E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.22 din 16.03.2017

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 202 din 23 martie 2017SmartCity1

Pentru realizarea obiectivului prevăzut în Programul de guvernare privind finanţarea fermierilor şi stimularea utilizării mecanismului de garantare prevăzut a se derula pe seama fondurilor naţionale de care dispune Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se impun modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prin:a)eliminarea definiţiei fermei de familie, a reglementării exclusive a susţinerii fermelor de familie şi lărgirea accesului la măsurile promovate prin actul normativ şi pentru alte categorii de beneficiari, respectiv finanţarea şi garantarea pentru sectorul agricol şi pentru acvacultură; modificarea definiţiilor pentru achiziţie de teren, microcredit, în vederea realizării obiectivelor de mai sus, precum şi fluidizarea mecanismului de garantare;b)diminuarea comisionului de garantare pentru beneficiarii în cazul cărora Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02 prevede aplicarea unui comision de garantare de peste 2%, prin instituirea unei scheme de ajutor de stat în baza Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, 2014/C204/01, schemă care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, după primirea deciziei Comisiei Europene.În acelaşi timp, pentru eficientizarea instrumentelor de garantare care vizează facilitarea accesului la creditele/liniile de credit pentru producţie, acordate pe piaţa românească pentru sectorul agroalimentar, sunt necesare modificarea şi completarea prevederilor cap. VIII din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul îmbunătăţirii mecanismului de garantare practicat în prezent în vederea facilitării accesului la finanţare al beneficiarilor. De asemenea, este necesară completarea reglementărilor privind sumele rămase la dispoziţia fondurilor de garantare după închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, în vederea reglementării statutului şi destinaţiei sumelor reprezentând dobânzi la sumele alocate pentru constituirea plafonului de garantare, plasate de fondurile de garantare la instituţii financiare. Urgenţa măsurilor prevăzute de prezentul act normativ este generată de specificul domeniului reglementat pentru campania agricolă de primăvară care este în plină desfăşurare şi pentru care fermierii au necesităţi urgente de finanţare. Emiterea actului în alte condiţii decât de urgenţă ar avea efecte nefavorabile pentru întregul an agricol 2017, cu efecte negative inclusiv în PIB. De asemenea, măsurile preconizate vizează şi reglementarea unei situaţii extraordinare generate, pe de o parte, de imposibilitatea achiziţiei de terenuri agricole în vederea extinderii exploataţiilor agricole, pentru modernizarea şi eficientizarea acestora, situaţie care trenează de mult timp şi poate provoca destabilizarea întregului sector agricol, iar, pe de altă parte, de imposibilitatea accesului la finanţarea producţiei agricole şi a producţiei piscicole, pentru categoriile cele mai sensibile de beneficiari, care prin măsurile adoptate ar avea acces la finanţare şi beneficiarii PNDR şi POP, cu efecte favorabile în creşterea gradului de absorbţie a fondurilor alocate României pentru agricultură, piscicultură şi spaţiul rural. Implicaţiile acestor măsuri pentru activitatea economică a localităţilor rurale sunt foarte importante, iar neaplicarea acestora este de natură să perpetueze tendinţa de pauperizare a populaţiei din mediul rural ocupată în agricultură, să anuleze şansele de extindere a bazei de potenţiali beneficiari ai fondurilor europene alocate pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi astfel să compromită procesul de modernizare sustenabilă a agriculturii româneşti. Prin aceste măsuri se reduce volumul informaţiilor solicitate de fondurile de garantare instituţiilor finanţatoare pentru fermieri, se întăreşte caracterul garanţiei ca fiind expresă, necondiţionată şi irevocabilă, plătibilă în maximum 30 de zile de la executarea acesteia, cu efecte în scăderea costurilor operaţionale ale finanţatorilor, a celor cu provizioanele de risc de credit şi stimularea creditării acestora cu încadrarea în marja de 2 puncte procentuale. Reducerea comisionului de garantare de 3,8% va asigura fermierilor accesul la credite cu costuri reduse în situaţia în care nu obţin finanţarea ca urmare a lipsei garanţiilor cerute de finanţator. În acelaşi timp, având în vedere că, în baza prevederilor cap. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare, nu s-a acordat niciun microcredit din Fondul de microcreditare de la data intrării în vigoare a acestor prevederi şi până în prezent, prin eliminarea cap. III din ordonanţa de urgenţă nu se modifică obiectul de reglementare. Ţinând cont că aceste măsuri vizează interesul public şi reprezintă o situaţie extraordinară şi de urgenţă a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 19 iunie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins: ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-2020 şi POPAM 2014-2020, precum şi pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul producţiei vegetale, zootehnice şi acvaculturii 2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează cadrul juridic necesar pentru dezvoltarea şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-2020 şi POPAM 2014-2020, precum şi pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul producţiei vegetale, zootehnice şi acvaculturii, creşterea producţiei destinate pieţei interne şi externe şi a calităţii acesteia. 3. La articolul 2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)teren cu destinaţie agricolă - definit potrivit prevederilor art. 2 lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 4. La articolul 2, după litera b) se introduc trei noi litere, literele b^1) - b^3) , cu următorul cuprins: b^1) exploataţie agricolă - definită potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole, cu modificările ulterioare; b^2) exploataţie de acvacultură - exploataţie al cărei obiect de activitate este acvacultura, aşa cum este definită potrivit prevederilor art. 2 pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare; b^3) achiziţie de teren cu destinaţie agricolă - cumpărarea de teren cu destinaţie agricolă, cu excepţia terenurilor aflate în proprietatea privată a statului şi administrate de Agenţia Domeniilor Statului, în vederea exploatării, de către persoanele fizice sau juridice care deţin în folosinţă sau proprietate, în condiţiile legii, o exploataţie agricolă sau de acvacultură, conform declaraţiilor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, până la atingerea unui plafon cumulat de maximum 250 ha în proprietate; 5. La articolul 2, litera d) se abrogă. 6. La articolul 2, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)fermier(i) - persoane fizice sau juridice definite potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi producătorii din domeniul acvaculturii; 7. Titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins: Capitolul IIGarantarea creditelor acordate de instituţiile finanţatoare pentru dezvoltarea şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-2020 şi POPAM 2014-2020, precum şi pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul producţiei vegetale, zootehnice şi acvaculturii 8. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3(1) Procentul maxim de garantare şi destinaţia creditelor pentru care se acordă garanţii vor fi:a)până la maximum 80% din valoarea creditelor acordate de către instituţiile finanţatoare pentru achiziţia de terenuri cu destinaţie agricolă în condiţiile art. 2 lit. b3). Diferenţa de garanţii necesare pentru acoperirea integrală a creditului şi a dobânzilor aferente primului an de creditare va fi asigurată la acordarea creditului de către împrumutaţi cu terenurile achiziţionate şi/sau alte bunuri aflate în proprietatea acestora sau a terţilor garanţi; b)până la maximum 80% din valoarea creditelor acordate de instituţiile finanţatoare fermierilor, pentru finanţarea producţiei agricole, finanţarea producţiei piscicole şi a investiţiilor în domeniul agricol şi cel al acvaculturii, altele decât cele finanţate din PNDR 2014-2020 şi POPAM 2014-2020; c)până la maximum 80% din valoarea creditelor acordate de instituţiile finanţatoare beneficiarilor PNDR 2014-2020, respectiv POPAM 2014-2020, pentru finanţarea proiectelor de investiţii sprijinite prin aceste programe. (2) Anual, din Fondul pentru garantarea creditelor, constituit şi reconstituit conform prevederilor Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit şi afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare şi creditare, precum şi pentru susţinerea obiectivelor naţionale de politică agricolă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se alocă sumele necesare pentru destinaţiile prevăzute la alin (1) lit. a) şi b), iar din sumele prevăzute la art. 58 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, se alocă sumele necesare pentru destinaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c). (3) Sumele prevăzute la alin. (2) se alocă fondurilor de garantare pentru:a)garantarea creditelor acordate beneficiarilor de către instituţiile finanţatoare, care au o valoare de până la 3 mil. EUR, denominate în lei la cursul de schimb RON/EUR de la data acordării creditelor şi cu o dobânda maximă la nivelul ROBOR/EURIBOR 6 luni plus o marjă de 2 puncte procentuale, prin emiterea de garanţii exprese, irevocabile şi necondiţionate; b)garantarea creditelor acordate beneficiarilor, în alte condiţii decât cele prevăzute la lit. a), prin încheierea de către fondurile de garantare cu instituţiile finanţatoare de contracte de garantare. (4) Sumele alocate vor fi utilizate de fondurile de garantare pentru acordarea de garanţii, precum şi pentru plata, după caz, a valorii/soldului garanţiei.(5) Pentru garanţiile emise pe seama sumelor prevăzute la alin. (3) lit. a), plata valorii/soldului garanţiei se va efectua numai în cazul în care instituţia finanţatoare prezintă fondului de garantare documente din care să rezulte că a fost declarat exigibil creditul, au fost iniţiate procedurile judiciare împotriva debitorilor şi terţilor garanţi şi că, pentru garanţiile prevăzute în contractul de credit, fondul de garantare are calitatea de cocreditor. În cazul contractelor de garantare încheiate pe seama sumelor prevăzute la alin. (3) lit. b), plata valorii/soldului garanţiei se va face pe baza documentelor din care să rezulte dacă au fost respectate prevederile din contractele de garantare încheiate cu instituţiile finanţatoare.(6) Acordarea garanţiei solicitate de instituţia finanţatoare are la bază respectarea prevederilor prezentului articol, a art. 4 şi a normelor de lucru pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi care vor face parte integrantă din convenţiile încheiate conform prevederilor art. 6 alin. (1).(7) În funcţie de tipul entităţii juridice, după caz, acţionarii/asociaţii/administratorii/reprezentanţii legali ai beneficiarilor, în calitate de persoane fizice, vor încheia cu instituţia finanţatoare contracte de fideiusiune, care sunt titluri executorii conform legii. 9. La articolul 4, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins: c)beneficiarii plătesc anual un comision de garantare stabilit conform prevederilor Comunicării Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 2008/C155/02; d)pentru beneficiarii pentru care Comunicarea Comisiei 2008/C155/02 prevede aplicarea unui comision de garantare de peste 2% se va institui o schemă de ajutor de stat în baza Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, 2014/C204/01, schemă care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, după primirea deciziei Comisiei Europene; 10. La articolul 4, după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f) , cu următorul cuprins: e)schema prevăzută la lit. d) nu se aplică în cazul garanţiilor acordate beneficiarilor PNDR 2014-2020 şi POPAM 2014-2020 pentru obiectivele de investiţii finanţate prin aceste programe. Până la aprobarea schemei de ajutor de stat, se aplică prevederile lit. c); f)pentru evaluarea criteriului privind «firmă aflată în dificultate», se va utiliza definiţia prevăzută în reglementările europene în domeniul ajutorului de stat, respectiv următoarele documente: certificatul constatator eliberat de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale sau de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale aferente ultimului exerciţiu financiar încheiat. 11. La articolul 6, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 6(1) Sumele prevăzute în convenţiile încheiate între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi fondurile de garantare, precum şi cele de la art. 3 alin. (1) se vor pune la dispoziţia acestora pe măsura utilizării. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(3) În scopul prevăzut la art. 3 alin. (2) şi (3), pot fi utilizate de către fondurile de garantare sumele existente la dispoziţia acestora şi care se disponibilizează ca urmare a finalizării garanţiilor acordate beneficiarilor SAPARD în baza Legii nr. 218/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 12. La articolul 6, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5) , cu următorul cuprins: (4) În scopul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. c), fondurile de garantare utilizează sumele disponibilizate din schemele de garantare aferente PNDR 2007-2013 şi POP 2007-2013, restituite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în baza art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016. (5) Dobânzile virate de gestionari aferente acestor sume vor fi utilizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale conform prevederilor art. 8, precum şi pentru acoperirea plăţilor efectuate de aceştia, pentru garanţiile acordate şi executate de instituţiile finanţatoare în baza legislaţiei în vigoare în domeniul garantării. 13. Capitolul III - Fondul pentru creditarea fermelor de familie se abrogă . Articolul IIContractele de garantare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se finalizează conform prevederilor legale în vigoare la data încheierii acestora. Articolul IIILa articolul 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) , cu următorul cuprins:(4) În funcţie de tipul entităţii juridice, după caz, acţionarii/asociaţii/administratorii/reprezentanţii legali ai beneficiarilor, în calitate de persoane fizice, vor încheia cu instituţia finanţatoare contracte de fideiusiune, care sunt titluri executorii, conform legii. Articolul IVDobânzile încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării vor fi venituri neimpozabile ale acestora şi se vor înregistra în contabilitate ca venituri ale schemelor de garantare." Articolul V În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului se vor modifica şi completa, în mod corespunzător, Hotărârea Guvernului nr. 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, cu modificările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.619/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor cap. VIII „Măsuri pentru facilitarea accesului la finanţarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol şi alimentar" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUSORIN MIHAI GRINDEANUContrasemnează:Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Petre DaeaViceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,Sevil ShhaidehMinistrul delegat pentru fonduri europene,Rovana PlumbMinistrul finanţelor publice,Viorel ŞtefanMinistrul afacerilor externe,Teodor-Viorel Meleşcanup. Ministrul delegat pentru afaceri europene,Bogdan Mănoiu,secretar de statSmartCity5

COMENTARII la OUG 22/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 22 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu