E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 2 din actul OUG 41 2004 in legatura cu Ordin 2371 1997
Articolul 1 din actul OUG 41 2004 modifica articolul 3 din actul Legea 7 1996
Articolul 1 din actul OUG 41 2004 abrogă articolul 4 din actul Legea 7 1996
Articolul 1 din actul OUG 41 2004 modifica articolul 5 din actul Legea 7 1996
Articolul 1 din actul OUG 41 2004 modifica articolul 6 din actul Legea 7 1996
Articolul 1 din actul OUG 41 2004 modifica articolul 9 din actul Legea 7 1996
Articolul 1 din actul OUG 41 2004 modifica articolul 20 din actul Legea 7 1996
Articolul 1 din actul OUG 41 2004 modifica articolul 22 din actul Legea 7 1996
Articolul 1 din actul OUG 41 2004 modifica articolul 50 din actul Legea 7 1996
Articolul 1 din actul OUG 41 2004 modifica articolul 52 din actul Legea 7 1996
Articolul 1 din actul OUG 41 2004 modifica articolul 56 din actul Legea 7 1996
Articolul 1 din actul OUG 41 2004 abrogă articolul 57 din actul Legea 7 1996
Articolul 1 din actul OUG 41 2004 modifica articolul 60 din actul Legea 7 1996
Articolul 2 din actul OUG 41 2004 in legatura cu Legea 7 1996
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 41 din 27 mai 2004

pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 509 din  7 iunie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere necesitatea realizarii la termenele stabilite a angajamentelor asumate de Romania in perspectiva aderarii la Uniunea Europeana, ce se regasesc in Programul social pentru perioada 2003 - 2004, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.610/2003,
    tinand cont de recomandarea Bancii Mondiale de a unifica cele doua unitati de management care realizeaza derularea Proiectului cadastrului si publicitatii imobiliare,
    in scopul crearii sistemului unic de cadastru, in concordanta cu Declaratia asupra cadastrului in Europa, adoptata la Congresul de la Granada in anul 2002, conform careia informatiile din cadastru trebuie sa fie disponibile pentru toti cetatenii, pentru toate institutiile publice si private,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Titlul I va avea urmatorul cuprins:
    "Regimul general al cadastrului si publicitatii imobiliare"
    2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Se infiinteaza Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, denumita in continuare Agentia Nationala, ca institutie publica cu personalitate juridica, unica autoritate in domeniu, aflata in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, prin reorganizarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si preluarea activitatii privind publicitatea imobiliara de la Ministerul Justitiei.
    La nivelul fiecarui judet si in municipiul Bucuresti se infiinteaza oficiile de cadastru si publicitate imobiliara ca unitati cu personalitate juridica in subordinea Agentiei Nationale, prin reorganizarea actualelor oficii judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti si a birourilor de carte funciara de pe langa judecatorii.
    Se infiinteaza Centrul National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie ca unitate cu personalitate juridica in subordinea Agentiei Nationale, prin reorganizarea Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie.
    Agentia Nationala este condusa de un consiliu de administratie format din 9 membri, incluzand reprezentanti din sectorul public si privat, numiti exclusiv pe criterii de competenta profesionala, dintre care unul este directorul general al Agentiei Nationale si presedinte al consiliului de administratie.
    Membrii consiliului de administratie si directorul general sunt numiti si revocati din functie de ministrul administratiei si internelor.
    Organizarea, functionarea, atributiile si competentele consiliului de administratie si ale directorului general se vor stabili prin regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale, care se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
    Directorul general indeplineste atributiile si responsabilitatile ordonatorului de credite si reprezinta Agentia Nationala pe plan intern si international."
    3. Articolul 4 se abroga.
    4. La articolul 5, litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) coordoneaza si controleaza executarea lucrarilor de cadastru si asigura inscrierea imobilelor in registrul de publicitate imobiliara la nivelul intregii tari;"
    5. La articolul 5, litera i) se abroga.
    6. La articolul 5, dupa litera a) se introduce litera a^1), iar dupa litera j) se introduc literele k), l), m), n) si o) cu urmatorul cuprins:
    "a^1) coordoneaza, controleaza si executa, dupa caz, lucrari de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie si teledetectie la nivelul intregii tari;
    ...........................................................................
    k) avizeaza, inainte de depunerea lor in instanta de judecata, expertizele efectuate de expertii judiciari in specialitatea topografie, geodezie si cadastru;
    l) asigura inscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifica sau se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a celorlalte persoane interesate;
    m) asigura inscrierea cailor de atac impotriva inregistrarilor de carte funciara;
    n) asigura inscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati si litigii judiciare in legatura cu bunul imobil;
    o) indeplineste si alte atributii ce au legatura cu activitatea specifica."
    7. Alineatul 1 al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Atributiile si raspunderile oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, precum si ale Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare ale acestora, aprobate prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale."
    8. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei Nationale si ale unitatilor subordonate se asigura integral din venituri proprii.
    Veniturile proprii se constituie din:
    a) incasari din servicii prestate;
    b) tarife stabilite conform actelor normative;
    c) inchirieri de spatii si aparatura;
    d) donatii si sponsorizari primite potrivit legii;
    e) dobanzi aferente disponibilitatilor din conturi si din depozite;
    f) alte venituri.
    Tarifele se stabilesc, se modifica si se actualizeaza prin hotarare a consiliului de administratie al Agentiei Nationale, cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor.
    Veniturile incasate se vireaza in contul Agentiei Nationale deschis la Trezoreria Statului.
    Agentia Nationala poate colabora cu persoane fizice si juridice romane sau straine de specialitate, in conditiile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzatoare domeniului sau de activitate.
    Agentia Nationala poate contracta credite bancare in conditiile prevazute de lege.
    Agentia Nationala intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Excedentele anuale se reporteaza in anul bugetar urmator.
    Ministerul Administratiei si Internelor, prin Agentia Nationala, isi va asuma intreaga responsabilitate in implementarea Proiectului cadastrului si publicitatii imobiliare, finantat prin imprumut de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), si a celorlalte acorduri internationale ce implica imprumuturi nerambursabile sau garantii de la stat, asumate anterior de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, inclusiv pentru partea preluata de la Ministerul Justitiei.
    Agentia Nationala va face toate demersurile necesare amendarii acordurilor de imprumut internationale pentru a se realiza inlocuirea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si a Ministerului Justitiei cu Agentia Nationala."
    9. Alineatul 1 al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Publicitatea imobiliara intemeiata pe sistemul de evidenta al cadastrului general are ca obiect inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din acelasi teritoriu administrativ si se realizeaza de catre oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, pentru imobilele situate in raza de activitate a acestora."
    10. Dupa alineatul 1 al articolului 20 se introduc alineatele 1^1, 1^2, 1^3, 1^4 si 1^5 cu urmatorul cuprins:
    "Activitatea de publicitate imobiliara in cadrul oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara este in responsabilitatea unui registrator asimilat consilierului juridic.
    Ocuparea postului de registrator se va face in urma sustinerii unui concurs organizat de Agentia Nationala.
    Prin exceptie de la prevederile alin. 1^2, pana la data organizarii concursului, registratorii pot fi numiti din cadrul angajatilor birourilor de carte funciara, care nu indeplinesc conditiile de studii, dar au cel putin 5 ani experienta in domeniul publicitatii imobiliare.
    Registratorul raspunde pentru activitatea sa in conditiile legii.
    In cadrul Agentiei Nationale se va infiinta Directia de publicitate imobiliara care va coordona activitatea birourilor de carte funciara din cadrul oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, in vederea respectarii legilor si reglementarilor in materie."
    11. Alineatul 1 al articolului 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor inscrie in cartea funciara pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis, numai daca acel act s-a incheiat in forma autentica."
    12. Alineatul 1 al articolului 50 va avea urmatorul cuprins:
    "In cazul in care registratorul admite cererea, dispune inscrierea prin incheiere, daca inscrisul indeplineste din punct de vedere formal urmatoarele conditii:
    a) cerintele de validitate a actului juridic incheiat in forma autentica sau, dupa caz, a certificatului de mostenitor;
    b) indica numele partilor;
    c) individualizeaza imobilul printr-un identificator unic;
    d) este insotit de o traducere legalizata, daca actul nu este intocmit in limba romana."
    13. Alineatul 2 al articolului 52 va avea urmatorul cuprins:
    "Incheierea de inscriere sau de respingere poate fi atacata cu plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la instanta competenta din circumscriptia in care se afla imobilul. Plangerea impotriva incheierii de inscriere se depune la biroul de carte funciara si se inscrie in cartea funciara. Biroul de carte funciara este obligat sa inainteze plangerea, insotita de dosarul inscrierii si copia cartii funciare, la instanta competenta."
    14. Alineatul 1 al articolului 56 va avea urmatorul cuprins:
    "Notarul public care a intocmit actul prin care se transmite, se modifica, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat sa ceara din oficiu inscrierea in cartea funciara, in ziua intocmirii lui sau cel mai tarziu a doua zi, la biroul de carte funciara in a carui raza de activitate se afla imobilul. Despre exercitarea acestei obligatii se va face mentiune expresa in cuprinsul actului sau, dupa caz, al certificatului de mostenitor."
    15. Articolul 57 se abroga.
    16. Articolul 60 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 60
    In regiunile de carte funciara supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cartile funciare sau, dupa caz, Legii nr. 242/1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii din Vechiul Regat in carti de publicitate funciara, inscrierile privitoare la imobile, cuprinse in cartile funciare sau, dupa caz, in cartile de publicitate funciara, vor continua sa fie facute in aceste carti, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.
    In regiunile de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare, pana la deschiderea cartii funciare, privilegiile si ipotecile legale, sechestrul, urmarirea imobilului, a fructelor si veniturilor sale, punerea in miscare a actiunii penale, precum si actiunile pentru apararea drepturilor reale privitoare la imobilele neinscrise in cartea funciara vor continua sa fie inscrise in vechile registre de publicitate imobiliara.
    In cazul inscrierii unei constructii, a dezmembrarii sau alipirii unui corp funciar inscris intr-o carte funciara intocmita in baza Decretului-lege nr. 115/1938, pentru imobilul desprins se va deschide o noua carte funciara, potrivit prevederilor prezentei legi."
    Art. 2
    (1) Pana la preluarea lor, birourile de carte funciara si personalul acestora isi vor continua activitatea in cadrul judecatoriilor, in acord cu procedurile mentionate in cadrul titlului II cap. II din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului justitiei nr. 2.371/C/1997 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor, cu modificarile ulterioare.
    (2) Birourile de carte funciara din cadrul judecatoriilor vor continua sa colecteze taxele si tarifele cu privire la activitatea de publicitate imobiliara pana la data la care vor fi preluate efectiv de oficiile de cadastru si publicitate imobiliara.
    Art. 3
    Organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 4
    Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara va intocmi si va publica un plan si un raport anual de activitate.
    Art. 5
    (1) Spatiile aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti, respectiv in administrarea tribunalelor pentru birourile de carte funciara in care isi desfasoara activitatea aceste oficii si cel al municipiului Bucuresti, Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie si birourile de carte funciara care isi desfasoara activitatea in imobile separate trec in administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si in folosinta gratuita a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara judetene si al municipiului Bucuresti si a Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie.
    (2) Spatiile aflate in proprietatea publica a statului si in administrarea oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti, respectiv in administrarea judecatoriilor pentru birourile de carte funciara care isi desfasoara activitatea in imobile separate, trec in administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si in folosinta gratuita a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara judetene si al municipiului Bucuresti.
    (3) Spatiile aflate in incinta instantelor judecatoresti se elibereaza pana la data de 31 decembrie 2004.
    (4) Patrimoniul Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, al oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti, al Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie si bunurile materiale si arhiva utilizate de birourile de carte funciara trec in proprietatea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. De la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta bunurile in cauza vor fi preluate de structurile nou-create, prin protocol, conform planului aprobat prin ordin comun al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si al ministrului justitiei, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2004.
    Art. 6
    (1) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate vor prelua personalul de specialitate din cadrul Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, al oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti, al Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie si al birourilor de carte funciara.
    (2) Personalul preluat poate opta intre mentinerea calitatii avute anterior reorganizarii sau cea de personal contractual in cadrul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
    (3) Personalul preluat beneficiaza de salariile si de drepturile avute anterior, pana la incheierea contractului colectiv sau individual de munca, dupa caz. Personalul care va beneficia de prevederile prezentei ordonante de urgenta este personalul contractual.
    (4) Salarizarea personalului din structura Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si a unitatilor subordonate se va face potrivit prevederilor legale in vigoare, referitoare la institutiile publice cu finantare integrala din venituri proprii.
    Art. 7
    (1) Corespunzator sarcinilor preluate, se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificari in structura bugetului de stat, respectiv in volumul si in structura bugetelor Ministerului Administratiei si Internelor si Ministerului Justitiei pe anul 2004, la propunerea ordonatorilor principali de credite, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a hotararii privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
    (2) Ministerul Justitiei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, este abilitat sa introduca modificarile corespunzatoare in structura numarului maxim de posturi si a cheltuielilor cu salarii pe anul 2004.
    Art. 8
    In cuprinsul actelor normative in vigoare, ori de cate ori se fac trimiteri la dispozitii abrogate sau modificate in temeiul prezentei ordonante de urgenta, trimiterea se va considera a fi facuta, cand este cazul, la dispozitiile corespunzatoare care le inlocuiesc, cu exceptia sintagmei "cadastru de specialitate", care se redefineste ca "sistem informational specific domeniului de activitate".
    Art. 9
    Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de stat

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         p. Ministrul justitiei,
                         Rodica Constantinovici,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 41/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 41 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Legea 144 2008
    I feel so blessed again in my marriage after Prof Remmy(+27660670249) brought back my husband that separated with me for good 3 months. AM NATALIE KEYMAN from MEMPHIS,USA . i really ain't know what would be enough to thank Prof Remmy for his powerful helping hand in my life. My husband separated with me for 3 years hence being in pain & agony without him. I searched for help everywhere but nothing worked out not until I met Prof Remmy who I contacted online through his website (https://www.psychicremmy.com/). I explained my situation to him and he promised that my husband will get back to me within 48 hours. I believed in him and as he prepared a powerful love spell to bring back my husband permanently. Thomas called me exactly within 48 hours as Prof Remmy had said initially before performing the rituals. He pleaded and said he needs me back and now we are living happily again for the past 9 months. Everyone out there reading my article that needs help should contact him... Email: psychicremmy@gmail.com or Visit: (https://www.psychicremmy.com/).
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
ANONIM a comentat Decizia 385 2016
    I want to thank a very kind and powerful psychic who brought back my ex wife who left me she told me she wants to be alone and left me and the kids I was devastated everyday i keep thinking how i would live without her one day i was online when I found Priest Ade website then i contacted him, He told me not to worry she will be back in 24hours after he cast his love spell i had some doubt though but i just did all he instructed and had a little faith, To my greatest surprise the next day she was back to me and the family she told me she was sad because she couldn't get pregnant since we have been trying but Priest Ade also solved that now she is 3 weeks pregnant I'm so excited i highly recommend him he is powerful and can help you too with different problems email him now at ancientspiritspellcast@gmail.com OR ancientspiritspellcast@yahoo.com And his website https://ancientspiritspell.wordpress.com OR WhatsApp +234 905 472 7023
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu