Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.51 din 25.06.2019

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 535 din 28 iunie 2019SmartCity1

Având în vedere că de la 31 decembrie 2018, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 328/2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, transportul rutier judeţean de persoane este considerat serviciul public de transport, în înţelesul Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare,în considerarea împrejurării că până la 31 decembrie 2018 transportul rutier judeţean de persoane a avut caracteristicile unui transport în regim comercial,luând în considerare că Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007 impune inclusiv consiliilor judeţene ca până la data de 2 decembrie 2019 să încheie contracte de servicii publice de transport călători, obligaţie în drept ce contravine situaţiei în fapt, se impun măsuri urgente de reglementare a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel judeţean, ca fiind activitate prestată în regim comercial.Stabilirea legală a diferenţierii regimului juridic al serviciilor de transport public la nivelul localităţilor şi transportului la nivel judeţean se impune a fi realizată în regim de urgenţă, în caz contrar autorităţile publice judeţene fiind obligate să aplice, în continuare, procedurile specifice serviciilor publice de transport, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.Intenţia vădită a operatorilor economici, realizată public prin federaţiile patronale reprezentative, de a boicota, la sfârşitul lunii iunie 2019, obţinerea prelungirii licenţelor de traseu, fapt care ar conduce la imposibilitatea deplasării călătorilor în interiorul judeţelor, fapt ce ar afecta drepturile constituţionale privind nivelul de trai şi mobilitatea, reprezintă o situaţie extraordinară ce determină adoptarea, în regim de urgenţă, a unor măsuri privind prelungirea programelor şi a licenţelor de traseu, în situaţia transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel judeţean.De asemenea, caracterul urgent este determinat de lipsa din legislaţia în vigoare a unor prevederi cu privire la autoritatea a cărei competenţă este prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu, dat fiind faptul că în prezent Autoritatea Rutieră Română, care a eliberat înscrisurile a căror valabilitate este necesar să fie prelungită, nu mai are competenţe în acest domeniu.Realitatea existentă la nivelul consiliilor judeţene din România deoarece situaţia în fapt nu corespunde cu cea în drept, întrucât sunt în imposibilitatea, independent de măsurile întreprinse, de a se conforma Regulamentului nr. 1.370/2007.Ţinând cont că transportul rutier judeţean de persoane, considerat ca serviciu public, determină efort bugetar în sarcina bugetelor locale ale judeţelor,în lipsa neadoptării prevederilor privind eliminarea transportului judeţean de persoane din sfera serviciilor publice, consecinţele negative care ar putea fi produse constau în denaturarea substanţială a concurenţei, în sensul bulversării efective a activităţii de transport în România, cu repercusiuni asupra desfăşurării activităţilor economice în condiţii de piaţă.Totodată, altă consecinţă negativă care ar putea rezulta din nepromovarea proiectului constă în afectarea negativă a bugetelor judeţelor, care se confruntă deja cu probleme financiare, putând determina blocarea activităţii autorităţilor administraţiei publice judeţene.Ca urmare, se impune promovarea în regim de urgenţă a unor dispoziţii care să prevadă excluderea din sfera Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 şi a Legii nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, prestat la nivel judeţean.De asemenea, în lipsa neadoptării, există riscul ca România să fie pasibilă de consecinţele negative ale nerespectării Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 de către autorităţile administraţiei publice judeţene.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ILegea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. În tot cuprinsul legii, expresia „local şi judeţean" se înlocuieşte cu termenul „local". 2. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 1
(1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic şi instituţional unitar, obiectivele, competenţele, atribuţiile şi instrumentele specifice necesare înfiinţării, organizării, autorizării, gestionării, finanţării, exploatării, monitorizării şi controlului funcţionării serviciilor publice de transport în comune, oraşe, municipii şi asociaţii de dezvoltare intercomunitară.
(2) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic şi instituţional privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea compartimentelor sau serviciilor specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, judeţene şi ale municipiului Bucureşti şi ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară.
3. La articolul 1, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate , alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins: (11) În înţelesul prezentei legi, transportul rutier local de persoane reprezintă transportul definit la art. 3 pct. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare. (12) Transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel judeţean, îi sunt incidente dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare. (13) Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel judeţean, intră în sfera de competenţă a Ministerului Transporturilor şi a consiliilor judeţene, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 4. La articolul 1 alineatul (4), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Serviciul public de transport local de persoane se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, şi de Ministerul Transporturilor în cazul transportului pe căile navigabile interioare cu respectarea următoarelor principii: 5. La articolul 1 alineatul (4), literele d), i) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins: d)rezolvarea problemelor de ordin economic, social şi de mediu ale localităţilor;........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ i)recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare prin tarife suportate de către beneficiarii direcţi ai transportului, denumiţi în continuare utilizatori, şi prin compensaţii acordate în conformitate cu prevederile din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, asigurându-se un profit rezonabil pentru operatorii de transport şi transportatorii autorizaţi;........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... g)deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a persoanelor transportate, precum şi a bunurilor acestora prin poliţe de asigurări; 6. La articolul 1 alineatul (6), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)înfiinţarea de compartimente sau servicii de specialitate pentru serviciul public de transport local, cu sau fără personalitate juridică, după caz, denumite în continuare autorităţi locale de transport; 7. La articolul 1, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(7) Serviciile publice de transport local se desfăşoară cu respectarea reglementărilor în vigoare privind legalitatea transportului, condiţiile de lucru, de exploatare a vehiculelor şi navelor şi de exploatare a infrastructurii, precum şi condiţiile privind siguranţa circulaţiei/navigaţiei. 8. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2
(1) Se consideră serviciu public compensat acel serviciu public de transport căruia i se acordă compensaţii pentru acoperirea costurilor de exploatare şi asigurarea unui profit rezonabil, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007.
9. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3Serviciile publice de transport local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică şi cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul localităţilor sau al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale şi de Ministerul Transporturilor în cazul transportului pe căile navigabile interioare, în scopul asigurării serviciilor publice de transport local. 10. La articolul 4 alineatul (1), literele a)-f) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)se efectuează, după caz, de către un operator de transport rutier, operator de transport feroviar, de către un transportator autorizat sau de către un operator de transport naval autorizat; b)se efectuează pe raza administrativ-teritorială a unei localităţi sau, după caz, a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, fără a depăşi limitele administrativ-teritoriale ale acesteia, cu excepţia liniilor de ieşire sau altor elemente auxiliare activităţii respective care intră pe teritoriul localităţii învecinate. În cazul în care traseul transportului pe şină, inclusiv transportul feroviar, depăşeşte limita localităţii, acesta va fi considerat serviciul public de transport local; c)se execută pe rute şi cu programe de transport prestabilite, de către consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară. În situaţia transportului pe căile navigabile în Delta Dunării rutele şi programul de transport sunt stabilite de Consiliul Judeţean Tulcea; d)se efectuează de către operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat cu mijloace de transport în comun, înmatriculate sau înregistrate în România, respectiv cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou, tren sau nave deţinute de acesta sau de către unitatea administrativ-teritorială sau, după caz, de către unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară. În condiţiile prezentei legi, transportul realizat cu troleibuze, tramvaie, metrou, tren sau nave se realizează de către transportatorii autorizaţi; e)persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite staţii, autogări şi, după caz, gări fluviale sau locuri de operare; f)pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe bază de titluri de călătorie; 11. La articolul 4 alineatul (1), litera g) se abrogă. 12. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Cu excepţia transportului public feroviar şi naval, conducătorul mijlocului de transport în comun este obligat să prezinte la controlul în trafic următoarele documente, după caz:a)licenţa de traseu; b)programul de circulaţie; c)copia conformă a licenţei comunitare, în cazul autobuzelor; d)alte documente stabilite de legile în vigoare. 13. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12
(1) Transportul pe căile navigabile interioare reprezintă serviciu public de transport local, dacă se stabilesc în sarcina operatorilor, obligaţii de serviciu public în schimbul acordării unor drepturi exclusive şi/sau compensaţii de serviciu public, conform Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale sau, după caz, prin hotărâre a Guvernului iniţiată de Ministerul Transporturilor.
14. La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Pentru serviciile publice de transport pe căile navigabile interioare, unităţile administrativ-teritoriale pot avea calitatea de autorităţi locale competente, în înţelesul Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007. 15. La articolul 14 alineatul (2), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins: j)gări fluviale şi locuri de operare. 16. La articolul 14 alineatul (3), literele e) şi f) se abrogă. 17. La articolul 14 alineatul (3), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: g)nave de transport de pasageri pe căile navigabile interioare; 18. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16
(1) Consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor publice de transport desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a acestora.
19. La articolul 16, alineatele (3) şi (4) se abrogă. 20. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 17
(1) Consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii:a)evaluarea fluxurilor de transport de persoane şi determinarea pe baza studiilor de specialitate a cerinţelor de transport public local, precum şi anticiparea evoluţiei acestora; b)stabilirea traseelor principale şi secundare şi a programelor de transport privind serviciul public de transport de persoane prin curse regulate şi atribuirea acestora odată cu atribuirea în gestiune a serviciului, în conformitate cu prevederile prezentei legi. Programele de transport pot fi stabilite şi în baza unui studiu de mobilitate; c)actualizarea periodică a traseelor şi a programelor de transport în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean, judeţean, internaţional, feroviar, aerian sau naval de persoane existent, precum şi corelarea între modalităţile de realizare a serviciului public de transport local de persoane cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou şi nave; d)întocmirea şi urmărirea realizării programelor de înfiinţare, reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor publice de transport local, în condiţiile legii; e)aprobarea studiilor de fezabilitate privind înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea şi extinderea unei părţi sau a întregului sistem public de transport local, aflat în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale ori în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară; f)proiectarea şi executarea lucrărilor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă sistemelor publice de transport local într-o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, cu planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, de protecţie a mediului, cu modalităţile de realizare a serviciului respectiv şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare; g)asocierea intercomunitară în condiţiile legii, în vederea realizării unor investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului public de transport local, precum şi administrarea acestuia; h)încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane; i)acordarea de facilităţi şi compensaţii ca diferenţă de tarif pentru unele categorii de populaţie, pentru asigurarea suportabilităţii costurilor de către utilizatori, cu respectarea legislaţiei fiscale în vigoare; j)autorizarea transportatorilor, denumiţi transportatori autorizaţi, astfel cum au fost definiţi prin prezenta lege, pentru realizarea de către aceştia a serviciului public de transport local, respectiv serviciul public de transport de persoane prin curse regulate executate cu tramvaie, troleibuze, trenuri de metrou;j1) emiterea de licenţe de traseu pentru serviciile publice de transport rutier de călători efectuate cu autobuze; j2) aprobarea programului de transport local; k)realizarea seturilor de date spaţiale aferente serviciului public de transport, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.089/2010 al Comisiei din 23 noiembrie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte interoperabilitatea seturilor şi serviciilor de date spaţiale (INSPIRE), cu modificările şi completările ulterioare; l)elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a regulamentelor serviciilor publice de transport local, cu consultarea asociaţiilor reprezentative profesionale şi patronale ale operatorilor de transport rutier şi ale transportatorilor autorizaţi, precum şi a organizaţiilor sindicale teritoriale din domeniu; m)stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport local de persoane, cu respectarea normelor-cadru elaborate şi aprobate prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C.; n)stabilirea compensaţiei acordate de la bugetul local, pentru acoperirea diferenţei dintre costurile suportate în legătură cu obligaţia/obligaţiile de serviciu public şi sumele efectiv încasate ca urmare a îndeplinirii sau în temeiul obligaţiei/obligaţiilor de serviciu public în cauză, la care se poate adăuga un profit rezonabil, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007; o)asigurarea resurselor bugetare pentru susţinerea totală sau parţială a costurilor serviciului public de transport de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori prin lege; p)aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport de persoane prin curse regulate.
21. La articolul 17, alineatul (4) se abrogă. 22. La articolul 17, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
(5) Pentru asigurarea prestării serviciilor publice de transport călători în comune, oraşe, municipii şi asociaţii de dezvoltare intercomunitară, dacă judeţul deţine în proprietate bunuri şi/sau elemente componente ale sistemelor publice de transport local, consiliile judeţene pot exercita atribuţiile prevăzute la:a)prezentul articol, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1) lit. h)-j1) şi lit. m)-p); b)art. 18, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi alin. (2); c)art. 191. 23. La articolul 18 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 18
(1) Autorităţile administraţiei publice locale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, în raporturile cu operatorii de transport rutier ori transportatorii autorizaţi care efectuează serviciile publice de transport local, au următoarele drepturi:
24. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 20
(1) Autorităţile de reglementare competente la nivel central pentru domeniul serviciilor publice de transport local sunt:a)Ministerul Transporturilor, prin entităţile desemnate, pentru serviciul public de transport naval şi feroviar; b)Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., pentru serviciul public de transport rutier de persoane.
25. La articolul 20 alineatul (5), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţilor de autorizare din cadrul administraţiei publice locale, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau, după caz, din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară; 26. La articolul 20, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(6) Autorităţile administraţiei publice locale sunt autorităţi de reglementare locale competente în domeniul serviciului public de transport local şi prin autorităţile locale de transport îşi exercită faţă de toţi operatorii de transport şi transportatorii autorizaţi, indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, forma de proprietate sau modul de organizare, atribuţiile şi competenţele acordate prin Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin prezenta lege. 27. La articolul 20 alineatul (7), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)emit licenţe de traseu în serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze. 28. La articolul 21, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Alegerea modalităţii de atribuire a serviciilor publice de transport local se face, în condiţiile prezentei legi, precum şi ale Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin hotărâre adoptată de consiliile locale ori de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de adunarea generală din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz.
(3) Indiferent de modalitatea de atribuire adoptată, activităţile specifice serviciului public de transport local se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile regulamentelor serviciilor publice de transport local elaborate de autorităţile locale de transport şi aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe baza regulamentului-cadru al serviciului public de transport local, elaborat de autoritatea naţională de reglementare competentă.
29. La articolul 21, alineatele (4) şi (6) se abrogă. 30. La articolul 22 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)servicii publice de interes local, specializate, cu personalitate juridică, înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective; 31. La articolul 231, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(6) Autorităţile administraţiei publice locale ori asociaţiile de dezvoltare intercomunitară stabilesc prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, prin hotărâre a adunării generale a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, grila de punctaj, pe baza factorilor de evaluare prevăzuţi la alin. (5). 32. La articolul 28, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Pe durata hotărârii de dare în administrare sau a contractului de delegare a gestiunii, după caz, în conformitate cu atribuţiile ce le revin potrivit legii, autorităţile administraţiei publice locale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi strategiilor proprii de dezvoltare a serviciului public şi a sistemului public de transport local, precum şi dreptul de a supraveghea şi controla modul de desfăşurare a serviciului cu privire la:a)respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de operatorii de transport rutier sau de transportatorii autorizaţi; b)derularea ritmică a serviciului, respectarea traseelor prevăzute şi a orarelor zilnice şi săptămânale; c)dezvoltarea şi modernizarea sistemului public de transport local, precum şi modul de administrare, exploatare şi menţinere în funcţiune a acestuia; d)respectarea procedurilor de formare, stabilire şi ajustare periodică a tarifelor pentru serviciul public de transport local. 33. La articolul 29, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 29
(1) Serviciul public de transport local poate fi atribuit pentru executare, în gestiune directă sau delegată, operatorilor de transport rutier deţinători de licenţe de transport, eliberate sau recunoscute în condiţiile legii, ori transportatorilor autorizaţi deţinători ai unei autorizaţii de transport de persoane, eliberată, în condiţiile legii, de către autoritatea administraţiei publice locale, numită în acest caz autoritate de autorizare.
34. La articolul 30 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)servicii publice de interes local, specializate, cu personalitate juridică, înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective. 35. La articolul 30 alineatul (3), partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(3) Transportatorii autorizaţi sunt transportatorii care deţin autorizaţii de transport eliberate de către autoritatea locală de transport din subordinea consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară sau de Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Navală Română, pentru transportul public pe căile navigabile interioare: a)societăţi comerciale înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale sau de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, deţinătoare de autorizaţii de transport valabile; 36. Articolul 33 se abrogă. 37. La articolul 35 alineatul (2), literele a)-f), h) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)utilizatorii au dreptul de a beneficia, liber şi nediscriminatoriu, de serviciul public de transport local, ceea ce trebuie să se prevadă expres în regulamentul serviciului public de transport local; b)utilizatorii au dreptul de acces la informaţiile publice cu privire la serviciul public de transport local. Autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară au obligaţia de a comunica informaţii cu privire la indicatorii de calitate a serviciului, la structura tarifară şi în clauzele contractuale care sunt de interes public; c)hotărârile consiliilor locale, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale adunării generale din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu privire la serviciul public de transport local vor fi aduse la cunoştinţa utilizatorilor; d)utilizatorii au dreptul să conteste hotărârile consiliilor locale, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale adunării generale din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect, provocat de acestea, în condiţiile legii; e)să solicite şi să primească, în condiţiile legii, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de către operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi prin nerespectarea obligaţiilor asumate prin contractele de atribuire a gestiunii; f)să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale sau asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară orice deficienţe constatate în efectuarea serviciilor publice de transport local şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora;........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ h)să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind serviciul public de transport local; i)pentru plata serviciului public de transport local, anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiază, în condiţiile legii, de facilităţi. 38. La articolul 35 alineatul (2), litera g) se abrogă. 39. La articolul 37, alineatele (2) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Odată cu aprobarea programului public de transport local de persoane prin curse regulate, realizate cu autobuze, troleibuze, tramvaie sau trenuri de metrou, după caz, consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti stabilesc modalităţile de atribuire în gestiune, pentru executarea serviciului public de transport local, pe întreaga reţea de trasee, pe grupe de trasee şi pe trasee......... ................ ................ ................ ................ ........ .........
(9) Durata de valabilitate a licenţei de traseu este egală cu durata de valabilitate a contractului de servicii publice.
40. La articolul 38, alineatele (2) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Dovada atribuirii serviciului public de transport local o reprezintă licenţa de traseu, emisă de autoritatea de autorizare, pentru fiecare vehicul utilizat în realizarea transportului, conform prevederilor contractului de servicii publice. Fac excepţie, în ceea ce priveşte obligaţia deţinerii licenţei de traseu, tramvaiele, troleibuzele, trenurile de metrou şi navele......... ................ ................ ................ ................ ........ ........
(6) Autorizaţia de transport şi copia conformă a acesteia se eliberează pe durata de valabilitate a contractului de servicii publice.
41. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 39
(1) Autorizaţia de transport se retrage de către autoritatea administraţiei publice locale la propunerea autorităţii de autorizare în cazul în care transportatorul autorizat nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării acesteia sau în cazul în care acesta a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării de acordare a autorizaţiei de transport. În caz de retragere a autorizaţiei de transport, copiile conforme ale acesteia au acelaşi regim.
(2) Copiile conforme ale autorizaţiei de transport se suspendă de către autorităţile administraţiei publice locale la propunerea autorităţii de autorizare, în condiţiile stabilite în contractul de atribuire a serviciului şi în regulamentul serviciului public de transport local.
(3) Licenţa de traseu se retrage, în condiţiile stabilite în contractul de atribuire a serviciului şi în regulamentul serviciului public de transport local, cu o notificare prealabilă de 60 de zile, în cazul nerespectării prevederilor din caietul de sarcini şi a graficului de circulaţie.
42. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 40Licenţa de traseu, autorizaţia de transport şi copiile conforme ale acestora, eliberate unui operator de transport sau unui transportator autorizat, nu pot fi utilizate de către alte persoane pentru a executa cu vehiculele deţinute activităţi de transport public. 43. La articolul 41, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Veniturile operatorilor de transport rutier şi ale transportatorilor autorizaţi se formează din încasarea de la utilizatorii serviciului a tarifelor, denumite în continuare taxe de călătorie, reprezentând contravaloarea serviciului prestat, şi/sau din compensaţii de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, calculate ca diferenţă de tarif, în condiţiile legii......... ................ ................ ................ ................ ........ ........
(5) Finanţarea investiţiilor pentru înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea şi/sau dezvoltarea sistemelor serviciilor publice de transport public local de persoane se face din bugetele locale, din bugetul de stat sau din fonduri private, pe baza hotărârilor consiliilor locale, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale Guvernului, după caz, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind finanţele publice, respectiv finanţele publice locale şi a legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice.
44. La articolul 42, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Acoperirea influenţelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimaţiile de călătorie individuale pentru serviciul public de transport local de persoane, aprobate pentru anumite categorii de persoane de consiliile locale, sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, sau acoperirea diferenţelor dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat pentru efectuarea serviciului şi sumele efectiv încasate ca urmare a vânzării legitimaţiilor de călătorie individuale se asigură din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor după caz, până la nivelul tarifelor de vânzare către populaţie a legitimaţiilor de călătorie individuale.
(3) Condiţiile concrete în care este acoperit costul călătoriilor potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) sau costurile înregistrate pentru efectuarea serviciului public de transport local se stabilesc prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în condiţiile reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 şi de Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general.
(4) Compensaţia pentru facilităţile prevăzute la art. 191 se acordă operatorului de transport public din bugetul local în condiţiile legii.
45. La articolul 43, literele b)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)tarifele se actualizează periodic prin indexare cu indicele de creştere a preţurilor de consum, potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, prin hotărâre a consiliilor locale sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti; c)condiţiile care generează modificarea tarifelor sau a compensaţiilor, precum şi procedurile specifice aplicate pentru astfel de situaţii se prevăd în contractele de atribuire a gestiunii; d)modificarea tarifelor sau a compensaţiilor se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 46. La articolul 45, alineatele (8), (81), (85) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(8) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac conform competenţelor stabilite în prezenta lege de către împuterniciţii primarului general al municipiului Bucureşti, ai primarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi de către ofiţerii şi/sau agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române care au calitatea de poliţişti rutieri, în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (4), (5) şi alin. (7) lit. a), h) şi m).(81) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (71) în ceea ce priveşte serviciul public de transport local şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se fac de către împuterniciţi ai primarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor. ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... (85) În vederea aplicării prevederilor alin. (81) de către împuterniciţi ai primarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor, în cazul controalelor efectuate în trafic; la solicitarea primarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor, ISCTR efectuează controale comune cu împuterniciţii acestora. ........ ................ ................ ................ ................ ........ .........
(9) Consiliile locale şi, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor stabili, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, faptele care constituie contravenţii în domeniul serviciului public de transport local altele decât cele prevăzute la alin. (2)-(7) sau în alte reglementări legale.
47. La articolul 48, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) În cazul reorganizării ori lichidării judiciare a operatorilor de transport public local cărora le-a fost delegată gestiunea serviciului anterior intrării în vigoare a prezentei legi, consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot cere renegocierea contractului de delegare a gestiunii pe baza prevederilor prezentei legi sau îl vor rezilia organizând o nouă procedură de delegare a gestiunii, în scopul desemnării unui nou operator de transport rutier sau transportator autorizat.
Articolul II Alineatul (1) al articolul III din Legea nr. 328/2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1106 din 28 decembrie 2018, se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul III
(1) Serviciile regulate speciale de transport călători se efectuează pe raza administrativ-teritorială a unei localităţi sau, după caz, a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, în baza unui contract de transport încheiat între operator şi persoana juridică care este beneficiar al transportului sau care a angajat transportul.
Articolul IIILocurile de îmbarcare/debarcare situate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale precum şi condiţiile de acces la acestea pentru operatorii de transport prin servicii regulate speciale sunt stabilite prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale. Articolul IVOrdonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2
(1) Transportul public local de persoane efectuat în interiorul unei localităţi, precum şi transportul public de persoane efectuat în aria teritorială de competenţă a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, aşa cum acesta este definit la art. 2 lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, se reglementează prin legi speciale.
(2) Transportul rutier contracost de persoane prin servicii regulate, la nivel judeţean se reglementează de către consiliul judeţean, care reprezintă autoritatea competentă la nivel judeţean, în limita atribuţiilor conferite prin prezenta ordonanţă de urgenţă.
2. La articolul 3, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins: 61. autoritate competentă - Ministerul Transporturilor, pentru transportul rutier naţional şi internaţional şi consiliile judeţene, pentru transportul rutier contracost de persoane prin servicii regulate, la nivel judeţean. 3. După punctul I, subpunctul 1 al articolului 4 se completează cu o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: c)transport rutier judeţean. 4. La capitolul I, după secţiunea a 4-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 5-a, care va avea următorul cuprins: Secţiunea a 5-aAtribuţiile consiliilor judeţene în domeniul transportului rutier judeţean de persoane Articolul 81
(1) Consiliile judeţene au, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, calitatea de autorităţi competente judeţene şi obligaţia de a înfiinţa autorităţi judeţene de transport prin care să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze, să verifice, să monitorizeze şi să controleze prestarea transportul rutier contracost de persoane prin servicii regulate, la nivel judeţean, desfăşurat între localităţile judeţului.
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), consiliile judeţene au următoarele atribuţii:a)evaluarea fluxurilor de transport de persoane şi determinarea pe baza studiilor de specialitate a cerinţelor de transport judeţean de persoane, precum şi anticiparea evoluţiei acestora; b)stabilirea traseelor judeţene, precum şi autogările şi staţiile publice în care se realizează îmbarcarea/debarcarea persoanelor, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară implicate; c)elaborarea şi aprobarea programelor de transport judeţean de persoane prin servicii regulate, precum şi a capacităţilor de transport necesare; d)participarea şi introducerea datelor aferente programului de transport în aplicaţia electronică specifică în vederea atribuirii traseelor judeţene; e)aprobarea atribuirii traseelor judeţene şi afişarea pe siteul instituţiei a programului de transport judeţean şi a calendarului atribuirii electronice în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale; f)introducerea programului de transport judeţean în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale; g)actualizarea periodică a programelor de transport judeţene, prin modificarea acestora în funcţie de cerinţele de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public local, interjudeţean, internaţional, feroviar, aerian sau naval de persoane; h)întocmirea şi urmărirea realizării programelor de înfiinţare, reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de transport judeţean, în condiţiile legii; i)aprobarea studiilor de fezabilitate privind înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea şi extinderea unei părţi sau a întregului sistem public de transport judeţean, aflat în proprietatea publică sau privată a judeţului; j)proiectarea şi executarea lucrărilor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă sistemelor publice de transport judeţean într-o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor/judeţelor, cu planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, de protecţie a mediului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; k)emiterea de licenţe de traseu pentru transportul rutier judeţean de persoane efectuat cu autobuze prin servicii regulate; l)realizarea seturilor de date spaţiale aferente serviciului de transport rutier judeţean, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.089/2010 al Comisiei din 23 noiembrie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte interoperabilitatea seturilor şi serviciilor de date spaţiale (INSPIRE), cu modificările şi completările ulterioare; m)constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac conform competenţelor stabilite în prezenta ordonanţă de către împuterniciţii preşedintelui consiliului judeţean, precum şi de către ofiţerii şi/sau agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române care au calitatea de poliţişti rutieri; n)în vederea aplicării prevederilor lit. m), în cazul controalelor efectuate în trafic, la solicitarea Consiliului Judeţean, ISCTR efectuează controale comune cu împuterniciţii preşedintelui consiliului judeţean; o)aprobă tarifele propuse de către operatorii economici pentru serviciile de transport judeţean, astfel încât costurile de transport suportate de către utilizatori să aibă în vedere recuperarea integrală a costurilor de exploatare şi un profit rezonabil pentru operatorii de transport.
(3) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice judeţene adoptă hotărâri sau emit dispoziţii, după caz.
(4) Împotriva hotărârilor consiliilor judeţene, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
Articolul VNormele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contracost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul VILa articolul 57 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 14 februarie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: c)împuterniciţii preşedinţilor consiliilor judeţene pentru transportul judeţean, în cazul controlului efectuării controlului în trafic în lipsa personalului prevăzut la lit. a), în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 3 pct. 4, 23, 24, 25, la art. 4 pct. 12, 19, 23, 27, 30, 49, 51 şi 53-56 şi la art. 5 pct. 13 şi 17. Articolul VIIÎn termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice şi Agenţia Naţională pentru Achiziţiile Publice procedează la modificarea, prin ordin comun al preşedinţilor acestora, a documentelor standard şi contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în conformitate cu modificările aduse de prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul VIII
(1) Prestatorii de servicii de transport public judeţean achită obligaţiile legale către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., datorate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, astfel cum sunt prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Sumele încasate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în condiţiile alin. (1), rămân la dispoziţia A.N.R.S.C."
Articolul IXAutoritatea Rutieră Română furnizează, la cerere, gratuit, consiliilor judeţene, informaţiile deţinute cu privire la caracteristicile parcului de vehicule. Articolul X
(1) Valabilitatea actualelor programe de transport judeţean şi, după caz, a licenţelor de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel judeţean, se prelungeşte până la data de 30 iunie 2023.
(2) La solicitarea operatorilor de transport care deţin licenţe valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cuprinse în programul de transport de persoane prin servicii regulate, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prelungeşte, cu plata tarifului aferent, licenţele de traseu, în condiţiile alin. (1), pentru autobuzele deţinute şi nominalizate pe traseul respectiv, în baza de date a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Articolul XIPână la intrarea în vigoare a Normelor metodologice prevăzute la art. 82 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, licenţele de traseu pentru transportul rutier contracost de persoane prin servicii regulate, la nivel judeţean, se emit de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. Articolul XIILegea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare. Articolul XIIIOrdonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.Articolul XIV Hotărârea Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 14 februarie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Vasile-Daniel SuciuMinistrul transporturilor,Alexandru-Răzvan CucPreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,Ionel TescaruMinistrul afacerilor externe,Teodor-Viorel MeleşcanuMinistrul delegat pentru afaceri europene,George CiambaMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciSmartCity5

COMENTARII la OUG 51/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 51 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    BINE ATI VENIT LA "MARIELA LOAN" Obiectivul nostru este de a oferi servicii financiare profesionale excelente tuturor. Ești om de afaceri sau femeie? Vă confruntați cu dificultăți financiare? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere de mici dimensiuni și afaceri medii? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării insuficiente? Aceasta este o oportunitate de a obține un împrumut astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Creditul nostru este 100% garantat pentru securitatea maximă este prioritatea noastră, obiectivul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți un serviciu financiar autentic pe care toți meritați, programul nostru este cel mai rapid mod de a obține împrumutul de care aveți nevoie. rata dobânzii scăzută pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor lunare. Obțineți flexibilitatea de a utiliza în orice scop - de la vacanță, educație, până la achiziții unice. Oferim o varietate de servicii financiare care includ: Împrumuturi personale, Împrumuturi de consolidare a datoriilor, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi garantate de împrumut, Împrumuturi ipotecare, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi student, Împrumuturi comerciale, Credite automate de credit, Împrumuturi de achiziție, împrumuturi pentru construcții, la rate de dobândă scăzute de 3% acordăm împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și agențiilor. Obțineți cele mai bune rezultate pentru familia dvs., casa dvs. de vis și schema noastră generală de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: (marielagonzalezloan@gmail.com) Vă rugăm să scrieți înapoi cu informații despre împrumut; INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT DATE APLICABILE 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stare: 5) Sex: 6) Statutul căsătoriei: 7) Locul de muncă: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă la locul de muncă: 10) Venit lunar: 11) Numărul de credite necesare: 12) Durata împrumutului: 13) Obiectivele împrumutului: 14) Religie: 15) V-ați înregistrat înainte de: 16) Data nașterii: Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: marielagonzalezloan@gmail.com Salutari, Doamna MARIELA GONZALEZ marielagonzalezloan@gmail.com Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm cât mai curând posibil.
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu