Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.6 din 28.01.2020

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru modificarea şi completarea art. 15 din Legea concurenţei nr. 21/1996
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 73 din 03 februarie 2020SmartCity1

Având în vedere faptul că pe parcursul punerii în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, s-a constatat necesitatea unei intervenţii legislative imediate în vederea modificării procedurilor şi mecanismelor de implementare a acestora în domeniul ajutorului de stat la nivel central şi local, în scopul flexibilizării procedurilor şi reducerii birocraţiei,având în vedere necesitatea imediată de armonizare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu evoluţiile recente ale legislaţiei, practicii şi jurisprudenţei europene în materia ajutorului de stat, în special cu Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24 septembrie 2015 (în ceea ce priveşte recuperarea ajutoarelor de stat ilegale, acordate fără respectarea criteriilor de compatibilitate prevăzute de legislaţia europeană sau în ceea ce priveşte recuperarea ajutoarelor de stat în cazul societăţilor aflate în insolvenţă),în vederea creşterii eficienţei intervenţiei statului în economie prin măsuri de natura ajutorului de stat sau de minimis, ca măsură alternativă de finanţare a companiilor de stat sau private, se impune modificarea procedurilor de adoptare a măsurilor de ajutor de stat/de minimis la nivelul entităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi al altor entităţi asimilate acestora, cu atribuţii în implementarea politicii Guvernului, ceea ce va avea efecte pozitive directe asupra posibilităţii de dezvoltare economică a întreprinderilor, a creşterii economice şi competitivităţii acestora, cu efect de multiplicare direct în economie, aspecte care vor avea ca rezultat final creşterea gradului de bunăstare a populaţiei.Având în vedere necesitatea imediată de a crea şi consolida mecanismele de implementare a procedurilor în domeniul ajutorului de stat la nivel naţional, respectarea acestor reguli, inclusiv prin asigurarea unui control eficient al utilizării resurselor financiare alocate prin schemele de ajutor de stat sau de minimis, inclusiv consolidarea măsurilor de recuperare a ajutoarelor de stat considerate ca fiind acordate în mod ilegal sau utilizate abuziv, prin intermediul instanţelor naţionale, în cazul deciziilor emise de către Comisia Europeană sau de către autorităţile naţionale, se impune adoptarea de măsuri de reglementare la nivel naţional, cu caracter imediat.În scopul asigurării existenţei unor mecanisme şi competenţe eficace de asigurare a respectării normelor de ajutor de stat, a recuperării prejudiciului, în vederea descurajării comportamentelor anticoncurenţiale, se impune adoptarea unor măsuri imediate, urgente, care nu pot fi amânate.Ţinând cont de necesitatea urgentă de armonizare şi corelare a competenţelor care revin diferitelor instituţii publice, centrale şi locale, implicate în procedurile de acordare a ajutoarelor de stat/de minimis, în scopul evitării blocajelor instituţionale şi al eliminării birocraţiei excesive, în vederea consolidării capacităţii statului cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de autoritate publică, neadoptarea imediată a acestor măsuri prejudiciind iremediabil interesul public,luând în considerare necesitatea asigurării unei reglementări legale unitare, uniforme, coerente şi funcţionale, care să instituie norme clare, previzibile şi accesibile referitoare la acordarea, controlul şi recuperarea ajutoarelor de stat/de minimis,de asemenea, ţinând cont de recentele evoluţii la nivel european în domeniul concurenţei, respectiv de recenta adoptare a Directivei (UE) 2019/1 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind oferirea de mijloace autorităţilor de concurenţă din statele membre astfel încât să fie mai eficace în aplicarea legii şi privind garantarea funcţionării corespunzătoare a pieţei interne, prin care se doreşte consolidarea competenţelor autorităţilor naţionale de concurenţă, propunând, în acest sens, noi norme care să abiliteze autorităţile de concurenţă din statele membre să aplice cu mai multă eficacitate normele europene antitrust, prevăzându-se, în acest scop, şi necesitatea garantării faptului că acestea dispun de toate instrumentele necesare pentru atingerea obiectivelor, printre acestea numărându-se şi dispunerea de o capacitate financiară şi umană corespunzătoare, independenţă decizională şi personal înalt calificat atât la nivel de execuţie, cât şi de conducere, se impun modificarea şi completarea corespunzătoare a dispoziţiilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul întăririi capacităţii organizaţionale şi administrative a autorităţii de concurenţă, nedispunerea unor măsuri adecvate putând prejudicia buna funcţionare a economiei,ţinând cont de faptul că nepromovarea proiectului de act normativ poate avea consecinţe negative asupra beneficiului public generat de lipsa consolidării cadrului normativ privind acordarea ajutoarelor de stat/de minimis, în lipsa unei capacităţi reale a statului de intervenţie în situaţii de urgenţă, cu efecte negative imediate la nivelul persoanelor fizice şi juridice în caz de neadoptare,având în vedere că lipsa intervenţiei legislative poate avea ca efect negativ menţinerea, în continuare, a unor proceduri complicate, birocratice şi necorelate de acordare şi accesare a ajutoarelor de stat/de minimis, acolo unde statul are obligaţia de a interveni conform prerogativelor constituţionale şi legale în apărarea interesului public,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 9 decembrie 2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Definiţiile prevăzute la alin. (1), utilizate în prezenta ordonanţă de urgenţă, se completează cu definiţiile din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24 septembrie 2015, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2015/1.589. 2. La articolul 3, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 3
(1) Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în regulamentele Uniunii Europene adoptate în temeiul art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene sau în temeiul altor dispoziţii relevante din acesta, orice intenţie de acordare a unui ajutor de stat nou se notifică în timp util Comisiei Europene.
(2) Ajutorul de stat nou, supus obligaţiei de notificare, poate fi acordat numai după autorizarea acestuia de către Comisia Europeană sau după ce acesta este considerat a fi fost autorizat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2015/1.589.
3. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7
(1) Orice proiect de măsură susceptibilă a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis, iniţiat de ministere sau de alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, de autorităţile sau instituţiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau, respectiv, sub autoritatea acestora, precum şi de alte entităţi asimilate acestora, cu atribuţii în implementarea politicii Guvernului, trebuie să fie însoţit de un memorandum aprobat de Guvern privind oportunitatea promovării respectivei măsuri şi încadrarea în politicile economico-bugetare şi financiare ale Guvernului. Memorandumul este supus aprobării Guvernului după obţinerea avizului Consiliului Concurenţei prevăzut la alin. (8).
(2) Instituţiile iniţiatoare ale măsurilor de ajutor de stat sau ajutor de minimis elaborează memorandumul prevăzut la alin. (1), de regulă, semestrial şi în comun, în urma parcurgerii următoarelor etape:a)obţinerea punctului de vedere al ministerului care coordonează politica în domeniul fondurilor europene, în ceea ce priveşte asigurarea complementarităţii respectivei măsuri de ajutor de stat sau ajutor de minimis cu programele finanţate din fonduri europene; b)consultarea furnizorilor în cadrul Consiliului interministerial «Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat»; c)obţinerea avizului Ministerului Finanţelor Publice în ceea ce priveşte încadrarea în politicile economico-bugetare şi financiare ale Guvernului.
(3) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), măsurile de natura ajutorului de minimis sau de stat exceptat de la notificare către Comisia Europeană, instituite prin acte adoptate sau, după caz, iniţiate de Guvern, precum şi toate măsurile finanţate din fonduri europene şi cele iniţiate de autorităţile administraţiei publice locale nu necesită întocmirea memorandumului prevăzut la alin. (1). În cuprinsul actelor administrative sau normative sau, după caz, în cuprinsul instrumentelor de prezentare şi motivare aferente acestora, prin care se instituie măsuri de natura ajutorului exceptat, trebuie menţionat faptul că măsurile respective se încadrează în categoria ajutoarelor de stat sau de minimis exceptate.
(4) Măsurile prevăzute la alin. (3), cu excepţia celor finanţate din fonduri europene şi a celor iniţiate de autorităţile administraţiei publice locale, se supun consultării furnizorilor în cadrul Consiliului interministerial «Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat», însoţite de punctul de vedere prealabil al ministerului care coordonează politica în domeniul fondurilor europene, în ceea ce priveşte asigurarea complementarităţii respectivei măsuri de ajutor de stat sau ajutor de minimis cu programele finanţate din fonduri europene.
(5) Consultările prevăzute la alin. (2) şi (4) se realizează, de regulă, de două ori pe an, în perioade stabilite de către Consiliul interministerial «Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat».
(6) În cazul proiectelor de măsuri susceptibile a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis iniţiate de autorităţile administraţiei publice locale, pentru asigurarea coerenţei cu politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român, acestea trebuie să fie însoţite de dovada informării instituţiei prefectului şi a consiliului judeţean cu privire la intenţia de a institui respectiva măsură de sprijin. Informarea va cuprinde inclusiv analiza de oportunitate realizată conform art. 3 alin. (4).
(7) Orice proiect de măsură susceptibilă a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis, iniţiat de furnizor/iniţiator, după caz, se transmite Consiliului Concurenţei, în vederea avizării, însoţit de analiza de oportunitate realizată conform art. 3 alin. (4).
(8) Cererea de avizare a măsurilor susceptibile să reprezinte ajutor de stat sau ajutor de minimis, întocmită de furnizor/iniţiator, după caz, se transmite în fază de proiect Consiliului Concurenţei, după parcurgerea procedurii prevăzute la alin. (2)-(7). Consiliul Concurenţei emite un aviz privind conformitatea, corectitudinea şi îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat, cu respectarea secţiunii a 3-a din cap. III - Procedura de avizare.
(9) Alocările specifice care trebuie notificate Comisiei Europene, acordate în baza unei scheme de ajutor de stat, sunt supuse avizării Consiliului Concurenţei, fiind exceptate de la obligativitatea elaborării memorandumului, a analizei de oportunitate prevăzute la art. 3 alin. (4), precum şi a prezentării în Consiliul interministerial «Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat».
(10) Consiliul Concurenţei publică, pe pagina web a instituţiei, avizele prevăzute la alin. (8), imediat după adoptare.
4. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11
(1) Consiliul Concurenţei emite avizul prevăzut la art. 7 alin. (8) într-un termen cuprins între 10 şi 60 de zile de la primirea cererii de avizare. În cazul în care sunt necesare informaţii suplimentare, termenul curge de la data la care au fost comunicate informaţiile solicitate de Consiliul Concurenţei, conform art. 10 alin. (1), sau de la expirarea termenului prevăzut la art. 10 alin. (2).
5. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12
(1) În situaţia în care prin avizul prevăzut la art. 7 alin. (8) nu au fost propuse modificări sau recomandări, Consiliul Concurenţei, la solicitarea iniţiatorului sau furnizorului, după caz, transmite notificarea Comisiei Europene, în forma avizată, după aprobarea de către Guvern a memorandumului prevăzut la art. 7 alin. (1).
(2) În situaţia în care prin aviz nu au fost propuse modificări asupra informării sau a documentaţiei referitoare la măsurile de minimis, furnizorul sau iniţiatorul, după caz, poate adopta măsura de ajutor de stat sau de minimis, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7 şi cu îndeplinirea prevederilor legale în vigoare.
6. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 13
(1) Pentru măsurile de ajutor de stat care necesită autorizarea Comisiei Europene, în situaţia în care, prin avizul Consiliului Concurenţei, au fost propuse modificări, dacă iniţiatorul sau furnizorul, după caz, este de acord cu acestea, va înainta Consiliului Concurenţei notificarea modificată conform avizului, în scopul transmiterii la Comisia Europeană, după aprobarea de către Guvern a memorandumului prevăzut la art. 7 alin. (1).
(2) În situaţia în care, prin avizul Consiliului Concurenţei, au fost propuse modificări asupra informării sau a documentaţiei referitoare la măsurile de minimis, dacă iniţiatorul sau furnizorul, după caz, este de acord cu acestea, va putea adopta măsura de ajutor de stat sau de minimis, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7 şi cu îndeplinirea prevederilor legale în vigoare.
7. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15
(1) Modificările actelor normative sau administrative care implementează ajutoare de stat sau de minimis, care pot afecta evaluarea compatibilităţii măsurii de ajutor, prin referire la durată, instrument de acordare, condiţii de eligibilitate şi de acordare, majorarea bugetului măsurii sau a numărului de beneficiari cu mai mult de 20%, se realizează cu avizul Consiliului Concurenţei, cu respectarea prevederilor art. 9-14.
(2) Modificările actelor normative sau administrative care implementează ajutoare de stat sau de minimis se realizează cu respectarea dispoziţiilor art. 16 şi 42 şi sunt exceptate de la obligaţia elaborării memorandumului şi a prezentării în Consiliul interministerial «Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat
8. La articolul 16, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 16
(1) Forma finală a notificării sau a informării se înaintează Consiliului Concurenţei, de către iniţiator sau furnizor, după caz, în vederea transmiterii la Comisia Europeană. În cazul măsurilor pentru care este necesară elaborarea memorandumului prevăzut la art. 7 alin. (1), transmiterea la Comisia Europeană a notificării sau a informării se realizează după comunicarea către Consiliul Concurenţei a memorandumului aprobat de Guvern......... ................ ................ ................ ................ ........ ..........
(4) Dacă iniţiatorul sau furnizorul, după caz, nu solicită transmiterea notificării, în conformitate cu prevederile alin. (1), în termen de 30 de zile de la comunicarea avizului Consiliului Concurenţei sau, după caz, aprobarea memorandumului, se consideră că a renunţat la aceasta.
9. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 20
(1) Proiectele de acte normative sau administrative prin care se instituie scheme sau ajutoare individuale, după caz, sub formă de compensări pentru prestarea unui serviciu de interes economic general sau a unei obligaţii de serviciu public, pentru care nu este necesară notificarea Comisiei Europene, se transmit Consiliului Concurenţei în vederea avizării. În această situaţie se aplică în mod corespunzător prevederile art. 7 şi 9-151.
(2) Proiectele de acte normative sau administrative prin care se instituie scheme sau ajutoare individuale, după caz, sub formă de compensări pentru prestarea unui serviciu de interes economic general sau a unei obligaţii de serviciu public, pentru care este necesară notificarea Comisiei Europene, se transmit Consiliului Concurenţei în vederea avizării, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 7 şi 9-16.
10. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 23
(1) Consiliul Concurenţei informează, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire, iniţiatorii sau furnizorii, după caz, cu privire la deciziile adoptate de Comisia Europeană potrivit art. 4, 9, 12 alin. (3) şi art. 13 din Regulamentul (UE) 2015/1.589, primite prin intermediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, trimiţând totodată şi o copie a deciziei în cauză.
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), iniţiatorii sau furnizorii, după caz, au obligaţia consultării beneficiarilor care fac obiectul respectivelor decizii, cu privire la informaţiile considerate confidenţiale în textul deciziei, trimiţând totodată acestora şi o copie a deciziei în cauză.
(3) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care, în conformitate cu dispoziţiile art. 22 din Regulamentul (UE) 2015/1.589, Comisia Europeană adoptă o recomandare de măsuri adecvate.
(4) Orice solicitări privind conţinutul deciziilor prevăzute la alin. (1) şi (3) se adresează iniţiatorilor sau furnizorilor ajutorului de stat.
(5) Consiliul Concurenţei publică pe pagina sa web, care devine punct naţional de informare, informaţiile publice privind adoptarea de către Comisia Europeană a deciziilor în domeniul ajutorului de stat.
11. La articolul 25, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(4) În aplicarea prevederilor alin. (1), furnizorul sau administratorul, după caz, emite decizii prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat sau de minimis acordate. Aceste decizii au caracter de titlu executoriu.
(5) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (4), furnizorii emit, prin acte normative sau administrative, norme metodologice proprii
12. La articolul 26, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) În urma analizei datelor şi informaţiilor transmise de furnizor, Consiliul Concurenţei poate solicita furnizorului să întreprindă măsurile ce se impun pentru a fi asigurată respectarea legislaţiei în domeniul ajutoarelor de stat şi de minimis. Furnizorul poate formula, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării, obiecţiuni care vor fi transmise Consiliului Concurenţei spre analiză şi opinie 13. La articolul 26, alineatele (4), (5), (6), (8) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(4) Concluziile analizei sau acţiunilor de control ale Consiliului Concurenţei se consemnează într-un raport prin care, dacă este cazul, se va solicita furnizorului să întreprindă măsurile ce se impun pentru a fi asigurată respectarea legislaţiei în domeniul ajutoarelor de stat. Furnizorul poate formula, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării, obiecţiuni care vor fi transmise Consiliului Concurenţei spre analiză şi opinie.
(5) Furnizorul este obligat să informeze Consiliul Concurenţei, în termen de 30 de zile lucrătoare de la momentul transmiterii opiniei prevăzute la alin. (21) sau la alin. (4), cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse de Consiliul Concurenţei; în cazul neimplementării măsurilor, în termenul de 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării, furnizorul transmite motivarea acestui fapt Consiliului Concurenţei.
(6) În cazul în care furnizorul măsurilor de ajutor de stat sau de minimis acordate de autorităţile publice centrale sau de entităţi aflate în subordinea acestora nu implementează măsurile prevăzute la alin. (21) sau (4) şi nu îşi respectă obligaţia prevăzută la alin. (5), Consiliul Concurenţei informează Guvernul României în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (5) cu privire la acest aspect şi cu privire la motivaţia transmisă de furnizor......... ................ ................ ................ ........ ...........
(8) Deciziile prevăzute la alin. (7) se transmit, împreună cu dovada primirii acestora de către beneficiari, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data emiterii deciziei, în vederea recuperării ajutoarelor de minimis, inclusiv a dobânzilor aferente, organelor fiscale competente, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, iar sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat.
(9) Prevederile art. 33 alin. (2), (3) şi (6) se aplică şi în cazul deciziilor emise de Consiliul Concurenţei. În cazul deciziilor prevăzute la alin. (7), Consiliul Concurenţei calculează valoarea dobânzii pentru perioada cuprinsă între data plăţii ajutorului de minimis şi data emiterii deciziei de recuperare inclusiv, iar organele fiscale prevăzute la alin. (8) vor calcula valoarea dobânzii pentru perioada cuprinsă între data emiterii deciziei de recuperare şi data recuperării sau a rambursării integrale.
14. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 32
(1) În situaţia în care Comisia Europeană procedează la un control la faţa locului, potrivit dispoziţiilor art. 27 din Regulamentul (UE) 2015/1.589, Consiliul Concurenţei împreună cu furnizorul pot formula obiecţiuni temeinic motivate la desemnarea experţilor aleşi şi autorizaţi de Comisia Europeană să asiste la acest control.
15. Titlul capitolului VI se modifică şi va avea următorul cuprins: Capitolul VIRambursarea, recuperarea, suspendarea sau recuperarea provizorie a ajutorului de stat sau de minimis dispusă de Comisia Europeană 16. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 33
(1) Beneficiarul unui ajutor de stat sau de minimis este obligat să ramburseze suma reprezentând echivalentul ajutorului de stat sau de minimis a cărui recuperare a fost dispusă de Comisia Europeană, cu excepţia situaţiei în care punerea în aplicare a deciziei Comisiei Europene a fost suspendată, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene.
(2) Ajutorul de stat sau de minimis, care trebuie rambursat sau recuperat, include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale. Procedura de calcul al dobânzii se stabileşte prin instrucţiuni emise de Consiliul Concurenţei.
(3) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentul (UE) 2015/1.589.
(4) Furnizorul sau administratorul, după caz, al ajutorului de stat sau de minimis calculează valoarea dobânzii prevăzute la alin. (2).
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în cazul în care furnizorii sau administratorii nu au organe proprii de executare sau există mai mulţi furnizori autorităţi publice, aceştia pot transmite deciziile prevăzute la alin. (1), împreună cu dovada primirii acestora de către beneficiari, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data emiterii deciziei, în vederea recuperării ajutoarelor de stat sau de minimis, inclusiv a dobânzilor aferente, organelor fiscale competente, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Furnizorii sau administratorii calculează şi informează organele fiscale competente cu privire la valoarea dobânzii pentru perioada cuprinsă între data plăţii ajutorului de stat sau de minimis şi data emiterii deciziei de recuperare inclusiv, iar organele fiscale competente vor calcula valoarea dobânzii pentru perioada cuprinsă între data emiterii deciziei de recuperare şi data recuperării sau a rambursării integrale. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat, cu excepţia cazului în care prin lege specială se dispune altfel.
(6) Beneficiarul nu mai poate primi niciun alt ajutor de stat sau de minimis până la îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1).
17. La articolul 34, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Furnizorii de ajutor de stat sau administratorii, după caz, au obligaţia de a lua măsurile legale necesare pentru aplicarea deciziei Comisiei Europene. 18. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 36
(1) Consiliul Concurenţei îndeplineşte rolul de autoritate naţională de contact între Comisia Europeană şi furnizorii de ajutor de stat în procedura de adoptare a deciziilor de suspendare sau recuperare provizorie a ajutoarelor de stat, în conformitate cu dispoziţiile art. 13 din Regulamentul (UE) 2015/1.589.
(2) Consiliul Concurenţei transmite furnizorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire, o copie a deciziei prin care s-a dispus suspendarea sau recuperarea provizorie a ajutorului de stat. Furnizorii de ajutor de stat sau administratorii au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru aplicarea deciziei Comisiei Europene.
19. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 37În situaţia în care Comisia Europeană a decis suspendarea ajutorului de stat în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2015/1.589, furnizorul de ajutor de stat suspendă acordarea acestuia de la data primirii deciziei Comisiei Europene prin intermediul Consiliului Concurenţei. Actul prin care furnizorul de ajutor de stat dispune suspendarea ajutorului de stat are ca efect încetarea imediată a acordării acestuia, până la stabilirea compatibilităţii măsurii de sprijin financiar cu normele Uniunii Europene. 20. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 39
(1) Furnizorii sau administratorii, după caz, dispun recuperarea ajutoarelor de stat sau de minimis în cazul în care condiţiile de acordare a ajutorului nu au fost respectate, precum şi în cazul în care a fost acordat un ajutor ilegal fără îndeplinirea condiţiilor de compatibilitate prevăzute în legislaţia europeană aplicabilă.
(2) Prevederile art. 33 alin. (2)-(6) se aplică şi în cazul deciziilor emise de furnizori sau de administratori.
(3) Până la emiterea deciziei, prin care se dispune recuperarea ajutoarelor de stat acordate, furnizorul sau administratorul poate solicita organelor fiscale competente instituirea măsurilor asigurătorii, în condiţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, asupra activelor beneficiarului/beneficiarilor de ajutor de stat, într-un cuantum echivalent cu valoarea ajutorului de stat ilegal sau utilizat abuziv estimat de acesta.
21. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 40Furnizorii au obligaţia transmiterii Consiliului Concurenţei a unei informări, în termen de 5 zile lucrătoare de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti pronunţate de instanţele naţionale privind măsurile de recuperare a ajutoarelor de stat/de minimis. 22. La articolul 411, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 411
(1) Instanţele naţionale vor asigura aplicabilitatea directă a art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, adoptând orice măsuri necesare conform normelor procedurale naţionale aplicabile. Hotărârea instanţei poate impune, inter alia: suspendarea plăţii unui ajutor ilegal, recuperarea ajutorului ilegal, recuperarea dobânzii corespunzătoare, despăgubiri pentru concurenţii afectaţi. Instanţele vor ţine cont, în aplicarea dispoziţiilor legale naţionale, de deciziile Comisiei Europene prin care se dispune recuperarea unui ajutor......... ................ ................ ................ ........ ..........
(5) Beneficiarul unui ajutor de stat ilegal nu poate primi niciun alt ajutor înainte de ducerea la îndeplinire a tuturor măsurilor dispuse prin hotărârea instanţei naţionale prin care s-a dispus recuperarea ajutorului, cu excepţia ajutoarelor destinate reparării daunelor provocate de anumite dezastre naturale.
23. Articolul 412 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 412
(1) În cazurile în care s-a dispus recuperarea unui ajutor de stat/de minimis, iar beneficiarul ajutorului se află în procedură de insolvenţă, instanţa naţională ce derulează respectiva procedură de insolvenţă va asigura punerea în executare imediată şi efectivă a deciziei de recuperare. Instanţa va accepta să înscrie creanţa privitoare la restituirea ajutorului în cauză în tabelul creanţelor, împreună cu dobânda aferentă, dobândă acumulată până la termenele stabilite de legislaţia naţională privind insolvenţa aplicabile tuturor creditorilor.
(2) Rangul creanţei va fi stabilit potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, fără a fi inferior celui al creanţelor negarantate obişnuite.
(3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, înscrierea creanţei provenită dintr-o decizie de recuperare a ajutorului trebuie să fie urmată de recuperarea cuantumului integral al ajutorului sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, de lichidarea întreprinderii şi încetarea definitivă a activităţii sale.
(4) În cazul deciziilor de recuperare emise de Comisia Europeană, recuperarea trebuie realizată în termenul stabilit de Comisie.
24. La articolul 45 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)refuzul de a se supune controlului desfăşurat conform prevederilor art. 26 alin. (3) şi art. 32; 25. La articolul 45 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 15, art. 34 alin. (3), art. 41 şi art. 42 alin. (1); 26. La articolul 45, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(4) Contravenţiile prevăzute la alin. (2) se constată şi se sancţionează prin decizie a Comisiei Consiliului Concurenţei formate din 3 membri ai Plenului Consiliului Concurenţei desemnaţi prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei. În mod excepţional, constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la alin. (2) se vor face de către plenul Consiliului Concurenţei prin decizie, la cererea motivată a cel puţin unui membru al comisiei, formulată în cazurile cu un grad de complexitate ridicat. Deciziile Consiliului Concurenţei vor fi motivate şi se comunică părţilor implicate în termen de maximum 120 zile de la deliberare şi se publică pe pagina web a Consiliului Concurenţei cu respectarea interesului legitim al oricărei părţi implicate. Sancţiunile se aplică prin aceeaşi decizie prin care se constată săvârşirea contravenţiei......... ................ ................ ................ ........ .........
(6) În măsura în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu prevede altfel, contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 5 alin. (2) lit. a), art. 6, art. 7, art. 28 alin. (1) şi 29.
27. La articolul 45, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate , alineatele (7)-(9), cu următorul cuprins:
(7) Împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se poate introduce plângere la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare.
(8) Deciziile Consiliului Concurenţei prin care se constată şi aplică sancţiuni, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pot fi contestate la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicare.
(9) Aplicarea sancţiunilor contravenţionale pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptei.
Articolul IIArticolul 15 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Numirile membrilor Plenului Consiliului Concurenţei se fac pentru un mandat de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. Membrii Plenului îndeplinesc atribuţii conform regulamentelor aprobate de către Plen sau conform delegării preşedintelui. 2. După alineat ul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61),cu următorul cuprins: (61) Membrii Consiliului Concurenţei pot fi desemnaţi, cu acordul Plenului acestuia, să desfăşoare activităţi în cadrul unor organisme sau instituţii publice ale Uniunii Europene sau internaţionale, precum şi activităţi de asistenţă tehnică finanţate de Uniunea Europeană ori de către alte organisme sau instituţii publice internaţionale, în condiţiile în care activităţile respective sunt circumscrise domeniului de activitate al Consiliului Concurenţei şi nu afectează exercitarea atribuţiilor de membru al Consiliului Concurenţei. 3. La alineatul (9), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)expirarea duratei fără reînnoirea mandatului
Articolul III Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 9 decembrie 2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare. PRIM-MINISTRULUDOVIC ORBAN Contrasemnează:Preşedintele Consiliului Concurenţei,Bogdan Marius ChiriţoiuMinistrul finanţelor publice,Vasile-Florin CîţuMinistrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,Virgil-Daniel PopescuMinistrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,Lucian Nicolae BodeMinistrul afacerilor interne,Marcel Ion Velap. Ministrul apărării naţionale,Simona Cojocaru,secretar de statp. Ministrul fondurilor europene,Carmen Moraru,secretar de statMinistrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,Ion ŞtefanMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Victoria Violeta Alexandru Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,Costel AlexeMinistrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Nechita-Adrian OrosMinistrul educaţiei şi cercetării,Cristina Monica AnisieMinistrul culturii,Bogdan GheorghiuMinistrul afacerilor externe,Bogdan Lucian Aurescup. Ministrul tineretului şi sportului,Dragoş-Florin Coman,secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la OUG 6/2020

 
02.04.2020 11:00:06  Anonim  a scris :
Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 6/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu