E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 23 din 24 martie 2010

privind identificarea si înregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 201 din 30 martie 2010Având în vedere faptul că, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 şi a directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE, începând cu 31 decembrie 2009, toate ovinele şi caprinele trebuie să fie identificate electronic,

ţinând cont de faptul că, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 118/2004, cu modificările şi completările ulterioare, identificarea ovinelor şi caprinelor este stabilită doar prin aplicarea crotaliilor auriculare şi/sau a mărcilor, fără a fi prevăzute şi mijloacele electronice de identificare,

având în vedere că cea mai mare parte a animalelor supuse identificării electronice conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului se nasc în prima parte a anului, iar mişcarea şi comercializarea lor, care se desfăşoară cu prioritate în această perioadă, sunt condiţionate de aplicarea mijloacelor de identificare,

luând în considerare necesitatea elaborării legislaţiei naţionale cu privire la identificarea animalelor astfel încât să fie asigurată implementarea Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului, cu respectarea obligaţiilor şi a termenelor prevăzute în cadrul acestuia,

întrucât nerespectarea de către România a obligaţiilor care decurg din calitatea acesteia de stat membru al Uniunii Europene atrage sancţionarea ţării noastre de către Comisia Europeană, precum şi imposibilitatea desfăşurării activităţii comerciale cu animale vii din România către celelalte state membre ale Uniunii Europene,

având în vedere necesitatea reducerii unor cheltuieli importante de la bugetul de stat alocate identificării şi înregistrării bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, în contextul politicii actuale a Guvernului de raţionalizare a cheltuielilor publice, precum şi necesitatea responsabilizării proprietarilor de animale în ceea ce priveşte identificarea şi înregistrarea animalelor,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - Suinele, ovinele şi caprinele existente pe teritoriul României sunt supuse în mod obligatoriu procesului integrat de identificare şi înregistrare a animalelor, prin realizarea următoarelor elemente:

a) aplicarea crotaliilor auriculare şi/sau a mărcilor, precum şi a mijloacelor electronice în exploataţia în care se nasc, pentru identificarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, în funcţie de specie şi de sistemul de identificare naţional;

b)  înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi înregistrarea mişcărilor şi evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale şi corectarea erorilor pentru suinele, ovinele şi caprinele identificate şi înregistrate;

c)  dezvoltarea şi actualizarea bazei naţionale de date informatice;

d) întocmirea registrelor pentru suinele, ovinele şi caprinele identificate şi înregistrarea exploataţiilor în conformitate cu condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Art. 2. - In sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)  exploataţie nonprofesională - exploataţie de animale înregistrată în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor şi deţinută de persoane fizice neînregistrate la Camera de Comerţ şi Industrie a României;

b)   exploataţie comercială - exploataţie de animale înregistrată în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor şi autorizată sanitar veterinar, deţinută de persoane fizice autorizate, întreprindere individuală, întreprindere familială sau de persoane juridice organizate în condiţiile legii, care îndeplinesc prevederile normelor de biosecuritate.

Art. 3. - (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor stabileşte, prin ordin al preşedintelui acesteia, cerinţele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a suinelor, ovinelor şi caprinelor şi aprobă, în temeiul cerinţelor respective, aceste mijloace de identificare.

(2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor face publică şi actualizează permanent lista societăţilor comerciale care furnizează mijloace oficiale de identificare a suinelor, ovinelor şi caprinelor.

Art. 4. - (1) Incepând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ovinele şi caprinele născute începând cu anul 2010 se identifică cu o crotalie auriculară simplă şi o crotalie auriculară electronică care conţin acelaşi cod unic de identificare a animalului.

(2) Toate ovinele şi caprinele se identifică în mod obligatoriu odată cu mişcarea lor din exploataţia în care s-au născut sau, cel mai târziu, la împlinirea vârstei de 9 luni.

(3)  Ovinele şi caprinele născute anterior datei prevăzute la alin. (1) se identifică cu două crotalii auriculare simple având imprimat acelaşi cod unic de identificare a animalului.

(4)  Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (3), ovinele şi caprinele se pot identifica doar cu o crotalie auriculară simplă la mişcarea cu destinaţia sacrificării pe teritoriul României, înainte de împlinirea vârstei de 12 luni.

(5) Ovinele şi caprinele născute în cursul anului 2010, care au fost identificate iniţial cu o crotalie auriculară simplă, vor fi identificate şi cu o crotalie auriculară electronică ce conţine acelaşi cod unic de identificare a animalului, dacă:

a) fac obiectul mişcării pe teritoriul României între exploataţii de creştere şi reproducţie;

b) fac obiectul comerţului intracomunitar ori al exportului; sau

c) sunt încadrate la excepţia prevăzută la alin. (4), dar au împlinit vârsta de 12 luni.

(6) Suinele se identifică cu o crotalie auriculară simplă sau cu o marcă.

Art. 5. - (1) Identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor din exploataţiile nonprofesionale se realizează de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi în baza contractelor de servicii de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, atribuite de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.

(2)  Prin excepţie de la prevederile alin. (1), identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor se realizează de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi prin încheierea unui act adiţional la contractele de concesiune a activităţilor sanitar-veterinare publice valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) Tarifele aferente serviciilor de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor şi caprinelor din exploataţiile nonprofesionale, prestate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, reprezintă costul manoperei de identificare şi înregistrare a animalelor, precum şi costul înregistrării mişcărilor şi evenimentelor intervenite cu privire la acestea şi al corectării erorilor apărute în baza naţională de date informatice pentru suinele, ovinele şi caprinele identificate şi înregistrate.

(4)  Proprietarii exploataţiilor nonprofesionale de ovine şi caprine pot solicita în scris direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti să efectueze, prin intermediul asociaţiilor înregistrate legal ai căror membri sunt, activitatea de identificare şi înregistrare a ovinelor şi caprinelor din exploataţiile proprii.

(5)  Solicitarea prevăzută la alin. (4) atrage suportarea de către proprietari a costurilor aferente întregii activităţi de identificare şi înregistrare a ovinelor şi caprinelor, de înregistrare a mişcării şi evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale şi de corectare a erorilor.

Art. 6. - Identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor din exploataţiile comerciale se efectuează şi se suportă de către proprietarul acestora.

Art. 7. - (1) Fondurile necesare procesului integrat de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor şi caprinelor se asigură din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi au următoarele destinaţii:

a) achiziţionarea în anul 2010 de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi atribuirea cu titlu gratuit proprietarilor de suine, ovine şi caprine a crotaliilor auriculare simple necesare identificării acestor animale;

b)  achiziţionarea în anul 2010 de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti de crotalii auriculare simple şi de crotalii auriculare electronice ce conţin acelaşi cod unic de identificare pentru ovine şi caprine, aferent numărului de ovine şi caprine care au fost livrate în anul 2009 spre centrele de colectare, care au făcut obiectul comerţului intracomunitar sau al exportului din exploataţiile de origine ori care au fost introduse în controlul oficial al reproducţiei, cu un plus de maximum 10% faţă de acest număr;

c)  achiziţionarea de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la solicitarea proprietarilor de ovine şi caprine, a crotaliilor auriculare electronice cu acelaşi cod unic de identificare cu al crotaliilor auriculare simple deja aplicate ovinelor şi caprinelor născute începând cu anul 2010 şi care vor fi utilizate pentru identificarea lor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5);

d)  organizarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor şi caprinelor;

e) plata către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi a serviciilor de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor şi caprinelor;

f)   dezvoltarea şi actualizarea bazei naţionale de date informatice, tipărirea documentelor oficiale şi înregistrarea exploataţiilor.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1):

a) dacă proprietarii exploataţiilor nonprofesionale de ovine şi caprine solicită şi primesc aprobarea direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru a efectua activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor aflate în proprietate, fondurile necesare se asigură de către proprietari, pentru achiziţionarea crotaliilor auriculare şi/sau a mărcilor, precum şi a mijloacelor electronice necesare identificării animalelor, pentru organizarea şi efectuarea procesului de identificare şi înregistrare a animalelor, de înregistrare a mişcării şi a evenimentelor intervenite cu privire la animale şi de corectare a erorilor, precum şi pentru întocmirea registrelor de exploataţie, tipărirea documentelor oficiale necesare identificării şi înregistrării animalelor, înregistrării mişcării şi a evenimentelor intervenite cu privire la animale;

b)  contravaloarea duplicatelor crotaliilor auriculare pentru suine, ovine şi caprine, necesare pentru înlocuirea crotaliilor auriculare pierdute de la urechea animalelor, precum şi plata manoperei pentru aplicarea acestora se suportă de către proprietarii animalelor.

Art. 8. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (1), la solicitarea scrisă a proprietarilor exploataţiilor comerciale/ asociaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (4), aceştia pot achiziţiona până la data de 15 mai 2010 mijloace de identificare care încă nu sunt aprobate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, pe răspunderea solicitantului că aceste mijloace respectă criteriile tehnice stabilite de legislaţia comunitară şi naţională.

(2) Achiziţionarea mijloacelor de identificare potrivit alin. (1) se face după avizarea favorabilă de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti a unui număr limitat de mijloacele de identificare care să poată fi utilizate până la data de 31 mai 2010 şi care să aibă imprimate coduri unice de identificare alocate de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Art. 9. - Achiziţionarea elementelor prevăzute la art. 7 alin. (1) se face de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sau direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru identificarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, potrivit prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.

Art. 10. - Operatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor este obligat să asigure accesul la aplicaţiile de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor şi caprinelor, de înregistrare a mişcărilor şi a evenimentelor intervenite cu privire la acestea, precum şi de corectare a erorilor tuturor proprietarilor exploataţiilor prevăzute la art. 6 şi la art. 7 alin. (2), precum şi medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi.

Art. 11. - (1) Proprietarii exploataţiilor nonprofesionale de suine, ovine şi caprine sunt obligaţi să transmită, în scris, până la data de 30 iunie 2010, medicului veterinar de liberă practică împuternicit pentru localitatea în care se găsesc exploataţiile datele despre efectivele de suine, ovine şi caprine existente în exploataţii la data declarării acestora.

(2) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit este obligat să informeze, în scris, până la data de 31 mai 2010, proprietarii exploataţiilor nonprofesionale de suine, ovine şi caprine cu privire la obligaţia prevăzută la alin. (1).

(3)  Pentru animalele înregistrate în baza naţională de date informatice ca existente în exploataţie, dar care în realitate nu se mai află în exploataţie, proprietarul animalelor va declara, în scris, medicului veterinar de liberă practică împuternicit, pentru fiecare animal, cauza dispariţiei din exploataţie: vânzare/cumpărare fără documente sanitar-veterinare, moarte, sacrificare pentru consum propriu sau alte situaţii deosebite.

(4) După colectarea informaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (3), medicul veterinar de liberă practică împuternicit este obligat să actualizeze datele din baza naţională de date informatice până la data de 30 septembrie 2010.

(5)  Proprietarii de exploataţii comerciale de suine, ovine şi caprine, precum şi proprietarii exploataţiilor nonprofesionale de ovine şi caprine care au primit aprobarea direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti de a efectua activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor aflate în proprietate sunt responsabili de actualizarea şi corectitudinea datelor din baza naţională de date informatice pentru respectivele exploataţii.

(6)   După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), proprietarii exploataţiilor nonprofesionale de suine, ovine şi caprine sunt obligaţi să notifice permanent, în termenul prevăzut de normele sanitar-veterinare, medicului veterinar de liberă practică împuternicit pentru localitatea în care se găsesc exploataţiile informaţiile referitoare la mişcările şi evenimentele intervenite cu privire la animalele din exploataţia proprie.

(7)  Medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi sunt responsabili de corectitudinea şi actualizarea permanentă a datelor din baza naţională de date informatice cu privire la animalele identificate şi înregistrate de către aceştia.

Art. 12. -Acordarea de premii, de ajutoare de stat sau de despăgubiri, în condiţiile legii, pentru suinele, ovinele, caprinele neidentificate şi neînregistrate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă este interzisă.

Art. 13. - Circulaţia pe teritoriul României a suinelor, ovinelor şi caprinelor neidentificate în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă şi/sau fără a fi însoţite de documentele prevăzute de normele sanitar-veterinare este interzisă.

Art. 14. - (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

a) refuzul de înregistrare de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau întârzieri nejustificate de peste 15 zile de la termenul prevăzut de normele sanitar-veterinare pentru înregistrarea în baza naţională de date informatice a suinelor, ovinelor şi caprinelor, pentru înregistrarea mişcărilor şi a evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale şi pentru corectarea erorilor, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;

b) utilizarea pentru identificarea oficială a suinelor, ovinelor şi caprinelor a mijloacelor de identificare neaprobate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;

c)   comercializarea mijloacelor oficiale de identificare a suinelor, ovinelor şi caprinelor neaprobate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei şi cu interzicerea comercializării în România a mijloacelor oficiale de identificare a acestor animale;

d) comercializarea de către furnizori a mijloacelor oficiale de identificare a suinelor, ovinelor şi caprinelor imprimate cu coduri de identificare care nu au fost alocate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor respectivilor furnizori, cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei şi cu interzicerea comercializării sau furnizării în România a mijloacelor oficiale de identificare a animalelor;

e)  neînregistrarea în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor de către furnizori a codurilor unice de identificare imprimate pe mijloacele oficiale de identificare a suinelor, ovinelor şi caprinelor furnizate, cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei;

f)  nerespectarea de către proprietari a prevederilor art. 11 alin. (1) şi (3), cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente.

Art. 15. - Prevederile art. 14 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 16.-Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va emite, în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, norme sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor şi caprinelor.

Art. 17. -In anul 2010, se autorizează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor să introducă modificările corespunzătoare în bugetul pe programe, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 18. - (1) Incepând cu anul 2011, achiziţionarea crotaliilor auriculare, precum şi a mijloacelor electronice, pentru identificarea suinelor, ovinelor şi caprinelor din toate tipurile de exploataţii, în funcţie de specie şi de sistemul de identificare naţional, va fi în sarcina proprietarilor.

(2)  Crotaliile auriculare, precum şi mijloacele electronice prevăzute la alin. (1) se achiziţionează de la societăţile comerciale care furnizează mijloace de identificare a suinelor, ovinelor şi caprinelor, în condiţiile prevăzute la art. 3.

(3)  Crotaliile auriculare, precum şi mijloacele electronice aflate în stocul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti la data de 31 decembrie 2010 vor fi utilizate până la epuizarea acestora, prin atribuirea cu titlu gratuit proprietarilor de suine, ovine şi caprine.

Art. 19. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 27 septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Contravaloarea mărcilor auriculare şi a paşaportului individual se suportă din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor până la data de 31 decembrie 2010."

2.  La articolul 6, după alineatul (5) se introduc şapte noi alineate, alineatele (6)-(12), cu următorul cuprins:

„(6) Contravaloarea duplicatelor mărcilor auriculare pentru bovine, necesare pentru înlocuirea mărcilor auriculare pierdute de la urechea animalelor, plata manoperei pentru aplicarea acestora, precum şi contravaloarea duplicatelor paşapoartelor pentru bovine, necesare pentru înlocuirea paşapoartelor pierdute, se suportă de către proprietarii animalelor.

(7) Incepând cu anul 2011, contravaloarea mărcilor auriculare şi a paşaportului individual se suportă de către proprietarul bovinelor.

(8) Mărcile auriculare prevăzute la alin. (7) se vor achiziţiona, începând cu anul 2011, de la furnizorii de mijloace de identificare a bovinelor aprobate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

(9)  Mărcile auriculare aflate în stocul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti la data de 31 decembrie 2010 vor fi utilizate până la epuizarea acestora, prin atribuirea cu titlu gratuit proprietarilor de bovine.

(10)  Incepând cu anul 2011, identificarea şi înregistrarea bovinelor din exploataţiile comerciale se efectuează şi se suportă de către proprietarul acestora.

(11) Proprietarii exploataţiilor nonprofesionale de bovine pot solicita, începând cu anul 2011, în scris, direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti să efectueze, prin intermediul asociaţiilor înregistrate legal ai căror membri sunt, activitatea de identificare şi înregistrare a bovinelor din exploataţiile proprii.

(12) Solicitarea prevăzută la alin. (11) atrage suportarea de către proprietari a costurilor aferente întregii activităţi de identificare şi înregistrare a bovinelor, de înregistrare a mişcării şi a evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale şi de corectare a erorilor."

3. După articolul 6 se introduc trei noi articole, articolele 61 -63, cu următorul cuprins:

„Art. 61. - (1) Identificarea şi înregistrarea bovinelor se realizează de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi în baza contractelor de servicii de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, atribuite de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.

(2)  Prin excepţie de la prevederile alin. (1), identificarea şi înregistrarea bovinelor se realizează de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi prin încheierea unui act adiţional la contractele de concesiune a activităţilor sanitar-veterinare publice valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) Tariful aferent serviciilor de identificare şi înregistrare a bovinelor, prestate de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, reprezintă costul manoperei de identificare şi înregistrare a animalelor, precum şi al înregistrării mişcărilor şi evenimentelor intervenite cu privire la acestea şi al corectării erorilor apărute în baza naţională de date informatice pentru bovinele identificate şi înregistrate.

Art. 62. - (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor stabileşte, prin ordin al preşedintelui acesteia, cerinţele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare pentru bovine şi aprobă, în temeiul criteriilor respective, aceste mijloace de identificare.

(2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor face publică şi actualizează permanent lista societăţilor comerciale care furnizează mijloace oficiale de identificare a bovinelor.

Art. 63. - (1) Proprietarii exploataţiilor de bovine sunt obligaţi să transmită, în scris, până la data de 30 iunie 2010, medicului veterinar de liberă practică împuternicit pentru localitatea în care se găsesc exploataţiile datele despre efectivele de bovine existente în exploataţii la data declarării acestora.

(2)  Medicul veterinar de liberă practică împuternicit este obligat să informeze, în scris, până la data de 31 mai 2010, proprietarii exploataţiilor de bovine cu privire la obligaţia prevăzută la alin. (1).

(3)  Pentru animalele înregistrate în baza naţională de date informatice ca existente în exploataţie, dar care în realitate nu se mai află în exploataţie, proprietarul animalelor va declara, în scris, medicului veterinar de liberă practică împuternicit, pentru fiecare animal, cauza dispariţiei din exploataţie: vânzare/cumpărare fără documente sanitar-veterinare, moarte, sacrificare pentru consum propriu sau alte situaţii deosebite.

(4) După colectarea informaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (3), medicul veterinar de liberă practică împuternicit este obligat să actualizeze datele din baza naţională de date informatice până la data de 30 septembrie 2010.

(5)  Proprietarii exploataţiilor comerciale de bovine, precum şi proprietarii exploataţiilor nonprofesionale de bovine care au primit aprobarea direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti de a efectua activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor aflate în proprietate sunt responsabili de actualizarea şi corectitudinea datelor din baza naţională de date informatice pentru respectivele exploataţii.

(6)   După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), proprietarii exploataţiilor de bovine sunt obligaţi să notifice permanent, în termenul prevăzut de normele sanitar-veterinare, medicului veterinar de liberă practică împuternicit pentru localitatea în care se găsesc exploataţiile informaţiile referitoare la mişcările şi evenimentele intervenite cu privire la animalele din exploataţia proprie.

(7)  Medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi sunt responsabili de corectitudinea şi actualizarea permanentă a datelor din baza naţională de date informatice cu privire la animalele identificate şi înregistrate de către aceştia."

4. La articolul 14, după litera h) se introduc şase noi litere, literele i)-n), cu următorul cuprins:

,,i) refuzul de înregistrare de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau întârzieri nejustificate de peste 15 zile de la termenul prevăzut de normele sanitar-veterinare pentru înregistrarea în baza naţională de date informatice a bovinelor, pentru înregistrarea mişcărilor şi a evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale şi pentru corectarea erorilor, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;

j) utilizarea pentru identificarea oficială a bovinelor a mijloacelor de identificare neaprobate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;

k) comercializarea mijloacelor oficiale de identificare a bovinelor neaprobate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei şi cu interzicerea comercializării în România a mijloacelor oficiale de identificare a acestor animale;

l) comercializarea de către furnizori a mijloacelor oficiale de identificare a bovinelor imprimate cu coduri de identificare care nu au fost alocate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor respectivilor furnizori, cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei şi cu interzicerea comercializării sau furnizării în România a mijloacelor oficiale de identificare a animalelor;

m) neînregistrarea în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor de către furnizori a codurilor unice de identificare imprimate pe mijloacele oficiale de identificare a bovinelor furnizate, cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei;

n) nerespectarea de către proprietari a prevederilor art. 63 alin. (1) şi (3), cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei."

5. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente."

Art. 20. - Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru efectuarea în exploataţiile nonprofesionale a unor activităţi sanitar-veterinare cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi a altor acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti pot încheia contracte cu medicii veterinari, organizaţi în condiţiile legii, sau pot angaja personal sanitar-veterinar propriu, în condiţiile legii, în situaţiile în care nu se pot încheia contracte cu medicii veterinari, organizaţi în condiţiile legii."

2. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Pentru efectuarea în exploataţiile comerciale a unor acţiuni de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, proprietarii acestor exploataţii încheie contracte cu medicii veterinari, organizaţi în condiţiile legii."

3.  La articolul 15, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Acţiunile sanitar-veterinare cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru alte acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare, precum şi tarifele aferente acestora, în situaţia în care aceste acţiuni sunt realizate de medici veterinari de liberă practică împuterniciţi, se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului."

4.  La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) In vederea mişcării animalelor şi a aplicării conceptului de zonare şi regionalizare, autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti defineşte sau califică statusul de sănătate a animalelor aflate în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1) şi a zonelor sau regiunilor epidemiologice din România, în raport cu bolile specifice ale animalelor, stabilite de Autoritate, în baza programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, în condiţiile prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare."

5.  La articolul 48 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) efectuarea unor acţiuni cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor;".

6.  La articolul 48 alineatul (2), literele d) şi e) se abrogă.

Art. 21. - (1) Contractele de servicii în curs de executare continuă să îşi producă efectele potrivit prevederilor legale care au stat la baza încheierii acestora.

(2) Procedurile de atribuire în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă continuă să îşi producă efectele potrivit prevederilor legale care au stat la baza iniţierii acestora.

Art. 22. - Prevederile art. 14 şi art. 19 pct. 4 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 23. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 23 decembrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 118/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Marian Zlotea

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,

Cristina Trăilă


SmartCity5

COMENTARII la OUG 23/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 23 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu