E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.20 din 23.04.2014

privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 325 din 05 mai 2014SmartCity1

Având în vedere necesitatea reglementării unor măsuri pentru înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului (D.P.A.P.S.) prin reorganizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, ca instituţie publică cu personalitate juridică, finanţat prin bugetul Ministerului Economiei, cu atribuţii specifice, în principal, în domeniul privatizării operatorilor economici,având în vedere necesitatea constituirii D.P.A.P.S. ca unitate în subordinea Ministerului Economiei, cu rol coordonator în elaborarea şi monitorizarea implementării strategiilor de privatizare pentru operatorii economici cu capital de stat,luând în considerare că scopul proiectului îl constituie unitatea şi coerenţa procesului de privatizare, se constituie D.P.A.P.S. ca instituţie în subordinea Ministerului Economiei, cu atribuţii de elaborare şi monitorizare a implementării strategiilor de privatizare a operatorilor economici cu capital de stat, luarea deciziei de privatizare realizându-se la iniţiativa D.P.A.P.S. cu consultarea ministerului de resort, prin ordin comun emis de ministrul economiei şi conducătorul instituţiei publice implicate/hotărâre a Guvernului pentru operatorii economici de interes strategic,întrucât prin înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului se urmăreşte asigurarea unităţii şi coerenţei procesului de privatizare, astfel încât să se asigure dezideratul programului de guvernare în condiţii de eficienţă şi rentabilizare a companiilor de stat care să devină competitive pe pieţele pe care acestea activează atât la nivel naţional, cât şi la nivel regional,având în vedere actualul context economic în care se impune adoptarea unor măsuri rapide pentru asigurarea respectării întocmai şi la termen a prevederilor angajamentelor statului român referitoare la privatizarea şi restructurarea operatorilor economici, asumate faţă de Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană,întrucât faţă de Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană au fost asumate de către statul român angajamente ale căror termene de realizare se împlinesc în semestrul al II-lea al anului 2014, precum cele referitoare la privatizarea şi restructurarea Societăţii Comerciale „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A. Bucureşti şi restructurarea în vederea privatizării a Societăţii „C.F.R. Marfă“ - S.A.,întrucât respectarea angajamentelor faţă de instituţiile financiare internaţionale necesită asigurarea unui cadru normativ coerent de funcţionare a Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului care să creeze condiţiile pentru îndeplinirea angajamentelor sus-menţionate, oferind astfel continuitate şi coerenţă actului de administrare a participaţiilor statului,având în vedere necesitatea aplicării unitare a politicilor guvernamentale şi eficientizarea activităţii operatorilor economici cu capital de stat, prin preluarea, în numele statului, a unor active, în scopul valorificării acestora cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare,necesitatea reglementării unor măsuri referitoare la preluarea în proprietatea statului a unor active este prioritară în contextul angajamentelor asumate de statul român faţă de instituţiile financiare internaţionale, întrucât va asigura unitate şi coerenţă procesului de privatizare, astfel încât să se asigure dezideratul programului de guvernare în condiţii de eficienţă şi rentabilizare a companiilor de stat care să devină competitive pe pieţele pe care acestea activează atât la nivel naţional, cât şi la nivel regional,întrucât neadoptarea de urgenţă a măsurilor de reorganizare propuse poate conduce la întârzieri sau nerespectarea angajamentelor statului român asumate faţă de Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană referitoare la privatizarea şi restructurarea operatorilor economici, ceea ce motivează urgenţa reglementării, precum şi faptul că, în ceea ce priveşte caracterul de urgenţă, acesta este dat şi de necesitatea adoptării de măsuri pentru eficientizarea activităţii economice a operatorilor economici, precum şi sporirea atractivităţii pentru privatizare a unor noi societăţi, care să funcţioneze pe structuri viabile şi pe principii economice competitive, fapt de natură a duce la creşterea încasărilor la bugetul statului, atât din privatizare, cât şi din taxele şi impozitele încasate,o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată este determinată de omisiunile din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările ulterioare, referitoare la concesiunile în materia serviciului public de distribuţie a gazelor naturale, în sensul stabilirii faptului că prin hotărâre a Guvernului se va aproba cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune, procedurile pentru acordarea concesiunilor, precum şi conţinutul-cadru al caietului de sarcini, elaborate de autoritatea contractantă, precum şi în sensul definirii ministerului de resort în acest domeniu. Astfel, calitatea de autoritate contractantă o are ministerul de resort pentru bunurile proprietate publică sau privată a statului ori pentru activităţile sau serviciile publice de interes naţional. Serviciul de distribuţie a gazelor naturale este un serviciu public de interes naţional pentru care Ministerul Economiei este minister de resort, sens în care este necesară inserarea unor dispoziţii similare celor instituite în cuprinsul titlului I al Legii nr. 123/2012, cu modificările ulterioare. Având în vedere împlinirea condiţiei tranzitorii instituite de art. 200 alin. (4) din Legea nr. 123/2012, cu modificările ulterioare, privind adaptarea cadrului de reglementare în materie, este necesară emiterea de noi reglementări în domeniul concesiunii serviciului public de distribuţie a gazelor naturale, în condiţiile legii, care să statueze ministerul de resort îndrituit legal cu elaborarea normelor specifice, sus-menţionate, precum şi natura actului prin care se stabilesc normele,fără completarea Legii energiei şi a gazelor naturale în conformitate cu cele sus-menţionate, concesionarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale nu se va putea realiza, lipsind statul de încasarea redevenţei aferente prestării serviciului, în condiţiile legii,deoarece aspectele sus-menţionate vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se propune adoptarea măsurilor cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează: a)măsuri privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, denumit în continuare D.P.A.P.S., prin reorganizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, denumit în continuare O.P.S.P.I., şi prin preluarea unor activităţi, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; b)măsuri pentru asigurarea resurselor necesare desfăşurării activităţii Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului; c)măsuri pentru eficientizarea activităţii de privatizare, precum şi pentru dezvoltarea activităţii economice în condiţii de profitabilitate a operatorilor economici cu capital de stat; d)măsuri de modificare şi completare a unor acte normative. Articolul 2 (1) Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului se înfiinţează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Economiei, responsabilă cu elaborarea strategiilor şi politicilor de privatizare, cu coordonarea şi controlul implementării acestora, prin reorganizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, şi prin preluarea unor activităţi, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.(2) Ministerul Economiei, prin D.P.A.P.S., elaborează şi pune în aplicare măsurile necesare în vederea realizării politicilor şi strategiilor de privatizare şi coordonării unitare a procesului de privatizare a operatorilor economici cu capital de stat. Capitolul IIMăsuri privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului prin reorganizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie şi prin preluarea unor activităţi Articolul 3(1) Ministerul Economiei, prin D.P.A.P.S., îndeplineşte următoarele atribuţii:a)elaborează şi supune spre aprobare Guvernului strategii de privatizare pe domenii de activitate, în baza propunerilor instituţiilor publice implicate, pentru a asigura o corelare cu strategiile şi politicile promovate pe domeniile de activitate ale acestora; b)elaborează şi supune spre aprobare Guvernului proiecte de legi şi proiecte de hotărâri ale Guvernului în domeniul privatizării; c)îndrumă metodologic şi monitorizează întregul proces de privatizare; d)avizează şi supune spre aprobare Guvernului programul anual de privatizare care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a; e)monitorizează hotărârile şi deciziile iniţiate de reprezentanţii instituţiilor publice implicate luate în perioada de pregătire şi realizare a privatizării în domeniile restructurării, reorganizării, dizolvării şi lichidării operatorilor economici; f)monitorizează implementarea strategiilor aprobate, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă; g)propune spre aprobare Guvernului elementele esenţiale ale contractului de mandat pentru privatizarea societăţilor de interes strategic; h)întocmeşte rapoarte periodice privind stadiul privatizării, pe care le prezintă spre analiză Guvernului; i)efectuează din oficiu, la solicitarea prim-ministrului sau la cererea motivată a ministrului de resort, verificări privind conformitatea punerii în aplicare a strategiilor; j)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege pentru domeniul său de activitate şi ia orice măsuri, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru îndeplinirea acestora. (2) Pentru operatorii economici la care Ministerul Economiei exercită în numele statului toate drepturile şi îşi asumă toate obligaţiile decurgând din calitatea de acţionar, administrarea participaţiilor statului, derularea activităţilor de pregătire şi realizare a privatizării, precum şi monitorizarea postprivatizare a contractelor de privatizare se realizează prin D.P.A.P.S., în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în materie.(3) D.P.A.P.S. exercită, în numele Ministerului Economiei, atribuţiile acestuia de instituţie publică implicată în domeniul privatizării prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, la operatorii economici care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei.
(4) D.P.A.P.S. preia şi derulează activităţile de atragere de investiţii la operatorii economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, cu respectarea prevederilor
art. 50 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Organizarea, funcţionarea şi numărul de posturi D.P.A.P.S. se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 4 (1) Începând cu data prevăzută la art. 3 alin. (5), D.P.A.P.S. preia drepturile şi atribuţiile şi îşi asumă obligaţiile O.P.S.P.I. stabilite prin actele normative în vigoare, acorduri internaţionale sau alte acte încheiate de către acesta potrivit dispoziţiilor legale aplicabile.(2) Atribuţiile prevăzute la art. 3 alin. (2)-(4) se exercită, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, de către o structură organizată distinct în cadrul D.P.A.P.S.(3) D.P.A.P.S. preia de la O.P.S.P.I. posturile şi personalul acestei instituţii, pe bază de protocol încheiat în termen de 5 zile de la data prevăzută la art. 3 alin. (5), cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele individuale de muncă, potrivit legii. Articolul 5În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), D.P.A.P.S. poate prelua, în condiţiile legii şi cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele individuale de muncă, personal contractual necesar de la instituţiile publice/organele administraţiei publice centrale, pentru operatorii economici aflaţi sub autoritatea acestora, care intră în procedura de privatizare, începând cu data intrării în vigoare a actului de declanşare a procesului de privatizare. Articolul 6(1) Încadrarea personalului preluat de către D.P.A.P.S. se face cu respectarea termenelor şi condiţiilor prevăzute de lege. Personalul îşi păstrează drepturile salariale avute la data preluării.(2) Personalul D.P.A.P.S. îşi desfăşoară activitatea pe baza contractului individual de muncă şi, după caz, în temeiul unui raport de serviciu. Salarizarea şi alte drepturi ale acestuia se stabilesc potrivit legislaţiei aplicabile personalului plătit din fonduri publice. Articolul 7D.P.A.P.S. are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1. Sediul D.P.A.P.S. poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului. Articolul 8 (1) Strategiile de privatizare ale operatorilor economici la care statul este acţionar, indiferent de domeniul de activitate al acestora, se elaborează de D.P.A.P.S.(2) Pentru operatorii economici de interes strategic, actele administrative prevăzute la alin. (1), elementele esenţiale ale mandatului şi condiţiile principale ale contractului ce urmează a fi încheiat de instituţia publică implicată pentru vânzarea acţiunilor/activelor se iniţiază de Ministerul Economiei şi instituţia publică implicată, la propunerea D.P.A.P.S., şi se supun spre aprobare Guvernului.(3) Pentru ceilalţi operatori economici, strategiile de privatizare elaborate de D.P.A.P.S. se aprobă prin ordin comun al ministrului economiei şi al conducătorului instituţiei publice implicate, ulterior aprobării de către Guvern a memorandumului elaborat în acest sens.(4) Actele administrative prevăzute la alin. (2) şi (3) conţin mandatul special acordat D.P.A.P.S. în vederea înstrăinării activelor/acţiunilor operatorilor economici, în numele şi pentru instituţia publică implicată. Diminuarea participaţiei statului se realizează cu respectarea dispoziţiilor legale în materie.(5) Mandatarul este obligat să execute toate instrucţiunile privitoare la executarea mandatului, înscrise în actele administrative prevăzute la alin. (2) şi (3).(6) În vederea realizării atribuţiilor prevăzute la alin. (1), D.P.A.P.S. poate angaja, în condiţiile legii, consultanţi de specialitate şi/sau firme de avocatură, după caz. Articolul 9 (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin potrivit art. 3 şi 4, D.P.A.P.S. are dreptul să solicite, în scris, informaţii, documente şi situaţii referitoare la orice operaţiuni de administrare a operatorilor economici, necesare pentru realizarea strategiilor de privatizare de la orice instituţie publică implicată.(2) Instituţiile publice implicate prevăzute la alin. (1) sunt obligate să întreprindă toate demersurile necesare pentru ca reprezentanţii statului în organele de conducere ale operatorilor economici să furnizeze la timp şi în mod complet informaţiile solicitate. Articolul 10(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, D.P.A.P.S. preia, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat pe baza situaţiilor financiare anuale ale O.P.S.P.I. întocmite potrivit prevederilor
art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, patrimoniul O.P.S.P.I., dobândeşte toate bunurile, drepturile şi îşi asumă toate obligaţiile şi atribuţiile acestuia de instituţie publică implicată în domeniul privatizării, stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, la unităţile aflate sub autoritatea Ministerului Economiei.
(2) Începând cu data prevăzută la alin. (1), D.P.A.P.S. poate prelua o parte din patrimoniul instituţiilor publice/ministerelor în vederea exercitării atribuţiilor proprii, respectiv mijloacele fixe şi obiectele de inventar, necesare îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 3 şi corespunzătoare numărului de personal preluat, conform art. 5, prin protocol de predare-preluare.(3) În termen de 30 de zile de la data finalizării procesului de privatizare, D.P.A.P.S. poate preda instituţiei publice implicate prin protocol de predare-preluare patrimoniul preluat potrivit prevederilor alin. (2). Capitolul IIIMăsuri privind finanţarea activităţii Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului. Bugetul de venituri şi cheltuieli Articolul 11 (1) Asigurarea finanţării cheltuielilor curente şi de capital necesare funcţionării D.P.A.P.S. se realizează prin bugetul Ministerului Economiei, aprobat în condiţiile legii.(2) Asigurarea finanţării cheltuielilor legate de îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de art. 3 se realizează prin bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al D.P.A.P.S., care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii.(3) Prevederile
art. 51 din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile.
(4) Finanţarea cheltuielilor legate de aplicarea de către Ministerul Economiei, prin D.P.A.P.S., pentru operatorii economici aflaţi sub autoritatea acestuia, a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, la societăţile naţionale, companiile naţionale şi celelalte societăţi, inclusiv filialele acestora, ce fac obiectul prezenţei ordonanţe de urgenţă, se asigură din bugetul aferent activităţii de privatizare al D.P.A.P.S., cu excepţia societăţilor din energie care nu se află în proces de pregătire şi realizare a privatizării.
(5) Prin derogare de la prevederile
art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor de privatizare, D.P.A.P.S. reţine permanent la dispoziţia sa o sumă din veniturile încasate din vânzarea acţiunilor la care acesta derulează procesul de privatizare, precum şi din alte venituri incluse potrivit legii în bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare, sumă ce reprezintă jumătate din cuantumul anual al cheltuielilor prevăzute în bugetul său de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare.
(6) Prin derogare de la prevederile
art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006, aprobată prin Legea nr. 186/2008, în situaţia în care în cadrul exerciţiului financiar al anului 2014 D.P.A.P.S. nu încasează venituri din vânzarea acţiunilor societăţilor, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale pentru care derulează procesul de pregătire şi realizare a privatizării sau sumele încasate din vânzarea acţiunilor sunt insuficiente, poate reţine suma prevăzută la alin. (5) din dividendele încasate de la societăţile, societăţile naţionale şi companiile naţionale la care exercită calitatea de acţionar în numele statului, precum şi din dividendele încasate de la operatorii economici care sunt în proces de privatizare.
(7) Pentru anul curent, bugetul aferent activităţii de privatizare se constituie prin preluarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al O.P.S.P.I. şi alte sume constituite conform legii. (8) În bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pentru anul 2014, cheltuielile de administrare şi privatizare vor fi estimate la nivelul maxim aprobat în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013. Articolul 12Societăţile şi companiile naţionale, precum şi celelalte societăţi pentru care Ministerul Economiei prin D.P.A.P.S. exercită atribuţii ce decurg din calitatea de acţionar al statului vor vărsa dividendele cuvenite Ministerului Economiei în condiţiile legii în contul D.P.A.P.S., iar aceste sume se varsă integral la bugetul de stat. Articolul 13(1) Disponibilităţile rezultate din gestionarea bugetului aferent activităţii de privatizare, precum şi alte sume aflate în conturile O.P.S.P.I., inclusiv garanţii de participare, garanţii de bună execuţie, garanţii pentru plata preţului acţiunilor
aferente activităţii de privatizare, se transferă în conturile D.P.A.P.S. în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (5), pe baza unui protocol de predare-preluare. (2) La data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 3 alin. (5) se autorizează Ministerul Economiei să repartizeze către D.P.A.P.S. creditele bugetare aprobate pentru funcţionarea O.P.S.P.I. Articolul 14Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică operatorilor economici pentru care Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului deţine calitatea de instituţie publică implicată. Capitolul IVMăsuri pentru eficientizarea activităţii de privatizare, precum şi pentru dezvoltarea activităţii economice a operatorilor economici cu capital de stat Articolul 15(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Economiei prin D.P.A.P.S. poate înfiinţa, în condiţiile legii, în numele statului, societăţi cu capital integral de stat.(2) Decizia privind înfiinţarea de societăţi are ca temei o analiză economico-financiară, tehnică, juridică şi de oportunitate, care se fundamentează pe următoarele principii:a)promovarea concurenţei între operatorii economici; b)garantarea tratamentului egal şi nediscriminatoriu al acestora; c)asigurarea transparenţei fondurilor publice alocate şi utilizarea eficientă a acestora; d)dezvoltarea regională fundamentată pe considerente sociale, economice şi de mediu; e)evitarea apariţiei unor situaţii de natură să determine conflicte sociale ori manifestări ale concurenţei neloiale. (3) Drepturile şi obligaţiile statului rezultând din calitatea de acţionar/asociat la societăţile înfiinţate potrivit alin. (1) vor fi exercitate de către Ministerul Economiei, prin D.P.A.P.S.(4) Exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor statului prevăzute la alin. (3) de către Ministerul Economiei prin alte instituţii publice se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Articolul 16 (1) D.P.A.P.S. poate prelua pe bază de justificări fundamentate, conform principiilor din prezenta ordonanţă de urgenţă, în numele statului, în condiţiile legii, active definite conform art. 3 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul valorificării acestora cu respectarea prevederilor legale privind privatizarea societăţilor.
(2) Valorificarea activelor preluate în condiţiile alin. (1) se va realiza în urma evaluării acestora de către o persoană fizică sau juridică autorizată în condiţiile legii, la preţul pieţei. Valorificarea nu se poate realiza sub preţul de preluare al activelor.(3) Activele pot fi constituite ca aport la capitalul social al unor societăţi cu capital integral sau majoritar de stat în cadrul unor proceduri de majorare a capitalului social al acestora.(4) Aportarea la capitalul social, în condiţiile alin. (3), se va realiza ulterior evaluării activelor de către o persoană fizică sau juridică autorizată, în condiţiile legii, precum şi a evaluării, în condiţiile legii, a acţiunilor societăţii la care se aportează.(5) Dispoziţiile alin. (1) şi (3) se aplică cu respectarea principiului utilizării eficiente a fondurilor publice.(6) Decizia privind preluarea în proprietate a activelor şi decizia privind efectuarea aportului potrivit prevederilor alin. (3) au ca temei o analiză economico-financiară, efectuată pe criterii de eficienţă, rentabilitate, a activităţii operatorilor economici cu capital de stat sau în vederea realizării unor strategii de privatizare, vânzare de active sau atragere de investiţii, cu garantarea tratamentului egal şi nediscriminatoriu al operatorilor economici. Articolul 17(1) Finanţarea cheltuielilor legate de operaţiunile prevăzute la art. 15 şi 16 se asigură din bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al D.P.A.P.S., aprobat în condiţiile legii.(2) Costurile evaluărilor prevăzute la art. 16 alin. (2) şi (4), precum şi orice alte costuri legate de activitatea D.P.A.P.S. se asigură din bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al D.P.A.P.S., aprobat în condiţiile legii. (3) Drepturile şi obligaţiile statului decurgând din acţiunile dobândite în condiţiile art. 15 şi 16 vor fi exercitate de către Ministerul Economiei, prin D.P.A.P.S. Articolul 18(1) Activităţile legate de exercitarea calităţii de acţionar a statului în perioada de pregătire şi derulare a procesului de privatizare se realizează pe baza ordinelor emise de conducătorul instituţiei publice implicate, în condiţiile legii, la propunerea Ministerului Economiei, prin D.P.A.P.S.(2) Ministerul Economiei participă, prin reprezentanţii săi, în cadrul comisiilor constituite pentru pregătirea procesului de privatizare şi comisiilor constituite pentru vânzarea de acţiuni şi/sau active la operatorii economici la care statul este acţionar. (3) Prin pregătirea procesului de privatizare, în sensul alin. (2), se înţelege luarea de măsuri în scopul sporirii atractivităţii operatorului economic, respectiv măsuri precum cele destinate să asigure creşterea realizărilor tehnico-economice ale societăţii şi diminuarea obligaţiilor acestora, restructurarea operatorului economic, atragere de investiţii, vânzare de active şi altele asemenea, în condiţiile legii.(4) În cadrul comisiilor prevăzute la alin. (2), membrii desemnaţi din partea Ministerului Economiei au obligaţia monitorizării îndeplinirii fiecărei etape a procesului de pregătire şi realizare a privatizării şi informării D.P.A.P.S. în legătură cu stadiul acestuia. Totodată vor întreprinde toate diligenţele în vederea coordonării derulării procesului de privatizare a operatorului economic, inclusiv în perioada de pregătire a acestuia.(5) Drepturile şi obligaţiile membrilor comisiilor constituite potrivit alin. (2), precum şi mandatul acestora se stabilesc prin strategia aprobată potrivit art. 8 alin. (2) şi (3). Capitolul VDispoziţii tranzitorii Articolul 19(1) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (5) D.P.A.P.S. se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile O.P.S.P.I.(2) Procedurile de privatizare, restructurare, dizolvare şi lichidare iniţiate de către O.P.S.P.I. pentru societăţile din portofoliul Ministerului Economiei, inclusiv pentru filialele acestora, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se preiau şi se continuă de către D.P.A.P.S, cu respectarea etapelor desfăşurate până la data preluării acestora.(3) Activităţile legate de exercitarea calităţii de acţionar a statului, realizate de D.P.A.P.S., în limitele şi în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se realizează pe baza ordinelor emise de ministrul economiei, în condiţiile legii.(4) Contractele de consultanţă de specialitate în legătură cu procedurile menţionate la alin. (2), încheiate de către O.P.S.P.I., aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se preiau şi se continuă de către D.P.A.P.S., cu respectarea etapelor desfăşurate până la data preluării acestora.(5) Procedurile derulate în aplicarea prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiate de către O.P.S.P.I., se preiau şi se continuă de către D.P.A.P.S., în numele Ministerului Economiei, în calitate de autoritate publică tutelară, cu respectarea etapelor desfăşurate până la data preluării acestora.
(6) Contractele de mandat încheiate ulterior intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea D.P.A.P.S. vor conţine exclusiv acei indicatori de performanţă stabiliţi în conformitate cu prevederile strategiei de privatizare adoptate în condiţiile legii, iar monitorizarea execuţiei contractelor şi a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanţă se face periodic. Articolul 20(1) Până la data semnării protocoalelor de predare-preluare prevăzute la art. 4 alin. (3) şi art. 10 alin. (1), finanţarea cheltuielilor de personal, de organizare şi funcţionare ale D.P.A.P.S. se asigură din bugetul Ministerului Economiei, prin O.P.S.P.I.(2) Până la data semnării protocoalelor de predare-preluare, finanţarea cheltuielilor privind înfiinţarea de noi societăţi se asigură din bugetul aferent activităţii de privatizare a O.P.S.P.I.(3) În limita creditelor bugetare deschise în condiţiile alin. (1) se efectuează plăţi de către prin O.P.S.P.I.(4) Creditele bugetare deschise şi execuţia bugetară aferentă cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se transferă din contabilitatea O.P.S.P.I. în contabilitatea D.P.A.P.S. pe baza protocoalelor de predare-preluare, la solicitarea Ministerului Economiei, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii privind organizarea şi funcţionarea Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului.(5) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în bugetul propriu, inclusiv în anexele la acestea, şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice. Articolul 21Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizare şi funcţionare a D.P.A.P.S., atribuţiile de instituţie publică implicată se exercită în continuare de către O.P.S.P.I., prin personalul de specialitate al acestora. Articolul 22Începând cu data prevăzută la art. 21, în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma „Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie“ se înlocuieşte cu sintagma „Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului“. Articolul 23La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 3 alin. (5) se abrogă prevederile art. 1 alin. (1) -(41), (5)-(7),
art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 26 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001, cu modificările si completările ulterioare. Articolul 24 (1) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 100, după punctul 58 se introduce un nou punct, punctul 581 , cu următorul cuprins: 581 . Autoritate concedentă pentru serviciul public de distribuţie gaze - Ministerul Economiei, minister de resort; 2. La articolul 104, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11 ) şi (12 ) , cu următorul cuprins: (11 ) Calitatea de autoritate contractantă o are ministerul de resort pentru serviciul public de interes naţional menţionat la alin. (1). (12 ) Cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, precum şi conţinutul-cadru al caietului de sarcini sunt elaborate de autoritatea contractantă, în conformitate cu prevederile legii, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (2) În cuprinsul Legii nr. 123/2012, cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri“ se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Economiei“. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul economiei, Constantin Niţă Ministrul delegat pentru energie, Răzvan-Eugen Nicolescu Ministrul transporturilor, Dan-Coman Şova Ministrul pentru societatea informaţională, Alexandru-Răzvan Cotovelea Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism, Florin Nicolae Jianu Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Rovana Plumb


SmartCity5

COMENTARII la OUG 20/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 20 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu