Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 230 din 24 noiembrie 2000

privind organizarea si functionarea fondurilor universale de pensii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 624 din  4 decembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta ordonanta de urgenta face parte dintr-un ansamblu de acte normative referitoare la reforma sistemului de pensii.
    (2) Prezenta ordonanta de urgenta, impreuna cu actele normative adoptate in aplicarea sa, defineste cadrul legal referitor la constituirea, organizarea si functionarea sistemului fondurilor universale de pensii.
    (3) Scopul fondurilor universale de pensii este colectarea si investirea contributiilor platite de catre participanti in vederea obtinerii unei pensii sub forma unei anuitati la data retragerii, in conditiile prevazute la art. 88.
    (4) Fondurile universale de pensii se constituie pe baza contributiilor de la persoanele obligate prin prezenta ordonanta de urgenta si de la cele care contribuie in mod voluntar la aceste fonduri.
    (5) Prezenta ordonanta de urgenta contine prevederi referitoare la pensiile care se vor plati sub forma de anuitati de catre furnizorii de anuitati, in vederea suplimentarii pensiilor primite de la sistemul public de pensii.
    (6) Prezenta ordonanta de urgenta cuprinde prevederi referitoare la constituirea Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii, avand drept misiune protejarea intereselor membrilor fondurilor universale de pensii, autorizarea si supravegherea prudentiala a activitatii societatilor de pensii, fondurilor universale de pensii si furnizorilor de anuitati.
    (7) Prezenta ordonanta de urgenta contine prevederi referitoare la garantiile oferite persoanelor care contribuie la fondurile universale de pensii, prin Fondul National de Garantie pentru Pensii constituit de societatile de pensii si furnizorii de anuitati.
    Art. 2
    In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    (1) In raport cu o persoana fizica sau juridica numita prima entitate, persoana afiliata reprezinta:
    a) un actionar sau un grup de actionari care detin mai mult de 10% din totalul actiunilor emise;
    b) orice entitate in care prima entitate detine, direct sau indirect, mai mult de 10% din totalul actiunilor emise;
    c) orice alta entitate in cadrul careia un actionar detine (direct sau indirect) mai mult de 30% din totalul actiunilor emise si, in acelasi timp, detine (direct sau indirect) mai mult de 30% din totalul actiunilor emise de prima entitate;
    d) orice membru al consiliului de administratie sau al oricarui alt organ de conducere sau supraveghere al respectivei entitati;
    e) sotul/sotia sau o ruda pana la gradul al treilea ori un afin pana la gradul al doilea inclusiv al oricarei persoane mentionate la lit. a) - d).
    (2) Fondul universal de pensii reprezinta un fond constituit prin contract de societate civila particulara, administrat de o societate de pensii.
    (3) Activ net reprezinta valoarea care se obtine din deducerea valorii obligatiilor din valoarea activelor.
    (4) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii reprezinta institutia publica autonoma de interes national, cu personalitate juridica, cu sediul in municipiul Bucuresti, avand misiunea de a proteja interesele membrilor fondurilor, de a asigura supravegherea prudentiala a societatilor de pensii, a fondurilor de pensii, a furnizorilor de anuitati si a custozilor, de a realiza informarea publicului asupra pietei fondurilor universale de pensii, de a asigura buna functionare a sistemului fondurilor universale de pensii si de a elabora reglementarile privind activitatea entitatilor care ofera servicii acestor fonduri.
    (5) Membru reprezinta o persoana fizica semnatara a contractului de societate civila prin care se constituie fondul universal de pensii sau a unui act de aderare la acesta, in numele careia a fost deschis un cont la fondul universal de pensii in cazurile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta sau care a fost repartizata de Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii la un fond universal de pensii, si care nu este pensionar.
    (6) Beneficiar reprezinta sotul supravietuitor al unui membru al fondului sau, daca este cazul, copiii sub 16 ani sau cei care isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizat potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani.
    (7) Data de transfer reprezinta data la care se efectueaza transferul sumelor aflate in contul unui membru de la un fond universal de pensii la altul.
    (8) Transferul de plati reprezinta transferul sumelor din contul unui membru deschis la un fond universal de pensii, catre un alt fond universal de pensii sau transferul acestor sume in alte conturi deschise in cadrul aceluiasi fond universal de pensii.
    (9) Data de convertire reprezinta data la care se convertesc in unitati de cont contributiile membrilor si sumele care fac obiectul transferului de plati, in conformitate cu valoarea unitatilor de cont la acea data.
    (10) Retragere reprezinta transferul a cel putin unei parti din sumele existente intr-un cont, la un furnizor de anuitati, in vederea obtinerii unei anuitati in conformitate cu prevederile art. 88.
    (11) Anuitate reprezinta suma de bani platita lunar de catre furnizorul de anuitati sub forma de pensie unui membru care se retrage, ca urmare a valorii acumulate in contul individual pe baza contributiilor platite la fondurile universale de pensii si a randamentului investitiilor efectuate cu acestea.
    (12) Furnizor de anuitati reprezinta o societate de pensii sau o societate comerciala care indeplineste conditiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta si care plateste anuitatile prevazute de aceasta.
    (13) Eligibilitate reprezinta suma conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana fizica pentru a deveni membru al unui fond universal de pensii.
    (14) Beneficii colaterale reprezinta orice fel de avantaje, cum ar fi facilitatile in bani, plata penalitatilor pentru incetarea platii contributiei la alte fonduri universale de pensii sau daruri, altele decat beneficiile care rezulta din calitatea de membru al fondului universal de pensii.
    (15) Contact personal reprezinta orice fel de intalnire, convorbire telefonica sau corespondenta adresata personal, intre angajatul, reprezentantul sau agentul societatii de pensii si persoana in cauza ori intre orice persoana afiliata si persoana in cauza.
    (16) Fondul national de garantie pentru pensii reprezinta un fond constituit de societatile de pensii si furnizorii de anuitati in vederea garantarii contributiilor platite de membri si a anuitatilor platite de furnizorii de anuitati.
    (17) Reglementari reprezinta acte normative emise de Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii in aplicarea prezentei ordonante de urgenta, care sunt obligatorii pentru societati de pensii, fonduri universale de pensii, furnizori de anuitati, custozi, dupa caz. In aceasta categorie se includ: regulamente, norme, circulare si alte acte cu caracter general emise de Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    (18) Societate de pensii reprezinta societatea pe actiuni care administreaza un fond universal de pensii si care poate furniza anuitati, constituita in conformitate cu dispozitiile speciale ale prezentei ordonante de urgenta si cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (19) Agent de vanzari reprezinta o persoana fizica sau juridica abilitata in baza autorizarii unei societati de pensii sa prezinte potentialilor membri avantajele aderarii la fondul universal de pensii administrat de societatea respectiva si sa colecteze semnaturile pe actele de aderare individuale ale membrilor, conform conditiilor prevazute in contractul de mandat incheiat cu societatea de pensii, cu respectarea reglementarilor in domeniu elaborate de Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    (20) Custode reprezinta o banca persoana juridica romana sau o sucursala a unei banci straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, care pastreaza activele unui fond universal de pensii pe baza unui contract de depozitare incheiat cu societatea de pensii care administreaza fondul respectiv.

    CAP. 2
    Societatile de pensii

    Art. 3
    Societatea de pensii se constituie sub forma unei societati comerciale pe actiuni si administreaza un fond universal de pensii, denumit in continuare fond.
    Art. 4
    (1) Denumirea societatii de pensii va contine cuvintele "Societate de administrare a fondurilor universale de pensii".
    (2) Numai societatile de pensii legal constituite si carora li s-a acordat licenta in conformitate cu prezenta ordonanta de urgenta sunt indreptatite sa foloseasca in denumirea lor cuvintele prevazute in alin. (1).
    (3) Daca o societate de pensii nu face o cerere pentru licenta conform art. 31 intr-un termen de 30 de zile de la data inmatricularii sau daca, dupa incheierea procedurii prevazute in art. 31 alin. (2), Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii nu ii acorda licenta, la cererea acestei comisii societatea de pensii va fi radiata de la registrul comertului.
    Art. 5
    (1) Societatea de pensii are ca obiect exclusiv de activitate administrarea fondului, reprezentarea acestuia in raporturile cu tertii, furnizarea de anuitati, precum si alte activitati legate direct de activitatea principala, stabilite prin reglementari ale Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    (2) Administrarea unui fond universal de pensii desemneaza serviciile prestate exclusiv de societatea de pensii unui fond universal de pensii prin care se asigura:
    a) gestionarea operatiunilor zilnice ale fondului;
    b) gestionarea si custodia tuturor documentelor privind fondul si membrii sai;
    c) transferul de plati si decontarea cheltuielilor privind operatiunile fondului;
    d) colectarea si convertirea contributiilor membrilor si actualizarea informatiilor din conturile acestora;
    e) administrarea activelor fondului universal de pensii;
    f) furnizarea documentelor privind participarea la fond, notificarea, informarea periodica si retragerea membrilor de la fond;
    g) gestionarea relatiilor cu furnizorul de anuitati, daca este cazul, custodele si Fondul national de garantie pentru pensii;
    h) elaborarea, prezentarea, depunerea, publicarea si distribuirea rapoartelor prevazute in reglementarile Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii;
    i) alte activitati reglementate de Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii, tinand seama de legislatia in vigoare si de reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si ale Bancii Nationale a Romaniei.
    (3) O societate de pensii poate administra numai un singur fond.
    (4) O societate de pensii nu poate participa la capitalul social al altei societati de pensii.
    Art. 6
    Societatea de pensii administreaza un fond in schimbul unei sume calculate in conformitate cu prevederile art. 103 si 104.
    Art. 7
    (1) Capitalul social al unei societati de pensii nu poate fi constituit si nici majorat prin subscriptie publica.
    (2) Actiunile unei societati de pensii sunt actiuni nominative si nu pot fi transformate in actiuni la purtator.
    (3) Societatea de pensii nu va emite actiuni preferentiale.
    Art. 8
    (1) Capitalul social minim al unei societati de pensii este valoarea in lei, calculata la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei, a sumei de 9 milioane euro.
    (2) Capitalul social al unei societati de pensii este subscris si varsat exclusiv in numerar.
    (3) Capitalul social al unei societati de pensii trebuie sa fie varsat integral la momentul constituirii acesteia.
    (4) La constituire aportul de capital va fi varsat intr-un cont, cu dobanda la vedere sau la termen, deschis la o banca persoana juridica romana sau la o sucursala a unei banci straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei.
    (5) Capitalul social al unei societati de pensii nu poate proveni din imprumuturi sau credite si nu poate fi in nici un fel grevat de sarcini.
    Art. 9
    (1) Societatea de pensii este obligata sa mentina permanent in forma lichida echivalentul in lei al sumei de 2 milioane euro, calculata la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei. Periodicitatea la care se va face echivalarea va fi stabilita prin reglementarile Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii. Suma rezultata in urma echivalarii nu poate depasi echivalentul in lei al capitalului social minim prevazut la art. 8 alin. (1).
    (2) Societatea de pensii este obligata sa notifice fara intarziere Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii orice reducere a capitalului social sub nivelul prevazut la art. 8 alin. (1).
    (3) In conditiile alin. (2) societatea de pensii este obligata sa reintregeasca capitalul social la nivelul prevazut de art. 8 alin. (1), in termenul precizat de Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii, care nu poate fi mai mic de 3 luni si mai mare de 12 luni.
    (4) Neindeplinirea obligatiei de reintregire a capitalului social in termenul stabilit de Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii conduce la retragerea licentei.
    Art. 10
    (1) Societatea de pensii este obligata sa contribuie la Fondul national de garantie pentru pensii.
    (2) Administrarea Fondului national de garantie pentru pensii se face de catre un comitet de administrare, format din presedintele Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii, care este si presedintele comitetului de administrare, si din cate un reprezentant al fiecarei societati de pensii si al fiecarui furnizor de anuitati in situatia in care acestia nu sunt organizati ca societati de pensii. Din comitetul de administrare fac parte si doi membri, reprezentanti ai organizatiilor sindicale si patronale, nominalizati de Consiliul Economic si Social.
    (3) Activele fondului national de garantie pentru pensii se constituie din contributiile platite de societatile de pensii, conform prevederilor alin. (4), si din veniturile realizate prin investirea acestor contributii.
    (4) Contributia societatii de pensii pentru Fondul national de garantie pentru pensii reprezinta un procent din valoarea activului net al fondului administrat de societatea respectiva.
    (5) Contributia prevazuta la alin. (4) se plateste din profitul anual brut al societatii de pensii sau din resurse proprii, daca societatea de pensii nu realizeaza profit in anul respectiv.
    (6) Marimea contributiei datorate de societatile de pensii Fondului national de garantie pentru pensii se stabileste prin reglementari ale Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii, astfel incat valoarea totala a activelor Fondului national de garantie pentru pensii sa nu fie mai mare de 0,1% din valoarea activului net al tuturor fondurilor universale de pensii, cu conditia ca obligatiile unui fond sa nu depaseasca aceasta valoare totala.
    (7) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii va elabora statutul Fondului national de garantie pentru pensii, care va cuprinde metoda de plata a contributiilor, data la care se efectueaza platile, administrarea si modul de investire a activelor, periodicitatea evaluarii Fondului national de garantie pentru pensii, precum si alte prevederi care sa asigure buna functionare a acestui fond.
    (8) Utilizarea sumelor din Fondul national de garantie pentru pensii se realizeaza conform dispozitiilor cap. XV.
    Art. 11
    (1) O persoana fizica sau juridica poate fi actionar numai la o singura societate de pensii.
    (2) Persoanele afiliate pot fi actionari numai la aceeasi societate de pensii.
    Art. 12
    (1) Achizitiile sau tranzactiile cu actiunile unei societati de pensii sunt supuse aprobarii prealabile a Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (4), sub sanctiunea nulitatii.
    (2) Societatea de pensii solicita aprobarea Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii, in numele entitatii care intentioneaza sa achizitioneze sau sa tranzactioneze actiuni.
    (3) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii aproba achizitionarea sau tranzactionarea actiunilor intr-un termen de 30 de zile, daca entitatea care intentioneaza sa achizitioneze sau sa tranzactioneze actiuni indeplineste conditiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta pentru fondatorii unei societati de pensii.
    (4) In situatia in care achizitia sau tranzactionarea actiunilor se face de un actionar al respectivei societati de pensii, acesta este obligat sa instiinteze Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii intr-un termen de 14 zile de la data incheierii acesteia.
    Art. 13
    Membrii consiliului de administratie al unei societati de pensii sunt numiti si revocati de adunarea generala.
    Art. 14
    (1) Membrii consiliului de administratie al unei societati de pensii trebuie sa indeplineasca conditiile cerute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si, de asemenea, cumulativ, urmatoarele conditii suplimentare:
    a) sa fie absolventi ai unei institutii de invatamant superior;
    b) sa aiba experienta profesionala de cel putin 3 ani in domeniul financiar-bancar sau in asigurari.
    (2) Cel putin o treime din membrii consiliului de administratie trebuie sa fie licentiati in economie sau in drept.
    Art. 15
    (1) Membrii consiliului de administratie al unei societati de pensii nu pot fi membri in consiliul de administratie:
    a) al unei alte societati de pensii;
    b) al custodelui care pastreaza activele fondului;
    c) al unei persoane afiliate in legatura cu persoanele mentionate la lit. a) si b).
    (2) Interdictia prevazuta la alin. (1) se aplica si persoanelor care au raporturi de munca, comerciale sau alte raporturi similare cu persoanele mentionate in acel alineat.
    Art. 16
    (1) Societatea de pensii raspunde fata de membrii fondului pentru prejudiciile rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor care ii revin cu privire la administrarea activelor si reprezentarea fondului.
    (2) Incredintarea executarii anumitor obligatii ale unei societati de pensii catre un tert nu limiteaza raspunderea acelei societati de pensii.
    (3) Societatea de pensii este raspunzatoare pentru recrutarea, instruirea, monitorizarea si conducerea agentilor de vanzari, in conformitate cu reglementarile Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    Art. 17
    (1) Urmatoarele persoane sunt obligate sa trateze informatiile privind activitatea unui fond universal de pensii ca secret profesional:
    a) membrii consiliului de administratie, ai comitetului de directie sau ai oricaror alte organisme participative de management ale societatii de pensii, custodelui si furnizorului de anuitati;
    b) orice persoana care se afla in raporturi de munca sau alte raporturi similare cu societatea de pensii, custodele sau furnizorul de anuitati;
    c) orice persoana afiliata societatii de pensii, fondului universal de pensii, custodelui si furnizorului de anuitati;
    d) orice persoana angajata de o persoana afiliata societatii de pensii, fondului universal de pensii, custodelui si furnizorului de anuitati;
    e) membrii Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii si persoanele angajate ale acestei institutii.
    (2) Prin secret profesional, in sensul alin. (1), se intelege orice informatie referitoare la membri, fondul universal de pensii, societatea de pensii a acestuia, custode si furnizorul de anuitati, a carei dezvaluire poate afecta interesele membrilor unui fond sau interesele participantilor la activitatile desfasurate de fond, societatea de pensii sau de persoanele afiliate acestora.
    (3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) informatiile a caror dezvaluire este considerata de Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii ca fiind in interesul membrilor fondurilor sau in interes public.
    Art. 18
    Societatea de pensii nu poate utiliza propriile sale active pentru:
    a) tranzactionarea sau dobandirea in orice alt mod de actiuni, alte valori mobiliare sau drepturi in orice alta entitate, cu exceptia cazului in care achizitioneaza o alta societate de pensii in conformitate cu prevederile art. 20;
    b) acordarea de imprumuturi si de garantii;
    c) garantarea contractarii de imprumuturi sau credite, inclusiv emiterea de obligatiuni, care depasesc cumulat 10% din valoarea capitalului social.
    Art. 19
    (1) Societatea de pensii este obligata sa pastreze pe termen nelimitat, sub forma de arhiva, toate documentele si orice alte evidente referitoare la fondul pe care il administreaza.
    (2) In cazul lichidarii societatii de pensii toate documentele si orice alte evidente referitoare la fondul pe care l-a administrat vor fi pastrate timp de 50 de ani de lichidatorul societatii.
    (3) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii va emite reglementari cu privire la forma de arhivare, documentele de arhivat, precum si alte precizari de detaliu referitoare la arhivare.
    Art. 20
    (1) O societate de pensii poate dobandi o parte sau tot capitalul social al altei societatii de pensii numai cu acordul prealabil scris al Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii, sub rezerva prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996.
    (2) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii aproba operatiunea, cu exceptia situatiilor in care considera ca:
    a) nu este in interesul membrilor fondurilor administrate de societatile de pensii respective;
    b) una dintre societati sau amandoua nu vor indeplini cerintele prezentei ordonante de urgenta sau ale altor legi cu incidenta in domeniu.

    CAP. 3
    Constituirea si autorizarea societatilor de pensii

    Art. 21
    (1) Infiintarea unei societati de pensii este supusa autorizarii prealabile de catre Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    (2) Societatea de pensii nu poate fi inmatriculata la registrul comertului fara autorizatia de constituire emisa de Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    (3) Societatea de pensii trebuie sa obtina dupa inmatriculare o licenta separata de la Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii pentru a putea administra un fond.
    Art. 22
    Cererea pentru autorizarea constituirii unei societati de pensii (cerere de autorizare) si cererea pentru obtinerea licentei de administrare a fondului (cerere de licenta) trebuie sa fie adresate Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii in conformitate cu prevederile prezentului capitol si cu reglementarile emise de aceasta.
    Art. 23
    Cererea de autorizare va fi intocmita de fondatorii societatii de pensii si va fi insotita de urmatoarele documente:
    a) proiectul actului constitutiv al societatii de pensii;
    b) declaratie de intentie a fondatorilor pentru constituirea societatii de pensii;
    c) dovada ca fondatorii detin resursele financiare necesare in vederea subscrierii si varsarii capitalului social;
    d) dovada platii obligatiilor fiscale ale fondatorilor;
    e) proiectul regulamentului de organizare a societatii de pensii;
    f) lista cuprinzand fondatorii, care va cuprinde informatii referitoare la eventuala lor calitate de persoane afiliate, la natura legaturilor dintre ei, documente referitoare la statutul lor juridic si la provenienta resurselor financiare care se constituie ca aport la capitalul social al societatii de pensii;
    g) lista cuprinzand candidatii pentru consiliul de administratie si, daca este cazul, pentru comitetul de directie al societatii de pensii, la care se anexeaza declaratiile candidatilor conform carora acestia sunt de acord sa isi exercite atributiile si sa indeplineasca obligatiile care le revin potrivit prezentei ordonante de urgenta, precum si curriculum vitae in care sa se specifice calificarea si experienta profesionala a fiecaruia;
    h) cazierele judiciare ale persoanelor fizice prevazute la lit. f) si g);
    i) un plan organizatoric si financiar al activitatilor societatii de pensii pentru urmatorii 10 ani;
    j) documentatia referitoare la custodele activelor fondului;
    k) dovada platii taxei pentru cererea de autorizare;
    l) orice alte documente prevazute in reglementarile Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii;
    m) documente din care sa reiasa situatia financiara a fondatorilor in ultimii 3 ani.
    Art. 24
    (1) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii poate solicita fondatorilor, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii de autorizare, documente si informatii suplimentare, pe care acestia trebuie sa le furnizeze in maximum 30 de zile de la data solicitarii.
    (2) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii poate verifica orice aspect legat de cererea de autorizare, fiind in drept:
    a) sa se adreseze altor autoritati competente in domeniu;
    b) sa solicite documente si informatii provenite din alte surse competente.
    Art. 25
    Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii va analiza cererea de autorizare si va proceda, in termen de maximum 3 luni de la data primirii ultimului set de documente si informatii obtinute in conformitate cu prevederile art. 23 si 24, fie la aprobarea cererii de autorizare, sub rezerva unor termene si conditii pe care eventual le va impune, fie la refuzul cererii.
    Art. 26
    (1) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii aproba cererea de autorizare daca constata ca urmatoarele conditii sunt indeplinite in mod cumulativ:
    a) societatea de pensii dispune de resursele financiare necesare in vederea respectarii obligatiei de varsare a capitalului social in conformitate cu prevederile art. 8;
    b) calitatea actionarilor corespunde necesitatii garantarii unei gestiuni sanatoase si prudente a societatii de pensii;
    c) fondatorii, actionarii, membrii propusi pentru consiliul de administratie si comitetul de directie fac dovada ca nu au contribuit direct sau indirect la falimentul unor societati comerciale;
    d) informatiile din planul organizatoric si financiar pentru urmatorii 10 ani corespund necesitatii garantarii unei gestiuni sanatoase si prudente a societatii de pensii;
    e) membrii propusi ai consiliului de administratie si ai comitetului de directie si orice persoana afiliata despre care se are cunostinta au onorabilitatea, pregatirea si experienta profesionala necesare pentru ocuparea functiei pe care urmeaza sa o indeplineasca;
    f) fondatorii demonstreaza ca au facut sau ca vor face, inainte de inceperea administrarii fondului de pensii, toate demersurile necesare pentru tinerea corespunzatoare a contabilitatii, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, si pentru efectuarea auditului independent al societatii de pensii;
    g) denumirea societatii de pensii nu este de natura sa induca in eroare membrii, potentialii membri sau orice alta persoana.
    (2) Autorizatia pentru constituirea unei societati de pensii nu garanteaza si obtinerea unei licente pentru administrarea fondului, aceasta fiind numai o aprobare data fondatorilor pentru a incepe procedura de constituire a societatii de pensii.
    Art. 27
    Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii va refuza cererea de autorizare in urmatoarele situatii:
    a) constata neindeplinirea conditiilor prevazute la art. 26;
    b) exista posibilitatea ca modul de desfasurare a activitatii societatii de pensii sa nu fie in conformitate cu practica administrarii solide si prudente a fondurilor de pensii, prevazuta de reglementarile Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    Art. 28
    (1) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii va informa fondatorii care au formulat cererea despre refuz si motivele refuzului.
    (2) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii va notifica numai refuzul in situatia in care acesta se datoreaza motivelor precizate la art. 26 alin. (1) lit. b) si c) sau in situatia in care Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii doreste sa protejeze sursa informatiei confidentiale.
    Art. 29
    Decizia de respingere a cererii de autorizare poate fi atacata la instanta judecatoreasca competenta.
    Art. 30
    (1) In termen de 3 luni de la primirea deciziei de autorizare, fondatorii vor inregistra la registrul comertului societatea de pensii in conformitate cu documentele mentionate in cererea de autorizare.
    (2) Depasirea termenului de 3 luni duce la pierderea valabilitatii autorizatiei.
    Art. 31
    (1) Societatea de pensii va depune la Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii, in vederea obtinerii licentei, in termen de 30 de zile de la data inmatricularii, copii de pe ultimele versiuni ale documentelor mentionate in art. 23, dovada varsarii capitalului social in conformitate cu prevederile art. 8 si orice alte documente prevazute de reglementarile acesteia.
    (2) Daca exista modificari in cererea de licenta fata de cererea de autorizare, altele decat cu privire la constituirea societatii de pensii, Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii poate reevalua cererea si poate utiliza procedura prevazuta la art. 24.
    (3) Daca nu exista astfel de modificari si Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii nu constata neindeplinirea vreuneia dintre conditiile precizate la art. 27, Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii va acorda licenta.
    (4) Licenta se acorda in termen de 30 de zile de la primirea ultimului set de documente si informatii obtinute in conformitate cu acest articol, iar societatea de pensii va fi instiintata imediat asupra deciziei respective.
    (5) Societatea de pensii poate incepe activitatea de administrare a fondului de la data emiterii licentei.
    (6) Societatile de pensii pot sa organizeze o asociatie profesionala care sa le reprezinte interesele colective fata de autoritatile publice, sa studieze probleme de interes comun, sa promoveze cooperarea, sa informeze membrii asociatiei si publicul si sa organizeze serviciile de interes comun. Asociatia profesionala a societatilor de pensii colaboreaza cu Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii si poate adera la asociatii internationale de profil.
    Art. 32
    (1) Modificarea documentelor sau a conditiilor prevazute la art. 26 trebuie aprobata in prealabil de Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii, cu exceptia cazului in care o astfel de modificare este in afara controlului societatii de pensii si s-au depus diligentele pentru a preveni o astfel de modificare.
    (2) Termenul prevazut la art. 31 alin. (1) poate fi depasit cu aprobarea Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii in situatia in care, din motive obiective, societatii de pensii ii este necesar un timp mai mare pentru obtinerea ultimelor versiuni ale documentelor mentionate la art. 23.
    (3) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii va analiza astfel de modificari in conformitate cu prevederile art. 23 si 24.
    Art. 33
    Societatea de pensii poate administra un fond universal de pensii direct si nemijlocit ca activitate exclusiva.
    Art. 34
    (1) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii poate sa retraga sau sa anuleze licenta pentru administrarea unui fond pentru aceleasi motive pentru care refuza o cerere, conform art. 27, precum si in cazul in care numarul membrilor fondului pe care il administreaza scade sub cel prevazut la art. 38 alin. (4), in conditiile art. 38 alin. (5), si ramane sub acest numar minim pentru o perioada de trei luni.
    (2) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii va acorda un termen societatii de pensii pentru a intra in legalitate.
    (3) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii va notifica societatii de pensii decizia de retragere sau de anulare a licentei.
    (4) Decizia de retragere sau de anulare a licentei poate fi atacata la instanta judecatoreasca competenta in regim de urgenta.
    (5) Termenele de judecata nu pot fi mai mari de 10 zile.
    (6) Hotararile instantei judecatoresti competente prin care se solutioneaza fondul cauzei se pronunta in ziua in care au luat sfarsit dezbaterile.
    (7) Hotararile instantei de fond sunt definitive. Hotararile motivate ale instantei de fond se redacteaza si se comunica partilor in termen de cel mult 10 zile de la pronuntare.
    (8) Termenul de recurs este de 5 zile de la data comunicarii hotararii pronuntate de instanta de fond.
    Art. 35
    (1) In situatia retragerii sau anularii licentei unei societati de pensii Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii va prelua imediat administrarea fondului.
    (2) De la data retragerii sau anularii licentei societatii de pensii fondul de pensii nu va mai permite aderarea de noi membri.
    (3) In situatia anularii licentei unei societati de pensii Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii va organiza o licitatie publica pentru selectarea unui administrator special, in termen de 40 de zile de la data preluarii administrarii fondului, cu respectarea legislatiei referitoare la organizarea licitatiilor publice.
    (4) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii stabileste criteriile pentru organizarea licitatiei, care vor include, printre altele:
    a) remuneratia administratorului special;
    b) conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca administratorul special.
    (5) Daca in urma licitatiei prevazute la alin. (3) nu se stabileste administratorul special, Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii numeste un administrator special.
    (6) Decizia de retragere sau de anulare a licentei unei societati de pensii si numirea administratorului special in urma licitatiei organizate conform alin. (3) si (4) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei si in mai multe ziare de circulatie nationala de catre Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    Art. 36
    (1) Din momentul instiintarii privind anularea licentei unei societati de pensii Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale transfera contributiile membrilor fondului respectiv intr-un cont separat.
    (2) Membrii fondului administrat de societatea de pensii a carei licenta a fost anulata vor fi repartizati de Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii la alte fonduri, daca in termen de 3 luni de la data deciziei de anulare a licentei nu au aderat la alte fonduri.
    (3) Repartitia membrilor prevazuta la alin. (2) se face luandu-se in considerare criteriile de apreciere a activitatii societatilor de pensii, stabilite prin reglementarile Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    (4) Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale va transfera contributiile fiecarui membru, aflate in contul mentionat la alin. (1), la noul fond, in urma primirii copiei de pe actul de aderare sau de repartizare la noul fond a membrului respectiv.
    Art. 37
    (1) Misiunea principala a administratorului special este de a realiza transformarea activelor fondului in lichiditati in vederea transferului conturilor membrilor la noile fonduri la care acestia au aderat sau au fost repartizati, in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2).
    (2) In vederea indeplinirii misiunii prevazute la alin. (1), administratorul special:
    a) transmite spre aprobare Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii, in termen de 45 de zile, raportul de evaluare a activelor si pasivelor fondului si strategia de transformare a activelor acestuia in lichiditati;
    b) aplica strategia aprobata de Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii in termenul stabilit de aceasta.
    (3) La finalizarea procesului de transformare a activelor fondului in lichiditati si dupa stingerea tuturor debitelor fondului, administratorul special va transfera sumele cuvenite fiecarui membru la fondurile la care acestia au aderat sau au fost repartizati.
    (4) Remuneratia administratorului special stabilita in urma licitatiei prevazute la art. 35 se plateste din suma prevazuta la art. 9 alin. (1).
    (5) Daca remuneratia administratorului special nu poate fi acoperita integral din suma prevazuta la art. 9 alin. (1) sau din alte resurse financiare ale societatii de pensii a carei licenta a fost anulata, diferenta va fi recuperata din procesul de lichidare a societatii, constituindu-se ca o creanta prioritara.

    CAP. 4
    Fondurile universale de pensii

    Art. 38
    (1) Fondul se constituie prin contract de societate civila, incheiat intre toti membrii acestuia, in conformitate cu dispozitiile Codului civil referitoare la societatea civila particulara si cu dispozitiile prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Resursele fondului se constituie din sumele provenite din contributiile membrilor sai si din sumele provenite din investirea acestor contributii.
    (3) Participarea la un fond a fiecarui membru este determinata de valoarea sumelor din contul acestuia.
    (4) Un fond va avea minimum 150.000 de membri.
    (5) Prevederile alin. (4) nu se aplica pe perioada primilor 2 ani de la data constituirii fondului.
    Art. 39
    Un fond poate fi administrat numai de o societate de pensii care il va reprezenta in raporturile cu tertii, inclusiv in fata instantelor judecatoresti, actiunile si cererile introduse la aceste instante in legatura cu administrarea fondului fiind scutite de taxa judiciara de timbru.
    Art. 40
    (1) Sediul fondului va fi acelasi cu cel al societatii de pensii care il administreaza.
    (2) Denumirea fondului va contine cuvintele Fond universal de pensii.
    Art. 41
    Un fond nu poate fi declarat in stare de faliment.
    Art. 42
    (1) Contractul-cadru de societate civila prin care se constituie un fond va fi stabilit prin reglementarile Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    (2) Contractul de societate civila va fi aprobat de Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii in termen de 10 zile de la depunerea acestuia.
    Art. 43
    (1) In relatiile cu societatea de pensii fondul este reprezentat de consiliul de coordonare.
    (2) Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca membrii consiliului de coordonare, precum si atributiile acestor membri vor fi prevazute de reglementarile Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    Art. 44
    (1) Primul consiliu de coordonare al fondului va fi ales de catre membrii initiali ai fondului, din randul acestora, iar componenta sa va fi indicata in continutul contractului de societate civila.
    (2) Consiliul de coordonare al fondului este format din 7 membri si 7 membri supleanti.
    (3) Mandatul membrilor consiliului de coordonare inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) deces;
    b) demisie;
    c) condamnare penala privativa de libertate;
    d) incalcarea prevederilor contractului de societate civila, constatata de Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    (4) Locul ramas vacant in situatia incetarii mandatului unui membru al consiliului de coordonare va fi ocupat de un supleant desemnat de consiliul de coordonare.
    (5) In situatia in care numarul membrilor supleanti scade sub 7, consiliul de coordonare va desemna noi membri supleanti pana la completarea numarului acestora.
    Art. 45
    Consiliul de coordonare este competent sa semneze, in numele fondului, contractul de administrare cu societatea de pensii.
    Art. 46
    (1) Reglementarile Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii vor prevedea un model al contractelor de administrare.
    (2) Contractul de administrare poate fi modificat numai dupa aprobarea scrisa a Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.

    CAP. 5
    Autorizarea functionarii fondurilor universale de pensii

    Art. 47
    (1) Fondul functioneaza in baza autorizatiei Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    (2) Autorizatia de functionare a fondului se elibereaza in baza unei cereri formulate de societatea de pensii care urmeaza sa il administreze, la care se vor anexa urmatoarele documente:
    a) actul constitutiv al societatii de pensii;
    b) proiectul contractului de administrare care urmeaza sa fie incheiat intre fond si societatea de pensii;
    c) proiectul contractului care urmeaza sa fie incheiat cu custodele, intocmit in conformitate cu modelul de contract de depozitare prevazut in reglementarile Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii;
    d) contractul de societate civila incheiat intre membrii initiali ai fondului;
    e) proiectul documentelor de aderare la fond;
    f) studiul de fezabilitate bazat pe studii de piata referitoare la numarul membrilor fondului care urmeaza sa fie recrutati in primii 2 ani si mijloacele ce se vor utiliza pentru aceasta;
    g) dovada platii taxei pentru cererea de autorizare.
    (3) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii va emite reglementari care vor prevedea continutul documentelor necesare pentru autorizarea fondului si a societatii de pensii.
    Art. 48
    Societatea de pensii poate formula cererea de autorizare a functionarii fondului pe care urmeaza sa il administreze in acelasi timp cu cererea de licenta, conform dispozitiilor art. 22 si 23.
    Art. 49
    (1) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii poate solicita membrilor initiali ai fondului documente si informatii suplimentare, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii de autorizare a functionarii fondului.
    (2) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii poate verifica orice aspect legat de cererea de autorizare a functionarii unui fond, fiind indreptatita sa se adreseze autoritatilor competente.
    Art. 50
    Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii analizeaza cererea de autorizare a functionarii unui fond si procedeaza, in termen de 30 de zile de la data primirii ultimului set de documente si informatii obtinute in conformitate cu prevederile art. 47 si 49, fie la aprobarea cererii de autorizare a functionarii, sub rezerva unor termene si conditii pe care eventual le va impune, fie la refuzul cererii.
    Art. 51
    Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii refuza aprobarea cererii de autorizare a functionarii unui fond in urmatoarele situatii:
    a) organizarea si functionarea fondului nu sunt conforme cu dispozitiile prezentei ordonante de urgenta si ale celorlalte legi cu incidenta in domeniu;
    b) documentele prezentate in conformitate cu prevederile art. 47 contin clauze sau, dimpotriva, nu contin anumite clauze, fapt ce poate avea ca efect prejudicierea intereselor membrilor fondului, ori nu protejeaza in mod adecvat interesele membrilor fondului.
    Art. 52
    (1) In cazul respingerii cererii de autorizare pentru functionarea unui fond Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii va informa societatea de pensii care a facut cererea despre motivele refuzului, cu exceptia situatiei in care doreste sa protejeze sursele confidentiale de informatie.
    (2) Decizia de respingere a cererii de autorizare poate fi atacata la instanta judecatoreasca competenta.
    Art. 53
    Consiliul de coordonare al fondului poate sa incheie contractul de administrare cu societatea de pensii si poate sa accepte contributiile membrilor numai dupa ce societatea de pensii care va administra fondul a primit licenta si dupa ce fondului i-a fost acordata autorizatia.

    CAP. 6
    Infiintarea, organizarea, functionarea si atributiile Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii

    Art. 54
    (1) La data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se infiinteaza Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii ca institutie publica autonoma de interes national, cu personalitate juridica, cu sediul in municipiul Bucuresti.
    (2) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii are drept misiune protejarea intereselor membrilor fondurilor, informarea publicului asupra pietei fondurilor, asigurarea bunei functionari a pietei fondurilor, elaborarea reglementarilor prudentiale referitoare la activitatile entitatilor care functioneaza pe piata fondurilor.
    (3) Misiunea Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii se exercita prin:
    a) acordarea, retragerea si anularea autorizatiilor sau a licentelor pentru societatile de pensii si fondurile pe care acestea le administreaza;
    b) acordarea si retragerea licentelor pentru furnizorii de anuitati;
    c) acordarea si retragerea licentelor pentru custozii activelor fondurilor;
    d) supravegherea prudentiala a functionarii societatilor de pensii, a fondurilor pe care acestea le administreaza, precum si a furnizorilor de anuitati;
    e) supravegherea prudentiala a activitatii custozilor;
    f) informarea si educarea populatiei cu privire la scopurile si principiile de functionare a fondurilor si a societatilor de pensii;
    g) colaborarea cu Banca Nationala a Romaniei, cu Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, cu autoritatea de supraveghere a asigurarilor, cu Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, precum si cu alte organisme, pentru a asigura reglementarea si supravegherea prudentiala a societatilor de pensii, a fondurilor, a furnizorilor de anuitati si a sectorului financiar in general;
    h) asigurarea bunei functionari a fondurilor, a societatilor de pensii si a furnizorilor de anuitati;
    i) emiterea de reglementari prudentiale privind organizarea si functionarea fondurilor, a societatilor de pensii, a furnizorilor de anuitati si custozilor activelor fondurilor;
    j) emiterea de reglementari privind organizarea, functionarea si utilizarea procedurilor de rating referitoare la instrumentele financiare, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, in care pot fi investite activele fondurilor universale de pensii;
    k) emiterea de reglementari privind recrutarea, instruirea, monitorizarea si managementul agentilor de vanzari ai societatilor de pensii;
    l) alte activitati prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
    (4) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii are legitimare procesuala activa si poate interveni in orice proces impotriva societatilor de pensii si impotriva oricaror organisme sau persoane care se afla intr-o relatie juridica cu acea societate fie in mod direct, fie in mod indirect, atunci cand o astfel de actiune este necesara in scopul protejarii membrilor fondului.
    (5) In caz de indoiala cu privire la includerea in sau la excluderea din sfera termenilor si a expresiilor cu semnificatia stabilita in aceasta ordonanta de urgenta, determinarea incidentei dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta si ale regulamentelor se face de catre Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii, din oficiu sau la cererea celui interesat.
    (6) Litigiile in legatura cu interpretarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta si a reglementarilor emise in aplicarea acesteia se solutioneaza de instantele judecatoresti competente, potrivit legii.
    (7) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii participa in calitate de membru la asociatiile internationale ale autoritatilor de reglementare si supraveghere in domeniul pensiilor si reprezinta Romania la conferinte si intalniri internationale.
    Art. 55
    (1) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii este condusa de un presedinte, denumit in continuare presedintele comisiei.
    (2) Structura organizatorica si de personal a Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii si atributiile de conducere, de executie si de control ale personalului sau se stabilesc prin statutul Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii, elaborat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si aprobat prin hotarare a Guvernului, cu avizul consultativ al Consiliului Economic si Social.
    (3) Personalul Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii trebuie sa aiba o buna pregatire profesionala si experienta in domeniul economic, financiar-contabil, investitii, managementul afacerilor, stiinte actuariale sau juridice.
    (4) La data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se infiinteaza Comitetul Consultativ de pe langa Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii, ca organism avand rol consultativ cu privire la problemele legate de organizarea si functionarea sistemului fondurilor universale de pensii.
    (5) Atributiile si modul de organizare si functionare ale Comitetului Consultativ vor fi stabilite prin statutul acestuia, elaborat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si aprobat prin hotarare a Guvernului, cu avizul consultativ al Consiliului Economic si Social.
    (6) Comitetul Consultativ va fi format din 15 membri.
    (7) Presedintele Comitetului Consultativ este ales conform prevederilor cuprinse in statutul propriu.
    (8) Membrii Comitetului Consultativ sunt reprezentanti ai Guvernului, ai patronatului si ai sindicatelor, dupa cum urmeaza:
    a) 5 reprezentanti ai Guvernului;
    b) 5 reprezentanti ai organizatiilor patronale reprezentative;
    c) 5 reprezentanti ai confederatiilor sindicale reprezentative.
    (9) Membrii Comitetului Consultativ sunt numiti pe o perioada de 4 ani prin decizie a primului-ministru, la propunerea Guvernului, a organizatiilor patronale si a confederatiilor sindicale reprezentative, dupa caz.
    (10) Indemnizatiile membrilor Comitetului Consultativ vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului. Sursa de finantare a acestora va fi aceeasi cu sursa de finantare a activitatii Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii, prevazuta la art. 64 si 141.
    Art. 56
    (1) Presedintele comisiei este numit si revocat de Presedintele Romaniei, cu avizul consultativ al Consiliului Economic si Social.
    (2) Numirea presedintelui comisiei va fi validata de Parlament, prin votul majoritatii membrilor.
    (3) Presedintele comisiei este reprezentantul de drept al Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    (4) Presedintele comisiei trebuie sa fie cetatean roman domiciliat in Romania, in varsta de minimum 35 de ani, care are onorabilitatea, pregatirea si experienta profesionala necesare pentru a ocupa aceasta functie.
    (5) Presedintele comisiei:
    a) nu poate fi sot si nici ruda pana la gradul al treilea cu Presedintele Romaniei, cu presedintii Camerelor Parlamentului, cu membrii Guvernului si cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei;
    b) nu poate fi membru al vreunui partid politic;
    c) nu poate fi membru in nici un consiliu de administratie;
    d) nu poate fi actionar al unei societati de pensii, al unui furnizor de anuitati sau al unui custode;
    e) nu trebuie sa fi fost declarat falit;
    f) nu trebuie sa aiba cazier judiciar.
    (6) Durata mandatului presedintelui comisiei este de 5 ani, iar la expirarea mandatului acesta poate fi numit din nou.
    (7) Presedintele comisiei poate fi revocat numai pentru urmatoarele motive:
    a) abateri grave de la obligatiile ce ii revin;
    b) condamnare penala privativa de libertate;
    c) incalcarea prevederilor art. 58;
    d) imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului;
    e) incompetenta dovedita pe baza de documente, actiuni si/sau inactiuni.
    Art. 57
    Salarizarea presedintelui si a personalului Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii se propune de presedintele comisiei, avand in vedere nivelul remuneratiei acordate unor posturi similare de pe piata fondurilor universale de pensii, si se aproba prin hotarare a Guvernului, cu avizul consultativ al Consiliului Economic si Social.
    Art. 58
    (1) Presedintele comisiei si personalul de specialitate al Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii sunt obligati:
    a) sa nu accepte nici un fel de plata, post sau functie, sa nu presteze servicii si sa nu detina actiuni la:
    a1) o societate de pensii sau la fondul pe care il administreaza;
    a2) un furnizor de anuitati;
    a3) un custode al unui fond;
    a4) o persoana afiliata in raport cu persoanele mentionate mai sus;
    b) sa nu detina nici o functie politica eligibila sau sa candideze pentru o astfel de functie.
    (2) Presedintele comisiei si personalul de specialitate al Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii sunt obligati, la incetarea activitatii in aceste functii, sa respecte dispozitiile alin. (1) lit. a) pe o perioada de 5 ani de la data incetarii activitatii.
    Art. 59
    (1) In exercitarea atributiilor sale Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii are dreptul:
    a) sa obtina de la o societate de pensii copii de pe toate documentele care privesc activitatile sale sau pe cele ale fondului;
    b) sa obtina de la un custode sau de la un furnizor de anuitati oricare dintre documentele prevazute la lit. a);
    c) sa obtina orice informatie de la membrii consiliului de administratie ai societatii de pensii si ai custodelui, in legatura cu activitatile desfasurate in relatia cu fondul.
    (2) Persoanele autorizate de presedintele comisiei vor avea drept de acces in sediile:
    a) societatii de pensii, in scopul de a verifica daca activitatile societatii de pensii sau ale fondului sunt in conformitate cu actele normative in vigoare si cu documentele constitutive ale acestora;
    b) custodelui, in scopul de a verifica daca activitatile acestuia sunt in conformitate cu actele normative in vigoare si cu orice contract incheiat cu societatea de pensii;
    c) furnizorului de anuitati, in scopul de a verifica daca activitatile acestuia sunt in conformitate cu actele normative in vigoare si cu documentele constitutive ale acestuia.
    (3) Persoana care efectueaza inspectia are dreptul:
    a) sa cerceteze orice registre, documente, fisiere din calculator sau alte evidente;
    b) sa obtina eliberarea de copii de pe astfel de registre, documente, fisiere din calculator sau alte evidente;
    c) sa obtina orice informatie de la membrii organelor statutare de conducere ale entitatilor la care se efectueaza inspectia privind activitatile desfasurate in relatia cu fondul.
    (4) Entitatea inspectata este obligata sa se asigure ca persoanei care efectueaza inspectia i se permite accesul la toate registrele, documentele si alte evidente care privesc activitatile societatii de pensii, ale fondului, custodelui si furnizorului de anuitati.
    (5) Scopul inspectiei va fi indicat in autorizatia emisa de presedintele comisiei.
    (6) Persoana care efectueaza inspectia va redacta un raport pe care il va inainta presedintelui comisiei, iar acesta va instiinta entitatea la care s-a efectuat inspectia despre neregulile constatate si va prevedea un termen pentru corectarea acestora.
    Art. 60
    (1) Un membru sau un fost membru al unui fond poate formula o sesizare impotriva unei societati de pensii daca considera ca activitatea acesteia sau a fondului nu se conformeaza prevederilor legale in vigoare sau documentelor constitutive, precum si in situatia in care considera ca interesele sale au fost prejudiciate.
    (2) Orice persoana fizica sau juridica care a avut o relatie contractuala sau de afaceri cu un fond sau cu societatea de pensii care il administreaza poate formula o sesizare.
    (3) Sesizarile formulate conform prevederilor alin. (1) si (2) se adreseaza Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    (4) In termen de 30 de zile de la primirea sesizarii Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii este obligata sa formuleze un raspuns detaliat petentului.
    (5) Raspunsul la sesizarea formulata poate fi contestat la instanta judecatoreasca competenta.
    Art. 61
    (1) Presedintele comisiei poate delega unei persoane calificate pe care o autorizeaza in acest sens una sau mai multe dintre prerogativele cu care este investit prin prezenta ordonanta de urgenta sau prin reglementarile adoptate in baza acesteia.
    (2) Delegarea de autoritate prevazuta la alin. (1) va desemna persoana investita, prerogativele si actele prin care o va exercita, masurile pe care le poate lua si durata delegarii.
    (3) Delegarea de autoritate nu poate avea ca obiect adoptarea de reglementari si acordarea, retragerea sau anularea autorizatiilor ori a licentelor.
    (4) Persoana prevazuta la alin. (1) nu poate fi o persoana afiliata in raport cu societatea de pensii, custodele sau furnizorul de anuitati fata de care isi exercita prerogativele delegate de presedintele comisiei.
    Art. 62
    (1) Presedintele comisiei si persoanele care actioneaza sub autoritatea acestuia sunt obligate sa pastreze stricta confidentialitate a oricarei informatii obtinute in cursul sau ca urmare a exercitarii functiei sau a prerogativelor prevazute prin prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) situatiile in care informatia este divulgata in exercitiul unei functii sau al unor prerogative prevazute prin prezenta ordonanta de urgenta sau atunci cand exista o hotarare judecatoreasca in acest sens.
    Art. 63
    (1) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii va publica, in termen de 6 luni de la sfarsitul fiecarui an calendaristic, un raport privind piata fondurilor de pensii din Romania.
    (2) Raportul prevazut la alin. (1) va contine date despre piata fondurilor de pensii, o prezentare a modului de aplicare a legislatiei fondurilor de pensii, o prezentare a activitatilor Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii, precum si orice alte aspecte privind fondurile, societatile de pensii, custozii si furnizorii de anuitati pe care Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii le considera importante de mentionat, sub rezerva art. 62.
    Art. 64
    (1) Veniturile bugetului Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii sunt constituite din taxele incasate de aceasta, respectiv:
    a) taxe pentru cereri de autorizatii;
    b) taxe pentru cereri de licente;
    c) taxa pentru formulare;
    d) taxe lunare platite de societatile de pensii;
    e) taxe lunare platite de furnizorii de anuitati.
    (2) Cuantumul taxelor prevazute la alin. (1) se stabileste astfel:
    a) valoarea in lei, calculata la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data efectuarii platii, a 5.000 euro pentru taxa prevazuta la alin. (1) lit. a);
    b) valoarea in lei, calculata la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data efectuarii platii, a 2.500 euro pentru taxa prevazuta la alin. (1) lit. b);
    c) taxa pentru formulare, stabilita de Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii, nu poate depasi valoarea in lei, calculata la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data efectuarii platii, a 500 euro;
    d) procentul stabilit de Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii, aplicat la valoarea contributiilor platite lunar fondului, dar nu mai mult de 0,2%, pentru taxa prevazuta la alin. (1) lit. d);
    e) procentul stabilit de Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii, aplicat la valoarea anuitatilor platite lunar, dar nu mai mult de 0,1%, pentru taxa prevazuta la alin. (1) lit. e).
    (3) Taxele prevazute la alin. (1) vor fi suportate de solicitant, iar modul de plata a acestora va fi stabilit prin reglementarile Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    (4) Excedentul bugetului Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii se reporteaza in anul urmator.
    (5) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii elaboreaza anual proiectul bugetului propriu, pe care il supune spre aprobare Parlamentului Romaniei.
    (6) Pana la data de 31 mai a fiecarui an Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii supune spre aprobare Parlamentului Romaniei executia bugetului si raportul privind activitatea proprie pe anul precedent.

    CAP. 7
    Membri si contributii

    Art. 65
    (1) Toate persoanele fizice care au dreptul si obligatia sa contribuie la sistemul public de pensii si care la data prevazuta la art. 140 alin. (3) au cel putin 20 de ani pana la varsta legala de pensionare prevazuta de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru categoria de care apartine persoana respectiva, devin, pe intreaga perioada in care contribuie la sistemul public de pensii, membri ai unui fond ales de ele si vor contribui la acesta.
    (2) Persoanele la care se refera alin. (1) sunt obligate sa adere la un fond. Persoanele care nu adera la un fond in termen de 8 luni de la data la care sunt eligibile vor fi repartizate unui fond de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.
    (3) Repartizarea la fonduri a persoanelor prevazute la alin. (2) se va efectua aleatoriu, direct proportional cu numarul membrilor unui fond la data efectuarii repartizarii.
    (4) Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale va notifica fiecarei persoane care nu a aderat la un fond in termenul prevazut la alin. (2) ca va fi repartizata la un anumit fond in termen de 30 de zile de la notificare, daca persoana respectiva nu adera in aceasta perioada la un alt fond.
    (5) Reglementarile Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii vor prevedea metoda de repartizare aleatorie prevazuta la alin. (3), modul de informare privind repartizarea facuta, modul de plata a contributiilor in situatia aderarii cu intarziere la un fond si orice alte aspecte pe care le considera necesare.
    (6) Toate persoanele fizice care au dreptul si obligatia sa contribuie la sistemul public de pensii si care la data prevazuta la art. 140 alin. (3) au cel putin 10 ani pana la varsta legala de pensionare prevazuta de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru categoria de care apartine persoana respectiva, pot opta sa devina membri ai unui fond si sa contribuie la acesta pe perioada in care contribuie la sistemul public de pensii.
    Art. 66
    (1) O persoana devine membru al unui fond prin aderare la acel fond.
    (2) Aderarea persoanelor la un fond se realizeaza prin semnarea unui act de aderare, individual sau colectiv.
    (3) Organizatiile sindicale legal constituite pot organiza aderarea colectiva la un fond pe baza unui contract de mandat incheiat cu societatea de pensii care va administra fondul respectiv.
    (4) Aderarea la un fond in conditiile prevazute la alin. (3) se poate realiza numai pentru perioada prevazuta la art. 65 alin. (2).
    (5) Aderarea colectiva la un fond a persoanelor prevazute la art. 65 alin. (1) si (6) se va face prin semnarea de catre acestea a listelor de adeziune anexate la un act colectiv de aderare.
    (6) Este interzisa orice fel de delegare sau de reprezentare pentru semnarea listelor de adeziune.
    (7) Este interzis societatilor de pensii sa incheie contracte de mandat cu mai mult de o confederatie sau 3 federatii sindicale legal constituite, in vederea organizarii aderarii colective la fondul administrat de respectiva societate de pensii.
    (8) O organizatie sindicala legal constituita care organizeaza aderarea colectiva poate incheia contracte de mandat cu mai multe societati de pensii care administreaza fonduri.
    (9) Un fond este obligat sa utilizeze un model unic al actului individual de aderare si un model unic al actului colectiv de aderare pentru toate adeziunile membrilor fondului.
    (10) Continutul si forma contractului de mandat, ale actelor de aderare, precum si ale listelor de adeziune ce vor fi utilizate de toate fondurile se stabilesc prin reglementarile Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    (11) Un fond nu poate schimba modelul contractului de mandat, al actelor de aderare si al listelor de adeziune decat cu acordul prealabil scris al Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    (12) Societatea de pensii care administreaza fondul va da membrului care adera individual un exemplar al actului individual de aderare.
    (13) Organizatia sindicala care a organizat aderarea colectiva la un fond va da membrilor inscrisi pe listele de adeziune anexe la actul colectiv de aderare cate un exemplar al actului colectiv de aderare.
    (14) In termen de un an de la finalizarea actiunii de aderare la fonduri societatea de pensii este obligata sa transmita, prin organizatia sindicala care a organizat aderarea colectiva, actele individuale de aderare pentru fiecare semnatar al listelor de adeziune.
    (15) Pentru toate cazurile prevazute la alin. (12) si (13) societatea de pensii care administreaza fondul va transmite Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale o copie de pe actele de aderare, pentru ca aceasta sa isi actualizeze registrul membrilor.
    (16) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii va emite reglementari cu privire la datele la care persoanele pot deveni membri ai fondului, cu privire la datele de transfer, precum si la modalitatile de organizare, functionare si supraveghere a desfasurarii actiunii de aderare la fonduri.
    (17) Fondul nu poate refuza unei persoane calitatea de membru, decat daca aceasta nu este eligibila.
    (18) O persoana nu poate fi membru al mai multor fonduri in acelasi timp si nu poate avea decat un singur cont la fondul al carui membru este, cu exceptia dispozitiilor art. 74 lit. a).
    Art. 67
    (1) Contributia la fond a fiecarui membru se stabileste in functie de incadrarea acestuia in una dintre categoriile de contribuabili la sistemul public de pensii, astfel:
    a) pentru cei angajati cu contract individual de munca sau pentru persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective, sunt numite in cadrul autoritatii executive legislative sau judecatoresti, pe durata mandatului:
    a1) 5% din salariul individual brut realizat lunar sau din indemnizatia bruta realizata lunar, dupa caz, inclusiv sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munca, platita de angajat;
    a2) 5% din fondul total de salarii brute realizat de acestia, platita de angajator, in numele si pentru angajatii proprii;
    b) pentru persoanele care realizeaza un venit anual echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute pe economie si care nu au contract individual de munca, 10% din venitul lunar asigurat, prevazut in declaratia sau in contractul de asigurare la sistemul public de pensii, platita de persoana respectiva;
    c) pentru persoanele care beneficiaza de ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin, 10% din cuantumul ajutorului de somaj, ajutorului de integrare profesionala sau al alocatiei de sprijin, dupa caz, platita din Fondul pentru plata ajutorului de somaj.
    (2) Baza de calcul a contributiei prevazute la alin. (1) lit. a) si b) nu poate depasi plafonul de 3 ori salariul mediu brut lunar pe economie.
    (3) Salariul mediu brut lunar pe economie este cel prognozat pentru fiecare an si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
    (4) Nivelul total al contributiei prevazute la alin. (1) se deduce din contributia datorata sistemului public de pensii.
    (5) Contributia la fonduri nu se impoziteaza.
    (6) Incepand cu data la care o persoana devine membru al unui fond si plateste contributia prevazuta la alin. (1), numarul lunar de puncte stabilit pentru aceasta persoana, conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, se multiplica cu raportul dintre contributia individuala platita de acesta la sistemul public de pensii si contributia individuala stabilita prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
    Art. 68
    (1) Colectarea contributiilor la fonduri se efectueaza de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, concomitent cu colectarea contributiilor la sistemul public de pensii.
    (2) Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale transmite contributiile catre fonduri in termen de 3 zile de la primirea lor, dupa deducerea comisionului prevazut la alin. (4), cu exceptia situatiei prevazute la art. 36.
    (3) Un angajator care face contributii la fonduri in numele angajatilor sai prin Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale este obligat sa o informeze despre suma cu care contribuie pentru fiecare membru al fondului, numarul de identificare al angajatilor, perioada pentru care se face contributia respectiva si baza de calcul a fiecarei contributii.
    (4) Comisionul perceput de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale pentru colectarea contributiilor la fonduri se suporta de societatile de pensii ca parte din costuri.
    (5) Valoarea comisionului incasat de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale este echivalentul in lei, calculat la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data platii, a 0,05 euro/membru si luna.
    (6) Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale transmite contributiile catre fonduri in numele fiecarui membru a carui contributie a primit-o, in conformitate cu un registru central in care sunt inscrisi toti membrii fondurilor din Romania.
    (7) Daca un fond nu a primit contributiile datorate in termenul prevazut la alin. (2), societatea de pensii va informa imediat, in scris, membrul fondului a carui contributie nu a fost primita.
    (8) Societatea de pensii va transmite o somatie de plata, in cazul prevazut la alin. (7), Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.
    (9) Nerespectarea termenului de plata prevazut in somatia mentionata la alin. (8) atrage plata de penalitati care nu pot fi mai mici decat dobanda la depozite plasate de banci pentru perioada respectiva.
    (10) In cazul neachitarii la termen, potrivit legii, a contributiilor datorate unui fond, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita, conform dispozitiilor legale privind executarea creantelor bugetare.
    (11) In cazul reorganizarii judiciare sau al falimentului angajatorului, sumele datorate de acesta fondurilor vor fi recuperate dupa acoperirea sumelor datorate pentru plata salariilor, conform procedurii prevazute de lege.
    Art. 69
    Registrul central mentionat la art. 68 alin. (6) este tinut de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si actualizat in functie de actele de aderare sau de repartizare pe care le primeste.
    Art. 70
    (1) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii va emite, impreuna cu Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, reglementari care vor prevedea:
    a) metoda de efectuare a platii prin intermediul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si metoda transmiterii informatiilor prevazute la art. 68 si a altor asemenea informatii;
    b) operatiunile care trebuie efectuate de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si de oricare alte entitati in situatia in care se comite o eroare in ceea ce priveste plata sau informatiile transmise sau in caz de intarziere a platii ori de neplata;
    c) metoda de transmitere a contributiilor de la Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale la fonduri;
    d) forma, mentinerea si actualizarea registrului central al membrilor fondurilor;
    e) modul in care interesele fondurilor si ale societatilor de pensii sunt reflectate in activitatea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale;
    f) orice alte aspecte pe care Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii le considera necesare.
    (2) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii poate propune, dupa o perioada de 7 ani de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in baza unei analize atente a rezultatelor colectarii contributiilor, o noua modalitate de colectare a contributiilor la fondurile universale de pensii.
    Art. 71
    (1) In situatia in care un membru al unui fond doreste sa devina membru al unui alt fond, acesta este obligat sa notifice acest lucru in scris fondului de la care pleaca, cu 30 de zile inainte de aderarea efectiva la noul fond, si sa trimita fostului fond o copie de pe actul de aderare la noul fond, in termen de 5 zile de la data semnarii noului act de aderare.
    (2) Calitatea de membru la fostul fond inceteaza la prima data de transfer ce are loc dupa 10 zile lucratoare de la primirea instiintarii, iar calitatea de membru al noului fond incepe la aceeasi data.
    (3) Societatea de pensii care administreaza fondul la care a aderat un membru transmite o copie de pe actul de aderare la noul fond catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.
    (4) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii va emite reglementari cu privire la:
    a) modul de aderare la un fond;
    b) modul si datele ce trebuie furnizate pentru remiterea declaratiei de plata a valorii activelor la decesul unui membru al fondului si pentru informarea fondului despre orice schimbare in raport cu informatiile continute in declaratie;
    c) forma in care un membru al unui fond informeaza fondul despre faptul ca doreste sa adere la un alt fond.
    Art. 72
    (1) Transferul de plati intre vechiul fond si noul fond are loc la data de transfer.
    (2) Transferul de plati cuprinde suma existenta in contul membrului la ultima data de evaluare, din care se deduce suma prevazuta la art. 103 alin. (1) lit. c).
    (3) Vechiul fond va informa noul fond despre contributiile facute de membru catre acel fond, despre transferurile de plati efectuate in numele sau, precum si despre contributiile acestuia la fondurile al caror membru a fost anterior.
    (4) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii va emite reglementari cu privire la modalitatile de efectuare a transferului de plati.
    Art. 73
    (1) In situatia in care un membru al fondului inceteaza temporar sa contribuie la un fond, acesta ramane membru cu drepturi depline al fondului.
    (2) Situatiile de incetare temporara prevazuta la alin. (1) pot fi:
    a) perioadele in care un membru nu realizeaza venituri;
    b) perioadele in care un membru urmeaza cursurile de zi ale invatamantului superior, organizat potrivit legii;
    c) perioadele in care un membru satisface serviciul militar ca militar in termen sau ca militar cu termen redus.
    Art. 74
    In cazul persoanelor avand calitatea de beneficiar:
    a) se va deschide pe numele lor un cont la fondul al carui membru a fost defunctul, la care au aceleasi drepturi ca si ceilalti membri ai fondului;
    b) au urmatoarele optiuni in ceea ce priveste contul deschis:
    b1) sa il transfere, in orice moment pana la data iesirii la pensie conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, la un furnizor de anuitati si sa primeasca o anuitate pe viata;
    b2) sa primeasca sume lunare pe o perioada la alegerea lor, dar nu mai mica de 5 ani, optiunea putand fi exercitata oricand pana la data mentionata la lit. b1);
    b3) sa primeasca suma existenta in cont sub forma unei plati unice;
    c) optiunea prevazuta la lit. b1) poate fi exercitata numai dupa o perioada de 10 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi;
    d) beneficiarul poate, inainte de data prevazuta la lit. b), sa amane data de alegere a unei optiuni pentru o perioada de maximum 5 ani;
    e) daca exista mai multi copii care indeplinesc cerintele prezentului articol, suma din contul membrului va fi impartita in mod egal intre acestia.
    Art. 75
    Daca un membru al fondului devine invalid de gradul I sau II, acesta are dreptul sa foloseasca suma existenta in contul sau in aceleasi conditii ca si un beneficiar.
    Art. 76
    (1) Membrii fondului sunt proprietari ai sumei existente in contul lor.
    (2) Membrii fondului nu au dreptul de a primi pana la pensionare suma existenta in contul lor sau o parte din aceasta.
    (3) Suma existenta in contul unui membru al fondului nu poate face obiectul unei executari silite si nici al unei tranzactii.
    (4) Suma existenta in contul unui membru al fondului nu va fi gajata, cesionata sau data in garantie, cu exceptia situatiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, sub sanctiunea nulitatii.

    CAP. 8
    Interdictii privind marketingul fondurilor universale de pensii

    Art. 77
    (1) Activitatea de a prezenta potentialilor membri avantajele aderarii la fondul universal de pensii, administrat de o societate de pensii, si de a-i convinge sa adere la acel fond se desfasoara numai de agenti de vanzari.
    (2) Este interzisa oferirea de beneficii colaterale in scopul de a convinge o persoana sa se inscrie la vreun fond sau sa ramana membru al acestuia.
    (3) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii va emite reglementari privind autorizarea, evidenta, instruirea, monitorizarea si modalitatile de plata a agentilor de vanzari, precum si reglementari referitoare la alte activitati ale agentilor de vanzari.
    Art. 78
    (1) Este interzis persoanelor enumerate la alin. (3) sa transmita informatii false, inselatoare sau care pot crea o impresie falsa, sa emita pretentii sau sa faca afirmatii false, inclusiv prin publicitate sau prin alte forme promotionale ori cu ocazia informatiilor scrise care sunt distribuite membrilor, potentialilor membri sau celor care pot deveni potentiali membri despre un fond sau despre societatea de pensii care il administreaza.
    (2) Este interzis persoanelor enumerate la alin. (3) sa faca afirmatii sau previziuni despre evolutia investitiilor unui fond altfel decat in forma si modul prevazute in reglementarile Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    (3) Categoriile de persoane la care se refera alin. (1) si (2) sunt:
    a) fondurile sau societatile de pensii;
    b) persoanele afiliate in legatura cu entitatile enumerate la lit. a);
    c) agentii de vanzari sau angajatii persoanelor enumerate la lit. a) si b).
    (4) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii va emite reglementari cu privire la publicitatea societatilor de pensii.
    (5) In situatia in care Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii constata ca materialele publicitare ale societatilor de pensii sunt susceptibile sa induca in eroare, ea poate interzice publicarea si distribuirea acestora si poate obliga la publicarea rectificarii in termen de maximum 7 zile calendaristice de la notificare.
    Art. 79
    Societatea de pensii care, prin contact personal cu un angajat, reprezentant sau agent de vanzari al societatii de pensii ori cu o persoana afiliata, convinge o anumita persoana sa renunte la calitatea de membru al unui anumit fond si sa devina membru al fondului administrat de societatea de pensii respectiva trebuie sa poata demonstra ca, la momentul tentativei de convingere, transferarea la fondul administrat de respectiva societate de pensii nu putea fi considerata ca fiind daunatoare din perspectiva intereselor persoanei respective.
    Art. 80
    Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii va emite reglementari care sa prevada obligatiile privind marketingul fondurilor.

    CAP. 9
    Conturile membrilor si evaluarea activelor fondurilor universale de pensii

    Art. 81
    Contributiile la fonduri si transferul de plati se vireaza in conturi individuale in numele fiecarui membru.
    Art. 82
    (1) Contributiile la un fond si transferul de plati se convertesc in unitati de cont.
    (2) Fiecare unitate de cont reprezinta, in vederea evaluarii, o parte proportionala din activul net al fondului.
    (3) Valoarea totala a unitatilor de cont ale unui fond si a diviziunilor acestora este intotdeauna egala cu valoarea totala a activului net al fondului.
    (4) Contributiile si transferurile de plati pot fi convertite in diviziuni ale unitatilor de cont, iar valoarea activelor corespunzatoare contului unui membru poate fi exprimata prin astfel de diviziuni.
    (5) Valoarea activelor unui fond si valoarea unei unitati de cont se stabilesc pe baza criteriilor de evaluare a activelor si pasivelor fondurilor.
    (6) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii va emite reglementari care sa defineasca criteriile de evaluare a activelor si pasivelor fondurilor, bazate pe valoarea de piata a acestora.
    Art. 83
    (1) La prima data de convertire care urmeaza platii primei contributii la fond valoarea unei unitati de cont va fi de 10.000 lei.
    (2) Metoda dupa care se stabilesc datele de convertire, precum si metoda de convertire vor fi prevazute in reglementarile Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii. Datele de convertire vor fi de cel putin 4 ori pe luna calendaristica.
    (3) Pana la datele de convertire contributiile si sumele ce fac obiectul transferului de plati se inscriu intr-un cont separat al fondului, dobanda generata de acest cont constituind venit al fondului.
    Art. 84
    (1) Valoarea activului net al unui fond se calculeaza la fiecare data de evaluare stabilita conform art. 85 si se comunica imediat Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    (2) Valoarea unei unitati de cont se calculeaza, de asemenea, la fiecare data de evaluare.
    (3) Calculul mentionat la alin. (1) si (2) este facut de custodele fondului pe baza reglementarilor Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    Art. 85
    Evaluarea are loc zilnic, cu exceptia zilelor nelucratoare.
    Art. 86
    (1) Societatea de pensii care administreaza un fond care a primit contributii pe o perioada de cel putin 24 de luni va calcula, la sfarsitul ultimei luni a fiecarui trimestru, rentabilitatea pentru ultimele 24 de luni, in conformitate cu alin. (2) si va comunica Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii rata de rentabilitate.
    (2) Rata de rentabilitate a unui fond este reprezentata de raportul intre diferenta dintre valoarea medie a unei unitati de cont in ultima zi a lunii care incheie un trimestru si valoarea acelei unitati in ultima zi lucratoare a lunii care preceda perioada de 24 de luni si valoarea acelei unitati in ultima zi lucratoare a lunii care preceda perioada de 24 de luni, exprimat in procente.
    (3) Rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor pentru ultimele 24 de luni este suma produselor dintre rata de rentabilitate a fiecarui fond si ponderea medie a fondului in piata fondurilor.
    (4) Ponderea medie a fondului in piata fondurilor este media aritmetica dintre ponderea fondului in ultima zi lucratoare a lunii care preceda perioada de 24 de luni si ponderea fondului in ultima zi lucratoare a ultimei luni din perioada de 24 de luni.
    (5) Ponderea fondului intr-o anumita zi este raportul dintre valoarea activului net al fondului si valoarea activelor nete ale tuturor fondurilor, calculate in aceeasi zi.
    (6) Rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor se calculeaza si se publica de Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    Art. 87
    (1) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii va emite reglementari cu privire la:
    a) regulile de calcul al ratei de rentabilitate a fondurilor si al ratei medii ponderate de rentabilitate a tuturor fondurilor, inclusiv metoda de rotunjire;
    b) data la care o societate de pensii trebuie sa informeze Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii despre valoarea activului net al fondului, valoarea unei unitati de cont, rentabilitatea fondului;
    c) modul de informare a Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii asupra datelor mentionate la lit. b);
    d) forma si data publicarii ratei medii ponderate de rentabilitate a tuturor fondurilor.
    (2) In cazul in care rata de rentabilitate a unui fond, calculata conform prevederilor art. 86 alin. (2), este mai mica decat rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor pentru 5 ani consecutiv, Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii poate retrage licenta societatii de pensii care administreaza fondul respectiv, aplicand procedura prevazuta la art. 34 - 37.
    (3) Rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor, prevazuta la alin. (2), reprezinta cea mai mica valoare dintre rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor in perioada respectiva, diminuata cu patru puncte procentuale, si 50% din rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor in perioada respectiva.

    CAP. 10
    Plata pensiilor

    Art. 88
    (1) Un membru se retrage dintr-un fond folosind suma din contul sau sau o parte din aceasta pentru achizitionarea unei anuitati in una dintre formele prevazute la art. 91.
    (2) Un membru nu se poate retrage dintr-un fond inainte de data iesirii la pensie conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, data de la care are dreptul sa primeasca o pensie din partea acestui sistem.
    (3) Un membru al fondului nu se poate retrage decat la o data de convertire.
    (4) Dispozitiile alin. (2) nu se aplica beneficiarilor.
    (5) Un membru al fondului poate decide inainte de data retragerii sa amane pentru o perioada de maximum 5 ani data la care trebuie sa formuleze o anumita optiune.
    (6) Daca pana la data prevazuta la alin. (5) membrul nu a folosit suma existenta in contul sau in conditiile prevazute la alin. (1), va primi o anuitate in conformitate cu reglementarile emise de Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    (7) In situatia in care suma existenta in contul unui membru la data retragerii este mai mica decat suma prevazuta in reglementarile Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii, acesta sau beneficiarii, daca este cazul, vor primi o suma fixa stabilita in conformitate cu reglementarile Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii, iar celelalte dispozitii ale prezentului capitol nu se aplica.
    Art. 89
    (1) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii acorda licente furnizorilor de anuitati si supravegheaza activitatea acestora.
    (2) Furnizorul de anuitati este o societate de pensii sau o societate comerciala care:
    a) este o societate pe actiuni persoana juridica romana;
    b) indeplineste cerintele prevazute in reglementarile Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    (3) Furnizorul de anuitati este obligat sa contribuie la Fondul national de garantie pentru pensii.
    (4) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii va emite reglementari cu privire la:
    a) conditiile si procedura de acordare a licentei pentru furnizorii de anuitati;
    b) conditiile si procedura de retragere a licentei furnizorului de anuitati;
    c) capitalul social minim subscris si varsat;
    d) contributiile furnizorilor de anuitati la Fondul national de garantie pentru pensii, metoda de plata a contributiilor si data la care se efectueaza aceste plati.
    Art. 90
    (1) Un membru este liber sa aleaga furnizorul de anuitati de la care sa achizitioneze o anuitate.
    (2) Societatea de pensii care administreaza fondul va efectua un transfer de plati la data transferului catre furnizorul de anuitati de la care membrul doreste sa achizitioneze o anuitate, cu conditia ca acesta sa o informeze cu cel putin 14 zile inainte de data retragerii despre intentia sa de a se retrage, precum si care este furnizorul de anuitati de la care va achizitiona o anuitate.
    Art. 91
    (1) Membrii sunt liberi sa aleaga, sub rezerva art. 92, una dintre urmatoarele anuitati propuse de furnizorii de anuitati:
    a) anuitate pe viata, platibila pana la momentul decesului titularului anuitatii;
    b) anuitate pe viata, garantata pe o perioada de cel putin 5 ani, prin care, daca titularul anuitatii decedeaza in timpul perioadei garantate, platile care ar fi ramas de achitat pana la sfarsitul perioadei vor fi facute catre beneficiarii numiti de solicitantul anuitatii;
    c) anuitate de supravietuitor, platibila pe toata durata vietii titularului anuitatii, iar apoi sotului supravietuitor, pentru restul vietii acestuia;
    d) anuitate de supravietuitor, platibila pe toata durata vietii titularului anuitatii, iar apoi sotului supravietuitor pentru tot restul vietii sale, cu o perioada garantata de cel putin 5 ani (sau mai lunga), prin care, daca atat titularul anuitatii, cat si sotul supravietuitor decedeaza in perioada de 5 ani, plata ramasa, care ar fi fost achitata sotului supravietuitor de la data decesului titularului anuitatii pana la expirarea perioadei de garantare, va fi facuta catre beneficiarii alesi de membru, urmand ca acestia sa primeasca dupa aceasta perioada anuitatea de supravietuire;
    e) alte anuitati prevazute in reglementarile Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    (2) Reglementarile Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii vor prevedea modul de efectuare si de modificare a nominalizarilor facute de membri, in conformitate cu prevederile alin. (1).
    Art. 92
    Membrul care este casatorit de cel putin un an la data retragerii este obligat sa achizitioneze anuitatea prevazuta la art. 91 alin. (1) lit. c) sau d).
    Art. 93
    (1) Valoarea anuitatilor va creste in situatia in care intr-un anumit an cresterea indicelui preturilor de consum depaseste procentul prevazut de reglementarile Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    (2) Metoda prin care vor fi marite anuitatile va fi prevazuta in reglementarile Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    Art. 94
    (1) Furnizorul de anuitati este obligat sa stabileasca ratele anuitatii astfel incat aceasta sa varieze numai in functie de varsta titularului anuitatii, varsta sotiei/sotului [in cazul in care a achizitionat o anuitate prevazuta la art. 91 alin. (1) lit. c) sau d)] si de suma transferata catre furnizorul de anuitati din contul titularului de anuitati.
    (2) Furnizorul de anuitati este obligat sa comunice ratele anuitatilor Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii si membrilor care le solicita. Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii va publica lunar ratele anuitatilor furnizorilor de anuitati.
    (3) Ratele acordate de un anumit furnizor de anuitati pot sa varieze in timp numai in limita unui anumit procent stabilit de reglementarile Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    (4) Furnizorul de anuitati nu poate refuza o cerere de achizitionare a unei anuitati daca persoana care face cererea indeplineste conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si de reglementarile Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    (5) Furnizorul de anuitati nu poate impune conditii pentru achizitionarea de anuitati sau rate speciale in functie de starea sanatatii, sex, rasa sau de alte asemenea criterii.
    Art. 95
    (1) Furnizorul de anuitati este obligat sa indeplineasca conditiile de mentinere a rezervelor prevazute de reglementarile Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    (2) Furnizorul de anuitati va folosi si va investi sumele transferate in beneficiul exclusiv al persoanelor care primesc anuitati.
    (3) Furnizorii de anuitati investesc sumele transferate in scopul maximizarii veniturilor rezultate din investitii, cu respectarea urmatoarelor principii:
    a) securitatea activelor furnizorilor de anuitati;
    b) diversificarea investitiilor;
    c) mentinerea unei lichiditati adecvate.
    Art. 96
    Este interzisa oferirea de beneficii colaterale cu scopul de a convinge acea persoana sa achizitioneze o anuitate.
    Art. 97
    Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii va stabili la sfarsitul fiecarui an calendaristic pentru anul urmator nivelul pensiei minime care sa fie obtinuta sub forma de anuitate, pe baza ratelor anuitatilor comunicate de furnizorii de anuitati.
    Art. 98
    (1) In situatia in care suma din contul unui membru depaseste suma necesara achizitionarii unei pensii minime, stabilita conform prevederilor art. 97, acesta poate opta ca diferenta sa ii fie platita sub forma unei sume fixe sau in rate.
    (2) Plata in rate nu poate fi efectuata pe o perioada mai mare de 10 ani.
    (3) Reglementarile Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii vor prevedea metoda prin care se determina valoarea ratelor, modul de plata, modul in care aceste plati pot varia, comisioanele care pot fi percepute, precum si consecintele in urma decesului membrului.
    Art. 99
    In termen de 3 ani de la publicarea prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, se va emite o lege speciala privind organizarea si functionarea furnizorilor de anuitati, care va reglementa:
    a) angajarea de catre furnizorii de anuitati a persoanelor calificate in stiinte actuariale;
    b) vanzarea si marketingul anuitatilor;
    c) separarea activitatii de furnizare a anuitatilor, desfasurata in conformitate cu prezenta ordonanta de urgenta, de orice alta activitate a societatii respective;
    d) contabilitatea furnizorilor de anuitati;
    e) investitiile furnizorilor de anuitati;
    f) dizolvarea, fuziunea si achizitionarea furnizorilor de anuitati;
    g) obligatiile de raportare ale furnizorilor de anuitati;
    h) sanctiunile pentru neindeplinirea de catre furnizorul de anuitati a obligatiilor ce ii revin in baza prezentei ordonante de urgenta;
    i) modul si termenele la care se face plata catre titularii de anuitati, inclusiv catre cei care locuiesc in strainatate;
    j) consecintele decesului titularului de anuitati si ale neinstiintarii furnizorului de anuitati despre deces;
    k) controlul exercitat de Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii si plata taxelor de catre furnizorul de anuitati catre aceasta;
    l) alte prevederi.

    CAP. 11
    Obligatii de raportare ale fondurilor si societatilor de pensii

    Art. 100
    (1) Societatea de pensii va publica cel mai tarziu pana la data de 31 martie a fiecarui an o brosura informativa despre activitatea desfasurata in anul precedent cu privire la administrarea fondului.
    (2) Brosura informativa trebuie sa contina urmatoarele informatii:
    a) componenta consiliului de administratie si a comitetului de directie ale societatii de pensii;
    b) numele si adresele actionarilor societatii de pensii si procentul detinut de acestia din totalul actiunilor;
    c) numele si adresa custodelui;
    d) informatiile prevazute la art. 101 alin. (4);
    e) valoarea comisioanelor percepute de societatea de pensii;
    f) valoarea comisioanelor platite de societatea de pensii custodelui si intermediarilor financiari;
    g) rata de rentabilitate a fondului administrat de societatea de pensii;
    h) alte informatii, conform reglementarilor Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    (3) Informatiile publicate in brosura informativa vor fi, de asemenea, publicate in cel putin doua cotidiane nationale de larga circulatie.
    (4) Forma brosurii informative este cea prevazuta de reglementarile Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    (5) Societatea de pensii este obligata sa puna brosura informativa la dispozitie oricarei persoane care face cerere pentru a deveni membru inainte ca aceasta sa adere la fond.
    (6) Societatea de pensii este obligata sa puna brosura informativa la dispozitie oricarui membru care o solicita.
    Art. 101
    (1) Societatea de pensii informeaza membrii in scris sau electronic, la intervale regulate, cel putin o data la 6 luni, despre sumele existente in contul fiecaruia, datele la care s-au facut contributiile si transferurile de plati din perioada respectiva, precum si despre convertirea contributiilor si a transferurilor de plati in unitati de cont.
    (2) La cererea unui membru societatea de pensii este obligata sa il informeze despre valoarea activelor aferente contului sau.
    (3) Societatea de pensii poate incasa un comision pentru furnizarea informatiilor prevazute la alin. (2), care nu poate depasi costul efectiv al punerii la dispozitie a informatiilor.
    (4) Societatea de pensii este obligata sa informeze membrii cel putin o data pe an despre valoarea si procentul activelor fondului investite in diverse tipuri de active, inclusiv date despre emitentii anumitor valori mobiliare, informatii ce corespund ultimei date de evaluare din ultima luna a fiecarui an.
    (5) Obligatia de a informa despre emitentii de valori mobiliare se refera la investitiile care reprezinta cel putin 1% din valoarea activelor fondului.
    Art. 102
    (1) Societatea de pensii este obligata sa transmita Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii urmatoarele informatii:
    a) situatia contabila a activelor si pasivelor, a veniturilor si cheltuielilor, certificate de o societate de audit independenta autorizata de Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii;
    b) bilantul anual aprobat de consiliul de administratie;
    c) informatii despre vanzarile si achizitiile fondului, data la care s-a efectuat tranzactia, pretul la care s-a efectuat tranzactia si brokerul utilizat;
    d) sumele achitate brokerilor, custodelui si alte cheltuieli a caror situatie este eventual solicitata de Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii;
    e) informatii despre actionarii societatii de pensii, inclusiv numele si adresele acestora;
    f) numele si remuneratia membrilor consiliului de administratie, ai comitetului de directie si angajatilor societatii de pensii;
    g) brosura informativa mentionata la art. 100;
    h) informatiile prevazute la art. 101 alin. (2) si (4);
    i) alte informatii solicitate de Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    (2) Reglementarile Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii vor prevedea datele la care se transmit informatiile de mai sus, cel putin o data pe an, si, de asemenea, perioada care corespunde informatiilor transmise si forma de prezentare a acestora.

    CAP. 12
    Finantarea activitatii societatilor de pensii

    Art. 103
    (1) Finantarea activitatii societatii de pensii se realizeaza prin perceperea de comisioane in urmatoarele modalitati:
    a) deducerea unui anumit procent din contributiile platite, care nu poate depasi 12% din valoarea acestora, cu conditia ca aceasta deducere sa fie facuta inainte de convertirea contributiilor in unitati de cont;
    b) deducerea unui anumit procent din valoarea activelor nete administrate intr-o luna, care nu poate depasi 0,08% din valoarea acestora in luna respectiva;
    c) deducerea unei anumite sume din suma existenta in contul unui membru, care nu poate depasi valoarea a 3 contributii lunare ale persoanei respective, in cazul in care s-a efectuat un transfer de plati catre un alt fond, conform prevederilor art. 72, inainte ca membrul sa fi contribuit la fondul care efectueaza transferul de plati o perioada de cel putin 24 de luni.
    (2) Calcularea comisionului prevazut la alin. (1) lit. b) se face la ultima data de evaluare a activelor fondului din luna curenta, iar suma rezultata se plateste conform clauzelor contractului de administrare incheiat cu fondul.
    (3) Modul de percepere a comisionului prevazut la alin. (1) lit. c) va fi stabilit prin reglementarile Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    (4) Comisionul prevazut la alin. (1) lit. c) nu se aplica membrilor daca:
    a) societatea de pensii a procedat la cresterea comisionului prevazut la alin. (1) lit. a) in ultimele 6 luni;
    b) capitalul social al societatii de pensii a scazut sub minimul legal;
    c) societatea de pensii a intrat in procedura de lichidare.
    Art. 104
    (1) Societatea de pensii va utiliza pentru toti membrii aceeasi metoda de calcul si de percepere a comisioanelor, cu exceptia prevazuta la alin. (2).
    (2) Comisioanele calculate conform dispozitiilor art. 103 alin. (1) lit. a) pot fi reduse pentru membrii care au avut aceasta calitate pe perioada prevazuta in reglementarile Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    (3) Pentru persoanele care au avut calitatea de membru aceeasi perioada de timp se percep aceleasi comisioane.
    (4) Orice modificare a comisioanelor prevazute la art. 103 trebuie comunicata membrilor cu cel putin 6 luni inainte de a intra in vigoare.
    Art. 105
    Cheltuielile legate de efectuarea tranzactiilor pentru achizitionarea sau transferul activelor unui fond si sumele platite brokerilor se suporta de societatea de pensii.
    Art. 106
    Costurile de administrare a fondului se suporta de societatea de pensii care il administreaza.

    CAP. 13
    Investitiile fondurilor universale de pensii

    Art. 107
    Activele fondului se investesc in conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante de urgenta in scopul maximizarii veniturilor rezultate din investitii in beneficiul exclusiv al membrilor, cu respectarea urmatoarelor principii:
    a) securitatea activelor fondului;
    b) diversificarea investitiilor;
    c) mentinerea unei lichiditati adecvate.
    Art. 108
    Societatile de pensii pot investi activele fondului pe care il administreaza numai in:
    a) depozite bancare la o banca sau la o institutie de credit autorizata de Banca Nationala a Romaniei sa isi desfasoare activitatea pe teritoriul Romaniei si care nu este sub administrare speciala sau sub regim special de decontare;
    b) obligatiuni si titluri de credit emise de Ministerul Finantelor si obligatiuni emise de Banca Nationala a Romaniei;
    c) obligatiuni emise de autoritatile administratiei publice locale din Romania;
    d) actiuni care sunt cotate pe o piata reglementata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;
    e) obligatiuni emise de societati comerciale inregistrate in Romania si care sunt cotate pe o piata reglementata, avand ratingul aprobat de Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii;
    f) numerar;
    g) obligatiuni de stat emise de guverne straine care au un rating international acceptat de Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii si de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si actiuni emise de emitenti straini si cotate pe o piata straina acceptata de Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii si de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;
    h) alte forme de investitii prevazute de reglementarile Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii; reglementarile vor cuprinde si procentele maxime ale activelor unui fond ce pot fi investite in aceste forme de investitii.
    Art. 109
    (1) Societatea de pensii exercita in numele fondului dreptul de vot in adunarile generale ale actionarilor societatilor comerciale in care s-au investit activele fondului.
    (2) Votul va fi exercitat exclusiv in beneficiul membrilor fondului.
    Art. 110
    Investitiile in clasele de active prevazute la art. 108 se supun urmatoarelor conditii:
    a) in cazul activelor prevazute la lit. a), nu poate fi investit un procent mai mare de 20% din valoarea totala a activelor fondului;
    b) in cazul activelor prevazute la lit. b), nu poate fi investit un procent mai mare de 70% din valoarea totala a activelor fondului;
    c) in cazul activelor prevazute la lit. c), nu poate fi investit un procent mai mare de 20% din valoarea totala a activelor fondului;
    d) in cazul activelor prevazute la lit. d), nu poate fi investit un procent mai mare de 50% din valoarea totala a activelor fondului;
    e) in cazul activelor prevazute la lit. e), nu poate fi investit un procent mai mare de 50% din valoarea totala a activelor fondului;
    f) in cazul activelor prevazute la lit. f), nu poate fi investit un procent mai mare de 20% din valoarea totala a activelor fondului;
    g) in cazul activelor prevazute la lit. g), nu poate fi investit un procent mai mare de 20% din valoarea totala a activelor fondului, cu asigurarea accesului la piata interbancara si cu respectarea prevederilor privind tranzactiile valutare, conform reglementarilor in vigoare ale Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 111
    (1) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii poate diminua temporar prin reglementari procentul maxim al activelor unui fond ce poate fi investit in clasele de active mentionate la art. 108.
    (2) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii va stabili prin reglementari:
    a) procentul maxim al activelor unui fond care poate fi investit intr-o singura societate comerciala sau in fiecare clasa de active ale acesteia;
    b) procentul maxim al activelor unui fond care poate fi investit, in cazul activelor unui singur emitent dintre cei prevazuti la art. 108;
    c) procentul maxim al activelor unui singur emitent dintre cei prevazuti de art. 108, care poate face obiectul investitiilor unui fond.
    Art. 112
    Activele unui fond nu pot fi investite in:
    a) actiuni, obligatiuni si alte valori mobiliare care nu sunt cotate si nici tranzactionate pe alte piete supravegheate;
    b) active care nu pot fi instrainate prin lege;
    c) active corporale care nu sunt cotate pe o piata organizata si a caror evaluare este incerta, ca de exemplu: antichitati, lucrari de arta, autovehicule etc.;
    d) bunuri imobiliare sau orice drept legat de acestea;
    e) actiuni, obligatiuni si alte valori mobiliare emise de:
    e1) actionarii societatii de pensii;
    e2) custodele fondului;
    e3) persoana afiliata in raport cu entitatile enumerate la lit. e1) si e2);
    f) orice alte asemenea active stabilite de Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    Art. 113
    (1) Societatea de pensii este obligata sa ia masuri pentru adaptarea activitatii de investitii la cerintele prezentei ordonante de urgenta in situatia in care prevederile acestui capitol sunt incalcate ca urmare a:
    a) schimbarii preturilor de piata care constituie baza de evaluare a activelor si obligatiilor fondului;
    b) modificarii ratelor de schimb valutar;
    c) modificarii relatiilor organizatorice sau economice dintre entitatile in care a investit fondul;
    d) oricaror alte circumstante care nu pot fi controlate imediat de societatea de pensii.
    (2) Adaptarea activitatii de investitii la cerintele prezentei ordonante de urgenta trebuie sa aiba loc in termen de 6 luni de la data la care s-a produs incalcarea sau de la data la care s-a constatat ca urmare a evaluarii activelor ca s-a produs o asemenea incalcare.
    (3) La cererea societatii de pensii care administreaza fondul, cerere depusa in termen de 30 de zile de la data producerii sau constatarii incalcarii, Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii poate, daca protejarea intereselor membrilor o impune, sa prelungeasca la 12 luni termenul prevazut la alin. (2).
    Art. 114
    (1) Societatea de pensii nu poate sa vanda activele fondului pe care il administreaza:
    a) sie insesi;
    b) custodelui activelor fondului;
    c) furnizorului de anuitati;
    d) persoanelor afiliate in legatura cu entitatile mentionate la lit. a) - c).
    (2) Societatea de pensii nu poate sa cumpere active de la entitatile mentionate la alin. (1).
    (3) Societatea de pensii nu poate sa acorde imprumuturi sau garantii entitatilor mentionate la alin. (1).
    Art. 115
    Societatea de pensii nu poate delega raspunderea privind administrarea fondului.
    Art. 116
    Fondul nu poate lua bani cu imprumut.
    Art. 117
    (1) Consiliul de administratie al societatii de pensii va defini, pe baza unei consultante profesionale, principiile de investitie care fac parte integranta din regulile fondului, tinand seama de principiile mentionate la art. 107 si de cerintele prevazute in reglementarile Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    (2) Principiile de investitie au in vedere:
    a) modul in care vor fi indeplinite cerintele prevazute la art. 107;
    b) tipurile de investitii permise;
    c) persoanele responsabile de luarea deciziilor si de realizarea investitiilor, precum si procedurile pentru luarea acestor decizii.
    (3) Consiliul de administratie al societatii de pensii care administreaza fondul va revedea periodic principiile de investitie si le va completa, daca este necesar.
    Art. 118
    Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii poate prevedea in reglementari restrictii suplimentare pentru investitiile fondului, in scopul protejarii intereselor membrilor.

    CAP. 14
    Custodia activelor fondurilor universale de pensii

    Art. 119
    Societatea de pensii trebuie sa aleaga un custode caruia ii va incredinta pastrarea activelor fondului pe care il administreaza, pe baza unui contract de depozitare.
    Art. 120
    (1) Societatea de pensii trebuie sa numeasca un singur custode pentru fondul pe care il administreaza.
    (2) In situatia in care securitatea activelor este periclitata, custodele poate delega, cu aprobarea prealabila a Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii, o parte a functiilor sale unei alte entitati care indeplineste cerintele prevazute la art. 121 lit. b) - g).
    (3) Custodele poate pastra activele mai multor fonduri, cu conditia de a pastra separat activele, operatiunile si inregistrarile fiecarui fond de ale sale proprii si de cele ale celorlalte fonduri.
    Art. 121
    Custode poate fi o banca persoana juridica romana sau o sucursala a unei banci straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei si care indeplineste urmatoarele conditii:
    a) detine o licenta acordata de Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii si aceasta licenta nu a fost suspendata;
    b) capitalul social, respectiv capitalul de dotare, nu este mai mic decat echivalentul in lei, calculat la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data acordarii licentei, a 10 milioane euro;
    c) nu detine actiuni in societatea de pensii care administreaza fondul ale carui active le pastreaza sau actiuni ale unei entitati care este persoana afiliata in raport cu societatea de pensii si nu are nici un fel de relatii de capital cu aceste entitati;
    d) nu imprumuta si nu ia cu imprumut bani de la fondul ale carui active le detine sau de la societatea de pensii care administreaza fondul;
    f) angajatii sau membrii organelor sale de conducere proprii nu sunt:
    f1) membri ai consiliului de administratie sau angajati ai societatii de pensii ce administreaza fondul ale carui active le pastreaza;
    f2) membri ai consiliului de administratie sau angajati ai oricaror persoane afiliate in raport cu persoanele mentionate la lit. f1);
    g) indeplineste cerintele prevazute in reglementarile Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    Art. 122
    In exercitarea atributiilor sale custodele este obligat:
    a) sa primeasca sumele corespunzatoare contributiilor la fond ale fiecarui membru de la Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si sa prelucreze documentele care stau la baza acestora;
    b) sa informeze societatea de pensii asupra contributiilor primite;
    c) sa deconteze tranzactiile cu activele financiare din portofoliul fondului in conformitate cu instructiunile de administrare transmise de societatea de pensii;
    d) sa preia dividendele, dobanzile si celelalte drepturi aferente activelor financiare depozitate in conformitate cu instructiunile de administrare transmise de societatea de pensii;
    e) sa se asigure ca instructiunile societatii de pensii sunt in concordanta cu legea, cu reglementarile Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii, ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si cu prevederile actelor constitutive ale fiecarui fond;
    f) sa se asigure ca orice sume datorate in legatura cu tranzactiile efectuate cu activele financiare din portofoliul fiecarui fond sunt achitate in termenele legale;
    g) sa evalueze zilnic activul net al fondului;
    h) sa transmita societatii de pensii orice informatii referitoare la activele aflate in custodie;
    i) sa efectueze transferurile de plati;
    j) sa depoziteze si sa pastreze in siguranta toate activele financiare din portofoliul fondului;
    k) sa indeplineasca orice alte obligatii prevazute in reglementarile Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii sau ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
    Art. 123
    Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii va emite reglementari care vor prevedea, in legatura cu custodele:
    a) conditiile ce trebuie indeplinite pentru obtinerea unei licente pentru desfasurarea activitatilor de depozitare, procedura de acordare si retragere a licentei;
    b) alte aspecte pe care le considera necesare.
    Art. 124
    (1) Contractul de depozitare incheiat intre societatea de pensii si custode va cuprinde clauze privind:
    a) obligatiile custodelui si ale societatii de pensii;
    b) remuneratia custodelui si modul de calcul al costurilor si tarifelor ce se suporta de societatea de pensii;
    c) alte cerinte prevazute in reglementarile Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    (2) Custodele raspunde pentru prejudiciile rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor sale.
    (3) Custodele nu poate fi exonerat de raspundere si raspunderea sa nu poate fi limitata prin incredintarea obligatiilor sale unei alte entitati, sub sanctiunea nulitatii.
    Art. 125
    (1) In situatia in care incetarea raporturilor contractuale cu un custode are loc printr-o notificare scrisa, perioada de notificare nu poate fi mai mica de 6 luni, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 127.
    (2) Partea care transmite notificarea prevazuta la alin. (1) va informa imediat Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii despre aceasta, precum si despre motivele incetarii raporturilor contractuale.
    Art. 126
    (1) Numirea unui nou custode se face numai cu aprobarea prealabila scrisa a Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    (2) In vederea obtinerii licentei societatea de pensii va transmite Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii documentatia referitoare la custodele propus.
    Art. 127
    (1) In situatia retragerii licentei custodelui de catre Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii, a neexecutarii sau executarii necorespunzatoare de catre custode a contractului de depozitare sau daca acesta este subiectul unei proceduri de lichidare judiciara sau voluntara:
    a) societatea de pensii va notifica imediat custodelui si Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii incetarea contractului;
    b) societatea de pensii va numi un nou custode si va obtine aprobarea Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii in cel mai scurt timp;
    c) in cazul in care societatea de pensii nu respecta parcurgerea procedurilor descrise la lit. a) si b), Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii o poate obliga sa inlocuiasca custodele.
    (2) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii poate obliga societatea de pensii sa inlocuiasca custodele daca structura financiara si organizatorica a acestuia s-a deteriorat substantial si, prin urmare, activele pastrate in custodia sa sunt puse in pericol.
    Art. 128
    (1) Orice inlocuire a custodelui va fi facuta intr-o modalitate care sa asigure continuitatea indeplinirii obligatiilor custodelui in legatura cu activele fondului.
    (2) In situatia in care contractul cu custodele este reziliat, acesta din urma va transmite unui alt custode, intr-o perioada convenita de comun acord, activele fondului din custodia sa si toate documentele referitoare la indeplinirea obligatiilor prevazute la art. 122.
    Art. 129
    Custodele va informa imediat Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii in legatura cu orice aspect care incalca dispozitiile prezentei ordonante de urgenta, statutul fondului sau care poate periclita interesele oricarui membru.
    Art. 130
    Activele fondului depozitate in conformitate cu prevederile acestui capitol nu pot face obiectul unei executari silite impotriva custodelui si al nici unei tranzactii, custodele fiind numai depozitarul acestora.

    CAP. 15
    Garantii

    Art. 131
    (1) In situatia in care un membru al fondului instiinteaza o societate de pensii despre intentia sa de a se retrage, aceasta va informa imediat Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale cu privire la suma existenta in contul membrului fondului la ultima data de evaluare.
    (2) Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale va calcula in termen de 30 de zile contributiile care au fost facute de persoana respectiva la toate fondurile la care aceasta a fost vreodata membru, luand in considerare transferurile de plati, inclusiv cele efectuate in calitate de beneficiar.
    (3) Pentru efectuarea acestor calcule Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale va solicita societatii de pensii care administreaza fondul la care este membru persoana respectiva sa ii puna la dispozitie informatii privind contributiile si transferurile de plati facute de acea persoana la acel fond si la toate fondurile la care a fost membru.
    (4) Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale va aplica un procent la fiecare dintre contributiile facute in conformitate cu prevederile cap. VII, pentru a reflecta inflatia preturilor intervenita intre data platii si data retragerii si a unui profit minim anual de 1% si, de asemenea, va calcula o deducere pentru a reflecta valoarea comisioanelor achitate de fonduri in perioada respectiva.
    (5) Daca valoarea calculata in conformitate cu alin. (2) - (4) este mai mare decat valoarea sumei comunicate in conformitate cu alin. (1), atunci, in conditiile alin. (6), Fondul national de garantie pentru pensii va achita imediat in contul membrului respectiv o suma egala cu diferenta dintre cele doua valori, astfel incat persoana respectiva sa primeasca anuitatea care i se cuvine.
    (6) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii va emite reglementari cu privire la modul de calcul si de informare mentionate la alin. (1) - (4) si la modul efectuarii platilor prevazut la alin. (5).
    Art. 132
    (1) Daca un furnizor de anuitati nu plateste anuitatile sau daca un fond nu plateste sumele fixe sau ratele corespunzatoare intr-un termen de 3 luni de la prima data la care trebuie facute aceste plati, iar Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii decide ca aceste plati nu mai pot fi facute, atunci se va plati o garantie de catre Fondul national de garantie pentru pensii.
    (2) Plata garantiei se va face in acelasi timp cu plata pensiilor din sistemul public de pensii.
    (3) Valoarea garantiei nu poate depasi 60% din salariul mediu net pe economie la momentul respectiv.
    (4) Daca platile datorate de un fond sau de un furnizor de anuitati au loc dupa plata garantiilor, cel care a incasat platile va returna imediat, prin sistemul public de pensii, sumele primite ca plata a garantiilor.
    (5) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii va emite reglementari care sa prevada alte aspecte cu privire la garantii.

    CAP. 16
    Sanctiuni si raspunderi

    Art. 133
    (1) Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta si a reglementarilor emise in aplicarea acesteia se sanctioneaza contraventional sau administrativ, dupa caz, de Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    (2) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca, potrivit conditiilor in care au fost savarsite, nu sunt prevazute de legea penala ca infractiuni:
    a) nerespectarea prevederilor art. 7 referitoare la capitalul social si actiunile unei societati de pensii;
    b) nerespectarea prevederilor art. 8 si 9 referitoare la capitalul social al unei societati de pensii;
    c) nerespectarea prevederilor art. 10 referitoare la Fondul national de garantie pentru pensii;
    d) nerespectarea prevederilor art. 11 referitoare la actionarii unei societati de pensii;
    e) nerespectarea prevederilor art. 12 referitoare la achizitionarea sau tranzactionarea actiunilor unei societati de pensii;
    f) nerespectarea prevederilor art. 13, 14 si art. 15 alin. (1) lit. a) - d), referitoare la membrii consiliului de administratie al unei societati de pensii, precum si cele referitoare la persoanele prevazute la art. 15 alin. (2);
    g) nerespectarea prevederilor art. 18 referitoare la folosirea activelor unei societati de pensii;
    h) nerespectarea prevederilor art. 19 referitoare la pastrarea arhivelor de catre o societate de pensii;
    i) nerespectarea termenelor si conditiilor din licenta, prevazute la art. 31 alin. (1) - (4);
    j) nerespectarea termenului de incepere a activitatii prevazut la art. 31 alin. (5);
    k) nerespectarea termenelor si conditiilor din autorizarea de functionare a unui fond, prevazute la art. 50;
    l) nerespectarea prevederilor art. 53 referitoare la incheierea contractului de administrare a fondului si acceptarea contributiilor membrilor;
    m) nerespectarea prevederilor art. 59 alin. (1) - (4) referitoare la atributiile de control al fondurilor si societatilor de pensii;
    n) nerespectarea prevederilor art. 62 alin. (1) referitoare la confidentialitatea informatiilor;
    o) nerespectarea prevederilor art. 77 si 78 referitoare la marketingul fondurilor;
    p) nerespectarea prevederilor art. 84 referitoare la evaluarea activului net al unui fond;
    q) nerespectarea prevederilor art. 93 - 96 referitoare la plata anuitatilor;
    r) nerespectarea prevederilor referitoare la raportari, prevazute la art. 100 - 102;
    s) nerespectarea obligatiilor de certificare a rapoartelor financiare, prevazute la art. 102 alin. (1) lit. a);
    t) nerespectarea prevederilor art. 103 si 104 referitoare la comisioane;
    u) nerespectarea prevederilor art. 109 si 113 referitoare la investitiile fondurilor;
    v) nerespectarea prevederilor art. 120 - 122 referitoare la custodele activelor unui fond;
    w) incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, a reglementarilor emise in aplicarea acesteia, precum si nerespectarea masurilor stabilite prin actele de reglementare si supraveghere ale Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    (3) Savarsirea cu intentie sau din culpa, prin comisiune sau omisiune, a vreuneia dintre contraventiile prevazute la alin. (2) se sanctioneaza contraventional cu avertisment scris sau amenda contraventionala.
    (4) In cazul aplicarii amenzii contraventionale se poate dispune si retragerea sau, dupa caz, anularea licentei.
    (5) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii poate obliga prin decizie persoanele care nu furnizeaza informatiile complete prevazute la art. 102 la plata unor amenzi administrative de pana la 0,01% din valoarea activelor fondului administrat pentru fiecare zi de intarziere, calculata de la data stabilita prin decizie.
    (6) Contraventiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se constata de personalul imputernicit de Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii.
    (7) Sanctiunile pentru contraventiile prevazute la alin. (2), precum si amenzile prevazute la alin. (5) se aplica de Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii prin decizii semnate de presedintele comisiei.
    (8) Deciziile presedintelui comisiei isi produc efectele la data notificarii persoanei sanctionate.
    (9) Impotriva deciziilor luate in conditiile alin. (8) se poate introduce plangere la instanta judecatoreasca competenta potrivit legii, in termen de 15 zile de la notificare.
    (10) La individualizarea sanctiunii se va tine seama de circumstantele reale ale faptei savarsite si de conduita faptuitorului.
    (11) In cazul constatarii savarsirii a doua sau mai multe contraventii ce urmeaza a fi sanctionate, se poate aplica maximul amenzii prevazute pentru fiecare dintre ele.
    Art. 134
    (1) Limitele amenzilor contraventionale se stabilesc prin lege speciala.
    (2) In cazul sanctionarii contraventionale a persoanelor juridice, Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii poate aplica sanctiuni cel mult egale prin gravitate, pentru contraventia respectiva, si persoanelor fizice carora, in calitate de persoane afiliate sau care desfasoara alte activitati reglementate de prezenta ordonanta de urgenta, le este imputabila respectiva contraventie pentru ca, desi puteau si trebuia sa previna savarsirea ei, nu au facut-o.
    (3) De la dispozitiile alin. (2) sunt exceptate persoanele fizice si persoanele juridice, societatile de pensii sau orice persoana care a actionat in numele sau impreuna cu acestea, care fac dovada ca nu au avut cunostinta despre faptele incriminate si au luat toate masurile pentru a asigura veridicitatea afirmatiilor sau documentelor.
    (4) Persoanele fizice prevazute la alin. (2) sunt tinute si la reparatiunea prejudiciilor patrimoniale cauzate prin fapta constituind contraventie, iar daca fapta este imputabila mai multor persoane, acestea sunt tinute solidar la reparatiunea prejudiciului cauzat.
    (5) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta referitoare la constatarea si aplicarea sanctiunilor contraventionale se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 25, 26 si 27, in masura in care prin prezenta ordonanta de urgenta nu se dispune altfel.
    Art. 135
    Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 10 ani sau cu amenda:
    a) desfasurarea fara autorizatie a oricaror activitati pentru care prezenta ordonanta de urgenta prevede obligatia obtinerii unei autorizatii sau licente din partea Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii, savarsita de persoane afiliate sau de orice persoane juridice si persoane fizice;
    b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) si (2) referitoare la activitatile societatilor de pensii;
    c) nerespectarea prevederilor art. 108, 110, 111 si 112 referitoare la investitiile fondurilor;
    d) nerespectarea prevederilor art. 114 referitoare la vanzarea si cumpararea activelor de catre o societate de pensii.
    Art. 136
    Amenzile incasate se fac venit la bugetul de stat.
    Art. 137
    (1) Aplicarea sanctiunilor contraventionale se prescrie in termen de 5 ani de la data savarsirii faptelor prevazute la art. 133 alin. (2).
    (2) Aplicarea sanctiunilor contraventionale nu inlatura raspunderea disciplinara, materiala, civila, administrativa sau penala, dupa caz.
    (3) Sanctiunea contraventionala aplicata se poate publica intr-o publicatie de importanta nationala.
    Art. 138
    Presedintele si personalul de conducere ai Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii raspund disciplinar, material, civil, administrativ sau penal, dupa caz, pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta sau in cazul in care, prin activitatea ori inactivitatea lor, aduc prejudicii intereselor membrilor fondurilor.

    CAP. 17
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 139
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu:
    a) dispozitiile art. 1491, 1492 si 1499 - 1531 din Codul civil referitoare la societati civile particulare fara personalitate juridica;
    b) dispozitiile Codului de procedura civila;
    c) dispozitiile Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori;
    d) dispozitiile Legii bancare nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
    e) dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 140
    (1) Presedintele comisiei va fi numit in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Data limita pana la care se poate depune documentatia pentru autorizarea societatilor de pensii, in conformitate cu prevederile art. 23, se stabileste de Parlamentul Romaniei, o data cu aprobarea executiei bugetului asigurarilor sociale de stat, daca se constata ca deficitul acestuia, luandu-se in calcul si introducerea fondurilor universale de pensii, este mai mic de 1% din produsul intern brut.
    (3) Toti solicitantii care au depus documentatia de autorizare in conformitate cu prevederile alin. (2) si care obtin licenta vor incepe activitatea, inclusiv publicitatea si marketingul, la aceeasi data stabilita de Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor si Pensii.
    (4) Solicitantii care depun documentatia de autorizare dupa data limita stabilita de Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii vor incepe activitatea dupa obtinerea licentei, dar nu mai devreme de 2 ani de la data prevazuta la alin. (3).
    (5) Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii va emite reglementari privind datele prevazute la alin. (2) si (3).
    Art. 141
    (1) Cheltuielile Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii vor fi finantate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, pana la trecerea unui an de la data inceperii colectarii contributiilor la fonduri.
    (2) Sumele acordate de la bugetul de stat in conformitate cu prevederile alin. (1) vor fi restituite de Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii in urmatorii 5 ani.
    Art. 142
    (1) In termen de 2 ani de la publicarea prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii va elabora toate reglementarile necesare in vederea aplicarii prevederilor acesteia.
    (2) Reglementarile vor fi trimise spre consultare Consiliului Economic si Social si tuturor institutiilor interesate. Raspunsul competent al acestora va fi trimis Comisiei de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii in termen de 10 zile de la data primirii.
    (3) Toate reglementarile elaborate de Comisia de Reglementare si Supraveghere a Societatilor de Pensii se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 143
    Pana la data prevazuta la art. 140 alin. (2) Guvernul Romaniei va lua masurile necesare pentru inlaturarea problemelor cu care se confrunta piata romaneasca de capital.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii si protectiei sociale,
                       Liviu Lucian Albu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian RemesSmartCity5

COMENTARII la OUG 230/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 230 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu