Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 67 din 28 mai 2008

privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 414 din 3 iunie 2008Având în vedere obligaţiile ce revin României, ca stat membru al Uniunii Europene, de respectare a prevederilor legislaţiei comunitare în vigoare, este necesară luarea cât mai rapid a măsurilor ce se impun pentru raportarea de informaţii privind piaţa produselor agricole şi alimentare către Direcţia Generală pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene.

Ţinând seama de prevederile regulamentelor europene, şi anume: Regulamentul Comisiei (CE) nr. 562/2005 din 5 aprilie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.255/1999 privind schimburile de informaţii dintre statele membre şi Comisie în sectorul laptelui şi produselor lactate, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.319/2006 din 5 septembrie 2006 privind schimbul de anumite informaţii referitoare la carnea de porc între statele membre şi Comisie, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.128/2006 din 24 iulie 2006 privind etapa de comercializare la care se referă preţul mediu pentru carcasele de porc, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 315/ 2002 din 20 februarie 2002 privind evidenţa preţurilor la carcasele de ovine proaspete sau refrigerate pe pieţele reprezentative ale Comunităţii, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 22/2008 din 11 ianuarie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a grilei comunitare de clasificare a carcaselor de ovine, Regulamentul (CE) nr. 874/96 din 14 mai 1996 privind importurile de animale de reproducţie de rasă pură din speciile ovină şi caprină provenite din ţările terţe, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 546/2003 din 27 martie 2003 privind anumite comunicări de date referitoare la aplicarea regulamentelor Consiliului (CEE) nr. 2.771/75, (CEE) nr. 2.777/75 şi (CEE) nr. 2.783/75 în sectorul ouălor şi păsărilor de curte, Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.183/2006 din 24 iulie 2006 privind grila comunitară de clasificare a carcaselor de bovine adulte, Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 563/82 din 10 martie 1982 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.208/81 de stabilire a preţurilor de piaţă pentru bovinele adulte pe baza grilei comunitare de clasificare a carcaselor, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 295/96 din 16 februarie 1996 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.892/87 privind înregistrarea preţurilor de pe piaţă pentru bovinele adulte, pe baza grilei comunitare de clasificare a carcaselor, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 877/2004 din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.200/96 în ceea ce priveşte comunicarea preţurilor constatate pe pieţe pentru anumite fructe şi legume proaspete, Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.131/93 din 28 iulie 1993 de stabilire a procedurii şi a condiţiilor pentru vânzarea cerealelor păstrate de către organismele de intervenţie, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.465/2006 din 3 octombrie 2006 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.131/1993 de stabilire a procedurii şi a condiţiilor pentru vânzarea cerealelor păstrate de către organismele de intervenţie, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 100/2007 din 1 februarie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 877/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.200/96 din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieţei în sectorul fructelor şi legumelor, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.282/2001 din 28 iunie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.493/1999 în ceea ce priveşte strângerea de informaţii pentru identificarea produselor vinicole şi pentru monitorizarea pieţei vitivinicole şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.623/2000, Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.234/2007 din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP),

având în vedere că neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de raportare poate avea drept consecinţă negativă declanşarea de către Comisia Europeană a procedurilor de sancţionare a României,

prezentul act normativ reglementează măsurile necesare organizării şi funcţionării în condiţii optime a Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare şi asigură obligativitatea transmiterii informaţiilor legate de preţuri şi de stocuri de către operatorii economici la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea raportării de informaţii privind piaţa produselor agricole şi alimentare către Direcţia Generală pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene, situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - Se aprobă înfiinţarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare, denumit în continuare SIPPAA, în scopul colectării, prelucrării, interpretării şi raportării de date şi informaţii privind piaţa produselor agricole şi alimentare.

Art. 2. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale reprezintă autoritatea publică centrală responsabilă cu organizarea, implementarea şi funcţionarea SIPPAA.

(2) In vederea stabilirii metodelor şi tehnicilor de colectare, procesare şi diseminare a datelor statistice care fac obiectul SIPPAA, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se consultă cu Institutul Naţional de Statistică, în calitatea sa de coordonator al statisticii oficiale din România.

(3) Metodologiile de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a datelor statistice din cadrul anchetelor statistice ce fac obiectul SIPPAA sunt transmise Institutului Naţional de Statistică, în vederea avizării acestora, şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art.3. - Implementarea şi funcţionarea SIPPAA se realizează prin următoarele măsuri:

a)  măsuri de strategie, prin care se stabilesc produsele sau grupele de produse care se includ în studiile de piaţă, pieţele reprezentative şi categoriile de operatori economici, organizaţiile profesionale, patronale, organizaţiile interprofesionale care furnizează informaţiile, categoriile de preţuri care se înregistrează;

b)  măsuri de reglementare şi administrative, prin care se asigură metodologia de colectare a datelor, sistemul de raportare, transfer şi procesare a datelor, resursele umane necesare, cerinţele privind instruirea personalului care asigură colectarea datelor, cerinţele tehnice informaţionale, costurile informaţionale.

Art. 4. - (1) Colectarea şi verificarea informaţiilor primare privind piaţa produselor agricole şi alimentare se realizează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, direct sau prin intermediul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz.

(2) Centralizarea, procesarea, analizarea şi diseminarea informaţiilor privind piaţa produselor agricole şi alimentare se realizează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 5. - (1) In înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, unităţi de raportare sunt operatorii economici, Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, organizaţiile profesionale, patronale şi interprofesionale şi alte autorităţi, după caz.

(2) Unităţile de raportare au obligaţia de a raporta datele şi informaţiile care fac obiectul SIPPAA, la termenele şi în forma solicitată, către personalul administraţiei publice prevăzute la art. 4 alin. (1).

Art. 6. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură confidenţialitatea   datelor   şi   informaţiilor   individuale,   prin adoptarea de măsuri administrative, organizatorice şi tehnice de protejare, prevenire a accesului, difuzării, înstrăinării şi distrugerii neautorizate a acestora.

Art. 7. - (1) Declararea de către unităţile de raportare de date şi informaţii neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, refuzul de a prezenta persoanelor împuternicite din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale documentele şi evidenţele necesare în vederea verificării realităţii datelor şi informaţiilor de piaţă, nedeclararea la termenele stabilite şi în forma solicitată a datelor şi informaţiilor care fac obiectul SIPPAA, precum şi divulgarea de date confidenţiale referitoare la operatorii economici furnizori de informaţii de piaţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.

(2)  Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţi împuterniciţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care au obligaţia de a verifica modul de respectare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi au dreptul să verifice la sediul unităţilor de raportare realitatea datelor comunicate.

(3)  Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile şi dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură transmiterea informaţiilor de piaţă agricolă şi alimentară către serviciile corespondente ale Direcţiei Generale pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare în vigoare.

Art. 9. - Fondurile necesare pentru organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare se asigură anual din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 10. -In termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

Vergii Voineagu

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian


SmartCity5

COMENTARII la OUG 67/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 67 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. Contact : Mr. DARREN C CHENG Email:Darrencraig002@gmail.com Skype ID: Darrencraig002@gmail.com Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All inquires to Mr. Darren should include the following minimum information so I can quickly address your needs: Complete contact information: What exactly do you need? How long do you need it for? Are you a principal borrower or a broker? Contact me for more details. Whatsapp: +19733700521
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu