Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 67 din 28 mai 2008

privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 414 din 3 iunie 2008Având în vedere obligaţiile ce revin României, ca stat membru al Uniunii Europene, de respectare a prevederilor legislaţiei comunitare în vigoare, este necesară luarea cât mai rapid a măsurilor ce se impun pentru raportarea de informaţii privind piaţa produselor agricole şi alimentare către Direcţia Generală pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene.

Ţinând seama de prevederile regulamentelor europene, şi anume: Regulamentul Comisiei (CE) nr. 562/2005 din 5 aprilie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.255/1999 privind schimburile de informaţii dintre statele membre şi Comisie în sectorul laptelui şi produselor lactate, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.319/2006 din 5 septembrie 2006 privind schimbul de anumite informaţii referitoare la carnea de porc între statele membre şi Comisie, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.128/2006 din 24 iulie 2006 privind etapa de comercializare la care se referă preţul mediu pentru carcasele de porc, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 315/ 2002 din 20 februarie 2002 privind evidenţa preţurilor la carcasele de ovine proaspete sau refrigerate pe pieţele reprezentative ale Comunităţii, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 22/2008 din 11 ianuarie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a grilei comunitare de clasificare a carcaselor de ovine, Regulamentul (CE) nr. 874/96 din 14 mai 1996 privind importurile de animale de reproducţie de rasă pură din speciile ovină şi caprină provenite din ţările terţe, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 546/2003 din 27 martie 2003 privind anumite comunicări de date referitoare la aplicarea regulamentelor Consiliului (CEE) nr. 2.771/75, (CEE) nr. 2.777/75 şi (CEE) nr. 2.783/75 în sectorul ouălor şi păsărilor de curte, Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.183/2006 din 24 iulie 2006 privind grila comunitară de clasificare a carcaselor de bovine adulte, Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 563/82 din 10 martie 1982 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.208/81 de stabilire a preţurilor de piaţă pentru bovinele adulte pe baza grilei comunitare de clasificare a carcaselor, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 295/96 din 16 februarie 1996 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.892/87 privind înregistrarea preţurilor de pe piaţă pentru bovinele adulte, pe baza grilei comunitare de clasificare a carcaselor, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 877/2004 din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.200/96 în ceea ce priveşte comunicarea preţurilor constatate pe pieţe pentru anumite fructe şi legume proaspete, Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.131/93 din 28 iulie 1993 de stabilire a procedurii şi a condiţiilor pentru vânzarea cerealelor păstrate de către organismele de intervenţie, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.465/2006 din 3 octombrie 2006 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.131/1993 de stabilire a procedurii şi a condiţiilor pentru vânzarea cerealelor păstrate de către organismele de intervenţie, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 100/2007 din 1 februarie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 877/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.200/96 din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieţei în sectorul fructelor şi legumelor, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.282/2001 din 28 iunie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.493/1999 în ceea ce priveşte strângerea de informaţii pentru identificarea produselor vinicole şi pentru monitorizarea pieţei vitivinicole şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.623/2000, Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.234/2007 din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP),

având în vedere că neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de raportare poate avea drept consecinţă negativă declanşarea de către Comisia Europeană a procedurilor de sancţionare a României,

prezentul act normativ reglementează măsurile necesare organizării şi funcţionării în condiţii optime a Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare şi asigură obligativitatea transmiterii informaţiilor legate de preţuri şi de stocuri de către operatorii economici la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea raportării de informaţii privind piaţa produselor agricole şi alimentare către Direcţia Generală pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene, situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - Se aprobă înfiinţarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare, denumit în continuare SIPPAA, în scopul colectării, prelucrării, interpretării şi raportării de date şi informaţii privind piaţa produselor agricole şi alimentare.

Art. 2. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale reprezintă autoritatea publică centrală responsabilă cu organizarea, implementarea şi funcţionarea SIPPAA.

(2) In vederea stabilirii metodelor şi tehnicilor de colectare, procesare şi diseminare a datelor statistice care fac obiectul SIPPAA, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se consultă cu Institutul Naţional de Statistică, în calitatea sa de coordonator al statisticii oficiale din România.

(3) Metodologiile de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a datelor statistice din cadrul anchetelor statistice ce fac obiectul SIPPAA sunt transmise Institutului Naţional de Statistică, în vederea avizării acestora, şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art.3. - Implementarea şi funcţionarea SIPPAA se realizează prin următoarele măsuri:

a)  măsuri de strategie, prin care se stabilesc produsele sau grupele de produse care se includ în studiile de piaţă, pieţele reprezentative şi categoriile de operatori economici, organizaţiile profesionale, patronale, organizaţiile interprofesionale care furnizează informaţiile, categoriile de preţuri care se înregistrează;

b)  măsuri de reglementare şi administrative, prin care se asigură metodologia de colectare a datelor, sistemul de raportare, transfer şi procesare a datelor, resursele umane necesare, cerinţele privind instruirea personalului care asigură colectarea datelor, cerinţele tehnice informaţionale, costurile informaţionale.

Art. 4. - (1) Colectarea şi verificarea informaţiilor primare privind piaţa produselor agricole şi alimentare se realizează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, direct sau prin intermediul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz.

(2) Centralizarea, procesarea, analizarea şi diseminarea informaţiilor privind piaţa produselor agricole şi alimentare se realizează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 5. - (1) In înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, unităţi de raportare sunt operatorii economici, Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, organizaţiile profesionale, patronale şi interprofesionale şi alte autorităţi, după caz.

(2) Unităţile de raportare au obligaţia de a raporta datele şi informaţiile care fac obiectul SIPPAA, la termenele şi în forma solicitată, către personalul administraţiei publice prevăzute la art. 4 alin. (1).

Art. 6. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură confidenţialitatea   datelor   şi   informaţiilor   individuale,   prin adoptarea de măsuri administrative, organizatorice şi tehnice de protejare, prevenire a accesului, difuzării, înstrăinării şi distrugerii neautorizate a acestora.

Art. 7. - (1) Declararea de către unităţile de raportare de date şi informaţii neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, refuzul de a prezenta persoanelor împuternicite din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale documentele şi evidenţele necesare în vederea verificării realităţii datelor şi informaţiilor de piaţă, nedeclararea la termenele stabilite şi în forma solicitată a datelor şi informaţiilor care fac obiectul SIPPAA, precum şi divulgarea de date confidenţiale referitoare la operatorii economici furnizori de informaţii de piaţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.

(2)  Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţi împuterniciţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care au obligaţia de a verifica modul de respectare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi au dreptul să verifice la sediul unităţilor de raportare realitatea datelor comunicate.

(3)  Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile şi dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură transmiterea informaţiilor de piaţă agricolă şi alimentară către serviciile corespondente ale Direcţiei Generale pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare în vigoare.

Art. 9. - Fondurile necesare pentru organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare se asigură anual din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 10. -In termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

Vergii Voineagu

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian


SmartCity5

COMENTARII la OUG 67/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 67 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu