Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (5) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.50 din 21.06.2018

privind implementarea Programului guvernamental „INVESTEŞTE ÎN TINE"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 516 din 22 iunie 2018SmartCity1


Având în vedere:implementarea măsurilor de susţinere a tinerilor prevăzute în Programul de guvernare;

faptul cărata şomajului în rândul tinerilor este de 18,3%;

susţinerea tinerilor în procesul de formare pentru a se realiza din punct de vedere profesional şi pentru a se integra armonios în societate;

stimularea tinerilor în vederea asigurării unui nivel ridicat de pregătire profesională, de cultură şi educaţie;

creşterea ocupării şi a mobilităţii forţei de muncă în rândul tinerilor, precum şi îmbunătăţirea calităţii condiţiilor de perfecţionare profesională;

susţinerea tinerilor fără venituri sau cu venituri reduse pentru finalizarea studiilor;

îmbunătăţirea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă şi investirea în capacitatea de inserţie profesională a tinerilor;

evitarea pierderii potenţialului de creştere ca urmare a scăderii nivelului calificărilor, a dispariţiei coeziunii sociale şi a ieşirilor de pe piaţa muncii;

asigurarea posibilităţii tuturor tinerilor cu vârste sub 26 de ani de continuare a educaţiei sau de participare la programe de ucenicie sau stagiu, în termen scurt de la intrarea în şomaj sau de la absolvirea unui sistem de educaţie formală;

sprijinirea reconversiei profesionale, creşterea calitativă a formării profesionale şi încurajarea dezvoltării profesionale a acestora;

asigurarea unei forţe de muncă tinere şi sănătoase şi îmbunătăţirea nivelului cultural al tinerilor,luând în considerare că îmbunătăţirea ocupării şi a nivelului de educaţie a tinerilor reprezintă priorităţi şi direcţii de acţiune de maximă importanţă şi urgenţă, fiind solicitate şi de Uniunea Europeană prin recomandările specifice de ţară, în acest sens Consiliul recomandând ca în perioada 2018-2019 România să întreprindă acţiuni astfel încât să îmbunătăţească programele de actualizare a competenţelor şi să ofere un învăţământ general de calitate, în special pentru romi şi pentru copiii din zonele rurale, având în vedere că dacă măsurile de stimulare a pregătirii profesionale şi a ocupării nu sunt implementate foarte rapid pentru a deveni vizibile efectele macroeconomice şi bugetare de runda a doua, datorită creşterii numărului de salariaţi şi a productivităţii acestora, este posibil să fie afectate echilibrele macroeconomice şi bugetare. Întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1
(1) Se aprobă Programul guvernamental „INVESTEŞTE ÎN TINE", denumit în continuare Programul, care are ca obiect facilitarea accesului la finanţare pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la 26 de ani şi care sunt cuprinşi în sistemul de învăţământ sau care efectuează cursuri de specializare, autorizate de către Ministerul Educaţiei Naţionale, şi după caz, de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.
(2) Facilitarea accesului la finanţare constă în garantarea unui credit în valoare de maximum 40.000 lei, în proporţie de 80% de către stat prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi prin Fondul Român de Contragarantare, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare, precum şi în suportarea dobânzilor şi a cheltuielilor adiacente creditului.
(3) Plăţile de dobândă pentru creditul acordat, precum şi cheltuielile privind comisioanele de analiză şi de gestiune a garanţiilor vor fi suportate din bugetul de stat, prin bugetul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, al cărui preşedinte are calitatea de ordonator terţiar de credite în cadrul Secretariatului General al Guvernului.
(4) În cazul în care beneficiarul creditului nu plăteşte la scadenţă ratele de capital aferente creditului, sumele plătite de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, reprezentând dobânzi, comisioane şi speze bancare, se recuperează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în baza titlului executoriu emis de către aceasta.
(5) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să mandateze Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Fondul Român de Contragarantare în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului, în favoarea băncilor care acordă credite persoanelor fizice în cadrul Programului.
(6) Între Ministerul Finanţelor Publice şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, precum şi cu Fondul Român de Contragarantare se încheie câte o convenţie prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea Programului guvernamental „INVESTEŞTE ÎN TINE".
Articolul 2
(1) Creditul acordat poate fi suplimentat cu până la 20.000 lei în cazul în care beneficiarul se angajează sau este angajat pe perioada derulării creditului.
(2) Pentru acordarea creditului beneficiarul va fi însoţit de cel puţin un codebitor, dacă nu este el angajat.
(3) În cazul beneficiarului Programului cu capacitate de exerciţiu restrânsă, pentru obţinerea creditului este necesar acordul reprezentantului legal.
(4) Împrumutul se va acorda sub forma unui credit cu una sau mai multe tranşe, în funcţie de facturile prezentate la decontare sau plata directă a furnizorului pe baza facturii proformă.
(5) Creditul se acordă pentru o perioadă maximă de 10 ani, inclusiv perioada de graţie.
(6) Beneficiarul împreună cu finanţatorul stabileşte de comun acord o perioadă de graţie, cu obligaţia finanţatorului de a asigura o perioadă de graţie cel puţin egală cu perioada studiilor, nu mai mult de 5 ani, începând de la data acordării creditului.
(7) Destinaţia creditului este de a acoperi nevoile beneficiarilor şi familiilor acestora privind educaţia, sănătatea, cultura, sportul şi de habitat.
(8) Se consideră cheltuieli eligibile următoarele cheltuieli ale beneficiarului, inclusiv ale familiei acestuia:a)plata cărţilor, rechizitelor, cursurilor, revistelor de specialitate; b)plata creşelor, grădiniţelor, şcolilor particulare; c)plata cursurilor de specializare/calificare; d)plata cursurilor de pregătire profesională; e)taxe de studii, inclusiv master, doctorat, MBA; f)plata chiriei şi a utilităţilor; g)plata locurilor de cazare în căminele studenţeşti; h)o parte din construcţia sau achiziţia unei locuinţe; i)modernizarea sau renovarea unei locuinţe; j)costul medicamentelor, analizelor, serviciilor dentare şi al intervenţiilor chirurgicale; k)achiziţionarea de calculatoare, laptopuri, imprimante, softuri de specialitate; l)abonamente sau bilete culturale: cinema, teatru, operă, bibliotecă, muzee; m)costul publicării cărţilor sau al studiilor de specialitate; n)articole sportive; o)taxa de participare la manifestări ştiinţifice şi concursuri; p)cheltuielile de transport pentru deplasări la manifestări ştiinţifice şi concursuri.
(9) Aria de teritorialitate a cheltuielilor prevăzute la alin. (8) lit. a)-n) o reprezintă teritoriul României.
Articolul 3
(1) Prin excepţie de la art. 1, Programul poate fi accesat şi de persoane cu vârsta cuprinsă între 26 şi 55 de ani, dacă acestea sunt cuprinse în sistemul de învăţământ sau efectuează cursuri de reconversie şi/sau specializare profesională.
(2) Această categorie de beneficiari poate accesa un credit de până la 35.000 de lei.
(3) Creditul acordat poate fi suplimentat cu până la 20.000 lei în cazul în care beneficiarul este angajat sau se angajează pe perioada derulării creditului.
(4) Condiţiile de acordare a creditului prevăzute la art. 1 şi 2 se aplică în mod corespunzător.
Articolul 4Plafonul anual al garanţiilor, modalitatea şi condiţiile de acordare, condiţiile de eligibilitate ale băncilor şi a persoanelor fizice beneficiare ale creditului, regulile de gestionare a garanţiilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Garanţiile se acordă în limita plafonului aprobat şi în funcţie de criteriile specifice prevăzute în normele şi procedurile interne de creditare ale băncilor şi în normele de garantare ale Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi ale Fondului Român de Contragarantare. Articolul 5În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv modalitatea şi condiţiile de acordare şi recuperare a garanţiilor, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului. Articolul 6Se acordă prin prezenta ordonanţă de urgenţă mandat special Fondului Român de Contragarantare privind emiterea în numele şi în contul statului a garanţiilor în cadrul Programului, sens în care se completează obiectul de activitate al Fondului Român de Contragarantare stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare, cu operaţiunile desfăşurate în mandat privind analiza şi acordarea garanţiilor în cadrul programelor guvernamentale garantate de statul român. Articolul 7
(1) Contractele prin care Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Fondul Român de Contragarantare acordă garanţiile de stat constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.
(2) Sursa de plată a garanţiilor acordate de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Fondul Român de Contragarantare în numele şi contul statului pentru creditele acordate în cadrul Programului este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, titlul „Alte transferuri" cod 55, alin. „Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat" cod 55.01.50.
(3) Creanţele rezultate din garanţiile acordate şi plătite băncilor sunt asimilate creanţelor bugetare a căror recuperare se face de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Sumele încasate conform alin. (2) sunt venituri ale bugetului de stat, proporţional cu procentul de garantare.PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ioana-Andreea Lambru Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici Preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, Ion Ghizdeanu Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Lia-Olguţa VasilescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 50/2018

 
13.03.2019 13:21:07  Anonim  a scris :
Căutați un împrumut autentic? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la; (ivanapedro85@gmail.com)
   
 
13.03.2019 13:20:42  Anonim  a scris :
Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
   
 
12.02.2019 17:52:59  Anonim  a scris :
Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
   
 
16.10.2018 10:06:43  Anonim  a scris :
Buna tuturor, Sunt un creditor privat, ofer un împrumut la 2% aceasta este o companie legitimă cu onoare și diferență suntem gata să vă ajutăm în orice problemă financiară pe care o oferiți noi oferim toate tipurile de împrumut, deci dacă sunteți interesat de această ofertă de împrumut contactați-ne prin e-mail: (anggadiman1@gmail.com) Furnizați, de asemenea, detaliile următoare pentru a putea continua imediat cu împrumutul. Nume: Suma necesară: Durata: un țară: Scopul împrumutului: Venit lunar: Numar de telefon: Contactați-ne cu detaliile de mai sus pe adresa noastră de email: anggadiman1@gmail.com Vă privește cu toții.
   
 
06.10.2018 17:38:13  Anonim  a scris :
Buna dimineata Aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a vă satisface nevoile financiare, da credite de la 3.000 $ la 1.000.000,00 $ Max, suntem fiabile, eficiente, rapide și dinamice, cu un împrumut garantat de 100%, de asemenea, oferă (euro, lire sterline și dolari.) Rata dobânzii aplicabilă tuturor împrumuturilor (3%) dacă sunteți interesat să vă întoarceți la noi. prin (Albertodamian112@gmail.com: Serviciile oferite includ: * Îmbunătățirea casei * Creditele inventatorului * Împrumut pentru consolidarea datoriilor * Credite pentru afaceri * Imprumuturi personale. Contactați-ne astăzi și suntem bucuroși să facem afaceri Trimiteți-ne un e-mail cu Albertodamian112@gmail.com
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 4945 2018
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Hotărârea 95 2019
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 111 2007
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 978 2002
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp posibil, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 162 2012
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 128 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Căutați un împrumut autentic? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1374 2013
    Căutați un împrumut autentic? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la; (ivanapedro85@gmail.com)
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 50/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu