepţia celor rezultate din gestionarea împrumuturilor externe guvernamentale contractate direct sau garantate de stat, se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice. Pentru neplata la termen se datorează majorări de întârziere prevăzute de reglementările legale privind colectarea creanţelor bugetare şi reprezintă venituri ale bugetului Trezoreriei Statului.
Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice va actualiza Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 21 octombrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Pogea Bucureşti, 17 iunie 2009. Nr. 75.


SmartCity5

COMENTARII la OUG 75/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 75 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu